Kuliah 3 KONSEP DAN PANDANGAN SEMESTA TAMADUN ISLAM

1. Terdapat 4 istilah: a. hadharah b. umran c. thaqafah d. tamaddun 2. Tamadun – asal kata dasar Bahasa Arab, MADA- NA yang bermaksud sifat kehidupan yang berada pada tahap yang maju dalam pelbagai lapang. 3. Istilah di atas adalah merujuk kepada kualiti kehidupan yang bertamadun, iaitu fenomena kehidupan yang maju dalam bidang ilmu dan peradaban kehidupan atau mobiliti kehidupan yang mengalami perubahan-perubahan dari cara hidup yang nomad dan tradisional kepada cara hidup yang lebih berkualiti. 4. Istilah popular yang digunakan untuk menghasilkan pengertian Tamadun ialah HADHARAH kerana istilah ini memberikan petunjuk yang jelas, tentang sifat-sifat hidup bertamadun. Istilah Hadharah a. Pengertian objektif: Pelbagai fenomena pencapaian kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan seperti bidang ilmu, budaya, seni, falsafah, ekonomi, teknikal, undang-undang dan lain-lain yang mempunyai kehidupan dari generasi ke generasi. b. Pengertian subjektif: Menggambarkan suatu perubahan, perkembangan dan peningkatan kehidupan kepada taraf yang lebih tinggi, maju dan makmur. 5. ISTILAH HADHARAH ISLAM atau TAMADUN ISLAM: Pandangan dari ILMUAN a. IBNU KHALDUN Tahap kemuncak pembangunan yang bercirikan peningkatan kemewahan, keindahan suasana dan minat/ pencapaian dalam bidang industri yang meningkatkan kualiti kehidupan.

b. SAYYID QUTB Tamadun islam ialah segala bentuk pencapaian kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam bidang sosial, pemerintahan, kebudayaan, ekonomi dan ilmu pengetahuan yang berasakan nilai-nilai ajaran Islam. c. UMAR AUDAH AL-KHATIB Tamadun/ Hadharah adalah himpunan pencapaian ilmu pengetahuan, syariat, peraturan tradisi dan akhlak (moral dan etika) yang telah membina perubahan pemikiran, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan seluruh bidang kehidupan. 6. Rumusan Definisi Tamadun Islam a. Berasaskan ajaran islam. b. Mencapai kemajuan dalam aspek ilmu pengetahuan. c. Kehidupan yang bertamadun bermula di kawasan kota atau perbandaran. d. Pencapaian yang tinggi dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. e. Menikmati/mengamalkan nilai sepadu antara kerohanian dan kebendaan berasaskan Iman, Syariat dan Akhlak. Perspektifan Tamadun Islam: Kenyataan bukti-bukti dan rekod sumbangan, kejayaan dan pencapaian yang berteraskan ajaran Islam yang menggabungkan unsurunsur asas yang sepadu, meliputi: a. Asas keyakinan, ketuhanan, kerasulan dan ketulenan sumber (wahyu). b. Kemuliaan norma/nilai diri manusia (kekuatan Rohaniah). c. Keutuhan institusi-institusi dalam jaringan kehidupan manusia seperti institusi keluarga, masjid, institusi pendidikan dan lainlain. d. Keunggulan ILMU dan kecemerlangan sistem pendidikan. e. Kesahihan sistem undang-undang dan sistem nilai dalam kehidupan. f. Keluhuran nilai Esterika dalam kesenian. g. Kegemilangan pencapaian aspek kemajuan kebendaan. h. Keistimewaan dan keutuhan sistem bernegara.

IDENTITI TAMADUN Berasaskan kepada sifat Islam sebagai al-Din, iaitu sistem kehidupan yang membentuk, membina keseluruhan cara hidup dalam kesemua bidang kehidupan. Islam sebagai al-Din, berteraskan kepada asas-asas berikut: a. Sistem kehidupan yang berpusatkan atau berdasarkan Tauhid (keesaan Tuhan), iaitu pengakuan dan pematuhan terhadap kekuasaan, ketuhanan Allah. b. al-Din: Sistem kehidupan/cara hidup yang bersumberkan WAHYU (Revealation)- iaitu Panduan Kehidupan yang diturunkan/dibawa oleh Rasulullah (Muhammad) dari ALLAH yang terkandung di dalam al-Quran dan dijelaskan oleh al-Hadith/sunnah (Amalan/Praktikal dari Rasullulah). c. Islam sebagai al-Din Berpaksi kepada sistem Ibadah (hubungan secara langsung antara manusia dengan ALLAH) iaitu, cara penyembahan, ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan terhadap seluruh ajaran Islam. d. Islam sebagai al-Din, berpusat/berpandu kepada SYARIAT (sistem perundangan, peraturan, hukum). e. Islam sebagai al-Din, mengandungi nilai, norma, akhlak dan adab, untuk membina manusia mulia supaya manusia dapat membina dan melindungi kehormatan, kemuliaan kesejahteraan, kehidupan dalam semua aspek kehidupan. f. Al-Din membentuk hubungan atau interaksi yang positif, berterusan, supaya jalin hubungan antara sesame manusia, mewujudkan asas-asas kemuliaan kehidupan. Empat Aspek Utama Interaksi Dalam Islam: i. Hubungan manusia dengan Allah. ii. Hubungan/tanggungjawab manusia terhadap DIRI SENDIRI (ROH, JASAD dan AKAL). iii. Hubungan sesama manusia (suami/isteri, keluarga, kawan, masyarakat, kepimpinan dan lain-lain) iv. Hubungan manusia dengan persekitaran (binatang, tumbuhan, udara, air, tanah, dan lain-lain)

Matlamat Tamadun Islam 1. Mengukuhkan sistem hubungan manusia dengan ALLAH (Tuhan) 2. Pencipta, Pemilik dan Penguasa ke atas manusia dan Alam. 3. Memelihara kehormatan dan kemuliaan manusia: a. Kesempurnaan keyakinan Aqidah ketuhanan. b. Kesejahteraan nyawa dan tubuh badan. c. Kesejahteraan Fakulti Akal. d. Kemuliaan kelahiran zuriat atau insan. e. Kesucian milikan kebendaan. 4. Mewujudkan sistem kehidupan yang lengkap, sempurna dan universal. 5. Menyediakan sistem kawalan dan perlindungan terhadap kesejahteraan manusia dan alam.

6. Menyediakan sistem nilai Akhlak (moral dan etika) yang mulia untuk pembinaan sumber manusia yang berkualiti. 7. Membina jaringan kemanusiaan yang adil dan saksama tanpa membezakan unsur-unsur perbezaan kejadian, budaya, kepercayaan dan status ekonomi.

8. Menyediakan pelbagai dasar, undang-undang dan kaedah untuk membolehkan manusia mencipta kejayaan dan kebahagiaan secara sepadu demi kesejahteraan kehidupan dunia dan kedamaian akhirat. 9. Menyediakan standard/tanda aras (bench marking) kehidupan dalam semua bidang.

Sumber Manusia

Aqidah (Tauhid/keimanan)

Akhlak syariat Nilai susila diri Teras Tamadun Islam Sumber Kebendaan

Sumber WAHYU (al-quran/ sunnah)

Syariat

Ibadah Pengabdian Penyembahan

Ilmu

Tamadun Islam: Pembentuk-pembentuk Asas

Ilmu Manusia

WAHYU Teknologi Aqidah TAuhid (ALLAH) Sumber Alam

Dikuasai dan dipengaruhi oleh Tauhid

Toleransi Konsep Toleransi dalam Tauhid, bererti Allah yang mutlak, menyediakan asas-asas pemahaman manusia untuk membina kehidupan yang sejahtera. Allah menurunkan kitab, mengutuskan Nabi dan Rasul, untuk memandu manusia membina kehidupan. Tuhan tidak membiarkan manusia meneroka dan membina peradaban dalam keadaan, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada manusia. Pandangan Semesta Islam Tentang Alam. Alam dari perspektif Islam: a. b. c. d. e. Tanda/bukti kebesaran Tuhan. Alam sebagai sumber/punca ilmu. Alam sebagai Pembekal kepada keperluan-keperluan manusia. Alam sebagai sistem dan tindak balas tersendiri. Alam sebagai Daerah Operasi dan bahan operasi kehidupan manusia.

Ciri-ciri Utama Tamadun Islam 1. Rabbaniah (bersumberkan ketuhanan). Tamadun Islam diasaskan kepada intisari Tauhid. Keagungan Allah menjadi PUSAT kepada seluruh kegiatan kehidupan dan Allah menjadi matlamat dalam membina peradaban manusia. Semua aspek peradaban Islam bertolak, merujuk dan menjadi manifestasi kepada kekuasaan tuhan. Aqidah Tauhid menjadi sebati, sepadu dan selari dengan seluruh sistem kehidupan Tauhid, tidak boleh berpisah/dipisahkan dari kehidupan. 2. Akhlak Mulia (Nilai susila yang murni). Ciri akhlak mempunyai pengaruh yang unggul dalam pembinaan peradaban Islam. Unsur-unsur jahat/hina ditolak oleh Islam. Islam membebaskan manusia dari semua unsur zalim, ganas, kotor, lucah dan lain-lain. Nilai akhlak mulia dihubungkan dengan matlamat dan kaedah dalam kehidupan. Ciri akhlak mulia menjadi dasar penting ajaran Islam.

3. Insaniah Ciri Nilai Kemanusiaan Manusia sebagai makhluk mulia dan istimewa. Asas kesejahteraan komunikasi dan interaksi sesame manusia ialah kehormat dan kemuliaan insan, tidak merujuk kepada bangsa, bahasa, budaya, status dan lainlain. Premis kemanusiaan tetap sama selama-lamanya. Hidup dalam jaringan kasih saying, tolong Bantu, hormat-menghormati dengan memelihara kehormatan dan kemuliaan manusia dan secara menyeluruh. 4. Alamiyah (bersifat universal/antarabangsa) Prinsip, dasar, nilai, undang-undang yang terdapat dalam ajaran Islam ditunjukkan kepada semua manusia untuk membina kesejahteraan semua. Ajaran Islam boleh memenuhi citarasa semua manusia tanpa merujuk kepada kumpulan umat tertentu. Undang-undang/hukum/nilai islam menepati Fitrah/Nature manusia dan keperluannya, bukan khusus untuk mahagia dan keperluan tertentu. 5. Tasamuh (saling menghormati/keterbukaan) 6. Wasatiyah (Pertengahan/kesederhanaan) 7. Takamul (lengkap-melengkapi) 8. Adalah (keadilan/saksama) 9. Salam (keamanan/kedamaian) 10. Jamalah (keindahan/kebahasan) Ciri ini merupakan jiwa kepada peradaban islam. Alam yang indah adalah manifestasi kepada keindahan pencipta (ALLAH). Ajaran Islam menekankan unsur ini dalam semua aspek kehidupan keindahan diasaskan kepada keyakinan, bahawa keindahan menjadi faktor yang memenangkan jiwa dan mempengaruhi kebahagiaan jiwa.

