You are on page 1of 5

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r.

SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2020
(skrajne daty)

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE


Nazwa przedmiotu/
Składnia
modułu
Kod przedmiotu/
MK1_14.3
modułu*
Wydział (nazwa
jednostki prowadzącej Filologiczny
kierunek)
Nazwa jednostki
Instytut Filologii Angielskiej
realizującej przedmiot
Kierunek studiów FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA
Poziom kształcenia I stopnia
Profil ogólnoakademicki
Forma studiów niestacjonarna
Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2
Rodzaj przedmiotu kierunkowy
Język wykładowy angielski
Koordynator dr Marcin Kudła
Imię i nazwisko osoby
dr Dorota Rut-Kluz
prowadzącej / osób
dr Marcin Kudła
prowadzących

* - zgodnie z ustaleniami na Wydziale

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr Inne Liczba pkt


Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt.
(nr) (jakie?) ECTS

2 10 10 3

1.2. Sposób realizacji zajęć


x zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (z toku):

Wykład: zaliczenie bez oceny oraz egzamin pisemny


Ćwiczenia: zaliczenie pisemne z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. Zaliczony kurs ze Wstępu do


językoznawstwa

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu/modułu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami składni języka angielskiego


Umiejętna analiza fraz i zdań w języku angielskim. Poszukiwanie rozwiązań do
C2
stopniowo trudniejszych struktur, na bazie już zdobytych umiejętności
C3 Lepsze i głębsze zrozumienie struktury zdania w języku angielskim

3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu ( wypełnia koordynator)

Odniesienie do
EK ( efekt Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu efektów
kształcenia) (modułu) kierunkowych
(KEK)
EK_01 Student nazywa i opisuje teorie różnych autorów dotyczące K_W06, K_W11,
składni. K_W13, K_W14,
K_W18
EK_02 Student potrafi przypisać poszczególne terminy i pojęcia K_W02, K_W06,
do odpowiednich teorii. K_W13,
EK_03 Student potrafi porównać podejście różnych teorii do K_W06, K_W10,
wybranych zjawisk językowych z zakresu składni. K_W13,
EK_04 Student definiuje podstawowe funkcje i kategorie K_W02, K_W12
gramatyczne w zdaniach.
EK_05 Student identyfikuje i przeprowadza analizę fraz K_U02, K_W07,
rzeczownikowej przymiotnikowej, przysłówkowej, K_W17
przyimkowej i czasownikowej.
EK_06 Student identyfikuje rożne typy fraz czasownikowych i K_U05, K_W07,
przeprowadza analizę takich zdań. K_W17
EK_07 Student analizuje zdania z różnymi typami okoliczników K_W05, K_W09,
zdania. K_W17
EK_08 Student formułuje twierdzenia na podstawie przykładów. K_U06, K_U07,
K_K03
EK_09 Student potrafi odnieść się do analiz przeprowadzanych K_U06, K_U07,
przez innych studentów. K_K02

3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator)


A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Podstawowe pojęcia i ich tło historyczne
Główne teorie składni w XX wieku
Teoria składni Noama Chomskiego – od gramatyki generatywnej do składni minimalistycznej
Struktura zdania
Role tematyczne
Gramatyka konstrukcji
Przykłady różnych rozwiązań wybranych problemów z zakresu składni

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć


praktycznych

Treści merytoryczne
Wprowadzenie do przedmiotu zapoznanie studentów z pojęciem struktury w składni i jej
cechami
Struktura zdania: podstawowe funkcje w zdaniu
Podstawowe kategorie gramatyczne (rzeczownik, fraza rzeczownikowa, przymiotnik,
przysłówek, przyimek, frazy przymiotnikowe, przysłówkowe i przyimkowa.
Fraza czasownikowa (kategorie czasowników)
Przysłówki modalne, wyrażenia przydawkowe
Grupa czasownikowa (czas. pomocnicze) wyrażenie trybu, aspektu i strony
Fraza rzeczownikowa - struktura
Zdania złożone: współrzędnie złożone

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład problemowy


Ćwiczenia: analiza przykładów z dyskusją, studenci analizują frazy i zdania proponując własne
rozwiązania na podstawie już zdobytej wiedzy i umiejętności (praca w grupach, rozwiązywanie
zadań, dyskusja)

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Metody oceny efektów kształcenia


Forma zajęć
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin
Symbol efektu dydaktycznych
pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w
(w, ćw, …)
trakcie zajęć)
EK_ 01 Egzamin pisemny w
EK_ 02 Egzamin pisemny w
EK_ 03 Egzamin pisemny w
EK_ 04 Kolokwium, Egzamin pisemny ćw, w
EK_ 05 Kolokwium, Egzamin pisemny ćw, w
EK_ 06 Kolokwium, Egzamin pisemny ćw, w
EK_ 07 Kolokwium ćw
EK_08 Obserwacja w trakcie zajęć ćw
EK_09 Obserwacja w trakcie zajęć ćw
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Wykład: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w wykładach oraz uzyskanie co


najmniej 60% punktów na teście zaliczeniowym.

Ćwiczenia: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w ćwiczeniach oraz uzyskanie co


najmniej 60% punktów na teście zaliczeniowym.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Skala ocen:
Bdb – 100% - 92%
Db+ – 91% - 84%
Db – 83% - 76%
Dost – 75% - 68%
Dost+ – 67% - 60%

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH


EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Średnia liczba godzin na


Forma aktywności
zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów 20
Inne z udziałem nauczyciela 2
(udział w konsultacjach, egzaminie)
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta 55
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)
SUMA GODZIN 77
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 3
* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy
studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy --
zasady i formy odbywania --
praktyk

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

Wykłady:

Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press.

Goldberg, Adele E. 1995. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument


Structure. Chicago: University of Chicago Press.

Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Leech, Geoffrey; and Svartvik, Jan. 1985. A
Grammar of Contemporary English. London and New York: Longman.

Ćwiczenia:

Burton-Roberts N. 1986. Analysing Sentences. An Introduction to English Syntax.


Longman.

Literatura uzupełniająca:

Croft, William. 2007. “Construction Grammar”, in Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens
(eds.) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, pp.
463-508.

Radford. Andrew. 1981. Transformational Syntax – A Student’s guide to Chomsky’s


Extended Standard Theory. Cambridge University Press.

Smith, N. V. and D. Wilson. 1979. Modern Linguistics – The results of Chomsky’s revolution.
Pelican.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej