You are on page 1of 97

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sains
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Tingkatan 1
Bahagian Pembangunan Kurikulum

MEI 2015
Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan........................................................................................................... viii

Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix

Pendahuluan ..................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................... 2

Objektif .............................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah .......................................................................................... 3

Fokus ................................................................................................................................................................ 4

Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 20

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ......................................................................................................................... 21

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 22

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 27

Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 29

Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 36


Perincian Kandungan

1. Kaedah Sains .......................................................................................................................................... 38

2. Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup ........................................................................................... 47

3. Penerokaan Unsur Dalam Alam ................................................................................................................. 57

4. Tenaga dan Kelestarian Hidup ................................................................................................................ 65

5. Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas ................................................................................................... 72


RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

“3. Kurikulum Kebangsaan

3(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum
dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.”

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1996. [PU(A)531/97]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan


sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi
dengan memberi tumpuankepada perkembangan individu yang
kompetitif,dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat
menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

Sumber: MOSTI

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit kemahiran abad ke-
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan Kurikulum 21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis
tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan
di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
murid dapat ditaksir secara berterusan untuk mengenalpasti tahap
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan
Kebangsaan.
guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian
murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM SAINS TINGKATAN 1

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Mata pelajaran Sains Teras peringkat menengah rendah direka
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains serta kemahiran
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan STEM agar murid menjadi celik sains dan mampu mengikuti sains di
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi peringkat menengah atas. Di samping itu, kemahiran berfikir aras
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard kurikulum Sains tinggi juga dibangunkan supaya dapat mengaplikasikan
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan pengetahuan sains untuk membuat keputusan dan menyelesaikan
insan yang dihasratkan. masalah dalam kehidupan sebenar secara kreatif dan inovatif.

Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, perlu Mata pelajaran sains menengah atas dan elektif pula, akan
mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya cipta dan memperkasakan dan memperkukuhkan pengetahuan dan
berpandangan jauh di samping memanfaatkan teknologi terkini. kemahiran murid terhadap STEM supaya dapat melanjutkan
Masyarakat ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di samping meneruskan
peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Dihasratkan golongan murid ini
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif, inovatif akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi serta
dan berketerampilan yang membudayakan Sains, Teknologi, dapat memainkan peranan aktif dalam pembangunan masyarakat
Kejuruteraan dan Matematik (STEM). mahu pun negara.

Kurikulum sains kebangsaan merangkumi kurkulum mata pelajaran


sains teras dan mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran sains
teras ditawarkan di sekolah rendah, menengah rendah dan
menengah atas. Manakala mata pelajaran sains elektif hanya
ditawarkan di peringkat menengah atas yang terdiri daripada Biologi,
Fizik, Kimia dan Sains Tambahan.

1
KSSM SAINS TINGKATAN 1

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermatlamat untuk 5. mengaplikasikan pengetahuan sains, pengetahuan prosedur
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan,
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan menginterpretasi data, penyelesaian masalah dan membuat
kemahiran sains dan teknologi serta sikap saintifik dan nilai murni keputusan dalam konteks situasi sebenar.
bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat 6. membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan
keputusan dalam kehidupan seharian. sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal
untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai
kesejahteraan hidup.
OBJEKTIF
7. membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan
KSSM Sains bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif teknologi memberi implikasi ke atas moral, sosial, ekonomi dan
berikut: alam sekitar sama ada dalam konteks tempatan ataupun global.

1. menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin


tahu dan minat terhadap sains.
2. memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk
menerangkan fenomena secara saintifik.
3. berkomunikasi mengenai maklumat berkaitan sains dan
teknologi secara bijak dan berkesan.
4. mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik, menilai
evidens dan membuat kesimpulan.

2
KSSM SAINS TINGKATAN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3
KSSM SAINS TINGKATAN 1

FOKUS

PENGETAHUAN
KSSM Sains berfokus kepada pembelajaran berfikrah yang 1. Kaedah Saintifik
2. Penyenggaraan & Kesinambungan Hidup
melibatkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir bagi 3. Penerokaan Unsur Dalam Alam
4. Tenaga & Kelestarian Hidup
pemerolehan pengetahuan yang diterapkan melalui pendekatan 5. Penerokaan Bumi & Angkasa Lepas
utama dalam pendidikan sains iaitu inkuiri. KSSM sains juga
berhasrat untuk menyediakan murid yang akan menghadapi era
pembangunan teknologi yang pesat dan pelbagai cabaran abad ke- KEMAHIRAN
21. Golongan murid yang melalui kurikulum ini bakal menjadi
• Saintifik FIKRAH
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang NILAI
akan menyumbang kepada pembangunan negara. • Komunikasi
SAINS
Sikap Saintifik
• Kolaborasi dan nilai murni

Kandungan Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke


• Berfikir Secara
Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu Kritis dan Kreatif
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu yang
fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Fikrah Sains

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawa membuat keputusan. Justeru itu, kemahiran berfikir harus
pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam diterapkan dalam kalangan murid.
konteks pendidikan sains, fikrah sains merujuk kualiti murid yang
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan sains
pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan
kebangsaan. Murid yang berfikrah sains merupakan murid yang
sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum
boleh memahami idea sains dan berupaya berkomunikasi
menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai
menggunakan bahasa saintifik, boleh menilai serta
daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang
mengaplikasikan secara bertanggungjawab pengetahuan dan
inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang
kemahiran saintifik dalam kehidupan harian yang melibatkan sains
sedia ada.
dan teknologi berlandaskan sikap dan nilai murni. Fikrah sains juga
berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan kritis untuk Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemampuan negara peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.
menjana idea. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir
kepada proses berfikir.
Pembelajaran Berfikrah

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara


aktif dalam proses PdP. Dalam proses ini aktiviti PdP yang
dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk
berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan
masalah dan

5
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir Kritis Menyusun Menyusun objek atau maklumat


mengikut mengikut tertib berdasarkan
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah
keutamaan kepentingan atau keutamaan.
seperti dalam Jadual 1.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis
bahagian kecil untuk memahami
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
dengan lebih mendalam berkenaan
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
serta hubung kait antara bahagian.
objek.
Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
kualiti dan unsur sesuatu objek atau sesuatu.
peristiwa.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan menggunakan pengetahuan,
dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
masing-masing berdasarkan kriteria memberi justifikasi.
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan Membuat Membuat pernyataan tentang hasil

ciri atau sifat sepunya. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan


kepada sesuatu hipotesis.

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat


mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz,
masa, bentuk atau bilangan.

6
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat Membuat tanggapan atau membayangkan


gambaran mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah gagasan dalam minda atau fikiran.
seperti dalam Jadual 2.
Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif untuk menghasilkan satu gambaran
menyeluruh dalam bentuk seperti
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
pernyataan, lukisan dan artifak.
sesuatu perkara.

Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu Membuat Membuat sesuatu penyataan umum
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
sesuatu struktur atau corak hubungan. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
Membuat Menggunakan pengumpulan data dan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
inferens pengalaman lalu untuk membuat Pernyataan ini boleh diuji untuk
kesimpulan dan menerangkan sesuatu membuktikan kesahihannya.
peristiwa.
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
konsep yang kompleks atau abstrak
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu secara mengaitkan konsep itu dengan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan konsep yang mudah atau maujud yang
pengalaman yang lalu atau data yang mempunyai ciri yang serupa.
boleh dipercayai.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
sesuatu perkara untuk keseluruhan melakukan pengubahsuaian kepada
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
atas sampel atau beberapa maklumat masalah secara terancang.
daripada kumpulan itu.

7
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Strategi Berfikir

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti dalam dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif
Jadual 3. serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu
berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Jadual 3: Strategi Berfikir
Rajah 3 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir
Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah dan strategi berfikir.
membina pengertian, konsep atau
model berdasarkan ciri spesifik Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui
sepunya yang saling berhubung kait.
PdP sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut:
Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian
yang terbaik daripada beberapa 1. KBSB diperkenalkan.
alternatif berdasarkan kriteria tertentu 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
bagi mencapai matlamat yang
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
ditetapkan.
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat
dengan bimbingan guru.
masalah secara terancang terhadap situasi
yang tidak pasti atau mencabar 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk
ataupun kesulitan yang tidak mencapai tugasan berfikir.
dijangkakan.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains
diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang Strategi Berfikir dalam PdP Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum,
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran 1999).
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang
digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil

8
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir KEMAHIRAN SAINTIFIK

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.


Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran
Kreatif
Kritis saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik
 Menjana idea
 Mencirikan merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang
 Menghubungkait
 Membandingkan aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen
& membezakan  Membuat
inferens dan projek.
 Mengumpulkan
& mengelaskan  Meramalkan
 Membuat Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
 Membuat urutan
Menaakul hipotesis kemahiran manipulatif.
 Menyusun
mengikut  Mensintesiskan
keutamaan  Mengitlakkan Kemahiran Proses Sains

 Menganalisis  Membuat
gambaran Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
 Mengesan
kecondongan mental untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
 Menilai  Menganalogikan keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
 Membuat  Mereka cipta
yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan
kesimpulan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
Strategi Berfikir untuk berfikir secara berkesan.

 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan
 Menyelesaikan
masalah

Rajah 3: Model KBSB dalam Sains

9
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi dalam Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
Jadual 4. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang
Jadual 4: Kemahiran Proses Sains
boleh dipercayai.
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
grafik seperti jadual, graf, rajah atau
untuk mengumpulkan maklumat
model untuk menerangkan tindakan,
tentang objek dan fenomena.
objek atau peristiwa.
Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
objek atau fenomena berdasarkan Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
persamaan dan perbezaan. perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah,
ruang dan masa bentuk, saiz,isi padu, berat dan jisim.
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
tentang objek, peristiwa atau pola
pemerhatian lebih jitu.
daripada data yang dikumpulkan.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan


pengalaman lalu untuk membuat Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu

kesimpulan dan menerangkan sesuatu secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
peristiwa. yang dilakukan dan diperhatikan.

10
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah Kemahiran Manipulatif


pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
bergerak balas dan pemboleh ubah
penyiasatan sains yang membolehkan murid:
yang dimalarkan. Dalam sesuatu
penyiasatan satu pemboleh ubah  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan
dimanipulasikan untuk memerhatikan dengan betul.
hubungannya dengan pemboleh ubah  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
yang bergerak balas. Pada masa yang  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.
sama pemboleh ubah yang lain  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
dimalarkan.  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan
selamat.
Membuat Membuat sesuatu penyataan umum
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
ubah yang dimanipulasi dan pemboleh Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran
ubah yang bergerak balas untuk Berfikir
menerangkan sesuatu peristiwa atau
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga
pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
untuk membuktikan kesahihannya.
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti seperti Jadual 5.
untuk menguji sesuatu hipotesis,
mengumpulkan data, mentafsirkan data
sehingga mendapat rumusan daripada
aktiviti itu.

11
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Jadual 5: Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Berfikir

Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Mentafsir data Membandingkan dan membezakan


Sains Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Memerhatikan Mencirikan Mengitlakkan
Membandingkan dan membezakan Menilai
Menghubungkaitkan

Mengelaskan Mencirikan Menghubungkaitkan


Mendefinisi secara
Membandingkan dan membezakan Menganalogikan
Mengumpulkan dan mengelaskan operasi Membuat gambaran mental
Menganalisis

Mengukur dan Menghubungkaitkan


Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh Mencirikan
menggunakan Membandingkan dan membezakan
ubah
nombor Menghubungkaitkan
Menganalisis
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan Membuat hipotesis Mencirikan
Menganalisis Menghubungkaitkan
Membuat inferens Membandingkan dan membezakan
Menjana idea
Membuat hipotesis
Meramalkan Menghubungkaitkan Meramalkan
Membuat gambaran mental Mensintesiskan

Menggunakan Membuat urutan


Menyusun mengikut keutamaan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
perhubungan ruang
dan masa Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

12
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pengajaran dan Pengajaran yang Berteraskan Kemahiran


Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang


berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, SP yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam PdP, guru perlu
menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
sikap saintifik.

Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksklusif telah mencakupi


kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
berfikir aras tinggi murid.

13
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Proses Sains


Panduan perkembangan kemahiran proses sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.
Jadual 6: Standard Proses Sains

Kemahiran
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains
1 Memerhati  Menggunakan  Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat pemerhatian kualitatif
anggota dan semua deria yang terlibat kualitatif dan kuantitatif yang dan kuantitatif untuk membuat
deria yang terlibat untuk membuat tepat dan relevan untuk generalisasi berdasarkan pola
untuk membuat pemerhatian secara mengenal pasti pola atau atau urutan ke atas objek atau
pemerhatian tentang kualitatif dan urutan ke atas objek atau fenomena.
fenomena atau kuantitatif dengan alat fenomena.  Mengemukakan dapatan hasil
perubahan yang yang sesuai bagi  Mahir menggunakan pemerhatian lanjutan
berlaku. menerangkan peralatan kompleks dan ke atas objek atau fenomena
fenomena atau sesuai untuk membuat secara analitis dan spesifik.
perubahan yang pemerhatian.
berlaku.
2 Mengelas  Mengumpulkan/  Membandingkan/  Membandingkan/ mengenal  Mengenal pasti ciri yang
mengasingkan mengenal pasti pasti persamaan dan digunakan untuk mengasing,
evidens/data/ persamaan dan perbezaan untuk mengumpul, memilih dan
objek/fenomena perbezaan menentukan kriteria menjelaskan dengan lebih
berdasarkan ciri-ciri berdasarkan kategori pemilihan kategori bagi terperinci tentang objek atau
yang diperhatikan. yang diberi evidens/data/ objek/ fenomena yang dikaji.
berdasarkan ciri fenomena yang dikaji.
sepunya.
3 Mengukur dan  Mengukur dengan  Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk mengukur
menggunakan menggunakan alat menggunakan alat menggunakan alat,unit dengan menggunakan alat dan
nombor dan unit piawai yang dan unit piawai piawai, teknik serta unit piawai dengan teknik yang
betul. dengan teknik yang merekod secara betul betul serta merekod dalam jadual
betul. sistematik dan lengkap. secara sistematik dan lengkap.
 Menukarkan unit kuantiti  Menggunakan unit terbitan yang
asas dengan betul lebih kompleks dengan betul.
 Menggunakan unit terbitan
yang betul.

14
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains
4 Membuat inferens  Menyatakan satu  Membuat kesimpulan  Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai kemungkinan
penerangan yang awal yang kesimpulan awal yang bagi menjelaskani situasi yang
munasabah bagi munasabah bagi satu munasabah bagi satu kompleks.
satu pemerhatian. pemerhatian dengan peristiwa atau pemerhatian  Menjelaskan hunbungkait atau
menggunakan dengan menggunakan pola antara pembolehubah yang
maklumat yang maklumat yang diperolehi. diperhatikan dengan ukuran
diperolehi. yang dibuat untuk sesuatu
penyiasatan.
5 Meramal  Memerihalkan satu  Membuat satu  Murid boleh membuat  Murid boleh membuat analisis
kemungkinan bagi jangkaan yang analisis trend /aliran/ trend/aliran/perkembangan yang
satu peristiwa atau munasabah tentang perkembangan yang mudah mudah berdasarkan data yang
data. suatu peristiwa berdasarkan data yang diperoleh untuk meramalkan
berdasarkan diperoleh untuk keadaan masa depan sesuatu
pemerhatian, meramalkan keadaan objek atau fenomena.
pengalaman lalu atau masa depan objek atau  Ramalan yang dibuat juga boleh
data. fenomena. diuji.

6 Berkomunikasi  Merekod maklumat  Merekod maklumat  Berupaya  Berupaya mempersembahkan


atau idea dalam atau idea dalam mempersembahkan hasil hasil eksperimen atau data
sebarang bentuk. bentuk yang sesuai eksperimen atau data pemerhatian dalam pelbagai
dan pemerhatian dalam pelbagai bentuk menggunakan grafik
mempersembahkan bentuk seperti grafik mudah, gambar atau jadual yang lebih
maklumat atau idea gambar atau jadual. kompleks untuk menunjukkan
tersebut secara hubungan antara pola yang
sistematik. berkaitan.

7 Menggunakan Belum ditaksir  Menyusun kejadian  Menyusun kejadian suatu  Menggunakan, menganalisis dan
perhubungan suatu fenomena atau fenomena atau peristiwa menginterpretasi nombor dan
ruang dan masa peristiwa mengikut mengikut kronologi hubungan numerik dengan cekap
kronologi berdasarkan masa. semasa menyelesaikan masalah
berdasarkan masa.  Menginterpretasi dan dan menjalankan penyiasatan.
menerangkan maksud bagi
hubungan matematik.

15
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains
8 Mentafsir data Belum ditaksir  Memilih idea yang  Memberi penerangan  Menganalisis data dan
releven tentang secara rasional dengan mencadangkan
objek, peristiwa atau membuat intrapolasi atau penambahbaikan.
pola yang terdapat ekstrapolasi daripada data  Mengesan dan menjelaskan
pada data untuk yang dikumpulkan. anomali dalam set data yang
membuat satu diperoleh.
penerangan.

9 Mendefinisi Belum ditaksir  Memerihalkan satu  Memerihalkan satu tafsiran  Menjelaskan tafsiran yang dibuat
secara operasi tafsiran tentang apa yang paling sesuai tentang tentang pemilihan peralatan atau
yang dilakukan dan suatu konsep dengan kaedah tentang apa yang
diperhatikan bagi satu menyatakan apa yang diperhatikan.
situasi mengikut dilakukan dan diperhatikan
aspek yang bagi satu situasi.
ditentukan.

10 Mengawal Belum ditaksir  Menentukan  Menentukan semua jenis  Menukarkan pemboleh ubah
pembolehubah pemboleh ubah pembolehbah iaitu yang dimalarkan kepada
bergerak balas dan pembolehubah bergerak pemboleh ubah dimanipulasi dan
dimalarkan setelah balas, pembolehubah menyatakan pemboleh ubah
pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas yang baharu.
dimanipulasi di pembolehubah yang
tentukan dalam suatu dimalarkan.
penyiasatan.

11 Membuat Belum ditaksir  Membuat suatu  Membuat suatu  Menerangkan satu hasil
hipotesis pernyataan umum perhubungan antara penyiasatan yang dijangka
yang boleh diuji pemboleh ubah daripada penyiasatan saintifik
tentang hubungan dimanipulasi dan pemboleh yang direka.
antara pemboleh ubah bergerak balas bagi
ubah dalam suatu membuat hipotesis yang
penyiasatan. boleh diuji.

16
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Kemahiran
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Proses Sains
12 Mengeksperimen Belum ditaksir  Menjalankan  Menjalankan eksperimen,  Mencetuskan persoalan baru dan
eksperimen, membina hipotesis, mereka merancang satu eksperimen
mengumpul data, kaedah dan menentukan untuk menguji hipotesis baru
mentafsir data serta alat radas yang sesuai, daripada persoalan yang
membuat rumusan mengumpul data, membuat dicetuskan.
untuk membuktikan analisa, membuat
hipotesis dan kesimpulan dan menulis
membuat laporan. laporan.

17
KSSM SAINS TINGKATAN 1

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai 4. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah sesuatu perkara.
seperti berikut :  Tidak berputus asa.
 Sedia mengulangi eksperimen.
1. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar
 Bersungguh menjalankan sesuatu perkara.
 Bertanya kepada guru, rakan atau orang lain.
 Bersedia menerima kritik dan cabaran.
 Membuat bacaan sendiri.
 Berusaha mengatasi masalah dan cabaran.
 Mengumpul bahan atau spesimen bagi tujuan kajian.
 Menjalankan kajian sendiri.
5. Sistematik, yakin dan beretika.
 Menjalankan aktiviti dengan teratur, tertib serta mengikut
2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data
masa yang sesuai.
 Memerihal dan merekod apa yang sebenarnya diperhatikan.
 Menyusun alat dan bahan dengan teratur.
 Maklumat yang direkod tidak dipengaruhi oleh perasaan
 Yakin dengan kerja yang dilakukan.
atau khayalan.
 Berani dan bersedia mencuba sesuatu.
 Menjelaskan pemerhatian secara rasional.
 Berani mempertahankan sesuatu perkara yang dilakukan.
 Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

6. Bekerjasama
3. Luwes dan berfikiran terbuka
 Membantu rakan dan guru
 Menerima pendapat orang lain.
 Bersama-sama menjalankan aktiviti dan eksperimen.
 Boleh mengubah pendirian kerana bukti yang meyakinkan.
 Tidak mementingkan diri sendiri.
 Tidak prejudis.
 Adil dan saksama.

18
KSSM SAINS TINGKATAN 1

7. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan-rakan 12. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk
serta alam sekitar. memahami alam.
 Menjaga keselamatan diri dan rakan-rakan.  Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk
 Memelihara dan memulihara alam sekitar. menyelesaikan masalah.
 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk
8. Ikram
menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.
 Menyayangi semua hidupan.
 Berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik yang betul.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
 Menggunakan hasil ciptaan sains dan teknologi dengan mengikut peringkat berikut :
baik. • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap
 Menggunakan kemudahan awam hasil ciptaan sains dan saintifik dan nilai murni.
teknologi dengan bertanggungjawab. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
 Sentiasa berpuashati dengan apa yang diberi Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan
 Menggunakan pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

 Bersyukur kepada Tuhan Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu
bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk SP tentang
11. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan
dan sihat. pelajaran.

 Menjaga kebersihan dan kesihatan diri.


 Sentiasa peka kepada kebersihan diri dan alam sekitar.

