You are on page 1of 3

Zeus. Poseidón.

Afrodita.
Atenea.

Hades.
Hera.
Artemisa

Hermes. Apolo.

Ares. Dionisio.
Hefesto