You are on page 1of 5

நநாள பநாடத்ததிட்டம ( நன்னனெறதிக்கல்வதி ஆண்ட 1 கமபர்

)

Minggu / வவாரம 5 Tarikh / நவாள Hari /ககிழமம வகியவாழன
01.02.2018
7.30 am –
Masa / நநரம MP / பவாடம நனனனெறகிக்கல்வகி Kelas /வகுப்ப 1 கமபர
8.00 am
தமலைப்ப : சமயமம
உளளடக்கத்தரம : 1.எனெது சமயம அல்லைது எனெது நமபகிக்மக
கற்றல்தரம : 1.1 தங்கள சமயம தங்கள நமபகிக்மககள

பவாடநநவாக்கம : இப்பவாட இறுதகிக்குள மவாணவரகள வகிநவாயகர பகிறந்த சரகித்தகிரத்மதத் னதரகிந்து னகவாளவர.

1. மவாணவரகள வகிநவாயகர துதகிப்பவாடமலைப் பவாடுவர.
னவற்றகிக்கூறு
2. மவாணவரகள வகிநவாயகர பகிறந்த கமதமய அறகிவர.
நடவடிக்மக : 1. மவாணவரகளகின நலைன வகிசவாரகித்தல்.
2. மவாணவரகளகிடம வகிநவாயகர சுய சரகித்தகிரத்மதக் கூறுதல்
3. மவாணவரகள வகிநவாயகர துதகிப்பவாடமலைப் பவாடுதல்.

: இமணயம
ப.து.னபவாருள பவாடநூல் மடிக்கணகினெகி
//
பயகிற்றகி உபகரணங்கள படவகில்மலை
மவாதகிரகிவுரு னமய்நகிகர.க.சூழல் மற்றமவ

வகிரவகிவறும கூறுகள : னமவாழகி / சுற்றுச்சூழல்
அறகிவகியல்
கல்வகி
நவாட்டுப்பற்று த.னதவாழகில்நுட்பம னதவாழகில்முமனெப்ப
ஆபத்தவாக்கமும எதகிரகவாலைவகியல் சகிந்தமனெயவாற்றல்
மதகிப்பபீடு : பயகிற்சகி குழுப்பணகி பதகிர
வவாய்னமவாழகி உற்றறகிதல் கட்டுமர

பண்பக்கூறு : நனமனெம ஒத்துமழப்ப மகிதமவானெப்நபவாக்கு
ஒழுக்கம கடமமயுணரவு மரகியவாமத
அனபமடமம நநரமம ஊக்கமுமடமம
சகிந்தமனெமபீட்சகி : / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடந்தனெர.
/ மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடயவகில்மலை.

கற்றல்தரம : 4.2018 Hari /ககிழமம நவாள 9. மவாணவரகளகின நலைன வகிசவாரகித்தல்.00 am- Masa / நநரம MP / பவாடம உடற்கல்வகி Kelas /வகுப்ப 2 கமபர 9. . னவற்றகிக்கூறு 2. நடவடிக்மக : 1.து.1 ஆணமகளம மறமறமம பபணமகளகமககன தனவசமசவறபமபகளளகம கறவரம. / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடயவகில்மலை. 2. மவாணவரகள ஆண்கள மற்றூம னபண்கள னகவாண்டுளள தனெகிச் சகிறப்பகமளப் பட்டியலைகிடுவர.னபவாருள : பவாடநூல் மடிக்கணகினெகி // பயகிற்றகி உபகரணங்கள படவகில்மலை மவாதகிரகிவுரு னமய்நகிகர. மவாணவரகள மனவதரமகளவனம தனவசம சவறபமபகளளகம கறவரம.30 am தமலைப்ப : நலகமகலமவவ (கடமமபவவயலம) உளளடக்கத்தரம : 4. மவாணவரகள மனவதரமகளவனம தனவசம சவறபமபகளளகம கறதலம.1 தங்களது தனெகிச்சகிறப்பகமளக் கூறகிப் பட்டியலைகிடுவர. பவாடநநவாக்கம : இப்பவாட இறுதகிக்குள மவாணவரகள தங்களது தனெகிச்சகிறப்பகமளக் கூறகிப் பட்டியலைகிடுவர.னதவாழகில்நுட்பம னதவாழகில்முமனெப்ப ஆபத்தவாக்கமும எதகிரகவாலைவகியல் சகிந்தமனெயவாற்றல் மதகிப்பபீடு : பயகிற்சகி குழுப்பணகி பதகிர வவாய்னமவாழகி உற்றறகிதல் கட்டுமர பண்பக்கூறு : நனமனெம ஒத்துமழப்ப மகிதமவானெப்நபவாக்கு ஒழுக்கம கடமமயுணரவு மரகியவாமத அனபமடமம நநரமம ஊக்கமுமடமம சகிந்தமனெமபீட்சகி : / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடந்தனெர.02. 1. மவாணவரகள ஆண் மற்றூம னபண் மவாணவரகளகின படங்கமள வமரதல். 3. இமணயம ப.க. நநாள பநாடத்ததிட்டம ( உடற்கல்வகி ஆண்ட 2 கமபர்) Tarikh / வகியவாழன Minggu / வவாரம 5 1. 4.சூழல் மற்றமவ வகிரவகிவறும கூறுகள : னமவாழகி / சுற்றுச்சூழல் அறகிவகியல் கல்வகி நவாட்டுப்பற்று த.1. மவாணவரகள ஆண்கள மற்றூம னபண்கள னகவாண்டுளள தனெகிச் சகிறப்பகமளப் பட்டியலைகிடுவர.

மவாணவரகளகின நலைன வகிசவாரகித்தல்.30 Masa / நநரம am. 1.4 கணவததம பதகடளர உரவககமகவரம. இப்பவாட இறுதகிக்குள மவாணவரகள சழலமகளளகம பககணமட நவகரவகலம உரவககமகமம மளறளய பவாடநநவாக்கம : அறவநமத கணவததம பதகடளர உரவககமகவரம.க.. மகணவரமகளம கணவததம பதகடளர உரவககமகவரம. நநாள பநாடத்ததிட்டம ( கணதிதம ஆண்ட 4 கமபர் ) Tarikh / வகியவாழன Minggu / வவாரம 5 01. உளளடக்கத்தரம : 2. மவாணவரகள சழலமகளளகம பககணமட நவகரவளய கணமடபமபவடபமபரம. 4.சூழல் மற்றமவ வகிரவகிவறும கூறுகள : னமவாழகி / சுற்றுச்சூழல் அறகிவகியல் கல்வகி நவாட்டுப்பற்று த.து.னதவாழகில்நுட்பம னதவாழகில்முமனெப்ப ஆபத்தவாக்கமும எதகிரகவாலைவகியல் சகிந்தமனெயவாற்றல் மதகிப்பபீடு : பயகிற்சகி குழுப்பணகி பதகிர வவாய்னமவாழகி உற்றறகிதல் கட்டுமர பண்பக்கூறு : நனமனெம ஒத்துமழப்ப மகிதமவானெப்நபவாக்கு ஒழுக்கம கடமமயுணரவு மரகியவாமத அனபமடமம நநரமம ஊக்கமுமடமம சகிந்தமனெமபீட்சகி : / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடந்தனெர.2018 Hari /ககிழமம நவாள 9.00 pm தமலைப்ப : கணமடறவநமத மகவழமக .30 am – Masa / நநரம MP / பவாடம கணகிதம Kelas /வகுப்ப 4 கமபர 10. மகணவரமகளம கணவததம பதகடளர உரவககதலம. MP / பவாடம தமகிழ்னமவாழகி Kelas /வகுப்ப 1 கமபர 12.30 am தமலைப்ப : 100 000 கமகளம சசரமதமதலம 2. நநாள பநாடத்ததிட்டம ( தமதிழ்னமநாழதி ஆண்ட 1 கமபர்) Tarikh / வகியவாழன Minggu / வவாரம 5 01. நடவடிக்மக : 3. மகணவரமகளம பயவறமசவகளள சமறமபககளமளதலம. 5.னபவாருள : பவாடநூல் மடிக்கணகினெகி // பயகிற்றகி உபகரணங்கள படவகில்மலை மவாதகிரகிவுரு னமய்நகிகர. னவற்றகிக்கூறு 2.02.2018 Hari /ககிழமம நவாள 10.02. / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடயவகில்மலை.4(1)சழலமகளளகம பககணமட நவகரவகலம உரவககமகமம மளறளய அறவநமத கணவததம பதகடளர கற்றல்தரம : உரவககமகவரம. மவாணவரக்ள சழலமகளளகம பககணமட நவகரவளய கணமடபமபவடபமபரம. 6. இமணயம ப.

சூழல் மற்றமவ சுற்றுச்சூழல் வகிரவகிவறும கூறுகள : னமவாழகி அறகிவகியல் கல்வகி நவாட்டுப்பற்று த.1. 5. நநாள பநாடத்ததிட்டம ( கணதிதம ஆண்ட 3 பவாரதகி ) Tarikh / வகியவாழன Minggu / வவாரம 5 01.3 கண்கமளயும மககமளயும ஒருங்ககிமணக்கும பயுற்சகிகள னசய்வர.வகிலைங்கு உளளடங்ககிய தமகிழ் எழுத்துகளுக்நகற்ற னவற்றகிக்கூறு நகவாலைங்களல் வமரவர.க. மவாணவரகள மகவகிரல்கமளக்னகவாண்டு எழுத்துகமள எழுதுதல். 4.1. 3. இமணயம ப.வமலைவு.னதவாழகில்நுட்பம னதவாழகில்முமனெப்ப ஆபத்தவாக்கமும எதகிரகவாலைவகியல் சகிந்தமனெயவாற்றல் மதகிப்பபீடு : பயகிற்சகி குழுப்பணகி பதகிர வவாய்னமவாழகி உற்றறகிதல் கட்டுமர பண்பக்கூறு : நனமனெம ஒத்துமழப்ப மகிதமவானெப்நபவாக்கு ஒழுக்கம கடமமயுணரவு மரகியவாமத அனபமடமம நநரமம ஊக்கமுமடமம சகிந்தமனெமபீட்சகி : / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடந்தனெர.சுழகி.வகிலைங்கு உளளடங்ககிய தமகிழ் எழுத்துகளுக்நகற்ற நகவாலைங்களல் வமரவர.1 இர எணமணமகளளசம சசரமபபம ரம.வமலைவு. 1) மவாணவரகள கண்கமளயும மககமளயும ஒருங்ககிமணக்கும பயுற்சகிகள னசய்வர . 3) .வமலைவு. மவாணவரகள நமலும சகிலை எழுத்துப் பயகிற்சகிகமள நமற்னகவாளளுதல். மவாணவரகளகிடம னகவாமப.து.22018 Hari /ககிழமம நவாள 12.00 MP / பவாடம கணகிதம Kelas /வகுப்ப 3 பவாரதகி pm தமலைப்ப : 10 000 கமகளம சசரமதமதலம உளளடக்கத்தரம : 2.வகிலைங்கு உளளடங்ககிய தமகிழ் எழுத்துகமள அறகிமுகப்படுத்துதல்.0.00 pm Masa / நநரம – 01. மவாணவரகளகின நலைன வகிசவாரகித்தல்.வகிலைங்கு உளளடங்ககிய தமகிழ் எழுத்துகளுக்நகற்ற நகவாலைங்களல் வமரவர.உளளடக்கத்தரம : 3.4 னகவாமப. கற்றல்தரம : 3. 3.னபவாருள : பவாடநூல் மடிக்கணகினெகி // பயகிற்றகி உபகரணங்கள படவகில்மலை மவாதகிரகிவுரு னமய்நகிகர. 2. நடவடிக்மக : 2.சுழகி.1(1) இரணமட மதலம நகனமக இலகமக வளரயவலகன ஏதககவலமம இர எணமகளள எடதமதசம கற்றல்தரம : பசலமலகமலம சசரமபமபரம. .வமலைவு.1 எழுதுவதற்கவானெ ஆயுத்த நகிமலை பயகிற்சகிகமளச் னசய்வர. 2) மவாணவரகள னகவாமப.சுழகி. / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடயவகில்மலை. இப்பவாட இறுதகிக்குள மவாணவரகள கண்கமளயும மககமளயும ஒருங்ககிமணக்கும பயுற்சகிகள பவாடநநவாக்கம : னசய்வர:னகவாமப.சுழகி.

இப்பவாட இறுதகிக்குள மவாணவரகள இரணமட மதலம நகனமக இலகமக வளரயவலகன ஏதககவலமம இர பவாடநநவாக்கம : எணமகளள எடதமதசம பசலமலகமலம சசரமபமபரம. மவாணவரகளகிடம சசரமதமதலம மளறளய வவளகமகதலம. . இமணயம ப. மகணவரமகளம இரணமட மதலம நகனமக இலகமக வளரயவலகன ஏதககவலமம இர எணமகளள எடதமதசம பசலமலகமலம சசரமதமதலம. 3.னபவாருள : பவாடநூல் மடிக்கணகினெகி // பயகிற்றகி உபகரணங்கள படவகில்மலை மவாதகிரகிவுரு னமய்நகிகர. மகணவரமகளம ஆசவரவயரம வழவககடமடளடனம பயவறமசவகளள சமறமபககளமளதலம. / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடயவகில்மலை.க.சூழல் மற்றமவ வகிரவகிவறும கூறுகள : னமவாழகி / சுற்றுச்சூழல் அறகிவகியல் கல்வகி நவாட்டுப்பற்று த. நடவடிக்மக : 1. 4. 2. 1. மவாணவரகள இரணமட மதலம நகனமக இலகமக வளரயவலகன ஏதககவலமம இர எணமகளள னவற்றகிக்கூறு எடதமதசம பசலமலகமலம சசரமபமபரம.து. மவாணவரகளகின நலைன வகிசவாரகித்தல்.னதவாழகில்நுட்பம னதவாழகில்முமனெப்ப ஆபத்தவாக்கமும எதகிரகவாலைவகியல் சகிந்தமனெயவாற்றல் மதகிப்பபீடு : பயகிற்சகி குழுப்பணகி பதகிர வவாய்னமவாழகி உற்றறகிதல் கட்டுமர பண்பக்கூறு : நனமனெம ஒத்துமழப்ப மகிதமவானெப்நபவாக்கு ஒழுக்கம கடமமயுணரவு மரகியவாமத அனபமடமம நநரமம ஊக்கமுமடமம சகிந்தமனெமபீட்சகி : / மவாணவரகள பவாட நநவாக்கம அமடந்தனெர.