Kuliah 4 ISLAM HADHARI: 1. Pengenalan: - Zaman kegemilangan o Pemerintahan Islam  Rasulullah SAW  Khulafa al-Rashidin  Bani Umayyah  Bani Abbasiyyah  Benua Eropah- Andalusia Zaman kejatuhan o Pemerintahan Islam  Militan  Huru-hara  Kemiskinan-kemunduran o Faktor-faktor kejatuhan:  Kelemahan iman  Cintakan dunia  Pemikiran jumud  Kedangkalan ilmu  Penghayatan islam yang lemah o Ciri-ciri yang hilang: Untuk mengembalikan kecemerlangan masyarakat Islam, diperkenalkan Islam hadhari iaitu satu pendekatan berdasarkan siasah syariyyah. Siasah syariyyah: apa-apa tindakan yang diambil pemerintah-bawa kebaikan-jauhkan keburukan-menjaga kepentingan umum-biarpun tiada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Islam hadhari Melayu: Islam Hadhari Arab: al-Islam al-Hadhari English: civilization Islam Konsep: - Bukan satu ajaran baru

-

2. -

-

- Bukan Mazhab baru - Bukan agama baru Sebaliknya: Satu pendekatan baru berasaskan siasah syariyyah bertujuan mengembalikan umat Islam kepada asas-asas yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis yang merupakan teras kepada pembinaan Tamadun Islam.

3. Definisi Hadhari: ‘Yang bertamadun” atau “Islam yang menekankan aspek tamadun” 4. Takrif lengkap: “suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat, dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam:. 5. Pendekatan: - Menyeluruh dan lengkap (syumul) - Tidak terpisah-pisah (Juzie) - Pembangunan hidup yang seimbang - Peningkatan kualiti hidup dan peradaban yang unggul untuk menghadapi cabaran alaf baru. - Ledakan maklumat - Globalisasi - Budaya materialisme - Krisis identiti/ jati diri - Penjajahan pemikiran Selari dengan prinsip-prinsip syariah (maqasid al-syariah) o Agama, akal, nyawa, harta, keturunan, maruah, institusi keluarga, alam sekitar.

6. Visi: untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Contoh, iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. - Negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu, berkemahiran, berketrampilan, tergambar sebagai golongan : berakhlak, berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama. 7. Misi: melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang.

8. Objektif: melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta sekap menangani cabarancabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai. 9. Sumber Islam hadhari: - Al-Quran - Al-Sunnah - Akal.

Kuliah 5
PEMUPUKAN TAMADUN ISLAM DAN PENJELMAANNYA DALAM KONTEKS PELBAGAI BUDAYA, BANGSA DAN WILAYAH - Pembentukan tamadun Islam menifestasi kecemerlangan sesebuah masyarakat dalam pelbagai dimensi. - Yang merangkumi unsur spiritual, intelektual dan fizikal secara seimbang dan sepadu. - Secara ringkas, kesan secara langsung dari penghayatan alam itu sendiri. Apakah sumbangan umat islam dan tamadunnya kepada peradaban dunia? - Memberi ‘jiwa’ dan ‘makna’ kepada tamadun itu. - Sebagai contoh kehadirannya dalam konteks alam Melayu- telah memberi ‘rupa’ dan ‘jiwa’ kepada bangsa dan masyarakat melayu. - Islam telah memberi pandangan hidup yang baru—bermula dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dan kepentingan ilmu pengetahuan. - Yang akhirnya telah memberi kesan terhadap aspek luaran umat Islam—iaitu sama ada manusia atau makhluk lain. - Aspek dalaman yang telah dimajukan inilah menzahirkan kejayaan yang dapat dilihat pada aspek luaran. - Agama Islam sebagai penentu terhadap dasar dan nilai. - Juga mempunyai kedudukan yang tinggi dalam arus perdana. - Terhadap perubahan dan pencapaian. - Tauhid sebagai paksi atau paradigm asas. - Dalam pembinaan tamadun, konsep toleransi yang tulen telah diperkenalkan. Pemimpin Islam dapat menjalani kehidupan mereka dengan harmoni dan sejahtera.

TAUHID: Sebagai Kekuatan Tamadun Islam. - Dalam pembinaan tamadun, Islam juga memberi penekanan terhadap kepentingan ilmu. - Kerana menghayati budaya ilmu merupakan ciri utama bagi masyarakat yang cemerlang.

Tamadun

Pemilik pencipta penguasa segala makhluk

Penggubal syariah

TAUHID DALAM Pemberi pengatur Manusia

Penilai pengadil

Kepelbagaian Realiti Tamadun Islam - Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain telah memperkayakan tamadun Islam. - Tamadun Islam bertemu dengan tamadun Parsi dan Byzantium telah memberi peluang kepada masyrakat Islam untuk mengambil dan mengubahsuai organisasi kenegaraan dan ketenteraan. - Dari Yunani pula—diambil aspek falsafah dan ilmu. - Tamadun India telah menyediakan pengetahuan tentang ilmu bintang dan matematik. - Tamadun Cina pula menyediakan kemahiran membuat kertas yang telah disesuaikan dengan menghasilkan kertas yang ringan dan nipis. - Tamadun Mesir pula didapati teknologi membuat dakwat. - Setiap pengetahuan yang diambil cuba diadaptasikan mengikut semangat keislaman. - Dengan gabungan tamadun ini, Islam telah banyak mencapai kemajuan seperti dalam bidang falsafah, kesenian dan perundangan.

-

-

-

-

-

Kemampuan Islam untuk mengambil pengetahuan dalam ilmu-ilmu luar untuk menjalankan usaha pengumpulan dari tamadun-tamadun lain. Ilmu-hikmat yang hilang, maka carilah. Dasar tamadun Islam yang terbuka dan mudah berintegrasi dengan tamadun lain telah memudahkan usaha ini. Ciri kesejagatan yang ada pada ilmu lain telah memudahkan diserap ke dalam tamadun Islam, contohnya sains tabii. Tokoh Islam yang mula-mula menunjukkan minat untuk mengetahui dan mengkaji ilmu dari tamadun Islam ialah Khalib Ibn Yazid dari zaman Umayyah. Ibu kota Islam seperti Cairo, Baghdad, Kardova menjadi pusat bagi ilmu pengetahuan. Iskandariah (Alexandaria) menjadi pusat penting dalam perkembangan ilmu. Pada zaman Harun al-Rasyid, telah ditubuh sebuah perpustakaan besar dan juga pusat penterjemahan yang dikenali sebagai Baitul Hikmah. S.Takdir Alisjahbana mengatakan “Baitul Hikmah” mencapai kejayaan yang tertinggi sebagai pusat penterjemahan dari Bahasa Yunani sehingga terjadilah pertemuan antara ilmu pengetahuan India, Parsi dan Yunani”—siri pendebatan, diskusi dan penyelidikan ilmiah di luar kesarjanaan mereka. Intelektual Islam telah berjaya mengeksploitasi serta memaksimumkan pengambilan tersebut dalam perkembangan ilmu keseluruhannya.

Beberapa contoh pencapaian - Umat Islam telah meneruskan pencapaian umat atau masyarakat yang terdahulu. - Dengan membuat pengubahsuaian, memantapkan serta meneroka aspek-aspek baru dalam bidang ini. I. Matematik  Al-Kindi (Abu Yusof Ishak al-Kindi) (801-873), tokoh aritmetik Islam.  Sangat dihormati di barat pada zaman Renaissance.  Bahasa Latin disebut al-Kindus  Aritmetik merupakan cabang ilmu matematik yang begitu pesat membangun.  Al-Kindi—tokoh aritmetik Islam yang unggul di samping al-Karkhi dan al-Khawarizmi.

Mereka telah memperkenalkan dan mementapkan sistem angka, penggunaan angka kosong (sifar) dalam operasi-operasi aritmetik, pendaraban, pembahagian, pecahan.  Pengasas ilmu algebra juga telah dimantapkan oleh alKhawarizmi dan terhasillah KITAB AL-JABAR WAL MUQABALAH.  Thabit bin Qurrah juga telah banyak menterjemahkan karya-karya yang mempunyai kaitan dengan algebra ke dalam bahasa Arab.  Dalam bidang trigonometri, al-Battani telah memberi sumbangan yang besar seperti perlambangan fungsifungsi dan identity. II. Perubatan  Kaedah kesihatan dan perubatan dalam Islam telah bermula sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi (ILM TIBB AL-NABAWI—perlihal perubatan Nabi).  Bidang perubatan ini melalui beberapa tahap dan peringkat zaman. a) Zaman penterjemahan(750m-900m) o Buku-buku dalam pelbagai bidang perubatan dari bahasa asing telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. o Kegiatan penterjemahan merupakan langkah awal dan penting yang amat mempengaruhi pencapaian umat Islam. b) Zaman keemasan (900m-1100m) o Muncul tokoh-tokoh yang berwibawa dan telah memantapkan biadng perubatan ini sehingga terhasillah bahagian-bahagian seperti: Aftamologi - Tokoh yang terkenal—Al-Haitham dengan kitabnya -Perubatan Mata al-Manazir.  Farmasi Cara dan penyediaan ubat yang lebih maju dan baik. Seperti kaedah rebusan, basuhan, campuran, larutan, penyulingan, pensublimatan. Pelbagai bentuk dos ubat diperkenalkan seperti: salap, sedian, berminyak, pes gargle, gil, tablet, dll.

Farmakologi -Perubatan Ubat

Peralatan baru juga telah diperkenalkan seperti: penyepit, sudu lades, bikar, kelalang periuk, penyaring dll. - Kejayaan dalam bidang ini dapat dilihat melalui hasil penulisan dan penemuan mereka yang begitu banyak dan berkualiti. Sumbangan terhadap penemuan pelbagai jenis penyakit “dalaman” seperti kencing manis yang telah dikenalpasti oleh Ibn Sina. Juga penyakit wabak yang berjangkit terutama melalui udara telah dikenal pasti oleh Muhammad al-Lakmisah. Al-Zahrawi—tokoh bidang pembedahan yang terkenal dengan bukunya. Al-Tasrif (telah menjadi rujukan beradabadab di seluruh dunia) Ibn Sina (Arilenna)—tokoh perubatan yang berwibawa dan terkenal dengan bukunya. Al-Qanun—membincangkan prinsip ilmu perubatan, pengguna bahan dan ubat-ubatan. Tanda-tanda penyakit, perlihal penyakit berjangkit dan keadah penyediaan ubat. Juga mempelopori bidang kefalsafahan Yunani kuno, tafsir sosiologi dan spiritual.

Perubatan Internal

-

Pembedahan

-

I. Kimia 

Sumbangan terhadap proses asas seperti penyulingan, pemeljawapan (sublimation), penghabluran (crystallization), penggumpalan (coagulation), dll. Bapa kimia Arab—Jabir bin Hayyam (721-815)—bahasa Latin—Geber. a) Beliau mejuga pengasa dalam ilmu perubatan, logic, falsafah, dan fizik. b) 3 buah bukunya yang terpenting—The Hundred and Twelve Books, The Seventy Books, The Book of The Balance.

II. Fizik

 

Abu Nasr al-Farabi—ahli falsafah terulung selepas alkindi. Al-Farabi—sumbangannya tentang bunyi dalam muzik dalam sebutan gelombang udara—juga ahli bahasa, fizik, matematik, etika teori muzik.

III. Biologi  Al-Risaya Ibn Jarit dan kitabnya al-Adaniyah alMufradah.  Ilmu barat yang telah memainkan peranan penting dalam pengasimilasian ilmu Islam ke Eropah. Antaranya: a) Alexander of Hall b) St. Thomas Acquinas c) Arnold of Villanovd d) Robert Grossesteste e) Roger Bacon Matlamat Tamadun Islam 1. Mengukuhkan sistem hubungan manusia dengan Allah (tuhan) pencipta, pemilik dan penguasa ke atas manusia dan alam. 2. Memelihara kehormatan dan kemuliaan menusia. a. Kesempurnaan keyakinan Aqidah ketuhanan. b. Kesejahteraan nyawa dan tubuh badan. c. Kesejahteraan Fakulti Akal. d. Kemuliaan kelahiran zuriat atau insan. e. Kesucian milikan kebendaan. 3. Mewujudkan sistem kehidupan yang lengkap sempurna dan universal. 4. Menyediakan sistem kawalan dan perlindungan terhadap kesejahteraan manusia dan alam. Secara tipologi, tamadun manusia boleh dibahagikan kepada 5 (menurut Sayyed Hasan Ali Nadwi), “Religion Civilization” 1. Tamadun materialistik. a. Melihat dunia dan sehala yang wujud terhadap kepada apa yang mempunyai jisim/material. 2. Tamadun intelektual. a. Mengutamakan kegunaan akal dan taakulan dalam menentukan sesuatu ity sah/benar dan membuahkan pelbagai hasil yang paling rasional dan saitifik. 3. Tamadun mistik

a. Antitesis kepada tamadun materialistik. b. Melihat roh sebagai unsur yang terperangkap dalam badan manusia yang tertahan daripada peningkatan dan kemajuan. c. Kehidupan di dunia dengan segala macam pengurusan hidup dan tanggungjawab serta perhubungan sosial untuk memenuhi keperluan jasad dan badan dianggap sebagai bebanan untuk kemajuan rohani. 4. Tamadun berasakan wahyu a. Kombinasi ketiga-tiga jenis tamadun iaitu materialistik, intelektual, dan mistik yang didasari oleh knosep TAUHID (keesaan Tuhan). 5. Tamadun berasaskan ideologi budaya, nasionalisme, agama dan wilayah geografi. Tamadun Islam di Cina - Tamadun Islam yang bersifat terbuka telah diterima oleh masyarakat cina pada abad ke-7 m (semasa Dinasti Tang). - Islam sampai ke China melalui daratan (merentasi tanah tinggi dan banjaran gunung hingga ke Bukhara dan Samarkand) - Juga melalui lautan di mana Canton sebagai kemasukan Islam ke China. - Pedagang Islam (dari Arab dan Parsi) menjadikan bandar-bandar di persisiran selatan China sebagai pusat persinggahan mereka. - Chang Chow, Chuan Chow dan Kwang Chow (Canton) merupakan penempatan penting orang Arab. - Pembinaan masjid juga menunjukkan asimilasi kebudayaan yang sangat unik. - Masjid tertua di China ialah Masjid Ching Jing di Quang Zao yang mempunyai ciri-ciri Arab, Kesimpulan: - Secara keseluruhan, inilah corak perkembangan Islam - Islam merupakan agama penting bukan hanya di Tanah Arab tetapi terus tersebar keluar dari Tanah Arab. - Islam telah bertembung dengan pelbagai budaya, bangsa di merata wilayah. - Seperti Eropah, India, China, dan Asia Tenggara. - Meskipun, dalam proses pencarian ilmu umat Islam bertembung dengan pelbagai budaya dan persekitaraan. - Namun. Masyrakat Islam masih kuat berpegang teras yang penting iaitu konsep Tauhid.

-

-

-

Teras inilah yang telah menyatukan pelbagai wilayah dan bangsa di bawah kepimpinan Islam. Tamadun Islam tidak menghalang sebarang bentuk hubungan dengan mana-mana tamadun. Malah pengisian yang menjadi dasar kepada tamadun Islam ialah interaksi secara harmoni dan sejahtera dengan tamadun lain. Intelektual Islam telah berjaya mengeksploitasikan serta memaksimumkan pengambilan tersebut dalam perkembangan ilmu keseluruhannya. Budaya intelektual yang menyeluruh menyumbang ke arah melahirkan siswazah yang bersifat menyeluruh (dari segi penguasaan ilmu) Sebagai contoh, seorang dari bidang fizik/kimia, tidak hanya mampu berbicara tentang bidang ini, tetapi masih ada kehebatan dalam memperkatakan bidang berkaitan sosiologim antropologi, politik, agama, dll.

Kuliah 6: GLOBALISASI Globalisasi didefinisikan oleh Lubbers, 1996 - “Menjadi atau menuju kearah kesejagatan” (becoming or making world wide). 3 peristiwa penting yang menjadi pemangkin kepada pembentukan kuasakuasa barat: 1. Revolusi sains abad ke-17 2. Revolusi Industri 1750 3. Gerakan Enlightment (age of person) abad ke-18 Ketiga-tiga peristiwa ini penting kerana ia memulakan satu gerakan terhadap polisi dasar luar kuasa-kuasa besar. Ketiga-tiga peristiwa ini sangat rapat dengan pembentukan pemikiran kuasa barat terutama sekali mereka menggunakan perkembangan ilmu sains sebagai satu alternatif dalam meningkatkan perkembangan kolonialnisme. Perkembangan ilmu sains mula mencabar kesahihan, amalan dan pegangan keagamaan mesyarakat Barat. Perkembangan ini akhirnya membentuk Weltanschaung (Pandangan Semesta) setiap individu masyarakat Eropah. Anggota masyarakat menjadikan dapatan ilmu sains sebagai pilihan mutlak dalam menentukan pelbagai prinsip hidup mereka.

Semua pandangan hidup yang diamalkan dalam masyrakat sama ada dari segi agama adat resam mula dipertikaikan. Akhirnya, timbul konflik di antara pandangan ahli sains dengan gereja katolik romani. Pandangan agama sudah dianggap terutama yang berkaitan pandangan alam semesta dan hubungannya dengan perkembangan ilmu keagamaan katolik romani. Konflik ini berterusan sehingga pandangan ahli sains menjadi institusi pemikiran dalam masyarakat. Tindak balas daripada ahli-ahli agama secara agresif mengeluarkan perintah supaya ahli-ahli sains ditangkap dan dibunuh atau semua kariah mereka dibunuh seperti yang berlaku pada ahli sains Galileo Galilei. Utilitarian dan experimental: Law of the free will: satah condong (inclined—plane experimental) Salah satu sifat utama ilmu sains yang boleh mencabar kesahihan pandangan agama mereka ialah ilmu sains bersifat utilitarian dan experimental. Maksudnya ilmu sains terlalu bersifat aplikasi, ia digunakan dan dipakai secara maksimum dalam kehidupan harian. Masyarakat akan mendapat manfaat secara spontan terhadap ilmu sains. Masyrakat boleh menguji kesahihan kedapatan ilmu sains tersebut melalui experimental sains. Perkembangan sains ini bearkembang kuat di beberapa institusi kajian sains seperti The Royal society of England. Ia merupakan pertubuhan ahli-ahli sains yang pertama di England dan di Eropah. Perkembangan sains barat ini berhubung rapat dengan perkembangan faham Kolonialisme. Maksudnya kuasa besar barat sangat bergantung kepada kemajuan ilmu sains. Hal ini berlaku apabila di Eropah terjadinya perkembangan yang amat terdesak setelah berlakunya perang dunia pertama. Meksudnya, perkembangan persenjataan, perubatan, dan alat komunikasi semakin mendesak antara kuasa-kuasa besar di Eropah sendiri menggunakan keupayaan pakar-pakar sains untuk mengatasi musuh-musuh kuasa besar sendiri di Eropah. The Roya society England. Diantara kaedah yang dilakukan oleh kuasa besar ini menjadikan daerah tertentu di luar benua Eropah sebagai kumpulan sasaran mereka. Mereka membahagikan dunia ini kepeda beberapa istilah tertentu bagi menjustifikasikan dasar kolonialisme mereka seperti istilah dunia ke-3, dunia membangun, negara sedang membangun , negara bekas tanah jajahan. Sebab itu, beberapa benua selain Eropah telah menjadi medan/lokasi perebutan dasar perluasan kuasa-kuasa barat. Sememangnya beberapa kawasan yang termasuk dalam istilah-istilah tersebut, kawasan yang berpotensi dari segi sumber asli,

guna tenaga dan kedudukan geografi yang strategik. Tidak menghairankan kuasa-kuasa barat akan menggunakan pelbagai iktiar untuk menjajah kawasan-kawasan tersebut. Mereka tidak akan berkompromi dan mengizinkan usaha pembebasan terhadap wilayah tersebut sehinggalah kepentingan dasar kolonialisme mereka tercapai. Secara tidak langsung, situasi ini telah mengesahkan keunggulan proses globalisasi. Proses ini sebenarnya adalah proses untuk mewujudkan hegemani barat dalam bentuk yang baru. Walaupun keadaan telah berubah di mana wilayah-wilayah yang ditakluki oleh kuasa besar sudah diberi taraf kemerdekaan tetapi hubungan dengan kuasa barat dalam bentuk yang baru masih terus berlaku. KODANSHA FOUNDATION 1987 telah melancarkan satu Dialog Agung Peradaban antara barat dengan timur. Pemikiran kuasa besar diwakili olek Arnold Toynbee, seorang sarjana yang mengkaji perkembangan pemikiran penjajah barat manakala pemikiran timur diwakili oleh Daisaku Ikeda, seorang sarjana Jepun yang pakar dalam pemikiran tradisi masyarakat timur. Walaupun kedua-dua sarjana ini bercanggah pendapat tentang peranan, pemikiran kedua-dua tamadun tetapi kedua-dua sarjana ini bersetuju untuk menghasilkan satu rumusan tentang keperluan , kerjasama dunia barat dan timur dalam menghadapi cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bersetuju masyarakat dunia akan terus diancam peperangan dan huru-hara jika barat masih terus angkuh untuk menjalankan dasar hegemani mereka sama ada barat/timur tidak akan memberi sebarang amanah jika keamanan dan kesejahteraan sejagat tidak boleh dipertahankan. Kuasa-kuasa barat mendapat kekuatan apabila mereka menggunakan badan-badan tertentu di peringkat antarabangsa untuk menjalankan dasar hegemani mereka. Secara umumnya, badan ini diwujudkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat tetapi perlaksanaannya sitahan kuasa barat. Oleh itu, manipulasi pasti akan berlaku untuk kepentingan barat sendiri. Berikut beberapa contoh badan-badan tersebut yang pelaksanaanya dipaksa terhadap negara-negara selain daripada benua Eropah: WTO (world trade organization) GATT (general agreement on tariff and trade EU (European Union) WHO (world health organization) WFTU (world federation of trade union) AFTA (asia free trade association)

