You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN SAINS KELAS 2 SETIA

HARIAN TARIKH/HARI 17.1.2018 RABU MASA 5.10-6.10 PETANG


TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS TAJUK KEMAHIRAN SAINTIFIK
KOD STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami kemahiran proses Sains
KOD STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Berkomunikasi
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMULA
1. Guru menunjukkan beberapa gambar.
2. Murid mengelaskan gambar tersebut mengikut kumpulan yang sama dalam
peta bulatan yang disediakan.
3. Guru memperkenalkan beberapa bentuk peta.
AKTIVITI UTAMA

AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan.


PEMBELAJARAN (P&P) 2. Guru memberikan beberapa keping gambar kepada setiap kumpulan.
3. Setiap kumpulan dikehendaki mengelaskan haiwan mengikut ciri sepunya
haiwan tersebut.
4. Murid kemudian menyatakan jawapan dalam peta yang sesuai.
5. Membentangkan hasil di hadapan kelas
PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6

AKTIVIITI PENUTUP
1. Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN

TINDAKAN SUSULAN MURID

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita √
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain

 Memerhati  Membuat inferens  Menggunakan  Mengawal


 Mengelas  Meramal perhubungan pembolehubah
 Mengukur dan  Berkomunikasi ruang dan masa  Membuat hipotesis
KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)
menggunakan  Mentafsir data  Mendefinisi secara  Mengeksperimen
nombor operasi

 Mengguna & mengendalikan alatan dan bahan  Melakar specimen, peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS sains dengan betul yang betul
 Mengendalikan specimen dengan betul dan  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan
(KMS)
cermat betul

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang
 Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
ELEMEN MERENTASI KURIKULUM  Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
(EMK) Sekitar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi Ramalan  Menilai
KEMAHIRAN BERFIKIR
 Mentafsir

PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ___murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

REFLEKSI
PdP ditunda kerana____________________________