You are on page 1of 3

Pangalan ________________________________________________ Petsa__________________

Baitang/Seksyon_____________________________ skor___________

Basahing mabuti ang mga tanong. Pillin ang letrang wastong kasagutan. Isulat ito sa guhit sa tabing bilang.

_____ 1. Siya ay isang mapagmahal na tao na naghahari sa mapayapang kaharian ng Berbanya.


A. Don Juan B. Don Pedro C. Haring Fernando D. Haring Salermo
_____ 2. Siya ang kabiyak sa puso ni Haring Fernando at ang nanay ng tatlong prinspe na sina Don Pedro, Don Diego at
Don Juan.
A. Donya Juana C. Donya Maria
B. Donya Leonora D. Donya Valeriana
_____ 3. Sila ang mga tauhan sa ikalawang pagsubok ni Haring Salermo, sila ang isisilid sa prasko.
A. 3 Negrito B. 3 Prinsipe C. Tatlong Ibon D. Tatlong kawal

_____ 4. Sino ang tagapag bantay ni Leonora na kinalaban ni Don Juan?


A. Agila B. Ibong Adarna C. Lobo D. Serpyente
_____ 5. Siya ang tumulong sa paglalakbay ni Don Juan.
A. Ermitanyo B. Negrita C. Pulubi D. Haring Alfonso
_____ 6. Ang Ibong Adarna ay isang uri ng ___________
A. Korido B. Awit C. Sarsuela D. Maikling Kuwento
_____ 7. Sino ang tagapagbantay ni Juana na matatagpuan din sa ilalim ng balon?
A. Higante B. Ibong Adarna C. Lobo D. Serpyente
_____ 9. Sino ang panganay na anak nina Haring Fernando at Donya Valeriana.
A. Diego B. Juan C. Pedro D. Clint
_____ 10. Ano ang tawag sa kaharian na tahanan ng mga pangunahing tauhan?
A. Berbanya B. Albanya C. Atenas D. Babilonya.
_____ 11. Saang puno matatagpuan ang Ibong Adarna?
A. Platas B. Piedras Platos C. Platas Piedras D. Piedras Platas
_____ 12. Saang bundok matatagpuan ang mahiwagang ibon?
A. Tabor B. Tralala D. Arayat D. Armenya
_____ 13. Sino ang hari ng Reyno de los Cristales?
A. Haring Fernando B. Haring Adolfo C. Haring Salermo D. Haring Florante
_____ 14. Ano ang nangyayari sa taong napapatakan ng dumi ng Ibong Adarna?
A. namamatay b. nakakatulog c. nagiging bato d. naglalaho
_____ 15. Ano ang ipinahiwatig ng mga prinsipe noong humarap sila sa panganib para sa ama?
a. Wagas ng pagmamahal nila sa kanilang magulang
b. Naghahangad sila ng malaking mana mula sa hari
c. Isang kahihiyan kung hindi sila kikilos para sa ama
d. Kayabangan nila sa angking lakas at kakisigan
_____ 16. Ano ang mensaheng taglay noong tumulong si Don Juan sa matanda?
a. Likas siyang maawain at mapagkawanggawa
b. Alam niyang may maitutulong ang matanda kaya ginawa niya ito
c. Nais ni Don Juan ng gabay sa kaniyang misyon
d. Maka-Diyos si Don Juan at mapalanginin
_____ 17. Bakit nagkasakit si Haring Fernando?
a. Siya ay nanaginip c. May lumason sa kanya
b. May epidemya sa kaharian d. Siya ay isinumpa
_____ 18. Ano ang ginawa nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan para makuha ang ibon?
a. binugbog b. itinali c. nilunod d. binitag
_____ 19. Sino ang nagsalaysay ng tunay na nangyari sa Bundok ng Tabor?
a. Ibong Adarna b. matanda c. Don Juan d. ermitanyo
_____ 20. Paano pinatunayan ni Don Juan ang pagmamahal sa mga kapatid niya?
a. ipinauwi niya ang ibon kina Don Pedro at Don Diego c. hindi nalang niya sinabi ang katotohanan sa hari
b. hiniling niya na patawarin ng hari ang mga kapatid d. pinarusahan ang mga kapatid
_____ 21. Bakit hinatulan ng hari sina Don Pedro at Don Diego?
a. dahil inangkin ng mga ito ang ibon c. dahil sinabi nila na hindi nila alam kung nasaan si Don Juan
b. dahil pinagtulungan nila si Don Juan d. dahil sa lahat ng nabanggit
______ 22. Ito ay tumutukoy sa panahon ng Dakilang Alejandro (alexander the Great)
a. Espanya at Portugal c. Bibliya
b. Edad Medya sa Europa d. Mga Kuwentong-bayan
_____ 23. Ito ay Kuwento ng El Cid at ang tinatawag na saga ni Constance na ang anak ay pinag-ukulan ng pag-ibig ng
ama.
a. Espanya at Portugal c. Bibliya
b. Edad Medya sa Europa d. Mga Kuwentong-bayan
_____ 24. Ito ay aklat na tumutukoy sa mga salita ng Diyos.
a. Espanya at Portugal c. Bibliya
b. Edad Medya sa Europa d. Mga Kuwentong-bayan
_____ 25. Mga __________ sa ibang lupain tulad ng Cinderella at Golden Bird.
a. Espanya at Portugal c. Bibliya
b. Edad Medya sa Europa d. Mga Kuwentong-bayan
_____ 26. Ang ibig sabihin gnsalitang nabighani ay _____
a. Maganda b. Nabighag c. Nagalit d. natawa

Suriin ang katangian ng mga tauhan sa mga sumusunod na pahayag.

27. “Sa aki’y ipahintulot ng mahal mong pagkukupkop, na bayaan mong matapos ang
panata ko sa Panginoon.” (Donya Leonora)

a. maka-Diyos b. malungkutin c. mahilig mapag-isa d. masunurin


28. “Kaya Haring mapagmahal, di man dapat sa kalakhan, kung ito po’y kasalanan
patawad mo’y aking hintay.” (Donya Leonora)

a. maawain b. mapagmahal c. mapagkumbaba d. maka-Diyos


29. “O Panginoong Haring Mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo’y mahabag na, ituro yaong landas.” (Don
Juan)

a. maawain b. mapamahiin c. matatakutin d. madasalin

30. “O kasi ng aking buhay, lunas nitong dusa’t lumbay, ano’t di ka dumaratal? Ikaw kaya’y
napasaan?”(Donya Leonora)

a. nangungulila b. nagagalit c. natatakot d. nayayamot

31. “Huwag Leonorang giliw, ang singsing mo’y dapat kunin, dito ako’y hintayin, ako’y agad babalik din.” (Don
Juan)

a. mayabang c. mahilig sa pakikipagsapalaran

b. maalalahanin d. gagawin lahat para sa minamahal

32. “Mga mata’y pinapungay, si Leonora’y dinaingan, Prinsesa kong minamahal, aanhin mo si Don Juan?” (Don Pedro)
a. mayabang b. mapag-alinlangan c. mapang-alipusta d. taksil sa kapatid
33. “Kapwa kami mayro’ng dangal prinsipe ng aming bayan, pagkat ako ang panganay sa

akin ang kaharian.” (Don Pedro)

a. mayaman b. mapagmahal c. mayabang d. mapagpakumbaba


34. “Pairugan si Leonorang magpatuloy sa panata, Pedro’y pasasaan bagang di matupad iyang pita?” (Haring Fernando)
a. mapagbigay b. matapat c. konsintidor na ama d. malupit na ama

Tukuyin ang mga isyung may kaugnayan sa mga pahayag sa akda.

35. “Iya’y munting bagay lamang, huwag magulumihanan kaydali yang malusutan.”(Donya Maria kay Don Juan)
a. Ang mga babae ay may taglay ding natatanging kakayahan tulad ng mga lalaki
b. Likas sa mga babae ang maging mapagmataas o mayabang
c. Higit na mapamaraan ang mga babae kaysa sa mga lalaki
36. “Luha’t lungkot ay tiniis nang dahilan sa pag-ibig, pangiti ri’t walang hapis na sa sinta’y nagsulit.”(Donya Maria)
a. Siya ay tulad ng mga babae ngayon na gagawin lahat para sa pag-ibig kahit ito ay pagsuway sa magulang
b. Siya ay tulad ng ibang kabataan matigas ang ulo
c. Siya ay isang babaeng hindi marunong magpahalaga
37. “Nilapitan ang matanda buong suyong napaawa, siya nama’y kinalinga’t dininig sa ninanasa.”(Don Juan)
a. Ang pagtulong sa matanda ay dapat panatilihin ng kabataan
b. Ang pagtulong sa kapwa ay may hinihiling na kapalit
c. Walang taong maaaring mabuhay nang mag-isa
38. “Hindi mo ba nababatid, Don Juan kong iniibig, itong lilo mong kapatid sa ayaw ay namimilit.”(Donya Leonora)
a. May mga taong taksil sa pag-ibig
b. May mga taong labis na makulit makamit lamang ang ang ninanais
c. May mga taong mandaraya na gumagawa sa maling paraan
39. “Sila nga’y naging talunan nadaig sa karunungan ng haring aking magulang bato ang kinahangganan.”(Donya Maria)
a. Mabuti at Matiwasay ang politika sa Pilipinas
b. ginagamit ng mga politiko ang kapangyarihan nila upang magparusa
c. Maaaring sumunod sa maling gawi ng politiko

Piliin kung anong maaaring mangyari sa tauhan sa mga sumusunod na pangungusap.

40. “Doon ay kanyang dinatnan ang isang ermitanyong mahal, ang balbas ay hanggang baywang kasindak-sindak
pagmasdan.” Anong nangyari sa matanda nang makita si Don Juan?
a. Malugod nitong tinanggap si Don Juan sa kanyang bahay
b. Nagtago ang matanda sa binata
c. Nagulat ang matanda sa hitsura ni Don Juan
41. “Pagkat di nakatiis na timpiin ang pag-ibig, ninakaw na yaong damit ng prinsesang sakdal-dikit.” Ano ang
naramdaman ni Donya Maria nang makitang na kay Don Juan ang kanyang damit?
a. Natuwa at humanga sa binata
b. Nagalit siya sa binata
c. Natakot siya dahil may nanilip sa kanila
42. “Di kawasa ang nasabi, ‘Kahanga-hangang prinsipe dunong nito’y pagkabuti tila ako’y maaapi.” Anong
naramdaman ni Haring Salermo nang makita niyang nagtagumpay si Don Juan sa kanyang pagsubok?
a. Paghanga sa prinsipe at agad-agad ipinakasal si Donya Maria dito
b. Natakot at naisip na may itim na kapangyarihan ang prinsipe
c. Nag-isip at nagbigay ng iba pang pagsubok sa prinsipe

II. Magbigay ng walong Tauhan sa Ibong Adarna

43. 46. 49.


44. 47. 50.
45. 48.