You are on page 1of 2

MATA PELAJARAN SAINS KELAS 2 SETIA

RANCANGAN PENGAJARAN
TARIKH/HARI 4 JAN RABU MASA 5.10- 6.10 PETANG
HARIAN
2018
TEMA TAJUK PERATURAN BILIK SAINS
KOD STANDARD 2.1 Peraturan Bilik Sains
KANDUNGAN
KOD STANDARD 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan peraturan bilik sains.
2. Menerangkan peraturan bilik sains.
3. Mengaplikasikan peraturan bilik sains.

1. TP2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains


2. TP3 Mengaplikasikan salah satu peraturan bilik sains
KRITERIA KEJAYAAN
3. TP5 Memberi sebab peraturan sains perlu dipatuhi

AKTIVITI PEMULA
1. Murid dibawa ke bilik sains.
2. Murid menyatakan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi sebelum masuk ke
bilik sains.
3. Murid kemudian menyatakan sebab peraturan sains perlu dipatuhi.

AKTIVITI UTAMA
1. Setiap kumpulan diberi masa untuk berbincang tentang peraturan yang perlu
dipatuhi.
AKTIVITI PENGAJARAN & 2. Wakil kumpulan dikehendaki datang ke hadapan kelas dan menyatakan
PEMBELAJARAN (P&P) peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang keberadaan di bilik sains.
3. Peraturan yang dinyatakan mesti berbeza di antara kumpulan lain.
4. Murid diberikan nota interaktif.
5. Murid melengkapkan nota tersebut.

PENTAKSIRA 1 2 3 4 5 6
N
AKTIVIITI PENUTUP
1. Murid melengkapkan akur janji untuk mematuhi peraturan bilik sains dan
menampal di dalam buku latihan.
PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN

TINDAKAN SUSULAN MURID

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU BELAJAR  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita √
(BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain

 Memerhati  Membuat inferens  Menggunakan  Mengawal


 Mengelas  Meramal perhubungan pembolehubah
KEMAHIRAN PROSES SAINS  Mengukur dan  Berkomunikasi ruang dan masa  Membuat hipotesis
(KPS) menggunakan  Mentafsir data  Mendefinisi  Mengeksperimen
nombor secara operasi

 Mengguna & mengendalikan alatan dan bahan  Melakar specimen, peralatan sains dengan
sains dengan betul cara yang betul
KEMAHIRAN MANIPULATIF  Mengendalikan specimen dengan betul dan  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan
SAINS (KMS) cermat betul

 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang
 Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
ELEMEN MERENTASI  Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Sekitar

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat  Membuat Keputusan


 Mengkategori  Menginterpretasi Inferens  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Membuat  Menilai
KEMAHIRAN BERFIKIR Ramalan
 Mentafsir

 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENILAIAN PENGAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN
___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ___murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana____________________________


REFLEKSI