You are on page 1of 24

-CF

CFA
ture F
Pic RA-C Duty
& T eavy
&H

Kompozytowe siłowniki
hydrauliczne Lightraulics®
O ciśnieniu roboczym do 700 bar
OSTRZEŻENIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
DEFEKT LUB NIEWŁAŚCIWY DOBÓR, LUB NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE PRODUKTÓW OPISANYCH
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE LUB Z NIMI POWIĄZANYCH MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ,
OBRAŻENIA CIAŁA ORAZ USZKODZENIE MIENIA.
Niniejszy dokument oraz inne informacje dołączone przez firmę Parker-Hannifin Corporation, jej podmioty
zależne oraz autoryzowanych dystrybutorów zawierają opisy opcji produktu lub systemu, które są przewi-
dziane dla użytkowników mających odpowiednią wiedzę techniczną.
Użytkownik, na podstawie własnych analiz i badań, jest wyłącznie odpowiedzialny za ostateczny wybór
systemu i komponentów oraz dopilnowanie, by zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące parame-
trów pracy, odporności, konserwacji, bezpieczeństwa i sygnalizacji ostrzegawczej związane
z przewidywanym zastosowaniem. Do obowiązku użytkownika należy analiza wszystkich aspektów danego
zastosowania, przestrzeganie odnośnych norm branżowych oraz stosowanie się do informacji dotyczących
produktu podanych w aktualnym katalogu produktowym, jak również wszelkich innych materiałów dostar-
czonych przez firmę Parker lub jej podmioty zależne bądź autoryzowanych dystrybutorów.
Jeśli chodzi o opcje komponentów lub systemu dostarczanych przez firmę Parker lub jej podmioty zależne
lub autoryzowanych dystrybutorów na podstawie danych lub specyfikacji dostarczonych przez użytkow-
nika, użytkownik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, by takie dane i specyfikacje były właściwe i wystar-
czające dla wszystkich zastosowań i możliwych do przewidzenia przypadków użycia tych komponentów
lub systemów.

Oferta handlowa
W celu otrzymania szczegółowej oferty handlowej prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Parker.

2
Spis treści
Zalety kompozytowych produktów Lightraulics® 4

Informacje ogólne o konstrukcjach siłowników Lightraulics® 7

Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii C 10

Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii T 14

Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii A i S 18

Siłowniki narzędziowe Lightraulics® do ciężkich prac 19

Funkcje i usługi 20

Inne produkty Lightraulics® 21

Galeria zastosowań 23

3
Kompozytowe produkty hydrauliczne
w technologii firmy Parker,
którym możesz zaufać
Wysokociśnieniowe produkty hy- Tradycyjnie, w produktach kompo- Produkty Lightraulics® oferują
drauliczne wymagają elementów zytowych wykorzystuje się materiały znaczną redukcję masy, a jednocze-
konstrukcyjnych o wysokiej wy- kompozytowe w celu wzmocnienia śnie zapewniają wyjątkową wytrzy-
trzymałości. Tradycyjnie produkty konstrukcji i obniżenia masy ele- małość zmęczeniową oraz na roz-
do typowych zastosowań przemysło- mentów stalowych. Seria produktów rywanie. Standardowy asortyment
wych oraz pojazdów i maszyn były Lightraulics® firmy Parker obejmuje siłowników, przetestowany w milio-
wytwarzane ze stali o wysokiej wy- zarówno klasyczne produkty kom- nach cykli, jest zaprojektowany dla
trzymałości, natomiast w zastosowa- pozytowe, jak również produkty z ciśnień roboczych do 380 bar.
niach wymagających zmniejszenia tulejami cylindrowymi wykonany-
masy stosowano droższe stopy mi w całości z materiałów kompo- Ponadto firma Parker oferuje nie-
o mniejszej masie właściwej. Wpro- zytowych w celu jeszcze większego standardowe konstrukcje o ciśnieniu
wadzenie materiałów kompozyto- obniżenia masy, co stanowi nowość roboczym do 700 bar, które są do-
wych z włókna węglowego otwo- technologiczną na skalę światową. stępne na zamówienie.
rzyło nowe możliwości w zakresie
projektowania lekkich elementów Firma Parker, dzięki wieloletniemu
o wysokiej wytrzymałości. doświadczeniu w zakresie rozwoju
materiałów kompozytowych, projek-
tuje lekkie siłowniki i akumulatory
hydrauliczne dla szerokiego zakresu
zastosowań od 1996 roku.

▲ Jacht regatowy Artemis II


Artemis II, wyposażony w kompozytowe siłowniki bulbkilu firmy Parker,
ustanowił nowy rekord w klasie Open 60 w 2010 roku podczas regat
Sevenstar Race wokół Wielkiej Brytanii i Irlandii.

4
Przewaga kompozytów
• W
 ysoka wytrzymałość • Doskonała trwałość • Wysoka odporność
i sztywność przy niskiej zmęczeniowa na korozję
masie Produkty kompozytowe firmy Węgiel, szkło oraz włókno
Stosunek wytrzymałości Parker oferują doskonałą aramidowe, podobnie
do masy materiału wytrzymałość zmęczeniową jak żywica, nie korodują.
kompozytowego firmy Parker w porównaniu do lekkich Wiąże się to z dłuższym
jest zazwyczaj dwukrotnie stopów tytanowych, okresem eksploatacji oraz
większy niż dla stali, podczas aluminiowych czy oszczędnościami czasu
gdy sztywność jest większa magnezowych. i kosztów związanych
o około 2,5 razy. z konserwacją.

Typowe właściwości materiałów tulei cylindrowych


Charakterystyka Kompozyt firmy Parker Stopy aluminium Standardowa stal

Masa właściwa (g/cm3) 1.6 2.8 7.85

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 1000 maks. 500 maks. 550

Wytrzymałość zmęczeniowa HHH H HH

Odporność na korozję HHH HH H

5
Wyższa wydajność
Kompozytowe siłowniki hydrauliczne są do 60% lżejsze,
zapewniają oszczędność energii oraz większą wydajność.

Lżejsze, mocniejsze, szybsze,


bardziej ekologiczne...
Redukcja masy do 60%
• Obniżenie zużycia energii (paliwo/elektryczność), zmniejszenie
kosztów operacyjnych i poprawa efektywności
• Zmniejszenie obciążenia przypadającego na oś zapewniające
oszczędność energii i pozwalające zwiększyć masę użyteczną
• Możliwość zastosowania dodatkowych funkcji, w przypadku,
gdy masa całkowita jest ograniczona
• Możliwość samodzielnego przenoszenia narzędzi
hydraulicznych podczas ich obsługi

Materiał niemagnetyczny Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Vestas Wind Systems A/S.

• Odpowiedni do zastosowań Trwałe produkty o długim


wrażliwych na pole okresie użytkowania
magnetyczne • Wysoka wytrzymałość
zmęczeniowa
• Większa liczba cykli przy
wysokich poziomach
ciśnienia
Doskonała odporność • Mniejsze wymagania
na korozję w zakresie konserwacji
• Produkty kompozytowe
Większe przyspieszenie Lightraulics® lepiej pracują
• Zmniejszone zapotrzebowanie w najcięższych warunkach
na energię oraz zmniejszają nakłady
• Krótsze czasy cykli na konserwację
poprawiające wydajność

Mniejsze drgania
• Doskonałe właściwości
tłumienia drgań poprawiają
pracę w zastosowaniach,
w których drgania są
Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Zollner Elektronik AG. niepożądane

6
Lightraulics® – przełomowe rozwiąza-
nie w zakresie lekkich konstrukcji
Dzięki opatentowanym technologiom kompozytowym zastosowanym w produktach Lightraulics® firma Parker może
oferować ultralekkie produkty hydrauliczne o wysokich właściwościach użytkowych. W produktach kompozytowych
firmy Parker wykorzystywane są systemy polimerów wzmocnionych specjalnie wybranymi włóknami, co pozwala
na dostosowanie właściwości materiału poprzez odpowiednie zestawienie różnych włókien i spoiw.

Seria C
Tuleja cylindrowa wykonana w całości
z materiału kompozytowego
Redukcja masy do 60%1)

Seria T
Tuleja cylindrowa wykonana w całości z materiału
kompozytowego z prętami ściągającymi
Redukcja masy do 50%1)

Seria S i A
Cienkościenna tuleja wykonana ze stali lub aluminium
i wzmocniona kompozytami
Redukcja masy do 45%1)

Jak wybrać najlepszą konstrukcję dla danego zastosowania


Porównanie do
Właściwości Seria C Seria T Seria A Seria S
standardowej stali

Redukcja masy - HHH HH HH H

Maks. średnica
zewnętrzna ok. 1,2 x średn. ok. 1,4 x średn. ok. 1,25 x średn. ok. 1,22) x średn. ok. 1,32) x średn.
otworu otworu otworu otworu otworu
Maks. ciśnienie
380 bar 380 bar 380 bar 700 bar 700 bar
robocze

1) Zmniejszenie masy w porównaniu do konstrukcji ze standardowej stali.


2) Porównanie wartości dla maks. ciśnienia roboczego 380 bar; średnica może się zwiększyć ze względu
na wyższe ciśnienia robocze.

7
Wyśmienita i sprawdzona
technologia
Projekt, symulacja i testowanie produktów
o najwyższych parametrach...

Wieloletnie doświadczenie w obróbce materiałów


kompozytowych
• Włókno węglowe, szklane
i aramidowe oraz żywice
epoksydowe
• Nawijanie włókna, nawijanie
materiału laminatu
zbrojonego
• Analityczne i numeryczne
metody testowania
materiałów anizotropowych
• Specjalistyczna aparatura
badawcza
• Ciągłe prace rozwojowo–
badawcze

Najnowsza zaawansowana
technologia ►
Zaawansowane produkty
i technologie kompozytowe
firmy Parker powstały w wyniku
nieustannego zaangażowania
firmy w badania i rozwój. Ciągłe
inwestycje w najnowocześniejsze
metody produkcji i testowania
gwarantują duże możliwości
produkcyjne i zapewniają spójną
i powtarzalną pracę produktów.

8
Redukcja masy
Produkty Lightraulics® z serii C w porównaniu
ze standardowymi siłownikami aluminiowymi i stalowymi
Przykładowe dane techniczne siłownika
Maks. ciśnienie robocze 380 bar (5500 psi)
Średnica tłoka 200 mm
Średnica tłoczyska 125 mm
Skok 1600 mm

Masa (kg)
500
ięższy
65% c pozyt!
m
niż ko
ięższy
400 40% c pozyt!
m
niż ko

300

200

100

0
Kompozyt Aluminium Stal

Dane poglądowe. Na żądanie możemy przedstawić dokładne porównania


dla konkretnego zastosowania.

Specyfikacja testowa
Cykle przy pełnym ciśnieniu 0,5 mln cykli przy ciśnieniu 20–380 bar (300–5500 psi)
Rozrywanie Konstrukcje kompozytowe charakteryzują się wyjątkowo wysoką
wytrzymałością i nie pękają nawet przy ciśnieniu ponad 3-krotnie
wyższym od ciśnienia roboczego. Specjalnie zaprojektowane bezpieczne
uszczelnienie zapewnia kontrolowany wyciek zapobiegający rozerwaniu.
Obciążenie boczne 1 milion cykli pod ciągłym obciążeniem bocznym
Krótkie skoki („dithering”) 1 milion cykli krótkich skoków +/- 5 mm
Wyboczenie Próba wyboczenia potwierdziła obliczone współczynniki bezpieczeństwa
Próba zrzutowa Brak uszkodzeń strukturalnych po próbie zrzutowej
Próba udarności Brak utraty ciśnienia i uszkodzeń strukturalnych po próbie udarności
Gazoszczelność Brak utraty ciśnienia podczas długotrwałej próby

9
Produkty Lightraulics® z serii C
Siłowniki Lightraulics® z serii C firmy Parker mają tuleje cylindrowe wykonane w całości z materiału kompozytowego
i oferują redukcję masy nawet do 60% w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami ze stali.

Wyjątkowa konstrukcja
W tradycyjnych konstrukcjach kompozytowych (produkty z serii A i S) metalowa wkładka przenosi
obciążenia osiowe i obwodowe, a także pełni funkcję bariery dyfuzyjnej w celu uszczelnienia. W takich
konstrukcjach kompozytowy owój może tylko przenosić obciążenia obwodowe, natomiast metalowa
wkładka musi dalej przenosić obciążenia osiowe. Zmniejszająca masę, wewnętrzna kompozytowa
wkładka Lightraulics® firmy Parker sprawia, że metalowe wkładki stają się niepotrzebne, jednocześnie
pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać wyjątkowe właściwości kompozytów.

▼ Głowica siłownika
Opatentowana konstrukcja
firmy Parker tworzy stałe, trwałe
połączenie między kompozytową
▼ Łożyska kuliste tuleją, aluminiową podstawą i za-
Standardowe siłowniki są wyposa- kończeniami po stronie tłoczyska.
żone w łożyska kuliste z optymal- Integralność strukturalna tego po-
nie dobranym stopniem swobody łączenia została sprawdzona dla
w obu punktach mocowania, co ciśnień 3-krotnie przekraczających
zapewnia łagodny rozkład sił. znamionowe ciśnienie robocze.
Niestandardowe sposoby
mocowania są dostępne
na zamówienie.

▲ Lekkie zakończenie
po stronie tłoczyska
i uszczelnienia
Pakietowa dławica tłoczyska jest
wkręcona w głowicę siłownika,
zapewniając szybki i łatwy serwis
uszczelnień tłoczyska, skrócenie cza-
su przestoju oraz wysoką wydajność.
Zarówno dławica, jak i głowica, są
wykonane maszynowo z wysokiej
klasy stopów aluminium i poddane
obróbce powierzchni w celu zabez-
pieczenia przed korozją, aby zapew-
nić wysokie właściwości użytkowe
podczas pracy w niesprzyjających
warunkach.

10
▼ Lekkie zakończenie
podstawy
Jednoczęściowe zakończenie
podstawy siłownika jest wykona-
ne maszynowo z wysokiej klasy
stopu aluminium w celu zapew-
nienia doskonałej wytrzymałości
▼ Kompozytowa zewnętrzna
zmęczeniowej podczas pracy
tuleja cylindrowa
z dużymi obciążeniami. Wszyst-
Wyjątkowa lekka konstrukcja
kie części aluminiowe zostały
wykonana w całości z kompozy-
poddane obróbce powierzchni
tów przenosi obciążenia osiowe i
w celu zapewnienia odporności
nie wymaga stosowania żadnych
na korozję nawet w agresywnych
metalowych tulei cylindrowych,
środowiskach.
wkładek ani prętów ściągających.

▲ Lekki tłok i tłoczysko


Aluminiowy tłok o małej bezwład-
ności pozwala na osiągnięcie
szybkich, krótkich czasów cykli.
Szerokie pierścienie łożyskowe
zapewniają stabilność i odporność
▲ Wewnętrzna wkładka na zużycie, a przez to długi okres
kompozytowa eksploatacji i wysoką wydajność.
Zintegrowana lekka plastikowa W przypadku tłoczysk o więk-
warstwa pełni funkcję bariery szych średnicach można wybrać
dyfuzyjnej oraz przenosi obciąże- konstrukcję tłoczyska z wydrążo-
nia obwodowe. Dokładne wykoń- nym wnętrzem w celu minimaliza-
czenie powierzchni wewnętrznej cji masy ruchomej.
znacznie zmniejsza zużycie
uszczelnienia, zapewniając długi
okres eksploatacji.

Opatentowana technologia łączenia


Jednym z największych wyzwań podczas pracy z materiałami kompozytowymi i metalami w zastosowa-
niach hydraulicznych o wysokim ciśnieniu jest zapewnienie mocnego połączenia między tymi dwoma ma-
teriałami. Połączenia klejone nie wytrzymują wysokich ciśnień roboczych, natomiast połączenia śrubowe
mogą naruszyć trwałość strukturalną materiału kompozytowego. Firma Parker opracowała opatentowane
mechaniczne połączenie, które pozwala obejść te ograniczenia, oferując redukcję masy i jednocześnie
zapewniając sprawdzoną wytrzymałość na wysokie ciśnienie i krótkie czasy cykli.

11
Dane techniczne
produktu

Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii C


Ciśnienie robocze 380 bar (5500 psi)
Ciśnienie testowe 570 bar (8250 psi)
Długość skoku do 3000 mm
Znamionowa trwałość zmęczeniowa 250 000 cykli przy ciśnieniu 380 bar,
testowana przez 500 000 cykli przy ciśnieniu 380 bar
Maks. prędkość tłoka 0,3 m/s
Materiał tulei materiał kompozytowy wzmacniany włóknem węglowym
Materiał tłoka aluminium
Materiał tłoczyska twarda stal chromowana
Mocowania łożyska kuliste, inne rodzaje mocowania dostępne na zamówienie
System uszczelnienia
     –  uszczelnienie tłokowe termoplastyczny elastomer poliestrowy
     –  uszczelnienie tłoczyska wargowe z poliuretanu
     –  uszczelnienie zgarniające na bazie poliestru
     –  pierścienie O-ring poliuretan (PU)
Zakres temperatur -20 °C do +80 °C
Płyn hydrauliczny mineralny olej hydrauliczny

W celu uzyskania danych technicznych dla produktów niestandardowych prosimy o kontakt pod adresem
lightraulics@parker.com i przesłanie nam szczegółowych informacji o danym zastosowaniu.

Dobór siłownika
Seria C
C + Skok
H I Skok K M
J L

E F DAB G

P Q

N O S R

T U

12
Wymiary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Cylinder Tłoczysko Ø Ø Ø Ø (BSPP) (BSPP)

Ø Ø

80 36 481 97 118 94 102 50 120 12 85 55.5 65 40 33 40 40 40 36 G1/4 G3/8

36 579 161 G3/8 G3/8


100 123 144 116 120 63 13.5 90 60.5 80 50 36 50 50 50 40
56 571 157 G1/4 G3/8
56 643 188 G3/8 G1/2
125 150 176 130 147 70 13.5 110 80.5 95 60 46 60 60 60 52
70 645 189 G1/4 G1/2
63 777 251 G3/8 G1/2
160 190 221 176 184 95 13.5 115 85.5 115 80 55 80 80 80 63
100 757 266 G3/8 G1/2
90 830 273.5 G1/2 G3/4
180 213 248 210 203 115 16 125 89 125 90 60 90 90 90 68
125 801 283.5 G3/8 G3/4

200 125 791 236 275 210 225 115 288 13.5 125 89 125 90 60 90 90 90 68 G3/8 G3/4

Charakterystyka robocza
A B Dostępna siła (kN) Masa Dodatkowa masa
Typ Min.
Cylinder Tłoczysko przy min. skoku1) dla skoku 100 mm
tłoczyska skok
Ø Ø Ściskanie Naprężanie (kg) (kg)

80 36 pełny 191 152 200 15.2 1.2

36 pełny 260 23 1.7


100 56 pełny 298 205 200 29.5 2.4
56 wydrążony 205 26 1.8
56 pełny 373 44.9 2.7
125 70 pełny 466 320 250 50.2 3.8
70 wydrążony 320 44.5 2.6
63 pełny 646 90 3.8
160 100 pełny 764 466 300 99.3 7.1
100 wydrążony 466 86 4.6
90 pełny 725 133 6.6
180 125 pełny 967 501 300 146.5 10.0
125 wydrążony 501 130.2 6.9
125 pełny 176.6 11.6
200 1194 727 400
125 wydrążony 156.1 8.3

Sposób zamawiania
L C C H 380 D 125 070 1500 00

Typ Produkt Seria Typ Ciśnienie Działanie Tłok Tłoczysko Skok Używane
tłoczyska bar Ø mm Ø mm mm w fabryce

Lekki Siłownik C H - wydrążony 380 Dwustronne np. np. np. –


S - pełny 125 mm 70 mm 1500

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podano w milimetrach. Zgodnie z naszymi zasadami dotyczą-
cymi ciągłego ulepszania produktów dane techniczne zamieszczone w tym katalogu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Prosimy pytać o dokładne wymiary podczas składania zamówienia.

1) Możliwe jest dalsze obniżenie masy poprzez zastosowanie niestandardowych uch na tłoczyskach.

13
Produkty Lightraulics® z serii T
Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii T firmy Parker mają tuleje cylindrowe wykonane w całości z materiału
kompozytowego oraz pręty ściągające, dzięki czemu oferują redukcję masy nawet do 50% w porównaniu ze standardo-
wymi konstrukcjami ze stali.

Zoptymalizowane, lekkie pręty ściągające


Kompozytowe tuleje cylindrowe z serii T, podobnie jak w przypadku serii C, są w całości wykonane
z materiału kompozytowego w celu jak największego obniżenia masy produktu. Tuleja cylindrowa
Lightraulics® firmy Parker pełni funkcję bariery dyfuzyjnej uszczelnienia i przenosi obciążenia obwodowe,
inaczej niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji kompozytowych, w których potrzebna jest metalowa
wkładka w celu zapewnienia tych funkcji.

