You are on page 1of 2

2

Malaysia telah menganggotai pelbagai pertubuhan sama ada di peringkat


serantau dan antarabangsa serta bergiat secara aktif dalam
keanggotaannya.

(a) Apakah ciri-ciri pertubuhan Komanwel yang dianggotai oleh Malaysia?

i ...................................................................................................................

ii ......................................................................................................................
( 2 Markah )

(b) Berikan dua matlamat penubuhan negara-negara komanwel

i …………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

(c) Nyatakan dua faedah yang diperolehi Malaysia daripada keanggotaan Komanwel

i. …………………………………………………………………………………….

ii.……………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

(d) Senaraikan dua sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Komanwel

i. …………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

(e) Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan


dunia?

i. …………………………………………………………………………………….

ii. ……………………………………………………………………………………..
[2 Markah]

[ 10 Markah]
Komanwel adalah sebuah pertubuhan yang anggotanya terdiri
daripada bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka.
3
(a) Nyatakan dua matlamat utama penubuhan negara Komanwel.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) …………………………………………………………………………...
[2 markah]

(b) Namakan dua contoh negara Komanwel.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) …………………………………………………………………………...
[2 markah]

(c) Nyatakan empat sumbangan Malaysia dalam Komanwel.

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) …………………………………………………………………………...

(iii) …………………………………………………………………………..

(iv) …………………………………………………………………………..
[4 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faedah Malaysia menjadi


anggota Komanwel?

(i) …………………………………………………………………………...

(ii) …………………………………………………………………………...
[2 markah]