You are on page 1of 5

Mag tugon:

taon ng bilang ng pag aard ng Special Filipino

1-2 3-5 HIGIT SA 5

25%

50%

25%
Nasyonalidad

korean chinese japanese american indian australian iba

17%
25%
0%

25% 8%

0%
25%
Unang wika

english arabic chinese japanese korean iba: punjabi

27% 27%

0%
9%

27% 9%
1-2 3-5 HIGIT SA 5

25%

50%

25%