You are on page 1of 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pengenalan Pedagogi Sains Abad Ke 21


Kursus/Modul Introduction To 21st Century Science Pedagogy

2. Kod Kursus SCES3212

3. Nama Staf Yusalina binti Yusof


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami isu-isu dalam pendidikan sains
Kursus/Modul rendah. Bakal guru juga didedahkan dengan pembinaan ujian bercirikan Kemahiran Berfikir
dalam Program Aras Tinggi (KBAT). Selain itu bakal guru diberikan kemahiran pedagogi sains abad ke 21
dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

5. Semester dan Semester 2 Tahun 2


Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
95
P= Pentaksiran
15 15 - 2.5 15 34 - 13.5

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course Diakhir kursus ini pelajar dapat;
Learning
Outcomes, CLO) 1. Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia. (C4, A1, PLO1,
PLO3, )

2. Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains. (C3, A2, A4, PLO1, PLO3,
CTPS2)

3. Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar bercirikan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). (C6, PLO1, PLO3, CTPS3)

4. Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad 21 dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dengan menggunakan pelbagai sumber maklumat. (C5, A3, PLO3,
PLO6, CTPS2, LL1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara

maklum balas
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks

CLO
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x
2 x x x
3 x
4 x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah (CTPS3) dan kemahiran pengurusan
(Transferable Skills,
maklumat (LL1).
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (50%) dan kerja kursus (50%). Kerja kursus adalah kuiz dan penulisan esei.
 

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Kaedah Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

PLO1 – Pengetahuan Kuliah, tutorial Kuiz dan peperiksaan

PLO3 – Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan Kuliah, tutorial Kuiz dan peperiksaan
menyelesaikan masalah
PLO6 – Kemahiran Kuiz , pembinaan item,
Kuliah, tutorial
pengurusan maklumat peperiksaan

12. Sinopsis Kursus ini mengenal pasti mengenai isu-isu dalam pendidikan sains rendah. Kursus ini
melatih pelajar dalam membina dan menganalisis item ujian bercirikan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT). Selain itu, kemahiran pedagogi sains abad ke 21 dalam pengajaran
dan pembelajaran sains juga ditekankan.

This course identifies on the issues in primary science education.This course also trains
students in constructing and analysing test items based on Higher Order Thinking Skills
(HOTS). 21st century science pedagogical skills in the teaching and learning of science is
also focussed.

Kuliah dan tutorial


13. Mod Penyampaian

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 50%

Kuiz (2 Kuiz) 15%

Tugasan Pembinaan item soalan


35%
(Projek PBS)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course No PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia
CLO2 Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains
CLO3 Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar
bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
CLO4 Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad 21 dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dengan menggunakan pelbagai
sumber maklumat

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran No PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x x
Pembelajaran CLO 3 x x
Program
(Programme CLO 4 x x
Learning
Outcomes, PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pedagogi
sains
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang pedagogi sains bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mengenal pasti isu-isu yang relevan dalam pendidikan sains di Malaysia
CLO2 Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan pentaksiran sains
CLO3 Membina item ujian yang sesuai untuk mentaksir pencapaian pelajar
bercirikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
CLO4 Menghuraikan secara kritis kemahiran pedagogi sains abad 21 dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dengan menggunakan pelbagai
sumber maklumat

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

4
Bersemuka
Bersemuka

Jumlah
Interaksi

Interaksi
Bukan

SLT
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.Isu Dalam Pendidikan Sains

• Isu semasa dalam pendidikan sains di Malaysia 1 1 1 1 4


• Isu semasa dalam pendidikan sains di luar negara

2. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi (KBAT) Dalam Sains

• KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains


-Kemahiran penaakulan saintifik
-Penyelesaian isu sains dengan pendekatan Inquiry
Based Science Education (IBSE)
-Penyelesaian isu sains dengan kaedah projek (Project
Based Learning - PBL) 6 6 6 6 24
-Penyelesaian isu sains dengan pendekatan science,
technology, engineering and matemathics (STEM)

• KBAT dalam pentaksiran dan penilaian sains


-Pembinaan item ujian sains
-Menganalisis aras kognitif item ujian sains
-Pentaksiran antarabangsa dalam bidang sains

3. Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Sains


Abad Ke 21: Model Bilik Darjah Sains Abad Ke 21
• Infrastruktur sekolah abad ke 21
• Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi 1 1 1 1 4
(TMK) dalam sains
• Sumber pengajaran dan pembelajaran sains

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

5
4. Pedagogi Sains Abad Ke 21

• Konsep keserasian minda (whole brain teaching)


-Pembelajaran otak kanan dan otak kiri
-Fungsi otak kanan dan otak kiri
-Strategi pengajaran sains secara keserasian minda

• Pengenalan elemen 4C dalam pedagogi sains abad


ke 21

- Komunikasi (Communication)
- Kolaborasi (Collaboration)
- Kreativiti (Creativity)
- Pemikiran Kritikal (Critical Thinking)
7 7 7 7 28

• Kreativiti dan inovasi melalui peta pemikiran


- Pendedahan terhadap fungsi dan aplikasi bagi:
* peta pemikiran
* peta bulatan
* peta buih
* peta buih berganda
* peta pokok
* peta dakap
* peta alir
* peta pelbagai alir
* peta titi

- Contoh-contoh aplikasi dalam sains

Kerja Kursus
(i) Kuiz 0.5 1.5
8
(ii) Penulisan Esei (1000 patah perkataan) 0 6

Peperiksaan 2 6 8

Pengalaman Berasaskan Sekolah/Kerja Lapangan 19 19

Jumlah 15 15 2.5 15 34 13.5 95

Bersemuka Tidak Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK Kuliah 15 15
BERSEMUKA
Tutorial 15 15

Kuiz 0.5 1.5

Pembinaan item soalan


(Projek PBS) 0 6

PBS 0 19

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 32.5 62.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 95
(SLT)

Jam Kredit 2

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

6
18. Rujukan Asas Brookhart, S.M.(2010). How to assess Higher Order Thinking Skills In Your Classroom. USA:
ASCD Press.
st
Rhoton,J & Shane, P. (2006). Teaching Science in the 21 Century. USA: NSTA Press.
st
Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21 Century skills: learning for life in our times. San Francisco:
Jossey-Bass.

Rujukan Tambahan OECD. (2003). The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and
Problem Solving Knowledge and Skills. Paris: OECD.

OECD. (2006). The PISA 2006 Assessment Framework for Science, Reading and Mathematics.
Paris: OECD.

TIMSS (2003). Trends In International Mathematics And Science Study 2003. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.

TIMSS (2007). Trends In International Mathematics And Science Study 2007. Putrajaya,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, KPM.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (2012). Kementerian Pendidikan Malaysia,


Kuala Lumpur.

Bahan Kursus KBAT (HOTs) Dalam Sains dan Matematik (2010). Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Diakses pada 5 Mac 2015.
http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/v2/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dar
ticle%26id.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

SCES3192 PENGENALAN PEDAGOGI SAINS ABAD KE 21 (2 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Strategi


Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pentaksiran
Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Mengenal pasti isu-isu yang relevan x x x Kuliah, tutorial Peperiksaan


dalam pendidikan sains di Malaysia.

2. Mengaplikasi konsep dan ciri-ciri


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Peperiksaan dan
dalam pengajaran dan pembelajaran x x x x Kuliah , tutorial,
kuiz
sains dan pentaksiran sains.

3. Membina item ujian yang sesuai untuk


mentaksir pencapaian pelajar Peperiksaan dan
bercirikan Kemahiran Berfikir Aras x x Kuliah , tutorial, Pembinaan item
Tinggi (KBAT). soalan

4. Menghuraikan secara kritis kemahiran


pedagogi sains abad ke 21 dalam
pengajaran dan pembelajaran sains x x x x x Kuliah, tutorial Peperiksaan, kuiz
dengan menggunakan pelbagai
sumber maklumat.

Peperiksaan,
KESELURUHAN x x x x x x Kuliah, tutorial kuiz, Pembinaan
item soalan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)

7
Panel Penggubal
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Sains (Major)

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Ahli Panel (K) Kelulusan

KHALIDAH BINTI AHMAD B. Sc (Hons) Biologi, M Ed. (Kurikulum Dan Pengajaran), KPLI
Sains
khalidah.ipti@gmail.com

2 Ahli Panel: Kelulusan

NAZARIA BIN MOHD AMIN B.Sc & Edn (Hons), M.Ed, Dip. Sc & Edn

langitmagenta@yahoo.com

3 Ahli Panel: Kelulusan

HAMSIAH BINTI SAEE B.Sc. Ed. (Hons) Biologi, M.Ed. (Pendidikan Sains)

hamsiah@ipgkpm.edu.my

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 DR JOHARI BIN SURIF PENSYARAH KANAN FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini April 2016)