You are on page 1of 1

Autorizim

Z.Naim (Ukë) Sejdija,i lindur me 25.06.1958 në Grabanicë/K.e


Klinës,shtetas I Kosovës,me nr.ID03321473 dhe me nr personal
1003498464 leshuar nga MPB-R.e Kosovës dhe I vlefshëm,me
zotësi të plotë veprimi.
Autorizohet Z.Qemajl (Naim) Sejdija,I lindur me 12.02.1986 në
Grabanicë/K.e Klinës,shtetas I Kosovës,I cili posedon
letërnjoftim me nr personal 1170477100 që në emer timin te
mund ta drejtojë,automjetin tim të markes Mercedes dhe tipit
C 180,prodhim I vitit 1994,me numër te shasisë
WDB2020181A084791.

Autorizimi vlen si brenda ashtu edhe jashtë kufijve te


Republikës së Kosovës.

Data 16.02.2016