You are on page 1of 2

A kurzus kódjai: BBN-FIL-312.05 TANM-FIL-312.05 BMA-FILD-312.

06
A kurzus megnevezése: Pragmatikai elméletek (haladó szeminárium)
A kurzus megnevezése angolul: Theories of Pragmatics
A kurzus előadója: Márton Miklós

Oktatás célja

A kurzus bevezetést nyújt a 20. század legnagyobb hatású pragmatikai elméleteibe. A


hallgatókat megismerteti a szemantika és pragmatika viszonyának problémájával, a
beszédaktusok, az implikatúrák és a pragmatikai jelentés fogalmával, valamint mindezek
filozófiai relevanciájával.

Tantárgy tartalma
A félév során egyrészt a beszédaktus-elmélet alapvonalaival fogunk megismerkedni.
Végigolvassuk John L. Austin alapművét, a Tetten ért szavakat, majd részletesen
megvizsgáljuk, hogyan kritizálta és fejlesztette kidolgozott elméletté Austin ötleteit John R.
Searle a Beszédaktusokban. A félév második részében Paul Grice pragmatikai irányultságú
jelentés- és kommunikációelméletét vesszük szemügyre, és megvizsgáljuk, mi ezek viszonya
a beszédaktus-elmélethez. Némi angol nyelvű szövegolvasási készség elengedhetetlen a
kurzus teljesítéséhez.

Számonkérési és értékelési rendszere


BA-s hallgatóknál: órai aktivitás + félév végi zárthelyi dolgozat, MA-s hallgatóknál: órai
aktivitás + félév végi zárthelyi dolgozat + házi dolgozat alapján születik meg a végső
értékelés.

Irodalom:

Kötelező irodalom
Austin, John L.: Tetten ért szavak. Fordította Pléh Csaba. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.
Grice, Paul: „A beszélői jelentés és a szándékok”, ford.: Márton Miklós, in: Tanulmányok a
szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011, 82-110.
Grice, Paul: „Előhang”, ford.: Márton Miklós, in: Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat
Kiadó, Budapest, 2011, 11-26.
Grice, Paul: „Jelentés”, ford.: Bárány Tibor, in: Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat
Kiadó, Budapest, 2011, 194-204.
Grice, Paul: „Társalgás és logika”, ford.: Márton Miklós, in: Tanulmányok a szavak életéről,
Gondolat Kiadó, Budapest, 2011, 27-42.
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet, Corvina, Budapest, é. n. [2000], 2. fejezet: „Szemantika vagy
pragmatika?” 38–64. old.
Searle, John R.: „A Taxonomy of Illocutionary Acts”, In: Expression and Meaning.
Cambridge: Cambridge University Press, 1979., 1–29.
Searle, John R.: „Austin on Locutionary and Illocutionary Acts”. The Philosophical Review
77 (1968), 405–424.
Searle, John R.: Beszédaktusok. Fordította Bárány Tibor. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009.
1.4-5., 2., 3. fejezet, 28-87.
Ajánlott irodalom:
Avramides, Anita: „Intention and Convention”. In Bob Hale – Crispin Wright (Eds.), A
Companion to the Philosophy of Language, Blackwell, 1997, 60–86.
Bach, Kent: „Speech Acts and Pragmatics”. In Michael Devitt – Richard Hanley (Eds.), The
Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Blackwell, 2006, 147–167.
Bach, Kent: „The top 10 misconceptions about implicature”, In B. Birner – G. Ward (eds.):
Drawing the Boundaries of Meaning: Neo-Gricean Studies in Pragmatics and Semantics in
Honor of Laurence R. Horn, Amsterdam, John Benjamins, 2006, 21–30.
Neal, Stephen: „Paul Grice and the Philosophy of Language”, Linguistics and Philosophy,
15, 1992, 509–559.
Zvolenszky Zsófia: „Utószó. ’Társalgás és logika’ kétszer két évtized távlatából, in: Grice
2011, 338-360.