NAFTA (north American free trade association) IMF (international monetary fund) ILO (international labor organization) ISO (international organization for standardization) ICJ (international court of justice) ICA (international commodity agreement) Samuel Huntington “The clash of civilization and the remarking of the world order) Paul Kennedy “Preparing for the twenty first century” Francis Becon “The New Atlantis” and “Novum Organon” John Nuisbitt “Mega Trends Asia” Jeffrey Robitison “The End of American century: Hidden Agendas of the Cold War” Peter L. Burger “Pyramids of sacrifice, politics, ethnics and social changes” Edward Goldsmith “The Way on Ecological World View” Semua pengarang di atas yang begitu kritikal terhadap soalan globalisasi dan… maksudnya, semua penulis dan karya mereka membincangkan secara kritis, pro dan kontra terhadap isu-isu mereka. Mereka menjadikan USA sebagai contoh kuasa barat yang terlalu yakin kepada diri mereka dalam menjayakan kedua-dua polisi tersebut. Sedangkan di negaranya sendiri beberapa persoalan asas masih belum berjaya diselesaikan. Harta kepada persoalan asasi kehidupan masing-masing masyarakat Amerika Syarikat maish dipertebalkan di kalangan rakyat mereka pada semua peringkat seperti isu kemiskinan tegar di kalangan rakyat mereka yang berkulit hitam. Isu pengangguran di kalangan generasi muda hinggakan kepada isu demokrasi dan hak mengundi dalam pilihan raya umum. Mengilut statistik tahun 2001, peratus rakyat Amerika Syarikat yang mengundi dalam setiap pilihan. Pemilihan president mereka dianggarkan di antara 50-60% sahaja. Kalau di kalangan pengundi kulit hitam, peratusan jauh lebih rendah, iaitu

42-54% sahaja. Inilah isu-isu asasnya sengaja disembunyikan oleh Amerika Syarikat. Menurut John Naisbitt dalam bukunya “Megatrends Asia” menyebutkan bahawa gerakan globalisasi berhubung rapat dengan sector ekonomi. Menurutnya, sector ini menjadi punca kepada sector-sektor lain, sesebuah negara yang mempunyai sector ekonomi yang kuat, ia boleh menjamin kekuatan sesebuah kerajaan. Menurut kajian beliau, rantau Asia akan menjadi satu rantau yang kuat di bidang ekonomi dan boleh mencabar kuasa barat. Sebab itu, beliau merumuskan bahawa kuasa barat akan menjadikan rantau Asia sebagai rantau yang mempertemukan beberapa kuasa barat. Beliau meramalkan rantau Asia adalah rantau yang menjadi sasaran globalisasi dalam adab-adab yang mendatang. Beliau juga meramalkan rantau Asia akan terbahagi kepada 8 aliran di bidang perekonomian. 1. Nation State (dulu)—Networks (sekarang) 2. Export-Led Economy—consumer driven economy 3. Western Influence—Asian Way 4. Government-Driven Economy—Market Driven Economy 5. Village—Supercities 6. Labour Intensive Industry—High technology industry. 7. Male Dominance—Emergence of women (female) 8. West—East. Nation state - Ekonomi serantau yang didominasi oleh pemimpin politik sesebuah negara akan bertukar kepada jalingan ekonomi sesebuah negara dan antarabangsa. - Syarikat-syarikat besar multinasianal pada peringkat antarabangsa amat dominan dalam menentukan pembangunan sesebuah negara. - Malah sebahagian negara kecil perlu bergantung secara keseluruhan kepada syarikat multinasional untuk memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi negara mereka. - Inilah disebut dunia tanpa sempadan atau “borderless world” oleh kenichi Ohmae. Export-Led Economy - secara tradisinya ekonomi sesebuah negara bergantung kepada kemampuan negara mengeksport produk barangannya. Perkara ini masih berlaku pada ala mendatang. - Tetapi kemunculan kuasa membeli dalam sesebuah negara akibat daripada penbangunan ekonominya menwujudkan suatu suasana baru

-

iaitu ekonomi dibangunkan oleh kemampuan pengguna untuk membeli hasil barangan yang dikeluarkan oleh pihak tempatan. Ia tidak bergantung kepada skill dan keupayaan untuk tujuan eksport. Tidak hairan kita melihat hari ini sudah jadi orang consumerlis dan eksploitasi yang berlumba-lumba mencari kekayaan dan sangat gemar membeli-belah.

Western Influence - Secara tradisi, pembangunan di rantau Asia banyak didominasikan oleh pengaruh barat bermula daripada kaedah dan tatacara perniagaan sehinggalah kepada citarasa pengguna yang merasa senang dan selesa dengan sesuatu yang datang dari barat. - Inilah yang mengakibatkan kegilaan secara sedar oleh penduduk Asia terhadap jenama seluar jeans Levis, makanan segera ‘Mc Donald” pengangkutan, kosmetik dan artis barat. Menurut Naisbitt abad mendatang akan menyaksikan berlakunya perubahan daripada cara barat kepada cara Asia dan barat atau cara Asia ala barat. Government-Driven Economy - lazimnya yang memajukan ekonomi negara ialah memerintah segala dasar dan polisinya. - Dengan kata lain, pemerintah terletaknya tanggungjawab mencipta dan melaksanakan dasar, polisi dan halatuju pembangunan sesebuah negara. - Pada ala mendatang, hal ini diramalkan tadak lagi berlaku dengan wujudnya pelbagai agensi antarabangsa ciptaan kuasa barat: NAFTA, AKTA, WTO, EU, GATT dan perjanjian ekonomi kerjasama antara syarikat-syarikat multinasional negara tidak lagi mempunyai pengaruh secara mutlak dalam membentuk pembangunan ekonomi sesebuah negara yang akan memaju pembangunan negara maju ialah permintaan pasaran produk yang dihasilkan. Village - satu lagi perubahan akan berlaku kesan daripada pembangunan pesat ini adalah kewujudan Bandar-bandar baru menggantikan kampungkampung tradisional. - Bandar tidak hanya dirujuk pada tempat atau lokasi tetapi juga rujuk dalam perubahan pembangunan budaya, social, politik dan ekonomi, pendidikan malahan agama. - Terdapat banyak Bandar baru yang wujud di rantau asia dan tidak terkecuali di Malaysia. Mungkin juga di tempat-tempat ini wujud

-

-

kerana desakan pembangunan ekonomi. Wujudnya rangkaian lebuhraya pusat-pusat perniagaan, hiburan dan kawasan-kawasan peindustrian akan memesatkan kagi pertumbuhan Bandar-bandar baru. Kesannya kampung-kampung tradisional akan terhakis dan tidak mustahil akan dihapuskan dari satu masa yang amat dekat. Dalam kes-kes tertentu, proses penghapusan ini dan Bandar-bandar baru akan berlaku dalam masa yang amat singkat, tidak sampai 10 tahun. Pembentukan Bandar-bandar baru akan membawa kepada pembentukan budaya dan pandangan hidup baru di kalangan penduduknya.

Labour Intensive industry - Industri juga turut berubah wajah daripada menggunakan buruh yang ramai dengan pengguanaan teknologi yang canggih. Buruh tidak lagi melakukan kerja bersifat fizikal yang menggunakan mesin dan robot tetapi menggunakan kepintaran atau smart worker. - Pintar maksud setiap pekerja tidak hanya melakukan kerja tertentu dengan garis panduan kerja yang khusus tetapi mereka boleh membuat pelbagai jenis kerja dengan bantuan beberapa alat bantu seperti computer dan peralatan robetik. Male Dominance - Satu lagi pernyataan yang sukar dinafikan ialah penglibatan wanita dalam sektor dahulunya didominasi oleh kaum lelaki. - Malah hari ini, ramai wanita yang mematuhi pelbagai aktiviti sektor awam dan swasta yang anggota bawahannya ramai lelaki. - Wanita telah membuktikan kehadiran mereka sama atau lebih baik daripada lelaki. Perbezaan janina dan fizikal tidak lagi menjadikan alas an atau halangan untuk mendiskriminasikan wanita. Lelaki mesti sedar akan nasib diri mereka. - Perkara ini berlaku bukan sahaja disebabkan oleh bilangan wanita yang semakin meningkat tetapi juga bilangan mereka yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi juga meningkat. Suasana ini akan mengubah suasana masa depan masyarakat pada keseluruhan. West - Dari segi ekonomi, pusat kegiatan ekonomi sekarang sedang beralih secara sedar atau tidak daripada barat kepada timur. Yang dimaksudkan dengan timur ialah negara-negara membangun. - Ini adalah satu kenyataan yang diterima oleh semua pihak.

-

-

-

Antara sebabnya: o Timur ada sumber manusia yang ramai dan murah. o Timur juga ada kawasan sumber asli yang kaya dan belum diterokai sepenuhnya. o Timur juga ada prasarana yang baik dan akan menjadi bertambah baik di masa akan datang. Pelabur barat sudah bersedia berubah dari segi pemikiran klasik mereka iaitu menganggap timur sebagai suatu kawasan yang jauh ketinggalan dan tidak maju disbanding dengan barat. Barat akan menggunakan pelbagai cara untuk merebut peluang ekonomi yang lumayan yang berada di timur. Trend mutakhir dilihat sebagai bukti di mana syarikat besar multinasional mereka berlumba-lumba untuk membuka pejabat/cawangan operasi mereka di timur.

Kuliah 7 ALIRAN UTAMA DALAM PERKEMBANGAN GLOBALISASI Aliran perdagangan dan kewangan - Merupakan asas kepada perkembangan susulan terhadap proses globalisasi. Ini bermaksud globalisasi memberi focus yang utama kepada kepentingan sektor ekonomi. - Dalam tempoh 2 dekad yang lepas, dunia menyaksikan apa yang dipanggil “an explosion growth in the international finance” yang bermaksud satu ledakan perkembangan kewangan antarabangsa. - Fenomena ini selaras dengan maksud dunia tanpa sempadan di mana aliran perkembangan kewangan antarabangsa tidak mengena sempadan negara. - Walaupun dalam tempoh 4 dekad (1870-1913) adalah era “laissezfaire” yakni era pasaran bebas. - Era ini mempunyai sejarah di mana konsep asal daripada ahli ekonomi Perancis Francois Queasnay abad 18m, tetapi dipelopori oleh ahli ekonomi dan falsafah moral Scotland Adam Smith (17231790). - Pasaran bebas atau laissez faire ialah teori ekonomi yang diertikan sebagai pemerintahan tidak sepatutnya campur tangan terhadap kuasa pasaran yang didasarkan kepada kepentingan peribadi (self interest) dan motif keuntungan (profit motif) semata-mata. - Teori klasik ini bertahan hampir 500 tahun. Sebelum kedatangan globalisasi dalam era globalisasi, teori klasik ini dipertikaikan malah relevensinya sudah mudah ditolak oleh beberapa syarikat.

-

-

-

-

-

Dalam era ekonomi global, syarikat perniagaan terpaksa beralih daripada yang berkonsepkan “multinasional” kepada “transnasional”. Apabila perusahaan betukar daripada multinasional kepada transnasional doktrin perang menyeluruh boleh menjejaskan daya berperang sesebuah negara (Peter Drucker). Secara tradisional, multinasional bermaksud perniagaan nasional/kebangsaan yang mempunyai anak syarikat di luar negeri. Proses perubahan ini memberi tamparan hebat kepada konsep ‘laissez faire’, malahan konsep ini merupakan alternative mutlak dalam pro globalisasi. Prose perubahan ini bererti perkhidmatan atau produk mungkin sama tetapi strukturnya sudah berlainan sama sekali. Maksud bagi syarikat tradisional, hanya terdapat 1 unit ekonomi sahaja, ialitu dunia luas tanpa sempadan. Rangkai pemasaran syarikat tersebut meliputi bukan hanya untuk seluruh kawasan yang boleh diterokai. Sebab itu di antara falsafah yang menjadi pegangan dalam pemikiran globalisasi ialah ‘think locally act globally’ ataupun berfikir secara local, tetapi bertindak sebagai globalisasi. Huraian dapat dibahagi kepada 2: o Perancangan bersifat local (perundingan, Public Relation Officer (PRO), Human Resource Development (HRD)). Di antara tafsirannya yang bermaksub ialah sesebuah syarikat memupuk rancangan operasi melibatkan pembangunan sumbangan tenaga pekerja, kondisi pekerja, perhubungan awam dengan masyarakat luar, hal-ehwal perundangan dan perundingan. Semua bersifat local kerana kedudukan syarikat tersebut berada di lokasi tempatan. o Perancangan susulan bersifat global. Walaupun syarikat ini pada asasnya syarikat tempatan tetapi perancangan strategi produknya menjangkau lokasi yang terhad. Ini termasuk operasi di bidang pemasaran, penyelidikan dan pembangunan (R&D), penyelidikan kualiti atau ISO adalah bersifat global di mana mendapat pengiktirafan oleh negara dunia yang guna pakai produk ini. Contoh: sebuah syarikat kejuruteraan Amerika Syarikat hanya, peralatan penting di kilang pengeluaran di Antwerp-Belgium untuk dibekalkan kepada 43 laginya seluruh dunia (sempadan negara tidak relevan)

Kondansha Foundation 1987 Dialog Agung Peradaban antara Arnold Toynbee Barat (Ahli Futuristik) Dalsaku Ikeda—Timur - barat—single pattern of thinking (fesyen barat) o globalisasi sebagai vehicle 1987. - Fasa awal globalisasi—sudah dalam keadaan membimbangkan. - Sarjana barat (Arnold Toynbee)—sejarahwan futuristic. - Sekongkol/ setuju secara membabi buta. Apa yang mereka bincang dan rumus? - bincang sejauh manakah mendakwa sebagai juara peradaban barat. - Apabila dakwaan yang barat menimbulkan folemik dan delima folemik o Membuktikan kegagalan tamadun barat terutamanya dalam 2 isu:  Isu kemanusiaan sejagat  Isu institusi kekeluargaan. Isu kemanusiaan sejagat Isu pertama dipertikaikan semenjak kuasa barat menggunakan dasar kolonialisme terhadap tanah jajahan. Barat menafikan secara terangterangan isu kemanusiaan yang tidak menguntungkan mereka. Prinsip kemanusiaan barat hanya digunakan untuk mempertahankan kemanusiaan orang-orang barat sahaja. Jika terdapat orang-orang bukan barat yang memperjuangkan hak asasi mereka, ia akan ditafsirkan sebagai pemberontakan atau pengganas yang akan mengganggu ketenteraman awam. Isu institusi kekeluargaan Isu kedua runtuhnya institusi kekeluargaan mengakibatkan agama, tradisi masyarakat dan keluarga terkorban dan seterusnya manusia mengalami kehilangan (homeless), dalam alam semesta (kosmos), dalam masyarakaat dan akhirnya dalam diri-sendiri. (the homeless mind) [Peter L. Burger, ‘pyramids of sacrifice political, ethnics & social changes’] - human is the measure of all things (manusia sebagai kayu ukur kepada semua). - Manusia nilai berdasarkan kepada dirinya (kontradik)—akan berlaku kacau-bilau. - Terdapat 1 karya yang bertajuk “The way an ecological world view”, Edward Goldsmith. Dalam karya ini telah mengkritikan hebat

-

-

-

-

-

terhadap tamadun barat yang menggunakan kayu ukur minda manusia yang terbatas sebagai punca kemusnahan alam yang akhir mencetuskan krisis manusia dan alam. Dalam karya beliau yang mempunyai jumlah bab dan buku rujukan yang luar biasa iaitu mengandungi 66 bab dan 515 buku rujukan. Terdapat beberapa bab yang secara khusus membicarakan persoalan ekologi atau alam sekitar dengan perkara yang berkaitan dengan isu kerohanian di antara contoh bab-bab tersebut ialah Ecology is Holistic (bab4), Ecology is Theological (bab 5), Ecology is Emotional (bab 15) & Ecology is Faith (bab 16). Pengarang menyusulkan supaya tamadun barat melalui 1 peranjakkan paradigma bukan untuk tujuan atau kepentingan tamadun barat sahaja tetapi untuk kepentingan tamadun manusia dan dunia pada keseluruhannya. Salah faham barat terhadap beberapa perbezaan peradigma yang terdapat dalam tamadun Islam adalah contoh klasik yang diwujudkan kerana barat tidak mahu hegemoni mereka tergugat. Seorang sarjana narat Nicolas Maxwell telah meyebutkan “salah fahan terhadap agama Islam di kalangan masyarakat barat berpunca di antaranya daripada krisis intelektual atau intellectual disasters” (musibah atau bencana intelektual). Beliau melihat punca kepada persoalan krisis intelektual ialah apabila fahaman sekularisme menjadi begitu dominant. Fahaman baru ini menolak secara mutlak peranan agama dalam kehidupan dunia ertinya nilai yang jadi kaya ukur dalam perkembangan keintelektualan barat sangat gantung kepada nilai kebendaan yang boleh diuji-kaji kesahihannya. Kayu ukur ini menjadikan nilai keagamaan sebagai domain yang tidak relevan. Fenomena ini digunapakai oleh golongan intelektual barat dalam menilai mana-mana tamadun lain di dunia ini dan tidak terkecuali tamadun Islam. Seorang sarjana barat, Samuel Huntington dalam karyanya “The clash of civilization and the remarking of the world order” telah menyebutkan “ Era atau abad mendatang akan berlaku pertempungan di antara tamadun Islam dengan tamadun barat”. Petikan ini mencipta teori: o Huntington mengemukakan pandangan tersebut semata-mata melihat beberapa isu serpihan dalam sejarah perkembangan tamadun islam. Ada isu yang lebih besar tetapi sengaja tidak dibincangkan. Ramai sarjana barat telah merakamkan sumbangan besar tamadun islam terhadap tamadun dunia terutamanya selepas berlakunya zaman kebangkitan atau

Renaissance di Eropah. Revolusi ini berjaya mengangkut kembali maruah manusia sebagai karamah Insaniah (kemuliaan kemanusiaan) termasuk dalamnya konsep keadilan hak individu dan penggunaan akal fikiran yang murni. Pandangan dan akal oleh Huntington telah mendapat reaksi di kalangan ramai sarjana barat. Samuel Huntington “The clash of civilization and the remarking of the world order) Paul Kennedy “Preparing for the twenty first century” Francis Becon “The New Atlantis” and “Novum Organon” John Nuisbitt “Mega Trends Asia” Jeffrey Robitison “The End of American century: Hidden Agendas of the Cold War” Peter L. Burger “Pyramids of sacrifice, politics, ethnics and social changes” Edward Goldsmith “The Way on Ecological World View” Konsep Jihad dalam Islam Jihad dalam Islam merupakan satu konsep yang berhubung kait dengan tuntutan dan tanggungjawab orang-orang Islam dalam mempertahankan ajaran agama mereka. Konsep ini tidak boleh disempitkan, kepada tujuan untuk berperang dengan senjata dalam mempertahankan kesucian, agama Islam malah dari awal saja penubuhan agama ini, ia dikaitkan dengan perkataan sejahtera. Perkataan Islam membawa maksud selamat sejahtera, is memberi kontonasi terhadap penentangan perlakuan ganas dan berperang. Konsep jihad terlalu luas. Walaupun tindakan berperang dengan senjata boleh berlaku tetapi agama Islam memberi syaratnya yang terlalu ketat dan pilihan ini adalah pilihan terakhir. Salah faham terhadap konsep ini sering berlaku di kalangan orang-orang bukan islam dan juga tidak terkecuali orang-orang islam sendiri.

Perjuangan yang dituntut oleh agama islam bagi membangunkan perlaksanaan agamanya dalam pelbagai aspek. sebagai contoh, konsep jihad dalam pendidikan dan pengajaran amat kurang diberikan perhatian. Zaman kecemerlangan tamadun islam sekitar adab ke 9 sehingga ke 11 masihi telah membuktikan semangat jihad yang tinggi di kalangan orang islam. Tokoh-tokoh seperti Ibn Sina dan al-Biruni merupakan ahli sains yang terawal mencipta beberapa kaedah khususnya bidang perubatan telah berjaya menarik minat pada saintis barat untuk belajar. Semangat jihad ini telah menyumbangkan kepada ketinggian pencapaian tamadun islam dan dunia. Kesungguhan para ilmuan sama ada islam atau bukan islam boleh dikaitkan dengan semangat kesungguhan mereka dalam penyelidikan ilmu demi kebaikan manusia pada keseluruhan. Pencapaian cemerlang ini tidak mungkin berlaku jika semangat perjuangan jihad terhadap ilmu pengetahuan yang rendah. Di antara asas yang menjadi prinsip kepada jihad terhadap ilmu ialah semangat untuk menyempurnakan amanah ‘karamah insaniah’ yang diberikan kepada manusia dalam agama islam, hanya manusia yang diberi tanggungjawab untuk memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan di ala mini. Tanggungjawab suci ini tidak boleh ditolak manusia kerana manusia diberikan sebaik-baik kejadian dibandingkan dengan kejadian makhluk dunia lain ini. Di antara sifat kejadian yang sempurna yang diberi kepada manusia, ialah akal fikiran (minda). Perjuangan untuk mengisi keperluan minda tidak mungkin boleh berjaya jika seseorang itu mempunyai semangat jihad yang rendah. Dengan ini, konsep jihad sepatutnya tidak boleh disempitkan dengan jihad tertentu sahaja.

-

-

-

-

Barat guna 2 standard globalisasi: 1. Perjuangan deregulasi dan liberalisasi ‘wajib’ untuk ‘negara membangun’ 2. Anjuran standard lebih fleksible untuk ‘negara maju’ (barat). a. Kes 1st: i. syarikat mittal steel -bantah: Perancis & Luxemburg ii. Milik lakshmi mittal -alasan: Rakyat local hilang kerja iii. Usahawan India iv. No.3 terkaya di India

v. Cadang ambil alih syarikat keluli Luxemburg dan arcelor. b. Kes ke-2 i. Syarikat peninsular & oriental steam navigator co. (P&D) ii. Firma Uk urus 6 buah pelabuhan utama di USA. iii. New York, Philadelphia, New Jersey, New Orien, Miami & Baltimore. iv. Syarikat Dubai Ports world Emiriah Arab Bersatu (UAE) >>> cadang ambil alih. v. Bantah keras oleh kongres USA vi. Alasan: ancam keselamatan negara sebab negara Arab. vii. Presiden G.W.Bush tidak setuju akan veto. Ketempatan semasa yang dihadapi oleh tamadun Islam dan tamadun Asia. 1. Keperluan kepada dialog peradaban timur barat, Kodasha foundation 1987 Dialog Agung Peradaban antara Arnold Toynbee—barat, Daisaku Ikeda—Timur a. Maksud : menghilangkan salah faham. Semua tradisi di dunia harus diperjelaskan isu-isu persamaan mesti disepakati seperti isu kesejahteraan, kesihatan, kedamaian, buta huruf dan segi keagamaan. 2. Tolak ansur/ toleransi yang mesti diyakini oleh penduduk dunia. Isu perdebatan yang pasti wujud mestilah dihormati. Dialog peradaban ini boleh dilakukan dan pelbagai peringkat daripada pekerjaan, institusi pendidikan, badan-badan kerajaan malah individu dalam keluarga. Usaha memecahkan dalam isu perdebatan mesti ditanggupi secara cermat supaya anggota masyrakat tidak dipengaruhi oleh emosi sempit mereka. Anggota masyarakat harus disedarkan jika emosi ini diizinkan melalui tindakan ianya tak akan menguntungkan mana-mana pihak. 3. Perkongsian pintar secara terus/ transparent tak tulus, di antara blok barat dan timur. Ini bermaksud bahawa semua negara mempunyai saham yang sama rata di dalam menerima faedah globalisasi. Apa yang berlaku wujud keadaan tidak puas hati dan adil di kalangan negara-negara sedang membangun yang terpaksa akur dengan kehendak kuasa barat yang berselindung di bawah gerakan globalisasi. Secara lahirahnya, perkongsian pintara memang wujud di antara negara barat dan buakn barat tetapi faedah besar daripada

perkongsian ini akan diperolehi oleh kuasa barat. Kuasa barat akan menggunakan pelbagai alasan untuk mengelak daripada tanggungjawab social untuk membantu negara bukan barat khasnya negara sedang membangun.. 4. Perubahan pemikiran dan sikap kuasa barat maksudnya, perubahan paradigma konservatif barat daripada berpegang kepada konsep barat adalah kayu ukur kepada semua bagi yang menjadikannya sebagai role model yang absolute mutlak. Pemikiran lama ini sudah dipertikaikan kesahihannya. Termasuk daripada kalangan orangorang barat sendiri. Satu aspek yang lain, globalisasi boleh memberi feadah kepada mana-mana bahagian negara di dunia ini. Barat mesti menerima hakikat ia harus berubah sebagai suatu komuniti/warga penduduk dunia yang sama dengan warga yang lain. Oleh itu, tanggungjawab untuk keamanan dan kesejahteraan warga dunia ini adalah sama sahaja. Globalisasi boleh juga dianggap satu ruang baru bagi negara-negara selain segara barat untuk membuktikan keupayaan mereka maju nsama seperti negara-negara barat. Inilah aspek positif daripada globalisasi.

Kuliah 8 TEORI KEDATANGAN ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU. 1. Teori kedatangan Islam di alam melayu. • Pada ke—8m dan ada berpendapat 9m. • Asa pendapat mengadakan abad ke—7m –daerah utara sumatera. • Kerajaan Perlak—kerajaan Islam yang pertama. • Sumbernya, terdapat 3 pandangan: i. Dari China  pemberontakan Hwang Ho di Canton menyebabkan ramai pedagang Islam melarikan diri ke Kedah dan Palembang.  pada akhir zaman Dinasti Tang (618-905) berlaku pembunuhan rakyat asing oleh pemberontak di wilayah Yang Chow menyebabkan mereka terpaksa mencari tempat lain untuk melindungi diri mereka.

 penemuan batu nisan di pecan Pahang (419H/999m) dan Batu Bersurat di Terengganu (701/1303m) menyokong pendapat ini. ii. Dari India  melalui Gujerat  terjumpanya batu nisan di Pasai bertarikh 1297. (milik sultan Malik Alsalih—pendapat sarjana Belanda) iii. Dari Arab  saudagar Arab datang ke alam melayu melalui jalan pantai Eddah menerusi Laut Merah terus ke Aden (Selatan Semenanjung Arab) dan terus ke Gujerat dan akhirnya ke gugusan kepulauan melayu.  melalui jalan darat—silk road. Siapakah yang memainkan peranan penting dalam menyebabkan agama Islam di alam melayu? 1. Pedagang 2. Pendakwah 3. Bangsawan tempatan. - Maka muncullah Kerajaan melayu Islam seperti: I. Perlak—Samudera—Pasai (840) (ditubuhkan oleh…) II. Perlak (840m)—Rajanya yang 1st Sultan Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. III. Minangkabau di Sumatera (1500) IV. Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511)  Mencapai kemuncak kegemilangan pada zaman Sultan Mansur Syah.  Pada pertengahan abad ke-15, melaka sebuah pelabuhan tersibuk di dunia (Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental of Tome Pires (Armando Cartesao ed. 1944”268) “ No trading port as large as Melacca is known nor anywhere they deal in such fine & highly prized merchandize. There is no doubt that the affairs of Melacca of great importance and of much profit and great honor. It is a land that cannot depreciate on account of its position, but always grow.”

Pusat perkembangan Islam. Kemerosotan: • Tiada lagi keseimbangan dan kesaksamaan antara tuntutan dan kereaktifan fizikal, mental dan spiritual. • Nilai kebendaan mengatasi kerohanian dan juga kemanusiaan. • Daya usaha intelek dan akal tidak diasaskan oleh Prinsip Wahyu.

V. Kerajaan Johor-Riau (1511-1824m) VI. Kesultanan Kerajaan Acheh (1606-1636m) 2. Kesan dan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu. I. Akidah/Kepercayaan a. Perbincangannya boleh dilihat dari segi: i. Hubungan antara manusia dengan alam. ii. Asas dan dasar pembinaan sebarang bentuk ilmu. iii. Teras kepada sistem kehidupan manusia. b. Sebelum kedatangan Hindu-buddha ke alam melayu, masyarakat mempunyai kepercayaan sendiri yang diistilahkan sebagai animisme, dinamisme dan pemujaan Hyang atau nenek moyang. c. Selepas kedatangan Hindu-buddha terdapat di kalangan masyarakat di alam melayu yang menganut agama Hindu atau Buddha atau kedua-duanya. d. Pada awal adab ke-15, masyarakat melayu boleh disifatkan menempuh ra baru dengan kedatangan Islam. e. Kepercayaan kepada dewa atau animisme bertukar kepada kepercayaan kepada Allah SWT. f. Antara elemen-elemen asas pandangan semesta Tamadun Melayu ialah: i. Kepercayaan kepada Allah (Islam adalah 1 panduan lengkap tentang bagaimana menjalani kehidupan ini.). ii. Penghitungan dan pembalasan yang muktamad di akhirat (justeru alam/ atau dunia ini perlu digunakan dengan sebaik yang mungkin.) iii. Keyakinan kepada balasan yang baik bagi amalan yang baik.

