You are on page 1of 5

Surpass aşmak, geçmek

Anticipate beklemek, ummak

Assess değerlendirmek

Comprise içermek, kapsamak

Confine sınırlandırmak, hapsetmek

Constitute oluşturmak

Derive türemek, kaynaklanmak

Dispute tartışmak

Encounter karşılaşmak

Entitle vermek

Fetch gidip getirmek

Grant vermek, bağışlamak

İmplement uygulamak

İncorporate birleştirmek, içermek

Justify haklı göstermek, aklamak

induce ikna etmek, sebep olmak

Vary değişmek

Pursue takip etmek

Range değişmek, sıralanmak

Reinforce güçlendirmek, sağlamlaştırmak

Relieve rahatlatmak, hafifletmek

Retain tutmak, korumak

Seize ele geçirmek

Strike vurmak, grev yapmak


Submit sunmak, göndermek, boyun eğmek

Sweep süpürmek, silmek

Tackle ele almak, çözmek

Undertake üstlenmek, yüklenmek

Compile derlemek, toplamak

Enact yasa çıkarmak

Prosper zenginleşmek

Cite alıntı yapmak, bahsetmek

Consolidate güçlendirmek

İnflict vermek, yüklemek

Compel zorlamak

Unearth ortaya çıkarmak, bulmak

Exploid faydalanmak, sömürmek

Prevel yayın olmak

Depict anlatmak (depiction: tasvir)

Erupt patlamak (yanardağ patlaması)

İnfer sonuç çıkarmak

Hinder engel olmak

Regulate düzenlemek

Emit yaymak

Abolish yürürlükten kaldırmak

Attribute bağlamak, yormak, atfetmek

Undermine zayıflatmak, baltalamak

Conform uyumak, boyun eğmek


Discard atmak

Refrain sakınmak, çekinmek

Scatter dağıtmak, saçmak

Ditter caydırmak

Dismay can sıkmak

Encompass kapsamak, kaplamak

Accelerate hızlandırmak

Coincide rastlamak

Decay çürümek

Comply uyumlu olmak

Withhold alıkoymak, saklamak, vermemek

Enforce güçlendirmek, yürürlüğe kormak

Stimulate teşvil etmek, uyandırmak

Confer danışmak, görüşmek

Stipulate şart koşmak

Allocate ayırmak, tahsis etmek

Outlaw yasaklamak, fesh etmek

Exert kullanmak, yetki kullanmak, çabalamak

Eradicate kökünü kurutmak

Restrain engellemek, sınırlamak

Deplete azalmak, tükenmek

Proclaim ilan etmek, duyurmak

Cultivate yetiştirmek

Thrive gelişmek, büyümek


Impair zarar vermek, bozmak

Compromise anlaşmaya varmak

Overwhelm etkisi altına almak

İmplicate ima etmek, kapsamak

Suspend ertelemek

Attain elde etmek, ulaşmak

Safeguard korumak

Jeopardize tehlikeye sokmak

Resent gücenmek

Resume baştan başlamak

Assert iddia etmek

Correlate ilişkisi olmak

Curtail kısaltmak

Fluctuate dalgalanmak, değişmek

Strive çabalamak

Omit çıkarmak, dahil etmemek

İntegrate birleştirmek

Contradict çelişmek

Obstruct engellemek

Discharge tahliye etmek, görevden çıkarmak

Denounce kınamak, suçlamak

Embark gemiye binmek

Endanger tehlikeye atmak

Entail gerektirmek
Foster büyütmek

Rank yer almak, sayılmak

Reclaim geri istemek, ıslah etmek

Recruit askere almak, kaydetmek

Span sürmek, kapsamak

Uphold desteklemek, onaylamak

Venture tehlikeye atılmak, cüret etmek

Deduce sonuç çıkarmak

Abduct birisini kaçırmak

Allude ima etmek, değinmek

Frasturate sinirlerini bozmak

Expend harcamak

Correspond benzemek, haberleşmek

Empower yetki vermek, güçlendirmek

İrrigate sulamak

Athere yapışmak

Forego vazgeçmek

Deem dikkate almak, varsaymak

Deduct çıkarmak, azalmak

Reinstate eski görevine vermek

Pertain ilgili olmak