You are on page 1of 12

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment

pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl.
Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak

Redakcja techniczna: Jacek Foromański

Okładka: Studio Graficzne Czarnecki

Skład (TEX): Lech Chańko


c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999

ISBN 83-87788-20-1

Gdańsk 1999. Wydanie pierwsze

Druk i oprawa: „Stella Maris” w Gdańsku

Wszystkie książki Wydawnictwa dostępne są w sprzedaży wysyłkowej.


Zamówienia prosimy nadsyłać pod adresem:

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59
tel./fax (58) 302 62 12, 302 59 16
http://www.gwo.com.pl
e-mail: gwo@gwo.com.pl
OD AUTORÓW

Testy diagnostyczne mają pomóc nauczycielowi określić poziom zaawansowania klasy,


zaplanować pracę w ciągu roku szkolnego oraz ocenić postępy uczniów. Materiał obej-
muje zakres słownictwa na poziomie od elementary do lower intermediate.

W pracy nad książką uwzględniono uwagi nauczycieli, którzy przeprowadzili testy w swoich
klasach. Autorzy starali się jak najbardziej uprościć formy gramatyczne, tak aby uczeń mógł
skoncentrować się przede wszystkim na słownictwie.

Zagadnienia zostały ujęte w trzech częściach: A – podstawowe czasowniki i wyrazy często


mylone, B – przyimki i czasowniki dwuwyrazowe, C – zwroty używane w typowych sytu-
acjach dnia codziennego. Poszczególne części zawierają po cztery zestawy testów. Zestaw I
pozwala ocenić umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Zestawy II,
III i IV odpowiadają poziomom zaawansowania osiąganym w trakcie nauki.

Każdy zestaw zawiera dwie wersje jednego testu: a i b. Obejmują one te same zagadnienia,
różnią się jedynie treścią przykładów. System ten umożliwia nauczycielowi następujące
sposoby pracy:
– zastosowanie wersji a na początku roku szkolnego, zaś wersji b w ciągu roku dla spraw-
dzenia wyników nauczania;
– zastosowanie obu wersji jednocześnie w dwóch różnych klasach lub w jednej klasie,
z podziałem na rzędy.

Testy zawarte w częściach A, B i C mogą być przeprowadzane odzielnie w formie krótkich


sprawdzianów. Rozwiązanie jednego testu zajmuje około 15 minut. Aby uzyskać pełniejszy
obraz umiejętności uczniów, nauczyciel może również w ramach danego poziomu połączyć
testy z części A, B i C w większą pracę kontrolną.

W częściach A i B testy zawierają po 48 przykładów, w części C – po 38. Nauczyciel może


przyznać po jednym punkcie za prawidłowo rozwiązane przykłady, bądź też zastosować
własną punktację, zależnie od tego, jak ocenia stopień trudności zadania.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu warto zapoznać uczniów z przykładami zadań wystę-


pujących w testach, zamieszczonymi na następnej stronie.

Autorzy pragną podziękować mgr Annie Grabowskiej, mgr Bogusławie Roseckiej oraz
Jonathanowi Richardsonowi za pomoc w przygotowaniu książki.
WPROWADZENIE DO TESTÓW

CZĘŚĆ A

Polecenie: Zakreśl właściwy wyraz lub wyrażenie.


Przykład: When will you come / go and see me again?

1. The holidays have started and I feel very lucky / happy.

2. I do / make physical exercises every morning.

Polecenie: Uzupełnij zdania. W każde puste miejsce możesz wpisać tylko jeden wyraz.
Przykład: I’d like to have
....................... a look at this photograph.

3. Could you ....................... a sandwich for me?

4. Let’s ....................... dancing.

CZĘŚĆ B

Polecenie: Zakreśl właściwy przyimek lub przysłówek.


Przykład: I’ll borrow the tent to / from my uncle.

5. We are leaving in / at the afternoon.

6. He met his friend at / on the post office.

Polecenie: Uzupełnij zdania właściwym przyimkiem lub przysłówkiem.


Przykład: Put the plates on
....................... the table.

7. We’ll meet ....................... the airport tomorrow.

8. I don’t like travelling ....................... plane.

CZĘŚĆ C

Polecenie: Uzupełnij dialogi, wybierając właściwe wyrażenie.


Przykład: A: Would you like a cup of tea? B: a
.........

a. Yes, please. b. Please. c. Yes, I like.

9. A: Could you open this box for me? B: .........

a. I’d like to. b. That’s all right. c. Yes, of course.

10. A: Is it all right if I sit here? B: .........

a. Yes, sit. b. Go ahead. c. Yes, you do.


Polecenie: Uzupełnij dialogi, wpisując właściwe wyrażenie.
Przykład: A: Is there a Chinese restaurant near here?

B: Sorry
....................... , I don’t know
....................... .

11. A: I think discos are too noisy.

B: I don’t .............................................. .

12. Can I help you?

B: Yes, .............................................. a kilo of bananas.

Polecenie: Przetłumacz.
Przykład: Wesołych Świąt Wielkiejnocy! Happy Easter!
.........................................................................

13. Która godzina? .........................................................................

14. Miłej niedzieli. .........................................................................

Polecenie: Ułóż zdania angielskie, stosując się do podanych poleceń.


Przykład: Zapytaj w sklepie, czy są świeże bułki.
Have you got any fresh rolls?
...........................................................................................................................

15. Poproś kolegę o szklankę soku.


....................................................................................................................................

16. Zapytaj, gdzie jest przystanek autobusowy.


....................................................................................................................................

Odpowiedzi:

Część A: 1. happy 2. do 3. make 4. go Część B: 5. in 6. at 7. at 8. by Część C: 9. c


10. b 11. think so (agree) 12. I’d like 13. What’s the time (What time is it)? 14. Have a nice Sunday.
15. Can (Could) I have a glass of juice, please? 16. Excuse me, where is the bus stop?
A Test Ia

Imię i nazwisko ................................................................. klasa ........

1. Zakreśl właściwy wyraz lub wyrażenie.

1. I want to show / look you the photos of my family.

2. I am very working / busy today.

3. We could meet at my place / me.

4. The alarm clock wakes / gets me up every morning.

5. It’s good to wash / clean your teeth three times a day.

6. Would you like something hot? I will make / do coffee.

7. Please, say / tell me a story, mum.

8. I’ve got some new CD’s. Shall we listen / hear to them?

9. If you want to have / catch a bus, go out now.

10. I got / gave a camera from my aunt last week.

11. What time do you go to / go home on Fridays?

12. We have to make / do this exercise.

13. What’s your father’s job / work?

14. Come / Go at 5 p.m. We will play computer games.

15. John is not working today. He is at house / home.

16. I was born on the five / fifth of May.

17. The students must teach / learn 30 new words for tomorrow.

18. He is a good son. He never forgets / remembers about his mum’s birthday.

19. I’m sorry I’m late. Don’t be bad / angry.

20. My little sister very likes sweets / likes sweets very much.

21. What do you usually do in your good / free time?

22. Everybody can do it. It’s not difficult / different.

23. Don’t speak / say so fast.

24. John is higher / taller than Jack.

A Test Ia 6
Imię i nazwisko ................................................................. klasa ........

2. Uzupełnij zdania. W każde puste miejsce możesz wpisać tylko jeden wyraz.

1. I can’t ........................... my pen. Do you know where it is?

2. Tom wants to ........................... his car for 3000 dollars. He needs money.

3. We ........................... breakfast before 8 a.m.

4. If you don’t understand, ........................... a question.

5. It’s too expensive. Don’t ........................... it. We can go to another shop.

6. Please, ........................... the window. It is so cold.

7. Do you ........................... TV very often?

8. They ........................... English classes on Mondays and Fridays.

9. Can you ........................... that plane in the sky?

10. Doris can ........................... the guitar very well.

11. My parents ........................... up early in the morning.

12. I must ........................... my homework.

13. Where do you ........................... from?

14. Can you ........................... Spanish?

15. You really must ........................... this book. It’s very interesting.

16. I ........................... with my family in a big house.

17. ........................... at Betty’s dress. It’s lovely.

18. We are going to ........................... four tests this week.

19. ........................... your hands before eating.

20. Have you got a sheet of paper? I must ........................... a letter.

21. Don’t climb the tree! You may ........................... your leg!

22. Can you ........................... a bike?

23. I feel so tired. I must ........................... a bath.

24. I want to ........................... you for all you did for me.

A Test Ia 7
A Test Ia

1. 1. show 2. busy 3. my place 4. wakes 5. clean 6. make 7. tell 8. listen 9. catch


10. got 11. go 12. do 13. job 14. Come 15. home 16. fifth 17. learn 18. forgets
19. angry 20. likes sweets very much 21. free 22. difficult 23. speak 24. taller

2. 1. find 2. sell 3. have (eat) 4. ask 5. buy 6. close (shut) 7. watch 8. have
9. see 10. play 11. get 12. do 13. come 14. speak 15. read 16. live 17. Look
18. have 19. Wash 20. write 21. break 22. ride 23. have (take) 24. thank

A Test Ib

1. 1. wake 2. clean 3. come 4. home 5. angry 6. job 7. difficult 8. free 9. likes


techno music very much 10. speak 11. forget 12. show 13. listen 14. taller 15. go
16. my place 17. busy 18. make 19. learn 20. got 21. tell 22. ninth 23. do
24. catch

2. 1. break 2. Look 3. have (take) 4. thank 5. find 6. close (shut) 7. come 8. have
9. speak 10. ask 11. wash 12. watch 13. have 14. buy 15. see 16. sell 17. do
18. ride 19. have (eat) 20. read 21. write 22. play 23. get 24. live

A Test IIa

1. 1. fast 2. is called 3. cook 4. getting 5. jams 6. lucky 7. catch 8. walks 9. go


swimming 10. do the washing 11. smiled 12. car park 13. boiling 14. track suit
15. hurts 16. say 17. make 18. wrong 19. leaves 20. hard 21. meat 22. spend
23. do 24. Bring

2. 1. Come 2. stay 3. finish 4. hate 5. put 6. Turn (Switch) 7. wait 8. start (begin)
9. break 10. tell 11. know 12. understand 13. have 14. send (post) 15. turn (switch)
16. Take 17. tell (show) 18. collect 19. visit 20. Stop 21. Tidy (Clean) 22. learn
(study) 23. cost 24. think

A Test IIb

1. 1. go dancing 2. smiled 3. track suit 4. do the washing 5. hurt 6. hard 7. fast


8. bring 9. say 10. boiling 11. is called 12. meat 13. lucky 14. cook 15. do
16. walk 17. getting 18. jams 19. catch 20. wrong 21. spend 22. car park
23. make 24. leaves
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl.