You are on page 1of 1

74 po lojtrici gor’ po lojtrici gor’ 75

 “Pro duce Trepime(ero)”


Kako u knjizi “Stopama hrvatskih
narodnih vladara” zapisuje don
Frane BuliÊ, arheolog koji je u dru-
goj polovini 19. st. iskapao
starohrvatske i ranokrπÊanske
starine u tom kraju, jednog ljetnog
popodneva 1891. tijekom posjeta
grupe bavarskih uËenjaka solin-
skim iskopinama, jedan mu je
mjeπtanin donio na prodaju kamen
s natpisom “Pro duce Trepim”.
Don Frane mu je platio dvije
forinte i, uoËivπi vrijednost nalaza,
Kriæ na MalaËki veÊ sutradan krenuo u Riæinice
gdje je odlomak pronaen da bi
naËinio plan kako otkupiti zemlju i
Iz Splita do Kaπtel Staroga moæemo po dogovoru. Na MalaËki je u spomen na zapoËeti iskapanje. Komadu je
Prostor izmeu Splita i Trogira, omeen planinom Kozjak vlakom, autobusom ili osobnim automobilom. poginule branitelje Kaπtela postavljen 12 m oËito nedostajao jedan dio (“ero”),
pa je seoskoj djeci obeÊao platiti
Uspon poËinje kod prve kuÊe nakon æel- visoki betonski kriæ.
kolijevka je hrvatske dræavnosti. O njegovu znaËenju, jezniËke postaje. OznaËena staza na nekoliko I joπ jedna zanimljivost: za ljubitelje dva novËiÊa za svako pronaeno
slovo. Nastala je opÊa strka meu
mjesta dodiruje ili sijeËe cestu. Uspon do πetnji, u blizini prijevoja je markirana kruæ-
posebno za naπu povijest, izliπno je i govoriti doma “MalaËka” (477 m) na prijevoju traje sat na staza koja povezuje nekoliko atraktivnih
djecom koja su zavirivala svuda i
raskapala kamenje, tako da je
i pol vremena. Za one kojima pjeπaËenje nije kraπkih mjesta.
uskoro don Frani doπlo izaslanstvo
jaËa strana dodajmo da se do MalaËke moæe i Na Kozjaku su joπ dvije planinarske kuÊe.

Na Split s visoka
seljaka æaleÊi se da sada zbog
automobilom. Dom nije stalno opskrbljen, a Iz Kaπtel Kambelovca uspinjemo se do plan-
njega, a u potrazi za famoznim
otvoren je vikendom i po dogovoru. inarske kuÊe “Pod Koludrom”, od kojeg je slovima, djeca masovno ruπe
O prekrasnim vidicima ne treba ni gov- Ëetrdesetak minuta do najviπeg vrha planine ograde okolnih vinograda! Don
oriti. Od prijevoja MalaËka samo je tri i tridesetak do planinarskog skloniπta Frane je povukao svoju nagradu, a
minute do doma “»esmina” koji je otvoren “Orlovo gnijezdo”. ostatak je natpisa do danas vjero-
Piπe: prof. Krunoslav Milas Kozjak ima nekoliko planinarskih jatno ostao u nekoj od gromaËa.
kuÊa i skloniπta do kojih vode oznaËene Obavijesti: InaËe, iskapanja su na tom pros-
planinarske staze koje nisu predugaËke  HPS, Zagreb, KozarËeva 22, tel. 01/48-24-142, 48-23-624 toru zapoËela veÊ 1893. a natpis,
akopa li se ispod povrπine ili prevrne (jedan do dva sata uspona) i na razliËite  Plan. dom “Putalj”, HPD “Kozjak”, Kaπtel SuÊurac, tel. 021/224-774 (naveËer) kupljen za dvije forinte, danas se

Z koji kamen, odmah se pojavljuje


poneki arheoloπki nalaz iz rimskih
vremena ili, πto nam je joπ vaænije, sa
naËine savladavaju gotovo okomitu
Kozjakovu stijenu, pruæajuÊi pritom pos-
jetiteljima uæitak prekrasnog pogleda na
 Plan. dom “MalaËka”, HPD “MalaËka - Donja Kaπtela”, Kaπtel Stari, tel. 021/233-016
(Ivan BuriloviÊ)
 Plan. dom “Pod Koludrom”,
nalazi u splitskom arheoloπkom
muzeju.

samog poËetka hrvatske povijesti. more, Split i Kaπtelanski zaljev. Staze  HPD “Ante Bedalov”, Kaπtel Kambelovac, tel. 021/221-402 (Josip Pejπa)
Sama planina Kozjak, iako nije visoka, Planinarski dom Putalj uglavnom zapoËinju na æeljezniËkim  Split, autobusni kolodvor, tel. 021/338-505, 338-502, 338-469
ima dva lica. S kopnene strane to je tek postajama, ili stanicama prigradskih
valovita visoravan, ali se s primorske nike. BuduÊi je ljeti stijena izloæena autobusa. Ovoga vam puta preporuËamo
Planinarsko skloniπte
strmo uzdiæe kao moÊna πesnaest km suncu, upravo je rano proljeÊe idealno za uspon iz Kaπtel SuÊurca do planinarskog
dugaËka barijera iznad Kaπtelanskog zal- planinarenje ovim krajem. doma “Putalj” i od Kaπtel Staroga do Orlovo gnijezdo
jeva. Na samom rubu visoravni su i najviπi doma na MalaËki.
vrhovi planine (Veli vrj 779 m). Posebno Do Kaπtel SuÊurca autobusom iz
je impozantna Kozjakova stijena, slikovit  Planinarski put “Kolijevkom Splita, zatim stazom na sjever.
hrvatske dræavnosti”
kameni zid visine 50 do 250 m, ali svojom Asfaltnom cestom do groblja i kapelice Markezina greda
duæinom jedna od naπih najduæih stijena. Kako bi planinari πto bolje upoznali ovaj Gospe od Hladi, a zatim joπ sat vremena
PenjaËki je vrlo zanimljiva, sa πirokim kraj bogat arheoloπkim nalazima iz vre- uzbrdo markacijom do planinarskog
izborom penjaËkih problema. BuduÊi je mena hrvatskih kraljeva, HPD “Ante doma “Putalj” (460 m). Uspon traje
stijena Kozjaka okrenuta jugu, privlaËi Bedalov” iz Kaπtel Kambelovca trasiralo kojih dva sata. Od planinarskog doma,
penjaËe tijekom cijele godine. Gotovo svi je planinarski put “Kolijevkom hrvatske smjeπtenog na obronku podno juæne sti-
naπi dalmatinski penjaËi svoje su prve dræavnosti” i izdalo vodiË sa jene Kozjaka, pruæa se izvanredni vidik
korake u stijeni naËinili upravo na zemljovidom. Staza ima 19 kontrolnih na Split i Kaπtela. “Putalj” je jedan od
Kozjaku. Dobre prometne veze, pristu- toËaka, mahom ranokrπÊanskih crkvica najveÊih domova u Dalmaciji. Stalno je
paËnost, kratki usponi i laka orijentacija i lokaliteta znaËajnih za hrvatsku povi- otvoren i opskrbljen, pa je idealno
Ëine posjet Kozjaku vrlo atraktivnim jest. Svake godine poËetkom oæujka, odmoriπte i prenoÊiπte za dvodnevne
kako za planinare tako i za druge izlet-
osnivaËi organiziraju sada veÊ tradi- planinarske izlete.
cionalni godiπnji pohod tom stazom.