You are on page 1of 2

ANALYS/Kina

Det senaste årtiondet har antalet kinesiska utlandsstudenter ökat dramatiskt.
Men i stället för en grogrund till reformer i Kina, har studenterna blivit
regimens verktyg för att kväva den akademiska friheten utomlands, skriver
journalisten Jojje Olsson i en analys för Universitetsläraren. Jojje Olsson

Kinas globala kamp mot
den akademiska friheten
q När University of California, på internet, vid sidan av en film ”Sommaren 2017 Där framhölls vikten av att
San Diego i början av 2017 av CSSA där andra kinesiska kinesiska studenter alltid ska
bokade Dalai lama som talare studenter uttryckte stolhet över kunde Fairfax följa och förespråka partilinjen
till sommarens examenscere- sitt land. Smutskastningskam- Media även avslöja i utlandet, samt sprida ”positiv
moni hotade studentföreningen panjen mot Yang spred sig från
hur Kina bygger ett patriotisk energi”. Dokumentet
Chinese Scholars and Students sociala medier till statlig kinesisk uppmanade även etableringen
Association, CSSA, med ”tuffa media, som bland annat kallade nätverk i Australien av ett nätverk för att länka
åtgärder för att bekämpa henne ”omogen och elak”. för att spionera på samman utlandsstudenter med
skolans orimliga beteende”. ambassader och konsulat, för
CSSA var dessutom öppet med Även Kinas utrikesministerium
landets kinesiska att de ska ”känna av moderlan-
att man handlade efter instruk- vägde in. Vid en presskonfe- befolkning i syfte dets närvaro” även utomlands.
tioner från Kinas konsulat i Los rens sade dess talesman att att ”skydda Pekings Vidare har president Xi
Angeles. kinesiska studenter i utlandet Jinping även personligen pekat
Hävstången är att lärosätet nu måste vara ”ansvarsfulla” med kärnintressen”. I slu- ut utlandsstudenter som ett
har 3 500 kinesiska studenter; offentliga uttalanden, och tet av oktober var- nytt och viktigt fokus att arbeta
tio procent av det totala antalet. är välkomna tillbaka till Kina
nade chefen för Aus- med för att uppnå hans offici-
De betalar i regel full studie­ om de ”älskar moderlandet ella slogan om ”den kinesiska
avgift, till skillnad från de stipen- från hjärtat” och är villiga att traliens underrättel- nationens återfödelse”. Allra
dier eller subventioner som göra en insats för nationen. setjänst för ”utländ- tydligast är detta i Australien,
många lokalinvånare åtnjuter.
Då det i dag finns cirka 350 000
Budskapet var klart – vi har koll
på dig även i utlandet.
ska influenser” vid vars drygt 130 000 kinesiska
studenter utgör över en tred-
kinesiska studenter i USA – fem CSSA, som nu har över 150 landets universitet. ” jedel av det totala antalet
gånger så många som för ett underavdelningar, anklagades utlandsstudenter.
årtionde sedan – så är detta redan på 1990-talet för att narium om mänskliga rättig-
heller inte förstå gången som bedriva spionverksamhet mot heter i Kina vid Duke University, När läromaterial vid University
CSSA försöker påverka den kinesiska studenter i Kanada, med slagord som ”försvara of Newcastle refererade till
akademiska friheten. på uppdrag av ambassaden resolut moderlandets ära och Taiwan som ett land kontak-
När studenten Yang Shuping i Ottawa. År 2005 uppgav värdighet”. tades universitetsledningen
i maj 2017 tackade för ”ren belgiska myndigheter att CSSA De senaste åren har aktivite- förra sommaren av Kinas
luft och yttrandefrihet” under ägnade sig åt industrispio- terna trappats upp betydligt, konsulat i Sydney. Detta sedan
sin tid vid University of Mary- nage i flera europeiska länder. vilket ligger helt i linje med ett kinesiska studenter börjat
land, gick CSSA till full attack. Ett par år senare protesterade dokument från Kinas utbild- skälla på föreläsaren och sedan
Hennes inspelade tal lades ut organisationen mot ett semi- ningsministerium i januari 2016. spelat in meningsutbytet för att

30 universitetsläraren  nr
nr 11 •
• 2018
2018
publicera i lokal kinesiskspråkig skulle tveka” att rapportera underrättelsechefens och utri- samhet i Kina och samarbeten
media. sina studiekamrater till Kinas kesministerns tidigare utta- med internetjätten Tencent,
Samma månad varvade ett ambassad i Australien. En tidi- landen – skarp kritik i statlig är riskerna ännu större än för
tiotal lyxbilar på tomgång gare ordförande för CSSA vitt- kinesisk media. Nu vägde även Cambridge University Press.
utanför det indiska konsulatet i nade i en annan intervju om hur Kinas ambassad in genom att Under tiden avslöjade ännu fler
Sydney, med kinesiska flaggor kinesiska myndigheter finan- beskylla rapporter om ökat akademiska förlag hur de fått
och banderoller om dödshot sierar organisationen och flyger kinesiskt inflytande i Australien liknande krav från kinesiskt håll.
mot alla som ”förolämpar Kina”. in medlemmar från hela Austra- för en “kalla kriget-mentalitet”. Några hade hörsammat kraven,
Anledningen var att en doktor lien till ambassaden i Canberra andra hade helt enkelt valt att
i informationsteknologi använt för politiska direktiv. Varningsklockor av en annan lämna Kina.
en karta där bestridda områden Sommaren 2017 kunde Fairfax sort ringde när Cambridge
i Himalaya betecknades som Media även avslöja hur Kina University Press, världens äldsta Möjligen håller självcensur
indiska. Han tvingades sedan bygger ett nätverk i Austra- förläggare med anor från 1500- bland utländska aktörer på att
utfärda en offentlig ursäkt i vad lien för att spionera på landets talet, i augusti i fjol tog bort bli ett nytt normaltillstånd. Så
som var den fjärde liknande kinesiska befolkning i syfte att 315 artiklar från sitt digitala sker i alla fall redan bland de
incidenten på kort tid. ”skydda Pekings kärnintressen”. arkiv i Kina efter ett ultimatum tiotals västerländska univer-
Vid Australia National Univer- I slutet av oktober varnade från myndigheterna. Innehållet sitet som som tillåtits öppna
sity är hela 60 procent av alla chefen för Australiens underrät- rörde ämnen som Tibet, kultur- filialer i Kina. 2016 släppte
utlandsstudenter från Kina. telsetjänst för ”utländska influ- revolutionen, massakern vid USA:s myndigheter en rapport
Under nationaldagen 2016 rev enser” vid landets universitet. Himmelska fridens torg och om tolv sådana amerikanska
ursinniga kinesiska studenter Uppmärksamheten fick utrikes- Mao Zedong. Om Cambridge campus i Kina, som visade att
ner affischer med information minister Julie Bishop att i ett tal vägrade skulle hela arkivet i de inte åtnjöt den fulla akade-
om massakern vid Himmelska samma månad uppmana kine- stället blockeras. miska frihet som utlovats i avtal
fridens torg. Den allra effekti- siska studenter att respektera Förutsägbart nog väckte och stadgar. Hälften av dem
vaste formen av censur är dock den yttrandefrihet som råder i censuren en väldig kritikstorm hade inte ens tillgång till ett
självcensur. En professor vid Australien. inom den akademiska världen ocensurerat internet.
samma universitet berättade samt i medier och allehanda Enligt Institute of Interna-
nyligen för Forbes hur flera Professor Clive Hamilton hade organisationer. Efter några tional Education finns just
kineser hon talat med är väl kartlagt utvecklingen i sin bok dagar blev trycket så stort att nu över en miljon kinesiska
medvetna om övervakningen Silent Invasion: How China Cambridge University Press studenter i utlandet. Kineser
från CSSA, och därför väljer is Turning Australia into a ändrade sitt beslut, vilket heller utgör även den största
tystnad framför att likt Yang Puppet State. Men i november ännu inte lett till någon total- utländska gruppen i Sverige
Shuping hamna i problem. beslutade förlaget Allen & blockering av dess arkiv i Kina. med cirka 2 500 studenter, före
Detta bekräftades sommaren Unwin – där Hamilton tidigare Fallet hyllades som ett exempel Finland och Tyskland. CSSA
2017 av Merriden Varrall, gett ut åtta böcker – att i sista på att det fortfarande går att återfinns därmed också vid sex
föreståndare för östasiatiska stund stoppa publiceringen. stå upp mot den kinesiska regi- svenska högskolor.
programmet i statsveten- Anledningen uppgavs vara en mens krav. Det finns förvisso inga doku-
skap vid tankesmedjan Lowy ”hotbild” mot såväl förlaget Men glädjen blev kortvarig. menterade fall om hur orga-
Institute i Sydney, som tidi- som professorn personligen. För i november 2017 uppda- nisationen lyckats påverka
gare undervisat i Peking. Väl Fallet sades vara första gången gades att Springer Nature, akademisk frihet i Sverige. Men
hemma i Australien märkte hon någonsin i Australiens historia världens största akademiska på Linkedin skriver en tidi-
en liknande atmosfär i klass- som en utländsk makt stoppar förläggare, sedan en tid tillbaka gare ordförande för CSSA vid
rummen, då flera kinesiska en bokpublicering. raderat över 1 000 artiklar från Handelshögskolan att organi-
studenter bad om att bli place- I Australien har oron gått sitt sökbara arkiv i Kina efter sationen verkar under vägled-
rade i kursgrupper utan andra så långt att landet utarbetat samma slags ultimatum. I stället ning och styrning av sektionen
kineser för att våga tala öppet. en särskild anti-spionlag för en helomvändning enligt för utbildning vid den kinesiska
vars utkast premiärminister ovan insisterade företaget att ambassaden i Stockholm. Den
Studenten Lu Lupin, ordfö- Malcolm Turnbull presente- det minsann inte handlade om torde således vara den enda
rande för CSSA vid Univer- rade i december. Att udden var censur, utan blott om att ”följa studentorganisation i Sverige
sity of Canberra, sade mycket riktad mot Kina var heller inget lokala lagar”. som finansieras och ”vägleds”
riktigt också i en intervju med som Turnbull hymlade med. För Springer Nature, som har av utländska myndigheter.
Fairfax Media i fjol att hon ”inte Lagförslaget mötte – liksom en omfattande tryckeriverk- TEXT JOJJE OLSSON

nr 1 • 2018   universitetsläraren
nr 1 31