MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU PENTRU CREŞTEREA OVINELOR

1. Rasele de ovine • Zonarea raselor de ovine Nr.crt. După Rasa origine 1. Rase locale Ţurcană (lână grosieră, cu producţie mixtă -lapte, carne, lână)

Zonare munte

Ţigaia şi Spancă (lână deal şi podiş semifină, producţie de lapte, carne şi lână) câmpie Merinos (lână fină, producţie de carne şi lână) Merinosul australian-lână fină; Merinosul caucazian, Ille de câmpie, deal şi France pentru carne şi lână; podiş Karakul pentru pielicele; Landrace, Romanov pentru prolificitate Awasi pentru lapte

2.

Rase de import

1

2. Construcţii zootehnice Saivanele • Suprafaţa pe animal 1,0m² /oaie adultă fără miel 1,2 -1,6m²/ oi cu miel 0,3-0,6m²/ tineret sub 1 an 1,6-2,0 m²/ berbec în turmă 4,6-6,0 m²/ berbec ţinut în boxă

Tipuri de adăposturi Capacităţile de cazare pentru ovine sunt construcţii simple numite saivane, cu trei pereţi: unul în spate şi două laterale. Sunt construite din materiale ieftine, să se poată asigura igiena. Saivanele trebuie să permită: evacuarea gunoiului, asigurarea apei, să poată fi compartimentat pentru separarea oilor gestante, oilor fătate şi să asigure spaţii pentru hrănirea suplimentară a mieilor. Pe partea liberă, saivanele sunt prevăzute cu padoc în care oile sunt grupate după starea fiziologică:oi gestante şi oi fătate .

• Ingrijirea adăposturilor Aşternutul să fie curat, uscat pentru a împiedica apariţia afecţiunilor podale şi să asigure temperaturi de 8-10º C. Vara să se asigure umbrare, deoarece temperaturile ridicate afectează sănătatea animalelor.

Cerinţe microclimat

Temperatura în compartimentul oilor gestante: 8-10º C; In maternitate 16-20º C; In compartimentul oi cu miei 16-1º C; Coeficientul de luminozitate 1:15; Umiditatea relativă 65-75%.

2

• Echipamente In padocuri se găsesc grătare în care se administrează nutreţurile de volum (fânuri şi grosiere) şi uluce în care se administrează uruieli sau nutreţuri combinate şi sare.

3. Construcţii anexe Lăptăria, depozit de furaje, filtrul sanitar veterinar, birouri .

4. Reproducţia la animale Se practică monta naturală şi însămânţarea artificială . Pe durata ciclului de călduri ,femela poate fi montată de mai mulţi berbeci (în libertate,la păşune), la montă în harem se alcătuiesc loturi de 40-50 oi/1 berbec şi monta dirijată se face pe baza unui program de împerechere.

5. Flux tehnologic Din 365 zile/an oile sunt la stabulaţie 155 zile, adică de la 10 nov.a.c.-10 aprilie anul viitor şi la păşunat 210 zile,adică de la 10 aprilie -10 nov. acelasi an. Structura optimă a efectivului de ovine: oi şi mioare 62,5% din efectiv: mieluţe din anul precedent 15% din efectiv; mieluţe din anul în curs 20% din efectiv; berbeci de reproducţie 2,5% din efectiv.

3

• Furajarea ovinelor Orientativ, recomandăm următoarele raţii furajere: Categoria berbeci adulţi 70-80kg. Iarna Fân Grosiere Masa verde Apa Sare Concentrate+P.V.M. Suculente kg/zi 0,5 kg 9,0 kg 6,0 litri 10 grame 0,5 kg 20 zile/an, la pregătirea pentru montă) vara kg/zi 2,0 Kg 1.5kg. 6,0 litri 2,0 kg total /an 415 kg 232kg 1890 kg 2190 litri 3,65 kg 10,0 kg 415 kg

Categoria oi Vara (oi mame) Fân Grosiere Suculente Masa 10kg verde Apa 5 litri Sare 0,010 kg

iarna (oi gestante) Total an 1,4 kg 217 kg 1,5 kg 233 kg 2,5 kg 387kg. 2100 kg 5 litri 0,010 kg 1825 litri 3, 65 kg

Uruiala 0,2 kg 0,2 kg 73 Nutreţurile mucegăite, alterate se elimină din hrană. Apa să fie curată, proaspătă, la discreţie, iar iarna să nu fie îngheţată.