iv. Menghormati maruah dan martabat manusia. (nilai yang paling tinggi ialah sesuatu yang dapat menaikkan taraf kemanusiaan.) v. Keadilan, kebebasan dan kesaksamaan. vi. Kehidupan yang pertengahan dan seimbang antara jasmani, rohani dan akal. II. Politik dan kerajaan a. Mengikut Prof Kursid Ahmad, sistem politik Islam, sebahagian dari Din al-Islam dan boleh disamakan dengan 2 muka dari 1 duit syiling. (oleh itu, pemerintahan Islam adalah satu dari institusi terpenting bagi masyarakat Islam dengan rason dieternya bukan sekadar untuk jaga pelaksanaan undang-undang, ketenteraman awam, keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tapi menegak keadilan social, hidup yang bermoral, berakhlak mulia (buat yang baik, tinggal yang buruk.). b. Sebagaimana surah al-Hajj (22):4 “iaitu meraka yang apabila kami berikan kuasa memerintah di Bumi nescaya meraka mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan menyuruh (rakyatnya) berbuat kebaikan melarang (rakyatnya) dari melakukan kemungkaran. Dan ingatlah bahawa Allah Jua sudah segala urusan” c. Menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman. d. Membawa kemakmuran (tugas manusia sebagai kalifah di muka bumi). e. Menuntut keredaan dan pengampunan ilahi. III. Social dan undang-undang—syura hijbah a. Perundangan yang disyariatkan oleh Allah SWT di alam al-Quran dan al-Sunnah. b. Perundangan yang dicipta oleh manusia. i. Sebagai sumber perundangan al-sunnah melengkapi al-quran dengan 3 cara: 1. menegaskan hukum yang terdapat dalam alquran 2. menjelaskan apa yang tidak diperincikan. 3. menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-quran. c. Matlamat perundangan adalah untuk menegakkan prinsip: i. Prinsip keadilan sosial. ii. Prinsip kemuafakatan iii. Prinsip kebajukan dan amanah.

iv. Prinsip bekerja dan ganjaran. v. Prinsip menjauhkan perbuatan merosakkan. IV. Ekonomi a. Berteraskan prinsip Tauhid dan Syariat—menekankan allah sebagai penguasa yang membuat peraturan demi menjaga kehidupan mekhluk demi kebahagiaan dunia dan akhirat. b. Agihan kekayuan secara adil dan saksama. c. Pemisahan antara kegiatan ekonomi yang halal dan haram. V. Kesenian a. Fungsi: i. Agar menusia menyedari perkaitan dengan alam ketuhanan dan rohani dengan alam fizikal, dan menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaan Nya. ii. Menanam rasa khusyuk kepada Allah, memberi keterangan di jiwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan fitrah suka kepada keindahan. iii. Seni yang berpaksikan kepada Tauhid: merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah SWT boleh meningkatkan daya intelek dan emosi semata-matanya. 1. seni persuratan: a. sastera Islam b. Qasidah syair (puisi) 2. seni tulisan a. khat b. 1/1 kepada Kufi, Thuluth, Nasakh, Farisi, Riq’ah, Diwani, Diwani Jali, Raihani. 3. seni suara a. kepentingannya: i. peningkatan tahap tamadun, hasil aktiviti masyarakat maju dan bertamadun. ii. Saranan Nabi SAW agar umat Islam membaca dan menulis ayat-ayat al-quran. iii. Kelembutan jari yang bermula.

iv. Saidina Alo KW berkata:”Serikan anak-anakmu dengan ilmu seni tulis kerana yang paling mustahak dan menyeronokkan. b. Pembinaan masjid mempunyai ciri penting seperti: i. Kubah ii. Mimbar (tempat khatib atau imam membaca khutbah) iii. Mihrab (tempat imam berdiri untuk menjadi ketua dalam sembahyang.) iv. Menara Azan (bilal melaungkan azan) VI. Bahasa dan sastera a. Kedatangan islam menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca. VII. Pendidikan dan ilmu syarat a. Pendidikan islam meliputi aspek institusi pendidikan dan strukturnya, guru dan muridnya. b. Satu proses latihan aqliah, jasmaniah, rohaniah, dan ijtimaiyyah (kemasyarakatan) serta akhlak manusia, berdasarkan nilai-nilai islam (aksiologi islam). c. Yang bersumberkan al-quran dan al-sunnah. Peranan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun Malaysia. - Sejarah dan asas sistem pemerintahan. - Sistem perundangan tradisional. - Agama Islam dan adat istiadat melayu. - Semangat kebangsaan dan jati diri. 1. Tamadun melayu sebagai asas kelangsungan tamadun Malaysia. 2. Kemunculan gerakan-gerakan pembaharuan dalam masyarakat melaya Islam. 3. Cabaran survival tamadun melayu dengan kemasukan barat dan sekularisme. Perjuangan dan kemunculan tokoh-tokoh atau kesatuan melayu menentang kolonialisme barat. 4. Tamadun melayu sebagai paksi utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun melayu. 5. Raja berpelembagaan adalah sumbangan utama tamadun melayu kepada tamadun Malaysia. 6. Tamadun melayu dimantapkan oleh Islam dan adat melayu. Secara khusus hal ini menjadi struktur penting kemelayuan.

7. Islam sebagai identity social dan budaya orang melayu. 8. Perkembangan Islam di alam melayu adalah kerana peranan yang dimainkan oleh bahasa melayu.

Kuliah 9 PERANAN TAMADUN MELAYU DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Tamadun melayu sebagai asas kelangsungan (permulaan) tamadun Asia. Pada asasnya tamadun melayu Islam dibina di atas dasar-dasar seperti: - Alam ini dan segala isinya adalah amanah untuk manusia sama ada memahaminya atau menjaganya. - Islam sebagai panduan untuk segala peraturan hidup demi kebahagiaan dunia dan akhirat. - Amalan yang dilakukan di atas dunia ini akan menentukan pembalasan yang akan diterima di akhirat kelak. - Nilai terhadap sesuatu perkara yang dilakukan bergantung kepda tinggi mana nilai kemanusiaan yang diperolehi. Secara ringkas, kesinambungan melayu-islam akan terjamin sekiranya bangsa melayu: - Berpegang teguh kepada ajaran Islam (berdasarkan kepada konsep tauhid-keesaan Alah—tiada Tuhan melainkan Allah) - Memiliki keghairahan dalam memcari ilmu (dalam apa jua disiplin). - Memiliki akhlak yang mulia (sama ada akhlak dengan pencipta, sesame manusia dan makhluk Allah yang lain). - Ada kesinambungan antara akal (intelektual, fizikal dan spiritual) Siapakah orang melayu? Sebagaimana yang terdapt dalam perkara 160 Perkembangan Persekutuan Malaysia. - Mereka yang beragama islam (penekanan yang tinggi terhadap aspek agama) o Islam bukan hanya faktor definitive melayu tetapi diiktiraf sebagai agama PErsekutuan Malaysia (perkara 3(1) Perkembangan Persekutuan Malaysia). o Yang Di-pertuan Agong dan raja-raja melayu merupakan ketua agama Islam bagi negara dan negeri melayu.

-

-

Bertutur dalam bahasa melayu o Perlembagaan 152 bahawa bahasa melayu adalah bahasa kebangsaan. o Pada awal perkembangan Islam di alam melayu, bahasa melayu sebagai bahasa tulisan dan pengantar. o Akta Pendidikan 1961—bahasa melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. Mengamalkan adapt resam melayu. o Cara hidup (budaya) yang melibatkan pakai, makan. o Majilis keraian (kelahiran, perkahwinan, kematian)

Kemunculan gerakan-gerakan pembaharuan dalam masyarakat melayu Islam. - Golongan muda seperti Syed Syeikh al-Hadi, syed Tahir Jaluddin berjuang menuntut suatu pembaharuan pendidikan. - SSAH—Menggalak umat melayu untuk tuntut ilmu kerana itu selari dengan tuntutan Islam demi memajukan diri mereka dan membebaskan dari belenggu penjajah. - Beliau tidak menghadkan menuntut ilmu kepada subjek-subjek agama sahaja tetapi kepada semua bidang. - Sebagai bukti zaman Rasulullah dan Khulafa Rashidin, umat Islam ketika itu bekerja dengan kuat untuk menguasai ilmu demi penyebaran dakwah mereka. - Menekankan pentingnya pendidikan moden. - Terlibat secara langsung dalam mendirikan sekolah arab-agama cara moden seperti sekolah madrasah al-Iqbal di singapura, madrasah alhadi di melaka dan madrasah al-mashoor di Pulau Pinang. - 1926—kesatuan melayu Singapura (KMS) membuat desakan agar kerajaan: o Dapat meningkatkan penguasaan bidang pendidikan di kalangan orang melayu. o Memberi tanah yang khusus untuk mereka. o Menerbitkan akhbar. Tamadun melayu sebagai paksi utama yang menyumbang kepada pembinaan dalam pemantapan tamadun Asia. - Semua bermula pada diri sendiri, pada setiap individu yang bergelar warga negara Malaysia. - Semangat Kebangsaan melayu (yang berasaskan kepada Islam) telah berjaya menyatupadukan orang melayu dan merupakan instrument yang penting untuk mencapai kemerdekaan.

-

Juga disingkapkan bagaimana kegigihan pemikir dan pejuang melayu dalam mengekalkan identity melayu dalam negara Malaysia, ini semua boleh dibukikan dengan beberapa dasar yang ada di Malaysia: o Akta Pendidikan 1961—Menjadi dasar Pendidikan Kebangsaan. o AKta Bahasa Kebangsaan 1967—Menjadi Dasar Kebudayaan Kebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1970). o Dasar Pendidikan Kebangsaan (1970).

Raja berpelembagaan adalah sumbangan utama tamadun melayu kepada tamadun Malaysia. - Faktor kerajaan dan kesultanan melayu cukup penting membuktikan tamadun melayu pernah wujud dahulu. - 9 buah negeri melayu kini di Malaysia adalah kesinambungan dari Funan, Champu, Kangkasuka, Sri Vijaya, Acheh, Rokan, Aru, Siak, Kampar, Jambi, Palembang, Inderagiri, Sulu, Makassar yang pernah wujud pada awal abad masihi. - Kedatangan British telah banyak mengubah dan memberi ruang kepada kuasa rakyat atau sistem demokrasi sekaligus menghapuskan kuasa mutlak raja-raja melayu. - Hal ini agak berbeza sebelum kedatangan penjajah, raja-raja memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kedudukan Islam. - Tetapi selepas kedatangan penjajah, raja-raja melayu menjadi lambang/symbol kekuasaan dalam negara yang berpelembagaan Tamadun melayu dimantapkan oleh Islam dan adat melayu secara khusus hal ini menjadi struktur terpenting kemelayuan. - Tatanan politik melayu (politic order) yang berpaksikan ketuhanan dan melibat raja sebagai wakil tuhan/ pentadbir di muka bumi ini. - Pancaran tatanan ini terungkap dalam teks perundangan seperti: o Hukum Kanun Melaka o Undang-undang Johor o Hukum Kanun Pahang - Walaubagaimanapun, kedatangan penjajah seperti Portugis, Belanda dan British berjaya menguasai perdagangan melayu dan satu involusi kebudayaan (keadaan yang rumit) yang hebat berlaku. Islam sebagai identity social dan budaya orang melayu. - Kekuatan pegangan terhadap agama telah banyak memberi sumbangan kepada semangat juang di kalangan cendekiawancendekiawan melayu.

-

-

Islam sebagai agama orang melayu yang mendasari tamadun melayu, bukan sahaja berkembang di dalam kerangka keagamaannya, tetapi subur menyumbang kepada tamadun Malaysia. Ini dapat dilihat dengan adanya institusi perbankan Islam, Institusi Pendidikan Islam.

Bahasa Melayu dan perkembangan Islam di alam melayu. - FAktor perdagangan memudahkan penyebaran Islam di wilayah alam Melayu. - Bersama Islam, BM turut berkembang menjadi bahasa pengungkapan ilmu pengetahuan dan lingua franca dalam bidang perdagangan. - Pelestarian genius local melayu dapat diperhatikan dalam pelbagai bidang pemikiran falsafah dan ideology social, yang terpancar seperti melalui pantun, pepatah, perumpamaan peribahasa. Cabaran survival tamadun melayu. - Kurangnya keghairahan terhadap ilmu. - Meluasnya budaya Hedonisme (budaya hiburan dan keseronokan) - Kepincangan sistem kekeluargaan. - Penyalahgunaan ICT. - Penjajahan pemikiran dan budaya.

Kuliah 10 SISTEM EKONOMI ISLAM Ekonomi Islam: perspektif - Ekonomi Islam, ialah suatu bidang ilmu yang menghuraikan disiplin hubungan manusia dengan kegiatan ekonomi. Ia mencakupi hal/aspek-aspek berikut: o Kuasa mutlak Allah ke atas kehidupan manusia dan sumber ekonomi. o Peraturan/undang-undang dan nilai yang membentuk perlakuan manusia dalam kegiatan ekonomi. o Hak-hak kehormatan manusia sebagai pengusaha dan penerima faedah. o Kedudukan sumber ekonomi sebagai punca kegiatan. o Kawalan dan pemisahan antara kegiatan ekonomi positif dan kegiatan ekonomi negative. o Hasil pulangan ekonomi dan pengagihan kekayaan berteraskan keadilan.

-

Ekonomi Islam, merupakan suatu disiplin yang menyediakan saluran, kaedah, polisi, struktur dan mekanisme yang berkesan, bagi manusia mencapai KEPERLUAN ASAS (basic needs) dan faedah-faedah ekonomi yang maksimum, dari sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Ekonomi Islam, merupakan disiplin yang menyediakan kaedah-kaedah dasar untuk memaksimumkan agihan kekayaan ekonomi, sama ada kepada individu, masyarakat. Organisasi dan negara. Ekonomi Islam menseimbangkan hak golongan yang tidak mampu. Ekonomi Islam berteraskan Aqidah (Tauhid dan Keimanan) dan syariat. Gabungan Aqidah dan syariat, menjamin kehormatan dan kebaikan kegiatan ekonomi, sama ada dari aspek guna tenaga, manusia, sumber ekonomi, dan pengagihan yang adil dan saksama.

-

-

Prinsip-prinsip asas kegiatan ekonomi: - Prinsip MILIKAN SEBENAR (MILIKAN MUTLAK) - Ekonomi dan Islam mengakui dan menghormati bahawa Allah sebagai pemilik sebenar (mutlak) ke atas makhluk—iaitu manusia, sumber, kaedah, polisi serta agihan semula kekayaan. - Kedudukan manusia-penggerak/pengusaha ekonomi prinsip hamba dan khalifah o Manusia diberi kehormatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, demi untuk faedah diri sendiri dan menyumbang faedah kepada pembangunan yang menyeluruh. o Manusia sebagai pelaksana ekonomi, mestilah terikat kepada semua peraturan, nilai dan hukum yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Prinsip kesepaduan Nilai Akhlak dan kegiatan ekonomi. o Nilai akhlak berperanan untuk menjamin kesejahteraan kegiatan ekonomi, dan sudut guna tenaga manusia, kaedahkaedah kegiatan sumber. Hak terhadap hasilan ekonomi dan pengagihan kekayaan. Prinsip kawalan syariat ke atas kegiatan ekonomi. o Peranan syariat ke atas kegiatan ekonomi.  Menentukan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang sihat.

-

  

Menentukan bentuk-bentuk amalan yang halal dan haram Menentukan cara-cara yang negative dalam kegiatan ekonomi. Mengelakkan amalan-amalan yang negative dalam kegiatan ekonomi.

o Syariat Islam menyediakan mekanisme kesejahteraan kemanusiaan, pelaburan ke atas sumber dan hak-hak kemanusiaan dan makhluk secara menyeluruh. Tujuan penubuhan Institusi Kewangan Islam seperti Bank Islam dan produk-produk kewangan yang lain ialah: o Sebagai sebahagian daripada kaedah operasi pengislaman sistem kewangan, sistem ekonomi, pembangunan negara secara menyeluruh. o Sebagai kaedah untuk membuktikan bahawa sistem kewangan Islam boleh menwujudkan suatu sistem kewangan yang bersih, sihat, selamat dan mulia. o Menyediakan pilihan terbaik (alternative) kepada pelanggan dari sistem kewangan yang berdasarkan faedah. SPTF=sistem perbankan tanpa faedah. Bank Islam - Bank Islam ditubuhkan sebagai institusi kewangan secara Islam, berdasarkan kepada 5 prinsip berikut: o Prinsip Aqidah dan syariat sebagai asas dan dasar aktiviti bank. o Prinsip untung bersama-sama sebagai asas pelaburan dan operasi bank. o Prinsip perkhidmatan dan pembangunan adalah peranan utama bank. o Prinsip kearah perkembangan positif dan dinamik. o Prinsip keadilan dan perimbangan sosial. Konsep kekeluargaan dan kemasyarakatan. - Keluarga: asas penyumbang tamadun - Sesebuah tamadun, merupakan gambaran dan rakaman berbagai criteria kejayaan dan pencapaian sesuatu bangsa, yang berasal dari

kekayaan dan pencapaian institusi keluarga dan masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga - Dari sudut kajian Tamadun, keluarga berperanan seperti berikut: o Institusi penyediaan dan pembinaan sumber manusia yang mulia dan berkualiti. o Institusi pendidikan awal dan berterusan secara formal dan tidak formal. o Institusi latihan dan penterapan nilai dan norma hidup (agama, budaya, pendidikan dan sosialisasi) o Institusi asas, rangsangan kemajuan dan kebahagiaan kehidupan, berbagai lapangan dan bernagai kimpulan sasaran. Kewujudan disiplin ilmi AFiqh al-Munakahat, sebagai didiplin teras dalam ilmu-ilmu Islam, membuktikan bahawa tamadun Islam terbina dari berasaskan pembangunan manusia, secara sepadu, seimbang di antara petunjuk Tuhan (Hidayah) dengan keupayaan manusia. Hasil OUTPUT Insan mulia, berkualiti dan menyumbang PEMANTAPAN KELUARGA Pendidikan, latihan sosialisasi, pencapaian keluarga. Kehamilan, kelahiran insan baru Hak awal bayi pendidikan awal asas kekeluargaan Kuat kuasa perkahwinan Rukun Nikah Panduan awal suami/isteri Pemantapan psikologi perkahwinan Keluarga berkualiti Pra-perkahwinan: persiapan/persediaan Hak dan tanggungjawab perkahwinan dan kekeluargaan (keibubapaan) PANDUAN HASIL SUAMI ISTERI

5. 4.

3.

2.

1.

Persiapan ilmu, Peranan,Psikologi,Teman hidup (kesuamiisterian/keibubapaan)

Rajah kualiti keluarga

Kuliah 11 ISLAM HADHARI Prinsip-prinsip Islam Hadhari: 1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. 2 Kerajaan adil dan beramanah. 3 Rakyat berjiwa merdeka. 4 Penguasaan ilmu pengetahuan. 5 Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif. 6 Kehidupan berkualiti. 7 Pembelaan hak kumpulan minority dan wanita. 8 Keutuhan budaya dan moral. 9 Pemuliharaan alam semula jadi. 10 Kekuatan pertahanan. 1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah: - Keimanan dan ketaqwaan sebagai terus utama. - Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan. - Gabungan akidah, syariah, akhlak, moral, dan nilai-nilai murni-teras perancangan pembangunan diri dan sistem. - Luar Islam/bukan Islam. o Tiada paksaan. o Kebebasan dalam menganut agama lain. 2. Kerajaan Adil dan Beramanah. - Adil-memberi hak kepada yang berhak mengikut kadar masingmasing. - Pelaksanaan keadilan tidak melihat keturunan, warna kulit, bangsa,, kedudukan dan perbezaan agama. - Amanah-tunai segala tanggungjawab dan kewajipan yang dipikul. - Penekaan kepada amalan tadbir (good governance) dan adil serta amanah kepada rakyat. 3. Rakyat Berjiwa Merdeka. - Berfikiran kreatif dan inovatif. - Jiwa merdeka-fikiran dinamik dan positif. - Berani menghadapi cabaran/bersikap terbuka. 4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan. - Penguasaan ilmu bersepadu-kekuatan pengetahuan pelbagai. - Ilmu Fardu Ain + Ilmu Fardu Kifayah = kecemerlangan dlm ilmu

-

Ilmu Fardu Ain-ilmu mesti belajar (membaca, menulis, mengira, benda-benda asas.) Ilmu Fardu Kifayah-ilmu tidak semestinya ada pada diri sendiri.

5. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif. - Amalan ekonomi berakhlak. - Kerjasama antara kerajaan dan swasta. - Pembasmian kemiskinan, guna tenaga penuh, kestabilan paras harga, pertumbuhan ekonomi mapan. - Penekanan seimbang sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan. - Peningkatan mutu sistem pendidikan/ institusi Latihan Negara. 6. Kehidupan Berkualiti. - Pencapaian seimbang di dunia dan akhirat. - Tercapai melalui: o Pelihara amalan beragama o Memajukan taraf pendidikan. o Hidup aman. o Hak milik harta. - Institusi keluarga. - Persekitaran. 7. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita. - Tiada diskriminasi. - Hak asasi dijamin meliputi maqasid al-Syariah. - Berhak menyertai arus pembangunan negara. - SUHAKAM-Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-bangsa Bersatu. 8. Keutuhan Budaya dan Moral. - Mempertahankan kepelbagaian budaya berasaskan sistem nilai dan akhlak. - Menjiwai budaya akhlak dan etika yang luhur. 9. Pemuliharaan Alam Semulajadi. - Pembangunan negara secara lestari. - Pembangunan insane secara bistari. - Pembangunan sains dan teknologi berteraskan agama dan nilai budaya. - Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabir secara berterusan.

10. Kekuatan Pertahanan. - Kekuatan ketenteraan dan persenjataan. - Kekuatan diri, fizikal dan spiritual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful