You are on page 1of 17

Num. 8248 / 06.03.

2018 9644

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

DECRET 10/2018, de 9 de febrer, del Consell, pel qual DECRETO 10/2018, de 9 de febrero, del Consell, por el
s’aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de pro- que se aprueba el Reglamento de los servicios de volunta-
tecció civil de la Comunitat Valenciana, i es crea i regula riado de protección civil de la Comunitat Valenciana, y se
el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil crea y regula el Registro de los Servicios de Voluntariado
de la Comunitat Valenciana. [2018/2259] de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. [2018/2259]

Índex Índice
Preàmbul Preámbulo
Títol I. Disposicions generals Título I. Disposiciones generales
Capítol únic. Objecte i àmbit de la norma Capítulo único. Objeto y ámbito de la norma
Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto
Article 2. Àmbit territorial Artículo 2. Ámbito territorial
Títol II. Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de Título II. Reglamento de los servicios de voluntariado de protección
la Comunitat Valenciana civil de la Comunitat Valenciana
Capítol I. Aspectes generals Capítulo I. Aspectos generales
Article 3. Serveis de voluntariat de protecció civil Artículo 3. Servicios de voluntariado de protección civil
Article 4. Concepte de personal voluntari de protecció civil Artículo 4. Concepto de personal voluntario de protección civil
Article 5. Marc operatiu Artículo 5. Marco operativo
Article 6. Registre Artículo 6. Registro
Article 7. Assegurança Artículo 7. Seguro
Article 8. Foment dels serveis de voluntariat de protecció civil Artículo 8. Fomento de los servicios de voluntariado de protección
civil
Capítol II. Les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil Capítulo II. Las agrupaciones locales de voluntariado de protección
civil
Article 9. Les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil Artículo 9. Las agrupaciones locales de voluntariado de protección
civil
Article 10. Àmbit territorial d’actuació Artículo 10. Ámbito territorial de actuación
Article 11. Àmbit supramunicipal de l’agrupació Artículo 11. Ámbito supramunicipal de la agrupación
Article 12. Funcions Artículo 12. Funciones
Article 13. Dependència Artículo 13. Dependencia
Article 14. Estructura Artículo 14. Estructura
Article 15. Nomenaments Artículo 15. Nombramientos
Article 16. Reglament de l’ALVPC Artículo 16. Reglamento de la ALVPC
Capítol III. L’Estatut del Voluntariat de Protecció Civil Capítulo III. El Estatuto del Voluntariado de Protección Civil
Secció primera. Classificació del voluntariat Sección primera. Clasificación del voluntariado
Article 17. Classificació del personal voluntari al servei de les Artículo 17. Clasificación del personal voluntario al servicio de las
ALVPC ALVPC
Article 18. Personal voluntari en formació Artículo 18. Personal voluntario en formación
Article 19. Personal voluntari en pràctiques Artículo 19. Personal voluntario en prácticas
Article 20. Personal voluntari operatiu Artículo 20. Personal voluntario operativo
Article 21. Personal voluntari col·laborador Artículo 21. Personal voluntario colaborador
Article 22. Caràcter de la prestació del voluntariat Artículo 22. Carácter de la prestación del voluntariado
Secció segona. Adquisició i pèrdua de la condició de personal Sección segunda. Adquisición y pérdida de la condición de personal
voluntari de protecció civil voluntario de protección civil
Article 23. Requisits per a l’ingrés en l’ALVPC Artículo 23. Requisitos para el ingreso en la ALVPC
Article 24. Nomenament Artículo 24. Nombramiento
Article 25. Baixa temporal Artículo 25. Baja temporal
Article 26. Pèrdua de la condició de personal voluntari Artículo 26. Pérdida de la condición de personal voluntario
Secció tercera. Drets i deures Sección tercera. Derechos y deberes
Article 27. Drets Artículo 27. Derechos
Article 28. Uniformitat i identificació Artículo 28. Uniformidad e identificación
Article 29. Deures Artículo 29. Deberes
Secció quarta. Recompenses Sección cuarta. Recompensas
Article 30. Valoració de conductes Artículo 30. Valoración de conductas
Capítol IV. Formació per al voluntariat de protecció civil Capítulo IV. Formación para el voluntariado de protección civil
Article 31. Curs de formació bàsica Artículo 31. Curso de formación básica
Article 32. Període de pràctiques Artículo 32. Período de prácticas
Article 33. Formació continuada Artículo 33. Formación continuada
Article 34. Homologació dels cursos Artículo 34. Homologación de los cursos
Capítol V. Actuacions en emergències de les ALVPC Capítulo V. Actuaciones en emergencias de las ALVPC
Article 35. Actuacions en emergències Artículo 35. Actuaciones en emergencias
Article 36. Actuació fora de servei Artículo 36. Actuación fuera de servicio
Article 37. Convenis de col·laboració Artículo 37. Convenios de colaboración
Capítol VI. Les associacions o entitats col·laboradores en matèria Capítulo VI. Las asociaciones o entidades colaboradoras en materia
de protecció civil de protección civil
Article 38. Associacions o entitats col·laboradores Artículo 38. Asociaciones o entidades colaboradoras
Article 39. Mobilització en emergències Artículo 39. Movilización en emergencias
Article 40. Actuació en emergències Artículo 40. Actuación en emergencias
Article 41. Identificació en emergències Artículo 41. Identificación en emergencias
Num. 8248 / 06.03.2018 9645

Article 42. Formació Artículo 42. Formación


Títol III. El Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil Título III. El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protec-
de la Comunitat Valenciana ción Civil de la Comunitat Valenciana
Article 43. Creació i regulació del registre Artículo 43. Creación y regulación del registro
Article 44. Objecte del registre Artículo 44. Objeto del registro
Article 45. Àmbit del registre Artículo 45. Ámbito del registro
Article 46. Caràcter i efectes del registre Artículo 46. Carácter y efectos del registro
Article 47. Contingut de l’assentament d’inscripció Artículo 47. Contenido del asiento de inscripción
Article 48. Gestió del registre Artículo 48. Gestión del registro
Article 49. Procediment d’inscripció Artículo 49. Procedimiento de inscripción
Article 50. Modificació de les dades del registre Artículo 50. Modificación de los datos del registro
Article 51. Cancel·lació de l’assentament d’inscripció en el registre Artículo 51. Cancelación del asiento de inscripción en el registro
Article 52. Accés a les dades del registre Artículo 52. Acceso a los datos del registro
Article 53. Protecció de dades i transparència Artículo 53. Protección de datos y transparencia
Disposició addicional única. No-increment de la despesa Disposición adicional única. No incremento del gasto
Disposicions transitòries Disposiciones transitorias
Primera. Termini d’adaptació dels reglaments locals Primera. Plazo de adaptación de los reglamentos locales
Segona. Termini de formalització dels convenis amb les associaci- Segunda. Plazo de formalización de los convenios con las asocia-
ons o entitats col·laboradores ciones o entidades colaboradoras
Disposició derogatòria única. Derogació normativa Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Disposicions finals Disposiciones finales
Primera. Aprovació dels distintius, uniformitat, característiques dels Primera. Aprobación de los distintivos, uniformidad, características
vehicles i carnet identificatiu dels serveis de protecció civil de la Comu- de los vehículos y carné identificativo de los servicios de protección
nitat Valenciana, i models normalitzats civil de la Comunitat Valenciana, y modelos normalizados
Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor

PREÀMBUL PREÁMBULO

La implicació de la ciutadania de la Comunitat Valenciana en tas- La implicación de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana en


ques de protecció civil és una manifestació del seu caràcter solidari i tareas de protección civil es una manifestación de su carácter solidario
altruista, que en les últimes dècades s’ha canalitzat a través de la creació y altruista, que en las últimas décadas se ha canalizado a través de la
d’agrupacions locals de voluntariat de protecció civil i d’associacions creación de agrupaciones locales de voluntariado de protección civil y
que col·laboren en aquesta tasca. de asociaciones que colaboran en esta tarea.
Les administracions públiques han de prestar especial interés perquè Las administraciones públicas deben prestar especial interés en que
aquest potencial humà es regule i s’organitze a fi d’aconseguir el seu este potencial humano se regule y se organice con objeto de lograr su
principal objectiu: la protecció de les persones i els seus béns en situa- principal objetivo: la protección de las personas y sus bienes en situa-
cions d’emergència. ciones de emergencia.
La Generalitat, coneixedora de la labor que tira endavant el personal La Generalitat, conocedora de la labor que desarrolla el personal
voluntari, va dedicar el capítol IV, del títol IV, de la Llei 13/2010, de voluntario, dedicó el capítulo IV, del título IV, de la Ley 13/2010, de 23
23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emer- de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emer-
gències (d’ara endavant, LPCGE), a regular els aspectes més rellevants gencias (en adelante, LPCGE), a regular los aspectos más relevantes del
del voluntariat de protecció civil, i en compliment del que estableix voluntariado de protección civil, y en cumplimiento de lo establecido
l’article 46 de l’esmentada llei, va ser aprovat el Decret 7/2007, de 19 en el artículo 46 de la citada ley, fue aprobado el Decreto 7/2007, de 19
de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament autonòmic dels de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento autonómico
serveis del voluntariat de protecció civil i l’Estatut del Voluntariat de de los servicios del voluntariado de protección civil y el Estatuto del
Protecció Civil. Voluntariado de Protección Civil.
És en l’esmentat reglament on s’indica que la labor del voluntariat Es en el citado reglamento donde se indica que la labor del volunta-
de protecció civil ha de canalitzar-se a través de les agrupacions locals riado de protección civil debe canalizarse a través de las agrupaciones
de voluntariat de protecció civil, aixoplugades sota el paraigua de l’Ad- locales de voluntariado de protección civil, enmarcadas bajo el paraguas
ministració local, siga aquesta municipal o d’un àmbit superior o fins i de la Administración local, ya sea esta municipal o de un ámbito supe-
tot inferior, i les associacions o entitats col·laboradores, que per a tindre rior o incluso inferior, y las asociaciones o entidades colaboradoras, que
aquest caràcter, han de disposar d’un conveni amb l’òrgan competent de para tener este carácter, deberán disponer de un convenio con el órgano
protecció civil de la Generalitat. competente de protección civil de la Generalitat.
Al voluntariat de protecció civil, se li aplica la Llei 4/2001, de 19 de Al voluntariado de protección civil, le resulta de aplicación la Ley
juny, del voluntariat, sense perjudici de les especialitats que es preveuen 4/2001, de 19 de junio, del voluntariado, sin perjuicio de las especiali-
o deriven de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de dades que se prevén o deriven de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre,
protecció civil i gestió d’emergències, i dels reglaments de desplega- de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, y de sus
ment. reglamentos de desarrollo.
A causa del temps transcorregut des de l’aprovació inicial d’aquesta Debido al tiempo transcurrido desde la aprobación inicial de esta
normativa, s’ha considerat necessari actualitzar-la, per tal d’adequar la normativa, se ha considerado necesario actualizarla, para adecuar su
seua aplicació. aplicación.
En l’elaboració i aplicació de la present norma es compleixen els En la elaboración y aplicación de la presente norma se cumplen los
principis establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administra- Esta disposición está incluida en el Plan normativo de la Adminis-
ció de la Generalitat per a 2017. tración de la Generalitat para 2017.
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 49.3.14ª Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo
de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 46.3 49.3.14ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el
de la LPCGE, i el Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, artículo 46.3 de la LPCGE, y el Decreto 151/2015, de 18 de septiembre,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
Num. 8248 / 06.03.2018 9646

de la Generalitat; havent-se sotmés a un tràmit d’audiència prèvia amb de la Presidencia de la Generalitat; habiéndose sometido a un trámite de
les entitats afectades i havent sigut informat per la Comissió de Pro- audiencia previa con las entidades afectadas y habiendo sido informado
tecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, a pro-
Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat puesta del president de la Generalitat, conforme con el Consell Jurídic
Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la seua reunió de Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell
9 de febrer de 2018, en su reunión de 9 de febrero de 2018,

DECRETE DECRETO

TÍTOL I TÍTULO I
Disposicions generals Disposiciones generales

CAPÍTOL ÚNIC CAPÍTULO ÚNICO


Objecte i àmbit de la norma Objeto y ámbito de la norma

Article 1. Objecte Artículo 1. Objeto


L’objecte del present reglament és regular l’organització i el funcio- El objeto del presente reglamento es regular la organización y fun-
nament dels serveis de voluntariat de protecció civil en compliment del cionamiento de los servicios de voluntariado de protección civil en
que disposa l’article 46.3 de la LPCGE, i crear i regular el Registre dels cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la LPCGE, y crear
Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, y regular el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección
sense perjudici de les competències de l’Administració local determi- Civil de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las competencias de
nades per la normativa aplicable en aquesta matèria. la Administración local determinadas por la normativa de aplicación en
esta materia.

Article 2. Àmbit territorial Artículo 2. Ámbito territorial


L’àmbit territorial del present reglament és la Comunitat Valenciana. El ámbito territorial del presente reglamento es la Comunitat Valen-
ciana.

Article 3. Serveis de voluntariat de protecció civil Artículo 3. Servicios de voluntariado de protección civil
S’entén per serveis de voluntariat de protecció civil el conjunt de Se entiende por servicios de voluntariado de protección civil el
personal voluntari i de recursos materials integrats en una agrupació conjunto de personal voluntario y recursos materiales integrados en
local de voluntariat de protecció civil (d’ara en avant, ALVPC), o bé una agrupación local de voluntariado de protección civil (en adelante,
en una associació o entitat col·laboradora de la Generalitat en aquesta ALVPC) o en una asociación o entidad colaboradora de la Generalitat
matèria, que tenen com a finalitat canalitzar la participació lliure i des- en esta materia, que tienen como finalidad canalizar la participación
interessada de la ciutadania en les tasques de protecció civil, segons es libre y desinteresada de la ciudadanía, en las labores de protección civil,
descriu en la LPCGE i en aquest reglament. según se describe en la LPCGE y en este reglamento.

Article 4. Concepte de personal voluntari de protecció civil Artículo 4. Concepto de personal voluntario de protección civil
1. Es considera personal voluntari de protecció civil les persones 1. Tendrán la consideración de personal voluntario de protección
físiques que lliurement i desinteressadament s’integren en entitats i civil las personas físicas que libre y desinteresadamente se integren
organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, la fi de les en entidades y organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
quals siga la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant cuyo fin sea la protección de las personas, los bienes y el medio ambien-
davant de situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública, com en te, tanto ante situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad públi-
accidents greus i altres anàlogues, entenent aquesta incorporació com a ca, como en accidentes graves y otras análogas, entendiendo esta incor-
expressió organitzada de la solidaritat humana i mitjà significatiu de la poración como expresión organizada de la solidaridad humana y medio
participació ciutadana en la vida comunitària. significativo de la participación ciudadana en la vida comunitaria.
2. L’activitat voluntària desenvolupada en el marc del present regla- 2. La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente
ment és independent de l’obligació que com a ciutadà o ciutadana puga reglamento es independiente de la obligación que como ciudadano o
correspondre al personal voluntari en els casos de risc greu, catàstrofe ciudadana pudiera corresponder al personal voluntario en los casos de
o calamitat pública, conformement amb l’article 30.4 de la Constitució grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme al artículo 30.4
Espanyola. de la Constitución Española.
3. El caràcter gratuït de la prestació del servei es considera que és 3. El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin
sense perjudici del dret al reembossament de les despeses que ocasione perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que ocasione su des-
el seu exercici. empeño.
4. L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball 4. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir
retribuït. al trabajo retribuido.
5. Tal com estableix l’article 45 de la LPCGE, el personal voluntari 5. Tal y como establece el artículo 45 de la LPCGE, el personal
forma part dels serveis complementaris d’intervenció d’emergències. voluntario forma parte de los servicios complementarios de intervención
de emergencias.

TÍTOL II TÍTULO II
Reglament dels serveis de voluntariat Reglamento de los servicios de voluntariado
de protecció civil de la Comunitat Valenciana de protección civil de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL I CAPÍTULO I
Aspectes generals Aspectos generales

Article 5. Marc operatiu Artículo 5. Marco operativo


Les ALVPC i associacions o entitats col·laboradores han de dur a Las ALVPC y asociaciones o entidades colaboradoras llevarán a
terme les seues missions en el marc del Pla territorial d’emergència de cabo sus misiones en el marco del Plan territorial de emergencia de la
Num. 8248 / 06.03.2018 9647

la Comunitat Valenciana, plans especials i procediments d’actuació, i Comunitat Valenciana, planes especiales y procedimientos de actuación,
també la resta de planificació de protecció civil d’àmbit local que s’apli- así como el resto de planificación de protección civil de ámbito local
que en funció del tipus d’emergència, amb subjecció a les ordres que es que sea de aplicación en función del tipo de emergencia, con sujeción a
reben de la persona que exercisca la direcció del pla. las órdenes que se reciban de la persona que ejerza la dirección del plan.

Article 6. Registre Artículo 6. Registro


Les ALVPC, associacions i entitats col·laboradores podran ins- Las ALVPC, asociaciones y entidades colaboradoras podrán inscri-
criure’s al Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la birse en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil
Comunitat Valenciana, la creació i el funcionament del qual es regula de la Comunitat Valenciana, cuya creación y funcionamiento se regula
en el títol III del present decret. en el título III del presente decreto.

Article 7. Assegurança Artículo 7. Seguro


1. Les ALVPC i les associacions o entitats col·laboradores de la 1. Las ALVPC y las asociaciones o entidades colaboradoras de la
Generalitat en aquesta matèria, han de subscriure, prèviament a l’inici Generalitat en esta materia, deberán suscribir, previamente al inicio de
de les activitats, una pòlissa d’assegurança d’accidents que cobrisca la las actividades, una póliza de seguro de accidentes que cubra la indem-
indemnització pels riscs següents: defunció en el desenvolupament de nización por los siguientes riesgos: defunción en el desarrollo de su
la seua comesa com a membre de protecció civil, invalidesa absoluta i cometido como miembro de protección civil, invalidez absoluta y per-
permanent, invalidesa parcial per pèrdua física o funcional de membres, manente, invalidez parcial por pérdida física o funcional de miembros,
assistència mèdica i farmacèutica amb cobertura il·limitada en centres asistencia médico-farmacéutica con cobertura ilimitada en centros con-
concertats per l’asseguradora. certados por la aseguradora.
2. Les cobertures mínimes a contractar són de 30.000 euros, per al 2. Las coberturas mínimas a contratar serán de 30.000 euros, para el
cas de defunció, i de 60.000 euros, per al cas d’invalidesa, per sinistre, supuesto de defunción, y de 60.000 euros, para el supuesto de invalidez,
sense que existisca limitació per anualitat d’assegurança. por siniestro, sin que exista limitación por anualidad de seguro.
En el cas d’assistència mèdica i farmacèutica en centres no concer- En el caso de asistencia médico-farmacéutica en centros no concer-
tats, el límit de la indemnització és de 6.000 euros. tados el límite de la indemnización será de 6.000 euros.
El col·lectiu objecte d’assegurança ha de ser el corresponent a les El colectivo objeto de seguro deberá ser el correspondiente a las
persones que pertanguen a les agrupacions locals de voluntariat de pro- personas que pertenezcan a las agrupaciones locales de voluntariado de
tecció civil i a les associacions o entitats col·laboradores en aquesta protección civil y a las asociaciones o entidades colaboradoras en esta
matèria que estiguen inscrites en el Registre dels Serveis de Voluntariat materia que estén inscritas en el Registro de los Servicios de Volunta-
de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, i, per tant, s’ha d’establir riado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, y, por tanto, se
contractualment que, perquè la cobertura d’assegurança siga efecti- deberá establecer contractualmente que, para que la cobertura de seguro
va, és suficient que la persona forme part del referit col·lectiu, per la sea efectiva, será suficiente con que la persona forme parte del referido
qual cosa, a efectes contractuals, la condició d’assegurat o assegurada colectivo, por lo que, a efectos contractuales, la condición de asegurado
s’obté des del mateix moment en què es produeix la pertinença, i no o asegurada se obtendrá desde el mismo momento en que se produz-
és, doncs, necessària la comunicació prèvia de la relació nominal de ca la pertenencia, sin que sea necesaria la comunicación previa de la
persones assegurades. d’assegurats. Aquesta relació queda a disposició relación nominal de las personas aseguradas. Dicha relación quedará a
de l’entitat asseguradora perquè puga realitzar qualsevol comprovació disposición de la entidad aseguradora para que pueda realizar cualquier
a aquests efectes. comprobación a estos efectos.
3. Igualment ha de ser subscrita una pòlissa de responsabilitat civil 3. Igualmente deberá ser suscrita una póliza de responsabilidad civil
que cobrisca tant els danys a tercers que puguen ocasionar les persones que cubra tanto los daños a terceros que puedan ocasionar las personas
que pertanguen a les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil que pertenezcan a las agrupaciones locales de voluntariado de protec-
i a les associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria que ción civil y a las asociaciones o entidades colaboradoras en esta mate-
estiguen inscrites en el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció ria que estén inscritas en el Registro de los Servicios de Voluntariado
Civil de la Comunitat Valenciana, com els que puguen patir aquestes de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, como los que puedan
mateixes persones, per la qual cosa ha d’indicar-se en la pòlissa que el sufrir estas mismas personas, por lo que deberá indicarse en la póliza
personal voluntari té la consideració d’assegurat sense perdre la condi- que el personal voluntario tienen la consideración de asegurado sin per-
ció de tercera persona. der la condición de tercera persona.
La suma màxima a assegurar per sinistre és de 300.000 euros, sense La suma máxima a asegurar por siniestro será de 300.000 euros, sin
que existisca limitació per anualitat d’assegurança. que exista limitación por anualidad de seguro.
S’admet una franquícia per a danys materials, amb un màxim de Se admitirá una franquicia para daños materiales con un máximo
150 euros. de 150 euros.

Article 8. Foment dels serveis de voluntariat de protecció civil Artículo 8. Fomento de los servicios de voluntariado de protección
civil
La Generalitat ha de fomentar la vinculació voluntària i desinte- La Generalitat fomentará la vinculación voluntaria y desinteresada
ressada de la ciutadania dels ciutadans en les tasques de protecció civil de la ciudadanía en las labores de protección civil mediante la concesión
mitjançant la concessió d’ajudes per a les ALVPC i associacions o enti- de ayudas para las ALVPC y asociaciones o entidades colaboradoras.
tats col·laboradores.

CAPÍTOL II CAPÍTULO II
Les agrupacions locals de voluntariat de protecció civil Las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil

Article 9. Les agrupacions locals de voluntariat de Protecció Civil Artículo 9. Las agrupaciones locales de voluntariado de Protección
Civil
1. Les ALVPC són organitzacions de caràcter humanitari i altruista, 1. Las ALVPC son organizaciones de carácter humanitario y altruis-
que actuen de manera desinteressada i solidària en benefici de les perso- ta, que actúan de manera desinteresada y solidaria en beneficio de las
nes i els seus béns, en la Comunitat Valenciana, i que tiren endavant les personas y sus bienes, en la Comunitat Valenciana, desarrollando las
tasques pròpies de la protecció civil descrites en l’article 12. labores propias de la protección civil descritas en el artículo 12.
Num. 8248 / 06.03.2018 9648

2. Estan integrades per almenys cinc persones que tinguen la condi- 2. Estarán integradas por al menos cinco personas que ostenten la
ció de personal voluntari de protecció civil descrita en el present regla- condición de personal voluntario de protección civil descrita en el pre-
ment. sente reglamento.
3. La constitució de l’ALVPC han de ser aprovada per l’òrgan com- 3. La constitución de la ALVPC deberá ser aprobada por el órgano
petent de la corporació local i remetre l’acord d’aprovació al Registre competente de la corporación local y remitir el acuerdo de aprobación al
dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil. Idèntic tràmit és seguit Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil. Idéntico
en cas de dissolució de l’agrupació. trámite será seguido en caso de disolución de la agrupación.
4. L’ALVPC, ja que depén orgànicament de la corporació local, no 4. La ALVPC, al depender orgánicamente de la corporación local,
té personalitat jurídica pròpia. no tendrá personalidad jurídica propia.
5. La corporació local ha de disposar dels mitjans necessaris per a 5. La corporación local arbitrará los medios necesarios para procu-
procurar que l’ALVPC compte amb material específic que garantisca la rar que la ALVPC cuente con material específico que garantice la rápida
intervenció ràpida davant de qualsevol situació d’emergència, especi- intervención ante cualquier situación de emergencia, especialmente
alment en el camp del transport, la uniformitat, la formació i les comu- en el campo del transporte, la uniformidad, la formación y las comu-
nicacions, i també perquè l’ALVPC tinga una seu adequada a les seues nicaciones, así como para que la ALVPC pueda disponer de una sede
necessitats. adecuada a las necesidades de la misma.

Article 10. Àmbit territorial d’actuació Artículo 10. Ámbito territorial de actuación
1. L’àmbit d’actuació de les ALVPC és el territori de l’entitat local 1. El ámbito de actuación de las ALVPC será el territorio de la enti-
de la qual depenguen. dad local de la que dependan.
2. L’àmbit d’actuació s’hauria d’ampliar en el cas que s’establi- 2. El ámbito de actuación se verá ampliado en el caso de que se
ren acords de col·laboració entre distintes corporacions locals que, per establezcan acuerdos de colaboración entre distintas corporaciones loca-
proximitat geogràfica, escassetat de recursos o similitud de riscs, deci- les que, por proximidad geográfica, escasez de recursos o similitud de
diren la prestació del servei de voluntariat de protecció civil de forma riesgos, decidan la prestación del servicio de voluntariado de protección
conjunta. civil de forma conjunta.
3. Poden actuar fora de l’àmbit territorial propi, en aquells casos 3. Se podrá actuar fuera de su ámbito territorial, en aquellos casos
en què estiga activat un pla de protecció civil d’àmbit autonòmic i la en que esté activado un plan de protección civil de ámbito autonómico
mobilització de l’ALVPC siga requerida pel director del pla autonòmic. y la movilización de la ALVPC sea requerida por la persona que ejerza
Perquè aquest fet es produïsca, cal l’autorització prèvia de la persona la dirección del plan autonómico, siendo necesaria, para que esta sea
responsable designada per la corporació local. efectiva, la autorización previa de la persona responsable designada por
la corporación local.
4. L’ALVPC pot actuar fora de l’àmbit del seu territori, si ho dema- 4. La ALVPC podrá actuar fuera del ámbito de su territorio, si esta
na una altra corporació local, amb l’autorització prèvia de la persona fuera requerida por otra corporación local, previa autorización de la
responsable designada per l’òrgan competent respectiu. persona responsable designada por el órgano competente respectivo.

Article 11. Àmbit supramunicipal de l’agrupació Artículo 11. Ámbito supramunicipal de la agrupación
Es pot crear una agrupació per acord dels plens de les diferents Se podrá crear una agrupación por acuerdo de los plenos de las dife-
corporacions locals per a la prestació de serveis compartits sobre volun- rentes corporaciones locales para la prestación de servicios compartidos
tariat de protecció civil en els seus àmbits territorials. sobre voluntariado de protección civil en sus ámbitos territoriales.

Article 12. Funcions Artículo 12. Funciones


1. L’actuació de l’ALVPC es durà a terme en el camp preventiu i 1. La actuación de la ALVPC se llevará a cabo en el campo preven-
operatiu de la gestió d’emergències, d’acord amb el que estableixen els tivo y operativo de la gestión de emergencias, conforme a lo previsto en
plans de protecció civil que s’hi apliquen. los planes de protección civil que sean de aplicación.
2. Els plans locals de protecció civil (plans territorials o els d’actu- 2. Los planes locales de protección civil (planes territoriales o los
ació davant de riscs concrets i plans d’esdeveniment especial) són els de actuación ante riesgos concretos y planes de evento especial) son los
instruments que ordenen les activitats de les ALVPC, i que poden fixar instrumentos que prevén las actividades de las ALVPC, pudiendo fijar
la naturalesa i el nombre d’actuacions de l’ALVPC en funció de la seua la naturaleza y el número de actuaciones de la ALVPC, en función de su
capacitat i de l’aptitud dels seus membres per a assumir-les. capacidad y la aptitud de sus miembros para asumirlas.
3. Quan s’active un pla d’àmbit autonòmic, si la persona que exer- 3. Cuando se active un plan de ámbito autonómico, si la persona
cisca la direcció d’aquest ho sol·licita, s’ha de mobilitzar l’ALVPC, que ejerce la dirección de este lo solicita, se movilizará a la ALVPC,
els membres de la qual s’haurien d’integrar en l’estructura de gestió cuyos miembros se integrarán en la estructura de gestión de emergen-
d’emergències, constituïda segons el que estableix el pla activat. cias, constituida según lo que establece el plan activado.
4. En coherència amb la seua finalitat i organització, les funcions 4. En coherencia con su finalidad y organización, las funciones que
que poden realitzar els membres de l’ALVPC són: podrán realizar los miembros de la ALVPC son:
a) En matèria de prevenció a) En materia de prevención
1r Col·laborar en la realització dels estudis de riscs del territori, 1.º Colaborar en la realización de los estudios de riesgos del territo-
preferentment orientats a edificis, locals i establiments de concurrència rio, preferentemente orientados a edificios, locales y establecimientos
pública. de pública concurrencia.
2n Col·laborar en la confecció i divulgació dels plans d’autoprotec- 2.º. Colaborar en la confección y divulgación de los planes de auto-
ció en els esmentats centres. protección en dichos centros.
3r Col·laborar en l’elaboració i el manteniment dels plans territori- 3.º. Colaborar en la elaboración y mantenimiento de los planes terri-
als locals i plans d’actuació enfront de riscs específics. toriales locales y planes de actuación frente a riesgos específicos.
4t Confeccionar i realitzar campanyes d’informació i divulgació a 4.º. Confeccionar y realizar campañas de información y divulga-
col·lectius afectats pels distints riscs, en compliment de les directrius ción a colectivos afectados por los distintos riesgos, cumpliendo con
donades per la o les corporacions locals de què depenga. las directrices dadas por la o las corporaciones locales de que dependa.
5é Col·laborar en els dispositius de caràcter preventiu (en grans 5.º. Colaborar en los dispositivos de carácter preventivo (en grandes
concentracions humanes, esdeveniments, festes, etc.), sempre coordi- concentraciones humanas, eventos, festejos, etc.), siempre coordinados
nats per l’òrgan competent que corresponga. por el órgano competente que corresponda.
b) En matèria d’intervenció b) En materia de intervención
1r En general, executar les missions encomanades pel pla de pro- 1.º. En general, ejecutar las misiones encomendadas por el plan de
tecció civil activat. protección civil activado.
Num. 8248 / 06.03.2018 9649

2n En particular, donar suport als serveis operatius d’emergència 2.º. En particular, apoyar a los servicios operativos de emergencia
professionals, a requeriment d’aquests. profesionales, a requerimiento de estos.
3r Col·laborar en l’atenció als afectats en emergències (evacuació, 3.º. Colaborar en la atención a los afectados en emergencias (eva-
alberg, abastiment...). cuación, albergue, abastecimiento…).
4t Totes aquestes funcions són coordinades i dirigides per l’òrgan, 4.º. Todas estas funciones serán coordinadas y dirigidas por el órga-
departament o servei competent en cada cas. no, departamento o servicio competente en cada caso.

Article 13. Dependència Artículo 13. Dependencia


1. Les ALVPC depenen de l’òrgan competent de la corporació local 1. Las ALVPC dependerán del órgano competente de la corporación
que es determine en el reglament que la corporació haja aprovat per a local que se determine en el reglamento que la citada corporación haya
l’ALVPC. aprobado para la ALVPC.
2. La corporació local pot assignar les funcions de coordinació a 2. La corporación local podrá asignar las funciones de coordinación
una persona funcionària, que és l’enllaç entre la persona responsable a una persona funcionaria, que actuará como enlace entre la persona
designada per l’òrgan competent de la corporació local i l’ALVPC. responsable designada por el órgano competente de la corporación local
y la ALVPC.

Article 14. Estructura Artículo 14. Estructura


1. Les ALVPC, atenent les necessitats de servei i els mitjans humans 1. Las ALVPC, atendiendo a las necesidades de servicio y a los
disponibles, s’estructuren orgànicament i funcionalment de la manera medios humanos disponibles, se estructurarán orgánica y funcionalmen-
següent: te del siguiente modo:
a) L’equip, integrat per un mínim de cinc persones, una de les quals a) El equipo, integrado por un mínimo de cinco personas, una de las
exercirà la direcció d’equip. cuales ejercerá la jefatura de equipo.
b) El grup, integrat per un mínim de dos equips, i a càrrec d’una b) El grupo, integrado por un mínimo de dos equipos, y a cargo de
persona que exercirà la direcció de grup. una persona que ejercerá la jefatura de grupo.
c) La secció, integrada per un mínim de dos grups, i a càrrec d’una c) La sección, integrada por un mínimo de dos grupos, y a cargo de
persona que exercirà la direcció de secció. una persona que ejercerá la jefatura de sección.
d) La unitat, integrada per un mínim de dues seccions, i a càrrec d) La unidad, integrada por un mínimo de dos secciones, y a cargo
d’una persona que exercirà la direcció d’unitat. de una persona que ejercerá la jefatura de Unidad.
2. En les seues actuacions en emergències, els recursos mobilitzats 2. En sus actuaciones en emergencias, los recursos movilizados per-
pertanyents a una ALVPC s’han d’organitzar de la forma descrita ante- tenecientes a una ALVPC, se organizarán de la forma descrita anterior-
riorment en funció del nombre de recursos mobilitzats, i s’ha de garantir mente, en función del número de recursos movilizados, garantizándose,
almenys la constitució d’un equip que s’integre en la unitat bàsica que al menos, la constitución de un equipo que se integrará en la unidad
determine la persona que exercisca la direcció del Centre de Comanda- básica que determine la persona que ejerza la dirección del Puesto de
ment Avançat, en funció de les necessitats derivades de l’emergència, la Mando Avanzado, en función de las necesidades derivadas de la emer-
formació i l’equipament del personal voluntari. gencia, la formación y el equipamiento del personal voluntario.
3. L’ALVPC consta d’una persona que exercisca la direcció de 3. La ALVPC constará de una persona que ejercerá la jefatura de la
l’agrupació i, en aquells casos en què així es determine, d’una altra agrupación y, en aquellos casos en que así se determine, de otra persona
persona que exercisca la subdirecció de l’agrupació. que ejercerá la subjefatura de la agrupación.
4. Les ALVPC, per a constituir-se com a tals i ser inscrites en el 4. Las ALVPC, para constituirse como tales y ser inscritas en el
Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil, han de disposar, Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil, deberán
almenys, de cinc persones per a constituir un equip. disponer, al menos, de cinco personas para constituir un equipo.

Article 15. Nomenaments Artículo 15. Nombramientos


1. Les persones que exercisquen la direcció i, si és el cas, la subdi- 1. Las personas que ejerzan la jefatura y, en su caso, la subjefatura
recció de l’ALVPC, són nomenats per l’òrgan competent de la corpo- de la ALVPC serán nombradas por el órgano competente de la corpo-
ració local entre els membres de l’ALVPC, atenent criteris de capacitat ración local de entre los miembros de la ALVPC, atendiendo a criterios
de lideratge i altres mèrits contrets en l’exercici de la seua labor en el de capacidad de liderazgo, y otros méritos contraídos en el desempeño
voluntariat. de su labor en el voluntariado.
2. Amb l’objecte de dotar les persones que exercisquen la direcció 2. Con el objeto de dotar a las personas que ejerzan la jefatura de las
de les ALVPC amb coneixements i habilitats en la direcció d’equips, ALVPC de conocimientos y habilidades en la dirección de equipos, el
l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (d’ara en avant, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (en adelante,
IVASPE) ha d’impartir el curs per a comandaments d’ALVPC. IVASPE) impartirá el curso para mandos de ALVPC.
3. Les persones que exercisquen les direccions d’unitat, de secció, 3. Las personas que ejerzan las jefaturas de unidad, de sección, de
de grup i d’equip són nomenades així mateix per l’òrgan competent de grupo y de equipo serán nombradas asimismo por el órgano competente
la corporació local, a proposta de la persona que exercisca la direcció de la corporación local, a propuesta de la persona que ejerza la jefatura
de l’ALVPC. de la ALVPC.

Article 16. Reglament de l’ALVPC Artículo 16. Reglamento de la ALVPC


1. Les ALVPC han de disposar de reglament propi, aprovat per l’òr- 1. Las ALVPC dispondrán de su propio reglamento, aprobado por
gan competent de la corporació local de conformitat amb el que disposa el órgano competente de la corporación local, de conformidad con lo
la legislació de règim local, que haurà de respectar els principis que dispuesto en la legislación de régimen local, que deberá respetar los
inspiren la LPCGE i estar d’acord amb el que estableix el present regla- principios que inspiran la LPCGE y ser acorde con lo establecido en el
ment, sense perjudici de les normes de caràcter general o especial que presente reglamento, sin perjuicio de las normas de carácter general o
puguen dictar les distintes administracions públiques amb competència especial que puedan dictarse por las distintas administraciones públicas
en la matèria. con competencia en la materia.
2. Després de la seua aprovació per part de l’òrgan competent de la 2. Tras su aprobación por parte del órgano competente de la corpo-
corporació local, l’esmentat reglament han de ser remés al Registre dels ración local, el citado reglamento deberá ser remitido al Registro de los
Serveis de Voluntariat de Protecció Civil per al registre i l’arxivament. Servicios de Voluntariado de Protección Civil para su registro y archivo.
Num. 8248 / 06.03.2018 9650

CAPÍTOL III CAPÍTULO III


L’Estatut del Voluntariat de Protecció Civil El Estatuto del Voluntariado de Protección Civil

Secció primera Sección primera


Classificació del voluntariat Clasificación del voluntariado

Article 17. Classificació del personal voluntari al servei de les ALVPC Artículo 17. Clasificación del personal voluntario al servicio de las
ALVPC
El personal que integra les ALVPC es classifica en: El personal que integra las ALVPC se clasifica en:
a) Personal voluntari en formació a) Personal voluntario en formación
b) Personal voluntari en pràctiques b) Personal voluntario en prácticas
c) Personal voluntari operatiu c) Personal voluntario operativo
d) Personal voluntari col·laborador d) Personal voluntario colaborador

Article 18. Personal voluntari en formació Artículo 18. Personal voluntario en formación
És qualsevol persona que sol·licita la integració en l’ALVPC i que, Es toda persona que solicita su integración en la ALVPC y que,
complint els requisits exigits per a l’ingrés, no ha finalitzat el curs de cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso, no ha finalizado
formació bàsica que es descriu en l’article 31. No pot intervindre en cap el curso de formación básica que se describe en el artículo 31. No podrá
tipus d’activitat diferent de la purament formativa. intervenir en ningún tipo de actividad distinta a la puramente formativa.

Article 19. Personal voluntari en pràctiques Artículo 19. Personal voluntario en prácticas
Hi pertany qualsevol persona que, després de superar el curs de Es toda persona que, tras superar el curso de formación básica y,
formació bàsica i, si és el cas, les proves psicotècniques establides per en su caso, las pruebas psicotécnicas establecidas por la corporación
la corporació local, ha de realitzar amb aprofitament un període de pràc- local, debe realizar con aprovechamiento un periodo de prácticas de
tiques de sis mesos. També tenen la consideració de personal voluntari seis meses. También tendrán la consideración de personal voluntario en
en pràctiques aquelles persones que hagen superat aquest període, però prácticas aquellas personas que hayan superado este período, pero no
no hagen aconseguit la majoria d’edat. hayan alcanzado la mayoría de edad.

Article 20. Personal voluntari operatiu Artículo 20. Personal voluntario operativo
És tota aquella persona, major d’edat que, després de superar el Es toda aquella persona, mayor de edad que, tras superar el periodo
període de pràctiques, siga nomenada personal voluntari de protecció de prácticas, sea nombrada personal voluntario de protección civil, por
civil per la persona responsable designada per la corporació local res- la persona responsable designada por la corporación local respectiva,
pectiva, i s’acorde la integració en l’ALVPC. Aquesta persona volun- acordando su integración en la ALVPC. Dicha persona voluntaria ejer-
tària exerceix, des d’aquest moment, el dret a col·laborar de manera cerá, desde ese momento, el derecho a colaborar de manera regular en
regular en les tasques de protecció civil des del si de l’agrupació. las tareas de protección civil desde el seno de la agrupación.

Article 21. Personal voluntari col·laborador Artículo 21. Personal voluntario colaborador
És persona voluntària col·laboradora aquella que, pels seus coneixe- Es persona voluntaria colaboradora aquella que, por sus conoci-
ments tècnics, experiència i capacitat, o bé per desenvolupar funcions en mientos técnicos, experiencia y capacidad, o bien por desarrollar fun-
altres grups de l’estructura de la protecció civil local, puga exercir una ciones en otros grupos de la estructura de la protección civil local, pueda
labor formativa, o d’assessorament o aportar una col·laboració espe- desempeñar una labor formativa o de asesoramiento o aportar una espe-
cífica en determinades tasques preventives. No pertany a l’estructura cífica colaboración en determinadas tareas preventivas. No pertenecerá
orgànica de l’ALVPC, ni li és aplicable el seu reglament. a la estructura orgánica de la ALVPC ni le será de aplicación su regla-
mento.

Article 22. Caràcter de la prestació del voluntariat Artículo 22. Carácter de la prestación del voluntariado
La relació del personal voluntari amb la corporació local, com a La relación del personal voluntario con la corporación local, como
membres de l’ALVPC, té el caràcter de prestació de serveis gratuïta, miembros de la ALVPC, tiene el carácter de prestación de servicios, gra-
desinteressada, i desproveïda de qualsevol caràcter laboral o adminis- tuita, desinteresada, y desprovista de todo carácter laboral o administra-
tratiu, i no tenen dret a reclamar a la corporació local ni cap retribu- tivo, no teniendo derecho a reclamar a la corporación local retribución
ció ni cap premi, sense perjuí del que disposa l’article 27.a del present ni premio alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.a del
reglament. presente reglamento.

Secció segona Sección segunda


Adquisició i pèrdua de la condició de personal Adquisición y pérdida de la condición
voluntari de protecció civil de personal voluntario de protección civil

Article 23. Requisits per a l’ingrés en l’ALVPC Artículo 23. Requisitos para el ingreso en la ALVPC
Per a sol·licitar l’ingrés en l’ALVPC han de complir-se els requisits Para solicitar el ingreso en la ALVPC deberán cumplirse los siguien-
següents: tes requisitos:
a) Tindre 18 anys complits en el moment de la incorporació en a) Tener 18 años cumplidos en el momento de la incorporación en
l’ALVPC en què s’integre. En el cas de tindre entre 16 i 18 anys, s’in- la ALVPC en la que se integre. En el caso de tener entre 16 y 18 años,
tegrarà com a personal voluntari en pràctiques. se integrará como personal voluntario en prácticas.
b) Realitzar la sol·licitud d’incorporació a l’ALVPC, en la qual figu- b) Realizar la solicitud de incorporación a la ALVPC, en la que figu-
re el compromís de complir aquest reglament, el de la mateixa ALVPC re el compromiso de cumplir este reglamento, el de la propia ALVPC
i tota la normativa vigent sobre protecció civil i voluntariat, i també y toda la normativa vigente sobre protección civil y voluntariado, así
d’executar les tasques que se li encomanen per les autoritats competents como de ejecutar las tareas que se le encomienden por las autoridades
o els seus delegats o agents. competentes o sus delegados o agentes.
c) Superar les proves psicotècniques establides, si és el cas, per la c) Superar las pruebas psicotécnicas establecidas, en su caso, por la
corporació local per a comprovar la idoneïtat de la persona l’aspirant. corporación local para comprobar la idoneidad de la persona aspirante.
Num. 8248 / 06.03.2018 9651

Article 24. Nomenament Artículo 24. Nombramiento


Una vegada superat el curs de formació bàsica i el període de pràc- Una vez superado el curso de formación básica y el período en prác-
tiques, l’òrgan competent de la corporació local ha de nomenar personal ticas, el órgano competente de la corporación local nombrará personal
voluntari de protecció civil a la persona aspirant, i acordar, si és el cas, voluntario de protección civil a la persona aspirante, y acordará, en su
la integració d’aquest en l’ALVPC d’aqueixa corporació local. El nome- caso, su integración en la ALVPC de esa corporación local. Dicho nom-
nament s’ha de notificar a la persona interessada. bramiento será notificado a la persona interesada.

Article 25. Baixa temporal Artículo 25. Baja temporal


1. El personal voluntari queda en situació de baixa temporal en els 1. El personal voluntario quedará en situación de baja temporal en
seus drets i deures en els casos següents: sus derechos y deberes en los siguientes casos:
a) Quan siga procedent per aplicació de les normes establides en a) Cuando proceda por aplicación de las normas establecidas en este
aquest reglament i les que puguen derivar-se de l’aplicació de les mesu- reglamento y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas
res disciplinàries previstes en el respectiu reglament de l’ALVPC. disciplinarias previstas en el respectivo reglamento de la ALVPC.
b) Quan així ho sol·licite la persona interessada justificadament b) Cuando así lo solicite la persona interesada justificadamente ante
davant del cap o la cap de l’ALVPC. el jefe o la jefa de la ALVPC.
2. Si la baixa temporal fóra a petició del personal voluntari per 2. Si la baja temporal fuese a petición del personal voluntario por
un temps inferior a 12 mesos, tindria dret a l’ingrés automàtic en les un tiempo inferior a 12 meses, tendrá derecho al ingreso automático en
mateixes condicions en què es trobava en sol·licitar la baixa. Si la baixa las mismas condiciones en las que se encontraba al solicitar la baja. Si
temporal fóra superior a 12 mesos, s’incorporaria a l’agrupació com a la baja temporal fuese superior a doce meses, se incorporará a la agru-
personal voluntari en pràctiques. pación como personal voluntario en prácticas.

Article 26. Pèrdua de la condició de personal voluntari Artículo 26. Pérdida de la condición de personal voluntario
1. La condició de personal voluntari es perd per les causes següents: 1. El personal voluntario perderá su condición de tal por las siguien-
tes causas:
a) A petició pròpia. a) A petición propia.
b) Per deixar de complir alguna de les condicions exigides en l’in- b) Por dejar de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su
grés que l’incapacite per a l’exercici de les seues funcions. ingreso que le incapacite para el ejercicio de sus funciones.
c) En els casos en què així procedisca, per aplicació de les normes c) En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas
establides en aquest reglament i les que estiguen previstes en el regla- establecidas en este reglamento y las que estén previstas en el respectivo
ment de l’ALVPC corresponent. reglamento de la ALVPC.
2. Els casos de baixes per expulsió s’han de tramitar a proposta de 2. Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del
l’òrgan competent de la corporació local, en expedient individualitzat órgano competente de la corporación local, en expediente individualiza-
i amb tràmit previ d’audiència a la persona interessada, complint-se do y previo trámite de audiencia a la persona interesada, cumpliéndose
en el tràmit el que estableix el capítol III del títol preliminar de la Llei en el trámite lo establecido en el capítulo III, del título preliminar de la
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i altres dispo- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y
sicions bàsiques concordants amb la matèria. demás disposiciones básicas concordantes sobre la materia.
3. Una vegada notificada la pèrdua de la condició de personal 3. Una vez notificada la pérdida de la condición de personal volun-
voluntari, la persona interessada ha de lliurar el carnet identificatiu i tario, la persona interesada deberá entregar el carnet identificativo y
tornar tot el material que se li haja lliurat en la seua condició de personal devolver todo el material que se le haya entregado en su condición de
voluntari. L’ALVPC ha de notificar al Registre dels Serveis de Volunta- personal voluntario. La ALVPC deberá notificar al Registro de los Ser-
riat de Protecció Civil aquesta pèrdua. vicios de Voluntariado de Protección Civil dicha pérdida.

Secció tercera Sección tercera


Drets i deures Derechos y deberes

Article 27. Drets Artículo 27. Derechos


El personal voluntari de protecció civil té els drets següents: El personal voluntario de protección civil tiene los siguientes dere-
chos:
a) Percebre el reintegrament de les despeses que li ocasione l’acti- a) Percibir el reintegro de los gastos que le ocasione su actividad de
vitat de voluntariat de protecció civil. voluntariado de protección civil.
b) Tindre garantit per la corporació local l’assegurança que establis- b) Tener garantizado por la corporación local el aseguramiento que
ca indemnitzacions per a fer front als riscs que puguen sobrevindre’l contemple indemnizaciones para hacer frente a los riesgos que puedan
en l’exercici de les seues funcions, i també la responsabilitat civil per sobrevenirle en el desempeño de sus funciones, así como la responsabi-
danys a tercers. lidad civil por daños a terceros.
c) Participar activament en el desenvolupament dels treballs de c) Participar activamente en el desarrollo de los trabajos de la
l’ALVPC. ALVPC.
d) Rebre la informació i formació necessària per a l’exercici de les d) Recibir la información y formación necesaria para el desempeño
funcions pròpies del personal voluntari. de sus funciones como personal voluntario.
e) Disposar d’un certificat de mèrits on s’acrediten les tasques exe- e) Disponer de un certificado de méritos donde se acrediten las
cutades i el seu historial en l’ALVPC, expedit per la persona responsa- labores prestadas y su historial en la ALVPC, expedido por la persona
ble de l’òrgan competent de la corporació local en matèria de protecció responsable del órgano competente de la corporación local en materia
civil. de protección civil.

Article 28. Uniformitat i identificació Artículo 28. Uniformidad e identificación


El personal voluntari té el dret i el deure d’usar la uniformitat, els El personal voluntario tiene el derecho y el deber de usar la uni-
distintius i el carnet identificatiu de la seua condició de voluntari de formidad, los distintivos y el carnet identificativo de su condición de
protecció civil en tots els actes públics en què siga requerida la seua voluntario de protección civil en todos los actos públicos en los que
participació, especialment en casos d’intervenció en emergències i en sea requerida su participación, especialmente en casos de intervención
dispositius preventius d’actes de concurrència pública. en emergencias y en dispositivos preventivos de actos de pública con-
currencia.
Num. 8248 / 06.03.2018 9652

Una vegada que el personal voluntari haja superat el curs de forma- Una vez que el personal voluntario haya superado el curso de for-
ció bàsica i el període de pràctiques corresponent, se li lliurarà el carnet mación básica y el período de prácticas correspondiente, le será entre-
identificatiu de la seua condició de personal voluntari de protecció civil. gado el carnet identificativo de su condición de personal voluntario de
Aquest document és de caràcter personal i intransferible i ha de reno- protección civil. Este documento es de carácter personal e intransferible
var-se en cas de pèrdua, deteriorament o modificació de les dades que y deberá renovarse en caso de pérdida, deterioro o modificación de los
hi figuren. El document, l’expedeix la corporació local a què pertany. datos que figuren en el mismo. Dicho documento será expedido por la
corporación local a la que pertenezca.

Article 29. Deures Artículo 29. Deberes


El personal voluntari de protecció civil està obligat a: El personal voluntario de protección civil está obligado a:
a) Desenvolupar les taques pròpies amb diligència, esforç i interés. a) Desarrollar su labor con diligencia, esfuerzo e interés.
b) Cobrir el mínim d’hores anuals de serveis en l’ALVPC establit b) Cubrir el mínimo de horas anuales de servicios en la ALVPC
en el reglament, que ha d’indicar, entre altres aspectes, el centre i el establecido en su reglamento, que indicará, entre otros aspectos, lugar
mode de prestació. y modo de prestación.
c) La incorporació, a requeriment de la direcció de l’ALVPC, o, c) Su incorporación, a requerimiento de la jefatura de la ALVPC, o,
si no n’hi havia, del comandament respectiu, tan ràpidament com siga en su defecto, del mando respectivo, a la mayor brevedad posible, a su
possible, al centre de concentració que li pertoca en cas d’emergència. lugar de concentración en caso de emergencia.
d) Informar a les persones responsables de l’ALVPC o a les autori- d) Poner en conocimiento de las personas responsables de la
tats de l’existència de fets que puguen suposar riscs per a les persones ALVPC o de las autoridades la existencia de hechos que pudieran supo-
i els béns. ner riesgos para las personas y los bienes.
e) Mantindre discreció sobre la informació a què tinga accés per raó e) Mantener discreción sobre la información a que tenga acceso por
de l’exercici de les activitats pròpies. razón del desarrollo de sus actividades.
f) Participar en aquelles activitats de formació que s’organitzen a fi f) Participar en aquellas actividades de formación que se organicen
de capacitar-lo per a un millor exercici de les seues tasques. al objeto de capacitarle para un mejor desempeño de sus tareas.
g) Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació econòmica. g) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica.
h) Participar en la programació i l’avaluació dels programes i acti- h) Participar en la programación y evaluación de los programas y
vitats relacionats amb la seua activitat de voluntariat. actividades relacionados con su actividad de voluntariado.
i) Acceptar els objectius i fins de l’ALVPC a la qual pertany i ser i) Aceptar los objetivos y fines de la ALVPC a la que pertenece y
respectuosos amb aquesta. ser respetuoso con ella.
j) Mantindre en perfectes condicions d’ús el material i l’equip que j) Mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo
li siga confiat. que le sea confiado.

Secció quarta Sección cuarta


Recompenses Recompensas

Article 30. Valoració de conductes Artículo 30. Valoración de conductas


1. Per acord de la corporació local, es pot distingir l’activitat del 1. Por acuerdo de la corporación local, se podrá distinguir la activi-
personal voluntari segons s’establisca en el reglament de l’ALVPC, i dad del personal voluntario según se establezca en el reglamento de la
a més, tal com està establit en el Decret 150/2014, de 19 de setembre, ALVPC, y además, tal y como está establecido en el Decreto 150/2014,
del Consell, pel qual es regula la concessió de distincions en matèria de 19 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de
de protecció civil de la Generalitat, poden reconéixer-se els mèrits i distinciones en materia de protección civil de la Generalitat, podrán
l’antiguitat del personal voluntari. reconocerse los méritos y la antigüedad del personal voluntario.
2. Els mèrits i honors concedits, s’han d’anotar en l’expedient del 2. Los méritos y honores concedidos al personal voluntario de la
personal voluntari de l’ALVPC. ALVPC, serán anotados en su expediente personal.
3. L’òrgan competent de la corporació local, a proposta de la perso- 3. El órgano competente de la corporación local, a propuesta de la
na que assumisca la direcció de l’ALVPC, és l’encarregat de valorar les persona que asuma la jefatura de la ALVPC, será el encargado de valo-
conductes meritòries del personal voluntari. rar las conductas meritorias del personal voluntario.

CAPÍTOL IV CAPÍTULO IV
Formació per al voluntariat de protecció civil Formación para el voluntariado de protección civil

Article 31. Curs de formació bàsica Artículo 31. Curso de formación básica
Un dels requisits necessaris per a obtindre la condició de personal Uno de los requisitos necesarios para obtener la condición de perso-
voluntari és la realització amb aprofitament del curs de formació bàsi- nal voluntario será realizar, con aprovechamiento, el curso de formación
ca impartit per l’IVASPE, o bé un curs homologat per aquest. El curs básica impartido por el IVASPE, o bien homologado por este. El curso
consisteix en una formació teoricopràctica, la duració i continguts de la consistirá en una formación teórico-práctica, cuya duración y conteni-
qual són fixats per l’Institut. dos serán fijados por dicho Instituto.
Queda exempt d’aquest curs bàsic aquell personal voluntari que per Quedará exento de este curso básico aquel personal voluntario que
la seua formació o experiència prèvia acredite davant de l’ajuntament por su formación o experiencia previa acredite ante el ayuntamiento,
que compta amb tots els coneixements que s’imparteixen en el curs que cuenta con todos los conocimientos que se imparten en el curso
bàsic i, en tot cas, aquell que estiga en possessió del títol de Tècnic o básico y, en todo caso, aquel que esté en posesión del título de Técnico
Tècnica en Emergències i Protecció Civil i de Tècnic Tècnic o Tècnica o Técnica en Emergencias y Protección Civil y de Técnico o Técnica
Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil, atenent les Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, atendien-
qualificacions professionals i competències del Reial decret 907/2013, do a las cualificaciones profesionales y competencias del Real decre-
de 22 de novembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic o Tècnica en to 907/2013, de 22 de noviembre, por el cual se establece el título de
Emergències i Protecció Civil i se’n fixen les ensenyances mínimes, i el Técnico o Técnica en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus
Reial decret 906/2013, de 22 de novembre, pel qual s’estableix el títol enseñanzas mínimas, y el Real decreto 906/2013, de 22 de noviembre,
de Tècnic Superior en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil por el que se establece el título de Técnico Superior en Coordinación de
i se’n fixen les ensenyances mínimes. Aquest personal voluntari que Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. Este
Num. 8248 / 06.03.2018 9653

quede exempt del curs bàsic és nomenat directament personal voluntari personal voluntario que quede exento del curso básico será nombrado
en pràctiques o operatiu, en funció del nivell de coneixements teòrics i directamente personal voluntario en prácticas u operativo, en función
pràctics que acrediten. del nivel de conocimientos teórico-prácticos que acrediten.

Article 32. Període de pràctiques Artículo 32. Período de prácticas


Una vegada superat el curs de formació bàsica, el personal volun- Una vez superado el curso de formación básica, el personal volun-
tari ha de realitzar pràctiques tutelades durant sis mesos en l’ALVPC tario realizará un período de prácticas tuteladas durante seis meses en
respectiva. Si són superades, passarà a ser personal voluntari operatiu. la ALVPC respectiva. Superadas estas, pasará a ser personal voluntario
operativo.

Article 33. Formació continuada Artículo 33. Formación continuada


Amb independència del curs de formació bàsica previst en el pre- Con independencia del curso de formación básica contemplado en
sent reglament, l’IVASPE imparteix o, si és el cas, estableix els requisits el presente reglamento, el IVASPE impartirá o, en su caso, establecerá
d’homologació dels cursos destinats a la formació continuada del perso- los requisitos de homologación de los cursos destinados a la formación
nal voluntari de protecció civil que, a continuació, s’indiquen: continuada del personal voluntario de protección civil que, a continua-
ción, se relacionan:
a) Curs de formació per a les persones que exercisquen la direcció a) Curso de formación para las personas que ejerzan las jefaturas y
i comandaments de les agrupacions. mandos de las agrupaciones.
b) Cursos de formació de monitors i monitores que col·laboren en b) Cursos de formación de monitores y monitoras que colaboren en
les tasques d’instrucció del voluntariat de protecció civil. las tareas de instrucción del voluntariado de protección civil.
c) Cursos d’actualització que tinguen per objecte mantindre el nivell c) Cursos de actualización que tendrán por objeto mantener el nivel
de coneixements dels integrants de les agrupacions en aquelles matèries de conocimientos de los integrantes de las agrupaciones, en aquellas
que hagen experimentat evolució o modificació. materias que hayan experimentado evolución o modificación.
d) Cursos d’especialització que tinguen com a objecte aprofundir d) Cursos de especialización, que tendrán como objeto profundizar
respecte d’àrees o tasques específiques el coneixement de les quals haja respecto de áreas o tareas específicas cuyo conocimiento deba ser cono-
de ser conegut pels membres de l’ALVPC. cido por los miembros de la ALVPC.
L’IVASPE pot homologar part d’aquesta formació continuada al El IVASPE podrá homologar parte de esta formación continuada al
personal voluntari que estiga en possessió del títol de Tècnic o Tècnica personal voluntario que esté en posesión del título de Técnico o Técnica
en Emergències i Protecció Civil i de Tècnic o Tècnica Superior en en Emergencias y Protección Civil y de Técnico o Técnica Superior
Coordinació d’Emergències i Protecció Civil, atenent a les qualificaci- en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, atendiendo a las
ons professionals i competències del Reial decret 907/2013 i el Reial cualificaciones profesionales y competencias del Real decreto 907/2013
decret 906/2013. y el Real decreto 906/2013.

Article 34. Homologació dels cursos Artículo 34. Homologación de los cursos
L’IVASPE pot homologar, amb caràcter previ a la seua realització, El IVASPE podrá homologar, con carácter previo a su realización,
uns altres cursos diferents dels ja establits en aquest reglament, sempre otros cursos distintos a los ya contemplados en este reglamento, siempre
que complisquen els requisits establits per aquest institut, amb relació que cumplan los requisitos establecidos por este instituto, con relación a
als objectius, programes, continguts, duració, calendari, professorat, sis- los objetivos, programas, contenidos, duración, calendario, profesorado,
temes d’avaluació, places oferides i centre i mitjans materials destinats sistemas de evaluación, plazas ofertadas y lugar y medios materiales
a la seua realització, segons el que estableix el Decret 83/2015, de 29 destinados a su realización, según lo establecido en el Decreto 83/2015,
de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment de 29 de mayo, del Consell, por el que se regulan los requisitos y el
d’homologació d’accions formatives dirigides al personal de seguretat procedimiento de homologación de acciones formativas dirigidas al
i emergències. personal de seguridad y emergencias.

CAPÍTOL V CAPÍTULO V
Actuacions en emergències de les ALVPC Actuaciones en emergencias de las ALVPC

Article 35. Actuacions en emergències Artículo 35. Actuaciones en emergencias


1. Davant d’una emergència en el seu àmbit territorial d’actuació, i 1. Ante una emergencia en su ámbito territorial de actuación, y
seguint els criteris de mobilització establits en el pla de protecció civil siguiendo los criterios de movilización establecidos en el plan de pro-
que s’aplique, el personal voluntari de protecció civil ha de realitzar les tección civil que sea de aplicación, el personal voluntario de protección
actuacions corresponents, a requeriment de la persona que exercisca la civil realizará las actuaciones correspondientes a requerimiento de la
direcció del pla, amb l’autorització prèvia de la persona responsable persona que ejerza la dirección del plan, previa autorización de la per-
designada per la corporació local corresponent. sona responsable designada por la corporación local correspondiente.
2. Quan tinguen constància que s’ha produït una emergència en el 2. Cuando tengan constancia de que se ha producido una emergencia
seu àmbit territorial d’actuació, o siguen els membres de l’ALVPC els en su ámbito territorial de actuación, o sean los miembros de la ALVPC
primers a arribar a aquesta, han de comunicar-ho de forma immediata los primeros en llegar a esta, deberán comunicarlo de forma inmediata
al telèfon d’emergències 112 Comunitat Valenciana i a la policia local al teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana y a la policía local
de l’ajuntament o, si és el cas, a l’autoritat local corresponent. La mobi- del ayuntamiento o, en su caso, a la autoridad local correspondiente.
lització al centre de l’emergència requereix l’autorització prèvia de la Su movilización al lugar de la emergencia requerirá de la autorización
persona responsable designada per la corporació local o, si és el cas, de previa de la persona responsable designada por la corporación local o,
la persona que exercisca la direcció de l’ALVPC. en su caso, de la persona que ejerza la jefatura de la ALVPC.
3. El personal voluntari de protecció civil ha d’actuar fora del seu 3. El personal voluntario de protección civil actuará fuera de su
àmbit territorial d’actuació, quan s’active un pla de protecció civil ámbito territorial de actuación, cuando se active un plan de protección
d’àmbit autonòmic o a requeriment de l’autoritat competent de l’àmbit civil de ámbito autonómico o a requerimiento de la autoridad competen-
territorial afectat, i llavors cal l’autorització prèvia de la persona respon- te del ámbito territorial afectado, siendo necesaria la autorización previa
sable designada per la corporació local. de la persona responsable designada por la corporación local.
4. El personal voluntari de protecció civil ha d’actuar en l’emer- 4. El personal voluntario de protección civil actuarán en la emer-
gència quan: gencia cuando:
a) Puga garantir-se la seguretat de la totalitat d’intervinents. a) Pueda garantizarse la seguridad de la totalidad de intervinientes.
Num. 8248 / 06.03.2018 9654

b) Tinga coneixements que capaciten per a realitzar aquesta inter- b) Tenga conocimientos que le capaciten para realizar dicha inter-
venció. vención.
5. En cas contrari el personal voluntari mobilitzat ha de desenvolu- 5. En caso contrario el personal voluntario movilizado desarrollará
par tasques de suport logístic. tareas de apoyo logístico.
6. Si el primer a actuar en una emergència és personal voluntari, 6. Si el primero en actuar en una emergencia es personal voluntario,
quan s’hi incorporen els recursos professionals, el responsable del per- cuando se incorporen los recursos profesionales a la misma, el respon-
sonal voluntari desplaçat amb anterioritat s’ha de posar en contacte amb sable del personal voluntario desplazado con anterioridad se pondrá
el primer comandament del servei professional que acudisca a l’emer- en contacto con el primer mando del servicio profesional que acuda a
gència per donar-li informació sobre l’evolució del fet i de les tasques la emergencia para informarle de su evolución y de las labores que ha
que ha estat actuant fins a l’arribada d’aquest, i tot seguit cal que es pose estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes.
a les seues ordres.
7. Si, a l’arribada del personal voluntari al centre de l’emergència, 7. Si, a la llegada del personal voluntario al lugar de la emergencia,
ja es troba actuant un servei professional, el responsable del col·lectiu ya se encuentra actuando un servicio profesional, el responsable del
de voluntaris mobilitzats s’ha de presentar a la persona que exercisca colectivo de voluntarios movilizados se presentará a la persona que
la direcció del Centre de Comandament Avançat o, en cas de no estar ejerza la dirección del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no
constituït aquest, al comandament professional que lidere l’emergència estar constituido este, al mando profesional que lidere la emergencia y
i tot seguit han d’executar les tasques que aquest els assigne. desarrollarán las labores que este les asigne.
8. El personal voluntari en les emergències en què estiga constituït 8. El personal voluntario en las emergencias en las que esté cons-
el Centre de Comandament Avançat estarà sempre integrat en una unitat tituido el Puesto de Mando Avanzado estará siempre integrado en una
bàsica, sota el comandament de la persona responsable professional que unidad básica, bajo el mando de la persona responsable profesional que
actue com a coordinador de la unitat bàsica. ejerza la coordinación de la unidad básica.
9. Prop sempre del Centre de Comandament Avançat, formant part 9. Próxima al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la
de la unitat bàsica en què estiga integrat el personal voluntari, ha de unidad básica en la que esté integrado el personal voluntario, deberá
figurar la persona que exercisca la coordinació local. figurar la persona que ejerza la coordinación local.
10. Si la persona que exerceix la coordinació local o la direcció de 10. Si la persona que ejerce la coordinación local o la jefatura de
l’ALVPC considera que el personal voluntari mobilitzat a l’emergència la ALVPC considera que el personal voluntario movilizado a la emer-
no està capacitat per a desenvolupar les tasques assignades pel coor- gencia no está capacitado para desarrollar las labores que le han sido
dinador de la unitat bàsica o per la persona que exercisca la direcció asignadas por la persona que ejerza la coordinación de la unidad básica
del Centre de Comandament Avançat, ha de comunicar-ho de forma o por la persona que ejerza la dirección del Puesto de Mando Avanza-
immediata a aquests, perquè adopten les mesures que crega oportunes. do, deberá comunicarlo de forma inmediata a este, para que adopte las
medidas que estime oportunas.
11. La persona que exercisca la direcció de cada un dels equips ha 11. La persona que ejerza la jefatura de cada uno de los equipos
de vetlar per la seguretat del seu personal ordenant la retirada immediata deberá velar por la seguridad de su personal ordenando la retirada inme-
d’aquest, quan l’evolució de l’emergència puga posar en perill la segu- diata de este, cuando la evolución de la emergencia pueda poner en
retat. Aquesta retirada ha de comunicar-la al coordinador de la unitat peligro su seguridad. Esta retirada deberá comunicarla a la persona que
bàsica o a la persona que exercisca la direcció del Centre de Comanda- ejerza la coordinación de la unidad básica o a la persona que ejerza la
ment Avançat. dirección del Puesto de Mando Avanzado.

Article 36. Actuació fora de servei Artículo 36. Actuación fuera de servicio
En el cas de trobar-se amb una emergència amb repercussió fora En el caso de encontrarse con una emergencia con repercusión fuera
del seu àmbit territorial d’actuació, les actuacions a desenvolupar per de su ámbito territorial de actuación, las actuaciones a desarrollar por
part del personal voluntari de protecció civil i els col·laboradors, són parte del personal voluntario de protección civil y los colaboradores,
les següents: serán las siguientes:
a) Han d’informar de l’emergència al telèfon d’emergències 112 a) Informarán de la emergencia al teléfono de emergencias 112
Comunitat Valenciana o als serveis professionals locals. Comunitat Valenciana o a los servicios profesionales locales.
b) Poden actuar en l’emergència en funció dels coneixements i b) Podrán actuar en la emergencia en función de sus conocimientos
experiència que tenen. y experiencia.
c) Quan arriben els serveis d’emergència professionals, s’han c) A la llegada de los servicios de emergencia profesionales, se iden-
d’identificar, i han d’informar dels fets i de la situació. Si la persona tificarán, e informarán de los hechos y de la situación. Si la persona que
que exercisca la direcció del Centre de Comandament Avançat així ho ejerza la dirección del Puesto de Mando Avanzado así lo determina, se
determina, s’han d’integrar en la unitat bàsica que aquesta establisca. integrarán en la unidad básica que esta establezca.

Article 37. Convenis de col·laboració Artículo 37. Convenios de colaboración


L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències pot La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
subscriure convenis de col·laboració amb les corporacions locals que podrá suscribir convenios de colaboración con las corporaciones loca-
disposen d’ALVPC en els quals s’establisca el mecanisme de mobilit- les que dispongan de ALVPC en los que se establecerá el mecanismo
zació d’aquests col·lectius i la participació en emergències quan aques- de movilización de estos colectivos y su participación en emergencias
ta siga requerida per l’autoritat autonòmica competent. Els esmentats cuando dicha participación sea requerida por la autoridad autonómica
convenis hauran de complir els preceptes establits en el capítol VI del competente. Los citados convenios deberán cumplir con los preceptos
títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del establecidos en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015,
sector públic, i en el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y en el Decreto
qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios
que suscriba la Generalitat y su registro.

CAPÍTOL VI CAPÍTULO VI
Les associacions o entitats col·laboradores Las ssociaciones o entidades colaboradoras
en matèria de protecció civil en materia de protección civil

Article 38. Associacions o entitats col·laboradores Artículo 38. Asociaciones o entidades colaboradoras
1. Als efectes d’aquest reglament es consideren associacions o enti- 1. A efectos de este reglamento se considerarán asociaciones o enti-
tats col·laboradores en matèria de protecció civil aquelles organitzaci- dades colaboradoras en materia de protección civil a aquellas organiza-
Num. 8248 / 06.03.2018 9655

ons que disposen d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat en ciones que dispongan de un convenio de colaboración con la Generalitat
aquesta matèria. en esta materia.
2. La Generalitat pot firmar un conveni de col·laboració amb aque- 2. La Generalitat podrá firmar un convenio de colaboración con
lles associacions o entitats que desenvolupen tasques relacionades amb aquellas asociaciones o entidades que desarrollen labores relacionadas
la protecció civil, quan aquestes tinguen un caràcter especialitzat o es con la protección civil, cuando estas tengan un carácter especializado o
desenvolupen en municipis en què no existisca ALVPC. se desarrollen en municipios en los que no exista ALVPC.
3. Les associacions o entitats col·laboradores en matèria de protec- 3. Las asociaciones o entidades colaboradoras en materia de protec-
ció civil han d’estar inscrites en el corresponent registre d’associacions. ción civil deberán estar inscritas en el correspondiente registro de aso-
La inscripció de les associacions o entitats col·laboradores i el règim ciaciones. La inscripción de las asociaciones o entidades colaboradoras
jurídic d’aquestes es regeix pel que estableix la Llei orgànica 1/2002, de y el régimen jurídico de las mismas se regirá por lo establecido en la
22 de març, reguladora del dret d’associació; la Llei 14/2008, de 18 de Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asocia-
novembre, de la Generalitat, d’associacions de la Comunitat Valenciana, ción; en la Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de la Generalitat, de aso-
i la seua normativa de desplegament. ciaciones de la Comunitat Valenciana, y en su normativa de desarrollo.
4. El conveni de col·laboració per a la participació en tasques de 4. El convenio de colaboración para su participación en tareas de
protecció civil formalitzat entre les associacions o entitats col·labora- protección civil formalizado entre dichas asociaciones o entidades cola-
dores i l’òrgan competent de la Generalitat ha de referir-se als aspectes boradoras y el órgano competente de la Generalitat, contemplará los
següents: siguientes aspectos:
a) Àmbit territorial d’actuació. a) Ámbito territorial de actuación.
b) Actuacions a realitzar pel personal voluntari en matèria de protec- b) Actuaciones a realizar por el personal voluntario en materia de
ció civil basant-se en els coneixements o en l’especialització que tenen. protección civil con base en sus conocimientos o especialización.
c) Sistema de mobilització. c) Sistema de movilización.
d) Disponibilitat de recursos. d) Disponibilidad de recursos.
e) Formació dels membres de l’associació o entitat col·laboradora. e) Formación de los miembros de la asociación o entidad colabo-
radora.
f) Disponibilitat d’un contracte d’assegurança per part de l’associa- f) Disponibilidad de un contrato de seguro por parte de la asociación
ció o entitat col·laboradora. o entidad colaboradora.

Article 39. Mobilització en emergències Artículo 39. Movilización en emergencias


Les associacions o entitats col·laboradores en matèria de protecció Las asociaciones o entidades colaboradoras en materia de protec-
civil seran mobilitzades pel Centre de Coordinació d’Emergències de ción civil serán movilizadas por el Centro de Coordinación de Emer-
la Generalitat, d’acord amb el que estableix el conveni de col·laboració gencias de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el convenio
formalitzat a aquest efecte. de colaboración formalizado al efecto.

Article 40. Actuació en emergències Artículo 40. Actuación en emergencias


1. Les associacions o entitats col·laboradores en matèria de protec- 1. Las asociaciones o entidades colaboradoras en materia de pro-
ció civil han d’intervindre en les emergències en què es requerisca la tección civil intervendrán en las emergencias en las que se requiera su
seua participació, seguint els plans de protecció civil elaborats a aquest participación, siguiendo los planes de protección civil elaborados a tal
efecte. efecto.
2. Quan tinguen constància que s’ha produït una emergència en 2. Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia
l’àmbit d’actuació propi, han de comunicar-ho de forma immediata al en su ámbito de actuación, deberán comunicarlo de forma inmediata al
telèfon d’emergències 112 Comunitat Valenciana, i han de participar-hi teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana, y participarán en
a sol·licitud del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat. la misma a solicitud del Centro de Coordinación de Emergencias de la
Generalitat.
3. El personal voluntari de les associacions o entitats col·labora- 3. El personal voluntario de las asociaciones o entidades colabora-
dores en matèria de protecció civil ha d’actuar en l’emergència quan: doras en materia de protección civil actuará en la emergencia cuando:
a) Puga garantir-se la seguretat de la totalitat d’intervinents. a) Pueda garantizarse la seguridad de la totalidad de intervinientes.
b) Tinga coneixements que el capaciten per a realitzar aquesta inter- b) Tenga conocimientos que le capaciten para realizar dicha inter-
venció. vención.
4. Si són les primeres persones a actuar en una emergència, quan 4. Si son las primeras personas en actuar en una emergencia, cuando
s’incorporen els recursos professionals a aquesta, la persona responsable se incorporen los recursos profesionales a la misma, la persona respon-
del personal voluntari desplaçat amb anterioritat s’ha de posar en con- sable del personal voluntario desplazado con anterioridad se pondrá en
tacte amb el primer comandament del servei professional que acudisca contacto con el primer mando del servicio profesional que acuda a la
a l’emergència per a informar-li’n de l’evolució i de les tasques que han emergencia para informarle de su evolución y de las labores que han
estat realitzant fins que ha arribat, i tot seguit s’ha de posar a les seues estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus órdenes.
ordres.
5. Si a l’arribada del personal voluntari al centre de l’emergència ja 5. Si a la llegada del personal voluntario al lugar de la emergencia
es troba actuant un servei professional, el responsable del col·lectiu del ya se encuentra actuando un servicio profesional, el responsable del
personal voluntari mobilitzat s’ha de presentar a la persona que exercis- colectivo del personal voluntario movilizado se presentará a la persona
ca la direcció del Centre de Comandament Avançat o, en cas de no estar que ejerza la dirección del Puesto de Mando Avanzado o, en caso de no
constituït aquest, al comandament professional que lidere l’emergència estar constituido este, al mando profesional que lidere la emergencia y
i ha de desenvolupar les tasques que aquest li assigne. desarrollará las labores que este le asigne.
6. La participació del personal voluntari en les emergències en què 6. La participación del personal voluntario en las emergencias en
estiga constituït el Centre de Comandament Avançat és sempre integrat las que esté constituido el Puesto de Mando Avanzado será siempre
en una unitat bàsica sota el comandament del responsable professional integrado en una unidad básica al mando del responsable profesional
que actue com a persona coordinadora d’aquesta. que actúe como persona coordinadora de la unidad básica.
7. Prop del Centre de Comandament Avançat, formant part de la 7. Próxima al Puesto de Mando Avanzado, formando parte de la uni-
unitat bàsica en què estiga integrat el personal voluntari, ha de figurar dad básica en la que esté integrado el personal voluntario, deberá figurar
una persona responsable de l’associació o entitat col·laboradora. una persona responsable de la asociación o entidad colaboradora.
8. Si la persona responsable de l’associació o entitat col·laboradora 8. Si la persona responsable de la asociación o entidad colaborado-
en matèria de protecció civil considera que el personal voluntari mobi- ra en materia de protección civil considera que el personal voluntario
litzat a l’emergència no està capacitat per a desenvolupar les tasques movilizado a la emergencia no está capacitado para desarrollar las labo-
que l’han sigut assignades per la persona que coordine la unitat bàsica res que le han sido asignadas por la persona que ejerza la coordinación
Num. 8248 / 06.03.2018 9656

o por la persona que exercisca la direcció del Centre de Comandament de la unidad básica o por la persona que ejerza la dirección del Puesto
Avançat, ha de comunicar-li-ho de forma immediata. de Mando Avanzado, deberá comunicarlo de forma inmediata a esta
última.

Article 41. Identificació en emergències Artículo 41. Identificación en emergencias


Les associacions o entitats col·laboradores en matèria de protec- Las asociaciones o entidades colaboradoras en materia de protec-
ció civil poden disposar d’identificació pròpia durant les actuacions en ción civil podrán disponer de su propia identificación durante sus actua-
emergències. ciones en emergencias.

Article 42. Formació Artículo 42. Formación


Els membres de les associacions o entitats col·laboradores en matè- Los miembros de las asociaciones o entidades colaboradoras en
ria de protecció civil han d’acreditar haver rebut un curs de formació en materia de protección civil deberán acreditar haber recibido un curso de
matèria de protecció civil o en l’especialitat en què es desenvolupe la formación en materia de protección civil o en la especialidad en la que
seua activitat, a fi de complir els requisits establits per a l’homologació se desarrolle su actividad, cumpliendo los requisitos establecidos para
per part de l’IVASPE. su homologación por el IVASPE.

TÍTOL III TÍTULO III


El Registre dels Serveis de Voluntariat El Registro de los Servicios de Voluntariado
de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana de Protección Civil de la Comunitat Valenciana

Article 43. Creació i regulació del registre Artículo 43. Creación y regulación del registro
Es crea i regula el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Se crea y regula el Registro de los Servicios de Voluntariado de
Civil de la Comunitat Valenciana, que té caràcter públic i que és una Protección Civil de la Comunitat Valenciana, que tiene carácter público
eina per a la coordinació de l’actuació dels col·lectius que constitueixen y es una herramienta para la coordinación de la actuación de los colec-
els serveis del voluntariat de protecció civil. tivos que constituyen los servicios del voluntariado de protección civil.

Article 44. Objecte del registre Artículo 44. Objeto del registro
El Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil
Comunitat Valenciana té per objecte la inscripció de tots els col·lectius de la Comunitat Valenciana tiene por objeto la inscripción de todos los
que formen part dels serveis del voluntariat de protecció civil que s’in- colectivos que forman parte de los servicios del voluntariado de protec-
diquen en l’article 3 del present reglament. ción civil que se indican en el artículo 3 del presente reglamento.

Article 45. Àmbit del registre Artículo 45. Ámbito del registro
El Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil
Comunitat Valenciana és únic i comprén l’àmbit de les tres províncies de la Comunitat Valenciana será único y abarcará el ámbito de las tres
que integren la Comunitat Valenciana. provincias que integran la Comunitat Valenciana.

Article 46. Caràcter i efectes del registre Artículo 46. Carácter y efectos del registro
1. La inscripció en el registre no tindrà caràcter obligatori per a 1. La inscripción en el registro no tendrá carácter obligatorio para
les ALVPC i les associacions o entitats col·laboradores en matèria de las ALVPC y las asociaciones o entidades colaboradoras en materia de
protecció civil. protección civil.
2. Perquè les ALVPC i les associacions o entitats col·laboradores 2. Para que las ALVPC y las asociaciones o entidades colaboradoras
en matèria de protecció civil puguen optar a la concessió d’ajudes, en materia de protección civil puedan optar a la concesión de ayudas,
activitats formatives i de participació en emergències, amb càrrec als actividades formativas y de participación en emergencias, con cargo a
recursos i pressupostos de la Generalitat, hauran d’estar inscrites en el los recursos y presupuestos de la Generalitat, deberán estar inscritas en
Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la
Valenciana. Comunitat Valenciana.

Article 47. Contingut de l’assentament d’inscripció Artículo 47. Contenido del asiento de inscripción
El contingut de l’assentament d’inscripció en el Registre dels Ser- El contenido del asiento de inscripción en el Registro de los Ser-
veis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana és el vicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana
següent: será el siguiente:
1. Secció agrupacions locals de voluntariat de protecció civil 1. Sección agrupaciones locales de voluntariado de protección civil
a) Nom de l’entitat local a què pertanga l’agrupació. a) Nombre de la entidad local a la que pertenezca la agrupación.
b) Data de l’acord de l’òrgan competent que va aprovar-ne la cons- b) Fecha del acuerdo del órgano competente que aprobó su cons-
titució. titución.
c) Data de l’acord de l’òrgan competent on es va aprovar el regla- c) Fecha del acuerdo del órgano competente donde se aprobó el
ment de l’agrupació local de voluntariat de protecció civil (ALVPC). reglamento de la agrupación local de voluntariado de protección civil
(ALVPC).
d) Dades identificatives (càrrec, nom i telèfon de contacte) de les d) Datos identificativos (cargo, nombre y teléfono de contacto) de
persones responsables locals de l’ALVPC. las personas responsables locales de la ALVPC.
e) Dades identificatives (càrrec, nom i telèfon de contacte), en cas e) Datos identificativos (cargo, nombre y teléfono de contacto), en
d’existir, de la persona coordinadora local de l’ALVPC. caso de existir, de la persona que ejerza la coordinación local de la
ALVPC.
f) Dades identificatives (nom i telèfon de contacte) de la persona f) Datos identificativos (nombre y teléfono de contacto) de la per-
que exercisca la direcció i, si és el cas, la subdirecció de l’ALVPC. sona que ejerza la jefatura y, en su caso, de la persona que ejerza la
subjefatura de la ALVPC.
g) Nombre i relació nominal de les persones inscrites en l’ALVPC. g) Número y relación nominal de las personas inscritas en la
Aquesta relació constarà de les dades següents: ALVPC. Esta relación constará de los siguientes datos:
1r Nom i cognoms 1.º Nombre y apellidos
Num. 8248 / 06.03.2018 9657

2n DNI o NIE 2.º DNI o NIE


3r Data de naixement 3.º Fecha de nacimiento
4t Data d’inscripció en l’ALVPC 4.º Fecha de inscripción en la ALVPC
5é Sexe 5.º Sexo
h) En cas de disposar de conveni de col·laboració amb l’Agència h) En caso de disponer de convenio de colaboración con la Agencia
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències segons el que Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias según lo dis-
disposa l’article 37 del present reglament, s’ha d’incorporar en l’assen- puesto en el artículo 37 del presente reglamento, se incorporará en el
tament del registre la data de firma d’aquest. asiento del registro la fecha de firma de este.
i) Relació dels cursos de formació que s’han impartit en l’ALVPC i) Relación de los cursos de formación que se han impartido en la
en la qual es faça constar els aspectes següents: ALVPC en la que se haga constar los siguientes aspectos:
1r Denominació del curs 1.º. Denominación del curso
2n Data de realització 2.º. Fecha de realización
3r Nombre de persones per sexes que l’han realitzat 3.º. Número de personas por sexos que lo han realizado
4t Nombre d’hores 4.º. Número de horas
5é Si el curs està homologat per algun organisme o departament 5.º Si el curso está homologado por algún organismo o departamen-
competent en matèria de formació, s’ha de facilitar el nom de l’entitat to competente en materia de formación, se facilitará el nombre de la
que l’ha homologat entidad que lo ha homologado.
j) En cas de disposar de seu, s’han de facilitar les dades següents: j) En caso de disponer de sede, se facilitarán sobre esta los siguien-
tes datos:
1r Adreça postal 1.º. Dirección postal
2n Telèfon i fax 2.º. Teléfono y fax
3r Freqüència de ràdio 3.º. Frecuencia radio
4t Adreça electrònica 4.º. e-mail
k) Recursos de l’ALVPC. k) Recursos de la ALVPC.
1r Dades sobre els vehicles i les seues característiques 1.º. Datos sobre los vehículos y sus características
2n Dades sobre les embarcacions i les seues característiques 2.º. Datos sobre las embarcaciones y sus características
3r Altres recursos rellevants que dispose l’ALVPC. 3.º. Otros recursos relevantes que disponga la ALVPC.
2. Secció associació o entitat col·laboradora en matèria de protecció 2. Sección asociación o entidad colaboradora en materia de protec-
civil. ción civil.
a) Nom de l’associació o entitat col·laboradora a) Nombre de la asociación o entidad colaboradora
b) Dades del registre de l’associació o entitat col·laboradora: b) Datos del registro de la asociación o entidad colaboradora:
1r Data de creació 1.º Fecha de creación
2n Data i número d’inscripció en el registre d’associacions 2.º Fecha y número de inscripción en el registro de asociaciones
3r Objectiu o fi de l’associació o entitat col·laboradora: 3.º Objetivo o fin de la asociación o entidad colaboradora:
c) Dades identificatives (càrrec, nom, sexe, telèfon de contacte i c) Datos identificativos (cargo, nombre, sexo, teléfono de contacto
adreça) de la persona que exercisca la presidència de l’associació o enti- y dirección) de la persona que ejerza la presidencia de la asociación o
tat col·laboradora. entidad colaboradora.
d) Nombre de persones, per sexes, inscrites en l’associació o entitat d) Número de personas, por sexos, inscritas en la asociación o enti-
col·laboradora que participen en tasques de protecció civil. dad colaboradora que participen en tareas de protección civil.
e) Data de la firma del conveni de col·laboració amb l’Agència e) Fecha de la firma del convenio de colaboración con la Agencia
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
f) Relació dels cursos de formació relacionats amb les tasques de f) Relación de los cursos de formación relacionados con las tareas
protecció civil que s’han impartit en l’associació o entitat col·laboradora de protección civil que se han impartido en la asociación o entidad cola-
en què es facen constar els aspectes següents: boradora en la que se hagan constar los siguientes aspectos:
1r Denominació del curs 1.º. Denominación del curso
2n Data de realització 2.º. Fecha de realización
3r Nombre de persones, per sexes, que l’han realitzat 3.º. Número de personas, por sexos, que lo han realizado
4t Nombre d’hores 4.º. Número de horas
5é Si el curs està homologat per algun organisme o departament 5.º. Si el curso está homologado por algún organismo o departa-
competent en matèria de formació, s’ha de facilitar el nom de l’entitat mento competente en materia de formación, se facilitará el nombre de
que l’ha homologat. la entidad que lo ha homologado.
g) En cas de disposar de seu, s’han de facilitar sobre aquestes les g) En caso de disponer de sede, se facilitarán sobre esta los siguien-
dades següents: tes datos:
1r Adreça postal 1.º. Dirección postal
2n Telèfon i fax 2.º. Teléfono y fax
3r Freqüència de ràdio 3.º. Frecuencia radio
4t Adreça electrònica 4.º. e-mail
h) Recursos de l’associació o entitat col·laboradora: h) Recursos de la asociación o entidad colaboradora:
1r Dades sobre els vehicles i les seues característiques 1.º. Datos sobre los vehículos y sus características
2n Dades sobre les embarcacions i les seues característiques 2.º. Datos sobre las embarcaciones y sus características
3r Altres recursos d’intervenció que dispose l’associació o entitat 3.º. Otros recursos de intervención que disponga la asociación o
col·laboradora. entidad colaboradora.

