You are on page 1of 3

I PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI PASYJNEJ - MOKRELIPIE 2018

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”


Z wielką radością pragniemy zaprosić zespoły śpiewacze i chóralne do wzięcia
udziału w I edycji Przeglądu Pieśni i Poezji Pasyjnej - MOKRELIPIE 2018’, który
odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 15.00 w kościele p.w. Znalezienia Krzyża
Świętego w Mokremlipiu.
Tradycja muzyczna kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości wybijający się
ponad inne sztuki. Pięknym zwyczajem jest wykonywanie w okresie Wielkiego Postu
(a zwłaszcza w Niedzielę Palmową) utworów pasyjnych. Pragniemy, aby wszystkie
zespoły i chóry wymieniły swoje doświadczenia i podnosiły swój poziom twórczy o
przeznaczeniu liturgicznym.
Materiały informacyjne, regulamin Przeglądu oraz kartę zgłoszenia można uzyskać
na stronie: http://mokrelipie.blogspot.com/, które należy przesłać pocztą (liczy się
data stempla pocztowego) lub na adres e-mail organizatorów
do 15 marca 2018 r.
W imieniu organizatorów
DYREKTOR ORGANIZACYJNY
Ks. Jarosław Nowak
Adres do korespondencji: Parafia p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu,
Mokrelipie 98 , 22-463 Radecznica. Z dopiskiem ,,PASYJNE’’
e-mail: mokrelipie@interia.eu tel.84 681 80 63 lub/i +48 505 118 213
REGULAMIN
I PRZEGLĄDU PIEŚNI I POEZJI PASYJNEJ MOKRELIPIE 2018
RADA ARTYSTYCZNA PRZEGLĄDU; ks. Jarosław Nowak – Proboszcz Parafii Mokrelipie,
Andrzej Kondrat – Prezes Stowarzyszenia Mokrelipie, mgr Danuta Kurek – katecheta, nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu.
CELE PRZEGLĄDU:
- pielęgnowanie muzyki religijnej, szczególnie liturgicznej
- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów śpiewaczych
- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym,
- umiejętność rozróżniania teologicznego przesłania-treści pieśni pokutnych i pasyjnych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Przegląd Pieśni i Poezji Pasyjnej odbędzie się 18 marca 2018r.w parafii Rzymsko - Katolickiej
p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu
2. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły śpiewacze, chóralne działające przy parafiach lub
ośrodkach kultury różnych wyznań chrześcijańskich w Polsce.
3. Zespół przesyła :
a) ZGŁOSZENIE do Przeglądu ( wypełnione czytelnie)
b) LISTĘ UTWORÓW zgłoszonych na Przegląd (wypełnione czytelnie). Zgłaszający bierze pełną
odpowiedzialność za program (akceptacja warunków regulaminu – podpis na karcie zgłoszenia)
Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa 15 marca 2018r. ( liczy się data
stempla pocztowego, a w przypadku poczty elektronicznej e-mail data nadania wiadomości )
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły, chóry składające się co najmniej z 5 osób.
2. Prezentacja zespołu powinna składać się z utworów, których wykonanie ( z wejściem
i zejściem zespołu) nie przekracza 10 minut.
3. Jedna osoba może wystąpić z recytacją dwóch utworów, których wykonanie
( z wejściem i zejściem recytatora) nie przekracza 5 minut.
4. Organizatorzy poprzez Radę Artystyczną Przeglądu gwarantują zespołom i recytatorom
możliwość skonsultowania repertuaru. W momencie zgłoszenia się do Przeglądu uczestnik
ponosi całkowitą odpowiedzialność za spełnienie warunku określonego w pkt.3.
5. Kontakt do Rady Artystycznej mokrelipie@interia.eu tel.84 681 80 63 lub/i 505 118 213
Prosimy wypełnić czytelnie!

Miejscowość…………………………………………….…...dnia……………………………………

ZGŁOSZENIE
Do PRZEGLĄDU PIEŚNI I POEZJI PASYJNEJ MOKRELIPIE 2018

Pan/Pani........................................................................................./........................................................
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej funkcja (dyrygent, opiekun ,prezes itp.)
Zespół……….........................................................................................................................................
……………………………………………………………………….………………………………..
pełna nazwa zespołu
działającego przy.........................................................................................................................
nazwa ośrodka duszpasterskiego/ centrum kultury
z siedzibą .....................................................................................................................................
adres z kodem pocztowym
telefon..........................................................................e-mail................................................................
i prowadzonego przez.................................................................................................................
imię i nazwisko dyrygenta
Informacja o zespole/chórze do prezentacji przed występem, przez konferansjera (miejsce
działalności, historia powstania, dorobek artystyczny, repertuar itp.):
(może być przygotowana na oddzielnej karcie w formie autoprezentacji)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tytuły prezentowanych utworów, (krótki opis przesłania - treści , czego dotyczą
może być przygotowana na oddzielnej karcie
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Zgłaszam chęć uczestnictwa w I Przeglądzie Pieśni i Poezji Pasyjnej w Mokremlipiu dnia
18 marca 2018 roku.

............................................................................
podpis opiekuna zespołu / osoby zgłaszającej