You are on page 1of 8

!

û
˛
ï˛
ˆÏÓ
˚Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚É

Ñ ,˛!° Ï} í õ Ñ %˛ Ó Á !Ñ ˛ä %ÈÑ ˛ Ìy

¶ ˛
y Ó y î# !á ˆ ìÏ ˛ü y ¢ Ñ ˛ˆ ◊ !í Ó ˚£
y
õ ú y

x yï y Ó ˚Ñ ˛y
v ≈˛~ Ñ ˛ˆ á y Ó ˚x §y
ï y
Ó˚Ê

≤ Ã!ì ˛ Ó˚« ˛yÓ ˚ˆ ò ˛ ôˆ ÏÌ ƒ

Ó ˚yˆ Ïã ƒ Ó ˚y
ˆ Ïã ƒ !Ó !¶ ˛
ß ¨
x y ˆ Ï® y
ú ˆ Ïò Ó ˚ !Ó ˚ˆ Ï˛
ôy › ≈˛

Ó
£
Ï≈ 2
3 §
Ç
á
ƒy
2 ú̂
˛
Ó &
Î˚y
Ó˚#
ñ
201
8 ü

ƒ
2ê˛
y
Ü ˛
y
˛
ô ƒ y ˆ Ïú hfl ˛Ïy £ zò î # á ≈ã # Ó #£̂ y
Ñ ˛ –
¶˛y
Ó ˚ì ˛£ zfl
˛Àyˆ
ÏÎ ˚ú ¢ y
õ !Ó ˚Ñ ˛x §y
ì ˛y
ì ˛!ò ˛ôy ì ˛Î yÑ ˛– ˆ
⠲ߨy
£ zˆ
ÏÎ ˚ !‡
˛Ñ˛y◊!õ Ñ ˛ˆ
Ïî Ó ˚¢
Ó ≈¶˛y
Ó˚ì ˛#
Î˚ ˛!ü “ Óy!í ã ƒ ¢̂
Ï¡øú ò ÈÙ
Ù
Ù
È
ˆò ì ˛y!ò Î ˚y
˝ÈÙ Ù
ÙÈ˛ôƒ yˆÏú hfl ˛Ïy
£zò Ì̂ ˆÏÑ ˛î )Ó ˚ £̂
Ï›˛y Ñ ˛òˆÏ¶˛òü ˆ Ïò ˙ Ñ ˛ƒ
Ók˛¢ Ç@ ˘Ãy
ˆ
Ïõ Ó
˚ î ,ƈ áy
° Ïí y Ñ ˛õ≈¢
Ç fl˛iy
ˆ
Ïò Ó
˚¶§˛
y
Á ì˛y
Ó ı %˛Ü í ñ ¢ ¡ ± !ì ˛x : ö ˛ y õ ~ Ñ˛ !› ˛!Ó ˚ˆ Ï˛ôy › ≈˛≤ ÃÑ˛ y ü Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä È–
~ Ñ ˛î ü ˆ ÏÑ ˛ Ó ˚Á Ó̂ !ü ¢ õ Î ˚ ˛ ô Ó ˚ x y Ó y Ó ˚ ~ £ z !Ó ˚ˆ Ï˛ ôy › ≈˛x ò %Î y Î ˚# ~ ˆ Ïî ˆ Ïü 1 ü ì ˛ y Çü õ y ò %ˆ Ï° ÏÓ ˚
x y Ó ˚ÈÙ È~ ¢ ÈÙ È~ ¢ ¢ õ !Ì ≈ì ˛¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ã õ y ò y Î ˚~ Ñ˛ ã ò £ y ˆ Ïì ˛7 3 ü ì ˛ y Çü ¢ ¡ ô î õ ã %ì ˛Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– ¢ õ # « ˛ y Î ˚
£ zfl ˛ Ày ˆ ÏÎ ˚!ú ≤ Ãïy ò õ s ˛f#¶ ˛ y Ó ˚ì ˛¢ ö ˛ ˆ ÏÓ ˚ ~ ˆ Ïú ò – ˆ îÖ y !Ü ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä ÈÑ ,˛ !° Ï≤ Ãïy ò ˆ îü ~ £ z¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ Ó̂ Ï° Ï≈ ~ Ñ˛ ã ò
ˆ ò ì ˛ y !ò Î ˚y ˝ ≤ Ãy Î ˚~ Ñ ˛¢ Æ y £ ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛¢ ö ˛ Ó ˚Ñ ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ ò – ≤ Ãy !h s̆ ˛ Ñ ˛ Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ¢ y Ó ˚
y ã # Ó̂ Ï
ò Î y x y Î ˚ Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚
ò S !ì ˛ !ò › ˛ y ò y
x y Ó ˚ ~ ¢ ~ ¢ !Ó È٠Ȉ ã ÈÙ È!˛ ô ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ x y ˆ Ïõ !Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ 5 0 Ó ä ÈÓ ˚Ñ ˛ y ã Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïä Èò Î !î ~ › ˛y ï ˆ ÏÓ ˚ˆ ò Á Î ˚y Î y Î ˚V
x y ü # Ó ≈y î ï ò ƒ £ Ó y Ó ˚ã ò ƒ î %£ zˆ îˆ Ïü Ó ˚˜ õ e # Á Ó ı %˛ ˆ Ïc Ó ˚ ˆ Ñ ˛ y ˆ Ï
ò y !¢ È
Ù È
£ z Á ì ˛ y Ñ ˛ Ó ˚
ˆ Ï
ì ˛ ˛ ô y ˆ Ï Ó ˚
ò õ y e ¢ y ˆ Ï
v ˛¸
¢ ¡ ô Ñ ≈˛ ¢ %î ,ë ˛ ¸Ñ ˛ Ó ˚y Ó ˚ã ò ƒ v ˛ zˆ χ ˛ ˛ ôˆ Ïv ˛ ¸ˆ ú ˆ ÏÜ ˆ Ïä Èò – Î !î Á ¢̂ Ï
ì ˛ ˆ Ï
Ó ˚
y !î ˆ Ï
ò – Ü ì ˛ Ó ä È
ˆ ÏÓ ˚
Ó ˚ ~ £ z ~ Ñ ˛ £ z ¢ õ # « ˛ y Î ˚ ˆ î Ö y
¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ ã ò Ü í ˛ ôƒ y ˆ Ïú hfl ˛Ïy ò # Î ˚ ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ ¢ y ˆ ÏÌ !Ü ˆ ÏÎ ˚!ä Èú ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛ 1 ü ì ˛ y Lj Ïü Ó ˚£ y ˆ Ïì ˛ Ó̊ ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È5 8
Ó ı %˛ ˆ Ïc x › ˛ ú x y ˆ Ïä Èò – £ zfl ˛ Ày ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïú Ó ˚£ z˝ î# ü y ¢̂ ÏÑ ˛ Ó ˚y ü ì ˛ y Çü ¢ ¡ ôî– x Ì ≈y Í ñ ~ Ñ ˛Ó ä Ȉ ÏÓ ˚Ó ,!k ˛ Ó ˚˛ ô !Ó ˚õ y ò
˛ôƒ ˆ Ïú hfl ˛Ïy £ zò #ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ !Ó Ó ˚&ˆ Ïk ˛x y é õ ˆ Ïí Ó ˚ õ y e y 1 5 ü ì ˛ y Ç ü – ~ ¶ ˛ y ˆ Ï
Ó ú y !ö ˛ ˆ Ï
Î ˚ ú y !ö ˛ ˆ Ï
Î ˚ Ó y v ˛ ¸ˆ Ï
ì ˛
Ó y !v ˛ ¸ˆ ÏÎ ˚ Ⲡˆ Ïú ˆ Ïä Èò – ˛ ô !ÿ ˛ õ ì ˛ # ˆ ÏÓ ˚ £ zfl ˛ Ày ˆ ÏÎ ˚ú ÈÙ È Ì y Ñ ˛ ˆ Ï
ú ¢̂ M È%
˛ Ó ˚
# £ §
y Ñ ˛ y ˆ Ï
ì ˛ !Ó̂ Ï
ü ° Ï ˆ î !Ó ˚ ˆ ò £ z
– ~ £ z
!Ó ˚ˆ Ï˛ ôy › ≈˛x ò %¢ y ˆ ÏÓ ˚ ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛!Ó !ú Á !ò Î ˚y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ¢ ÇÖ ƒ y
¢̂ Ô !î ÈÙ Èx y ˆ Ïõ !Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ã y › ˛ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚x y é õ ˆ Ïí Ó ˚¢ # õ y
~ Ö ò 1 0 1 – Ü ì ˛Ó ä Ȉ ÏÓ ˚ ò ì %˛ ò Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚1 7 ã ò ~ £ z
!Ó hfl ˛ Ïy Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚â ˛ ˆ Ïú ˆ Ïä È– › ˛ ∆y ¡ ô ¢ y Ó ˚y ˛ ô ,!Ì Ó # Ó ˚õ ì ˛ y õ ì ˛ ˆ ÏÑ ˛ ì ˛ y !ú Ñ ˛ y Î ˚ ë %
˛ ˆ Ï
Ñ ˛ ˆ Ïä Èò – ~ £ z 1 0 1 ã ò !Ó !ú Á !ò Î ˚
y Ó ˚
ˆ Ï
î Ó ˚
x @ ˘Ãy £ ƒ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ñ ˆ ã Ó ˚& ã y ˆ Ïú õ ˆ ÏÑ ˛£ zfl ˛ Ày ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïú Ó ˚ x Çü ˆ â ˛ß ¨y
£ zˆ ÏÎ ˚ !‡ ˛Ñ˛y ◊ !õ Ñ ˛ˆ Ïî Ó ˚¢ Ó ≈¶˛y Ó ˚ì ˛# Î ˚ Ñ ˛òˆ ϶ ˛òü ˆ Ïò Ó _ ´ Ó ƒ Ó ˚yÖˆ Ïä Èò £ zö ˛› %˛ÈÙ ÈÓ ˚¢ Ó ≈¶ ˛y Ó ˚ì ˛# Î ˚¢ ¶ ˛y˛ô!ì ˛Ñ ˛õ. x ˛ôí ≈y
£ y ˆ Ïì ˛Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È2 0 ·9 ú « ˛ˆ Ñ˛ y !› ˛› ˛ y Ñ˛ y – Ü ì ˛Ó ä Ȉ ÏÓ ˚Ó ˚
!£ ¢ y ˆ ÏÓ ˆ á y ° Ïí yÑ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò – x y õ y ˆ Ïî Ó ˚ ˆ îˆ Ïü Ó ˚ 2 8 ã y ò %Î ˚y Ó ˚#
ñ 2 0 1 8 ˆ â˛ ß ¨y£ zˆ ÏÎ ˚Ó ˚ˆ Ñ˛ Ó ˚y ú y ¢ õ y ã õ £̂ Ïú ¢ Ç á !› ˛ì ˛£ ú !‡ ˛Ñ˛ yì %˛ ú ò y Î ˚4 ·8 9 ú « ˛ ˆ Ñ˛ y !› ˛ › ˛ y Ñ˛ y Ó ,!k ˛ ˆ ˛ ôˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È–
ã ò õ ˆ Ïì ˛ Ó ˚ Ⲡy ˛ ô ˆ õ y !î ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛› ˛ ∆y ˆ Ï¡ ôÓ ˚ ~ £ z ◊ !õ Ñ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ ¢ Ó ≈¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ Ñ ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ò – x Çü @ ˘Ã£ í Ñ ˛ yÓ ˚#◊ !õ Ñ ˛¢ ÇÜ ‡ ˛ò = !ú ~ ˆ Ï£ ò ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ Ó̂ Ï° Ï≈Ó ˚~ Ñ˛ › ˛ y x D Ó ˚y ã ƒ ˛ ô !ÿ ˛ õ Ó̂ ÏD
ˆ á y ° Ïí y Ó ˚ !Ó̂ ÏÓ ˚y !ï ì ˛ y Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛Ó y ï ƒ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä È¢ îƒ ¢ õ y Æ !ä Èú È٠٠٠ȣ z!u ˛ Î ˚yò ˆ ö ˛ v ˛yˆ ÏÓ ˚ü ò x Ó ˆ › ˛ ∆v ˛£ zv ˛ z!ò Î ˚ò ¢ (IFTU), !ò v ˛ z v̂ ˛ˆ Ïõ y ˆ Ïé !› ˛ Ñ ˛ˆ ú Ó y Ó ˚ Ö %Ó Ó ƒ y !ì ˛ é õ #!â ˛ e ˆ î Ö yÎ y ˆ ÏÓ ñ ~ Ñ˛ Ì y¶ ˛ y Ó y
!Ó ï y ò ¢ ¶ ˛ y!ò Ó ≈y Ⲡˆ Ïò Ó ˚ ¢ õ ˆ ÏÎ ˚– x y ã ã ò !Ó̂ ÏÓ ˚y ï #ö  ˛ r ›
˛(NDLF), !ò v ˛zˆ › ˛ ∆v ˛£ zv ˛ z!ò Î ˚ò £ z!ò !ü ˆ ÏÎ ˚!› ˛ ¶ ˛((NTUI) ~ Ó Ç x ú ECL !‡ ˛Ñ˛ y¶ ˛ y Ó y ú %ì ˛ y – x Ì â ˛~ £ zv ˛ zq › ˛î y !Ó £ zÑ ˛ ˆ ÏÓ ˚ Ó̂ Ï¢̂ Ïä Èò ~
ˆ õ y !î ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚~ Ó Ç ˆ ò ì ˛ y !ò Î ˚y ˝ v ˛ z¶ ˛ ˆ ÏÎ ˚£ zÓ ú ˆ Ïä Èò ~ › y◊
˛ !õ Ñ ˛~ Ó Ç Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# £ zv ˛
z!ò Î ˚ò (AECLCWU)– ˆ îˆ Ïü Ó ˚1 3 !› ˛Ó ˚yˆ Ïã ƒ Ó ˚ÈÙ Ù ÙÈx ı …˛≤ ÈÏî ü ñ Ó ˚y ˆ Ïã ƒ Ó ˚ õ %Ö ƒ õ s ˛ f# Ê ì §˛ y Ó ˚¶ ˛ y ° Ïí x ò %Î y Î ˚# ~ Ó ˚y ˆ Ïã ƒ
÷ ï %õ y e Ú ~ Ñ˛ › ˛ y ˆ ¶ ˛
y ˆ Ï› ˛Ó ˚Û Ó ƒ y ˛ ôy Ó ˚ !ä Èú ñ x y Ó ˚ì ˛ y £ z~ › y!Ó
˛ £ y Ó ˚ñ !î Õ ‘# ñ ˆ Ü y Î ˚yñ Ñ˛ ò ≈y › ˛
Ñ˛ ñ ˆ Ñ˛ Ó ˚y
ú y ñ õ £ y Ó ˚y ‹ T…ñ Á !v ˛ ¸ü y ñ ˛ ô !u ˛ ˆ Ïâ ˛ Ó ˚# ñ ì ˛ y !õ ú ò y v %˛
ñ Ó̃ ° Ïõ ƒ Ñ˛ ˆ Ïõ ˆ Ïä ÈÊ !Ñ ˛!ü ˆ Ï“ ñ !Ñ ˛Ñ ,˛ !° ψ Ïì ˛ ñ !Ñ ˛Ó y !í ˆ Ïã ƒ ñ
Ñ˛ Ö ò £ z î %Û ˆ Ïî ˆ Ïü Ó ˚¢ ¡ ôˆ ÏÑ ≈˛ Ó ˚õ ˆ Ïï ƒ Ó y ï y £̂ ÏÎ ˚ î §y v ˛ ¸y ˆ Ïì ˛ ˆ ì ˛ ˆ Ïú D y ò y ñ v ˛
z_ Ó ˚≤ È Ïî ü ~ Ó Ç ˛ ô !ÿ ˛ õ Ó D Ì̂ ˆ ÏÑ ˛x ¢ ÇÖ ƒ ï Ó ˚ˆ Ïí Ó ˚◊ õ Á Ñ˛ õ ≈ˆ « ˛
ˆ Ïe Ó ˚ !Ñ ˛!ü « ˛ y Î ˚ ¢̂ ÏÓ̂ Ïì ˛ £ zò y !Ñ ˛˛ ô !ÿ ˛ õ Ó y Çú y ~ !Ü ˆ ÏÎ ˚Ê
˛ ôy ˆ ÏÓ ˚ò y – 4 0 0 ã ò ≤ Ã!ì ˛ !ò !ï ¢ õ ˆ ÏÓ ì ˛ £̂ ÏÎ ˚!ä Ȉ Ïú ò ~ £ zõ £ ì ˛ # Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛ò ü ˆ Ïò – ˆ Ü y › ˛ yˆ îˆ Ïü Ó̂ Ñ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ¢ ÇÖ ƒ yÓ y v ˛ ¸ˆ Ïä È– « ˛ õ ì ˛ y Î ˚
~ › ˛ yÓ hfl %˛ ì ˛ £ z ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ ¢ y ˆ ÏÌ â˛ Ó ˚õ Ñ˛ õ . ¢ %¶ ˛ y ° Ï (NDLF)ÈÙ ÈÑ ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ˆ Ïò Ó ˚v ˛zˆ Ïm yï ò Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚¢ ¶ ˛y ˛ ô !ì ˛ õ u ˛
ú # Ó ˚¢ î¢ ƒÑ˛ õ .x y ¢ # ò ˆ Ñ˛ w # Î ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚Ó ä Ȉ ÏÓ ˚1 ˆ Ñ˛ y !› ˛Ñ ˛ õ ≈¢ Ç fl ˛ iyˆ Ïò Ó ˚
!Ó Ÿ ª y ¢ á y ì ˛ Ñ˛ ì ˛ y – ~ › ˛ y ~ Ñ˛ › ˛ y Ú ˆ ¶ ˛ y ˆ Ï› ˛ Ó ˚Ó ƒ y ˛ ôy Ó ˚Û ˆ ì ˛ yx ˛ô í ≈y (IFTU), Ñ ˛ õ . î# ˛ ô Ñ ˛ü õ ≈y (AECLCWU), Ñ ˛ õ . Ó y ¢ %ˆ Ïî Ó ò (NTUI) Á Ñ˛ õ .≤ Ã!ì ˛ ◊ &!ì ˛!î ˆ ÏÎ ˚!ä Èú ñ ñ x Ì â ˛ˆ îˆ Ïü x y !Ì ≈Ñ ˛Ó ,!k ˛ Ó ˚£ y Ó ˚
ò Î ˚£ z– ¶ ˛y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ã ò Ü í x y ã ˛ ôƒ y ˆ Ïú hfl ˛ Ïy ò # Î ˚ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ !Ó ã Î ˚ Ñ %˛ õ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ (NDLF) ¢ y ˆ ÏÌ ≤ Ã!ì ˛ !ò !ï ˆ Ïî Ó ˚˛ ô !Ó ˚!â ˛ !ì ˛Ñ ˛ Ó ˚y ˆ Ïú ò – !˛ô˛ ô ú ‰¢ Ó ˚y
£ z› ˛ ¢ 7 ü ì ˛ y Çü ó ì ˛ y Á ~ £ z Ó ,!k ˛ Ó ˚ !£̂ Ï¢̂ ÏÓ Ñ˛ ì ˛ › ˛ y
¢ y ˆ ÏÌ Ñ §˛ y ˆ Ïï Ñ §˛ y ï !õ !ú ˆ ÏÎ ˚ˆ ò ì ˛ y !ò Î ˚y ˝ ˆ ÏÑ ˛ ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛Ì̂ ˆ ÏÑ ˛ Ñ ˛ yv ˛ z!™ ˆ Ïú Ó ˚~ ƒ y v ˛ ˆÏ¶ ˛ yˆ ÏÑ ˛ › ˛~ ¢ ¶ ˛ y D # ò y Ì̂ Ïõ Ó ˚¶ ˛y ° ψ Ïí Ñ ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ˆ Ïò Ó ˚ õ )ú fl ˛
∫Ó ˚!› ˛ï π !ò ì ˛ ˆ Ü §y ã y !õ ú Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È ¢̂ › ˛ y Ü ˆ ÏÓ ° Ïí y Ó ˚ !Ó ° ÏÎ ˚– x Ì â˛
Ó !£ ‹ Òy ˆ ÏÓ ˚Ó ˚î y !Ó ì %˛ ú ˆ Ïä Èò – Ó hfl %˛ ì ˛ ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛ Ó ˚v ˛ z!â ˛ ì ˛ !ä Èú £ ú ñ !ì ˛ !ò Ó ú ˆ Ïú ò ÈÙ Ù Ù È!Ó̂ Ïã !˛ ô ¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚x y õ ˆ Ïú Ó ì ≈˛ õ y ˆ Ïò ◊ õ ã # Ó # ã ò ì ˛ y Ó ˚v ˛
z˛ ôÓ ˚ ˛ ô !ÿ ˛ õ Ó y Çú y Ó ˚ õ %Ö ƒ õ s ˛f# ~ Ó ˚y ˆ Ïã ƒ ò ì %˛ ò Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚2 0 ú « ˛
¢ y ¡ Ày ã ƒ Ó y î# x y ˆ Ïõ !Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚Ñ˛ y Î ≈Ñ ˛ ú y ˆ Ï˛ ôÓ ˚ !Ó̂ ÏÓ ˚y !ï ì ˛ yx y é õ í v ˛
z_ ˆ ÏÓ ˚y ì ˛ Ó ˚Ó ,!k ˛˛ ôy ˆ ÏF ä È– !ì ˛ !ò !Ó̂ Ïü ° Ï= Ó ˚&c !î ˆ ÏÎ ˚Ó ú ˆ Ïú ò ñ ˆ îˆ Ïü Ó ˚Ü í ì ˛ y
!s ˛ fÑ ˛ Ñ ˛õ ≈
¢ Ç fl ˛ i
y ˆ Ï
ò Ó ˚ Ñ ˛ Ì y ˆ á y ° Ï
í y Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ï
ä È ò ~ Ó Ç ì ˛ y Ó y v ˛ ¸
ˆ Ï
ì ˛
Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚˛ ôƒ y ˆ Ïú hfl ˛ Ïy £ zò ≤ È ÏŸ ¿Î Ì y Î Ì ¢ õ y ï y ò ¢ )e Ó̂ Ó˚ ˛ ô !Ó ˚õ u ˛ú ˆ ÏÑ ˛ Ó ˚« ˛ y Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛ !ü “ ˆ Ï« ˛ ˆ Ïe Ñ˛ y Î ≈Ñ ˛ Ó ˚# x y ˆ Ï® y ú ò ~ £ z¢ õ ˆ ÏÎ ˚Ó ˚î y !Ó – ˛ ôy ˆ ÏÓ ˚ Ó̂ Ïú Á ≤ Ã!ì ˛ ◊ & !ì ˛!î ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò – ~ £ z ˆ á y ° Ïí y
5
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚ ò̂
á%ö 5
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚ ò̂
á%ö 5
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚ ò̂
á%ö

Ó ˚y
ã ƒ Ó yˆ Ïã › ˛ ˆÑ ˛
w #Î˚Óyˆ
Ïã › ˛
≠ 2 01 8 ÈÙ
È
Ñ ,˛
!°ÏÓ
˚ !¶
˛
ì ˛ò v ˛
¸Ó̂
ÏÓ
˚ÈÙ
Ù
ÙÈÑ ˛
õ ≈¢ Ç fl
˛
iy
ˆ
Ïò ¶
§˛
y
Á yÑ ˛
ì ˛ ˆ
Ï˛
ô ≈y
ˆ
ÏÓ˚ˆ
Ï›
˛
Ó ˚Ñ ˛
yÓ≈ò Ñ ˛

ô Ê
x y ¢ ß ¨˛ ôM È˛y ˆ ÏÎ ˚ì ˛!ò Ó ≈yⲠˆ Ïò @ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚ˆ ¶ ˛ y › ˛ Ó ƒ y ˆ ÏB ˛ Ó ˚ !î ˆ ÏÑ ˛ì ˛ y !Ñ ˛ ˆ ÏÎ ˚õ õ ì ˛ y Ó ƒ y
ò y ã # ≈Ó ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó˚ x Ó ˚&í ˆ ã › ˛ !ú Ó ˚ˆ ˛ôü Ñ˛ Ó ˚y ˆ Ñ˛ w # Î ˚Ó y ˆ Ïã › ˛Ñ ,˛ !° Ï¢ ÇÑ ˛ › ˛Á ˆ îˆ Ïü Ó ˚ é õ Ó ï ≈õ y ò @ ˘Ãy õ # í
Óy
ˆ Ïã ˆ Ï› ˛!Ñ ˛ ä %Ȉ á y ° Ïí y Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä È– Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y Î y ˆ Ïì ˛ö ˛ ¢̂ Ïú Ó ˚ò ƒ y Î ƒ õ )ú ƒ ˛ ôy ò ì ˛ yÓ ˚ã ò ƒ ~ Ñ˛ !› ˛Ú !Ó̂ Ïü ° Ï Ó̂ Ñ˛ yÓ ˚ˆ Ïc Ó ˚¢ õ y ï y ˆ Ïò Ó ˚˛ ôÌ ˆ îÖ y ˆ Ïì ˛Ó ƒ Ì ≈– ~ £ zÓ y ˆ Ïã › ˛!õ Ì ƒ y Á !¶ ˛ !_ £ #ò îy !Ó̂ Ïì ˛¶ ˛ !ì ≈˛x y Ó ˚~ ¢
ì ˛
£ !Ó ú Û Ü ‡ ˛ˆ Ïò Ó ˚ !¢ k ˛ y hs̆ ˛õ õ ì ˛ y Ó ƒ y ò y ã # ≈ !ò ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò – Ó ˚y ˆ Ïã ƒÎ̂ Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y ö ˛ ¢̂ Ïú Ó ˚ò ƒ yÎ ƒ îy õ ~ ¢ / !Ó ˆ ã !˛ ôÓ ˚~ Ñ˛ Ú !£ ® %c Û Ñ˛ õ ≈¢ )!â ˛ õ y e –
ˆ ˛
ôˆ Ïì ˛ ò ò y ñ~ ì ˛ !î ò õ õ ì ˛ y Ó ƒ y ò y ã # ≈ì ˛ y fl ˛∫# Ñ˛ y
Ó ˚£ zÑ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛ ò ò y – Î y £ z £̂ y Ñ ˛ ñ !Ó̂ Ïü ° Ïì ˛ £ !Ó̂ Ïú Ó ˚Ó Ó ˚yj x Ì ≈˜ Ïò !ì ˛ Ñ ˛v ˛zî y Ó ˚# Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïí Ó ˚≤ Ã!ì ˛ !› ˛ï y ˛ô Ñ ,˛ !° ÏÓ ˚¢ ÇÑ ˛ › ˛ˆ ÏÑ ˛ì ˛ # Ó  ì ˛ Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä È– Ñ ,˛!° ÏÓ ˚v ˛z˛
ô Ñ ˛ Ó ˚í ñ
Ñ ˛ì˛ ⁄ 1 0 0 ˆ Ñ ˛ y !› ˛› ˛ y Ñ ˛ y – Ó ˚y ˆ Ïã ƒ Ó ˚ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛˛ ô !Ó ˚Ó y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚¢ ÇÖ ƒ y ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# !£̂ Ï¢̂ ÏÓ 7 2 ú « ˛8 1 Ñ ,˛!° Ïã y ì ˛˛ ô ò ƒ é Î ˚ñ ¢ M È˛ Î ˚~ Ó Ç Ñ ,˛ !° Ïã v ˛
z˛ ô Ñ ˛ Ó ˚í ≤ à !é Î ˚y Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïí Ó ˚Î y Ó ì˛ #Î ˚ !ò Î ˚s ˛
fí ˆ îÁ Î ˚y
£ y
ã y Ó ˚– ì˛ y £̂ Ïú ˛ ô !Ó ˚Ó yÓ ˚ !˛ ô ä %ÈÓ Ó ˚y j Ñ ˛ ì˛ ⁄ Ü ˆ Ïv ˛ ¸õ y e 1 3 7 › ˛y Ñ ˛ y 3 5 ˛ ô Î ˚¢ y – ~ £ z£ ú õ õ ì˛ y£̂ ÏÎ ˚ˆÏä ÈÓ̋ ã y !ì ˛ Ñ ˛~ Ó Ç Ñ ˛ ˆ Ï˛ô ≈y ˆ ÏÓ ˚ˆ Ï› ˛ Ó ˚£ yˆ Ïì ˛ ñ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# Ñ ,˛ !° Ï !ò Ó ˚y ˛ô _ y Á Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛Á̂ ÏÎ ˚ú ˆ Ïö ˛ Î ˚y Ó ˚
¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛î Ó ˚î Ê Ó ı ˛Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ îÁ Î ˚y £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È–
~ ˆ Ïì ˛ Á x Ó ü ƒ ¶ ˛Ó ˚¢ y ˆ ò £ z– Ü ì ˛x y !Ì ≈Ñ ˛Ó ä Ȉ ÏÓ ˚ Ó y ˆ Ïã › ˛ˆ ˛ ôˆ Ïü Ó ˚ ¢ õ Î ˚ õ õ ì ˛ y ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó
˚ ã µy ú y ò # Ó ˚î y õ !Ó ˛
ô %ú Ó̂ ˆ Ïv ˛ ¸ˆ Ïä Èñ Ñ ,˛ !° Ïv ˛z˛
ôÑ˛ Ó ˚ˆ Ïí ¶ ˛ì %≈˛ Ñ˛ # ì %˛ ˆÏú ˆ îÁ Î ˚y £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èñ ¢̂ â ˛Ó ƒ Ó fl ˛ iy Á
ã y !ò ˆ ÏÎ ˚!ä Èú ñ ˆ ò y › ˛Ó y !ì ˛ ˆ Ïú Ó ˚ã ò ƒ « ˛ !ì ˛ @ ˘Ãhfl ˛
ÏÓ ˚y ã ƒ Ó y ¢ # Ó ˚ã ò ƒ 3 5 0 ˆ Ñ˛ y
!› ˛› ˛ y Ñ˛ y Ó Ó ˚y
j Ñ˛ Ó ˚y£̂ ÏF ä È– x ò ƒ y
ò ƒ ˛
ô !Ó ˚Ñ ˛ y ‡ ˛ yˆ Ïõ y Ó ˚« ˛ ò y ˆ ÏÓ « ˛ í Ó ƒ Î ˚Ñ ˛ õ y ò £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È~ Ó Ç !ã ~ ¢ !› ˛Á !Ó õ %o y Ñ˛ Ó ˚í ˆ ä Èy › ˛Ñ ,˛ !° Ï
!¶ ˛ò Ó ˚y ˆ Ïã ƒ Ñ˛ y ã £ y Ó ˚y ˆ Ïò y õ y ò %° ψ Ïî Ó ˚ã ò ƒ 2 5 0 ˆ Ñ˛ y !› ˛ › ˛ y Ñ˛ y ñx y Ó ˚ˆ ò y › ˛Ó y !ì ˛ ˆ Ïú « ˛!ì ˛ @ ˘Ãhfl˛ Ï Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ Ó ƒ Ó ¢ y Î ˚# Á Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ˆ ü ° ÏÑ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ ö ˛ ˆ Ïú ˆ Ïä ÈÙ Ù Ù È!Ó ˛ ô %ú x y !Ì ≈Ñ ˛« ˛ !ì ˛£̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚ñ x y ˆ ÏÓ ˚yÓ̂ !ü
ã ò ƒ 1 0 0 ˆ Ñ˛ y !› ˛ › ˛y Ñ˛ y – 1 Ó ä ÈÓ ˚˛ ô Ó ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚# !£̂ Ï¢̂ ÏÓ ˆ îÖ y Î y ˆ ÏF ä Èñ Ñ ˛ y ã £ yÓ ˚y ˆ Ïò y õ y ò %° ψ Ïî Ó ˚ ã ò ƒ} í ã y ˆ Ïú ã !v ˛¸ˆ ÏÎ ˚ˆ Ü ˆ Ïä Èò ì ˛ y Ó ˚y – ö ˛ ˆ Ïú ñ Ó̂ ˆ Ïv ˛ ¸ˆ Ïä ÈÓ y î ÈÙ È≤ Ã!ì ˛ Ó y
î– ~ Ñ˛ £ z¢ yˆ ÏÌ Ó̂ ˆ Ïv ˛ ¸ˆ Ïä È!Ó̂ Ïã !˛ ô
Ó Ó ˚y j 2 5 0 ˆ Ñ ˛ y !› ˛ Ó ˚õ ˆ Ïï ƒ Ö Ó ˚â ˛£̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èõ y e 7 8 ˆ Ñ ˛ y
!› ˛› ˛ y Ñ ˛ y– x yÓ ˚« ˛
!ì ˛ @ ˘Ãhfl ˛ Ï Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚ ã ò ƒ¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚î õ ò ˛ ô# v ˛ ¸ò –
Ó Ó ˚y j 1 0 0 ˆ Ñ ˛ y !› ˛Ó ˚ˆ Ñ ˛ y ˆ Ïò y !£̂ Ï¢ Ó ¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚ !î ˆ Ïì ˛˛ ô y ˆ ÏÓ ˚!ò –
x y Ó ˚~ ¢ ~ ¢ / !Ó ˆ ã !˛ ô ˛ ô y !Ñ ˛ hfl ˛ Ïy ò !Ó̂ ÏÓ ˚y ï # v ˛z@ ˘Ã!ã !Ü Ó ˚ ì %˛ ú ˆ Ïä Èñ ~ !î ˆ ÏÑ ˛2 9 ã y ò %Î ˚yÓ ˚#
õ õ ì ˛ y Ó ƒ y ò y ã # ≈Î Ö ò 2 0 1 1 ¢ y ˆ Ïú ≤ ÃÌ õ « ˛ õ ì ˛ y Î ˚x y
ˆ Ï¢ ò ì ˛ Ö ò !ò Ó ≈y Ⲡò # £ zˆ Ïhfl ˛ Ï£ y ˆ ÏÓ ˚≤ Ã!ì ˛ ◊ & !ì ˛ 2 0 1 8 ì˛ y !Ó ˚ˆ ÏÖ ~ ˆ Ïî ˆ Ïü ˆ ˛ô › ˛∆ú !v ˛ˆ Ïã ˆ Ïú Ó ˚î y õ ñ~ £ zv ˛z˛ ô õ £ yˆ Ïî ˆ Ïü ¢ Ó̂ Ïâ ˛ ˆ ÏÎ ˚ Ó̂ !ü – ¶ ˛y Ó ˚ˆ Ïì ˛1
!î ˆ ÏÎ ˚!ä Ȉ Ïú ò Ó ˚y ã ƒ ¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚¢ y ˆ ÏÓ ˚¶ ˛ ì %≈˛ !Ñ ˛ˆ îˆ ÏÓ – ¢ Ó ˚Ñ ˛ y
ˆ ÏÓ ˚Ó ˚Ó Î ˚¢ ~ Ö ò ≤ Ãy Î ˚7 Ó ä ÈÓ ˚– ~ Ñ ˛ !› ˛˛ ô Î ˚¢ y
!ú › ˛y Ó ˚ˆ ˛ô › ˛ ∆ˆ Ïú Ó ˚î y õ 7 6 . 1 6 › ˛
y Ñ ˛ y ñ ˛ ô y !Ñ ˛ hfl ˛Ïy ˆ Ïò 4 6 . 9 2 › ˛ y Ñ ˛ y ñ x yö ˛ Ü y !ò hfl ˛
Ïy ˆ Ïò 4 1 . 2 7 › ˛ y Ñ ˛ y ñ
¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚¢ y ˆ ÏÓ ˚¶ ˛ì %≈˛ !Ñ ˛!£̂ Ï¢̂ ÏÓ ˆ îÎ ˚!ò – ≤ Ã!ì ˛ ◊ & !ì ˛ !ä Èú @ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚Î %Ó̂ ÏÑ ˛ Ó ˚y Ñ˛ yˆ Ïã Ó ˚¢ ı ˛ yˆ Ïò !¶ ˛ ò Ó ˚y ˆ Ïã ƒ
Î y
Á Î ˚y Ó ˚ Î̂ Ⲡú ñì ˛ y ≤ Ã!ì ˛ ˆ ÏÓ ˚yï Ñ˛ Ó ˚y £̂ ÏÓ – ~ ¢̂ ÏÓ Ó ˚ˆ Ñ˛ y ò Á Ñ˛ Ì y Ó ˚yã ƒ Ó yˆ Ïã ˆ Ï› ˛ ˛ ôy Á Î ˚y ˆ Ü ú ò y – ◊ #ú B ˛y Î ˚ 5 2 . 9 4 › ˛ y Ñ ˛ y ñ Ó y
Ç ú y ˆ Ï
î ˆ Ï
ü 6 8 › ˛ y Ñ ˛y ~ Ó Ç ¶ )
˛ › ˛y ˆ Ï
ò 5 6 . 3 1 › ˛ y Ñ ˛y – !v ˛ˆ Ï
ã ˆ Ï
ú Ó ˚ î y õ Á
ˆ « ˛ ì ˛ õ ã %Ó ˚ˆ Ïî Ó ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚ !ò ï ≈y !Ó ˚ì ˛ ò )ƒ ò ì ˛ õ õ ã %!Ó ˚ñ Ó Ü ≈y îy Ó ˚ˆ Ïî Ó ˚Ó Ü ≈y fl ˛∫_ ñ¢ y Ó ˚y Ó ä ÈÓ ˚Ñ ˛ y ã ñˆ ¶ ˛ fi ˛ì ˛
› y £ z– ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛6 6 . 5 1 › ˛y Ñ ˛ yñ˛ ô y !Ñ ˛ hfl ˛ Ïy ˆ Ïò 5 1 . 7 4 › ˛ y Ñ ˛ y ñx y ö ˛ Ü y !ò hfl ˛
Ïyˆ Ïò 4 2 . 1 8 ›˛ y Ñ ˛ y ñ◊ # ú B ˛y Î ˚
ã !õ !Ó !ú Ó r › ˛ò ÈÙ Ù Ù È~ ¢ Ó !Ó ° ψ ÏÎ ˚õ õ ì ˛ y ¢ Ó ˚Ñ ˛ yˆ ÏÓ ˚Ó ˚Ó y ˆ Ïã › ˛ ò # Ó ˚Ó – 3 9 .2 9 › ˛ yÑ ˛ y ñ Ó y Ç ú y ˆ Ï
î ˆ Ï
ü 4 9 .6 6 › ˛y Ñ ˛y ~ Ó Ç ¶ )
˛ › ˛y ˆ Ï
ò 5 1 .9 5 ›˛ y Ñ ˛ y –
Ñ˛ õ ≈¢ Ç fl ˛iyˆ Ïò Ó ˚ !Ó ° ψ ÏÎ ˚ ¢̂ £ z˛ ô %Ó ˚ˆ Ïò y ï y Ø y – ˆ Ñ˛ y !› ˛ˆ Ñ˛ y !› ˛› ˛ y Ñ˛ y !Ó !ò ˆ ÏÎ ˚y ˆ ÏÜ Ó ˚≤ Ãhfl ˛ Ïy Ó x yÓ ˚ú « ˛ú « ˛ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ˆ Ñ˛ y ˆ Ïò y ¢ %!Ó ï y ˆ îÁ Î ˚y ˆ ì ˛ y î )ˆ ÏÓ ˚Ó ˚Ñ ˛ Ì y ñ x Ì ≈õ s ˛ f# !õ Ì ƒ y îy !Ó Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïä Èò ñ ì §˛ y Ó ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚
ò y !Ñ ˛£ z!ì ˛ õ ˆ Ïï ƒ £ zÓ ˚!Ó ö ˛ ¢̂ Ïú Ó ˚v ˛ zÍ ˛ôy îò Ö Ó ˚ˆ Ïâ ˛ Ó ˚1 . 5 = ò ò )ƒ ò ì ˛ õ ¢ £ yÎ ˚Ñ ˛õ )ú ƒ !î ˆ ÏF
ä Èò ~ Ó Ç ü # á  £ z
5
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚ ò̂
á%ö 7
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
õyï
˛
y
Î ˚ ò̂
á%ö
Ó
£
Ï≈ 2
3 §
Ç
á
ƒy
2 ú̂
˛
Ó &
Î˚y
Ó˚#
ñ
201
8 ˛
õ,¤
˛
yÈÙ
È2

õ %_
´
Ñ˛
ˆÏÓ
˚y

â˛
y
Ó ˚Ó
ƒ
Ófl
˛
iy
ˆ
ÏÑ ˛
Ñ˛ Ó ˚ú ¶
2 0 1
˛ y Ó
8
˚ì ˛
ÈÙ ÈÓ
Ó
˚ 1
y ¢ # –
2
¢
ã y
%≤ Ã# õ ˆ
ò %Î ˚y
Ñ˛
Ó ˚#~
y ˆ Ï› ≈˛Ó
Ñ ˛x
˚Ⲡy Ó ˚≤
¶ )˛ ì ˛
Ãïy
˛ ô )Ó
ò !Ó
≈ á ›
Ⲡy Ó
˛ ò y≤
˚˛ ô !ì ˛ˆ
Ãì˛

ƒ «
â
˛ Ñ ,˛!°
Ï}
í õ Ñ %˛Ó
!Ó̂
Ïú Ó
˚≤
Ãhfl
˛Ïy
ÓÁ!Ñ ˛ä%ÈÑ ˛Ì
y x !õ ì ˛â ˛ é Ó ì˛ # ≈
Ñ˛ ò ö ˛ y ˆ ÏÓ ˚™ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚Ó ú ˆ Ïú ò ñ ì §˛ y Ó ˚y ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛ Ó ˚£ z!ì ˛ £ y ˆ Ï¢ x î ,‹ T˛ ô )Ó ≈ Ó D̂ Ïî ˆ Ïü Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚Ñ ˛ Ì y Ó ú ˆ Ïì ˛!Ü ˆ ÏÎ ˚Ó !B ˛ õ Ⲡw Ⲡˆ ÏR y ˛ ôy ï ƒ y Î ˚ x y d £ ì ˛ ƒ y Ó ˚˛ ôÌ !ò ˆ Ïì ˛ Ó y ï ƒ £̂ ÏF ä Èò –
~ Ñ ˛˛ ôîˆ Ï« ˛ ˛ ô @ ˘Ã£ í Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò – ì §˛ y Ó ˚yÓ ú ˆ Ïú ò ñ x y ã ì §˛ y Ó ˚y£ y !¢ õ ˆ ü Ö Á Ó ˚y õ y ˜ Ñ˛ Ó̂ Ïì ≈˛ ƒ Ó ˚Ñ ˛ Ì y Ó̂ Ïú ˆ Ïä Èò – x y ò ® õ ˆ χ ˛ö ˛ !Ñ ˛ Ó ˚ ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ ¢ Ç !Ó ï y ˆ Ïò Ó ˚ 2 1 ì ˛ õ x ò %ˆ ÏF ä Èî x ò %¢ y ˆ ÏÓ ˚
≤ ÃÑ˛ y ˆ Ïü ƒ Ñ˛ Ì y Ó ú ˆ Ïä Èò ñ Ñ ˛ y Ó ˚í ñ ¢ %≤ Ã# õ ˆ Ñ˛ y ˆ Ï› ≈˛ Ó ˚≤ Ãü y ¢ ò ¢ !‡ ˛ Ñ ˛ !Ó̂ Ïo y ˆ Ï£ Ó ˚ á › ˛ ò y ˆ ÏÑ ˛!£ ® %c Ó y î #õ %¢ !ú õ !Ó̂ Ïm ° Ï#£ zÇ ˆ ÏÓ ˚ã ã # Ó ò ã # !Ó Ñ˛ y Ó ˚x !ï Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ !ò Ó ˚y ˛ ô_ y !Ó ï y ò Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚ Î̂ Ñ˛ ì ≈˛ Ó ƒ !› ˛ ñ
x Ó fl ˛ iy Î ˚ ˆ ò £ zÈÙ Ù Ù ÈÚ x y ü y ò %Î y Î ˚#Î y£ Á Î ˚y Ó ˚ Ñ˛ Ì y ñ ì ˛ y Ó ˚ ˆ Ⲡˆ ÏÎ ˚ ˆ ì ˛ y ° í Ñ˛ y Ó ˚#~ Ñ ˛v ˛ z˛ ôò ƒ y ˆ Ï¢ ˛ ô !Ó ˚í ì ˛Ñ ˛ Ó ˚y£̂ Ïú Á Ó D̂ Ïî ˆ Ïü ì ˛ yÑ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚ ã # Ó̂ Ïò x ò %˛ ô !fl ˛ iì ˛ – Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ } í @ ˘Ãhfl ˛ Ïì ˛ y ã !ò ì ˛
Ö y Ó ˚y ˛ ô !Ñ ˛ ä %È á › ˛ ò yá ˆ Ï› ˛â ˛ ˆ Ïú ˆ Ïä È– Ûì §˛ y Ó ˚yã y ò y ˆ Ïú ò ñ ì §˛ y ˆ Ïî Ó ˚ î %î ü ≈y @ ˘Ãfl ˛ i Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚Ñ ˛ Ì y Ó ú ˆ Ïì ˛!Ü ˆ ÏÎ ˚Ó !B ˛ õ Ⲡw ¢ !‡ ˛ Ñ˛ ¶ ˛ y ˆ ÏÓ £ z ¢ ÇÑ ˛ › ˛Ì̂ ˆ ÏÑ ˛õ %!_ ´ ˆ ˛ ôˆ Ïì ˛ˆ Ñ˛ w # Î ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ì ˛ Ó ˚ˆ Ïö ˛!Ó̂ Ïü ° Ï
Ⲡy Ó ˚ã ò ~ Ñ˛ ˆ Ïe ≤ Ãïy ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛!õ ˆ Ï◊ Ó ˚ Ñ˛ y ˆ Ïä Èñ â ˛ y Ó ˚ õ y ¢ ¢ ÇÖ ƒ y ú á %ñ !ò ¡ ¨Ó í ≈ñ î !ú ì ˛Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ã ò ì ˛ y Ó ˚Ú ˆ ≤ Ãy ˆ Ï› ˛ y › ˛ y £ z˛ ôÛ !£̂ Ï¢̂ ÏÓ v ˛ zˆ Ïî ƒ y Ü ã Ó ˚& Ó ˚# –
x y ˆ ÏÜ £ z !â ˛ !‡ ˛!ú ˆ ÏÖ !ä Ȉ Ïú ò ñ ì §˛ y Ó ˚ ¢̂ ÏD ˆ îÖ y Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ !Ñ ˛ ä %È˛ ôÓ ˚y õ ü ≈ £ y !¢ õ ˆ ü Ö Á Ó ˚y õ y ˜ Ñ˛ Ó̂ Ïì ≈˛ ƒ Ó ˚Ñ ˛ Ì y ì %˛ ˆ Ïú ï ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò – ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚ ≤ Ãã y ì ˛ ˆ Ïs ˛ fÓ ˚ 6 8 ì ˛ õ Ó̂ Ï° Ï≈ ì ˛ y £ z ‘Farmers
!î ˆ Ï!ä Ȉ Ïú ò – !Ñ ˛ ls̆ ˛ì §˛ y ˆ Ïî Ó ˚ ¢̂ £ z˛ ôÓ ˚y õ ü ≈~ õ ò ¶ ˛ y ˆ ÏÓ Ó y hfl ˛ ÏÓ y Î ˚ò ≤ Ãy Î ˚ˆ îv ˛ ¸ü Ó ä ÈÓ ˚˛ ôˆ ÏÓ ˚Á ˆ Ñ˛ Ó ú Ó y Çú y Î ˚ò Î ˚ñ ˆ Ü y › ˛ y ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ Freedom From Debt Act, 2017’ ~ Ó ˚î y !Ó ã y ò y ˆ Ïò y £̂ ÏF ä È–
Ñ˛ Ó ˚y £ ú Î̂ ñ !Ó â˛ y Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iy Ó ˚¢ Ç£ !ì ˛ £ z !Ó ˛ ôÎ ≈hfl ˛ Ï £̂ ÏÎ ˚˛ ôv ˛ ¸ú – ã %
ˆ Ï
v ˛ ¸ !ò Ó ˚
ß ¨
ñ } í @ ˘
à h fl ˛ Ï Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ã ò ì ˛ y Ó ˚ ¢ %
! Ó ˛ ô %
ú ¢ Ç Ö ƒ y Ü !Ó ˚
¤ ˛ x Ç ü ~ £ z x y £ z
ˆ Ï
ò Ó ˚ Ó̂ Ï
ú Ñ ,
˛ ° Ï Ñ ˛ ˆ Ï
î Ó ˚ } ˆ Ï
í Ó ˚ ì ˛ y Í « ˛ !í Ñ ˛ õ Ñ %
˛ Ó Ñ ˛ Ó ˚ y Ó ˚ Ñ ˛ Ì y
1 2 ã y ò %Î ˚y Ó ˚# ¢ Ñ˛ y ˆ Ïú £ zx y Ó y Ó ˚ ì §˛ y Ó ˚y ~ Ñ˛ ¢ y ˆ ÏÌ !Ü ˆ ÏÎ ˚!ä Ȉ Ïú ò x y ã Á !ò ¡ ¨Ó í ≈ñ î !ú ì ˛ Á ¢ ÇÖ ƒ y ú á %¢ ¡ ± îy ˆ ÏÎ ˚Ó ˚õ y ò %ˆ Ï° ÏÓ ˚y – Ó ú y £̂ ÏF ä È Î̂ Ö y ˆ Ïò 2 0 1 7 Û ÈÙ ÈÓ ˚2 0̂ ü ò ˆ ϶ ˛ ¡ ∫Ó ˚˛ ôÎ ≈hs̆ ˛Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚
≤ Ãïy ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛¢ Ñ˛ y ˆ Ïü ñ !Ñ ˛ ls̆ ˛ì ˛ y ˆ Ïì ˛ú y ¶ ˛!Ñ ˛ ä %È £ ú ò y – ¢ Ó ˚
Ñ ˛ y Ó ˚
# ˛ ô !Ó ˚
¢ Ç Ö ƒ y ò Ì̂ ˆ Ï
Ñ ˛ ã y ò y Î y ˆ Ï
F ä È Î̂ ñ ˆ î ˆ Ï
ü Ó ˚ 8 7 ¢ õ h fl ˛ Ï ≤ Ã y !ì ˛ ¤ ˛ y !ò Ñ ˛ } í !ò É ü ì ≈
˛ ¶ ˛ y ˆ Ï
Ó õ Ñ %
˛ Ó Ñ ˛ Ó ˚
y Ó ˚ Ñ ˛ Ì y Ó ú y
¢ y ÇÓ y !î Ñ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ ì §˛ y Ó ˚yã y ò y ˆ Ïú ò ñ ˆ îˆ Ïü Ó ˚ v ˛ z˛ ôÓ ˚ ¢ %î )Ó ˚≤ â y Ó ˚#ü ì ˛ y Ç ü Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛˛ ô !Ó ˚Ó y Ó ˚ ˆ Ñ˛ Ó ú õ y e Ñ ,˛ !° ψ ÏÑ ˛x y ˆ ÏÎ ˚Ó ˚ v ˛ zÍ ¢ £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– ~ Ñ˛ y ˆ Ïã Ó ˚y ã ƒ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛¢ y £ y Î ƒ Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚ã ò ƒ ˆ Ñ˛ w # Î ˚
≤ ö ˛ y Ó ˛ ôv ˛ ¸ˆ ÏÓ ñ ~ õ ò ¢ Ó õ y õ ú y ñ ˆ îÁ Î ˚y £̂ ÏF ä È Ó̂ ˆ Ïä È ˆ ò Á Î ˚yï Ó ˚ˆ Ïú ÈÙ Ù Ù È} í @ ˘Ãhfl ˛ Ï– x y Ó ˚ Î !î x ò ƒ y ò ƒ x y ˆ ÏÎ ˚Ó ˚ v ˛ zÍ ¢ ï Ó ˚y £ Î ˚ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛Î̂ ÏÌ y ˛ ôÎ %_ ´˛ ô !Ó ˚õ y í x Ì ≈ ¢ y £ y ˆ ÏÎ ƒ Ó ˚ ≤ Ãhfl ˛ Ïy Ó Ñ˛ Ó ˚y
Ñ˛ ˆ ÏÎ ˚Ñ ˛ ã ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ó ˚£ y ˆ Ïì ˛ ñ !ò Î ˚ˆ Ïõ Ó ˚ˆ ì ˛ y Î ˚y E ˛ y ò y Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚£ z– ì ˛ y £̂ Ï
ú ˆ î ˆ Ï
ü Ó ˚ ˆ õ y › ˛ 7 0 ü ì ˛ y Ç ü ˛ ô !Ó ˚
Ó y Ó ˚ } í @ ˘Ã h fl ˛ Ï
– Ñ ˛ ˆ Ï
Î ˚
Ñ ˛ Ó ä È Ó ˚ £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È – x ≤ Ã y !ì ˛ ¤ ˛ y !ò Ñ ˛ } í Ó y õ £ y ã ò # } ˆ Ï
í Ó ˚ ˆ « ˛ ˆ Ï
e ¢ Ó ˚
Ñ ˛ y Ó ˚
ˆ Ï
Ñ ˛
ö ˛ ˆ Ïú !Ó â˛ y Ó ˚ Ó ƒ Ó fl ˛ iy Ó ˚ ¢ Ç£ !ì ˛ Ó ˚ v ˛ z˛ ôˆ ÏÓ ˚£ z ò y õ ˆ Ïä È x y é õ í – x y ˆ ÏÜ SASF-~ Ó ˚ ˛ ô !Ó ˚
¢ Ç Ö ƒ y ò x ò %
¢ y ˆ Ï
Ó ˚
ñ } ˆ Ï
í Ó ˚ v ˛ z
˛ ô Ó ˚ ≤ à y !ì ˛¤ ˛ y !ò Ñ ˛ } ˆ Ï
í ˛ ô !Ó ˚
í ì ˛ Ñ ˛ Ó ˚y Ó ˚ ≤ Ã h fl ˛ Ï
y Ó Ó ˚
ˆ Ï
Î ˚
ˆ Ï
ä È ñ Î̂ Ö y ˆ Ï
ò ~ Ñ ˛ › ˛ y
õ ˆ Ïò Ó ˚y Ö ˆ Ïì ˛£̂ ÏÓ ≤ Ãïy ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ £ z !‡ ˛ Ñ ˛Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ò ˆ Ñ˛ y ò Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ˆ îÎ ˚¢ %ˆ Ïî Ó ˚˛ ô !Ó ˚õ y í 2 0 0 !Ó !ú Î ˚ò › ˛ y Ñ ˛ y x y Ó ˚ˆ õ y › ˛ !ò !î ≈‹ T≤ Ã!é Î ˚y Î ˚õ £ y ã ò # ˆ ü y ° ψ Ïí Ó ˚≤ Ã!ì ˛ ˆ ÏÓ ˚y ï Ñ˛ Ó ˚y ¢ Ω ˛ Ó £ Î ˚–
} ˆ Ï
í Ó ˚ ˛ ô !Ó ˚
õ y í 1 ·1 2 !› ˛ ∆
! ú Î ˚
ò › ˛ y Ñ ˛ y – ˛ ô y O y Ó ñ £ !Ó ˚
Î ˚ y ò y ¢ £ Ú ã y ì ˛ # Î ˚ Ñ ,˛ !° Ï} í õ Ñ %˛ Ó Ñ˛ !õ ü ò Û Ü ‡ ˛ ò Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚≤ Ãhfl ˛ Ïy Ó Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È
õ y õ ú y Ó ˚ ÷ ò y !ò ˆ Ñ ˛ y ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ / !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ ˆ Ïî Ó ˚ Ó̂ M È˛
Ñ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ ò – !ì ˛ !ò !ò ˆ Ïã £ zx ì ˛ ƒ hs̆ ˛î ,!‹ TÑ ˛ › %˛¶ ˛ y ˆ ÏÓ ¢̂ Ñ˛ Ì y Ó y Ó ˚ ˆ îˆ Ïü Ó ˚ !Ó !¶ ˛ ß ¨x M È˛ ˆ Ïú Ó ˚¢ õ # « ˛ y ˆ îÖ y ˆ ÏF ä È Î̂ ñ≤ à y !ì ˛ ¤ ˛ y !ò Ñ ˛} í Î̂ Ö y ˆ Ïò x Ó ¢ Ó ˚≤ Ãy Æ ¢ %≤ Ã# õ ˆ Ñ˛ y ˆ Ï› ≈˛ Ó ˚ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛¢ £ ò Î ˚ã ˆ Ïò Ó ˚
x̂ Ï˛ ô « ˛ y x ≤ à y !ì ˛ ¤ ˛ y !ò Ñ ˛} ˆ Ïí Ó ˚˛ ô !Ó ˚õ y í ≤ à y Î ˚ !m = í – ¢̂ ÏÓ ≈y ˛ ô !Ó ˚ Ñ˛ !õ !› ˛˜ ì ˛ !Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚~ ¢ Ó Ñ˛ y ã Ñ˛ õ ≈ˆ îÖ ˆ ÏÓ – ~ £ zÑ ˛ !õ ü ò Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚
Ó y Ó ˚ v ˛ zF Ⲡy Ó ˚ò Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò – ~ £ z Ⲡy Ó ˚ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛≤ Ãïy ò ì ˛ y Í « ˛ !í Ñ ˛ } í õ Ñ %
˛ ˆ ÏÓ Ó ˚ Ñ ˛ y ˆ Ï
ã Ó ˚ ì ˛ î y Ó ˚
! Ñ ˛ Ñ ˛ Ó ˚
ˆ Ï
Ó ñ Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ˆ Ï
î Ó ˚
Ü ì ˛!î ò î ü ˆ ÏÑ ˛ Ó ˚v ˛ zî y Ó ˚ò # !ì ˛ Ó ˚˛ ô ˆ ÏÓ ≈ Ñ ,˛ !° ψ Ï« ˛ ˆ Ïe õ £ ã ò # ˛ ô §%!ã Ó ˚
!Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ ˆ ÏÑ ˛ˆ ú Ö y ì §˛ y ˆ Ïî Ó ˚ !â ˛ !‡ ˛ ˆ Ïì ˛!Ó hfl ˛ Ïy !Ó ˚ì ˛¶ ˛ y ˆ ÏÓ Ó̂ Ïú ˆ Ïä Èò
!Ó hfl ˛ Ïy Ó ˚á ˆ Ï› ˛ ˆ Ïä È~ Ó Ç ì˛ y @ ˘Ã y õ y M È˛ ˆ Ïú Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ò y Ü ˛ ô y ˆ Ïü Ó̂ §ˆ Ïï ˆ « ˛ y ¶ ˛ = ˆ Ïú y Ó ˚x ò %¢ ı ˛ y ò Ñ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ ñ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚¢ ÇÑ ˛ › ˛
!Ó â˛ y Ó ˚Ñ ˛!ò ˆ ÏÎ ˚y ˆ ÏÜ Ó ˚ ˆ « ˛ ˆ Ïe ˆ õ y !î ¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ≤ Ã!ì ˛!õ ◊ Û Ó ˚ ¢ õ y ï y ˆ Ï
ò ≤ Ã h fl ˛ Ï
y Ó ˆ î ˆ Ï
Ó – î %
î ≈
ü y @ ˘
à h fl ˛ Ï Ó ˚
y ã ƒ ñ ˆ ã ú y ~ ¢ Ó ˆ « ˛ ˆ Ï
e ü ¢ ƒ
ˆ ö ˛ ˆ Ïú ˆ Ïä È–
Ó ü ƒ ì ˛ y Ó ˚ ò õ %ò yˆ î Ö yˆ Ü ˆ Ïä È Ó y Ó ˚Ó y Ó ˚ñ ~ ˆ Ïì ˛!Ó â˛ y Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iy Ó ˚
Ü ì ˛Ó ä ÈÓ ˚ ã %ò õ y ¢ ò y Ü y î õ £ y Ó ˚y ‹ T… Ì̂ ˆ ÏÑ ˛÷ Ó ˚& Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ î ü ã %ˆ Ïv ˛ ¸ ¢ ÇÑ ˛ ˆ Ï› ˛ Ó ˚¢ õ ¢ ƒ y ¢ õ y ï y ˆ Ïò !ò !î ≈‹ Tò # !ì ˛x ò %¢ y ˆ ÏÓ ˚e y ˆ Ïí Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iy
fl ˛ ∫y ï # ò ì ˛ y Ó ˚ ¢̂ ÏD £ zÑ ˛ y Î ≈ì ˛x y ˆ Ï˛ ôy ° ÏÑ ˛ Ó ˚y £̂ ÏF ä È– ì §˛ y Ó ˚y ~ Ñ˛ Ì y Á
Ñ ,˛ !° Ï˛ ôˆ Ïí ƒ Ó ˚ú y ¶ ˛ ã ò Ñ˛ õ )ˆ Ïú ƒ Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iy ñ¢ %î !Ó £ # ò } í ñ ã ú !Ó î %ƒ ì ˛ ñ Ñ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ – õ £ y ã ò # ˛ ô §%!ã Ó ˚ˆ « ˛ ˆ Ïe ¢ %ˆ Ïî Ó ˚£ y Ó ˚ !ò Î ˚s ˛ fí Ñ ˛ Ó ˚y ˆ ÏÓ ~ Ó Ç
¢ %fl ˛ ô‹ T¶ ˛ y ° Ïy Î ˚ Ó̂ Ïú ˆ Ïä Èò Î̂ ñ ≤ Ãïy ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛£ Á Î ˚y Ó ˚x y ˆ ÏÜ ñ ¢ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ¶ ˛ ì %≈˛ !Ñ ˛~ ¢̂ ÏÓ Ó ˚ îy !Ó̂ Ïì ˛Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y˛ ôˆ ÏÌ ˆ ò ˆ Ïõ ˆ Ïä Èò – ¢ Ó ˚
Ñ ˛
y Ó ˚
ˆ Ï
Ñ ˛ ˛ ô Ó ˚
y õ ü ≈ ˆ î ˆ Ï
Ó – ~ £ z Ñ ˛ !õ ü ˆ Ï
ò Ó ˚ !ò ˆ Ï
î ≈
ü õ ˆ Ï ì ˛ y fl ˛ ∫

ì §˛ y Ó ˚ Î̂ x Ó fl ˛ iy ò !ä Èú ¢̂ Ö y ò Ì̂ ˆ ÏÑ ˛Ó̋ î )ˆ ÏÓ ˚ ¢̂ ÏÓ ˚ˆ Ü ˆ Ïä Èò £ z!ì ˛ õ ˆ Ïï ƒ õ ® ˆ Ï¢ Ô ˆ ÏÓ ˚ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛£ ì ˛ ƒ yÌ̂ ˆ ÏÑ ˛÷ Ó ˚&Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ îˆ Ïü Ó ˚ !Ó !¶ ˛ ß ¨ ˆ õ Î ˚y î# } í ˆ ÏÑ ˛õ ï ƒ ˆ õ Î ˚y î# Ó y î# á ≈ˆ õ Î ˚y î# } ˆ Ïí ˛ ô !Ó ˚í ì ˛Ñ ˛ Ó ˚y
!õ ◊ – x M È˛ ˆ Ïú ¢ ÇÑ ˛ › ˛ @ ˘Ãhfl ˛ Ï Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ Ó ˚y ¢ Ç Ü !‡ ˛ ì ˛£̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò – ≤ Ãy Î ˚1 8 0 !› ˛Î y ˆ ÏÓ ~ Ó Ç ~ Ñ˛ Ñ˛ y ú # ò } í ˆ õ › ˛ y ˆ Ïò y Ó ˚ ã ˆ Ïò ƒ !¢ k ˛ y hs̆ ˛!ò ˆ Ïì ˛
~ Ó ˚ !Ñ ˛ ä %È !î ò x y ˆ ÏÜ £ zá ˆ Ï› ˛ ˆ Ü ˆ Ïä È !¢ !Ó x y £ z !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛¢ ÇÜ ‡ ˛ ò ¢ !¡ ø !ú ì ˛ ¶ ˛ y ˆ ÏÓ Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚î y !Ó îy Á Î ˚y !ò ˆ ÏÎ ˚˛ ôˆ ÏÌ ˛ ô y Ó ˚
ˆ ÏÓ –
ˆ ú y Î ˚y Ó ˚ õ ,ì %˛ ƒ – ˆ ú y Î ˚y!ä Ȉ Ïú ò ¢̂ y £ Ó ˚y Ó %! î ò õ y õ ú y Ó ˚ ˆ ò ˆ Ï
õ ˆ Ï
ä È ò – ~ £ z ¢ Ç Ü ‡ ˛ ò = !ú Ó ˚ õ ˆ Ï
ï ƒ ¢ Ç ¢ î # Î ˚ î ú = ˆ Ïú y Ó ˚ ~ £ z¢ õ hfl ˛ ÏÑ ˛ y ˆ Ïã Ó ˚ˆ « ˛ ˆ Ïe ˆ Ñ˛ w # Î ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛î y !Î ˚c @ ˘Ã£ í
!Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ – !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ˆ ú y Î ˚y Ó ˚ õ ,ì %˛ ƒ !ò ˆ ÏÎ ˚ ì ˛ îˆ Ïhs̆ ˛ Ó ˚ ã ò ƒˆ ò ì ,˛ c y ï # ò Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ¢ ÇÜ ‡ ˛ ò Î̂ õ ò Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èñ ˆ ì ˛ õ !ò x ¢ Ç¢ î# Î ˚~ Ó Ç Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛ £̂ ÏÓ – ü ¢ ƒ ˆ « ˛ ˆ Ïe ü y !hfl ˛ Ïõ )ú Ñ ˛ ¢ %ˆ Ïî Ó ˚£ y Ó ˚Ó y v ˛ ¸y ˆ Ïò y Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iy
ˆ Ñ ˛ w ¢ Ó ˚
Ñ ˛ y Ó ˚
ˆ Ï
Ñ ˛ Ñ ˛ Ó ˚ ˆ Ïì ˛ £̂ Ï
Ó – ˆ Ñ ˛ w ¢ Ó ˚
Ñ ˛ y Ó ˚
ˆ Ï
Ñ ˛ Ó ˚y ˆ Ï
ã ƒ Ó ˚ ã ˆ Ï
ò ƒ
ˆ Ñ˛ y ˆ Ï› ≈˛~ Ñ˛ !› ˛x y ˆ ÏÓ îò Á ã õ y ˛ôˆ Ïv ˛ ¸ˆ Ïä È– ~ Ó ˚£ zˆ ≤ Ã!« ˛ ˆ Ïì ˛~ £ z ¢ Ç@ ˘Ãy õ #Á !Ó ≤ ’ Ó #Ó y õ ˛ ôs ˛i#Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛¢ ÇÜ ‡ ˛ ò = ˆ Ïú y Á ¢ y !õ ú
õ ˆ Ïv ˛ ú x y £ zò ≤ ÃíÎ ˚ò Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛£̂ ÏÓ Î y ˆ Ïì ˛Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚} í @ ˘Ãhfl ˛ Ïì ˛ y Ó ˚
Ⲡy Ó ˚ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ó ˚ ¢ y ÇÓ y !î Ñ ˛¢̂ Ï¡ ø ú ò – ~ Ó ˚ !ò !£ ì ˛ y Ì ≈ £ ú ñ £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò –
ú y á Ó £ Î ˚
– } í î y ˆ Ï
ò Ó ˚ !ò Î ˚
õ Ñ ˛ y ò %
ò ¢ £ ã ¢ Ó ˚
ú Ñ ˛ ˆ Ï
Ó ˚ ñ ≤ Ãy Ñ ,
˛ !ì ˛ Ñ ˛
x y Ó ˚ ~ ¢ ~ ¢ ÈÙ È !Ó ˆ ã !˛ ô ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ ~ £ z õ y õ ú y Ó ˚ ¢ ì ˛ ƒ ¢ y Ó ˚y ¶ ˛ y Ó ˚ì ˛!Ñ ˛ ° Ïy í ¢ Çá ° Ï≈ ¢ õ ß ∫Î ˚¢ !õ !ì ˛(AIKSSC),
ˆ Ü y ˛ ôˆ Ïò Ó ˚ã ò ƒ ¢ y Çá y !ì ˛ Ñ ˛â ˛ y ˛ ô !î ˆ ÏF ä È– 2 0 1 8 È Ù È ~ Ó ˚ ì ˛ Ó ˚
ˆ Ï
ö ˛ Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ˆ Ï
î Ó ˚ Ó ì ≈
˛ õ y ò È Ù È ¢ Ç Ñ ˛ › ˛Ì̂ ˆ ÏÑ ˛˛ ô !Ó ˚e y ˆ Ïí Ó ˚ î %ˆ ÏÎ ≈y ˆ ÏÜ Ó ˚ˆ õ y Ñ˛ y !Ó ú y Î ˚~ Ó Ç ü ¢ ƒ Ó # õ y Ó ˚ˆ « ˛ ˆ Ïe ~ Ó Ç x “ Ö Ó ˚ˆ Ïâ ˛
x D !£̂ Ï¢̂ ÏÓ Ú !Ñ ˛ ° Ïy í Ñ˛ ã ≈y õ %!_ ´ !Ó ú 2 0 1 7 Û ~ Ó Ç Ú Ñ ,˛ !° Ïv ˛ z˛ ôã ˛ ô !Ó ˚ˆ ÏÓ ü Ó y ı ˛ Ó Ñ ,˛ !° ψ « ˛ ˆ Ïe ¢ £ y Î ˚ì ˛ y !î ˆ Ïì ˛ £̂ ÏÓ –
ú ˆ Ï· ˛ Ô ~ Ó ˚~ Ñ˛ !› ˛ˆ õ !v ˛ ˆ ÏÑ ˛ ú Ñ˛ ˆ Ïú ˆ Ïã ¶ ˛ !ì ≈˛¢ ¡ ôˆ ÏÑ ≈˛~ Ó Ç ú y ¶ ˛ Ñ˛ y Ó ˚# õ )ú ƒ Ü ƒ y Ó ˚y !r › ˛!Ó ú Û ~ î %ˆ Ï› ˛ y ˆ ˛ ôü Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚ !¢ k ˛ y hs̆ ˛@ ˘Ã£ í ~ ¢ õ hfl ˛ Ï î y !Ó Ó ˚ !¶ ˛ !_ ˆ Ï
ì ˛ Î̂ x y £ z
ˆ Ï
ò Ó ˚ ú ˆ Ï
« ˛ ƒ !Ó ú ˆ ˛ ôü Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚
¢ %≤ Ã# õ ˆ Ñ˛ y ˆ Ï› ≈˛ Ó ˚~ Ñ ˛!Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ó ˚v ˛ zÍ̂ ÏÑ ˛ y â ˛@ ˘Ã£ í ≤ â̂ ÏD õ y õ ú yÑ ˛ Ó ˚y £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– x y ¢ ß ¨Ó y ˆ Ïã › ˛x !ï ˆ ÏÓ ü ˆ Ïò AIKSSC’Ó ˚¢ õ Ì ≈Ñ ˛ Ñ ˛ Ì y ¶ ˛ y Ó y £̂ Ï
F ä È ì ˛ y !Ó̂ Ïã !˛ ô ü y !¢ ì ˛ Ñ ˛ ˆ Ï
˛ ô ≈
y ˆ Ï Ó ˚› ˛ Á ¢ y ¡ À
y ã ƒ Ó y î #
Ì̂ ˆ ÏÑ ˛!Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛!õ ◊ !ò ˆ Ïã ˆ ÏÑ ˛!Ó Î %_ ´Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛x fl ˛∫# Ñ˛ y Ó ˚ ¢ y Ç¢ îÓ ˚y~ î %ˆ Ï› ˛ y!Ó ú ˆ ˛ ôü Ñ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ ò Ó̂ Ïú !¢ k ˛ y hs̆ ˛@ ˘Ã£ í ¢̂ Ó Ñ ˛ˆ õ y !î ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ Ñ˛ y ˆ Ïò y ¶ ˛ y ˆ ÏÓ õ y ò ˆ ÏÓ ò y ì ˛ y Ó ú y £ zÓ y ˝ ú ƒ –
Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ò ≤ ÃÓ ú ¶ ˛ y ˆ ÏÓ ñ Î !î Á x !¶ ˛ ˆ ÏÎ y ˆ ÏÜ Ó ˚Ó ,ˆ Ï_ !ì ˛ !ò Á !ä Ȉ Ïú ò – Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò – ~ £ z ¢ Ó ˚
Ñ ˛ y Ó ˚ x !ò ú x y ¡ ∫
y ò # ˆ Ü y ¤ ˛ # ˆ Ï
Ñ ˛ 1 2 5 0 !Ó !ú Î ˚
ò › ˛ y Ñ ˛ y
~ Ñ ˛≤ ÃÓ # ò ¢ %≤ Ã# õ ˆ Ñ˛ y ˆ Ï› ≈˛ Ó ˚ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ó ˚ v ˛ zÍ̂ ÏÑ ˛ y â ˛@ ˘Ã£̂ Ïí Ó ˚ !Ñ ˛ ° Ïy í Ñ˛ ã ≈y õ %!_ ´ !Ó ú !ò ˆ ÏÎ ˚~ Ó y ˆ ÏÓ ˚x y õ Ó ˚y x y ˆ Ïú y Ⲡò y} í õ Ñ %˛ Ó Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛˛ ô y ˆ ÏÓ ˚ñ x y îy !ò @ ˘Ã & ˆ Ï˛ ô Ó ˚9 6 0 !Ó !ú Î ˚ò › ˛ y Ñ ˛ y
x !¶ ˛ ˆ ÏÎ y ˆ ÏÜ Ó ˚ì ˛ î hs̆ ˛Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïä È¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚Ú ˆ ˛ ôy ° Ïy ˆ ì ˛ y ì ˛ y ˛ ôy !Ö Û !¢ Ñ˛ Ó ˚!ä ÈÙ Ù Ù È } ˆ Ï
í ä È y v ˛ ¸ !î ˆ Ï
ì ˛ ˛ ô y ˆ Ï
Ó ˚
ñ !Ñ ˛ l s ˘ ˛ ñ ˆ î ˆ Ï
ü Ó ˚ x ß ¨
î y ì ˛ y Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ˆ Ï
î Ó ˚
!Ó x y £ z– ~ ì ˛ Ì ƒ Á ¢ Ñ˛ ˆ Ïú Ó ˚£ z ã y ò yÎ̂ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛î # ˛ ô Ñ ˛ Ñ ,˛ !° Ï} í Ì̂ ˆ ÏÑ ˛ } í @ ˘Ãhfl ˛ Ïx ¶ ˛ y Ó # Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ õ %!_ ´ Ó ˚î y !Ó̂ Ïì ˛ ñ Î̂ Ó̂ ú y Î ˚ñ ì ˛ y Ó ˚y } í õ Ñ %˛ Ó Ñ ˛ Ó ˚y Ó ˚Ñ ˛ Ì y ¶ ˛ y Ó̂ Ïì ˛˛ ô y ˆ ÏÓ ˚ò y – ˆ õ y !î
!õ ˆ Ï◊ Ó ˚ ˛ ô %e £ z!v ˛ì ˛ îˆ Ïhs̆ ˛ Ó ˚ ¢ ¡ ø %Ö # ò ñ !Ó õ %o y Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïí Ó ˚ ¢ õ ˆ ÏÎ ˚ ¢ õ hfl ˛ Ï Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y } ˆ Ïí Ó ˚î y ˆ ÏÎ ˚ ã ã ≈!Ó ˚ì ˛ ñ ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚˛ ôy ˆ Ïü ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛ ¢ Ó ˚
Ñ ˛
y ˆ ÏÓ ˚
Ó ˚ Ñ ˛ y ˆ Ï
ä È x y î y !ò ñ x y ¡ ∫
y ò # ˆ Ï
î Ó ˚ Ó ˚
« ˛ y Ñ ˛ Ó ˚
y Ó ˚ î y !Î ˚
c Ñ ˛ ˆ Ï
Î ˚Ñ ˛
ì ˛ y Ó ˚ !Ó Ó ˚& ˆ Ïk ˛Á ‡ ˛ y ~ Ñ ˛x !¶ ˛ ˆ ÏÎ y ˆ ÏÜ Ó ˚ !¶ ˛ !_ ˆ Ïì ˛î y ˆ ÏÎ ˚Ó ˚£ Á Î ˚yî §y v ˛ ¸y ˆ Ïì ˛ £̂ ÏÓ ÈÙ Ù Ù È~ £ zî y !Ó̂ Ïì ˛ Ú !Ñ ˛ ° Ïy í Ñ˛ ã ≈y õ %!_ ´ !Ó ú 2 0 1 7 Û ˆ ˛ ôü ú « ˛ x y d £ ì ˛ ƒ y Ñ ˛ y Ó ˚
# Ñ ,
˛ ° Ï
Ñ ˛ ˛ ô !Ó ˚
Ó y ˆ Ï
Ó ˚
Ó ˚ ≤ Ã y ˆ Ï
í Ó ˚ â ˛ y £ z
ˆ Ï
ì ˛ Ó̂ !ü î y õ # –
õ y õ ú y Ó ˚ ¢ %Ó y ˆ Ïî – !Ó â˛ y Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iyÁ ˆ î ˆ Ïü Ó ˚ Ó í ≈Ó y î # ñ Ñ˛ Ó ˚y £̂ ÏÓ – AIKSSC x ¶ ˛ y Ó # } í @ ˘Ãhfl ˛ Ï Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ fl ˛ ∫y ˆ ÏÌ ≈~ Ñ˛ !› ˛x y Ó ˚˙ › ˛ y £ z¶ ˛ y Ó ˚ì ˛ # Î ˚Ü í ì ˛ ˆ Ïs ˛ fÓ ˚x y ¢ ú ˆ Ⲡ£ y Ó ˚y – 1 8 0 !› ˛Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛
Ñ˛ !õ ü ò Ü ‡ ˛ ˆ Ïò Ó ˚î y !Ó ã y ò y ˆ ÏF ä ÈÎ y Ó ˚y x ¶ ˛ y Ó # } í @ ˘Ãhfl ˛ Ï Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ ¢ Ç Ü ‡ ˛ ˆ Ïò Ó ˚ Î̂ ¢ õ h fl ˛ Ï ˆ ò ì ,
˛ c ¶ ˛ y Ó ˚
ì ˛ # Î ˚ Ü í ì ˛ ˆ Ï
s ˛ f
Ó ˚ Ó v ˛ ¸
ˆ Ïú y Ñ˛
¢ y ¡ ± îy !Î ˚Ñ ˛ü y ¢ Ñ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ x ÷ ¶ ˛x §y ì ˛ y ì ˛x y ã ~ ì ˛ › ˛ y £ z–
ˆ ì ˛ y ° Ïí Ñ ˛ y Ó ˚#ˆ ◊ !í â ˛ !Ó ˚e !› ˛ˆ ë˛ ˆ ÏÑ ˛Ó ˚y Ö ˆ Ïì ˛!Ó̂ Ïü ° Ï v ˛ zÍ ¢ y £ # ñ
ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚Ü í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛x !ï Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚¢ %Ó ˚« ˛ y Ó ˚≤ È ÏŸ ¿~ ¢ õ Î ˚ì ˛ y £ z fl ˛ ∫y ˆ ÏÌ ≈ !Ó !¶ ˛ ß ¨≤ Ãhfl ˛ Ïy Ó @ ˘Ã£ í Ñ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ –
¶ ˛ y Ó ˚
ì ˛ Ó̂ Ï
° Ï

Ó ˚ x ß ¨
î y ì ˛ y Ñ , ˛ ° Ï
Ñ ˛ ã ò Ü í Ó ì ≈
˛ õ y ˆ Ï
ò x ¢ # õ x !â ˛ ˆ ÏÓ ˚£ z Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛ã ò Ü í ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚Ñ ˛ y ˆ Ïä È¢ Ç¢ î# Î ˚¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚Ⲡy £ zˆ Ïì ˛
Ó v ˛ ¸£ z¶ ˛ Î ˚B ˛ Ó ˚–
î %î ≈ü y @ ˘Ãhfl ˛ Ï– ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# ò # !ì ˛ Ó ˚ö ˛ ˆ Ïú ñ Ó y ã y ˆ ÏÓ ˚ò y ò y ò !ò Î ˚s ˛ fˆ Ïí Ó ˚î Ó ˚& í x ¢ Ç¢ î# Î ˚¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚= Ó ˚& c ˆ Ñ˛ ò ≤ Ãïy ò £̂ ÏÓ ò y ñ ì ˛ y ã y ò ˆ Ïì ˛
~ £ z î %É ¢ õ ˆ ÏÎ ˚ ~ £ z ≤ ÃÓ # ò ì ˛ õ Ⲡy Ó ˚ !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Î̂ î ,‹ Ty hs̆ ˛ Ñ ,˛ !° Ï˛ ôˆ Ïí ƒ Ó ˚îy õ Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y ˛ ôy ˆ ÏF ä Èò y ñ ö ˛ ˆ Ïú ñ Ñ ,˛ !° ÏÓ ˚Ö Ó ˚â ˛Á Ⲡy £ zˆ ÏÓ ò – ã y ò ˆ Ïì ˛â ˛ y £ zˆ ÏÓ ò ~ £ zx ¢ Ç¢ î# Î ˚¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚¢ Ó â˛ y £ zˆ Ïì ˛
fl ˛ iy ˛ ô ò Ñ ˛ y Ó ˚ #¶ )˛ !õ Ñ ˛ yÓ ˚y Ö ˆ Ïú ò ñ ˆ Ñ ˛ w # Î ˚ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ö ˛ ¢̂ Ïú Ó ˚îy õ ò y ˆ õ ú y Î ˚ Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y } í @ ˘Ãhfl ˛ Ïx ¶ ˛ y Ó # £̂ Ïì ˛Ó y ï ƒ Ñ ˛ y Î ≈
Ñ ˛ Ó ˚
# ˛ ô Ì ˆ Ñ ˛ y ò ‰
! › ˛ ⁄
x Ü í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛ ñ ¢ y ¡ ± î y !Î ˚Ñ ˛~ Ó Ç Ó í ≈Ó y î #!ò ˆ Ïî ≈ˆ Ïü Ó ˚ £̂ ÏF ä Èò – ˆ îˆ Ïü Ó ˚!Ó !¶ ˛ ß ¨ˆ ã ú y Î ˚Ñ ,˛ !° Ï¢ ÇÑ ˛ ˆ Ï› ˛ Ó ˚ö ˛ ˆ Ïú Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚y
x D %ú # ˆ Ï£ ú ˆ Ïò Ó ˚ !Ó Ó ˚& ˆ Ïk ˛õ %Ö Ö %ˆ Ïú ñ ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚î Ó ˚Ó y ˆ ÏÓ ˚ !Ó ° ÏÎ ˚!› ˛
!ò ˆ ÏÎ ˚~ ˆ Ï¢ ñ ì ˛ y x !¶ ˛ ò ® ò Î̂ y Ü ƒ – ~ Ñ ˛ ò ã ˆ ÏÓ ˚
ã ò Ü í ñ Ü í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛Á ò y Ü !Ó ˚Ñ ˛x !ï Ñ ˛ y Ó ˚ ¢ ÇÜ ‡ ˛ ò Áˆ îˆ Ïü Ó ˚x !ï Ñ ˛ y Çü õ y ò %° Ϙ î !ò Ñ ˛2 v ˛ ú y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ò # ˆ Ïâ ˛Ö Ó ˚â ˛Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛ò y ˛ ôy Ó ˚ˆ Ïú Á ¢ y Ç¢ îˆ Ïî Ó ˚ Ó̂ ì ˛ ò ~ Ö ò Ì̂ ˆ ÏÑ ˛≤ Ã!ì ˛5 Ó ä ÈÓ ˚x hs̆ ˛ Ó ˚
Ó ƒ !_ ´ Ó Ü §~ Ó Ç ¢ õ hfl ˛ Ï¢ Ç@ ˘Ãy õ # õ y ò %° Ï~ £ z !Ó ° ψ ÏÎ ˚ õ %Ö Ö %ú %ò ñ x̂ Ï
› ˛ y ˆ Ï
õ !› ˛ Ñ ˛ Ó̂ ˆ Ï
v ˛ ¸ Î y ˆ Ï
Ó – ÷ ï % ì ˛ y £ z ò Î ˚
ñ ˆ î ˆ Ï
ü Ó ˚ ≤ Ã ï y ò õ s ˛ f# ñ Ó ˚
y ‹ T

˛ ô !ì ˛ Á v ˛ z
˛ ô Ó ˚
y ‹ T …
˛ ô !ì ˛ ˆ Ï
î Ó ˚ !Ó õ y ò ¢ ö ˛ ˆ Ï
Ó ˚
Ó ˚ ã ò ƒ x y ò y £̂ Ï
F ä È 2 !› ˛
îy !Ó ì %˛ ú %ò ≤ Ãïy ò !Ó â˛ y Ó ˚˛ ô !ì ˛ Ó ˚ Ó Ó ˚Ö y ˆ Ïhfl ˛ ÏÓ ˚– ~ Ó ˚ ö ˛ ú £̂ y Ñ˛ x ì ˛ ƒ y ï %!ò Ñ ˛!Ó õ y ò ÈÙ Ù Ù ÈÎ y Ó ˚Ó ƒ Î ˚4 4 6 9 ˆ Ñ˛ y !› ˛› ˛ y Ñ˛ y – x ò ƒ !î ˆ ÏÑ ˛ˆ îˆ Ïü Ó ˚5 0 ˆ Ñ˛ y !› ˛ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ fl ˛ ∫y fl ˛ iƒ !Ó õ y Ó ˚ã ò ƒ ~ Ó ä ÈÓ ˚Ó Ó ˚y j £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È
¢ %î )Ó ˚≤ â y Ó ˚# – ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ ¢ %!Ó ï y Ó ˚ ú y ˆ ϶ ˛ Ó ˚ x y Ñ˛ y à « ˛y Ó ˚ ã Î ˚ 2 0 0 0 ˆ Ñ ˛ y !› ˛ › ˛ y Ñ ˛ y Ê
ˆ á y !° Ïì ˛£̂ ÏÓ ñ !Ó â˛ y Ó ˚Ó ƒ Ó fl ˛ iyã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ Ñ˛ y ˆ Ïä È ì ˛ y Ó ˚ Ñ˛ y ˆ Ïã Ó ˚
˜ Ñ ˛ !ö ˛ Î ˚Í !î ˆ Ïì ˛Ó y ï ƒÌ y Ñ ˛ ˆ ÏÓ – ≤ ß ¿ › ˛ y!Ó â˛ y Ó ˚ Ó ƒ Ó fl ˛ iy Ó ˚ ¶ ˛ y Ó ˚ˆ Ïì ˛~ Ñ˛ ã ò ≤ Ãy !hs̆ ˛ Ñ ˛Ñ ,˛ ° ψ ÏÑ ˛ Ó ˚¢ y Ó ˚y ã # Ó̂ Ïò Ó ˚Î y x y Î ˚S › ˛ y ò y 5 0 Ó ä ÈÓ ˚Ñ ˛ y ã Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïä Èò ï Ó ˚ˆ Ïú V ~ Ñ˛ !› ˛~ !Ü ˆ ÏÎ ˚Ì y Ñ˛ y ˆ ˛ ôy ° Ïy Ñ˛
fl ˛ ∫y ï # ò ¶ ˛ y ˆ ÏÓ Ñ˛ y ã Ñ˛ Ó ˚y Ó ˚x !ï Ñ ˛ y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛¢ Ç£ ì ˛Ñ ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ – !ò õ ≈
y ì ˛ y ¢ Ç fl ˛ i
y Ó ˚ !¢ £ z Á ì ˛ y x y Î ˚ Ñ ˛ ˆ Ï Ó ˚
ò õ y e ¢ y ˆ Ï
v ˛ ¸ ¢̂ Ï
ì ˛ ˆ Ï
Ó ˚
y !î ˆ Ï
ò – ì ˛ Ì ƒ ¢ )
e ≠ x : ö ˛ y õ
Ó
£
Ï≈ 2
3 §
Ç
á
ƒy
2 ú̂
˛
Ó &
Î˚y
Ó˚#
ñ
201
8 ˛
õ,¤
˛
yÈÙ
È3