4

• Exploatarea ovinelor Oferă câştiguri importante crescătorilor, nefiind legată de existenţa exclusivă a terenului pentru producerea de furaje. Exploatarea ovinelor este eficientă când parametri tehnici sunt respectaţi: • prolificitatea 105%, producţia de lână 3,0 kg; producţia medie de lapte 75 kg.; reforma anuală 255; berbecuţi reţinuţi pentru prăsilă 20 capete; vânzări carne 100 capete (cifre calculate la un efectiv de 100 capete oi).

• Faze tehnologice de creştere a tineretului de prăsilă: Faza de alăptare: 0-10zile când suge 350 g lapt colostral/zi/cap; - 11-20 zile când suge 900-1000g -21-30 zile când consumă 1100-1300g. lapte/cap/zi+furaje combinate +fân de bună calitate. Faza de creştere după 30 zile, când mieii pot fi scoşi la păşune, cantitatea de lapte supt scăzând treptat până la înţărcare. Faza de îngrăşare sau de creştere pentru producţie. Optimizarea procesului de creştere a tineretului prin elaborarea planului de creştere, ţinând seama de: o greutatea corporală prevăzută a fi atinsă de animal la vârsta pentru reproducţie; o greutatea animalului în diferite faze; o sporul mediu zilnic prevăzut pentru fiecare etapă; o consumul specific. Optimizarea raţiilor furajere şi elaborarea planului de furajare, presupune următoarele: o stabilirea listei de furaje existente în fermă; o fixarea normelor de furaje pe cap şi zi; o calcularea furajelor necesare pentru fiecare categorie de vârstă; o stabilirea necesarului anual de furaje pe baza normelor de hrană şi numărul de animale pe fiecare categorie de vârstă.

5

6. Organizarea păsunatului Determinarea capacitatii de păşunat, stabilirea duratei păşunatului pe o parcelă, stabilirea producţiei păşunii, tarlalizarea păşunii, organizarea stânii, sursa de apă şi timpul de refacere al păşunii.

7. Îngrăşarea păşunilor prin târlire Este o metoda simplă; stâna se mută la anumite perioade în alt loc pe păşune.

8. Măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în fermele de ovine o împrejmuirea fermei cu gard protector; o filtru sanitar în care se află camera de igienizare a personalului; o punct de însămânţări artificiale; o punct de tăiere de necesitate cu spaţii frigorifice (facultativ); o anexă pentru ecarisaj sau folosind investiţiile locale din zonă; o limitarea circulaţiei persoanelor şi vehiculelor străine; o respectarea regulilor sanitar-veterinare de prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală; o control periodic medical al personalului de deservire; o introducerea în efectiv numai a animalelor din unităţi indemne de boli infecto-contagioase; o dezinfecţia adăpostului; o în spaţiile destinate fătării şi creşterii tineretului în primele 3-4 săptămâni de viaţă se va respecta curăţenia şi igiena administrării alimentelor, făcându-se dezinfecţia după fiecare ciclu de fătare. o dezinfectia staţionarului sanitar-veterinar; o deratizări generale; o dezinsecţia. o obligativitatea controlului sanitar-veterinar.

6

9. Calcule economice estimate pentru anul 2008 pentru 100 capete ovine UM Cantitate Preţ Total lei/UM lei Venituri (V) 21.562,50 • vânzare producţie principală • branză Kg 700 10,00 7.000 • carne miel Kg 200 18,00 3.600 • pielicele buc. 50 200,00 10.000 • vânzare producţie secundară • lână • piei Kg 400 2,00 800,00 • subvenţii naţionale şi europene buc. 25 6,50 162,50 Conform legislaţiei in vigoare Cheltuieli (C) • furaje • material biologic • energie, • apă, combustibil • medicamente • forţa de muncă • alte cheltuieli Rezultat financiar (R = V - C) 16.075,00 5.900 500 250 9.125

zile

365

25,00

300
5487,50 + suvenţii

10. Modul de acordare al subventiilor • Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie mai mică de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0,3 ha; • Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul • Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăţi naţionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii. • Prima pe cap de animal se acorda o singura data pe an, pentru femele ovine care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii : - efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete de ovine, care au împlinit vârsta de minim un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea; - efectivul de ovine pentru care se solicită prima este înscris în Registrul agricol la data solicitării primei; - efectivul de ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 16 iunie-14 septembrie, pentru

7

-

controlul pe care îl va efectua delegatul A.P.I.A. să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

Cererile se depun la centrul judeţean A.P.I.A., în perioada 1 mai -15iunie 2008.

11. Trasabilitatea  Înregistrarea tuturor elementelor care constituie trasabilitate respectiv : - lanţul animalier - lanţul furajer - lanţul medicamentos - lanţul alimentar - lanţul de distribuţie şi comercializare

filiera

de

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful