You are on page 1of 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Nama Pedagogi Pendidikan Islam 2 (Ibadah, Akhlak dan Jawi)
1.
Kursus/Modul Islamic Education Pedagogy 2 (Ibadah, Akhlak and Jawi)

2. Kod Kursus PIMK3093

Nama Staf
3. Othman bin Loman
Akademik

Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat didedahkan ilmu pedagogi bagi pengajaran ibadah,
4. Kursus/Modul akhlak dan jawi secara teori dan amali sebagai persediaan bakal guru yang boleh menguasai
dalam Program pelbagai pendekatan dan strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti.

Semester dan
5. Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 3.5 30 30 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan kandungan bidang ibadah, akhlak dan jawi Pendidikan Islam sekolah
Outcomes, CLO) rendah. (C2, P2, A4, PLO1).

2. Menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam
bidang ibadah, akhlak dan jawi. (C4, PLO1, PLO3, CTPS2).

3. Membina rancangan pengajaran dan pembelajaran semester, mingguan dan harian
yang lengkap dan berkesan dalam bidang ibadah, akhlak dan jawi. (C6, PLO3, CTPS3).

4. Melaksanakan pengajaran Mikro bidang ibadah, akhlak dan jawi Pendidikan Islam
sekolah rendah melalui pembentangan. (C6, PLO2, PLO4, CS2).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara

Mengorganisasi
maklum balas
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen

Menghayati
Mekanisme
Mengingati

Memahami

Menerima
kompleks
berpandu
Mencipta

CLO
Respons

Adaptasi
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai

nilai
Set

C C C C C C P P A
P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A5
1 2 3 4 5 6 1 2 4
1 X X
2 X
3 X
4 X X

10. Kemahiran Boleh
Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3)
Pindah
Kemahiran berkomunikasi (CS2)
(Transferable
Kemahiran kepimpinan (TS2)
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 1
(Kemas kini Jun 2017)

iaitu peperiksaan (50%) dan kerja kursus (50%). analysis and description of the contents. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50 % Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50 % Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan Ujian bertulis Peperiksaan akhir 50 Penulisan 30 Tugasan Pembentangan 10 Kuiz 10 Berkuat kuasa mulai Jun 2015 2 (Kemas kini Jun 2017) . analisis dan huraian isi kandungan. 13. Strategi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Pengajaran dan Pembelajaran serta 1.Kemahiran saintifik. akhlak dan jawi Sekolah Rendah. akhlak and jawi for Primary School. pendekatan dan kaedah pengajaran. Kuliah Peperiksaan akhir kemahiran berfikir dan Tutorial Kuiz menyelesaikan masalah Kuliah PLO4 . This course focuses on the identification.Berkomunikasi Pembentangan Tutorial Kuliah PLO5 – Kerja berpasukan Pembentangan Tutorial 12.11. Kuliah Pentaksiran 2. Tutorial Strategi Pentaksiran: Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan. strategi. strategies. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial 14. approaches and methods of teaching. perancangan pengajaran yang berkesan serta aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran ibadah. Programme Learning Strategi Pengajaran dan Jenis Pentaksiran Outcome (PLO) Pembelajaran Kuliah Peperiksaan akhir PLO1 – Pengetahuan Tutorial Kuiz Kuliah PLO2 – Kemahiran Praktikal Pembentangan Tutorial PLO3 . effectve teaching planning and application of teaching and learning strategies of ibadah.

P2.15. (C4. PLO1) Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan PEO 2 saintifik (LO3) secara inovatif. CTPS2). A4. bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5) Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) Menjelaskan kandungan bidang ibadah. Membina rancangan pengajaran dan pembelajaran semester. mingguan dan CLO 3 harian yang lengkap dan berkesan dalam bidang ibadah. A4. akhlak dan jawi . CS2). Menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif CLO 2 dalam bidang ibadah. (C6. ciri-ciri kepimpinan (LO9). (C2. akhlak dan jawi PEO 1 Pendidikan Islam sekolah rendah. PLO2. CLO) CLO1 x dengan Objektif Pendidikan CLO2 x x Program CLO3 x (Programme Educational CLO4 x x Objectives. akhlak dan jawi Pendidikan Islam sekolah CLO 1 rendah. Melaksanakan pengajaran Mikro bidang ibadah. Berkuat kuasa mulai Jun 2015 3 (Kemas kini Jun 2017) . PEO) Objektif Pendidikan Program (PEO) Menjelaskan secara kumpulan kandungan bidang ibadah. PLO3. Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6 Learning Outcomes. PLO4. PLO1. akhlak dan jawi. P2. PLO3. (C6. PEO 6 berkemahiran sosial. PLO1). CTPS3). Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8). kreatif dan beretika (LO8) Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu PEO 3 sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai PEO 4 sumber (LO6) Mempamerkan kemahiran keusahawanan. (C2. akhlak dan jawi Pendidikan Islam CLO 4 sekolah rendah melalui pembentangan. pengurusan (LO7) dan menyedari PEO 5 keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.

persekitaran dan komuniti. PLO3. Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan PLO 9 dalam bidang keguruan Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) Menjelaskan kandungan bidang ibadah. Melaksanakan pengajaran Mikro bidang ibadah. (C4. (C2. PLO1. Mengamalkan nilai profesionalisme. Berkuat kuasa mulai Jun 2015 4 (Kemas kini Jun 2017) . Pemetaan Hasil Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 Kursus (Course Learning CLO 1 x Outcomes. kemahiran PLO 3 saintifik . CS2). CTPS2). (C6. akhlak dan jawi Pendidikan Islam sekolah CLO 1 rendah. Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang PLO 6 keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas PLO 7 kepada keperluan perubahan semasa. PLO1). PLO) Hasil Pembelajaran Program (PLO) Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan PLO 1 prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Islam Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang PLO 2 Pendidikan Islam bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar Mengaplikasikan refleksi kendiri. CLO) dengan Hasil CLO 2 x x Pembelajaran CLO 3 x Program (Programme CLO 4 x x Learning Outcomes. Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab PLO 5 sebagai satu pasukan. P2. akhlak dan jawi. sikap dan etika dalam profesion PLO 8 keguruan. akhlak dan jawi .16. PLO4. A4. PLO2. akhlak dan jawi Pendidikan Islam CLO 4 sekolah rendah melalui pembentangan.dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan PLO 4 pelbagai pihak dalam konteks global. PLO3. Menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif CLO 2 dalam bidang ibadah. CTPS3). Membina rancangan pengajaran dan pembelajaran semester. (C6. ekonomi. mingguan dan CLO 3 harian yang lengkap dan berkesan dalam bidang ibadah. kemahiran penyelesaian masalah.

dan Tokoh-Tokoh ilmuan Islam  Kaedah dan Teknik Pengajaran Rasulullah S. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)/ sukatan kurikulum semasa 2 2 7 1 2  Analisis dan huraian isi kandungan Ibadah. Perincian isi kandungan 2. SLT) setiap tajuk Interaksi Interaksi Bukan Pentaksiran Pentaksiran Tutorial Tutorial Kuliah Kuliah Amali Amali 1. Cerakin tajuk .w 8 4 8 8 28  Kaedah dan Teknik Pengajaran tokoh Pendidikan Islam .a. Akhlak dan Jawi Sekolah Rendah  Pengenalan Sukatan Pendidikan Ibadah.17. Kaedah Imam Syafie . Akhlak dan Jawi Sekolah Rendah: . Kaedah Imam Abu Hanifah .W .a.Ghazali Berkuat kuasa mulai Jun 2015 5 (Kemas kini Jun 2017) . Bidang Ibadah. Kaedah dan Teknik Pengajaran Rasulullah s. Kaedah Imam al. Kaedah Pengajaran Rasulullah s. Akhlak dan Jawi dalam Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah tahun 1 – 6. Kaedah Imam Hanbali . . Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Jumlah SLT Bersemuka Bersemuka Pelajar (Student Learning Time.w.A. Kaedah Imam Malik .

Jawi Dalam Buku Teks Pendidikan Islam 4. Pembelajaran masteri . Akhlak dan jawi Berkuat kuasa mulai Jun 2015 6 (Kemas kini Jun 2017) . Simulasi/ Main Peranan . Penggunaan peta pemikiran (i-think) . Akhlak dan Jawi . Perbincangan/Dialog . Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah. Pembinaan Rancangan Pengajaran : Tahunan / Semester Mingguan Harian  Pelaksanaan Pengajaran . Kemahiran Literasi Jawi . Sumbangsaran . Lakonan . Penyampaian . Kemahiran berfikir Aras Tinggi (KBAT) . Akhlak dan Jawi  Kaedah dan Teknik Pengajaran Ibadah Sekolah Rendah . Kaedah Pengajaran Khat . Akhbar Dalam Darjah (ADD) 12 6 12 12 42  Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Jawi . Soaljawab . Akhlak dan jawi  Kemahiran mikro pengajaran Ibadah. Pengenalan . Media dalam Pengajaran Jawi . Penerangan . Koperatif dan kolaboratif . Kontruktivisme . Pengayaan dan Pemulihan Jawi  Aplikasi pengajaran dan pembelajaran era abad ke 21 dalam Ibadah. Bercerita .Aspek penilaian  Pembinaan bahan sumber Ibadah. Penyelesaian Masalah . Tunjuk Cara . Penutup pengajaran 8 4 8 8 28  Penilaian Pengajaran . Perancangan dan PengajaranPengajaran Bidang Ibadah. Akhlak dan Jawi  Perancangan Persediaan Mengajar . Amali  Kaedah dan Teknik Pengajaran Akhlak Sekolah Rendah . Kontekstualisme .3.

Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. (1998).5 30 30 . 3. falsafah.5 Jumlah 30 15 .5 Jumlah Jam Pembelajaran 125 Pelajar (SLT) Jam Kredit 3 18. Bhd. metodologi dan pedagogi pengajian Islam: KPLI Pengajian Islam & j-QAF. 6 Kuiz (30 minit) 0.5 125 Bersemuka Bukan Bersemuka JUMLAH JAM PEMBELAJARAN BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 30 30 BERSEMUKA Tutorial 15 30 Penulisan RPH . Saleh (1997). Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn. (2012). Shabuddin Hashim.5 Jumlah 48. Maklumat 19. Rohizani Yaakub & Mohd. Kurikulum. (2010). Bhd. Kuala Lumpur : Bahagian Pembangunan Kurikulum. Che Siah Che Man. Ahmad Mohd Salleh. Dokumen standard kurikulum sekolah rendah. Penggubalan item ujian. oleh Haji Shuhadah Mahmud. Terj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Zohir Ahmad. 16.5 Peperiksaan 2. pedagogi dan metodologi. Rujukan Tambahan Ahmad Mohd. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur : Freemind Horizons Bhd. (2003). Tiada Tambahan Berkuat kuasa mulai Jun 2015 7 (Kemas kini Jun 2017) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Rujukan Asas Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Halabi Al-Suri. (2011). Selangor Darul Ehsan : Oxford Fajar Sdn. Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin. Bhd. Edisi Kedua.5 1.5 (30 minit) Peperiksaan akhir 2. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.5 7. Dr. Edisi Ketiga. 40 Teknik rasulullah mengajar. (2013) Rancangan pengajaran harian dalam pengajaran dan pembelajaran. Seremban: Al-Azhar Media.5 7. (2011).5 1. Zawawi Ahmad. Kerja Kursus 1 9 10 Amali Ulang kaji Peperiksaan 7. Shamsina Shamsuddin. Pendidikan Islam. Dokumen standard prestasi pendidikan Islam. Kuala Lumpur. (2006). (2013).5 76.5 Pembentangan 0. Strategi pengajaran Pendidikan Islam. Pendekatan pengajaran jawi edisi kedua.5 2. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

Menjelaskan kandungan bidang ibadah. A4. Bangi Berkuat kuasa mulai Jun 2015 8 (Kemas kini Jun 2017) . Peperiksaan Akhir Penulisan RPH Kuliah KESELURUHAN x x x x (individu) Tutorial Pembentangan Kuiz Nama Panel Penggubal: Bil. AKHLAK DAN JAWI) (3 Kredit) HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. PLO1. Kuliah Peperiksaan akhir akhlak dan jawi Pendidikan Islam x Tutorial Kuiz sekolah rendah. Sains Malaysia. mingguan dan Peperiksaan akhir Kuliah harian yang lengkap dan berkesan x Penulisan RPH Tutorial dalam bidang ibadah. 2. UKM KPLI (Pendidikan Islam) MPI. Uni. Menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif Kuliah Peperiksaan akhir x x dalam bidang ibadah. PLO3.Ed (Pentadbiran Pendidikan). UKM B. CS2). CTPS3) 4. Membina rancangan pengajaran dan pembelajaran semester. Zakaria bin Abdullah M. CTPS2). Shamsuddin M. PHD (Pendidikan Islam). PLO3. (C6. (C2. Tutorial Kuiz (C4. Melaksanakan pengajaran Mikro bidang ibadah. akhlak dan jawi (individu) (C6.Ed (Pendidikan Awal Kanak-kanak. PLO2. akhlak dan jawi . UKM 1 Shamsina bt. PLO1). Syariah (Hons) UM 3 Faridon bin Baharin M. akhlak dan jawi Pendidikan Kuliah Islam sekolah rendah melalui x x Pembentangan Tutorial pembentangan. 3. MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PIMK3093 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM 2 (IBADAH. Nama Penggubal Kelayakan Akademik BA(Hons) Pengajian Islam . UM 2 Dr. PLO4.Ed (Pengajian Kurikulum). UKM BA(Hons) Usuluddin. P2.

Tengku Zawawi bin Tengku Pensyarah Cemerlang IPG Kampus Dato’ Razali Ismail 3 Zainal Berkuat kuasa mulai Jun 2015 9 (Kemas kini Jun 2017) . Nama Jawatan Universiti/Bahagian Pensyarah.Nama Pakar Rujuk: Bil. Berhanundin bin Abdullah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Dr. Universiti Sultan Zainal Abidin Pusat Pengajian Usuluddin. Madya Dr. Engku Ahmad Fakulti Pengajian Kontemporari Zaki bin Engku Alwi Islam Pensyarah. 1 Prof. Universiti Sultan Zainal Abidin 2 Dr.