You are on page 1of 3

SIYAHAMBA Nº 285

Canción zulú (Africa)
Editor: Doreen Rao
# 4 Allegro
4 voces mixtas

& 4 Ó Œ ˙ œ œ œ œ j œ œ
1

Soprano
œ œ œ œ œ œ œ J
Si - ya - hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya -

# 4 Allegro
Wi a - ga - chi in de la la_en dok dok Wi a -

j
Alto & 4 Ó Œ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ œ œ
Si - ya - hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya -
Wi a - ga - chi in de la la_en dok dok Wi a -
# 4 Allegro
& 4 Ó Œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
J
Tenor

Si - ya - hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya -

j
Wi a - ga - chi in de la la_en dok dok Wi a -

? # 44 Ó Allegro
Œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

Bajo J
Si - ya - hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya -
Wi a - ga - chi in de la la_en dok dok Wi a -

# œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙.
4

S. & œ œ œ œ
hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya - hamb' e - ku - ja -

#
ga - chi in de la la_en dok dok Wi a - ga - chi in de

A. & œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙ œ œ œ œ
hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya - hamb' e - ku - ja -
ga - chi in de la la_en dok dok Wi a - ga - chi in de
# œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙ œ œ œ œ
T. &
hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya - hamb' e - ku - ja -
ga - chi in de la la_en dok dok Wi a - ga - chi in de

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
4

B.
œ ˙.
hamb' e - ku - ja - ñe - ni kuen - jos. Si - ya - hamb' e - ku - ja -
ga - chi in de la la_en dok dok Wi a - ga - chi in de

Orfeón Moratalaz - SIYAHAMBA -pág. 1

ba. Si .ya .ga .jos.ni kuen.ba. ham .ñe .ba.ni kuen-jos.ñe .ba. ga .ya .ja. Si . Si .ku.ba. Si .chi ga .chi Wi a .ni kuen-jos.chi ga .ku. ham .chi Wi a . Si .ya . # ga .chi in de la la_en dok dok Wi a - # œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ 10 S. 2 .ya .ga . Si . Si . Si .chi ga .chi ga .ni kuen.ya .ga . ?# œ œ Œ œ œ œ œ 10 œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ ham . Oo.ja.hamb' e .chi in de la la_en dok dok Wi a - & j œ œj œ œ œ œ œ œ A.ñe .ñe . ñe .ba.chi in de la la_en dok dok # œ œ Œ œ œ œ œ T. 2 # œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.ku.hamb' e .ñe .ja .ni kuen-jos.ni kuen. ñe ni kuen jos.ga . Si .chi Wi a .hamb' e .hamb' e .chi Wi a .chi in de la la_en dok dok œ œ Œ œ œ œ œ & Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ A.ba. .ya .ga .ba.ku.ya la la_en dok dok Wi a . Si .chi ga .ya .ya ham . ham .ga .ni kuen-jos.ya .ja . Si . & œ œ œ ˙ œ ham .SIYAHAMBA -pág.ja .ku .ba.ga . ga .hamb' e .hamb' e .ba. J œ ˙. ham .ni kuen.chi in de la la_en dok dok B.hamb' e .ni kuen-jos.ba.chi Wi a .chi Wi a .ku .ga .ku .chi ga .ga . & œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ ham .ja.chi Wi a .ja.ya ham . . 7 S.ba.ñe .ja . Si . ham .ñe .ni kuen-jos. ham .ni kuen-jos.chi in de la la_en dok dok la la_en dok dok Wi a - # & œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J T.chi in de la la_en dok dok la la_en dok dok Wi a - 7 B. Si ya - ? # œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ la la_en dok dok Wi a .ni kuen-jos.jos. Si ya - la la_en dok dok Wi a .hamb' e .ya # la la_en dok dok Wi a .ñe .jos.ga .ku .jos. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ñe . ñe ni kuen jos. & œ œ ñe .ya ham .ga .ba. ga . œ œ ñe . Si .chi in de la la_en dok dok Orfeón Moratalaz . ham .

ba. Si . ga .ba. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ñe ni kuen jos.ya Wi a .ga .ba.chi Wi a .jos.ja .chi ga . œ œ Si .ya la la_en dok dok Wi a .ba.chi ga . ga .ku . ham .ja . # ˙.chi Wi a - # U Uœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 15 S.chi & nœ œ œ œ Œ A.hamb' e . Si . ˙. Si ya . # Wi a .ni kuen . ham . ga . Si .chi ga . Si .ga .ba. Si .ba. ham . & œ œ œ œ œ ˙ Si . ham .ku . Si .ba.chi Wi a .ja .chi Wi a - # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ T. œ ˙ ham .chi in de la la_en dok dok # œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ T. # U Wi a .jos.chi in de la la_en dok dok ?# œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 15 B.ba. ya ham . . & œ œ Œ ñe ni kuen jos.ni kuen .ku . . ham .ya la la_en dok dok Wi a . U ga . ham . ham .jos.ba.ja .chi Wi a - ?# œ œ Œ œ œ œ œ 13 B.hamb' e .ku .chi ga .chi Wi a . ham . & ham .ñe .ni kuen . Si ya .ya .ba. U̇ ga .ya . ga .ni kuen . 13 S.ba.jos. Si .ga .ñe .ga .chi in de la la_en dok dok Orfeón Moratalaz . 3 .hamb' e .ñe .chi ga . ya ham .hamb' e .ya . Oo. ham .ba.ya .ñe .ba.SIYAHAMBA -pág.chi in de la la_en dok dok & Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ A. ga . & œ œ ˙ œ Oo.chi ga .