Article 48. Gestió del registre Artículo 48. Gestión del registro
El Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de
Comunitat Valenciana dependrà de l’òrgan directiu competent en matè- la Comunitat Valenciana dependerá del órgano directivo competente
ria de protecció civil de la Generalitat, i la seua gestió es durà a terme en materia de protección civil de la Generalitat, y su gestión será lleva-
pel personal funcionari dependent d’aquest òrgan directiu. da a cabo por el personal funcionario dependiente del referido órgano
directivo.
Num. 8248 / 06.03.2018 9658

Article 49. Procediment d’inscripció Artículo 49. Procedimiento de inscripción


1. La inscripció en el registre s’ha de fer a petició de la persona 1. La inscripción en el registro se realizará a solicitud de la persona
responsable competent en l’entitat local o de la persona titular de la pre- responsable competente en la entidad local o de la persona titular de la
sidència de l’associació o entitat col·laboradora, i es presentarà, per via presidencia de la asociación o entidad colaboradora, y se presentará, por
telemàtica, omplint el model normalitzat corresponent que s’inclou en vía telemática, cumplimentando el modelo normalizado correspondiente
l’annex II, i que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat que se incluye en el anexo II, y que estará disponible la sede electrónica
(https://sede.gva.es). de la Generalitat (https://sede.gva.es).
2. Les sol·licituds d’inscripció en el registre han d’aportar la docu- 2. Las solicitudes de inscripción en el registro deberán aportar la
mentació següent: siguiente documentación:
a) Secció agrupacions locals de voluntariat de protecció civil a) Sección agrupaciones locales de voluntariado de protección civil
1r Certificat de l’acord de l’òrgan competent de la corporació local 1.º. Certificado del acuerdo del órgano competente de la corpora-
que va aprovar la seua constitució, o, si és el cas, certificat de la corpo- ción local que aprobó su constitución, o, en su caso, certificado de la
ració local que acredite la constitució de l’ALVPC i indique la data en corporación local que acredite la constitución de la ALVPC e indique la
què va començar a desenvolupar les activitats. fecha en la que comenzó a desarrollar sus actividades.
2n Certificat de l’acord de l’òrgan competent de la corporació local 2.º. Certificado del acuerdo del órgano competente de la corpora-
que va aprovar el reglament de l’ALVPC adaptat al que estableix el ción local que aprobó el reglamento de la ALVPC adaptado a lo esta-
Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat blecido en el Reglamento de los servicios de voluntariado de protección
Valenciana. civil de la Comunitat Valenciana.
3n Còpia del reglament. 3.º. Copia del reglamento.
4t Còpia de la pòlissa d’assegurança en què es contemple la cober- 4.º. Copia de la póliza de seguro en la que se contemple la cobertura
tura que s’indica en l’article 7 del present reglament. que se indica en el artículo 7 del presente reglamento.
b) Secció associació o entitat col·laboradora en matèria de protecció b) Sección asociación o entidad colaboradora en materia de pro-
civil tección civil
1r Certificat del Registre d’Associacions on s’indique la data i el 1.º. Certificado del Registro de Asociaciones en donde se indique la
número d’inscripció. fecha y número de inscripción.
2n Còpia del reglament o estatuts. 2.º. Copia del reglamento o estatutos.
3r Còpia de la pòlissa d’assegurança en què es contemple la cober- 3.º. Copia de la póliza de seguro en la que se contemple la cobertura
tura que s’indica en l’article 7 del present reglament. que se indica en el artículo 7 del presente reglamento.
3. Les còpies a què fan referència els apartats a) 3r, a) 4t, b) 2n i b) 3. Las copias a las que hacen referencia los apartados a) 3.º, a)
3r, s’obtenen segons el que estableix l’article 64 del Decret 220/2014, 4.º, b) 2.º y b) 3.º, se obtendrán según lo establecido en el artículo 64
de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’ad- del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se
ministració electrònica de la Comunitat Valenciana. aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat
Valenciana.
4. Una vegada s’ha rebut la sol·licitud d’inscripció amb les dades 4. Recibida la solicitud de inscripción con los datos indicados en el
indicades en l’article 47 i junt amb la documentació mencionada en artículo 47 y junto con la documentación mencionada en el apartado 2,
l’apartat 2, l’òrgan competent encarregat del registre ha de dictar una el órgano competente encargado del registro dictará resolución de ins-
resolució d’inscripció en el Registre dels Serveis de Voluntariat de Pro- cripción en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección
tecció Civil de la Comunitat Valenciana i assignar el número de refe- Civil de la Comunitat Valenciana, asignando el número de referencia
rència corresponent. correspondiente.
5. La resolució s’ha de notificar a l’associació o entitat interessada. 5. Dicha resolución será notificada a la asociación o entidad inte-
resada.
6. En cas d’apreciar-se cap defecte esmenable en la presentació de 6. En caso de apreciarse defecto subsanable en la presentación de la
la documentació indicada en l’apartat 2 d’aquest article o en les dades documentación indicada en el apartado 2 de este artículo o en los datos
necessàries per al registre arreplegades en l’article 47 d’aquest regla- necesarios para el registro recogidos en el artículo 47 de este reglamen-
ment, l’òrgan competent encarregat del registre ha de requerir a l’asso- to, el órgano competente encargado del registro requerirá a la asociación
ciació o entitat interessada l’esmena del defecte, que ha d’efectuar-se en o entidad interesada la subsanación del defecto, que deberá efectuarse
el termini de 10 dies a partir de la recepció de la notificació. en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la notificación.

Article 50. Modificació de les dades del registre Artículo 50. Modificación de los datos del registro
Qualsevol modificació que es produïsca de les dades que figuren en Cualquier modificación que se produzca de los datos que figuran en
el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comu- el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la
nitat Valenciana ha de ser comunicada a aquest, per via telemàtica, mit- Comunitat Valenciana deberá ser comunicada a este, por vía telemática,
jançant la corresponent sol·licitud de modificació de dades, omplint el mediante la correspondiente solicitud de modificación de datos, cumpli-
model normalitzat corresponent que estarà disponible en la seu electrò- mentando el modelo normalizado correspondiente que estará disponible
nica de la Generalitat (https://sede.gva.es), indicant les dades que han en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es), indicando
patit modificació. los datos que hubieran sufrido modificación.

Article 51. Cancel·lació de l’assentament d’inscripció en el registre Artículo 51. Cancelación del asiento de inscripción en el registro
1. Quan es produïsca la dissolució d’una ALVPC o d’una associació 1. Cuando se produzca la disolución de una ALVPC o de una aso-
o entitat col·laboradora en matèria de protecció civil, aquesta ha de ser ciación o entidad colaboradora en materia de protección civil, esta
comunicada al Registre dels Serveis del Voluntariat de Protecció Civil deberá ser comunicada al Registro de los Servicios del Voluntariado de
en el termini màxim de 30 dies des que es produïsca la dissolució, per Protección Civil en el plazo máximo de 30 días desde que se produzca
via telemàtica, per mitjà de sol·licitud de cancel·lació de dades, d’acord la disolución, por vía telemática, mediante la solicitud de cancelación
amb el model normalitzat corresponent que estarà disponible en la seu de datos, cumplimentado el modelo normalizado correspondiente que
electrònica de la Generalitat (https://seu.gva.es). estará disponible en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.
gva.es).
2. Les ALVPC i les associacions o entitats col·laboradores en matè- 2. Las ALVPC y las asociaciones o entidades colaboradoras en
ria de protecció civil poden donar-se de baixa del Registre dels Serveis materia de protección civil podrán darse de baja del Registro de los
del Voluntariat de Protecció Civil, per a la qual cosa han d’efectuar una Servicios del Voluntariado de Protección Civil, para lo cual deberán
sol·licitud expressa a aquest. efectuar una solicitud expresa a este.
Num. 8248 / 06.03.2018 9659

3. La sol·licitud de baixa en el Registre dels Serveis del Volunta- 3. La solicitud de baja en el Registro de los Servicios del Volunta-
riat de Protecció Civil ha de ser efectuada per la persona responsable riado de Protección Civil deberá ser efectuada por la persona responsa-
designada per la corporació local competent, per al cas de les ALVPC, ble designada por la corporación local competente, para el caso de las
o per la persona que exercisca la presidència de l’associació o entitat ALVPC, o por la persona que ejerza la presidencia de la asociación o
col·laboradora en matèria de protecció civil. entidad colaboradora en materia de protección civil.
4. Una vegada sol·licitada la baixa en el registre, la persona titular 4. Una vez solicitada la baja en el registro, la persona titular del
de l’òrgan directiu competent en matèria de protecció civil ha de dictar órgano directivo competente en materia de protección civil dictará reso-
una resolució ordenant la cancel·lació de l’assentament d’inscripció en lución ordenando la cancelación del asiento de inscripción en el Regis-
el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comu- tro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat
nitat Valenciana, cosa que ha de notificar a la persona responsable del Valenciana, que notificará a la persona responsable del colectivo.
col·lectiu.
5. En aquells casos en què el col·lectiu inscrit vulnere, de forma 5. En aquellos casos en los que el colectivo inscrito vulnere, de
reiterada i manifesta, el Reglament dels serveis del voluntariat de la forma reiterada y manifiesta, el Reglamento de los servicios del volun-
Comunitat Valenciana, la persona titular de l’òrgan directiu competent tariado de la Comunitat Valenciana, la persona titular del órgano directi-
en matèria de protecció civil pot procedir, d’ofici, a la cancel·lació de vo competente en materia de protección civil podrá proceder, de oficio,
l’assentament d’inscripció en el registre, cosa que ha de notificar a la a la cancelación del asiento de inscripción en el registro, circunstancia
persona responsable del col·lectiu, indicant les causes que van moti- que notificará a la persona responsable del colectivo, indicando las cau-
var-ne la cancel·lació. sas que motivaron dicha cancelación.

Article 52. Accés a les dades del registre Artículo 52. Acceso a los datos del registro
El dret d’accés a les dades del registre s’efectuarà de conformitat El derecho de acceso a los datos del registro se efectuará de con-
amb allò que s’ha previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del proce- formidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
diment administratiu comú de les administracions públiques, i d’acord dimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de
amb el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Gene-
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat ralitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la
Valenciana. Comunitat Valenciana.

Article 53. Protecció de dades i transparència Artículo 53. Protección de datos y transparencia
En relació amb les dades de caràcter personal que s’emmagatze- En relación con los datos de carácter personal que se almacenen en
men en el Registre dels Serveis del Voluntariat de Protecció Civil de la el Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil de la
Comunitat Valenciana, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent Comunitat Valenciana, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de transparència. en materia de protección de datos de carácter personal y de transpa-
El nivell de seguretat del registre és el bàsic. rencia, siendo el nivel de seguridad del citado registro el nivel básico.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Incidència pressupostària Única. Incidencia presupuestaria


L’aplicació del que disposa aquest decret no implicarà increment de La aplicación de lo dispuesto en este decreto no implicará incre-
la despesa en el pressupost del departament de la Generalitat compe- mento de gasto en el presupuesto del departamento de la Generalitat
tent en matèria de protecció civil, i s’atendrà qualsevol obligació amb competente en materia de protección civil, atendiéndose cualquier obli-
la hisenda de la Generalitat a càrrec dels mitjans materials i personals gación para con la hacienda de la Generalitat con cargo a los medios
previstos en el pressupost ordinari del departament esmentat. materiales y personales contemplados en el presupuesto ordinario del
citado departamento.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Termini d’adaptació dels reglaments locals Primera. Plazo de adaptación de los reglamentos locales
Les administracions que disposen d’agrupació local de voluntariat Las administraciones que dispongan de agrupación local de volunta-
de protecció civil han d’adaptar-ne el reglament vigent al que disposa riado de protección civil adaptarán su reglamento vigente a lo dispuesto
el present decret en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor en el presente decreto en el plazo máximo de un año desde la entrada
d’aquest. en vigor del mismo.

Segona. Termini de formalització dels convenis amb les associacions Segunda. Plazo de formalización de los convenios con las asociacio-
o entitats col·laboradores nes o entidades colaboradoras
Les associacions o entitats col·laboradores que en data d’entrada en Las asociaciones o entidades colaboradoras que a fecha de entrada
vigor del present decret ja figuren inscrites en el Registre dels Serveis en vigor del presente decreto ya figuren inscritas en el Registro de los
de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, han de Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valen-
formalitzar el conveni de col·laboració indicat en l’article 38 d’aquest ciana, deberán formalizar el convenio de colaboración indicado en el
decret, en el termini màxim d’un any. Després d’haver transcorregut artículo 38 del presente decreto, en el plazo máximo de un año. Trans-
aquest termini sense l’esmentada formalització, l’òrgan competent de la currido este plazo sin la citada formalización, el órgano competente de
gestió del registre ha de donar de baixa l’esmentada associació o entitat la gestión del registro procederá a dar de baja a la citada asociación o
col·laboradora. entidad colaboradora.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogació normativa Única. Derogación normativa


Queda derogat el Decret 7/2007, de 19 de gener, del Consell, pel Queda derogado el Decreto 7/2007, de 19 de enero, del Consell, por
qual es va aprovar el Reglament autonòmic dels serveis de voluntariat el que se aprobó el Reglamento autonómico de los servicios de volun-
de protecció civil i l’Estatut del Voluntariat de Protecció Civil. tariado de protección civil y el Estatuto del Voluntariado de Protección
Civil.
Num. 8248 / 06.03.2018 9660

Així mateix queden derogades totes les disposicions del mateix rang Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
o inferior que s’oposen al que disposa el present decret. rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. Aprovació dels distintius, uniformitat, característiques dels Primera. Aprobación de los distintivos, uniformidad, características
vehicles i carnet identificatiu dels serveis de protecció civil de la de los vehículos y carné identificativo de los servicios de protección
Comunitat Valenciana, i models normalitzats civil de la Comunitat Valenciana, y modelos normalizados
S’autoritza la persona titular de la direcció general competent en Se autoriza a la persona titular de la dirección general competente
matèria de protecció civil i gestió d’emergències per a aprovar els dis- en materia de protección civil y gestión de emergencias para aprobar los
tintius, uniformitat, característiques dels vehicles i carnet identifica- distintivos, uniformidad, características de los vehículos y carné identi-
tiu dels serveis de protecció civil de la Comunitat Valenciana i per a ficativo de los servicios de protección civil de la Comunidad Valenciana
aprovar els models normalitzats de sol·licitud d’inscripció, modificació y para aprobar los modelos normalizados de solicitud de inscripción,
o cancel·lació de dades en el Registre dels Serveis de Voluntariat de modificación o cancelación de datos en el Registro de los Servicios de
Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, per mitjà de les resolucions Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, mediante
corresponents que hauran de ser publicades en el Diari Oficial de la las resoluciones correspondientes que deberán ser publicadas en el Diari
Generalitat Valenciana. Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor


El decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Ofici- Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
al de la Generalitat Valenciana. el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 9 de febrer de 2018 València, 9 de febrero de 2018

El president de la Generalitat, El president de la Generalitat,


XIMO PUIG I FERRER XIMO PUIG I FERRER