You are on page 1of 61

Proceso selectivo para o ingreso no corpo

auxiliar da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, subgrupo C2

Primeiro exercicio
Acceso: acceso libre

NON abra o exame ata que o tribunal llo indique

1/61

2/61

1. A teor do disposto no artigo 1 da Constitución española de 1978,
sinale a resposta correcta:
a) A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes
do Estado.
b) A soberanía nacional reside nas Cortes Xerais, que representan ao pobo
español e están formadas polo Congreso dos Deputados e o Senado.
c) A soberanía nacional reside na Coroa, Xefe de Estado, símbolo da súa
unidade e permanencia.
d) A soberanía nacional reside en electores inscritos nos censos
correspondentes.

2. A teor do disposto no artigo 23 da Constitución española de 1978,
sinale a resposta correcta:
a) Os cidadáns teñen o dereito e o deber de participar nos asuntos públicos,
directamente ou por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións
periódicas por sufraxio universal.
b) Os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos,
directamente ou por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións
periódicas por sufraxio universal.
c) Os cidadáns teñen o deber de participar nos asuntos públicos,
exclusivamente por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións
periódicas por sufraxio universal.
d) Os cidadáns teñen o deber de participar nos asuntos públicos,
directamente ou por medio de representantes, libremente elixidos en eleccións
periódicas por sufraxio universal.

3. O artigo 62 da Constitución española de 1978 establece no seu
apartado g) como función do Rei:
a) Ser informado dos asuntos de Estado e presidir, para estes efectos as
sesións do Consello de Ministros, cando o estime oportuno, por petición do
presidente do Goberno.
b) Aprobar os orzamentos do Estado.
c) Presidir as sesións conxuntas das Cortes Xerais.
d) A firma de Convenios Internacionais como a máis alta representación do
Estado español.

4. De acordo co artigo 68 da Constitución española de 1978 o mandato
dos deputados termina:
a) Catro anos despois da convocatoria de eleccións.
b) Catro anos despois da súa elección ou o día da disolución da Cámara.

3/61

nin actividade profesional ou mercantil algunha. do 27 de novembro. como órgano colexiado do Goberno. 8. cal das seguintes afirmacións é correcta: a) A moción de censura deberá ser proposta cando menos pola décima parte dos deputados. c) Interpoñer o recurso de inconstitucionalidade. 5. do 27 de novembro. c) Outras funcións representativas que as propias do mandato parlamentario. os membros do Goberno NON poderán exercer: a) Outras funcións representativas do Estado. d) Catro anos despois da súa elección ou o día de convocatoria de novas eleccións. e terá que incluír un candidato á Presidencia do Goberno. do Goberno. Segundo o artigo 103 da Constitución Española de 1978. Conforme ao artigo 14 da Lei 50/1997. De acordo co artigo 5 da Lei 50/1997. 4/61 . c) A moción de censura non poderá ser votada en tanto non transcorra un mes desde a súa presentación. xerarquía. os seus signatarios poderán presentar outros dous anos despois no mesmo período de sesións.2 da Constitución. d) As actividades profesionais ou mercantís relacionadas co seu ámbito de goberno. 6. d) Se a moción de censura non fora aprobada polo Congreso. ao Consello de Ministros. nin calquera outra función pública que non derive do seu cargo. do Goberno. 7. a Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de: a) Eficacia.c) Catro anos despois da constitución da Cámara. b) As que se regulen por decreto en cada lexislatura. descentralización. correspóndelle: a) Remitir os Tratados internacionais ás Cortes Xerais nos termos previstos nos artigos 94 e 96. desconcentración e coordinación. b) Establecer o programa político do goberno. b) O Congreso dos Deputados pode esixir a responsabilidade política do Goberno mediante a adopción por maioría simple da moción de censura. d) Referendar as leis de acordo co establecido nos artigos 64 e 91 da Constitución. A teor do establecido no artigo 113 da Constitución española de 1978.

c) Por Real Decreto do Consello de Ministros. Segundo o artigo 59 da Lei 40/2015. indique a resposta correcta: a) O Estado poderá ditar leis que establezan os principios necesarios para harmonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas. mediante Lei Orgánica. a iniciativa do Ministro interesado e a proposta do Ministro de Facenda e Administracións Públicas. desconcentración e coordinación. d) Eficacia. 5/61 . b) O Congreso. descentralización. centralización. previa autorización do Ministro de Facenda e Administracións Públicas. d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. Segundo o artigo 147 da Constitución Española de 1978. b) Por orde do Ministro respectivo. a aprobación por: a) O Congreso. Segundo o artigo 55 da Lei 40/2015. de Réxime Xurídico do Sector Público. 11. 9. b) Eficacia. xerarquía. concentración e coordinación. b) O Estado deberá ditar leis que establezan os principios necesarios para harmonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas. de Réxime Xurídico do Sector Público. c) Director Xeral. mediante Lei Ordinaria. do 1 de outubro. con sometemento pleno á lei e ao dereito. nunca no caso de materias atribuídas á competencia destas. 12. cando así o esixa o interese xeral. con todo. Segundo o artigo 150 da Constitución Española de 1978. d) Subdelegado do Goberno. con sometemento pleno á lei e ao dereito. xerarquía. c) As Cortes Xerais. centralización. concentración e coordinación. b) Secretario de Estado. c) Eficacia. cal dos seguintes NON é un órgano directivo: a) Embaixador. a reforma dos Estatutos axustarase ao procedemento establecido nos mesmos e requirirá. con sometemento pleno á lei e ao dereito. do 1 de outubro. 10.con sometemento pleno á lei e ao dereito. as Subdireccións Xerais modifícanse: a) A través das relacións de postos de traballo. d) As Cortes Xerais. xerarquía. mediante Lei Ordinaria. en todo caso. mediante Lei Orgánica.

ou ás Cortes Xerais. ao Parlamento galego. por proposta dunha terceira parte dos seus membros. Segundo o artigo 56. gozan de dereitos políticos definidos neste estatuto: a) Os cidadáns españois residentes no estranxeiro que tivesen a súa última veciñanza administrativa en Galicia. 15. b) Á Xunta. c) Á Xunta. ao Parlamento galego. ao Parlamento galego. Segundo o artigo 3. aínda no caso de materias atribuídas á competencia destas. c) Os poderes da Comunidade Autónoma de Galicia emanan só da Constitución e do presente Estatuto.c) O Estado poderá ditar leis que establezan os principios necesarios para harmonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas. 13. 14. só no caso de materias atribuídas á competencia destas. ou ás Cortes Xerais. do presente Estatuto e do pobo. Gozarán tamén destes dereitos os seus descendentes inscritos como españois. liberdades e deberes fundamentais dos galegos son os establecidos na Constitución. d) Á Xunta. por proposta da metade dos seus membros. b) Os poderes da Comunidade Autónoma de Galicia emanan da Constitución. NON é correcta: a) Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. como galegos. d) Os dereitos. Que afirmación. e acrediten esta condición no correspondente Consulado de España. segundo o Titulo Preliminar do Estatuto de Autonomía de Galicia. ao Parlamento galego. ou ás Cortes Xerais. cando así o esixa o interese xeral. a iniciativa da reforma do Estatuto corresponderalle: a) Á Xunta.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia. c) Os cidadáns españois residentes no estranxeiro que tivesen algunha 6/61 . se así o solicitan na forma que determine a lei do Estado. por proposta de dúos dos seus membros. d) O Estado poderá ditar leis que establezan os principios necesarios para harmonizar as disposicións normativas das Comunidades Autónomas.1 do Estatuto de Autonomía de Galicia. por proposta dunha quinta parte dos seus membros. cando así o esixa o interese xeral. ou ás Cortes Xerais. b) Unicamente os cidadáns españois residentes no estranxeiro que tivesen a súa última veciñanza administrativa en Galicia.

b) Poderá solicitar do Estado a transferencia pero non a delegación de competencias non asumidas neste Estatuto. e acrediten esta condición no correspondente Consulado de España.veciñanza administrativa en Galicia. poderá establecer un sistema para que os intereses do conxunto dos galegos residentes no estranxeiro estean presentes nas decisións da Comunidade Autónoma. d) O Parlamento estará constituído por Deputados elixidos por sufraxio universal. cal NON é función do Parlamento: a) Elixir de entre os seus membros o Presidente da Xunta de Galicia. a) Non poderá solicitar do Estado a transferencia nin a delegación de competencias non asumidas neste Estatuto. se así o solicitan na forma que determine a lei do Estado. a Comunidade Autónoma galega. d) Coordinar e dirixir a acción executiva da Xunta de Galicia. directo e segredo. Gozarán tamén destes dereitos os seus descendentes inscritos como españois. 16. en todo caso. 17. cal das seguintes afirmacións é FALSA: a) O Parlamento mediante lei. b) Esixir. a provincia. c) Solicitar do Goberno a adopción de Proxectos de Lei e presentar ante a Mesa do Congreso dos Deputados Proposicións de Lei. 19. se é o caso. b) A circunscrición electoral. será. Segundo o artigo 13 do Estatuto de Autonomía de Galicia as leis de Galicia serán publicadas: a) Só no Boletín Oficial do Estado. b) Só no Diario Oficial de Galicia. c) No Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado... Segundo o recollido no artigo 10 do Estatuto de Autonomía de Galicia. igual. libre. responsabilidade política á Xunta e ao seu Presidente. Segundo o artigo 11 do Estatuto de Autonomía de Galicia. c) Os Deputados estarán suxeitos a mandato imperativo. 18. d) As tres respostas anteriores son falsas. c) Non poderá solicitar do Estado a transferencia pero si a delegación de competencias non asumidas neste Estatuto. Segundo o artigo 36 do Estatuto de Autonomía de Galicia. d) Unicamente os cidadáns españois residentes no estranxeiro que tivesen algunha veciñanza administrativa en Galicia. 7/61 .

c) Réxime xurídico dos montes veciñais en man común. Segundo o recollido no artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia. unha posición de dominio. d) Ordenación do sector pesqueiro. b) Portos pesqueiros. e as delegacións ministeriais da Administración xeral do Estado establecidas no territorio galego.d) Poderá solicitar do Estado a transferencia ou delegación de competencias non asumidas neste Estatuto. e outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente. 21. de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. en que materia NON lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva: a) Organización das súas institucións de autogoberno. e os concellos da comunidade autónoma galega. Segundo o recollido no artigo 28 do Estatuto de Autonomía de Galicia. as entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia. o sector público autonómico está integrado por: a) A propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. as entidades públicas instrumentais dependentes da administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autonómica de Galicia. b) A propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. c) Entidades cooperativas. as entidades instrumentais dependentes da Comunidade Autónoma galega. urbanismo e vivenda. aquela na que exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración. de forma directa ou indirecta. d) Establecementos farmacéuticos. entendendo como tal. d) Só forma parte do sector público galego a propia Administración xeral da 8/61 . 20. De acordo co artigo 3 da Lei 16/2010. b) Ordenación do territorio e do litoral. 22. en que materia NON é competencia da Comunidade Autónoma galega o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza: a) Asistencia social. c) A propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. a estes efectos. do 17 de decembro.

9/61 . d) Un delegado territorial con rango de director xeral. 25. b) Lei Orgánica. o Parlamento poderá delegar na Xunta a potestade de ditar normas con rango de lei que recibirán o título de: a) Proposición de lei.. c) Á secretaría xeral. do 22 de febreiro. De acordo co artigo 29 da Lei 16/2010.Comunidade Autónoma de Galicia. Segundo o artigo 53 da Lei 1/1983.. b) Un delegado comarcal con rango de subdirector xeral. as asesorías xurídicas das consellerías figurarán adscritas organicamente: a) Ás secretarías xerais técnicas. b) Lei Orgánica. á fronte de cada delegación territorial haberá. De acordo co artigo 31 da Lei 16/2010. 23. de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia. de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. b) Á Dirección xeral de asuntos xerais da consellería. do 17 de decembro. d) De ningún órgano de dirección da consellería posto que dependen na súa totalidade da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. do 22 de febreiro. c) Real Decreto. d) Lei Marco. do 17 de decembro. de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia. c) Lei Ordinaria. 24. d) Decreto lexislativo. c) Un delegado territorial con rango de subdirector xeral. de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Segundo o artigo 53 da Lei 1/1983. a) Un delegado provincial con rango de director xeral. 26. mediante que tipo de lei deberá outorgarse a delegación lexislativa cando se trate de refundir varios textos legais nun só?: a) Lei de bases.

é titular. d) 1º Ordes das Comisións Delegadas. 28. Segundo o artigo 39 da Lei 1/1983. de transparencia. os seguintes dereitos recollidos no artigo 13 da citada lei: a) A esixencia de responsabilidade administrativa. do 9 de decembro. acceso á información pública e bo goberno.27. acceso á información pública e bo goberno. 3º Decretos. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. b) Deberá notificarse ao solicitante no prazo máximo dun mes desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver. do 9 de decembro. a resolución na que se conceda ou denegue o acceso á información: a) Deberá notificarse ao solicitante e aos terceiros afectados no prazo máximo de trinta días desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver. De acordo co establecido no artigo 14 da Lei 19/2013. b) 1º Decretos. Quen de conformidade co artigo 3 da Lei 39/2015. d) A ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e empregados públicos e utilizar as linguas oficiais no territorio da súa comunidade autónoma. 2º Ordes das Comisións Delegadas. b) A achegar documentación en calquera fase do procedemento. de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia. as normas regulamentarias terán o rango do órgano que as tivese aprobado e ordenaranse xerarquicamente. Cal é a orde xerárquica correcta?: a) 1º Decretos. inspección e control. o dereito de acceso á información pública poderá ser limitado cando acceder á información supoña un prexuízo para: a) As funcións administrativas de vixilancia. de transparencia. d) A política social e monetaria. 10/61 . c) 1º Ordes ditadas polos Conselleiros. 29. 2º Ordes das Comisións Delegadas. 3º Ordes das Comisións Delegadas. 2º Ordes ditadas polos Conselleiros. do 1 de outubro. b) Os intereses do goberno. 3º Decretos. 3º Ordes ditadas polos Conselleiros. De acordo co establecido no artigo 20 da Lei 19/2013. ten capacidade de obrar ante as Administracións Públicas. do 22 de febreiro. entre outros. 2º Ordes ditadas polos Conselleiros. c) As relacións entre Comunidades Autónomas. 30. c) A utilizar calquera das linguas oficiais do Estado. nas súas relacións con elas de.

11/61 . a Xunta de Galicia dispoñerá na sede electrónica dun Rexistro electrónico que: a) Será único. b) Non terán en ningún caso carácter ou natureza de reclamación previa á vía xudicial civil. 32. c) Será.c) Deberá notificarse ao solicitante e aos terceiros afectados que así o solicitaron no prazo máximo dun mes desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver. d) Poderá notificarse aos terceiros afectados no prazo máximo de trinta días desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver. A teor do establecido no artigo 15 da Lei 1/2015. en todo caso. c) Non permitirá a recepción de solicitudes os festivos de ámbito autonómico. do 1 de abril. d) Terán carácter ou natureza de reclamación previa á vía xudicial civil ou laboral. de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. d) A titularidade da sede electrónica corresponderá á consellería con competencia en promoción da sociedade da información. polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. compatible coa presentación de queixas ante o Valedor do Pobo. c) A titularidade da sede electrónica corresponderá á persoa que ocupe a Presidencia da Xunta de Galicia. Segundo o artigo 8 do Decreto 198/2010. 33. 31. pero non a conservación. b) Rexerase para todos os efectos pola data e hora do navegador. polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes: a) A titularidade da sede electrónica corresponderá á consellería con competencia en materia de administracións públicas. Segundo o artigo 11 do Decreto 198/2010. do 2 de decembro. d) Garantirá a integridade e a seguridade. de acceso libre e gratuíto. indique a resposta INCORRECTA: a) Non terán en ningún caso carácter ou natureza de recurso administrativo. nos termos previstos na súa lei reguladora. b) A titularidade da sede electrónica corresponderá á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. en relación ás queixas formuladas. do 2 de decembro.

b) A súa identificación ou firma electrónica no procedemento administrativo poderá ser validamente realizada por un funcionario público. 35. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. b) Requirirá o consentimento inequívoco do afectado salvo que a lei dispoña outra cousa. o tratamento dos datos de carácter persoal: a) Sempre requirirá o consentimento do afectado. d) Será nulo se a información que se facilita ao interesado non lle permite coñecer a finalidade a que destinarán os datos cuxa comunicación se autoriza. Segundo o artigo 11 da Lei orgánica 15/1999. Segundo o artigo 4 da Lei orgánica 15/1999. 37. que o interesado preste o seu consentimento expreso. de protección de datos de carácter persoal. 12/61 . Segundo o artigo 6 da Lei orgánica 15/1999. do 1 de outubro. cando os datos deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados: a) Serán cancelados. c) Nunca requirirá o consentimento do afectado. d) Requirirá o consentimento do afectado se así o considera o responsable do tratamento. c) Cando a cesión se produza entre empresas do mesmo sector e teña por obxecto o tratamento posterior dos datos non será preciso. 36. entre outras cousas. de protección de datos de carácter persoal. Será necesario. Segundo o artigo 12 da Lei 39/2015. de protección de datos de carácter persoal. d) A súa identificación ou firma electrónica no procedemento administrativo será automaticamente realizada por un funcionario público. d) Serán auditados. se un interesado non dispón dos medios electrónicos necesarios: a) Isto non é posible.34. c) Procederase á emisión dun certificado para o interesado. c) Serán comunicados. xa que todos os cidadáns deberán dispoñer destes medios. b) Será preciso e deberá ser previo se a cesión está autorizada nunha lei. b) Serán conservados en forma que permita a identificación do interesado. o consentimento do interesado para a comunicación a un terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente e do cesionario: a) Será preciso se se trata de datos recollidos de fontes accesibles ao público.

39. de protección de datos de carácter persoal. b) Cando deba obterse un pronunciamento previo e preceptivo dun órgano da Unión Europea. 13/61 . poderá facerse cargo da notificación practicada no domicilio do interesado calquera persoa que se atope no domicilio e se identifique: a) Maior de 12 anos. Segundo o artigo 42 da Lei 39/2015. b) Poderá ser unha persoa física.38. d) Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración. De acordo co artigo 22 da Lei 39/2015. c) Maior de 16 anos. 40. d) Boletín Oficial do Estado. cando se ignore o lugar de notificación dun interesado a notificación farase por medio dun anuncio publicado no: a) Taboleiro de edictos do concello do último domicilio do interesado. c) Boletín oficial da Provincia do último domicilio do interesado. d) Non poderá ter nunca unha natureza privada. b) Diario oficial da Comunidade Autónoma do último domicilio do interesado. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Segundo o artigo 3 da Lei orgánica 15/1999. sinala en que caso de suspensión do prazo máximo legal para resolver un procedemento NON se esixe a comunicación aos interesados: a) Cando exista un procedemento non finalizado no ámbito da Unión Europea que condicione directamente o contido da resolución. b) Maior de 14 anos. c) Non poderá ser nunca unha persoa xurídica. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Segundo o artigo 44 da Lei 39/2015. 41. o responsable do ficheiro ou tratamento: a) Será necesariamente unha persoa física e por tanto de natureza privada. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. d) Maior de 18 anos. c) Cando deban realizarse probas técnicas ou análises contraditorias propostas polos interesados.

do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Segundo o artigo 77 da Lei 39/2015. b) Recurso de alzada 1 mes. Segundo o artigo 53 da Lei 39/2015. indique a resposta correcta en relación á resolución: 14/61 . o instrutor dun procedemento poderá acordar a apertura dun período de proba por un prazo: a) Non superior a 30 días nin inferior a 10. c) Non superior a 20 días nin inferior a 15. Segundo o artigo 100 da Lei 39/2015. c) Proposta de resolución. os interesados teñen dereito a achegar documentos en calquera fase do procedemento anterior ao trámite de: a) Proba. recurso de reposición 3 meses e recurso extraordinario de revisión 1 mes. d) Expropiación. Segundo o artigo 88 da Lei 39/2015. recurso de reposición 3 meses e recurso extraordinario de revisión 3 meses. os prazos para resolver os recursos administrativos son: a) Recurso de alzada 3 meses. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 44. d) Resolución. b) Non superior a 30 días nin inferior a 15. 46. sinala o medio polo cal NON se realiza a execución forzosa polas Administracións Públicas: a) Constrinximento sobre o patrimonio. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Segundo os artigos 122. 45. c) Recurso de alzada 1 mes. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. c) Multa coercitiva. d) Recurso de alzada 3 meses. recurso de reposición 1 mes e recurso extraordinario de revisión 3 meses. b) Audiencia.42. 43. recurso de reposición 1 mes e recurso extraordinario de revisión 1 mes. d) Non superior a 20 días nin inferior a 10. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. b) Execución subsidiaria. 124 e 126 da Lei 39/2015.

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011. a fabricación dos bens mobles. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. regularanse: a) Polas súas normas especiais.4. b) Pola LCSP en primeira instancia. A teor do disposto na Lei 39/2015. 49. negocios e relacións xurídicas excluídos do ámbito de aplicación desta lei. aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011. c) Contra a resolución administrativa dos procedementos de responsabilidade patrimonial. De acordo co artigo 24. contra as resolucións dos órganos administrativos que carezan de superior xerárquico. c) Nos procedementos tramitados a solicitude do interesado. c) Polas súas normas específicas. b) Administrativo especial. o órgano competente deberá pronunciarse sobre as mesmas. b) Cando se trate de cuestións conexas que non fosen expostas polos interesados.4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. a resolución será congruente coas peticións formuladas por este. o recurso de alzada pódese interpoñer: a) En todo caso. os contratos.a) A resolución que poña fin ao procedemento decidirá todas as cuestións expostas polos interesados e aqueloutras derivadas do mesmo. 48. e subsidiariamente o dereito privado. poderá agravar a súa situación inicial se resultasen outros terceiros interesados. respectivamente. con todo. De conformidade o artigo 4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (LCSP). d) Privado. cando a execución das obras. 47. 15/61 . aplicándose os principios da LCSP para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse. b) Contra a resolución dos procedementos complementarios en materia sancionadora aos que se refire o artigo 90. d) Contra as resolucións que non poñan fin á vía administrativa. c) Administrativo de obras. subministracións ou servizos. ou a realización dos servizos celebrados pola Administración Pública se efectue en colaboración con empresarios particulares. os contratos que se celebren con estes terán carácter: a) Administrativo. d) A Administración poderá absterse de resolver so pretexto de silencio administrativo. aplicándose o dereito privado para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse.

52. b) Complemento de desempeño. do emprego público de Galicia. quedará en suspenso a tramitación do expediente de contratación se: a) O acto recorrido é o de formalización. O artigo 45 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. do 29 de abril. d) Complemento de carreira. do emprego público de Galicia. d) Aos 6 meses. 16/61 . c) O de servizos. De acordo co artigo 11 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.d) Aplicarase. d) O de colaboración entre o Sector Público e o Sector Privado. 51. do 29 de abril. c) Complemento de posto de traballo. que contrato ten como contraprestación un prezo que poderá estar vinculado ao cumprimento de determinados obxectivos de rendemento?: a) O contrato de concesión de obras públicas. b) Aos 3 anos. Segundo o artigo 137 da Lei 2/2015. 53. cando prescriben as faltas graves cometidas polos funcionarios?: a) Ao ano. establece que unha vez interposto o recurso especial. d) Acordarase a suspensión do procedemento en calquera caso. iniciativa e esforzo cos que o persoal funcionario desempeña o seu traballo?: a) Gratificación por servizos extraordinarios. aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011. c) Aos 2 anos. con que nome se coñece ao complemento integrante das retribucións complementarias destinado a retribuír o grao de interese. c) O acto recorrido é o de adxudicación. b) O contrato de xestión de servizos públicos. a xurisdición contencioso-administrativa. Segundo o artigo 198 da Lei 2/2015. 50. b) O acto recorrido é o de licitación. aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011. en todo caso.

b) Unha antigüidade mínima de dous anos como persoal funcionario de carreira ou como persoal funcionario interino. excedencia por coidado de familiares. do 29 de abril. debe permanecer no mesmo un mínimo de dous anos para poder participar nestes concursos. 17/61 . debe permanecer no mesmo un mínimo de tres anos para poder participar nestes concursos. o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo obtido por concurso. excedencia por agrupación familiar. Ademais. c) Excedencia por interese particular. d) Excedencia por interese particular. c) Unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira. excedencia por agrupación familiar. o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo obtido por concurso. excedencia por prestación de servizos no sector público. Ademais. Ademais. do emprego público de Galicia. do emprego público de Galicia. excedencia por razón de violencia de xénero e excedencia por razón de violencia terrorista. é requisito necesario: a) Unha antigüidade mínima de dous anos como persoal funcionario de carreira. sexa ordinario ou específico. e excedencia por razón de violencia sobre a muller. Ademais. 55. excedencia para coidado de familiares. sexa ordinario ou específico. do 29 de abril. o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo obtido por concurso. excedencia por coidado de familiares. excedencia por servizos no sector público. b) Excedencia por interese particular. excedencia por incompatibilidade. sexa ordinario ou específico.54. debe permanecer no mesmo un mínimo de dous anos para poder participar nestes concursos. sexa ordinario ou específico. d) Unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira. excedencia por agrupación familiar. excedencia para o coidado de fillos/as menores de tres anos. cales son todas as modalidades que pode adoptar a excedencia voluntaria do persoal funcionario de carreira?: a) Excedencia por interese particular. debe permanecer no mesmo un mínimo de dous anos para poder participar nestes concursos. excedencia por coidado de familiares. Segundo o artigo 172 da Lei 2/2015. e excedencia voluntaria incentivada. e excedencia por razón de violencia de xénero. o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo obtido por concurso. Para participar nos concursos específicos regulados no artigo 91 da Lei 2/2015.

o contrato poderá formalizarse por un período de: a) Ata seis meses dentro dun período de doce. c) A dirección do centro ou organismo informará trimestralmente aos/ás delegados/as de persoal ou comités de empresa sobre o número de horas extraordinarias que se van a realizar. b) Como norma xeral. b) Ata nove meses dentro dun período de doce. 59.25. aprobado 18/61 . d) Sempre que a organización do traballo o permita. así como a vixilancia do pactado?: a) Á Comisión Mixta Negociadora. c) 20 días. terán sempre un carácter voluntario. d) Non existe tal modalidade contractual para o persoal laboral. b) Á Comisión Paritaria. Segundo o artigo 12º do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. De acordo co artigo 72 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. c) Ao Consello da Xunta. 58. en relación ás horas extraordinarias. Segundo o artigo 3º do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. cal é o prazo de que dispoñerán os aspirantes a persoal laboral da Xunta para presentar a documentación acreditativa de cumprir os requisitos esixidos na convocatoria?: a) 1 mes.56. 57. indique que afirmación NON é correcta: a) Para as horas extraordinarias que se realicen en domingos o coeficiente multiplicador será de 2. De acordo co establecido no artigo 27º do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. c) Ata cinco meses dentro dun período de doce. d) Á Consellería competente en materia de Función Pública. nos supostos en que deba acudirse á modalidade contractual de acumulación de tarefas. De acordo co establecido no artigo 7º do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. 60. as horas extraordinarias compensaranse por tempo de descanso. b) 10 días. a quen corresponde a interpretación da totalidade do articulado ou cláusulas do convenio. d) 5 días.

dos profesionais. cal das seguintes afirmacións NON é correcta? a) Deberá contemplar un amplo programa de formación complementaria e de reciclaxe dos profesionais que interveñan nas situacións cubertas polo plan. De acordo co artigo 3 da Lei Orgánica 1/2004. c) Deberá estar controlado por unha Comisión de ampla participación. De acordo co artigo 42 do Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. prata e bronce). de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. sinale a resposta correcta: a) As empresas públicas e privadas que empreguen a un número de 100 ou 19/61 . na que se asegurará a presenza dos afectados. d) Os dereitos da funcionaria vítima de violencia de xénero estarán subordinados ás necesidades do servizo e terá a duración que dita funcionaria solicite. do 28 de decembro. b) Estará dirixido soamente ás mulleres. das institucións. de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. b) Medallas de Galicia ás empresas máis igualitarias (ouro. d) Diploma para o consello de dirección máis paritario. 61. con todo. b) A funcionaria vítima de violencia de xénero non terá dereito á redución do seu tempo. 63. c) A funcionaria vítima de violencia de xénero terá dereito á mobilidade xeográfica de centro de traballo a condición de que implique cambio de provincia. si á reordenación deste. c) Non existe tal distinción ou mención respecto diso nese artigo. desde un traballo comunitario e intercultural. do 12 de febreiro. A teor do disposto na Lei orgánica 1/2004. d) Estará dirixido tanto aos homes como ás mulleres. e de persoas de recoñecido prestixio social relacionado co tratamento destes temas. aprobado no Real Decreto Lexislativo 1/2013. en relación aos dereitos das funcionarias públicas. o distintivo a través do que a Xunta de Galicia recoñece as empresas que destacan na aplicación das políticas de igualdade. denomínase: a) Marca Galega de Excelencia en Igualdade. desde un traballo comunitario e intercultural.polo Decreto Lexislativo 2/2015. é correcto afirmar: a) As ausencias totais ou parciais ao traballo motivadas pola situación física ou psicolóxica derivada da violencia de xénero sufrida por unha muller funcionaria consideraranse xustificadas. 62. en canto ao Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero.

En virtude de que principio.3 do Tratado da Unión Europea. 65. d) Asinouse o 12 de xuño de 1985 e entrou en vigor o 1 de xaneiro de 1986. a Unión e os Estados membros respectaranse e asistirán mutuamente no cumprimento das misións derivadas dos Tratados: a) Principio de atribución. d) Todas as anteriores son correctas. polo menos. NON é correcto afirmar: a) A persoa titular da xefatura territorial da Consellería con competencias en materia de servizos sociais ditará a correspondente resolución administrativa sobre o recoñecemento do grao de discapacidade. en relación ao recoñecemento do grao de discapacidade. o 5 por 100 sexan traballadores con discapacidade. d) No suposto de vencemento do prazo máximo establecido sen ditarse resolución expresa. 64. c) Asinouse o 12 de maio de 1985 e entrou en vigor o 1 de xaneiro de 1986. b) Principio de subsidiariedade. o 7 por 100 sexan traballadores con discapacidade.máis traballadores virán obrigadas a que de entre eles. o 5 por 100 sexan traballadores con discapacidade. segundo o artigo 4. polo menos. b) Asinouse o 12 de xuño de 1985 e entrou en vigor o 1 de xullo de 1986. c) O recoñecemento do grao entenderase referido á data de presentación da solicitude. as persoas interesadas poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo. o 2 por 100 sexan traballadores con discapacidade. c) Principio de cooperación leal. b) Será competente para resolver o recoñecemento do grao de discapacidade a persoa titular da xefatura provincial do Instituto Nacional de Servizos Sociais. b) As empresas públicas e privadas que empreguen a un número de 50 ou máis traballadores virán obrigadas a que de entre eles. declaración e cualificación do grao de discapacidade. polo menos. e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes. polo menos. 66. d) As empresas públicas e privadas que empreguen a un número de 150 ou máis traballadores virán obrigadas a que de entre eles. 20/61 . De acordo co establecido na Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento. A adhesión de España á actual Unión Europea: a) Asinouse o 12 de xullo de 1985 e entrou en vigor o 1 de xaneiro de 1986. c) As empresas públicas e privadas que empreguen a un número de 250 ou máis traballadores virán obrigadas a que de entre eles.

69. c) A directiva obrigará ao Estado membro destinatario tanto en canto ao resultado que deba conseguirse como á forma e dos medios que deberán utilizarse. Será obrigatoria en todos os seus elementos e directamente aplicable en cada Estado membro. máis o Presidente. d) Seis anos. c) Setecentos cinco. c) Cinco anos. Cando designe destinatarios.67. 21/61 . indique a resposta correcta: a) A directiva será obrigatoria en todos os seus elementos. d) A directiva terá un alcance xeral. Segundo o artigo 286 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. 70. só será obrigatoria para estes. máis o Presidente. De acordo co artigo 288 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. ás autoridades nacionais a elección da forma e dos medios. máis o Presidente. O Consello de Goberno do Banco Central Europeo estará formado na súa totalidade por: a) Os membros do Comité Executivo do Banco Central Europeo. 68. b) Os membros do Comité Executivo do Banco Central Europeo e os gobernadores dos bancos centrais nacionais dos Estados membros cuxa moeda sexa o euro. non obstante. d) Os gobernadores dos bancos centrais nacionais dos Estados membros. d) Trescentos setenta e cinco. o Parlamento Europeo estará composto por representantes dos cidadáns da Unión e o seu número NON excederá de: a) Setecentos cincuenta. b) Seiscentos cincuenta. c) Os membros do Comité Executivo do Banco Central Europeo e os gobernadores dos bancos centrais nacionais dos Estados membros independentemente da súa moeda. máis o Presidente. os membros do Tribunal de Contas serán nomeados para un período de: a) Tres anos. b) Catro anos. b) A directiva obrigará ao Estado membro destinatario en canto ao resultado que deba conseguirse deixando. Segundo o artigo 14 do Tratado da Unión Europea.

Segundo se establece no texto refundido da Lei 11/1992.. 74. os gastos financeiros e activos e pasivos financeiros. 73. Indique a resposta correcta: a) Nun escenario de austeridade orzamentaria. b) Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais. do 7 de outubro. os gastos financeiros e pasivos financeiros. aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999. as transferencias de capital. de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia. as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros. os orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma enmarcaranse. de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia. b) Cos actos de disposición queda formalizada a reserva do crédito por un 22/61 . d) Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais. c) Nun escenario plurianual. b) Nun escenario de equilibrio orzamentario. a súa clasificación económica rexerase polos seguintes criterios: a) Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais. aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999. Segundo se establece no artigo 46 do texto refundido da Lei 11/1992. do 7 de outubro. aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999. do 7 de outubro. as variacións de activos e pasivos financeiros e os gastos financeiros. do 7 de outubro. c) Os dereitos recoñecidos no transcurso deste. d) Nun escenario de contención do gasto. do 7 de outubro. de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia. do 7 de outubro. d) As obrigas recoñecidas ata o 31 de outubro do correspondente exercicio. indique a resposta correcta: a) A automatización do gasto é o acto en virtude do cal a autoridade competente acorda a realización dun gasto calculado de forma certa. do 7 de outubro.. Segundo o disposto no artigo 49 do texto refundido da Lei 11/1992.71. b) As obrigas liquidadas ata o 31 de decembro do correspondente exercicio. o exercicio orzamentario coincidirá co ano natural e a el imputaranse única e exclusivamente: a) As obrigas recoñecidas ata o 31 de decembro do correspondente exercicio. c) Nos créditos para gastos de capital distinguiranse os de investimentos reais. Con respecto ás fases do gasto reguladas no artigo 73 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999. 72.

a) Remitirase. d) A intervención limitada. previo acordo do Parlamento. a elaboración e aplicación do orzamento da Comunidade Autónoma galega correspóndelle: a) Ao Parlamento b) Á Xunta ou Goberno c) Á Administración autonómica d) Á Consellería de Economía e Facenda 76. d) A disposición é a operación en virtude da cal se expide a orde de pago contra a Tesourería da Comunidade a favor do respectivo acredor. previo acordo do Consello da Xunta. constitúe unha das fases do exercicio da función interventora: a) O control financeiro. De acordo co artigo 95 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999. reservando a tal fin a totalidade ou unha parte do crédito orzamentario. c) Remitirase. ao Parlamento. c) A intervención material do ordenamento do gasto. a Conta Xeral de cada ano. De acordo co artigo 121 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999. b) A fiscalización ou intervención previa.. antes do 31 de agosto do ano seguinte ao que se refire. segundo os casos.importe certo ou aproximado. Indique cal dos seguintes é un imposto propio da Comunidade Autónoma de Galicia: 23/61 . ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. 75. d) Remitirase. antes do 30 de setembro do ano seguinte ao que se refire. ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. antes do 31 de agosto do ano seguinte ao que se refire. 78. previo acordo do Parlamento. a contía concreta que debe alcanzar o compromiso económico. do 7 de outubro. c) A disposición é o acto en virtude do cal se acorda. ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. 77. do 7 de outubro. concerta ou determina. De acordo co artigo 53 do Estatuto de autonomía de Galicia. previa fiscalización da Intervención Xeral. b) Remitirase.. antes do 30 de setembro do ano seguinte ao que se refire.

79. do 9 de decembro. d) Mediante norma con rango de lei do Parlamento de Galicia. c) A aplicación dunha taxa que lle autorice ou permita unha actividade ao suxeito pasivo eximirá da do prezo público que. A teor do disposto no artigo 13 da Lei 6/2003. c) Norma das consellerías correspondentes. c) Imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. de taxas. d) A taxa por utilización privativa. Segundo o artigo 9 da Lei 6/2003. prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. b) Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. b) Mediante decreto da Consellería de Economía e Facenda. do 24 de setembro. establecido pola Lei 15/2008. do 8 de novembro. de acordo coas normas desta lei.a) Imposto sobre sucesións e doazóns. previo informe favorable da de Economía e Facenda. do 9 de decembro. do 9 de decembro. aprobado pola Lei 9/1991. NON establece a taxa seguinte: a) A taxa por servizos administrativos. prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. d) Imposto sobre a renda das persoas físicas. por proposta da consellería da que dependa o órgano ou a entidade oferente. O artigo 13 da Lei 6/2003. b) Cando as actuacións solicitadas ou que se realicen acerca dun mesmo suxeito pasivo conleven o devindicación de diferentes taxas. indique a resposta correcta: a) Cando as actuacións solicitadas ou que se realicen acerca de un mesmo suxeito pasivo conleven a devindicación de diferentes taxas. c) A taxa por servizos profesionais. só deberá aplicarse a taxa de maior valor. do 19 de decembro. 24/61 . establecido pola Lei 1/1993. ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia. aprobado pola Lei 35/2006. prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. do 28 de novembro. deberán aplicarse todas as taxas e modalidades que correspondan. b) A taxa por cesión de bens. 81. de taxas. o establecemento das taxas farase: a) Mediante decreto. 80. de taxas. puidese implicar o exercicio efectivo da actividade autorizada.

b) Non poderá ser superior a setenta e cinco ao ano. de acordo coas normas desta lei. do 23 de outubro.d) A aplicación dunha taxa que lle autorice ou permita unha actividade ao suxeito pasivo eximirá da do prezo privado que. do 23 de outubro. puidese implicar o exercicio efectivo da actividade autorizada. 83. Cal das seguintes respostas é a correcta segundo o establecido no devandito artigo: a) O calendario de vacacións fixarase en cada empresa. ao finalizar o período de suspensión. O artigo 35 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015. salvo que terminase o ano natural a que correspondan. para que o traballador poida acceder á xubilación parcial. regula as vacacións anuais. 82. c) O calendario de vacacións fixarase en cada empresa. do comezo do goce. O traballador coñecerá as datas que lle correspondan dous meses antes. c) Non poderá ser superior a oitenta ao ano. terase dereito a gozar as vacacións en data distinta á da incapacidade temporal. salvo o previsto no apartado 3. salvo o previsto no apartado 3. o parto ou a lactación. 84. como máximo. d) Ningunha das anteriores é correcta. salvo o previsto no apartado 3. do 23 de outubro. ao 20% da súa xornada en cómputo mensual. o número de horas extraordinarias: a) Non poderá ser superior a oitenta e cinco ao ano. b) A empresa deberá concertar previa ou simultaneamente un contrato de substitución. b) Cando o período de vacacións fixado no calendario de vacacións da empresa coincida no tempo cunha incapacidade temporal derivada do embarazo. d) Non poderá ser superior en ningún caso. regula as horas extraordinarias. do comezo do goce. salvo o previsto no apartado 3. indique a resposta correcta: a) Poderá acordar coa súa empresa unha redución de xornada e de salario de entre un mínimo do vinte e cinco por cento e un máximo do sesenta por cento. polo menos. O artigo 38 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015. Segundo o punto 2 do devandito artigo. En relación ao estipulado no artigo 12 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015. O traballador coñecerá as datas que lle correspondan dous meses antes. 25/61 .

Se non efectuase o desconto no devandito momento poderá realizalo con posterioridade. indique a resposta correcta: a) O empresario é suxeito responsable do cumprimento da obriga de cotizar e ingresará as achegas propias e as dos seus traballadores. d) O contrato de substitución celebrarase cun traballador en situación de desemprego ou que tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada. no momento de facerlles efectivas as súas retribucións. cambien dun a outro Réxime do mesmo. 87. d) O empresario que efectuando tal desconto non ingrese dentro de prazo a parte de cota correspondente aos seus traballadores non poderá realizalo con posterioridade. baixas e variacións de datos de traballadores na Seguridade Social aprobado polo Real Decreto 84/1996. 85. 86. por razón da súa actividade. A teor do disposto no artigo 142 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015. indique a resposta correcta: a) A afiliación ao sistema da Seguridade Social é obrigatoria a efectos dos dereitos e obrigas nas súas modalidades contributiva e non contributiva. do 26 de xaneiro. indique a resposta correcta: a) Extinguirase nas situacións de maternidade. b) O empresario descontará aos seus traballadores. c) O empresario descontará aos seus traballadores. non constituirá título xurídico para a adquisición de dereitos e o nacemento de obrigas.c) O contrato de substitución unicamente se celebrará cun traballador en situación de desemprego. Con respecto á duración da obriga de cotizar. a achega que corresponda a cada un deles. a achega que corresponda a cada un deles. A teor do disposto no artigo 6 do Regulamento Xeral sobre inscrición de empresas e afiliación. d) A afiliación ao sistema da Seguridade Social. altas. c) A afiliación extínguese durante a vida laboral das persoas. e na de 26/61 . do 30 de outubro. no momento de facerlles efectivas as súas retribucións. do 30 de outubro. por si soa. en virtude do establecido no artigo 144 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015. quedando obrigado a ingresar a cota patronal. na de paternidade. b) A afiliación é única e xeral para todos os Réximes que compoñen o sistema aínda que as persoas incluídas. Se non efectuase o desconto no devandito momento poderá realizalo con posterioridade. na súa totalidade.

do 30 de outubro.risco durante o embarazo. terán dereito á pensión de xubilación na súa modalidade non contributiva as persoas que. 90. cumpridos sesenta e cinco anos de idade.. c) Só se extinguirá coa solicitude en regra da baixa no Réxime Xeral ao organismo competente da Administración da Seguridade Social. indique a resposta correcta: a) O dereito ao recoñecemento das prestacións prescribirá aos catro anos. b) 75% da base reguladora correspondente. do 30 de outubro. do 30 de outubro. 89. carezan de rendas ou ingresos en contía superior aos límites establecidos no artigo 363. abonda con que o fixeran durante dez anos. Segundo o artigo 179 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015. c) Residan legalmente en territorio español e fixérano durante os dous anos inmediatamente anteriores á solicitude da prestación. b) Non é necesario residir legalmente en territorio español. contados desde o día seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate. a) Residan legalmente en territorio español e fixérano durante dez anos entre a idade de dezaseis anos e a idade de devindicación da pensión. d) 50% da base reguladora correspondente. d) Residan legalmente en territorio español ou o fixeran durante os dez anos anteriores á idade de devindicación da prestación.. 88. c) 100% da base reguladora correspondente. d) Continuará durante as situacións de folga e peche patronal. sen prexuízo das excepcións que se determinen na presente lei. b) Manterase por todo o período en que o traballador estea en alta no Réxime Xeral ou preste os seus servizos. 27/61 . dos cales dous deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores á solicitude da prestación. Segundo o artigo 369 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015. salvo que estes revistan carácter descontinuo. a prestación económica por maternidade consistirá nun subsidio equivalente ao: a) 80% da base reguladora correspondente. A teor do disposto no artigo 53 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015.

sen prexuízo das excepcións que se determinen na presente lei. sen prexuízo das excepcións que se determinen na presente lei. o salario mínimo interprofesional. establece no seu artigo 27 que o Goberno fixará. a conxuntura económica xeral 28/61 . c) O dereito ao recoñecemento das prestacións prescribirá aos tres meses. sen prexuízo das excepcións que se determinen na presente lei. contados desde o día seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate. 92. organismos autónomos e axencias públicas autonómicas e entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta).b) O dereito ao recoñecemento das prestacións é imprescritible. previa consulta coas organizacións sindicais e asociacións empresariais máis representativas. b) O orzamento consolidado da Comunidade Autónoma comprende o das entidades con orzamento limitativo (Administración xeral. d) Ningunha das anteriores é correcta. d) O dereito ao recoñecemento das prestacións prescribirá aos cinco anos. b) O índice de prezos de consumo. Segundo o artigo 4 da orde do 23 de xuño de 2015 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016: a) O orzamento consolidado da Comunidade Autónoma comprende o das entidades con orzamento limitativo (Administración xeral. tendo en conta 4 indicadores: a) O índice de prezos de consumo. contados desde o día en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate. do 23 de outubro. o incremento da participación do traballo na renda nacional. O texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015. anualmente. PREGUNTAS DE RESERVA 91. a produtividade media nacional alcanzada. c) O orzamento consolidado da Comunidade Autónoma comprende o das entidades con orzamento limitativo exceptuando o das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta. a conxuntura económica xeral. a produtividade media nacional alcanzada. organismos autónomos e axencias públicas autonómicas e entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta) e o das entidades con orzamento estimativo. o incremento da participación do traballo nas rendas autonómicas.

a) A realización de actividades efectuadas en réxime de dereito público ou privado cando. salvo as que se refiran á nulidade de actuacións e a recusación. indique a resposta correcta: a) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento. b) A realización de actividades efectuadas en réxime de dereito público cando. do 7 de outubro. o incremento da participación do traballo na renda nacional. a produtividade media nacional alcanzada.. sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados.. prestándose tamén tales servizos ou actividades polo sector privado. a conxuntura económica xeral.c) O índice de prezos de consumo. son prezos públicos as contraprestacións pecuniarias percibidas polos suxeitos aos que se refire o artigo 3 desta lei pola prestación de servizos ou. sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados. De acordo co artigo 96 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999. non suspenderán a tramitación do mesmo. do 9 de decembro. prestándose tamén tales servizos ou actividades polo sector privado. prestándose tamén tales servizos ou actividades polo sector público.. Segundo o artigo 74 da Lei 39/2015. a produtividade nacional bruta. 93. NON é un principio da función interventora . o incremento da participación do traballo nas rendas autonómicas. do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados. a) Xerarquía funcional b) Autonomía funcional c) Exercicio desconcentrado d) Actuación contraditoria 94. a conxuntura económica internacional. salvo as que se refiran á nulidade de actuacións. d) O índice de prezos de consumo. c) A realización de actividades efectuadas en réxime de dereito privado cando. de taxas. d) A realización de actividades efectuadas en réxime de dereito público cando os servizos ou actividades non sexan de solicitude ou recepción voluntaria para os obrigados ou non se presten ou realicen polo sector privado. De acordo co artigo 43 da Lei 6/2003... en relación ás cuestións incidentais. 29/61 . non suspenderán a tramitación do mesmo. 95. b) As cuestións incidentais que se susciten despois do procedemento. prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento. 30/61 . non suspenderán a tramitación do mesmo. d) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento. incluso as que se refiran á nulidade de actuacións. incluso as que se refiran á nulidade de actuacións. salvo a renuncia. non suspenderán a tramitación do mesmo. salvo a recusación.

subgrupo C2 Primer ejercicio Acceso: acceso libre NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique 31/61 .Proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo auxiliar da Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.

32/61 .

señale la respuesta correcta: a) Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos públicos. b) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales. d) Los ciudadanos tienen el deber de participar en los asuntos públicos. El artículo 62 de la Constitución española de 1978 establece en su apartado g) como función del Rey: a) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir. 33/61 . directamente o por medio de representantes. d) La soberanía nacional reside en electores inscritos en los censos correspondientes. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución española de 1978 el mandato de los diputados termina: a) Cuatro años después de la convocatoria de elecciones. para estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. símbolo de su unidad y permanencia. 3. Jefe de Estado. b) Aprobar los presupuestos del Estado. 2.1. d) La firma de Convenios Internacionales como la más alta representación del Estado español. cuando lo estime oportuno. directamente o por medio de representantes. directamente o por medio de representantes. c) La soberanía nacional reside en la Corona. del que emanan los poderes del Estado. 4. libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. señale la respuesta correcta: a) La soberanía nacional reside en el pueblo español. b) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. c) Los ciudadanos tienen el deber de participar en los asuntos públicos. exclusivamente por medio de representantes. c) Presidir las sesiones conjuntas de las Cortes Generales. libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. por petición del presidente del Gobierno. que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución española de 1978. libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución española de 1978. libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

d) Refrendar las leyes de acuerdo con el establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. c) Cuatro años después de la constitución de la Cámara. y tendrá que incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. A tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Constitución española de 1978. le corresponde: a) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96. b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura. de 27 de noviembre. ni actividad profesional o mercantil alguna. c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. sus signatarios podrán presentar otra dos años después en el mismo período de sesiones. c) Otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario. 34/61 . d) Las actividades profesionales o mercantiles relacionadas con su ámbito de gobierno. los miembros del Gobierno NO podrán ejercer: a) Otras funciones representativas del Estado.b) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 50/1997. del Gobierno. b) Las que se regulen por decreto en cada legislatura. de 27 de noviembre. d) Cuatro años después de su elección o el día de convocatoria de nuevas elecciones. b) Establecer el programa político del gobierno. cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) La moción de censura deberá ser propuesta cuando menos por la décima parte de los diputados. 7. ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo. d) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso. Conforme a la Ley 50/1997. al Consejo de Ministros. del Gobierno. 6.2 de la Constitución. 5. c) La moción de censura no podrá ser votada en tanto no transcurra un mes desde su presentación. como órgano colegiado del Gobierno.

la aprobación por: a) El Congreso. d) Las Cortes Generales. c) Las Cortes Generales. jerarquía. b) Secretario de Estado. descentralización. a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Según el artículo 150 de la Constitución Española de 1978. previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 12. c) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. b) Por orden del Ministro respectivo. Según el artículo 103 de la Constitución Española de 1978. desconcentración y coordinación. 11. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. jerarquía. la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: a) Eficacia. en todo caso. c) Eficacia. 9. 10. b) Eficacia. c) Director general. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. indique la respuesta correcta: a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para 35/61 . b) El Congreso. mediante Ley Orgánica. jerarquía. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015. mediante Ley Orgánica. de 1 de octubre. centralización. las Subdirecciones Generales se modifican: a) A través de las relaciones de puestos de trabajo. de Régimen Jurídico del Sector Público. d) Eficacia. centralización. cuál de los siguientes NO es un órgano directivo: a) Embajador. Según el artículo 147 de la Constitución Española de 1978. Según el artículo 59 de la Ley 40/2015. jerarquía.8. d) Subdelegado del Gobierno. concentración y coordinación. mediante Ley Ordinaria. con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. de Régimen Jurídico del Sector Público. de 1 de octubre. desconcentración y coordinación. la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá. concentración y coordinación. descentralización. mediante Ley Ordinaria.

y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. sólo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. Disfrutarán también de estos derechos 36/61 . cuando así lo exija el interés general. libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los establecidos en la Constitución. disfrutan de derechos políticos definidos en este estatuto: a) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieran su última vecindad administrativa en Galicia. cuando así lo exija el interés general. Según el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia. o a las Cortes Generales. por propuesta de una tercera parte de sus miembros. Según el artículo 56. o a las Cortes Generales. la iniciativa de la reforma del Estatuto le corresponderá: a) A la Xunta. o a las Cortes Generales. Qué afirmación. al Parlamento gallego. d) Los derechos. d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. según el Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Galicia. nunca en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. al Parlamento gallego. aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. por propuesta de dos de sus miembros. b) El Estado deberá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. al Parlamento gallego. d) A la Xunta. como gallegos.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia. del presente Estatuto y del pueblo. al Parlamento gallego. b) Los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia emanan de la Constitución. 15.armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. cuando así lo exija el interés general. o a las Cortes Generales. 13. c) Los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia emanan sólo de la Constitución y del presente Estatuto. NO es correcta: a) Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. por propuesta de la mitad de sus miembros. 14. por propuesta de una quinta parte de sus miembros. no obstante. c) A la Xunta. b) A la Xunta.

b) Exigir. directo y secreto. podrá establecer un sistema para que los intereses del conjunto de los gallegos residentes en el extranjero estén presentes en las decisiones de la Comunidad Autónoma. la Comunidad Autónoma gallega…: a) No podrá solicitar del Estado la transferencia ni la delegación de 37/61 . c) Solicitar del Gobierno la adopción de Proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados Proposiciones de Ley. b) La circunscripción electoral. d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 18. c) En el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado. Según el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Galicia. 19. la provincia. d) Únicamente los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieran algún vecindad administrativa en Galicia. c) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieran alguna vecindad administrativa en Galicia. cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA: a) El Parlamento mediante ley. 16. Según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Galicia las leyes de Galicia serán publicadas: a) Sólo en el Boletín Oficial del Estado. 17. libre. d) El Parlamento estará constituido por Diputados elegidos por sufragio universal. será. si así lo solicitan en la forma que determine la ley del Estado. y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. b) Sólo en el Diario Oficial de Galicia. si es el caso. igual. Según lo recogido en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Galicia. si así lo solicitan en la forma que determine la ley del Estado. Disfrutarán también de estos derechos sus descendientes inscritos cómo españoles. Según el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Galicia. responsabilidad política a la Xunta y a su Presidente. b) Únicamente los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieran su última vecindad administrativa en Galicia. d) Coordinar y dirigir la acción ejecutiva de la Xunta de Galicia. cuál NO es función del Parlamento: a) Elegir de entre sus miembros el Presidente de la Xunta de Galicia.sus descendientes inscritos como españoles. c) Los Diputados estarán sujetos a mandato imperativo. en todo caso.

38/61 . d) Podrá solicitar del Estado la transferencia o delegación de competencias no asumidas en este Estatuto. de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. de 17 de diciembre. b) La propia Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. el sector público autonómico está integrado por: a) La propia Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. urbanismo y vivienda. c) No podrá solicitar del Estado la transferencia pero sí la delegación de competencias no asumidas en este Estatuto. Según lo recogido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia. en qué materia NO le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega a competencia exclusiva: a) Organización de sus instituciones de autogobierno. b) Podrá solicitar del Estado la transferencia pero no la delegación de competencias no asumidas en este Estatuto. 21. entendiendo como tal. en qué materia NO es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la misma establezca: a) Asistencia social. 20. las entidades instrumentales dependientes de la Comunidad Autónoma gallega. d) Ordenación del sector pesquero. y los ayuntamientos de la comunidad autónoma gallega. Según lo recogido en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de Galicia. las entidades públicas instrumentales dependientes de la Administración general o de otras entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. c) La propia Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. y otras entidades instrumentales respecto de las cuales la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia ejerce jurídicamente. una posición de dominio. c) Entidades cooperativas. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2010. d) Establecimientos farmacéuticos. a estos efectos. de forma directa o indirecta. 22. b) Puertos pesqueros. b) Ordenación del territorio y del litoral.competencias no asumidas en este Estatuto. aquella en la se ejerce un control análogo al de los propios servicios de la Administración. c) Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.

las entidades públicas instrumentales dependientes de la administración
general o de otras entidades públicas instrumentales de la Comunidad
Autonómica de Galicia, y las delegaciones ministeriales de la Administración
general del Estado establecidas en el territorio gallego.
d) Sólo forma parte del sector público gallego la propia Administración general
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

23. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia, las asesorías jurídicas de las consellerías
figurarán adscritas orgánicamente:
a) A las secretarías generales técnicas.
b) A la Dirección general de asuntos generales de la consellería.
c) A la Secretaría general.
d) De ningún órgano de dirección de la consellería puesto que dependen en
su totalidad de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.

24. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia, al frente de cada delegación territorial
habrá…:
a) Un delegado provincial con rango de director general.
b) Un delegado comarcal con rango de subdirector general.
c) Un delegado territorial con rango de subdirector general.
d) Un delegado territorial con rango de director general.

25. Según el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas
reguladoras de la Xunta y su Presidencia, el Parlamento podrá delegar en
la Xunta la potestad de dictar normas con rango de ley que recibirán el
título de:
a) Proposición de ley.
b) Ley Orgánica.
c) Real Decreto.
d) Decreto legislativo.

26. Según el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas
reguladoras de la Xunta y su Presidencia, ¿mediante qué tipo de ley
deberá otorgarse la delegación legislativa cuando se trate de refundir
varios textos legales en uno solo?:
a) Ley de bases.

39/61

b) Ley Orgánica.
c) Ley Ordinaria.
d) Ley Marco.

27. Según el artículo 39 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas
reguladoras de la Xunta y su Presidencia, las normas reglamentarias
tendrán el rango del órgano que las hubiere aprobado y se ordenarán
jerárquicamente. ¿Cuál es el orden jerárquico correcto?:
a) 1º Decretos. 2º Órdenes dictadas por los Conselleiros. 3º Órdenes de las
Comisiones Delegadas.
b) 1º Decretos. 2º Órdenes de las Comisiones Delegadas. 3º Órdenes
dictadas por los Conselleiros.
c) 1º Órdenes dictadas por los Conselleiros. 2º Órdenes de las Comisiones
Delegadas. 3º Decretos.
d) 1º Órdenes de las Comisiones Delegadas. 2º Órdenes dictadas por los
Conselleiros. 3º Decretos.

28. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser
limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
b) Los intereses del gobierno.
c) Las relaciones entre Comunidades Autónomas.
d) La política social y monetaria.

29. Quien de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas, tiene capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, es
titular, en sus relaciones con ellas de, entre otros, los siguientes
derechos recogidos en el artículo 13 de la citada ley:
a) La exigencia de responsabilidad administrativa.
b) A aportar documentación en cualquier fase del procedimiento.
c) A utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.
d) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados
públicos y utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad
autónoma.

30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

40/61

gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la
información:
a) Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados en el plazo
máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver.
b) Deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
c) Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan
solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por
el órgano competente para resolver.
d) Podrá notificarse a los terceros afectados en el plazo máximo de treinta
días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

31. A tenor de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1/2015, de 1 de
abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena
administración, en relación a las quejas formuladas, indique la respuesta
INCORRECTA:
a) No tendrán en ningún caso carácter o naturaleza de recurso administrativo.
b) No tendrán en ningún caso carácter o naturaleza de reclamación previa a la
vía judicial civil.
c) Será, en todo caso, compatible con la presentación de quejas ante el
Valedor do Pobo, en los términos previstos en su ley reguladora.
d) Tendrán carácter o naturaleza de reclamación previa a la vía judicial civil o
laboral.

32. Según el artículo 8 do Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que
se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de
Galicia y en las entidades de ella dependientes:
a) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la consellería con
competencia en materia de administraciones públicas.
b) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia.
c) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la persona que ocupe
la Presidencia de la Xunta de Galicia.
d) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la consellería con
competencia en promoción de la sociedad de la información.

33. Según el artículo 11 do Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el
que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de
Galicia y en las entidades de ella dependientes, la Xunta de Galicia
dispondrá en la sede electrónica de un Registro electrónico que:

41/61

el consentimiento del interesado para la comunicación a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario: a) Será preciso si se trata de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 34. 36. de acceso libre y gratuito. ya que todos los ciudadanos deberán disponer de estos medios. pero no la conservación. de protección de datos de carácter personal. b) Será preciso y deberá ser previo si la cesión está autorizada en una ley. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Según el artículo 6 de la Ley orgánica 15/1999. d) Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo será automáticamente realizada por un funcionario público. Será necesario. c) Se procederá a la emisión de un certificado para el interesado. que el interesado preste su consentimiento expreso. d) Requerirá el consentimiento del afectado si así lo considera el responsable del tratamiento. c) Cuando la cesión se produzca entre empresas del mismo sector y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos no será preciso. de protección de datos de carácter personal. de 1 de octubre. 37. Según el artículo 4 de la Ley orgánica 15/1999.a) Será único. de protección de datos de carácter personal. 35. b) Se regirá para todos los efectos por la fecha y hora del navegador. d) Garantizará la integridad y la seguridad. c) No permitirá la recepción de solicitudes los festivos de ámbito autonómico. entre otras cosas. Según el artículo 12 de la Ley 39/2015. cuando los datos dejen de ser necesarios o 42/61 . el tratamiento de los datos de carácter personal: a) Siempre requerirá el consentimiento del afectado. b) Requerirá el consentimiento inequívoco del afectado salvo que la ley disponga otra cosa. c) Nunca requerirá el consentimiento del afectado. b) Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. Según el artículo 11 de la Ley orgánica 15/1999. d) Será nulo si la información que se facilita al interesado no le permite conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza. si un interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios: a) Esto no es posible.

41. d) Mayor de 18 años. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración. b) Serán conservados en forma que permita la identificación del interesado. podrá hacerse cargo de la notificación practicada en el domicilio del interesado cualquier persona que se encuentre en el domicilio y se identifique: a) Mayor de 12 años. de protección de datos de carácter personal. 40. cuando se ignore el lugar de notificación de un interesado. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. el responsable del fichero o tratamiento: a) Será necesariamente una persona física y por tanto de naturaleza privada. b) Mayor de 14 años. señala en que caso de suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento NO se exige la comunicación a los interesados: a) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 38. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. b) Podrá ser una persona física. la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el: 43/61 . b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. Según el artículo 42 de la Ley 39/2015. d) Serán auditados. c) Mayor de 16 años. c) No podrá ser nunca una persona jurídica.pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados: a) Serán cancelados. c) Serán comunicados. Según el artículo 44 de la Ley 39/2015. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015. 39. d) No podrá tener nunca una naturaleza privada. Según el artículo 3 de la Ley orgánica 15/1999.

del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. c) Propuesta de resolución. 45. los plazos para resolver los recursos administrativos son: a) Recurso de alzada 3 meses. recurso de reposición 1 mes y recurso extraordinario de revisión 1 mes. c) No superior a 20 días ni inferior a 15. d) Resolución. d) Expropiación. d) Boletín Oficial del Estado. 124 e 126 de la Ley 39/2015. b) Diario oficial de la Comunidad Autónoma del último domicilio del interesado. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015. señala el medio por el cual NO se realiza la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas: a) Apremio sobre el patrimonio. 44/61 . 43. 44. los interesados tienen derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de: a) Prueba. recurso de reposición 3 meses y recurso extraordinario de revisión 3 meses. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015. b) Ejecución subsidiaria. b) Audiencia. c) Boletín oficial de la Provincia del último domicilio del interesado. b) Recurso de alzada 1 mes. b) No superior a 30 días ni inferior a 15.a) Tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado. 42. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Según los artículos 122. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. d) No superior a 20 días ni inferior a 10. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. c) Multa coercitiva. el instructor de un procedimiento podrá acordar la apertura de un período de prueba por un plazo: a) No superior a 30 días ni inferior a 10.

contra las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015. b) Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados. 47. b) Contra la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90. respectivamente. 48. podrá agravar su situación inicial si resultasen otros terceros interesados. c) Contra la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. no obstante.c) Recurso de alzada 1 mes. recurso de reposición 1 mes y recurso extraordinario de revisión 3 meses. la fabricación de los bienes muebles. Según el artículo 88 de la Ley 39/2015. De acuerdo con el artículo 24. b) Administrativo especial. cuando la ejecución de las obras. el recurso de alzada se puede interponer: a) En todo caso. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. recurso de reposición 3 meses y recurso extraordinario de revisión 1 mes. d) Privado. d) Recurso de alzada 3 meses. c) Administrativo de obras. d) La Administración podrá abstenerse de resolver so pretexto de silencio administrativo.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. c) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado. suministros o servicios. d) Contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa. los contratos que se celebren con éstos tendrán carácter: a) Administrativo. o la realización de los servicios celebrados por la Administración Pública se efectúe en colaboración con empresarios particulares. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 46. la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste.4. el órgano competente deberá pronunciarse sobre las mismas. indique la respuesta correcta en relación a la resolución: a) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 45/61 .

c) Complemento de puesto de trabajo. 52. c) Por sus normas específicas. ¿con qué nombre se conoce al complemento integrante de las retribuciones complementarias destinado a retribuir el grado de interés. establece que una vez interpuesto el recurso especial. los contratos. en todo caso. negocios y relaciones jurídicas excluidos del ámbito de aplicación de esta ley. de 29 de abril. aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. ¿qué contrato tiene como contraprestación un precio que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento?: a) El contrato de concesión de obras públicas.49. De conformidad el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 50. b) El contrato de gestión de servicios públicos. 46/61 . aplicándose los principios de la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. c) El acto recurrido es el de adjudicación. la jurisdicción contencioso-administrativa. b) El acto recurrido es el de licitación. b) Complemento de desempeño. quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación si: a) El acto recurrido es el de formalización. 51. iniciativa y esfuerzo con los que el personal funcionario desempeña su trabajo?: a) Gratificación por servicios extraordinarios. d) El de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. y subsidiariamente el derecho privado. aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. se regularán: a) Por sus normas especiales. aplicándose el derecho privado para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. c) El de servicios. Según el artículo 137 de la Ley 2/2015. b) Por la LCSP en primera instancia. De acuerdo con el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. del empleo público de Galicia. d) Complemento de carrera. d) Se acordará la suspensión del procedimiento en cualquier caso. d) Se aplicará. El artículo 45 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

sea ordinario o específico. y excedencia por razón de violencia sobre la mujer. c) Una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario de carrera. Además. sea ordinario o específico. excedencia por razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista. d) A los 6 meses. debe permanecer en el mismo un mínimo de tres años para poder participar en estos concursos. debe permanecer en el mismo un mínimo de dos años para poder participar en estos concursos. d) Una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario de carrera. Además. el personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto de trabajo obtenido por concurso. excedencia por agrupación familiar. Además. es requisito necesario: a) Una antigüedad mínima de dos años como personal funcionario de carrera. del empleo público de Galicia. excedencia para el cuidado de hijos/as menores de tres años. c) A los 2 años. b) Excedencia por interés particular. sea ordinario o específico. excedencia por cuidado de familiares. debe permanecer en el mismo un mínimo de dos años para poder participar en estos concursos. el personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto de trabajo obtenido por concurso. Además. b) A los 3 años. 54. sea ordinario o específico. b) Una antigüedad mínima de dos años como personal funcionario de carrera o como personal funcionario interino. de 29 de abril. 47/61 . ¿cuáles son todas las modalidades que puede adoptar la excedencia voluntaria del personal funcionario de carrera?: a) Excedencia por interés particular. debe permanecer en el mismo un mínimo de dos años para poder participar en estos concursos. Según el artículo 172 de la Ley 2/2015. el personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto de trabajo obtenido por concurso. excedencia para cuidado de familiares. excedencia por incompatibilidad. el personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo un puesto de trabajo obtenido por concurso. del empleo público de Galicia. Según el artículo 198 de la Ley 2/2015. del empleo público de Galicia. ¿cuándo prescriben las faltas graves cometidas por los funcionarios?: a) Al año.53. Para participar en los concursos específicos regulados en el artículo 91 de la Ley 2/2015. de 29 de abril. 55. de 29 de abril.

en relación a las horas extraordinarias. ¿a quién corresponde la interpretación de la totalidad del articulado o cláusulas del convenio. b) Hasta nueve meses dentro de un período de doce. b) Como norma general. 59. y excedencia voluntaria incentivada. Según el artículo 12º del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia. en los supuestos en que deba acudirse a la modalidad contractual de acumulación de tareas. b) 10 días. 57. c) Hasta cinco meses dentro de un período de doce. d) A la Consellería competente en materia de Función Pública.25. d) No existe tal modalidad contractual para el personal laboral. 56. indique qué afirmación NO es correcta: a) Para las horas extraordinarias que se realicen en domingos el coeficiente multiplicador será de 2. tendrán siempre un carácter voluntario. el contrato podrá formalizarse por un período de: a) Hasta seis meses dentro de un período de doce. ¿cuál es el plazo de que dispondrán los aspirantes a personal laboral de la Xunta para presentar la documentación acreditativa de cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria?: a) 1 mes. d) 5 días. c) 20 días. excedencia por cuidado de familiares. Según el artículo 3º del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia. y excedencia por razón de violencia de género. 58. excedencia por agrupación familiar. excedencia por prestación de servicios en el sector público. d) Excedencia por interés particular. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia. b) A la Comisión Paritaria. excedencia por cuidado de familiares. así como a vigilancia de lo pactado?: a) A la Comisión Mixta Negociadora. c) Al Consejo de la Xunta. 48/61 . excedencia por servicios en el sector público. excedencia por agrupación familiar.c) Excedencia por interés particular. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27º del V Convenio Colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia.

61. de los profesionales. no obstante. d) Estará dirigido tanto a los hombres como a las mujeres. desde un trabajo comunitario e intercultural. es correcto afirmar: a) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas. y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas. de Protección Integral contra la Violencia de Género. d) Siempre que la organización del trabajo lo permita. las horas extraordinarias se compensarán por tiempo de descanso. c) Deberá estar controlado por una Comisión de amplia participación. se denomina: a) Marca Gallega de Excelencia en Igualdad. en relación a los derechos de las funcionarias públicas. De acuerdo con el artículo 72 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. aprobado por el Decreto Legislativo 2/2015. de las instituciones. en la que se asegurará la presencia de los afectados. 62. plata y bronce). 49/61 . desde un trabajo comunitario e intercultural. de 28 de diciembre. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? a) Deberá contemplar un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervengan en las situaciones cubiertas por el plan. en cuanto al Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. b) Medallas de Galicia a las empresas más igualitarias (oro. 60. b) Estará dirigido solamente a las mujeres. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. d) Diploma para el consejo de dirección más paritario. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004. c) No existe tal distinción o mención al respecto en ese artículo. A tenor de lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004. de 12 de febrero. b) La funcionaria víctima de violencia de género no tendrá derecho a la reducción de su tiempo. sí a la reordenación de este.c) La dirección del centro u organismo informará trimestralmente a los/as delegados/as de personal o comités de empresa sobre el número de horas extraordinarias que se van a realizar. el distintivo a través del que la Xunta de Galicia reconoce las empresas que destacan en la aplicación de las políticas de igualdad.