▼ Łożysko kuliste
Siłowniki są standardowo wypo-
sażone w łożysko kuliste na koń-
cu tłoczyska. Niestandardowe
sposoby mocowania są dostępne
na zamówienie.

Lekkie zakończenie ▲
tłoczyska i uszczelnienia
Dławica siłownika jest wykonana
maszynowo z wysokiej klasy
stopów aluminium i poddana
obróbce powierzchni w celu
zabezpieczenia przed korozją, aby
zapewnić wysokie właściwości
użytkowe podczas pracy
w niesprzyjających warunkach.

14
▼ Lekkie zakończenie
podstawy
Jednoczęściowe zakończenie
siłownika jest wykonane ma-
szynowo z wysokiej klasy stopu
aluminium w celu zapewnie-
nia doskonałej wytrzymałości
zmęczeniowej podczas pracy
z dużymi obciążeniami. Wszyst-
▼ Pręty ściągające kie części aluminiowe zostały
Lekkie siłowniki z serii T są wy- poddane obróbce powierzchni
posażone w stalowe pręty ścią- w celu zapewnienia odporności
gające przenoszące obciążenia na korozję nawet w agresywnych
osiowe. środowiskach.
Siłowniki są standardowo wypo-
sażone w łożysko czopu czoło-
wego na zakończeniu podstawy.

▲ Lekki tłok i tłoczysko


Aluminiowy tłok o małej bezwład-
ności pozwala na osiągnięcie
szybkich, krótkich czasów cykli.
Szerokie pierścienie łożyskowe
zapewniają stabilność i odporność
na zużycie, a przez to długi okres
▲ Kompozytowa tuleja
eksploatacji i wysoką wydajność.
cylindrowa
W przypadku tłoczysk o więk-
Lekka tuleja cylindrowa wykonana
szych średnicach można wybrać
w całości z materiału kompozy-
konstrukcję tłoczyska z wydrążo-
towego pełni funkcję bariery dy-
nym wnętrzem w celu minimaliza-
fuzyjnej oraz przenosi obciążenia
cji masy ruchomej.
obwodowe.
Dokładne wykończenie po-
wierzchni wewnętrznej znacznie
zmniejsza zużycie uszczelnienia,
zapewniając długi okres eksplo-
atacji.

15
Dane techniczne
produktu

Siłowniki kompozytowe Lightraulics® z serii T


Ciśnienie robocze 380 bar (5500 psi)
Ciśnienie testowe 570 bar (8250 psi)
Długość skoku standardowo – do 3000 mm
Znamionowa trwałość zmęczeniowa 250 000 cykli przy ciśnieniu 380 bar,
testowana przez 500 000 cykli przy ciśnieniu 380 bar
Maks. prędkość tłoka 0,3 m/s
Materiał tulei materiał kompozytowy wzmacniany włóknem węglowym
Materiał tłoka aluminium
Materiał tłoczyska twarda stal chromowana
Mocowania łożysko kuliste na tłoczysku, łożysko czopu czołowego na
zakończeniu podstawy, inne rodzaje mocowania
dostępne na zamówienie
System uszczelnienia
     –  uszczelnienie tłokowe termoplastyczny elastomer poliestrowy
     –  uszczelnienie tłoczyska wargowe z poliuretanu
     –  uszczelnienie zgarniające na bazie poliestru
     –  pierścienie O-ring poliuretan (PU)
Zakres temperatur -20 °C do +80 °C
Płyn hydrauliczny mineralny olej hydrauliczny

W celu uzyskania danych technicznych dla produktów niestandardowych prosimy o kontakt pod adresem
lightraulics@parker.com i przesłanie nam szczegółowych informacji o danym zastosowaniu.

Dobór siłownika
Seria T
C + Skok
Skok

16
Wymiary
A B C E F H I J L M N O P Q T U
Cylinder Tłoczysko Ø Ø Ø (BSPP) (BSPP)

Ø Ø

80 36 362 120 94 50 120 25 9 43 40 33 40 40 G1/4 G3/8

36 451 161 25 G3/8 G3/8


100 147 116 63 15 57 50 36 50 50
56 448 157 53 G1/4 G3/8
56 493 188 45 G3/8 G1/2
125 176 130 70 16 65 60 46 60 60
70 501 189 64 G1/4 G1/2
63 620 251 62 G3/8 G1/2
160 219 176 95 29 93 80 55 80 80
100 576 266 94 G3/8 G1/2
90 663 273.5 84 G1/2 G3/4
180 248 210 115 35 107 90 60 90 90
125 646 283.5 113 G3/8 G3/4

200 125 644 280 210 115 288 109 31 103 90 60 90 90 G3/8 G3/4

Charakterystyka robocza
A B Dostępna siła (kN) Masa Dodatkowa masa
Typ Min.
Cylinder Tłoczysko przy min. skoku1) dla skoku 100 mm
tłoczyska skok
Ø Ø Ściskanie Naprężenie (kg) (kg)

80 36 pełny 191 152 200 17 2

36 pełny 260 27 2.7


100 56 pełny 298 205 200 33 3.8
56 wydrążony 205 30 3.2
56 pełny 373 51 4.7
125 70 pełny 466 320 250 58 5.8
70 wydrążony 320 53 4.6
63 pełny 646 99 6.3
160 100 pełny 764 466 300 118 10.0
100 wydrążony 466 104 7.5
90 pełny 725 153 10.0
180 125 pełny 967 501 300 178 14.6
125 wydrążony 501 161 11.5
125 pełny 222 16.0
200 1194 727 400
125 wydrążony 201 12.7

Sposób zamawiania
L C T H 380 D 200 090 1500 00

Typ Produkt Seria Typ Ciśnienie Działanie Tłok Tłoczysko Skok Używane
tłoczyska bar Ø mm Ø mm mm w fabryce

Lekki Siłownik T H - wydrążony 380 Dwustronne np. np. np. –


S - pełny 200 mm 90 mm 1500 mm

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podano w milimetrach. Zgodnie z naszymi zasadami dotyczą-
cymi ciągłego ulepszania produktów dane techniczne zamieszczone w tym katalogu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Prosimy pytać o dokładne wymiary podczas składania zamówienia.

1) Możliwe jest dalsze obniżenie masy poprzez zastosowanie niestandardowych uch na tłoczyskach.

17
Produkty Lightraulics® z serii A i S
Produkty Lightraulics® z serii A i S mają cienkościenne wkładki metalowe z kompozytowym owojem wzmocnionym
włóknem i oferują redukcję masy nawet do 45% w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami ze stali.

▼ Metalowa wkładka
Cienkościenna wkładka wykona-
na z aluminium (seria A) lub stali
(seria S) działa jak bariera dyfuzyj-
na i przenosi obciążenia osiowe
i obwodowe.

▲ Kompozytowy owój
Kompozytowa konstrukcja
wzmacniana włóknem wzmacnia
metalową wkładkę, przenosząc
obciążenia obwodowe.

Dane techniczne produktu


Ciśnienie robocze do 700 bar (10 150 psi)
Średnica tłoka do 250 mm
Długość skoku do 3000 mm
Materiał tulei Cienkościenne aluminium (seria A) lub stal (seria S)
z owojem kompozytowym wzmacnianym włóknem
Materiał tłoka aluminium
Materiał tłoczyska twarda stal chromowana
Zakres temperatur -20 °C do +80 °C
Płyn hydrauliczny mineralny olej hydrauliczny

Siłowniki Lightraulics® z serii A i S mogą zostać zaprojektowane specjalne pod zastosowanie klienta.
Prosimy o kontakt z nami pod adresem lightraulics@parker.com i przesłanie nam wymaganej specyfikacji.

▲ Przykład produktu
Seria A
Ciśnienie robocze 700 bar
Średnica tłoka 210 mm
Skok 550 mm
Maks. siła 1480 kN
Masa 248 kg

18
Siłowniki narzędziowe Lightraulics®
do ciężkich prac
Ultralekkie kompozytowe siłowniki narzędziowe firmy Parker są zwykle lżejsze o 65-75% niż standardowe siłowniki ze stali,
skracają czas obsługi na terenie budowy, zwiększają produktywność, eliminują potrzebę przenoszenia z użyciem sprzętu
do podnoszenia i zwiększają bezpieczeństwo operatora. Idealne rozwiązanie o samych zaletach w zakresie podnoszenia.

Rewolucja w podnoszeniu
Ultralekkie siłowniki narzędziowe Ultralekkie siłowniki narzędziowe
Lightraulics firmy Parker zmieniają są dostępne w wersjach o udźwigu
sposób radzenia sobie z obciążeniami 50–500 t. Standardowa długość
na terenie budowy. W odróżnieniu skoku wynosi 200–300 mm, a inne
od tradycyjnych, ciężkich stalowych konstrukcje są dostępne na zamówie-
siłowników do podnoszenia, których nie. Opatentowana lekka konstrukcja
nie można przenosić bez pomocy zawiera zawór bezpieczeństwa, który
i które są trudne do precyzyjnego zabezpiecza siłownik przed zbyt
ustawienia, siłowniki narzędziowe wysokim ciśnieniem, chroniąc tym
Lightraulics są wykonane ze stopów samym operatorów, jak i podnoszone
lekkich odpornych na korozję oraz ładunki. Dzięki tym siłownikom
materiałów kompozytowych z włók- można poprawić wydajność i zmniej-
na węglowego. Takie siłowniki można szyć nakłady na robociznę.
szybko i precyzyjnie ustawić – najczę-
ściej bez pomocy drugiej osoby.

Dane techniczne produktu


Udźwig 50 - 500 t
Ciśnienie robocze do 700 bar (10 150 psi)
Materiał tulei tworzywo sztuczne wzmacnianie włóknem
węglowym (CFRP) z zewnętrzną warstwą
ochronną z włókna aramidowego
Materiał zakończenia stop aluminium
Materiał płyty dociskowej stal hartowana, element wymienny
Płyn hydrauliczny mineralny olej hydrauliczny

Typowe masy ▲ Uproszczenie prac


porównywalnych siłowników w ciężkich warunkach
• Lekkość – zmniejszenie masy
do 65–75% w porównaniu do
Udźwig Skok Stal Aluminium Kompozyt
mm kg kg kg
standardowych siłowników
ze stali
50 t 200 27 19 8.5
• Odporność na korozję – nie-
80 t 200 42 27 13 korozyjna tuleja kompozytowa
120 t 200 58 36 19 i konstrukcja zewnętrzna z lek-
150 t 200 78 45 24
kich stopów zabezpieczonych
przed korozją
195 t 300 150 - 40
• Przenośność – dwa wbudowa-
220 t 300 180 - 46 ne uchwyty
285 t 300 300 - 63 • Trwałość – wymienna płyta
410 t 300 400 - 97 dociskowa ze stali hartowanej

19
Funkcje i usługi
Dostosowanie siłownika
Produkty klientów mogą być ▼ Przykład produktu
dodatkowo wyposażone w szereg
opcjonalnych funkcji, na przykład:
• wbudowane zawory
• układy czujników sprzężenia
zwrotnego
• alternatywne systemy
uszczelnień
• owoje ochronne
• ...

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć


siłownika dla swojego zastosowania,
z przyjemnością opracujemy
Wbudowany zawór
niestandardowe wykonanie lekkiego
przeciążeniowo-zwrotny
siłownika na podstawie wymaganej
sterowany
specyfikacji.
Owój ochronny

Wykończenie zewnętrzne dla każdego zastosowania


Wszystkie produkty Lightraulics® są dostępne z różnymi wykończeniami powierzchni:

Standardowe – czarna warstwa


podkładowa, czyste wykończenie
węglowe do zastosowań ogólnych.

Opcjonalne – owój z włókna arami-


dowego odpornego na ścieranie do
zastosowań w surowych warunkach.

Opcjonalne – powłoka przezroczysta


lub farba według specyfikacji klienta.
Inne wykończenia kosmetyczne do-
stępne na zamówienie.

Utrzymanie maksymalnej wydajności


Wyjątkowa technologia siłowników dardami i normami, jakie stosujemy
kompozytowych firmy Parker za- podczas procesu produkcji.
pewnia bardzo dobrą pracę przez
Odnowione fabrycznie siłowniki są
ponad setki tysięcy cykli.
objęte taką samą gwarancją jak nowe
W celu utrzymania wysokiego po- produkty.
ziomu sprawności i ochrony ponie-
sionych nakładów, oferujemy usługę
konserwacji i remontu w naszej
fabryce zgodnie z identycznymi stan-

20
Inne produkty Lightraulics®
Oprócz siłowników Lightraulics® oferujemy na zamówienie także inne
lekkie produkty kompozytowe charakteryzujące się doskonałymi
właściwościami zgodnie ze specyfikacją klienta.

Niestandardowe kompozytowe
akumulatory tłokowe
Kompozytowe akumulatory tłokowe Lightraulics®, uzupełniające ofertę naszych siłowników, zapewniają zmniejszenie
masy produktów nawet do 80% i są dostępne dla szerokiej gamy zastosowań.
Prosimy o kontakt z nami i przesłanie nam wymaganej specyfikacji, abyśmy mogli złożyć ofertę spełniającą wymagania
danego zastosowania.

Dane techniczne produktu


Ciśnienie robocze do 420 bar (6100 psi)
Objętość do 50 litrów

◄ Przykład produktu
Ciśnienie robocze 210 bar
(3045 psi)
Średnica tłoka 100 mm
Objętość 2 litry
Długość 489 mm
Masa 9 kg

21
Niestandardowe obudowy kompozy-
towe do zastosowańpodwodnych
Dane techniczne produktu
Ciśnienie zewnętrzne/otoczenia do 300 bar (4350 psi)
Długość do 3,5 m
Średnica zewnętrzna do 600 mm

◄ Przykład produktu
Ciśnienie otoczenia 300 bar
(4350 psi)
Średnica wewnętrzna 326 mm
Długość 1800 mm
Masa 120 kg

Kompozytowe siłowniki bomu


Dane techniczne produktu
Średnica tłoka do 200 mm
Ciśnienie robocze do 440 bar (6382 psi)
Długość całkowita do 8500 mm
Skok do 1000 mm

Więcej informacji
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Composite Technologies Europe CTE
Carl-Zeiss-Str. 38
28816 Stuhr
+ 49 (0)421 56 98-200
lightraulics@parker.com
www.parker.com

22
Galeria zastosowań
▼ Siłowniki kompozytowe
Lightraulics® o wysokich para-
metrach idealnie nadają się do
różnych zastosowań w przemyśle
lotniczym i kosmonautycznym
– na przykład do poruszania
urządzeniami do testowania klap
skrzydłowych.


Działające przy ciśnieniu
250 bar kompozytowe ►
serwosiłowniki o małej
bezwładności sprawiają, że ten Zdjęcia dzięki uprzejmości firmy Zollner
smok z parku rozrywki rusza się Elektronik AG.
jak żywy.
Lekkie kompozytowe ►
siłowniki zapewniają większy
zasięg i zmniejszają obciążenie na
oś w zastosowaniach mobilnych,
na przykład w drążku kierowniczym
w tym pojeździe szynowo-
drogowym.

▲ Większe przyspieszenie, mniej-


sze zapotrzebowanie na energię
i krótsze czasy cykli, to wszystko
można osiągnąć dzięki zastoso-
◄ Siłowniki kompozytowe oferują
waniu kompozytowych siłowników
większą odporność na korozję
hydraulicznych w ramieniu robota
i masę użyteczną podwodnych
przemysłowego.
wiertnic

Zdjęcie dzięki uprzejmości wydziału


Marum, Uniwersytet w Bremie.

◄ W zastosowaniach przybrzeż-
nych masa ma krytyczne znacze-
nie. Użycie lekkich, odpornych na
korozję siłowników kompozyto- ▲ Zmniejszenie obciążenia na oś
wych jako narzędzi montażowych poprzez zastosowanie materiałów
turbin wiatrowych pozwala zwięk- kompozytowych zwalnia miejsca
szyć tempo pracy załogi, popra- na wyposażenie dodatkowe – np.
wić bezpieczeństwo i zmniejszyć w zastosowaniach wojskowych na
obciążenie dźwigu. dodatkowe uzbrojenie.

23
Parker na świecie
Europa, Bliski Wschód, IE – Irlandia, Dublin Ameryka Północna
Tel: +353 (0)1 466 6370
Afryka parker.ireland@parker.com CA – Kanada, Milton, Ontario
AE – Zjednoczone Emiraty Tel: +1 905 693 3000
IT – Włochy, Corsico (MI)
Arabskie, Dubaj US – USA, Cleveland
Tel: +39 02 45 19 21
Tel: +971 4 8127100 (zastosowania przemysłowe)
parker.italy@parker.com
parker.me@parker.com Tel: +1 216 896 3000
KZ – Kazachstan, Ałma-Ata
AT – Austria, Wiener Neustadt US – USA, Elk Grove Village
Tel: +7 7273 561 000
Tel: +43 (0)2622 23501-0 (pojazdy i maszyny)
parker.easteurope@parker.com
parker.austria@parker.com Tel: +1 847 258 6200
NL – Holandia, Oldenzaal
AT – Europa Wschodnia,
Tel: +31 (0)541 585 000
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.nl@parker.com Azja i Pacyfik
parker.easteurope@parker.com NO – Norwegia, Asker AU – Australia, Castle Hill
Tel: +47 66 75 34 00 Tel: +61 (0)2-9634 7777
AZ – Azerbejdżan, Baku
parker.norway@parker.com
Tel: +994 50 22 33 458 CN – Chiny, Szanghaj
parker.azerbaijan@parker.com PL – Polska, Warszawa Tel: +86 21 2899 5000
Tel: +48 (0)22 573 24 00
BE/LU – Belgia, Nivelles HK – Hongkong
parker.poland@parker.com
Tel: +32 (0)67 280 900 Tel: +852 2428 8008
parker.belgium@parker.com PT – Portugalia, Leca da Palmeira
ID – Indonezja, Tangerang
Tel: +351 22 999 7360
BG – Bułgaria, Sofia Tel: +62 21 7588 1906
parker.portugal@parker.com
Tel: +359 2 980 1344 IN – Indie, Bombaj
parker.bulgaria@parker.com RO – Rumunia, Bukareszt
Tel: +91 22 6513 7081-85
Tel: +40 21 252 1382
BY – Białoruś, Mińsk JP – Japonia, Fujisawa
parker.romania@parker.com
Tel: +375 17 209 9399 Tel: +81 (0)4 6635 3050
parker.belarus@parker.com RU – Rosja, Moskwa
Tel: +7 495 645-2156 KR – Korea Południowa, Seul
CH – Szwajcaria, Etoy Tel: +82 2 559 0400
parker.russia@parker.com
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com SE – Szwecja, Spånga MY – Malezja, Shah Alam
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 Tel: +60 3 7849 0800
CZ – Czechy, Klecany
parker.sweden@parker.com NZ – Nowa Zelandia,
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com SK – Słowacja, Bańska Bystrzyca Mt Wellington
Tel: +421 484 162 252 Tel: +64 9 574 1744
DE – Niemcy, Kaarst
parker.slovakia@parker.com SG – Singapur
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com SL – Słowenia, Novo Mesto Tel: +65 6887 6300
Tel: +386 7 337 6650 TH – Tajlandia, Bangkok
DK – Dania, Ballerup
parker.slovenia@parker.com Tel: +662 717 8140
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com TR – Turcja, Stambuł TW – Tajwan, Nowe Tajpej
Tel: +90 216 4997081 Tel: +886 2 2298 8987
ES – Hiszpania, Madryd
parker.turkey@parker.com
Tel: +34 902 330 001 VN – Wietnam, Ho Chi Minh
parker.spain@parker.com UA – Ukraina, Kijów Tel: +84 8 3999 1600
Tel +380 44 494 2731
FI – Finlandia, Vantaa
parker.ukraine@parker.com
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com UK – Wielka Brytania, Warwick Ameryka Południowa
Tel: +44 (0)1926 317 878
FR – Francja, Contamine s/Arve AR – Argentyna, Buenos Aires
parker.uk@parker.com
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 Tel: +54 3327 44 4129
Ed. 2013-08-01

parker.france@parker.com ZA – RPA, Kempton Park


BR – Brazylia, Cachoeirinha RS
Tel: +27 (0)11 961 0700
GR – Grecja, Ateny Tel: +55 51 3470 9144
parker.southafrica@parker.com
Tel: +30 210 933 6450
CL – Chile, Santiago
parker.greece@parker.com
Tel: +56 2 623 1216
HU – Węgry, Budaoers
MX – Meksyk, Toluca
Tel: +36 23 885 470
Tel: +52 72 2275 4200
parker.hungary@parker.com

© 2014 Parker Hannifin Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog HY07-1410/PL, POD, 10/2014, ZZ

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. Europa, Bliski Wschód i Afryka
Centrum Informacji o Produktach
ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa Bezpłatna infolinia: 00 800 27 27 5374
tel. 22 573 24 00, faks 22 573 24 03 (z AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS,
IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)
e-mail: warszawa@parker.com
USA – Centrum Informacji o Produktach
www.parker.com Bezpłatna infolinia: 1-800-27 27 537