Á
!v
˛
¸ü y
Î˚x
y
v
˛z›
˛
ˆÏ¢
y

≈Ç Û
Ó˚ !Ó
Ó
˚&
ˆ
Ïk
˛Ó
˚y
ã ƒ
h
fl
˛ÏÓ
˚#
Î˚Ñ ˛
ò ˆ
϶
˛
ò ü ò
¢ õ Ñ˛ yˆ Ïã ¢ õ ˆ ÏÓ ì ˛ ò ~ Ó Ç ◊ !õ Ñ ˛!Ó̂ ÏÓ ˚y ï #x y v ˛ z› ˛ˆ Ï¢ y !¢ ≈Ç Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èñ !Ñ ˛ ls̆˛¢̂ !› ˛ Ó ˚≤ È ÏÎ ˚y Ü £ Î ˚ò y – !‡ ˛ Ñ˛ y ˛ôk ˛ !ì ˛ Ó ˚x Ó ¢ y ˆ Ïò Ó ˚ Ó̂ Ïú ò ñ Ó ˚y ã ƒ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚≤ Ã!ì ˛Ó ä ÈÓ ˚ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚v ˛zm ,ì ˛Ó y
ˆ Ïã ˆ Ï› ˛ Ó ˚ë˛ y Ñ˛
Ó ƒ Ó fl ˛iyx Ó ¢ y ˆ Ïò Ó ˚ îy !Ó̂ Ïì ˛Ú Á !v ˛ ¸ü yx y v ˛ z› ˛ˆ Ï¢ y !¢ ≈Ç Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚#Ñ ˛ Ì y ¶ %˛ˆ Ïú Î y ò ñ ~ õ ò Ñ˛ # !‡ ˛ Ñ˛ y ◊ !õ Ñ ˛!Ó !ï !ò Î ˚õ ¢ õ )£ Á ~ Ñ ˛ˆ ˛ ô› ˛ y Î ˚ñ !Ñ ˛ ls̆ ˛ñ Ó ˚y ˆ Ïã ƒ ≤ Ã!ì ˛ !î ò Ñ ,˛ ° ÏÑ ˛x y d £ ì ˛ ƒyÓ ˚á › ˛ ò y á › ˛ˆ Ïä Èñ
ˆ ö ˛ v ˛ y ˆ ÏÓ ˚ü ˆ Ïò Û Ó ˚˛ ôì ˛ y Ñ˛ y ì ˛ ˆ Ïú ~ Ñ˛ !› ˛õ £ ì ˛ # Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛
ò ü ˆ Ïò Ü ì ˛1 0 õ !Ó ˚â ˛ # Ñ˛ y ¢ õ – ~ ˆ Ïî ˆ Ïü ˆ Ñ˛ y !› ˛ˆ Ñ˛ y !› ˛!‡ ˛ Ñ˛ y ◊ !õ Ñ ˛Ü ¶ ˛ # Ó ˚¢ ÇÑ ˛ ˆ Ï›˛ Ó ˚ ú « ˛ú « ˛◊ !õ Ñ ˛Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# î %É ¢ £ ã # Ó ò Î y˛ ôò Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïä Èò – x y Ó ˚
!v ˛ˆ Ï¢ ¡ ∫Ó ˚ Á !v ˛¸ü y Ó ˚ Ó̂ £ Ó ˚õ ˛ ô %Ó ˚ › ˛ y v ˛
zò £̂ Ïú ¢ õ ˆ ÏÓ ì ˛£̂ Ïú ò õ ˆ Ïï ƒ !î ò Ñ ˛ y › ˛ y ˆ ÏF ä Èò ~ Ó Ç x y£ zò y ò %Ü x !ï Ñ ˛ yÓ ˚Á ¢ %!Ó ï yÌ̂ ˆ ÏÑ ˛ Á !v ˛ ¸° Ïy ¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚@ ˘Ã& ˛ ô C-Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# ˆ Ïî Ó ˚õ y !¢ Ñ ˛4 0 0 0 0 › ˛yÑ˛ y Ó ˚
Ó ˚yˆ Ïã ƒ Ó ˚2 5 !› ˛ˆ ã ú y Ó ˚3 3 0 ã ò ≤ Ã!ì ˛ !ò !ï – !ü « ˛y ñ fl ˛∫y fl ˛iƒñ ◊ õ ñ Ó !M È˛ ì ˛£̂ ÏFä Èò – ~ Ó ˚y ò )ƒ ò ì ˛ õ õ ã %Ó ˚# ñ£ z !˛ ô ~ ö ˛ ñ£ z~ ¢ x y
£ zÛ Ó ˚ õ ì ˛Ó îˆ Ïú 7 0 0 0 › ˛ y Ñ˛ yÓ̂ ì ˛ ò ï !Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ îÎ ˚ÈÙ Ù Ù Èì ˛ Ö ò £ zv ˛zm ,_ Ó y ˆ Ïã ˆ Ï› ˛Ó ˚
Ñ ,˛ !° Ïñ õ ,!_ Ñ˛ y ¢ ÇÓ ˚« ˛í ñÓ ò !Ó ¶ ˛y Ü £ zì ˛ ƒ y !î Ó ˚õ ˆ Ïì ˛ y 4 1 !› ˛¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚#¢ %ˆ ÏÎ y Ü ˛ ôy Ó y
Ó ˚x !ï Ñ ˛ y Ó ˚#ñ !Ñ ˛ ls̆ ˛¢̂ ¢ Ó Ì̂ ˆ ÏÑ ˛ ì ˛ y Ó ˚y Ó !M È˛ì ˛ – Ó ˚£ ¢ ƒ
› ˛ yÓ̂ y G ˛ y Î y Î ˚– õ )ú Ñ ˛ Ì y › ˛y £ ú x y õ Ó ˚y !‡ ˛ Ñ˛ y Á x y v ˛z› ˛
ˆ Ï¢ y
!¢ ≈Ç
!Ó ¶ ˛ yˆ ÏÜ Ó ˚Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# Ó ˚y ~ ˆ Ïì ˛x Çü @ ˘Ã£ í Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ò – Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ˆ Ïò Ó ˚ ¢ ¡ ± !ì ˛¢ %! ≤ Ãõ ˆ Ñ ˛ y › ≈˛ ¢ õ Ñ ˛ y ˆ Ïã ¢ õ ˆ ÏÓ ì ˛ ò ˆ î Ó y Ó ˚ ≤ ÃÌ y Ó ˚x Ó ¢ y ò Ⲡy £ z–
˛ ô )ˆ ÏÓ ≈~ Ñ˛ !› ˛ !õ !ä Èú Á ¢ Ç á !› ˛ ì ˛ £ Î ˚– Ó y ï ƒ ì ˛ y õ )ú Ñ ˛Ó ˚yÎ ˚ !î ˆ Ïú Á ¢ õ hfl ˛ Ï¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# ¢ Ç fl ˛iy Á !ü “ ˛ ô !ì ˛ Ó ˚y Ñ ˛ ò ˆ ϶ ˛ò ü ˆ Ïò x ò ƒ y ò ƒ £ zv ˛z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚Ó _ ýÓ ˚y !ä Ȉ Ïú ò Á !v ˛ ¸ü y
ˆ ö ˛ v ˛ yˆ ÏÓ ˚ü ˆ Ïò Ó ˚x y £ π yÎ ˚Ñ ˛≤ Ãü y hs̆ ˛õ £ y Ó ˚y ò y ≤ Ãy Ó ˚!Ω ˛Ñ ˛Ó _ ´ Ó ƒ¢̂ £ z!Ó !ï ˆ ÏÑ ˛ ú A á ò Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïä È– Ó Ó ˚Ç ˆ õ y !î ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó˚Ó̊ y ã fl ˛
iyò Á x y î ü ≈ !Ó îƒ y ú Î ˚ £ zv ˛z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚ ˆ ≤ Ãõy ò ® ˛ ô ƒ yˆ Ï› ˛ú ñ Á !v ˛ ¸ü y
ˆ ˛ ôü Ñ˛ Ó ˚yÓ ˚˛ ôˆ ÏÓ ˚ñ x ò %¤ ˛ yˆ Ïò Ó ˚≤ Ãïy ò x !ì ˛ !Ì ñ £ zö ˛ › %˛ Ó ˚¢ y ï y Ó ˚í £ !Ó ˚Î ˚y ò y Î ˚◊ õ x y £ zò ¢ Lj Ïü y ï ˆ Ïò Ó ˚ò y ˆ Ïõ ~ ì ˛ !î ò Ñ ˛ y Ó ˚x !ã ≈ì ˛ x y v ˛ z› ˛ ˆ Ï¢ y !¢ ≈Ç ˆ õ !v ˛ Ñ˛ y ú ~ õ ≤ ’ Î ˚# ã £ zv ˛ z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚Ó ˚y ˆ Ïã w Ó ˚Ì ñ
¢ ¡ ôy î Ñ ˛Ñ ˛ õ . !Ó ≤ Ãî# ˛ô Ó ú ˆ Ïú ò ñ Î !î Á !‡ ˛Ñ˛ y Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# !ò ˆ ÏÎ ˚yÜ x !ï Ñ ˛ yÓ ˚= !ú ˆ ÏÑ ˛Ö Ó ≈Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïä È– Á !v ˛¸ü y Ó ˚ò Ó # ò ˛ ôR ò y Î ˚Ñ ˛¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚Á Á !v ˛ ¸ü y ˛ôM È˛ y ˆ ÏÎ ˚ì ˛Ó ˚yã x y v ˛ z› ˛ ˆ Ï¢ y !¢ ≈Ç ~ õ ≤ ’ Î ˚#
ã £ zv ˛z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚
x y ˆ ÏÜ Á ≤ ÃⲠ!ú ì ˛!ä Èú ñ !Ñ ˛ ls̆ ˛ò Î ˚y v ˛ zî y Ó ˚ò # !ì ˛≤ ÃⲠ!ú ì ˛£ Ó y Ó ˚˛ ôÓ ˚ !¶ ˛ß ¨ !Ñ ˛ ä %È ò Î ˚ñ ~ Ó ˚y Á ◊ !õ Ñ ˛!Ó̂ ÏÓ ˚y ï # ò # !ì ˛ = !ú ˆ ÏÑ ˛ £ zÑ˛ y Î ≈Ñ ˛ Ó ˚ !õ !£ Ó ˚ !Ó̂ Ïü y Î ˚y ú ñ Á !v ˛¸ü yx y v ˛
z› ˛ ˆÏ¢ y !¢ ≈Ç ICDS ~ õ ≤ ’
#Î ˚ã
~ ˆ Ïî Ó ˚¢ ÇÖ ƒ y Ó ƒ y˛ ô Ñ ˛¶ ˛ y ˆ ÏÓ Ó ,!k ˛ˆ ˛ôˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– ˛ô )ˆ ÏÓ ≈¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# Á Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïä È– Á !v ˛
¸ü y Î ˚ !Ó !¶ ˛ß ¨¢ Ó ˚Ñ ˛ yÓ ˚# ¢ Ç fl ˛iy Î ˚Ñ ˛ õ ≈Ó ˚ì ˛≤ Ãy Î ˚1 .7 ú « ˛£ zv ˛ z! ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚ ≤ Ãü y hs̆ ˛õ £ yÓ ˚y ò y ñ Á !v ˛¸ü yx y v ˛ z› ˛ ˆ Ï¢ y!¢ ≈Ç
Ó̂ ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó ˚# ˆ « ˛ˆ Ïe ñ ¢ y õ y ò ƒ !‡ ˛ Ñ˛ y Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚#Ó ˚v ˛z˛ ô !fl ˛ i!ì ˛Ì y Ñ˛ ˆ Ïú Á ñ !‡ ˛ Ñ˛ y Á x y v ˛
z› ˛ˆ Ï¢ y !¢ ≈Ç Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# !ò Î %_ ´ Ó ˚ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä Èò – ~ Ó ˚y Á ~ Ñ˛ £ z !õ v ˛ z!ò !¢ ˛ ôy ú ~ õ ≤ ’ Î ˚#ã £ zv ˛
z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚˛ ôp â˛ Ó ˚í ò y ˆ ÏÎ ˚Ñ ˛ – Ó _ ´ Ó ƒ
x !ï Ñ ˛ y
Çü £ z !ä Ȉ Ïú ò !ò Î ˚!õ ì ˛Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# – !Ñ ˛ ls̆ ˛!Ó Ü ì ˛2 6 Ó ä Ȉ ÏÓ ˚Ó ˚ x y é õ ˆ Ïí Ó ˚ !ü Ñ ˛ y Ó ˚ñ ì ˛ Ì yÑ˛ !Ì ì ˛ !ò Î %!_ ´ ~ ˆ Ïã ™ #= !ú Ñ ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# ˆ Ïî Ó ˚ Ó ˚y ˆ ÏÖ ò ≤ ÃÓ # í Î %!_ ´ Ó y î# ˆ ò ì ˛ y Ó ˚y ã y ¢ %ˆ ÏÓ ˚ü ñ Á !v ˛ ¸ü y x ¢ Ç Ü !‡ ˛ ì ˛
x Ì ≈˜ Ïò !ì ˛ Ñ ˛v ˛
zî y Ó ˚ò # !ì ˛ Ó ˚ã õ y ò y Î ˚ fl ˛ iy Î ˚# Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚# Ó ˚¢ ÇÖ ƒ y £ …y ¢ £ z !˛ ô ~ ö ˛Á £ z~ ¢ x y £ zã õ y !î ˆ ÏF ä Èò y – ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚ õ ã %Ó ˚# Ó ˚≤ Ãy Î ˚1 8 Á Î ˚y Ó ˚Ñ ˛ y¢ ≈£ zv ˛z!ò Î ˚ˆ Ïò Ó ˚Ñ ˛ y
Î ≈Ñ ˛ Ó ˚# ¢ ¶ ˛y ˛ ô !ì ˛Ñ ˛ õ . ≤ Ãì˛ y ˛ ô !â ˛ ò y Ó ˚y ñ
˛ ôy ˆ ÏF ä È~ Ó Çˆ ¢ £ zfl ˛iyˆ Ïò !ò ˆ ÏÎ ˚y Ü £̂ ÏF ä È!‡ ˛Ñ˛ y Á x y v ˛z› ˛ˆÏ¢ y !¢ ≈Ç ü ì ˛ y Ç ü GSTÛ Ó ˚ˆ Ñ˛ yˆ Ï˛ ô Ñ˛ y › ˛y Î y ˆ ÏF ä È– ~ ˆ Ïî Ó ˚ˆ Ñ˛ y
ˆ Ïò y ä %È!› ˛ˆ ò £ z Á !v ˛ ¸ü y ò ò Ü ¶ ˛ ò ≈ˆ Ïõ r › ˛~ õ ≤ ’ Î ˚# ã Û Ó ˚Ó ˚y
ã ƒ ˆ ò ì ˛ y ≤ Ãî# ˛ ô ¢ y ˝ –
Ñ˛ õ ≈â ˛ y Ó ˚#ñ Î y v ˛ z_ ˆ ÏÓ ˚yì ˛ Ó ˚Ó ,!k ˛ ≤ Ãy Æ £̂ ÏF ä È– Î !î Á ñ ~ Ñ˛ !› ˛!‡ ˛
Ñ˛ y~ õ ò Ñ˛ # ã y ì ˛ # Î ˚ ä %È!› ˛ Á ~ ˆ Ïî Ó ˚ˆ « ˛ ˆ Ïe Ó ú Ó Í £ Î ˚ò y – ≤È Ïì ˛ ƒ
ˆ ÏÑ ˛ £ z Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛
ò ü ˆ Ïò Ó ˚ Ó y ì ≈˛ y ˆ ÏÑ ˛˙ Ñ˛ ƒ Ó k ˛x y ˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚
◊ !õ Ñ ˛S ~ ƒy ˆ ÏÓ y!ú ü ò ~ ƒ y u ˛Ó̂ ˚= ˆÏú ü ò ~ ƒ y Q V ñ 1 9 7 0 ÈÙÙ Ù Èï y Ó ˚y CPI(ML) !ò v ˛ z v̂ ˛ˆ Ïõ y ˆ Ïé !¢ Ó ˚Ó ˚yã ƒ õ %Ö ˛ ôe Ñ˛ õ . ¶ ˛ y ú Ⲡw õ y ï ƒ ˆ Ïõ ≤ È ÏÎ ˚y ˆ ÏÜ Ó ˚x y £ π y ò ã y ò y ò –


Ã
!ì ˛
ˆÏÓ
˚y
ï ¢
Ç@
˘Ã
y
ˆ Ïõ Ó
˚ˆ
ò ì ˛
yÑ ˛
õ .
!ú D
y
ߨy
ÁÑ ˛
õ .
ˆÜ y
˛
ô #
Ó˚ˆ
@
˘Ã
Æ y
Ó˚#
Ó˚ !Ó
Ó
˚&
ˆ
Ïk
˛!ï E
˛
y
Ó ˚
Ü ì ˛7 !v ˛ˆ Ï¢ ¡ ∫Ó ˚ñ 2 0 1 7 ˆì ˛ ˆ Ïú D yò y Ó ˚ Ö y ¡ ø y
õ ˆ ã ú y Ó ˚ ˆ Ü y ˛
ô# 2 9 ò ˆ ϶ ˛ ¡ ∫Ó ˚Ó ˚y ˆ Ïì ˛ì ˛ y Ó ˚@ ˘Ãy ˆ Ïõ !Ü ˆ ÏÎ ˚!ä Ȉ Ïú ò ñ Î̂ Ö y ˆ Ïò ì ˛ y Ó˚ ì ˛ #Ó   !Ó̂ Ï« ˛ y
¶ ˛ˆ î Ö y!î ˆ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– ˆ Ñ˛ y ‡ ˛ y = ˆ Ïî õ Á ˛ ô y Ÿª
≈Ó ì ˛ #

Ó ˚á %ò y Ì ˛ ôy ˆ Ïú ˆ Ïò ˆ ì ˛ ˆ Ïú D yò y ˛ ô %!ú ü !¢ !˛ô x y £ zS~ õ ÈÙ È~ ú V !ò v ˛z ˛
ô !Ó ˚Ó y Ó ˚¢ î¢ ƒ Ó ˚y Ì y ˆ ÏÑ ˛ ò – ~ Ñ ˛!Ó ü y ú ˛ ô %!ú ü Ó y!£ ò # ì §˛ y Ó ˚ Ñ %˛ !› ˛ Ó˚ ˆ ã ú y = !ú Ó ˚ !Ó !¶ ˛ ß ¨ fl ˛ iy ˆ Ïò È٠٠٠Ȉ õ £ Ó %Ó y Ó yî ñ ã Î ˚ü B ˛ Ó ˚ñ
v̂ ˛ ˆÏõ y ˆ Ïé !¢ Ó ˚ ˆ Ñ˛ y‡ ˛
y = ˆ Ïî õ ˆ ã ú y¢ ¡ ôy î Ñ ˛~ Ó Ç ˛ ôy !› ≈˛ Ó ˚ !á ˆ ÏÓ ˚ˆ ö ˛ ˆ Ïú – x ˛ ôÓ ˚~ Ñ ˛Ñ ˛ õ ˆ ÏÓ ˚v ˛¢ )ˆ Ïe ≤ Ãy Æ ¢ ÇÓ y
î ˆ ˛ ôˆ ÏÎ ˚£ z !ì ˛ !ò ˆ ¶ ˛ y ˛ ôy ú ˛ ôÕ ‘# ~ Ó Ç Á Î ˚y Ó ˚yD y ˆ Ïú Ó ˚~ ˆ Ïã ™ # x M È˛ˆ Ïú ã ò Ü í Ñ ˛ õ .
x y M È˛
!ú Ñ ˛Ñ ˛ !õ !› ˛Á ˆ ì ˛ ˆ Ïú D y ò y ≤ Ãy ˆ Ïî !ü Ñ ˛Ñ ˛ !õ !› ˛Ó ˚ˆ ò ì ˛ y Ñ˛ õ .fl ˛
iy ò ì ˛ ƒ yÜ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ò – ˛ ô %!ú ü ì §˛ y Ó ˚á ˆ ÏÓ ˚≤ È ÏÓ ü Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚Ñ˛ õ ˆ ÏÓ ˚ˆ Ïv ˛ Ó˚ !ú D yß ¨y Ó ˚ õ %!_ ´ Ó ˚î y !Ó̂ Ïì ˛ !Ó̂ Ï« ˛ y ¶ ˛≤ Ãîü ≈ò Ñ ˛ Ó ˚ˆÏä Èò –
!ú D yß ¨y ˆ ÏÑ ˛ˆ @ ˘ÃÆ y Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚– !ì ˛ !ò ˆ Ü y îy Ó Ó ˚# v ˛
z˛ ôì ˛ ƒÑ˛ yÓ ˚≤ Ã!ì ˛ ˆ ÏÓ ˚y ï ˆ ö ˛ ˆ Ïú Î y Á Î ˚y !Ñ ˛ ä %È¢ y õ @ ˘Ã# £ hfl ˛ ÏÜ ì ˛Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚~ Ó Ç ì §˛ yÓ ˚ fl ˛ f# Á ˛ ô %ê ÏÑ ˛ 1 ú y !v ˛ ˆ Ï¢ ¡ ∫Ó ˚ñ 2 0 1 7 ˆ õ £ Ó %Ó y Ó y îñ ò Ó ˚¢ # õ y ˆ Ï˛ ô› ˛ñ £ zˆ Ïú ® %
¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚ ~ Ñ˛ ã ò Ó !Ó ˚¤ ˛ˆ ò ì ˛ yñ !Î !ò ˆ ì ˛ ˆ Ïú D yò y Ó ˚ ~ ˆ Ïã ™ #ˆ @ ˘ÃÆ y Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚– x Ó̂ Ïü ˆ Ï° Ïñ ˛ ôˆ ÏÓ ˚Ó ˚ !î ò ¢̂ Ïı ˛ ƒ 6 › ˛
y Ó ˚¢ õ Î ˚ ì §˛ y ˆ ÏÑ ˛ ~ Ó Ç ˆ Ü y î %Ó ˚&
ˆ Ïì ˛ !Ó̂ Ï« ˛y ¶ ˛ !õ !ä Èú ¢ Ç á !› ˛
ì ˛ £̂ ÏÎ ˚ˆ Ïä È– Ñ˛ õ . ˆ Ü y ˛
ô# ˆ ÏÑ ˛
~ ú y Ñ˛ y Ó ˚ !Ó̂ Ïü ° Ïì ˛Î yˆ Ñ˛ y ‡ ˛
y = îy õ ˆ ã ú y Î ˚ x Ó !fl ˛ iì ˛î !Ó ˚o ˆ@ ˘ÃÆ y Ó ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚– Î Ö ò ˛ ô %!ú ü £̂ ö ˛ y ã ˆ Ïì ˛Ó ˚yÖ y £ Î ˚ñ ì ˛ Ö ò õ u ˛ ú £̂ v ˛ˆ Ñ˛ yÎy › ˛ y Ó ˚
v ˛ z˛
ôã y !ì ˛Á x ÈÙ Èv ˛
z˛ôã y ì ˛ #Î ˚x ï %ƒ !° Ïì ˛x M È˛ˆ Ïú ¢ Ç@ ˘Ãyˆ Ïõ ˆ ò ì ,˛ c !¢ !˛ô x y £ zS ~ õ ÈÙ È~ ú V !ò v ˛ z v̂ ˛ ˆÏõ y ˆ Ïé !¢ Ñ˛ õ . !ú D y ß ¨y Á ˆÑ˛ y !Ó ˚!v ˛ˆ Ïì ˛ ˛ ôy !› ≈˛ v ˛ zˆÏî ƒ y ˆ ÏÜ Ó ˚y hfl ˛ ÏyÓ̂ ˚y ˆ ÏÑ ˛ y Ñ˛ õ ≈¢ )â ˛ # ˆ ò Á Î ˚y £ Î˚–
!î !F ä Ȉ Ïú ò – Ü ì ˛!ì ˛ ò î ü Ñ ˛ï ˆ ÏÓ ˚~ £ zv ˛z˛
ôã y ì ˛ # Î ˚ˆò ì ˛ y ¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚ Ñ˛ õ . ˆ Ü y ˛ô# Ó ˚ˆ @ ˘ÃÆ y Ó ˚# Ó ˚á › ˛ ò y ˆ ÏÑ ˛ì ˛ # Ó  ¶ ˛ y ° Ïy Î ˚ !ï E ˛y Ó ˚ã y ò y Î ˚– ~ £z ~ £ z î %£ zÑ ˛ õ ˆ ÏÓ ˚v ˛ä Èy v ˛¸y Á ˛ ôy !› ≈˛Ñ ˛ õ ˆ ÏÓ ˚v ˛˛ ô %Õ ‘yò y Ó ˚Ó y
!v ˛
¸3 0
¢̂ ÏD Î %_ ´– ˆ@ ˘ÃÆ y Ó ˚# CPI(ML) !ò v ˛
z v̂ ˛ ˆ Ïõ ˆ Ïé !¢ Ó ˚ˆ ò ì ,˛ ˆ Ïc ˆ ì ˛ ˆ Ïú D y ò y Ó˚ ò ˆ ϶ ˛
¡ ∫Ó ˚2 0 1 7 ˛ ô %!ú ü ˆ á Ó ˚y Á Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚Á îÓ ˚ã y ˆ ¶ ˛ ˆ Ïà ≤ È ÏÓ ü Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚
~ Ó ˚x y ˆ ÏÜ ñ Ü ì ˛3 0 ò ˆ ϶ ˛¡ ∫Ó ˚ñ 2 0 1 7 ˆ Ü y îy Ó Ó ˚# v ˛ z˛
ôì ˛ ƒ Ñ˛ y Ó ˚ v ˛z˛ ôã y ì ˛ # Î ˚ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚ú v ˛ ¸y £ z~ Ó Ç !Ó ≤ ’Ó # x yˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚ !Ó Ó ˚& ˆ Ïk ˛~ Ó Ç = Ó ˚!õ Õ ‘y @ ˘Ãy õ !á ˆ ÏÓ ˚ˆ ö ˛ ˆÏú ñ ≤ È Ïì ˛ ƒÑ˛ !› ˛Ó y !v ˛ ¸ˆÏì ˛ì ˛ Õ ‘y!ü
x y Ó ˚~ Ñ ˛Ó !Ó ˚¤ ˛ˆ ò ì ˛ y Ñ˛ õ . ˆ Ü y ˛ ô# ˆ ÏÑ ˛ˆ õ £ Ó %Ó y Ó y
î Ì̂ ˆ ÏÑ ˛˛ ô %!ú ü TRS ¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚îõ ò ˛ ô# v ˛ ¸ˆ Ïò Ó ˚~ Ñ ˛ò õ %ò y – TRS ¢ Ó ˚Ñ ˛ y Ó˚ Ⲡyú y Î ˚~ Ó Ç x y ˆ Ï® y ú ò Ó ˚ì ˛ @ ˘Ãy õ Ó y ¢ # ˆ Ïî Ó ˚¶ ˛
# !ì ˛ ≤ Ãîü ≈ò Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚–
ˆ @ ˘ÃÆ yÓ ˚Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚– Ñ˛ õ . ˆ Ü y ˛ ô# Ü ì ˛ 3 0 Ó ä ÈÓ ˚ï ˆ ÏÓ ˚~ £ z~ ˆ Ïã ™ # x M È˛ ˆ Ïú CPI(ML) !ò v ˛ z v̂ ˛ ˆ Ïõ ˆ Ïé !¢̂ ÏÑ ˛ì ˛ y Ó ˚x y é õ ˆ Ïí Ó ˚ú « ˛ ƒ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆÏä Èñ TRSÛ Ó ˚¢ Ó ˚Ñ ˛ y ˆ ÏÓ ˚Ó ˚~ £ zx y é õ í ñˆ ü y ° Ïí Á Ó M È˛ ò y Ó ˚ !Ó Ó ˚&ˆ Ïk ˛
x y d Ó ˚« ˛ y ˆ fl Òy Î ˚y ˆ Ïv ˛ ÛÓ ˚~ Ñ ˛≤ ÃÓ # ò x !¶ ˛ K ˛ˆ ò ì ˛ y– !ì ˛ !ò Ú ˆ Ñ˛ y Î ˚y
ÛÑ ˛ y Ó ˚í !Ó Ü ì ˛Ñ ˛ ˆ ÏÎ ˚Ñ ˛î ü Ñ ˛ï ˆ ÏÓ ˚˛ ôy !› ≈˛x Ó ˚í ƒ x M È˛
ˆ Ïú v ˛z˛ ôã y !ì ˛Á ò Î ˚yÜ í ì ˛ y !s ˛fÑ ˛!Ó ≤ ’ ˆ ÏÓ Ó ˚ !î ü y Î ˚ ˛ ôy !› ≈˛Ó ˚ ¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚ !Ó ® %õ y e
v ˛ z˛ôã y !ì ˛ Î ˚ ˆ ò ì ˛ y ñ !Î !ò ˛ ôy !› ≈˛ Ó ˚ ˆ õ £ Ó %Ó yÓ y î ˆ ã ú yÑ ˛ !õ !› ˛ Ó ˚ x ÈÙ Èv ˛z˛
ôã y ì ˛ #Î ˚ î !Ó ˚o ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚¢ Ç@ ˘Ãy ˆ Ïõ ˆ ò ì ,˛ c !î ˆ ÏF ä È– « ˛!ì ˛ @ ˘Ãhfl ˛ Ï Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛˛ ô y Ó ˚ˆ ÏÓ ò y – ì ˛ y Ó Í x M È˛ ˆ Ïú Ó ˚ ã ò Ü í
¢ ¡ ôy î Ñ ˛~ Ó Ç x y M È˛!ú Ñ ˛Á ≤ Ãy ˆ Ïî !ü Ñ ˛Ñ ˛ !õ !› ˛
Ó ˚¢ î¢ ƒ – Ñ˛ õ . Ñ˛ õ ˆ ÏÓ ˚v ˛!ú D y ß ¨y Á Ñ˛ õ . ˆ Ü y ˛ô# Ó ˚ˆ @ ˘ÃÆ y Ó ˚# ˆ Ïì ˛ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚õ ˆ Ïï ƒx y ˆ Ï® y ú ò ˆ ÏÑ ˛ x y Ó ˚Á ì ˛ # Ó  Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚Ü ˆ Ïv ˛¸ ì %˛ ú ˆ Ïì ˛ x y ã ≤ Ã!ì ˛ K ˛ y
Ó k ˛ –


˛
y
Ó y
î #
!á !ò ˆ
ÏÎ
˚~

ô !v
˛x
y
Ó˚Û
Ó˚Ñ ˛
ò ˆ
϶
˛
ò ü ˆ
Ïò ü y
¢Ñ ˛î ˆ
Ïú Ó
˚Ó
Ó
≈ˆ
ÏÓ
˚y
!â ˛
ì ˛£
y
õ ú y
Ü ì ˛1 4 ã y ò %Î ˚yÓ ˚# ˚ ¶ ˛ y Ó y î# !á @ ˘Ãy ˆ Ïõ Ó ˚ x yˆ Ï® y ú ò Ñ˛ y Ó ˚# ˆ ≤ à § !Ó Ó ,!ï ˛ !¢ k ˛y hs̆ ˛ ˆ ò ò –
@ ˘Ãy õ Ó y ¢ # Ó ˚y˝ Ü ú #ˆ ã ú y Ó ˚ x y Ó ˚y õ Ó y ˆ ÏÜ Ó ˚ Ó ˚y õ ˆ Ïõ y £ ò £̂ Ïú ~ Ó ˚˛ ôÓ ˚£ zx y Ó ˚~ Ñ ˛ò Î ˚y ˆ Ñ˛ Ô ü ú ï ˆ ÏÓ ˚« ˛ õ ì ˛ y ï y Ó ˚# ü y ¢ Ñ ˛î ú –
!Ó £ ÏÎ ˚≠ û ˛ yÓ yî# !á !ö̂ ÏÎ ˚ APDRÛ Ó ˚Ü ˛ ö̂ Ïû ˛ ö ¢̂ Ïö • yü ° y
Ú¶ ˛ y Ó y!î á #Ó §y â %˛ Ñ˛ ñ Ó̂ ˚ú ˛ ôÌ £̂ y Ñ˛ Û~ £ z îy !Ó !ò ˆ ÏÎ ˚ ~ Ñ˛ !› ˛ ˆ ã y Ó ˚Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚£ z ì ˛ y Ó ˚y ¢ ¶ ˛
y ˛ ô !ì ˛ õ u ˛ ú # ˆ ÏÑ ˛Ó y ï ƒ Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚¢ ¶ ˛
y Ⲡy ú %
Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ˆ Ïò Ó ˚ x y ˆ ÏÎ ˚y ã ò Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ò – î# á ≈!î ò ï ˆ ÏÓ ˚ ì ˛ yˆ Ïî Ó ˚ à ï ˛ 1 4 ç y ö %
Î ˚
y Ó ˚# ñ 2 0 1 8 x yÓ ˚
y ü Ó y ˆ Ï
à Ó ˚ Ó ˚y ü̂ Ï
ü y • ö • ˆ Ï
° Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛ – ˛ô !Ó ˚!fl ˛
i!ì ˛!Ó̂ ÏÓ â˛ ò y Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚¢ ¶ ˛ y ˛ô !ì ˛x !õ ì ˛ î %ƒ !ì ˛Ñ %˛ õ y Ó ˚
x y ˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚¢ y Ì # ~ !˛ ô !v ˛x yÓ ˚È٠Ȉ Ñ ˛ì §˛ y Ó ˚y ˙ Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛ò ü ˆ Ïò Ú û ˛
y Ó î#
y !á Ó Ñ
y!ã ˛
ˆ ÏÎ ˚ Ó̂ ˚° ˛õ Ì ˆ• yÜ ˛ Û ~ • z≤ Ãhfl Ïy
Ó !ö̂ ÏÎ ˚ APDRÛ Ó ˚ Î Ö ò £ z x y ˆ Ï® y ú ò Á x y ˆ Ï® yú ò Ñ˛ yÓ ˚# ˆ Ïî Ó ˚ fl ˛ ∫˛ ôˆ Ï« ˛î ,ë ˛ ¸¶ ˛y ˆ ÏÓ £ z
x y õ s ˛ fí ã y ò y ò ~ Ó Ç ~ !˛ ô !v ˛x y Ó ˚ !ò ã fl ˛ ∫Ó ƒ y ò y Ó ˚¢ £ Ó ˚y õ ˆ Ïõ y £ ò à î Ü ˛ ö̂ Ïû ˛ ö ¢̂ Ïö fl iyö # Î ˚¢ y
§ Ü ˛ ò̂ Ï° Ó ˚˛ õ ,¤ ˛ˆ Ï˛õ y £ ÏÜ ˛ ï ˛
y Î ˚• yü ° yÓ ú ˆ Ïì ˛÷ Ó ˚&Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚ò ñ ì ˛ Ö ò £ z÷ Ó ˚&£ Î ˚ î %fl ,Òì˛ # ˆ Ïî Ó ˚ £̃ È٠Ș ⲠñÓ y ï y îy ò –
£̂ Ïú v ˛ z˛ ô !fl ˛iì ˛ £ ò – ã ˛y !°̂ ÏÎ ˚Ü ˛ y Î ≈ï ˛í ˛ z_ ´ § û ˛y ò á ° Ä Ó y ö ã ˛
y ° Ü ˛Ó ˚y Ó ˚ !Ó Ó ˚& ˆÏk ˛˛ ôÓ ˚Ó ì ˛ # ≈Ó _ ý ˆ Ïî Ó ˚ˆ « ˛ˆ Ïe Á ~ Ó ˚˛ ô %ò Ó ˚y Ó ,!_ á › ˛ˆ Ïì ˛Ì y ˆ ÏÑ ˛ – x Ó fl ˛
iy
¢ ¶ ˛ yÓ ˚≤ Ãy Ó ˚!Ω ˛ Ñ ˛Ó _ ý î# á ≈!î ò ï ˆ ÏÓ ˚ Ⲡˆ Ïú x y ¢ y ¶ ˛ y Ó y !î á #x yü y ˆ Ïò Ó ˚§ Ç à ë˛ö ï ˛# Ó  ≤ Ã!ï ˛ Ó y ò ç y ö y ˆ ÏFå È– ~ ˆ Ï£ ò â˛ Ó ˚õ x Ü í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛˛ ôÎ ≈yˆ ÏÎ ˚ˆ ˛ ôÔ §ä Ȉ Ïú v ˛ zˆ Ïî ƒ y_ ý ~ Ó Ç ~ !˛ ô
x y ˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚ fl ˛ ∫˛ ôˆ Ï« ˛ Ó _ ´Ó ƒ ˆ ˛ ôü Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ò – !m ì ˛ # Î ˚Ó _ ýÁ x ò %Ó ˚* ˛ ô § û ˛ yÓ ˚ ~ Ü ˛Ó _ ý ˆ ÏÜ ˛ü y
Ó ˚ô Ó ˚ Ü ˛Ó ˚yñ ü M È˛ò á ° Ü ˛ ˆ ÏÓ ˚ !v ˛x y Ó ˚ˆ ò ì ,˛ c ¢ ¶ ˛
y fl ˛ iú ˆ ä Ȉ Ïv ˛ ¸ Ó̂ !Ó ˚ˆ ÏÎ ˚x y ˆ Ï¢ ò – ì ˛ Ö ò !Ó̂ ÏÑ ˛ ú
õ ì ˛ y õ ì ˛ˆ ˛ ôü Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚¶ ˛ y ° Ïí ˆ îò – ~ Ó ˚˛ôˆ ÏÓ ˚£ zü y ¢ Ñ ˛ˆ ◊ !í x ò %Ü ì ˛ x yˆ Ï
® y °̂ Ï
ö Ó ˚ !Ó ˛õ̂ Ï
« ˛ Ó _ ´ Ó ƒ ˆ ˛ õ ¢ Ü ˛ Ó ˚
y ñ APDR § Ç à ë˛ö Ä â˛ y Ó ˚ˆ Ï› ˛ – x ò %¤ ˛y ˆ Ïò Ó ˚¢ õ Î ˚¢ # õ y x !ì ˛ é y hs̆ ˛~ Ó Ç ü y ¢ Ñ ˛Ó y !£ ò #
Ó ƒ !_ ´ Ó ˚y ñ Î yÓ ˚y£ z!ì ˛ õ ˆ Ïï ƒ £ z ¢ ¶ ˛ y fl ˛iˆ Ïú v ˛ z˛ ô !fl ˛ iì ˛!ä Èú ñ Ó ú ˆ Ïì ˛ fl iyö # Î ˚x yˆ Ï® y ° ö Ü ˛y Ó ˚# ˆ Ïò Ó ˚Ó _ ´ˆ ÏÓ ƒÓ ˚ ü̂ Ïô ƒ Ó y Ó ˚Ó y Ó ˚Ó y ô y ≤ Ãò y
ö ñ ì ˛ Ö ò Á ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚Ó #Ó ˚c ≤ Ãîü ≈ò Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛Ì y ˆ ÏÑ ˛ – Ÿ̂ ’y Ü y ò ˆ îÁ Î ˚y £ Î ˚
Ì y ˆ ÏÑ ˛ ò ñ ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚Á õ ˆ ÏM È˛Ó _ ´ Ó ƒÓ ˚y Ö ˆ Ïì ˛!î ˆ Ïì ˛£̂ ÏÓ – APDR Ó ƒ yö y Ó ˚Ä ≤ ’ƒ y Ü ˛yí ≈˛!å ÈÖ̂ Ïí ˛¸ ú̂ ˛° y Ä !ö̂ Ïç̂ Ïò Ó ˚Ó ƒ y
ö y Ó ˚ ˛ ô %Ó ˚ˆ Ïò y ë˛ ˆ Ïà ÈÙ Ù Ù È~ Ó ˚y v ˛ zß ¨Î ˚ò !Ó̂ ÏÓ ˚y ï # – ì ,˛ í õ )ú Ñ ˛ Lj Ï@ ˘Ãˆ Ï¢ Ó ˚2 0 1 1
¢ ¶ ˛ y ˛ ô !ì ˛ õ u ˛ú # ˆ Ïì ˛v ˛ z˛ô !Ó ¤ ˛~ !˛ ô !v ˛x y Ó ˚ˆ ò ì ,˛ c á › ˛ò y !› ˛x §y Ⲱ yà y ˆ Ïö y Ó ˚ü ô ƒ !ò̂ ÏÎ ˚§ %˛õ !Ó ˚Ü ˛
!“ ï ˛û ˛y ˆ ÏÓ à î ï ˛ y !s fÜ ˛x !ô Ü ˛yˆ ÏÓ ˚Ó ˚ ¢ yˆ Ïú Ó ˚ !ò Ó ≈y Ⲡò # ≤ Ã!ì ˛ ◊ &!ì ˛Î Ö ò ã µú ã µú Ñ ˛ Ó ˚ˆ Ïä Èx y Ó ˚y
õ Ó y ˆ ÏÜ Ó ˚
Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚Á Ó̂ Ïú ò Î̂ õ ì ˛ y õ ì ˛Ó ˚y Ö y Ó ˚Ü í ì ˛ y !s ˛
fÑ ˛x !ï Ñ ˛ y Ó ˚ Î̂ ˆ Ï£ ì %˛ ö )ƒ ö ï ˛ ü x !ô Ü ˛y Ó ˚ Ü̂ ˛ˆ Ïí ˛¸ ö̂ Ä Î ˚yÓ ˚ ~ • z â ,î ƒ¢ y § Ü ˛
ò ° # Î ˚ x yÑ˛ y ˆ Ïü Ó y ì ˛ y ˆ Ï¢ ÈÙ Ù Ù ÈÚ x yõ Ó ˚y « ˛ õ ì ˛ y Î ˚~ ˆ Ïú Ó y Çú y Ó ˚x y Ñ˛ y ˆ Ïü
¢ Ó y Ó ˚£ zx y ˆ Ïä Èñ ì ˛ y £ zx y ˛ ôò y Ó ˚y Ó ú %ò – Ó Ó ≈Ó ˚ï ˛ yÓ ˚~ Ü ˛ ö !ç Ó ˚!Ó • # ö ö ü %ö y ≤ Ãï ˛ ƒ « ˛ Ü ˛
Ó ˚ˆ Ï° ö Ó ˚y ç ƒ Óy § # –Ü í ì ˛ ˆ Ïs ˛ fÓ ˚˛ ô !Ó ˚ˆ ÏÓ ü ã µú ã µú Ñ ˛ Ó ˚ˆ ÏÓ Ê Û
!Ñ ˛ ls̆ ˛~ £ z¢ %ˆ ÏÎ y Ü £ z Ö §%ã !ä Èú î %fl ,Òì˛ # Ó ˚y – Ñ˛ y Î ≈ì ˛ ñ~ Ó ˚˛ ôÓ ˚ Ì̂ ˆ ÏÑ ˛ £ z x y ü Ó ˚y ~ Ó ˚yˆ Ïç ƒ Ó ˚§ Ü ˛ ° à î ï ˛s f!≤ ÃÎ ˚ü y ö %ˆ Ï£ ÏÓ ˚Ü ˛yˆÏåÈ~ • z x Ì â ˛~ £ z~ !˛ ô !v ˛x y Ó ˚¢ ÇÜ ‡ ˛ ò 2 0 1 0 Û Ó ˚˛ ô )ˆ ÏÓ ≈Î Ö ò
ˆ Ü y › ˛ y õ M È˛ !› ˛£ z î Ö ú !ò ˆ ÏÎ ˚ˆ ö ˛ ˆ Ïú ü y ¢ Ñ ˛Ó y !£ ò # – ~ ˆ ÏÑ ˛ Ó ˚˛ ôÓ ˚~ Ñ ˛â ê ˛
ö yÓ ˚ !Ó Ó ˚&ˆ Ïk ˛ï ˛ # Ó  ≤ Ã!ï ˛Ó y
ò ç y ö yˆ Ïï ˛Ä à î ï ˛
y !s fÜ ˛x !ô Ü ˛y Ó ˚ x yÓ ˚y õ Ó y ˆ ÏÜ ~ Ñ˛ !› ˛¢ ¶ ˛ yÑ ˛ Ó ˚!ä Èú ì ,˛ í õ )ú Ñ ˛ Lj Ï@ ˘Ã¢ ì ˛ Ö ò
Ó _ ý ñî# á ≈« ˛ í ï ˆ ÏÓ ˚õ M È˛Á Ñ˛ ò ˆ ϶ ˛ ò ü ò fl ˛iú î Ö ú Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚î # á ≈!î ˆ Ïò Ó ˚ ≤ È ÏÎ ˚y ˆ Ïà Ó ˚ fl ∫˛
õ̂ Ï« ˛ ç ö ü ï ˛ à̂ Ïí˛¸ï %˛
°̂ Ïï ˛ x y
• ù y ö ç yö y!F åÈ– ¢̂ Ö y ò Ñ˛ y Ó ˚ˆ îy î ≈u ˛≤ Ãì˛ y ˛ ô ˆ ò ì ˛ y S Ê V x !ò ú Ó ¢ %Ó ˚Ó y !£ ò # Î Ö ò ¢̂
~ £ zx y ˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚ !Ó ˛ôˆ Ï« ˛Ó ú ˆ Ïì ˛Ì y ˆ ÏÑ ˛~ Ó Ç õ ˆ ÏM È˛Á ¢ ¶ ˛ y Ü ,ˆ Ï£ § %¢ y hs ˇé ˛y ¢ ¶ ˛ y Ó yò Ⲡy ú Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚ˆ îÎ ˚ñ ì ˛ Ö ò ˙ ≤ Ã!ì ˛ Ñ )˛ ú ˛ ô !Ó ˚!fl ˛
i!ì ˛ ˆ Ïì ˛~ !˛ ô !v ˛
!Ó ü ,C ú x Ó fl ˛ iy¢ ,!‹ TÑ ˛ ˆ ÏÓ ˚– ¢ ¶ ˛ y ˛ ô !ì ˛ õ u ˛ ú # ˆ ÏÑ ˛Á v ˛z˛ô !fl ˛ iì ˛ 1 5 0 1 2 0 1 8 § ¡ õ y ò Ü ˛ ñ ˛ õ É Ó D Ó ˚y ç ƒ Ü ˛ !ü !ê˛ x yÓ ˚˙ õ y !› ˛ ˆ Ïì ˛î §y !v ˛ ¸ˆ ÏÎ ˚£ z¢ # !õ ì ˛¢ y ï ƒ !ò ˆ ÏÎ ˚Á ì ,˛ í õ )ú ˆ ÏÑ ˛ Á ¢ ¶ ˛
y
ˆ ◊ y ì ˛ y ˆ Ïî Ó ˚Ó y ï ƒ Ñ˛ Ó ˚y £ Î ˚ü y ¢ Ñ ˛Ó y !£ ò # Ó ˚ ã ò !Ó̂ ÏÓ ˚y ï # ≤ ÃⲠy Ó ˚ CPI(ML) NEW DEMOCRACY
Ñ˛ Ó ˚ˆ Ïì ˛!î ˆ Ïì ˛£̂ ÏÓ ~ £ zÜ í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛x !ï Ñ ˛ y
ˆ ÏÓ ˚Ó ˚ fl ˛∫˛ ôˆ Ï« ˛˛ ôÌ ¢ ¶ ˛
y
÷ ò ˆ Ïì ˛ – x y ˆ Ï® y ú ò Ñ˛ y Ó ˚# @ ˘Ãy õ Ó y ¢ # ñ v ˛
z˛ô !fl ˛iì ˛x ò ƒ yò ƒ Ü í ì ˛ y !s ˛ fÑ ˛ Ñ ˛ Ì y ñ ¶ ˛y Ó y î# !á ¶ ˛ Ó ˚y › ˛Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚£z Ó̂ ˚ú ˛ ôÌ £̂ ÏÓ ÈÙ Ù Ù È~ !ò ˆ ÏÎ ˚ˆ Ñ˛ y ˆ Ïò yÑ ˛ ˆ ÏÓ ˚!ä Èú –
ˆ â˛ ì ˛ ò y ¢ ¡ ôß ¨ò y Ü !Ó ˚Ñ ˛ ˆ Ïî Ó ˚ !Ó Ó ˚& ˆ Ïk ˛õ hs̆ ˛
Ó ƒ Ⲡú ˆ Ïì ˛Ì y ˆ ÏÑ ˛ – x Ó fl ˛iy≤ ÃⲠy Ó ˚ñ x y ˆ Ï® y ú ò Ó Ó ˚î y hfl ˛ Ï Ñ˛ Ó ˚y£̂ ÏÓ ò y ñ ~ £ z x Ü í ì ˛ y!s ˛ fÑ ˛ ~ £ zá › ˛ò y x yÓ y ˆ ÏÓ ˚y ≤ Ãõy í Ñ˛ Ó ˚ú ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚î y !Ó̂ ÏÑ ˛£ y !ì ˛ Î ˚y Ó ˚
ì ˛ Ö ò â˛ Ó ˚ˆ Ïõ ñ £̂ Ïú Ó ˚ Ó y £ zˆ ÏÓ ˚ ≤ ÃÌ õ Ó _ ýx !¢ ì ˛ˆ Ñ˛ y ò y Ó ˚ˆ ÏÑ ˛ ˜ fl ˛∫Ó ˚y Ⲡy Ó ˚#˛ô !Ó ˚ˆ
ÏÓ ü ¢ ,!‹ TÑ ˛ Ó ˚y £ Î ˚– ¢ ÇÜ ‡ ˛ ò ˆ ò ì ,˛ c ˆ îÖ ˆ Ïú ò ñ Ñ ˛ ˆ ÏÓ ˚« ˛ õ ì ˛ y Î ˚x y ¢ # ò £̂ ÏÎ ˚x Ó̂ Ïü ˆ Ï° Ïü y ¢ Ñ˛ îˆ Ïú Ó ˚ã y õ y › ˛y £ zÜ y ˆ ÏÎ ˚
ü y Ó ˚# !Ó ˚Ñ ˛!ò Î ≈y ì ˛ ò Ñ˛ Ó ˚y £ Î ˚– ~ !˛ ô !v ˛x y Ó ˚Û Ó ˚Ó ƒ y ò y Ó ˚Á £ z!ì ˛ õ ˆ Ïï ƒ~ õ ì ˛ y Ó fl ˛ iy Î ˚ ¢ ¶ ˛ yâ ˛ y ú y ˆ Ïò y Ó ˚ ˆ Ñ ˛ yˆ Ï ò yx Ì ≈£ z £ Î ˚ Ⲡy ˛
ôy ˆ Ïì ˛£ Î ˚ñ ã ò Ü ˆ Ïí Ó ˚x yˆ Ï® y ú ˆ Ïò Ó ˚v ˛z˛
ôÓ ˚ò y õ y ˆ Ïì ˛£ Î ˚îõ ò
!ä È•ˆ Ïv ˛¸ˆ ö ˛ ú y £ Î ˚– ¶ ˛ yÓ y !î á # !ò ˆ ÏÎ ˚ Î̂ ò ü y ¢ Ñ˛ îˆ Ïú Ó ˚Ñ ˛ Ì y £ zˆ ü ° Ï ò y ÈÙ Ù Ù Èx yˆ Ï® y ú ò Ñ˛ yÓ ˚# v ˛ zˆ Ïî ƒ y _ ý ¢ £ ì ˛ y Ó ˚y ¢ ¶ ˛ y õ %ú ì %˛ Ó # Ó ˚y Ö y Ó ˚ 4 ÈÙ È~ Ó ˚˛ õ y ï ˛y Î ˚ ò̂ á %ö
Ó
£
Ï≈ 2
3 §
Ç
á
ƒy
2 ú̂
˛
Ó &
Î˚y
Ó˚#
ñ
201
8 ˛
õ,¤
˛
yÈÙ
È4

4
˛
õyï
˛
y
Ó ˚˛
õÓ˚ x !ï @ ˘Ã£̂ Ïí Ó ˚ˆ â˛ Ñ˛ @ ˘Ã£ í Ñ˛ ˆ ÏÓ ˚– fl ˛ ∫y ï # ò ì ˛ y Ó ˚ú A á ò – = Ó ˚& c ˛ ô )í ≈ Ó ƒ !_ ´ Ü ì ˛ì ˛ Ì ƒ x Ó y ˆ Ïï â ˛ ˆ Ïú Î y ˆ ÏF äÈ

˛y
Óy
!î á #!ò ˆ
ÏÎ
˚~
!˛ô !v
˛x
y
Ó˚Û
Ó˚ Ñ ˛òˆ
϶
˛òü ò Ó̂ ˚ú ˛
~
ôˆ
Ó ˚˛
ÏÌ
ôÓ
Ó
˚≤
˚ Ñ˛
ÃÑ˛
y ã î#
“ Ó y hfl
!á ¶
˛ ÏÓ y !Î ˚ì ˛£
˛ Ó ˚y › ˛Ñ ˛
Á Î ˚y
Ó
Ó
˚y
˚≤
Ó ˚ ú ˆ
Ãhfl %˛ !ì ˛
Ï«
Ó
˛
˚¢
ƒ £ z ÷
õ Î ˚ˆ
Ó ˚&£̂
îÖ y Î
ÏF ä È–
y Î ˚ Ó̂
Ó ˚ˆ
¢
ÏÎ ˚ˆ
Ó ˚Ñ ˛
Ïä È ¢̂
y Ó ˚#
£
¢
zS
Ç fl