19
KSSM SAINS TINGKATAN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21


PROFIL MURID PENERANGAN
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang keputusan yang beretika. Mereka berfikir
mempunyai kemahiran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada tentang pembelajaran dan diri mereka
sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran abad ke-21 nilai dan tradisi individu dan masyarakat
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri yang lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang pembelajaran
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya
yang baru
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP
dalam kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
kemahiran abad 21 dalam kalangan murid.
Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
Jadual 7: Profil Murid
menghargai sumbangan yang diberikan
PROFIL MURID PENERANGAN oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran menjadikan mereka pemimpin dan ahli
dengan kebijaksanaan, keyakinan, pasukan yang lebih baik.
toleransi, dan empati.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin idea baru. Mereka mempelajari
dan kreatif secara lisan dan bertulis, kemahiran yang diperlukan untuk
menggunakan pelbagai media dan menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
teknologi. serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan pengalaman pembelajaran sepanjang
inovatif; mampu untuk menangani hayat secara berterusan.
masalah yang kompleks dan membuat

20
KSSM SAINS TINGKATAN 1

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


PROFIL MURID PENERANGAN
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP
maruah individu, kumpulan dan komuniti. bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam
Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat
akibat tindakan serta keputusan mereka.
tahap pemikiran seperti Jadual 8.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan Tahap Pemikiran Penerangan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi
etika/undang-undang berkaitan maklumat
berlainan untuk melaksanakan
yang diperoleh. sesuatu perkara.
Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas bahagian kecil untuk memahami
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap dengan lebih mendalam serta
keperluan dan perasaan orang lain. hubung kait antara bahagian
Mereka komited untuk berkhidmat berkenaan.
kepada masyarakat dan memastikan Menilai  Membuat pertimbangan dan
kelestarian alam sekitar. keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, justifikasi.
sokongan dan rasa hormat terhadap
Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau
negara. kaedah yang kreatif dan inovatif.

21
KSSM SAINS TINGKATAN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
Strategi PdP dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid

dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir
tidak mengikut kelaziman. yang digunakan dalam pembelajaran.

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya
kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam PdP
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti


berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.
22
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pendekatan Inkuiri

Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pengalaman serta membuat refleksi.
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui Sains, Teknologi dan Masyarakat

aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan


Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian
untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa
seperti pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi
proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa dan Masyarakat (STM).
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi
PdP. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara Tema dan standard pembelajaran yang berunsurkan STM

langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan
pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan
Konstruktivisme
berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan

belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: Pembelajaran Kontekstual

 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.


Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

23
KSSM SAINS TINGKATAN 1

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan Penekanan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Sains
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
Kaedah PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.
terhadap sains. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak
Pembelajaran Masteri memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempengaruhi
pencapaian murid. Penentuan kaedah PdP seharusnya
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah PdP
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan sains.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
proses PdP.
Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah yang
Penerapan Unsur Patriotisme
lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
patriotisme dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dalam sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti saintifik dan kemahiran manipulatif.
negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan
Langkah yang diikuti secara penyiasatan saintifik/eksperimen
sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada
adalah seperti dalam Rajah 4.
negara.

24
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Rajah 4: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
daripada penyiasatan saintifik/eksperimen yang dibimbing oleh
guru, murid diberi peluang untuk merekabentuk penyiasatan
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan
saintifik/eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara
penyiasatan saintifik
penyiasatan saintifik/eksperimen yang berkenaan dilakukan, data
yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
Membina hipotesis bagaimana membentangkan hasil penyiasatan saintifik/eksperimen
mereka.

Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan Simulasi


dan cara pengumpulan data
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
Membentang data yang dikumpul
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang
harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip
Menginterpretasi data dan keputusan dengan ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.
penaakulan saintifik Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan
sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan

Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan. seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

25
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Projek (pembelajaran kolaboratif) Penggunaan Teknologi

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran
panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio,
dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- video, komputer dan internet, PdP sains boleh menjadi lebih
lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan PdP yang
kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi
berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar
atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. processers’, perisian persembahan grafik (graphic presentation
Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets)
muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan
Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti projek dapat membantu PdP sains berkesan.
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
lawatan perlu diadakan.

26
KSSM SAINS TINGKATAN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Nilai Murni

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran

diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK. supaya murid sedar akan kepentingan dan

Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran mengamalkannya.

dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi

dalam EMK adalah seperti berikut: amalan dalam kehidupan harian.

Sains Dan Teknologi


Bahasa
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. murid.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan dan berkesan.
berkomunikasi secara berkesan.  Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:
Kelestarian Alam Sekitar 1) pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata 2) kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
pelajaran. manipulatif tertentu);
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam 3) sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
sekitar dan kelestarian global penting dalam membentuk keselamatan); dan
etika murid untuk menghargai alam dan kehidupan. 4) penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

27
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Patriotisme Keusahawanan

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang budaya dalam kalangan murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
sebagai rakyat Malaysia aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
Kreativiti Dan Inovasi minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
idea yang ada. kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
menghadapi cabaran abad ke-21. diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
PdP.

28
KSSM SAINS TINGKATAN 1

PENTAKSIRAN
• Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, dan
Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan maklumat • Pentaksiran Psikometrik.
melalui pelbagai sumber seperti kerja rumah, pembentangan, kerja
projek, ujian dan sebagainya. Pentaksiran ialah satu kayu pengukur Pentaksiran sumatif pula adalah untuk menilai pembelajaran murid
untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, dengan SK bagi sesuatu mata pelajaran.
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping menilai
Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
keberkesanan PdP guru. Pentaksiran juga menyokong
dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada aktiviti
pembelajaran murid dan memberi maklum balas yang berguna
di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan pentaksiran yang
kepada pihak berkepentingan seperti pentadbir, guru dan ibu bapa
holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan murid akan
atau penjaga tentang perkembangan murid.
membentuk ekosistem pembelajaran yang kondusif dan seimbang.
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
instrumen pentaksiran yang sah boleh dipercayai serta autentik.
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya
 pelbagai bentuk.
membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
 adil kepada semua murid.
mencapai sesuatu SK bagi sesuatu mata pelajaran. Maklumat yang
 mengambilkira pelbagai aras kognitif
dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP
 membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
berdasarkan keperluan dan kelemahan murid mereka.
pembelajaran.
Pentaksiran dalam KSSM terdiri daripada empat komponen:  mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
• Pentaksiran Sekolah; dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
• Pentaksiran Pusat; fahami.

29
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pentaksiran bagi sains dilaksanakan bersandarkan tiga Penyenggaraan 2.2 Eksperimen menunjukkan keperluan
domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. dan fotosintesis.
Pentaksiran Pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan Kesinambungan
3.1 Eksperimen untuk menunjukkan
pengintegrasian proses kemahiran sains ini bertujuan melihat Hidup
bagaimana tindakan biologi memberi
sejauh mana murid memahami SK tertentu secara menyeluruh dan
gerak balas kepada perubahan untuk
holistik.
menstabilkan badan.
Semua penyiasatan saintifik/eksperimen yang dinyatakan dalam
ruang catatan WAJIB dilaksanakan menggunakan pendekatan
4.7 Eksperimen untuk menentukan syarat
inkuiri, walau bagaimanapun pentaksiran bagi kemahiran saintifik
percambahan biji benih.
serta nilai dan amalan akan ditaksir sebanyak dua kali dalam
setahun bagi mana-mana tema. Penyiasatan saintifik/eksperimen Penerokaan 5.2.3 Eksperimen menentukan kadar
yang dicadangkan dalam ruang catatan boleh digantikan dengan Unsur Dalam resapan.
penyiasatan saintifik/eksperimen lain, yang boleh menyampaikan Alam
5.2.5 Eksperimen menyiasat takat suhu didih
domain pengetahuan yang sama seperti mana yang telah
semasa perubahan fizikal air.
ditentukan dalam SP.

Senarai penyiasatan saintifik/eksperimen bagi setiap tema Tenaga dan 8.3 Eksperimen untuk membuktikan Hukum
Kelestarian Pantulan.
ditunjukkan dalam Jadual 9:
Hidup
Jadual 9: Senarai penyiasatan saintifik/eksperimen
8.4 Eksperimen untuk mengkaji hubungan
Tema Eksperimen sudut tuju, i dan sudut biasan, r apabila
cahaya melalui medium yang berlainan
Kaedah Saintifik 1.6 Eksperimen bagi menggunakan
ketumpatan.
langkah dalam penyiasatan saintifik

30
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Pengetahuan Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan Penyiasatan
Bagi Mata Pelajaran Sains ditunjukkan dalam Jadual 10. Saintifik Bagi Mata Pelajaran Sains ditunjukkan dalam Jadual
11.
Jadual 10: Rubrik Pengetahuan Jadual 11: Rubrik Penyiasatan Saintifik

TAHAP TAFSIRAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
PENGUASAAN
Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran
1
asas sains.  Merancang strategi dan prosedur yang
kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta  Menggunakan bahan dan peralatan sains
2 yang kurang sesuai untuk menjalankan
dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
1 penyiasatan saintifik.
 Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains
3  Tiada penerangan atau penerangan sukar
untuk melaksanakan tugasan mudah. difahami.

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains  Merancang strategi dan prosedur yang
4 dalam konteks penyelesaian masalah. betul dalam penyiasatan saintifik dengan
bimbingan.
 Menggunakan bahan dan peralatan sains
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam
yang sesuai.
5 konteks penyelesaian masalah dan membuat 2  Mengumpul dan merekod data yang tidak
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. lengkap atau tidak relevan.
 Membuat interpretasi dan kesimpulan
Mereka cipta menggunakan pengetahuan dan yang tidak bersandar kepada data yang
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian dikumpul.
6 masalah dan membuat keputusan atau dalam
 Merancang dan melaksanakan strategi
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru
dan prosedur yang betul dalam
secara kreatif dan inovatif. 3 penyiasatan saintifik dengan bimbingan.

31
KSSM SAINS TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN


PENGUASAAN PENGUASAAN
 Menggunakan bahan dan peralatan sains  Menjalankan penyiasatan saintifik dan
yang sesuai dan betul. menulis laporan yang lengkap.
 Mengumpul dan merekodkan data yang  Mengumpul, mengorganisasikan dan
relevan. mempersembahkan data dalam bentuk
 Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
numerikal atau visual dengan sedikit ralat. 5  Menginterpretasi data dan kesimpulan
 Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
yang bersandar kepada data yang  Mengenal pasti trend, pola dan hubungan
dikumpul data.
 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang
kurang lengkap.
 Menjustifikasikan dapatan penyiasatan
dengan mengaitkan teori, prinsip dan
hukum sains dalam membuat pelaporan.
 Merancang dan melaksanakan strategi
dan prosedur yang betul dalam  Menilai dan mencadangkan
penyiasatan saintifik. penambahbaikan kepada kaedah
penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan
 Mengendali dan menggunakan bahan dan 6
apabila perlu.
peralatan sains yang sesuai dan betul  Membincangkan kesahan data dan
untuk mendapatkan keputusan yang jitu. mencadangkan penambahbaikan kaedah
 Mengumpul data yang relevan dan pengumpulan data.
merekodkan dalam format yang sesuai.
4  Mengorganisasikan data dalam bentuk
numerikal atau visual dengan tiada ralat.
 Membuat interpretasi data dan kesimpulan
yang tepat dengan tujuan penyiasatan.
 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang
lengkap.

32
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum Sikap Saintifik dan


TAHAP TAFSIRAN
Nilai Murni ditunjukkan dalam Jadual 12.
PENGUASAAN
Jadual 12: Rubrik Kemahiran Saintifik dan Nilai Murni Murid berkebolehan:
 menyatakan cara bagaimana sains
TAHAP TAFSIRAN digunakan untuk menyelesaikan
PENGUASAAN masalah.
 menyatakan implikasi menggunakan
Murid belum berkebolehan untuk.
sains untuk menyelesaikan sesuatu
 menyatakan cara bagaimana sains 3 masalah atau isu tertentu
digunakan untuk menyelesaikan  menggunakan bahasa saintifik yang
masalah. terhad untuk berkomunikasi.
 menyatakan implikasi menggunakan  mendokumentasikan sedikit sumber
1 sains untuk menyelesaikan sesuatu maklumat yang digunakan.
masalah atau isu tertentu
 menggunakan bahasa saintifik untuk
berkomunikasi. Murid berkebolehan:
 mendokumentasikan sumber maklumat  menentukan bagaimana sains
yang digunakan. digunakan untuk menangani masalah
atau isu tertentu.
Murid kurang berkebolehan untuk:  menentukan implikasi menggunakan
 menyatakan cara bagaimana sains sains untuk menyelesaikan sesuatu
digunakan untuk menyelesaikan masalah atau isu tertentu.
masalah. 4  selalu menggunakan bahasa saintifik
 menyatakan implikasi menggunakan yang mencukupi untuk berkomunikasi.
2 sains untuk menyelesaikan sesuatu  mendokumentasikan sebahagian
masalah atau isu tertentu
daripada sumber maklumat yang
 menggunakan bahasa saintifik untuk digunakan.
berkomunikasi.
 mendokumentasikan sumber maklumat
yang digunakan.

33
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tahap Penguasaan Keseluruhan


TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
Murid berkebolehan: satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan.
 merumuskan bagaimana sains
digunakan untuk menangani masalah Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek kandungan,
atau isu tertentu. kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Untuk itu,
 merumus implikasi sesuatu masalah
guru perlu menilai murid secaqra kolektif dan holistic dengan
atau isu tertentu
5  sentiasa menggunakan bahasa melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
saintifik untuk berkomunikasi dengan
berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian sdalam
baik.
 mendokumentasikan hampir kesemua ujian topical, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
sumber maklumat yang digunakan. secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainay. Guru boleh
membuat pertimbangan professional untuk memberi satu nilai
Murid berkebolehan: tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman
 merumuskan bagaimana sains guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan
digunakan untuk menangani masalah bersama rakan sejawat.
atau isu tertentu.
 membincang dan menganalisis
implikasi sains untuk menyelesaikan
sesuatu masalah atau isu tertentu
6
 sentiasa menggunakan bahasa saintifik
secara konsisten untuk berkomunikasi
dengan jelas dan tepat
 mendokumentasikan sumber maklumat
dengan lengkap.
 menjadi ‘role model’ kepada pelajar lain.

34
KSSM SAINS TINGKATAN 1

ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS SP merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk
objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard
Kandungan Standard Kurikulum Sains Tingkatan 1 hingga ke
Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan empat disiplin sains iaitu Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran
Biologi, Kimia, Fizik dan Sains Bumi. Keempat-empat disiplin ini saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan
disusun melalui lima tema iaitu Kaedah Sains, Penyenggaraan dan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang di
Kesinambungan Hidup, Penerokaan Unsur dan Pengurusan Alam, hasratkan. Secara am, SP disusun mengikut hierarki dari mudah ke
Tenaga dan Kelestarian Hidup dan Penerokaan Bumi dan Angkasa kompleks, sungguhpun begitu urutan SP boleh diubahsuai
Lepas. Sungguhpun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. SK bagi domain
semesti nya merangkumi kelima-lima tema tersebut. afektif ditulis di akhir SK domain kognitif yang berkaitan, tetapi tidak
semua SK domain kognitif diikuti dengan domain afektif.
Setiap tema dibahagikan kepada beberapa bidang pembelajaran.

Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier


Bidang Pembelajaran bagi setiap tema diperincikan melalui
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP). SK menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul

mempunyai satu atau lebih SP yang dikonsepsikan berdasarkan menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

bidang pembelajaran tertentu. Proses PdP sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu
bagi membolehkan beberapa SP dicapai bergantung kepada
SK ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti
Pernyataan SK ini merupakan pernyataan umum yang semua SP dan Standard Prestasi (SPi) dalam SK yang berkenaan
mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran sebelum merancang aktiviti PdP. SK bagi domain afektif diterap
berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan SP yang secara tidak langsung semasa SK bagi domain kognitif dijalankan.
dihasratkan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu SK bagi
memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan
serta gaya pembelajaran murid.

35
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid ORGANISASI KANDUNGAN
secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif
KSSM Sains memberi fokus kepada penguasaan ilmu
dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap
dalam mencapai SK tersebut dengan lebih berkesan. Pelaksanaan kebolehan murid. Kurikulum ini diorganisasikan mengikut lajur SK,
PdP yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan eksperimen yang SP dan SPi seperti dalam Jadual 13. Penerangan tentang setiap
difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu SP hendaklah dijalankan
lajur adalah seperti Jadual 13.
bagi mengukuhkan kefahaman murid.
Jadual 13: Organisasi Kandungan

Standard Standard Standard


Kandungan Pembelajaran Prestasi

Penyataan spesifik Suatu Suatu set kriteria


tentang perkara penetapan umum yang
yang murid patut kriteria atau menunjukkan
ketahui dan boleh indikator kualiti tahap-tahap
lakukan dalam pembelajaran prestasi yang
suatu tempoh dan pencapaian perlu murid
persekolahan yang boleh pamerkan sebagai
merangkumi diukur bagi tanda bahawa
aspek setiap SK. sesuatu perkara
pengetahuan, itu telah dikuasai
kemahiran dan murid (indicator of
nilai. success).

36
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Rajah 5 menunjukkan standard prestasi yang diletakkan di Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain:
bahagian akhir bagi setiap tema dalam DSKP. • Limitasi dan Skop SK & SP
• Cadangan aktiviti PdP

Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang


sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid, guru perlu
menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan professional mereka.

Senarai aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang mutlak.


Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai seperti
buku-buku dan internet dalam menyediakan aktiviti PdP
bersesuaian dengan keupayaan dan minat murid mereka.

Rajah 5: Standard Prestasi bagi Tema Kaedah Sains

37
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tema 1: Kaedah Saintifik

Tema ini memperkenalkan murid kepada aktiviti kehidupan seharian yang menjurus kepada takrifan sains di
mana sains dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik
terhadap fenomena alam semula jadi.
Murid diberi kefahaman mengenai bidang sains, kerjaya dalam bidang sains dan dikaitkan juga dengan subjek
yang perlu dipelajari. Di samping itu, tema ini juga memperkenalkan makmal sains, kuantiti fizik, ketumpatan,
serta penggunaan alat pengukur dan penggunaan unit Sistem Antarabangsa (SI). Murid juga diperkenalkan
kepada kaedah pemerolehan pengetahuan sains secara saintifik melalui penyiasatan saintifik dan kaedah
penyelesaian masalah.

Bidang pembelajaran: 1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik


1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian
1.2 Makmal sains anda
1.3 Kuantiti fizik dan unitnya
1.4 Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat
1.5 Ketumpatan
1.6 Langkah dalam penyiasatan saintifik
1.7 Sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

38
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.1 Murid boleh:


Sains adalah sebahagian
daripada kehidupan harian 1.1.1 menghubungkaitkan aktiviti seharian Membincangkan aktiviti kehidupan seharian yang
dengan Sains. menjurus kepada takrifan Sains.

1.1.2 mengitlak maksud Sains. Sains sebagai disiplin ilmu yang melibatkan
pemerhatian dan penyiasatan saintifik/eksperiman
yang sistematik terhadap fenomena alam
semulajadi.

1.1.3 merumuskan kepentingan bidang Sains Membuat sumbang saran menggunakan peta
tersebut dalam kehidupan seharian. pemikiran mengenai:
 kepentingan Sains dalam memahami diri sendiri
1.1.4 memerihalkan bidang Sains. dan alam sekeliling ke arah mengagumi ciptaan
Tuhan.
1.1.5 berkomunikasi mengenai kerjaya dalam  bidang sains dan contoh bidang sains seperti
bidang Sains. zoologi, astronomi, mikrobiologi, geologi,
fisiologi, botani, kejuruteraan, farmakologi,
1.1.6 menghubungkait subjek yang perlu oseanografi, forensik, pengurusan sisa dsb.
dipelajari dengan kerjaya bidang sains  kerjaya dalam bidang sains
yang diminati.
 subjek yang perlu dipelajari untuk kerjaya yang
dipilih.
1.1.7 memerihalkan inovasi teknologi. Perbincangan berkumpulan dan membuat
persembahan menggunakan multimedia berkaitan
contoh inovasi teknologi yang memudahkan
kehidupan harian. Bincangkan juga bagaimana
inovasi teknologi menyelesaikan masalah kehidupan
dan alam sekitar seperti pencemaran.

39
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.2 1.2.1 mengenal pasti dan menyatakan fungsi Menjalankan aktiviti mengenal pasti perkara berikut:
Makmal sains anda radas.  radas yang biasa digunakan dalam makmal.
 simbol dan contoh bahan berbahaya dalam
1.2.2 mengenal pasti simbol dan contoh bahan makmal.
berbahaya dalam makmal.  pengelasan berdasarkan kriteria yang dipilih sendiri
oleh murid dan mempersembahkan hasil
1.2.3 melukis dan melabel radas yang biasa perbincangan kumpulan.
digunakan dalam makmal dan mengelas
berdasarkan kegunaannya.

1.2.4 mewajarkan peraturan dan langkah Perbincangan dan pembentangan kumpulan tajuk
keselamatan dalam makmal. berikut:
 peraturan dalam makmal
 langkah-langkah keselamatan
 langkah-langkah mencegah kebakaran
 tindakan yang perlu diambil jika berlaku
kemalangan dalam makmal seperti terkena/tertelan
bahan kimia, luka dan terhidu gas beracun.

Membincangkan dan mencadangkan penggunaan


radas yang sesuai semasa melakukan penyiasatan
saintifik/eksperimen bagi menjimatkan masa dan
penggunaan bahan.

Perlu ditegaskan pentingnya mengamalkan sikap


berhati-hati dan cermat bagi menjamin keselamatan
diri dan orang lain serta menggelakkan pembaziran.

40
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.3 1.3.1 mengenal pasti dan menggunakan unit Menjalankan aktiviti kuantiti fizikal iaitu iaitu panjang,
Kuantiti fizik dan unitnya yang betul bagi kuantiti fizikal yang jisim, masa, arus elektrik dan suhu. Memerhati nilai dan
berbeza. unit yang digunakan dalam spesifikasi dan label
barangan.

1.3.2 mengenal pasti maksud simbol dan nilai Mengumpul dan mentafsir data tentang simbol dan nilai
simbol bagi imbuhan yang digunakan symbol bagi nilai imbuhan iaitu nano-, mikro-, mili_,
dalam pengukuran. senti_, kilo_, mega_, giga _.

1.3.3 menukar unit kuantiti asas iaitu jisim, Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran
panjang dan masa seperti gram kepada unit kuantiti asas.
kilogram, sentimeter kepada meter, saat
kepada jam dan sebaliknya.

1.3.4 mewajarkan kepentingan penggunaan unit Menghargai usaha pakar dalam mewujudkan unit S.I.
S.I dalam kehidupan harian. (Système International d’Unités) bagi memudahkan
perhubungan antarabangsa.

Membuat persembahan menggunakan multimedia


menyedari implikasi ketidakseragaman unit dalam
kehidupan harian.

41
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.4 1.4.1 menggunakan alat pengukur yang betul Menjalankan aktiviti secara berstesen menggunakan
Penggunaan alat pengukur, dan dengan cara yang betul, untuk alat pengukur seperti pembaris, pita pengukur,
kejituan, kepersisan, mengukur dengan persis dan jitu kuantiti termometer, jam randik, neraca tiga palang, ammeter,
kepekaan dan ralat panjang, jisim, masa, suhu dan arus voltmeter, silinder penyukat. Dalam aktiviti ini perlu
elektrik. ditegaskan:
 mengamalkan pengambilan bacaan beberapa kali
untuk mendapatkan bacaan yang jitu.
 membuat perkaitan nilai senggatan pada alat
pengukur dengan kejituan bacaan.

1.4.2 menggunakan alat pengukuran yang lebih Menjalankan aktiviti menggunakan peralatan seperti
jitu bagi membandingkan kejituan, skala vernier, tolok skru mikrometer, penimbang digital,
kepersisan dan kepekaan dalam tolok skru mikrometer digital, vernier digital, termometer
pengukuran. digital, termometer klinikal, pencari julat digital.

1.4.3 menerangkan bagaimana mengatasi ralat Menjalankan aktiviti cara mana untuk mengatasi ralat
sistematik dan ralat rawak. sistematik (ralat sifar) dan ralat rawak (ralat paralaks)

1.4.4 menganggar panjang, luas, jisim atau isi Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah bagi
padu sesuatu objek dengan membuat membuat perkaitan antara kemahiran membuat
anggaran sebelum membuat pengukuran anggaran dengan pengukuran sebenar.
sebenar.

1.4.5 menjelas dengan contoh inovasi dalam alat Mengumpul maklumat dan membuat persembahan
pengukuran melalui pelbagai jenis menggunakan multimedia mengenai inovasi dalam alat
persembahan multimedia. pengukuran.

42
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.5 1.5.1 menyusun mengikut urutan bahan Menjalankan penyiasatan saintifik tentang hubungan
Ketumpatan berdasarkan ketumpatan. antara jisim dengan ketumpatan bagi pelbagai pepejal
yang mempunyai isi padu yang sama seperti
menggunakan kekubus ketumpatan.
1.5.2 meramalkan sama ada bahan akan
terapung dan tenggelam berdasarkan
ketumpatan.

1.5.3 mendefinisikan secara operasi maksud


ketumpatan.

1.5.4 mengira ketumpatan menggunakan rumus Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketumpatan
(ketumpatan = jisim/isi padu) dan dengan menggunakan rumus.
kaedah sesaran air.
Menjalankan aktiviti eksplorasi bagi menentukan
ketumpatan pepejal dengan kaedah sesaran air.

1.5.5 menerangkan fenomena yang berkaitan Membincangkan fenomena dalam kehidupan harian
dengan perbezaan ketumpatan dalam yang melibatkan perbezaan ketumpatan dan
kehidupan seharian. mempersembahkan hasil perbincangan dengan
menggunakan multimedia.

1.5.6 membuat inovasi objek, makanan atau Elemen keusahawanan boleh diterap dan dipraktikkan
minuman menggunakan konsep dalam aktiviti ini.
ketumpatan.

43
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.6
1.6.1 membezakan setiap kemahiran proses Guru disarankan menggunakan kaedah stesen bagi 12
Langkah dalam penyiasatan
sains. kemahiran proses sains.
saintifik

1.6.2 membuat urutan langkah dalam Mereka bentuk dan menjalankan satu penyiasatan
menjalankan penyiasatan saintifik mengikut saintifik/eksperimen bagi setiap kumpulan untuk
urutan yang betul. menjelaskan langkah dan kaedah saintifik iaitu:

1. Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan


1.6.3 menjalankan satu penyiasatan saintifik bagi penyiasatan saintifik.
menyelesaikan satu masalah yang mudah.
2. Membina hipotesis.
3. Merangka bagaimana pemboleh ubah.
dimanipulasikan dan cara pengumpulan data.
4. Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik.
5. Membentang data yang dikumpul.
6. Menginterpretasi data dan keputusan dengan
penaakulan saintifik.
7. Membuat keputusan dan mempersembahkan
laporan.

44
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

1.7
1.7.1 menyokong sikap saintifik dan nilai murni Perbincangan mengenai pentingnya:
Sikap saintifik dan nilai murni
yang diamalkan oleh ahli sains.  sikap saintifik dan nilai murni.
dalam menjalankan
penyiasatan saintifik  amalan sikap saintifik.
1.7.2 mewajarkan keperluan mengamalkan sikap
saintifik dan nilai murni dalam menjalankan
penyiasatan.

1.7.3 mempraktikkan sikap saintifik dan nilai


murni semasa menjalankan kaedah
penyiasatan saintifik.()

45
KSSM SAINS TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

KAEDAH SAINTIFIK

Tahap Penguasaan Tafsiran


Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal sains,
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan
1
saintifik.

Memahami definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
2 ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
3 ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik untuk melaksanakan tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan mengenai definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya,
penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks
4
penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah
yang boleh ditambahbaik ke atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan
5 alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta persembahan menggunakan multimedia/ visual/ folio/ poster/ main peranan/ drama
dengan cara kreatif dan inovatif menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi
Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah
6
dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

46
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tema 2: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang sel sebagai unit asas kehidupan, fungsi struktur sel
haiwan dan tumbuhan , organisma unisel dan multisel serta organisasi sel. Tumpuan diberikan kepada proses
biologi benda hidup seperti respirasi sel, fotosintesis serta homeostasis. Tema ini juga memberi kefahaman
mengenai pembiakan haiwan dan tumbuhan serta pengenalan terhadap penyelidikan dalam bidang pembiakan
manusia dalam kemandulan dan pencegahan kehamilan.

Bidang pembelajaran: 2. Sel Sebagai Unit Asas Hidupan


2.1 Sel – struktur, fungsi dan organisasi
2.2 Respirasi sel dan fotosintesis

3. Koordinasi dan Gerakbalas


3.1 Homeostasis dalam benda hidup

4. Pembiakan
4.1 Pembiakan seks dan aseks
4.2 Sistem pembiakan manusia
4.3 Kitar haid
4.4 Persenyawaan dan kehamilan
4.5 Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi
4.6 Kemandulan dan pencegahan kehamilan
4.7 Pembiakan Tumbuhan

47
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

2.1 2.1.1 menerangkan benda hidup dibina daripada Menggunakan pelbagai bentuk multimedia yang
Sel – struktur, fungsi dan sel yang menjalankan fungsi hidup dan menunjukkan pembahagian sel. (Tidak perlu
organisasi mengalami pembahagian sel. perkenalkan mitosis atau meiosis)

Pembentukan sel kanser dibincangkan.

2.1.2 menunjuk cara penyediaan slaid sel haiwan Menjalankan penyiasatan saintifik tentang sel haiwan
dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang dan sel tumbuhan dengan menggunakan mikroskop.
betul.
Melukis dan melabelkan sel haiwan dan sel tumbuhan
yang diperhatikan di bawah mikroskop.

2.1.3 berkomunikasi mengenai fungsi setiap Struktur sel haiwan terdiri daripada membran sel,
struktur dalam sel dan membanding dan sitoplasma, nukleus dan mitokondria manakala sel
membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan terdiri daripada nukleus, dinding sel,
tumbuhan. membran sel, mitokondria, kloroplas, nukleus dan
vakuol.
[nukleus mengandungi kromosom yang terdiri daripada
asid deoksiribonukleik (DNA) yang membawa maklumat
genetik].

Rujuk kepada Modul 23 HEBAT Sains (Sel).

Rujuk kepada Modul 9 HEBAT Sains (Kitar Hidup).

2.1.4 menjelaskan dengan contoh ciri organisma Pembentangan menggunakan peta pemikiran untuk
unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan mencirikan organisma unisel dan multisel.
dan tumbuhan.

48
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

2.1.5 membezakan jenis dan fungsi sel haiwan Jenis dan fungsi sel manusia- sel saraf, sel epitelium,
dan sel tumbuhan. sel otot, sel pembiakan, sel darah.

2.1.6 mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan Jenis dan fungsi sel tumbuhan – sel palisad daun, sel
dan haiwan mengikut urutan tahap pengawal, sel epidermis, sel rerambut akar.
organisasi
sel tisuorgansistemorganisma. Sistem dalam badan manusia seperti sistem saraf,
sistem pencernaan, sistem rangka, sistem perkumuhan,
2.1.7 mengagumi dan menghargai kewujudan sistem respirasi, sistem pembiakan, sistem limfa, sistem
pelbagai organisma. peredaran darah, sistem otot, sistem endokrin dan
sistem integumen.

Pembentangan dengan multimedia bagaimana daripada


sel membentuk suatu organisma.

2.2 2.2.1 berkomunikasi mengenai respirasi sel. Proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa
Respirasi sel dan fotosintesis untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air.

2.2.2 berkomunikasi mengenai proses Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan


fotosintesis. fotosintesis memerlukan tenaga cahaya, karbon
dioksida, air dan klorofil untuk menghasilkan glukosa
dan oksigen.

2.2.3 membezakan antara proses respirasi sel Menghubungkaitkan bagaimana respirasi sel dan
dan fotosintesis. fotosintesis saling melengkapi demi kesejahteraan
hidup dengan persembahan multimedia.
2.2.4 menerangkan bagaimana proses respirasi
sel dan fotosintesis saling melengkapi. Rujuk kepada Modul 24 HEBAT Sains (Fotosintesis
dan Respirasi).

49
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

3.1 3.1.1 berkomunikasi maksud homeostasis. Mengumpul maklumat dan membuat persembahan
Homeostasis dalam benda multimedia mengenai homeostasis seperti kawal atur
hidup
kandungan air dan suhu badan.

3.1.2 menjelaskan dengan contoh sistem yang Menjalankan eksperimen bagi menunjukkan
terlibat dengan homeostasis dalam bagaimana tindakan biologi memberi gerak balas
manusia dan haiwan. kepada perubahan untuk menstabilkan keadaan badan
seperti:
 berpeluh dalam keadaan panas dan menggigil
apabila kesejukan.
 kadar degupan jantung semakin meningkat apabila
melaksanakan tugas yang berat.

3.1.3 menjelaskan dengan contoh sistem yang Mengumpul maklumat dan membuat pemerhatian
terlibat dengan homeostasis dalam mengenai transpirasi untuk mengawal atur air dalam
tumbuhan.
tumbuhan.

3.1.4 menghargai kepentingan homeostasis Melakukan sumbangsaran untuk membincang dan


kepada manusia dan benda hidup. membuat persembahan multimedia mengenai
kepentingan homeostasis.

50
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

4.1 4.1.1 membanding dan membezakan pembiakan Mengumpul dan mentafsir data atau maklumat
Pembiakan seks dan aseks seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan. mengenai pembiakan seks dan aseks:
 cara pembiakan seks iaitu persenyawaan dalam
dan persenyawaan luar.
 pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan
dedua, pertunasan, pembentukan spora,
vegetatif, penjanaan semula dan kultur tisu.

4.1.2 menaakul kepentingan pembiakan. Membuat persembahan menggunakan multimedia


bagi menjelaskan kepentingan pembiakan dan
4.1.3 mensyukuri kebolehan membiak untuk masalah yang timbul jika pembiakan semakin
menyambung zuriat sebagai kurniaan berkurangan bagi semua hidupan.
Tuhan.

4.2
4.2.1 mengenal pasti struktur dan fungsi sistem Menggunakan multimedia untuk membuat pemerhatian
Sistem pembiakan manusia
pembiakan lelaki dan perempuan. dan membincangkan struktur dan fungsi sistem
pembiakan lelaki dan perempuan.

4.2.2 berkomunikasi mengenai perubahan fizikal Membincangkan pengalaman perubahan fizikal semasa
yang berlaku semasa akil baligh. akil baligh.

4.2.3 membanding dan membezakan gamet Menggunakan peta pemikiran untuk membanding-
jantan dengan gamet betina dalam sistem bezakan gamet jantan (sperma) dan gamet betina
pembiakan. (ovum) dari segi struktur dan fungsi.

Rujuk kepada Modul 11 HEBAT Sains (Proses


Hidup).

51
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

4.3 4.3.1 berkomunikasi mengenai kitar haid dan Mengintegrasikan multimedia dan peta pemikiran untuk
Kitar haid urutan perubahan pada dinding uterus menjelaskan:
semasa haid.  haid dan kitar haid.
 hubungkait waktu subur kitar haid dengan
4.3.2 menghubungkaitkan waktu subur kitar haid persenyawaan.
dengan proses persenyawaan.
 kepentingan mengamalkan kebersihan diri semasa
haid.

4.3.3 mewajarkan kepentingan mengurus


kebersihan diri semasa haid.

4.4 4.4.1 berkomunikasi mengenai proses Menggunakan multimedia bagi menjelaskan:


Persenyawaan dan kehamilan persenyawaan dan penempelan embrio.  proses persenyawaan.
 proses penempelan embrio.
 perkembangan zigot kepada embrio dan
4.4.2 mewajarkan kepentingan dan fungsi
plasenta dan tali pusat. seterusnya kepada fetus sehingga kelahiran.

4.4.3 memerihalkan perkembangan zigot kepada


embrio dan seterusnya kepada fetus dalam
tempoh kehamilan sehingga kelahiran.

52
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

4.5 4.5.1 menghubungkait kepentingan pengambilan Perkongsian maklumat daripada pakar nutrisi dan
Faktor yang mempengaruhi makanan yang berkhasiat kepada membuat hubungan sebab dan akibat mengenai
perkembangan fetus dan bayi kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. pengambilan nutrisi yang berkhasiat sepanjang tempoh
kehamilan.
4.5.2 mewajarkan kepentingan mengelak Menyelesaikan masalah keguguran atau kelahiran bayi
daripada mengambil bahan yang boleh tidak normal/sihat disebabkan oleh gaya hidup ibu yang
memudaratkan fetus. mengandung seperti merokok, mengambil dadah dan
alkohol.

4.5.3 mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu Mengumpul maklumat dan menginterpretasi kesan
kepada perkembangan bayi berbanding penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi
susu formula. dibandingkan dengan susu formula bayi dengan
membuat persembahan multimedia.

4.5.4 menyedari bahawa setiap makhluk yang Membuat keputusan terhadap penyusuan susu ibu atau
bernyawa mempunyai hak untuk hidup penggunaan susu formula.
walaupun dalam kandungan.

4.6 4.6.1 berkomunikasi mengenai kemandulan dan  Kaedah mengatasi kemandulan seperti rawatan
Kemandulan dan pencegahan cara mengatasinya hormon, pembedahan dan kaedah in vitro.
kehamilan
 Cara pencegahan kehamilan bagi pasangan suami
4.6.2 membezakan kaedah pencegahan isteri seperti pengambilan pil pencegah hamil,
kehamilan.
implan, penggunaan kondom dan alat kontraseptif
4.6.3 menyedari kepentingan mengamalkan dalam uterus (Intrauterine Contraceptive Device,
pemeriksaan kesihatan dan mendapat IUCD).
rawatan segera apabila menghadapi
masalah sistem pembiakan.

53
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

4.6.4 mengkritik penyalahgunaan pengetahuan Aktiviti perdebatan dicadangkan.


tentang kaedah pencegahan kehamilan dan
kesannya kepada masyarakat.

4.7 4.7.1 berkomunikasi mengenai struktur dan Menjalankan pembelahan pelbagai jenis bunga untuk
Pembiakan tumbuhan fungsi setiap bahagian bunga. mengenal pasti struktur bunga serta fungsi yang
meliputi:
 petal dan sepal.
 bahagian jantan bunga iaitu stamen yang terdiri
daripada filamen, anter dan debunga.
 bahagian betina bunga iaitu pistil yang terdiri
daripada stigma, stil dan ovari.

4.7.2 mewajarkan proses pendebungaan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data serta membuat
perkongsian mengenai perkara berikut:
 proses pendebungaan.
 pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk.
 kelebihan pendebungaan kacuk.
 aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang
pertanian.

4.7.3 memerihalkan proses persenyawaan dan Membincangkan dan membuat persembahan


menerangkan pembentukan biji benih dan menggunakan multimedia mengenai proses
buah pada tumbuhan. persenyawaan pada tumbuhan serta pembentukan
buah dan biji benih.

54
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

4.7.4 memerihalkan proses percambahan biji Menjalankan eksperimen untuk menentukan syarat
benih percambahan biji benih.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data mengenai


perkara berikut:
4.7.5 menyelesaikan masalah apabila  fungsi bahagian biji benih.
percambahan tidak berlaku.  perubahan rupa bentuk biji benih yang bercambah
dari segi pertumbuhan radikel, plumul dan keadaan
kotiledon.

55
KSSM SAINS TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas
kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat


2
menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas
3
kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan untuk melaksanakan tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan mengenai mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/


4 gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena
alam.

Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan


5 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif


dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit
6 asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

56
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam

Tema ini bertujuan untuk memperkenalkan unsur alam yang terdiri daripada jirim. Fokus diberikan kepada sifat
fizikal dan sifat kimia dan rupa bentuk tiga keadaan jirim. Pengelasan unsur dalam jadual berkala diperkenalkan.
Kewujudan sumber alam dalam bentuk unsur, sebatian dan campuran dikaji dengan memberi tumpuan kepada
perbandingan sifat-sifatnya dan penggunaannya dalam kehidupan harian. Tajuk udara dipelajari dari aspek
komposisi, tindak balas pembakaran dan juga isu pencemaran udara.

Bidang pembelajaran: 5. Jirim


5.1 Jirim dalam alam
5.2 Tiga keadaan jirim

6. Jadual Berkala
6.1 Pengelasan unsur
6.2 Campuran
6.3 Sebatian

7. Udara
7.1 Komposisi udara
7.2 Pembakaran
7.3 Pencemaran udara

57
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


Murid boleh:
5.1
Jirim dalam alam 5.1.1 menyatakan bahawa hampir semua benda Menjalankan aktiviti dan membuat pembentangan
yang wujud dalam alam adalah jirim. menggunakan multimedia untuk menunjukkan benda
hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan
memenuhi ruang.
5.1.2 membuktikan bahawa benda hidup dan
bukan hidup mempunyai jisim dan
memenuhi ruang.

5.1.3 membezakan sifat fizik dan sifat kimia jirim. Menjalankan aktiviti untuk membezakan :
 sifat fizik jirim seperti takat didih dan takat lebur,
kebolehan melarut, kekonduksian haba.
 sifat kimia jirim seperti pengaratan dan
kebolehbakaran.

Rujuk kepada Modul 18 HEBAT Sains (Perubahan


Jirim).

5.1.4 mengelaskan bahan dari pelbagai ciri. Menjalankan aktiviti bagi mengelaskan ciri bahan dari
aspek ketumpatan, takat lebur, takat didih dan
keterlarutan

5.2 5.2.1 mengitlak bahawa jirim terdiri daripada Menjalankan aktiviti yang menunjukkan jirim terdiri
Tiga keadaan jirim
zarah. daripada zarah kecil yang diskrit

5.2.2 membanding dan membezakan tiga Membuat persembahan berbentuk visual tentang tiga
keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan zarah
segi susunan dan pergerakan zarah-zarah. dan hubungkaitkan dengan sifat fizik pepejal, cecair
dan gas (isi padu, bentuk, ketumpatan dan

58
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


kemampatan)

Rujuk kepada Modul 30 HEBAT Sains (Jirim 2).

5.2.3 menggunakan perhubungan ruang dan Menjalankan eksperimen untuk menentukan kadar
masa bagi membezakan kadar resapan resapan contoh kuprum (ll) sulfat dalam dua keadaan
dalam tiga keadaan jirim. jirim (pepejal dan cecair).

5.2.4 memerihalkan perubahan keadaan jirim Menggunakan peta konsep atau grafik untuk
dari segi pergerakan zarah-zarah akibat menunjukkan pendidihan, penyejatan, kondensasi,
daripada penyerapan dan pembebasan pembekuan, peleburan dan pemejalwapan.
haba berdasarkan teori kinetik.

5.2.5 merumuskan bahawa suhu kekal semasa Menjalankan eksperimen untuk menyiasat suhu
pembekuan, peleburan dan pendidihan. semasa perubahan fizik sesuatu bahan.Memplot dan
menginterpretasikan graf yang menunjukkan:
 suhu kekal semasa peleburan dan pendidihan air.
5.2.6 merumuskan jisim kekal tidak berubah
 jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizikal
semasa perubahan fizik.
seperti perubahan keadaan jirim, melarut pepejal
dan pengembangan oleh haba.

5.2.7 menjelaskan dengan contoh perubahan Mencari maklumat dan membuat persembahan
keadaan jirim dalam kehidupan harian. menggunakan pelbagai multimedia.

59
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

6.1 6.1.1 merumuskan semua jirim terdiri daripada Membincangkan dengan menggunakan multimedia
Pengelasan unsur atom. untuk menerangkan:
 semua jirim terdiri daripada atom.
6.1.2 membezakan antara atom dan molekul  struktur atom.
serta unsur dan sebatian.
 zarah sub-atom (elektron, proton dan neutron).
 perbezaan antara atom dan molekul.
 perbezaan antara unsur dan sebatian.

6.1.3 mengenal pasti kedudukan logam, bukan Membincangkan dengan merujuk kepada jadual berkala
logam dan gas nadir dalam jadual berkala. mengenai kedudukan logam, bukan logam dan gas
nadir.

6.1.4 membezakan ciri-ciri logam dengan bukan Menjalankan aktiviti untuk membezakan ciri logam
logam. dengan bukan logam:
 permukaan berkilat.
 kemuluran.
 boleh ditempa.
 kekonduksian elektrik dan haba.
 takat didih dan lebur.

6.1.5 menghargai unsur yang wujud dalam alam Galakkan penulisan kreatif dan persembahan pelbagai
bagi membolehkan manusia menyusun media.
ketertiban ini dalam bentuk jadual.

Rujuk kepada Modul 29 HEBAT Sains (Jirim 1).

60
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

6.2 6.2.1 berkomunikasi mengenai contoh campuran


Campuran dalam kehidupan harian.

6.2.2 menyelesaikan masalah untuk Kaedah mengasingkan campuran seperti penurasan,


mengasingkan campuran melalui aktiviti penyulingan, pemisahan menggunakan magnet,
berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan pengenapan, pengapungan dan kromatografi.
kaedah fizikal.
Rujuk kepada Modul 29 HEBAT Sains (Jirim 1).

6.3 6.3.1 berkomunikasi mengenai sebatian dalam Menggunakan multimedia untuk menunjukkan contoh
Sebatian kehidupan harian. sebatian dalam aplikasi kehidupan harian.

6.3.2 menunjuk cara pembentukan sebatian Menjalankan aktiviti pemanasan logam dengan bukan
daripada logam dengan bukan logam. logam untuk menghasilkan sebatian.

6.3.3 merumuskan jisim diabadikan semasa Membuat rumusan dan catatan mengenai:
perubahan kimia.  jisim diabadikan semasa perubahan kimia.
 sebatian boleh diasingkan melalui kaedah kimia.
6.3.4 mengasingkan sebatian melalui kaedah
 perbezaan perubahan fizik dan perubahan kimia
kimia.
dalam pembentukan sebatian .
6.3.5 membezakan perubahan kimia dan
perubahan fizik.
6.3.6 membezakan antara campuran dan Membuat persembahan multimedia dan pembentangan
sebatian. mengenai perbandingan dan perbezaan antara
campuran dan sebatian.

Rujuk kepada Modul 29 HEBAT Sains (Jirim 1).

61
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

7.1 7.1.1 merancang dan merekodkan komposisi Menjalankan aktiviti untuk menentukan peratusan gas
Komposisi Udara udara. oksigen dalam udara
7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada Menginterpretasikan carta pai mengenai komposisi
carta pai. udara dan menyedari udara ialah suatu campuran.

7.1.3 mewajarkan kepentingan gas oksigen, Mentafsir dan berkongsi maklumat senario harian
karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir mengenai:
dalam kehidupan harian.  kepentingan gas oksigen, karbon dioksida,
nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian
7.1.4 menghargai dan mengagumi kitar karbon  kitar oksigen dan kitar karbon.
dan kitar oksigen dalam mengekalkan
kandungan gas dalam udara.  cara kitar oksigen dan kitar karbon mengekalkan
peratus gas dalam atmosfera.

7.1.5 menyelesaikan masalah apabila terdapat Kesan daripada penambahan karbon dioksida dalam
gangguan pada kitar oksigen atau kitar udara kepada hidupan dan persekitarannya.
karbon di Bumi.

7.2 7.2.1 merumuskan syarat untuk berlaku Menjalankan aktiviti untuk membuktikan oksigen, haba
Pembakaran pembakaran. dan bahan api diperlukan untuk pembakaran berlaku.

7.2.2 menghubungkaitkan antara syarat Menyenaraikan bahan yang digunakan sebagai


pembakaran dengan prinsip yang pemadam api untuk punca kebakaran yang berbeza.
digunakan dalam pembuatan alat
pemadam api.

7.2.3 mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi Menyediakan bahan seperti poster untuk memberi
mengelakkan berlakunya kebakaran yang kesedaran kepada komuniti sekolah tentang punca
boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa kebakaran dan langkah-langkah pencegahan.
dan harta benda.

62
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

7.3 7.3.1 mentakrifkan maksud pencemaran udara Berbincang dan berkongsi idea mengenai maksud
Pencemaran Udara dan bahan pencemar udara. pencemaran udara seperti jerebu yang kerap melanda
negara dan punca bahan pencemar udara.

7.3.2 berkomunikasi mengenai bahan pencemar


udara dan puncanya.

7.3.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan Mengumpulkan, mentafsirkan dan berkongsi maklumat
mengawal pencemaran udara. mengenai:

7.3.4 menyelesaikan masalah kesan buruk akibat  langkah yang diambil oleh pihak berkuasa dalam
pencemaran udara. mengawal pencemaran udara.
 kesan buruk pencemaran udara terhadap benda
hidup dan alam sekitar dan cara menyelesaikan
masalah ini.

63
KSSM SAINS TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.

2 Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan kejadian atau


3 fenomena alam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks


4 penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan


5 membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif


dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual
6 berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan
mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

64
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tema 4: Tenaga dan Kelestarian Hidup

Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang penggunaan cermin, cahaya dan warna serta
peranannya dalam kehidupan di samping sumbangan teknologi optik dalam usaha meningkatkan
keupayaan deria manusia.

Bidang pembelajaran: 8. Cahaya dan Optik


8.1 Penggunaan cermin
8.2 Ciri cahaya
8.3 Pantulan Cahaya
8.4 Pembiasan Cahaya
8.5 Penyebaran Cahaya
8.6 Penyerakan Cahaya
8.7 Penambahan dan Penolakan Cahaya

65
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

Murid boleh:
8.1
Penggunaan cermin 8.1.1 membezakan antara imej sahih dan imej Menggunakan skrin dan cermin satah untuk
maya. membezakan antara imej sahih dan imej maya.

8.1.2 berkomunikasi mengenai ciri imej dalam Menjalankan aktiviti untuk menentukan:
cermin satah, cermin cekung dan cermin  ciri imej apabila cahaya melalui cermin satah.
cembung. cermin cekung (membesarkan imej) dan cermin
cembung (mengecilkan imej).
8.1.3 menyatakan bahawa jarak objek adalah
sama dengan jarak imej dalam cermin  jarak objek dan jarak imej dalam cermin satah
satah. dengan lakaran.

8.1.4 menggunakan cermin satah untuk Membincangkan dengan persembahan multimedia


mengaplikasi konsep pantulan cahaya. mengenai aplikasi:
 cermin satah.
8.1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan  cermin cekung.
cermin cembung dalam kehidupan.
 cermin cembung.

8.1.6 membina alat optik dan menghargai Menjalankan aktiviti merekabentuk alat optik seperti
penggunaan alat optik untuk meningkatkan periskop atau kaleidoskop.
keupayaan deria manusia.

8.1.7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan Pendedahan kepada penyelesaian masalah kehidupan
harian dengan mengaplikasi cermin satah, sebenar digalakkan.
cermin cekung dan cermin cembung.

66
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

8.2 8.2.1 berkomunikasi mengenai sifat cahaya. Sifat seperti kelajuan cahaya dan fenomena alam
Sifat cahaya seperti pembentukan bayang-bayang, kilat kelihatan
sebelum bunyi guruh dan pelangi.

8.3 8.3.1 menyatakan ciri imej cermin satah. Mengenalpasti ciri imej dalam cermin satah dan
Pantulan cahaya melakar imej yang diperhatikan ( tegak, songsang sisi,
sama saiz, jarak objek sama dengan jarak imej).

8.3.2 berkomunikasi mengenai hukum pantulan. Menjalankan eksperimen untuk mengukur sudut tuju, i
dan sudut pantulan, r, menggunakan cermin satah dan
menentukan hubungan antara sudut tuju, i dan sudut
8.3.3 melukis gambar rajah sinar pantulan pantulan, r. Memperkenalkan Hukum Pantulan.
cahaya.
Rujuk kepada Modul 27 HEBAT Sains (Cahaya).

8.3.4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan Di antara penggunaan konsep pantulan cahaya adalah
seharian dengan mengaplikasi konsep seperti:
pantulan cahaya.
 penggunaan papan tanda yang mempunyai
pemantul cahaya supaya senang dilihat di waktu
malam.
 pemakaian jaket keselamatan yang mempunyai
jalur pantulan cahaya oleh pekerja di tapak
pembinaan.
 penggunaan segitiga pemantul cahaya kecemasan
untuk kenderaan yang rosak di jalan raya

67
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

8.4 8.4.1 mengitlak bahawa pembiasan cahaya Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang
Pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui perkara berikut
medium yang berbeza ketumpatan. (a) pembiasan cahaya.
(b) fenomena alam seperti dasar kolam kelihatan
cetek, penyedut minuman kelihatan bengkok di
dalam gelas berisi air.

8.4.2 melukis gambar rajah sinar pembiasan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa
cahaya apabila cahaya melalui medium cahaya terbias menjauhi normal apabila melalui
berbeza ketumpatan. medium tumpat ke kurang tumpat dan mendekati
normal apabila cahaya merambat melalui medium
kurang tumpat ke lebih tumpat.

8.4.3 merumuskan hubungan antara sudut tuju, i Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan
dan sudut biasan, r apabila cahaya antara sudut tuju, i dan sudut biasan, r apabila cahaya
bergerak dari medium kurang tumpat ke bergerak dari medium kurang tumpat (udara) ke
lebih tumpat. medium lebih tumpat (blok kaca).

8.4.4 mewajarkan aplikasi pembiasan cahaya Menjalankan kajian perpustakaan dan membuat
dalam kehidupan. pembentangan fenomena pembiasan cahaya,
contohnya, kelipan bintang, sudu kelihatan bengkok di
dalam air, dasar kolam kelihatan lebih cetek.

68
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

8.5.1 berkomunikasi mengenai penyebaran Mengumpul dan mentafsirkan maklumat tentang


8.5
cahaya. penyebaran cahaya dan fenomena yang berkaitan
Penyebaran cahaya
dengan penyebaran cahaya.

8.5.2 menjelaskan dengan contoh penyebaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji perkara berikut:
cahaya dalam kehidupan seharian.
 penyebaran cahaya dengan menggunakan prisma.
 pembentukan pelangi.

8.6.1 berkomunikasi mengenai penyerakan Menggunakan multimedia bagi mentafsirkan maklumat


8.6
cahaya. mengenai penyerakan cahaya.
Penyerakan cahaya
8.6.2 menjelaskan dengan contoh penyerakan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan penyerakan
cahaya dalam kehidupan harian. cahaya.

Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang


perkara berikut:
 penyerakan cahaya.
 fenomena alam seperti kebiruan langit dan
kemerahan matahari terbenam.

8.7.1 mengenal pasti warna primer. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:


8.7
 penambahan cahaya menggunakan penapis warna
Penambahan dan penolakan 8.7.2 mengenal pasti penambahan warna-warna primer, bagi menghasilkan warna sekunder iaitu
cahaya primer bagi membentuk warna sekunder. sian, magenta dan kuning.
.
 penolakan cahaya yang berlaku apabila cahaya
diserap atau ditolak oleh penapis warna.
8.7.3 berkomunikasi mengenai penolakan
cahaya.  perbezaan antara penambahan dan penolakan
cahaya.

69
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

8.7.4 merekodkan warna yang terhasil pada skrin


selepas cahaya melalui penapis warna.
Mencari maklumat dan membuat persembahan
8.7.5 membezakan penambahan dan penolakan multimedia.
cahaya.
Rujuk kepada Modul 27 HEBAT Sains (Cahaya).
8.7.6 menjelaskan dengan contoh penambahan
dan penolakan cahaya dalam kehidupan
harian

70
KSSM SAINS TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP

Tahap Penguasaan Tafsiran


Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/
pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan
1
penolakan cahaya.

Memahami penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran


cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya serta dapat menjelaskan kefahaman
2
tersebut.

Mengaplikasikan penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran


cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan
3
mudah.

Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan


cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam konteks
4 penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai kesesuaian penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan


cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam
5
konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif


dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan
6
dan penolakan cahaya dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan
mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

71
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Tema 5: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas

Tema ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang Bumi dari segi struktur dan rupa bentuknya
serta bagaimana geobencana boleh berlaku. Fokus juga diberikan kepada bagaimana kemajuan
sains dan teknologi dapat mengurangkan impak ke atas manusia dan alam sekitar.
Di samping itu, tema ini juga memberi kefahaman mengenai pembentukan bahan api fosil dan
kegunaannya serta bahan tenaga alternatif.

Bidang pembelajaran: 9. Bumi


9.1 Sistem dan struktur Bumi
9.2 Bahan Bumi
9.3 Proses Utama Bumi
9.4 Fenomena geobencana
9.5 Usia Bumi
9.6 Sumber Bumi & Geologi Gunaan

72
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


Murid boleh:
9.1
Sistem dan struktur Bumi 9.1.1 berkomunikasi mengenai sistem Bumi. Membuat persembahan multimedia mengenai struktur
Bumi yang terdiri daripada empat komponen yang
utama iaitu hidrosfera, atmosfera, biosfera dan
geosfera.

 Stratifikasi atmosfera dan peranannya termasuk


masalah penipisan lapisan ozon. Keadaan
atmosfera yang berubah (suhu dan tekanan)
dengan altitud perlu juga diperkenalkan.
 Stratifikasi dalam lautan dari permukaan hingga ke
zon gelap di dasar laut serta taburan hidupan di
dalamnya, termasuk taburan air di Bumi seperti
lautan, sungai, glasier, awan dan air di dalam
tanah.

9.1.2 menjelaskan perbezaan antara lapisan Membuat persembahan visual atau grafik bagi
bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik. menunjukkan perbezaan antara kerak, mantel dan
. teras.

9.1.3 menyedari bahawa keadaan fizik yang Fokus diberikan kepada perbincangan mengenai
sesuai menampung kehidupan hanya peranan manusia sebagai khalifah dalam
wujud di Bumi. menguruskan alam.

Rujuk kepada Modul 14 HEBAT Sains (Struktur Bumi).

73
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

9.2 9.2.1 menerangkan jenis dan ciri batuan. Menjalankan aktiviti dan membuat persembahan
Bahan Bumi multimedia bagi tiga jenis batuan iaitu igneus, sedimen
9.2.2 berkomunikasi bagi membezakan proses dan metamorfik serta proses pembentukannya.
pembentukan batuan.
Rujuk kepada Modul 15 HEBAT Sains (Bumi 1-Kitar
Batuan).

9.3 9.3.1 berkomunikasi mengenai proses eksogen Mendapatkan maklumat mengenai proses eksogen dan
Proses Utama Bumi dan endogen. endogen dan membuat persembahan multimedia.

Proses eksogen - Luluhawa, Hakisan , Susutan Jisim,


Susutan Darat, Angkutan dan Pengenapan.
Proses endogen - Proses olakan mantel, aktiviti magma
dan proses pergerakan kerak bumi (tektonik keping).

9.4 9.4.1 berkomunikasi mengenai geobencana. Mengumpulkan, mentafsirkan data melalui


Fenomena geobencana persembahan multimedia bagaimana geobencana
seperti gempa bumi, volkanisma, tanah runtuh, tsunami,
pemanasan global, hujan asid berlaku, tanah jerlus,
lubang benam.

9.4.2 menjana idea bagaimana sains dan Membincangkan serta perkongsian bagaimana
teknologi digunakan untuk menghadapi kemajuan sains dan teknologi boleh menyediakan
geobencana. manusia untuk menghadapi kemungkinan geobencana.

9.4.3 menyedari bahawa bencana alam memberi Impak bencana alam kepada manusia adalah seperti
impak terhadap kehidupan alam sekitar kehilangan nyawa dan harta benda, penyakit, kebuluran
serta perlunya perasaan simpati untuk membantu
mangsa bencana alam.

74
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

9.5 9.5.1 berkomunikasi mengenai skala masa Mendapatkan maklumat mengenai skala masa geologi
Usia Bumi geologi. dan kaedah menentukan usia Bumi dan membuat
perkongsian.
9.5.2 menerangkan kaedah penentuan usia
bumi.

9.5.3 berkomunikasi mengenai fosil. Menggunakan persembahan secara grafik atau visual
mengenai fosil serta kaitannya dengan sejarah Bumi.

9.5.4 menaakul kepentingan fosil kepada Perbincangan bagaimana pengetahuan mengenai fosil
perkembangan sains kini. membantu sains moden.

Rujuk kepada Modul 15 HEBAT Sains (Bumi 1-Kitar


Batuan).

9.6
Sumber Bumi & Geologi 9.6.1 menerangkan mengenai air permukaan dan Mencari maklumat dan membuat persembahan
Gunaan risikonya. multimedia mengenai air permukaan dan akuifer.

9.6.2 menerangkan air bawah tanah dari segi


kepentingan dan risikonya.

9.6.3 berkomunikasi mengenai mineral ekonomi. Mineral ekonomi terdiri daripada mineral logam, mineral
bukan logam dan mineral nadir bumi

Rujuk kepada Modul 15 HEBAT Sains (Bumi 1-Kitar


Batuan).

9.6.4 menerangkan pembentukkan petroleum Membuat persembahan multimedia mengenai cara


dan arang batu. pembentukkan petroleum dan arang batu.

75
KSSM SAINS TINGKATAN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan

9.6.5 berkomunikasi mengenai hidroterma. Membuat perkaitan antara hidroterma dengan prospek
ekonomi seperti eko-pelancongan.

9.6.6 menyelesaikan masalah kesan buruk Perbahasan bagaimana tanpa perancangan yang betul
daripada aktiviti manusia yang tidak eksploitasi sumber bumi boleh memudaratkan semua
dirancang dengan baik kepada semua hidupan di Bumi.
hidupan dii Bumi.

76
KSSM SAINS TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI

PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber


Bumi.

2 Memahami struktur bumi/geobencana/sumber Bumi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber


Bumi untuk melaksanakan tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks


4 penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks


5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif


dan inovatif dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur
6
bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

77
PANEL PENGGUBAL SAINS

1. Zaidah Binti Mohd. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Aizatul Adzwa Binti Mohd. Basri Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Mohd. Osmira Bin Mohid Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Azmi Bin Harun Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Ruslawati Binti Mat Isa Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Prof. Datuk Dr. Omar Bin Shawkataly USM, Pulau Pinang
7. Prof. Dato’ Dr. Mohd. Zambri Bin Zainuddin UM, Kuala Lumpur
8. Prof. Dr. Abdul Halim Bin Shaari UPM, Serdang
9. Prof. Madya Dr. Kadderi Bin Md Desa UKM, Bangi
10. Prof. Madya Dr. Mansor Bin Ahmad UPM, Serdang
11. Dr. Mohammed Selamat Bin Madom MARDI, Serdang
12. Prof. Dr. Zurida Binti Ismail USM, Pulau Pinang
13. Prof. Madya Dr. Azimah Binti Hussin UKM, Bangi
14. Prof. Madya Dr. Faridah Binti Ibrahim USM, Pulau Pinang
15. Prof. Madya Dr. Mohd Zaki Bin Hamzah UPM, Serdang
16. Prof. Madya Dr. Nooraain Binti Hashim UiTM, Shah Alam
17. Prof. Madya Dr. Nordin Bin Abd Razak USM, Pulau Pinang
18. Dr. Chua Chong Sair IPGK Sg,Petani, Kedah
19. Dr. Koay Suan See Seameo RECSAM
20. Dr. Mai Shihah Binti Abdullah UPSI, Tanjong Malim
21. Dr. Nur Jahan Binti Ahmad Seameo RECSAM
22. Dr. Nurzatulshima binti Kamarudin UPM, Serdang
23. Dr. Shah Jahan Bin Assanarkutty Kolej Matrikulasi Perak
24. Abdul Muhaimin Bin Osman IPGK Perlis
25. Asmahan Binti Abdul Hadi IPGK Darulaman, Kedah
26. Fathaiyah Binti Abdullah IPGK Raja Melewar, Seremban
27. Nor Ruzaini Binti Jailani IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur
28. Rogayah Binti Tambi IPGK Raja Melewar, Seremban
29. Tan Mun Wai IPGK Teknik, Bandar Enstek. Nilai
30. Rosezelenda Binti Abdul Rahman BPPDP, KPM
31. Bashiroh Binti Mahmood SMK Tinggi Kajang, Selangor
32. Chin Poh Yue SMK Seri Mutiara, Kuala Lumpur
33. Hafiz Zaki Bin Hamdan SMK Seri Perak, Teluk Intan
34. Jariah Binti Khalib SMKA Slim River,Perak
35. Jeyanthi a/p Annamalai SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur
36. Lee Yuet Lai SMK Sulaiman ,Bentong
37. Mahadiah Binti Muda SMS Seri Puteri, Kuala Lumpur
38. Mohd. Izani Bin Saufi SMS Kepala Batas, Pulau Pinang
39. Morgan a/l T.Vadiveloo SMK St.Paul. Seremban
40. Muhd. Fazli Bin Dollah SBPI Gopeng, Perak
41. Naimah Binti Jalil SMK Klebang, Melaka
42. Nurul Ain Tay Binti Abdullah SMS Muzaffar Syah, Melaka
43. Pradeep Kumar Chakrabarty SMJK Yu Hua Kajang
44. Radziah Binti Mohd Yamin SMK Bukit Saujana , Port Dickson
45. Rema Ragavan SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya
46. Roslan Bin Yusoff SMK Raja Muda Musa, Teluk Intan
47. Sabiah Binti Ninggal SMK Durian Tunggal, Melaka
48. Sapiyatun Akma Binti Yahya SMK Kompleks KLIA, Nilai
49. Saodah Binti Sharif SMKA Sheikh Hj Mohd Said, Seremban
50. Saw Beng Hup SMK Seberang Perak, Alor Setar, Kedah
51. Siti Hawa Binti Yahya SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam, Johor
52. Suhaila Binti Abdullah SMK (P) Temenggung Ibrahim, Johor
53. Yap Poh Kyut SMK Ketari , Bentong
PENGHARGAAN

Penasihat

Dr. Sariah Binti Abdul Jalil Pengarah


Rusnani Binti Mohd Sirin Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)
Datin Dr. Ng soo boon Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial

Dr. A’azmi Bin Shahri Ketua Sektor


Mohamed Zaki Bin Abd. Ghani Ketua Sektor
Haji Naza Idris Bin Saadon Ketua Sektor
Hajah Chetrilah Binti Othman Ketua Sektor
Dr. Rusilawati Binti Othman Ketua Sektor
Mohd Faudzan Bin Hamzah Ketua Sektor
Faizah Binti Zakaria Ketua Sektor
Mohammed Salim Bin Taufix Rashidi Ketua Sektor
Hajah Norashikin Binti Hashim Ketua Sektor