aprobado en el Real Decreto Legislativo 1/2013. 63. NO es correcto afirmar: a) La persona titular de la jefatura territorial de la Consellería con competencias en materia de servicios sociales dictará la correspondiente resolución administrativa sobre el reconocimiento del grado de discapacidad. d) Los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género estarán subordinados a las necesidades del servicio y tendrá la duración que dicha funcionaria solicite. 64. las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. b) Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos. al menos. c) El reconocimiento del grado se entenderá referido a la fecha de presentación de la solicitud. c) Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 250 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos. y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. d) Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 150 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos. al menos. De acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. declaración y calificación del grado de discapacidad.c) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo siempre y cuando implique cambio de provincia. el 7 por 100 sean trabajadores con discapacidad. al menos. señale la respuesta correcta: a) Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 100 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos. 50/61 . b) Será competente para resolver el reconocimiento del grado de discapacidad la persona titular de la jefatura provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales. el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. en relación al reconocimiento del grado de discapacidad. al menos. el 5 por 100 sean trabajadores con discapacidad. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 25 de noviembre de 2015 por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento. el 5 por 100 sean trabajadores con discapacidad. d) En el supuesto de vencimiento del plazo máximo establecido sin dictarse resolución expresa.

sólo será obligatoria para éstos. los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un período de: a) Tres años. c) Cinco años. c) Se firmó el 12 de mayo de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986. 69.65. b) Cuatro años. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado en su totalidad por: a) Los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. d) Se firmó el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986. 66. Según el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. b) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse dejando. De acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. b) Se firmó el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el 1 de julio de 1986. c) La directiva obligará al Estado miembro destinatario tanto en cuanto al resultado que deba conseguirse como a la forma y de los medios que deberán utilizarse. la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados: a) Principio de atribución. c) Principio de cooperación leal.3 del Tratado de la Unión Europea. En virtud de qué principio. b) Principio de subsidiariedad. d) Seis años. Cuando designe destinatarios. indique la respuesta correcta: a) La directiva será obligatoria en todos sus elementos. 68. La adhesión de España a la actual Unión Europea: a) Se firmó el 12 de julio de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986. d) Todas las anteriores son correctas. a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. d) La directiva tendrá un alcance general. según el artículo 4. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. sin embargo. 67. b) Los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los 51/61 .

Según lo dispuesto en el artículo 49 del texto refundido de la Ley 11/1992. c) En los créditos para gastos de capital se distinguirán los de inversiones reales. de 7 de octubre. su clasificación económica se regirá por los siguientes criterios: a) En los créditos para gastos de capital se distinguirán los de inversiones reales. de 7 de octubre. más el Presidente. las transferencias de capital. 52/61 . c) Los derechos reconocidos en el transcurso de éste. 72. c) Los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros independientemente de su moneda. Según se establece en el texto refundido de la Ley 11/1992. el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán única y exclusivamente: a) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio. b) Las obligaciones liquidadas hasta el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio. más el Presidente. el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión y su número NO excederá de: a) Setecientos cincuenta. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea. más el Presidente. de 7 de octubre. d) Trescientos setenta y cinco. los gastos financieros y activos y pasivos financieros. d) En los créditos para gastos de capital se distinguirán los de inversiones reales. b) Seiscientos cincuenta. de 7 de octubre. las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. aprobado por Decreto Legislativo 1/1999. las variaciones de activos y pasivos financieros y los gastos financieros. de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. aprobado por Decreto Legislativo 1/1999. más el Presidente. 71. d) Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros.gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro. los gastos financieros y pasivos financieros. b) En los créditos para gastos de capital se distinguirán los de inversiones reales. de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 70. c) Setecientos cinco.

constituye una de las fases del ejercicio de la función interventora: 53/61 . d) En un escenario de contención del gasto. según los casos. la elaboración y aplicación del presupuesto de la Comunidad Autónoma gallega le corresponde: a) Al Parlamento. de 7 de octubre. reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario. de 7 de octubre. de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. indique la respuesta correcta: a) La automatización del gasto es el acto en virtud del cual la autoridad competente acuerda la realización de un gasto calculado de forma cierta. De acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de autonomía de Galicia. c) En un escenario plurianual. b) Con los actos de disposición queda formalizada la reserva del crédito por un importe cierto o aproximado. De acuerdo con el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999. 74. aprobado por Decreto Legislativo 1/1999. de 7 de octubre.d) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de octubre del correspondiente ejercicio. b) A la Xunta o Gobierno. d) A la Consellería de Economía y Hacienda. c) La disposición es el acto en virtud del cual se acuerda. Con respecto a las fases del gasto reguladas en el artículo 73 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999. Según se establece en el artículo 46 del texto refundido de la Ley 11/1992. c) A la Administración autonómica. concierta o determina. b) En un escenario de equilibrio presupuestario. de 7 de octubre. 73. 75. d) La disposición es la operación en virtud de la cual se expide la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad a favor del respectivo acreedor. 76. la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico. los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se enmarcarán… indique la respuesta correcta: a) En un escenario de austeridad presupuestaria.

previo acuerdo del Consejo de la Xunta. d) Impuesto sobre la renta de las personas físicas. aprobado por la Ley 35/2006. c) La intervención material del ordenamiento del gasto. al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas. precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. Según el artículo 9 de la Ley 6/2003. b) Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 79. antes del 30 de septiembre del año siguiente al que se refiere. aprobado por la Ley 9/1991. 78. establecido por la Ley 15/2008.a) El control financiero. previo acuerdo del Parlamento. al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.. c) Norma de las consellerías correspondientes. antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refiere. de 28 de noviembre. b) Mediante decreto de la Consellería de Economía y Hacienda. previa fiscalización de la Intervención General. por propuesta de la consellería de la que dependa el órgano o la entidad oferente. al Parlamento. al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.. d) Mediante norma con rango de ley del Parlamento de Galicia. c) Se remitirá. 54/61 . de 9 de diciembre. 77. Indique cuál de los siguientes es un impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Galicia: a) Impuesto sobre sucesiones y donaciones. antes del 31 de agosto del año siguiente al que se refiere. d) Se remitirá. b) La fiscalización o intervención previa. d) La intervención limitada. a) Se remitirá. previo acuerdo del Parlamento. de 24 de septiembre. c) Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada. establecido por la Ley 1/1993. de 8 de noviembre. previo informe favorable de la de Economía y Hacienda. antes del 30 de septiembre del año siguiente al que se refiere. el establecimiento de las tasas se hará: a) Mediante decreto. De acuerdo con el artículo 121 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999. la Cuenta General de cada año. b) Se remitirá. de tasas. de 7 de octubre. de 19 de diciembre.

pudiera implicar el ejercicio efectivo de la actividad autorizada. A tenor del dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6/2003. d) La tasa por utilización privativa. precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. salvo lo previsto en el apartado 3. regula las vacaciones anuales. 81. de 23 de octubre. de 23 de octubre. el número de horas extraordinarias: a) No podrá ser superior a ochenta y cinco al año. deberán aplicarse todas las tasas y modalidades que correspondan. c) La aplicación de una tasa que le autorice o permita una actividad al sujeto pasivo eximirá de la del precio público que. El artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015. b) Cuando las actuaciones solicitadas o que se realicen acerca de un mismo sujeto pasivo conlleven el devengo de diferentes tasas. El artículo 13 de la Ley 6/2003. sólo deberá aplicarse la tasa de mayor valor. b) La tasa por cesión de bienes. 83. salvo lo previsto en el apartado 3. ocupación o aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma de Galicia. Según el punto 2 de dicho artículo. al 20% de su jornada en cómputo mensual.80. indique la respuesta correcta: a) Cuando las actuaciones solicitadas o que se realicen acerca de un mismo sujeto pasivo conlleven el devengo de diferentes tasas. c) La tasa por servicios profesionales. de tasas. regula las horas extraordinarias. de acuerdo con las normas de esta ley. El artículo 35 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015. b) No podrá ser superior a setenta y cinco al año. c) No podrá ser superior a ochenta al año. de 9 de diciembre. pudiera implicar el ejercicio efectivo de la actividad autorizada. precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia. de tasas. d) No podrá ser superior en ningún caso. salvo lo previsto en el apartado 3. Cuál de las siguientes respuestas es la correcta según lo establecido en dicho artículo: 55/61 . d) La aplicación de una tasa que le autorice o permita una actividad al sujeto pasivo eximirá de la del precio privado que. salvo lo previsto en el apartado 3. 82. de acuerdo con las normas de esta ley. de 9 de diciembre. NO establece la tasa siguiente: a) La tasa por servicios administrativos.

de 23 de octubre. al menos. indique la respuesta correcta: a) Podrá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del sesenta por ciento. 85. d) Ninguna de las anteriores es correcta. por razón de su actividad. b) La empresa deberá concertar previa o simultáneamente un contrato de relevo. se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal. bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 84/1996. indique la respuesta correcta: a) La afiliación al sistema de la Seguridad Social es obligatoria a efectos de los derechos y obligaciones en sus modalidades contributiva y no contributiva. el parto o la lactancia. no constituirá título jurídico para la adquisición de derechos y el nacimiento de obligaciones. de 26 de enero. para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial.a) El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. c) El contrato de relevo únicamente se celebrará con un trabajador en situación de desempleo. c) El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. d) El contrato de relevo se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes. al finalizar el periodo de suspensión. salvo que haya terminado el año natural a que correspondan. b) La afiliación es única y general para todos los Regímenes que componen el sistema aunque las personas incluidas. A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación. del comienzo del disfrute. como máximo. altas. d) La afiliación al sistema de la Seguridad Social. b) Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes. c) La afiliación se extingue durante la vida laboral de las personas. 84. En relación a lo estipulado en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015. por sí sola. cambien de uno a otro Régimen del mismo. del comienzo del disfrute. 56/61 .

Según el artículo 179 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. la aportación que corresponda a cada uno de ellos. de 30 de octubre. Si no efectuase el descuento en dicho momento podrá realizarlo con posterioridad. b) 75% de la base reguladora correspondiente. la prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al: a) 80% de la base reguladora correspondiente. Con respecto a la duración de la obligación de cotizar. de 30 de octubre.86. en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones. en su totalidad. en la de paternidad. Si no efectuase el descuento en dicho momento podrá realizarlo con posterioridad. d) Continuará durante las situaciones de huelga y cierre patronal. 57/61 . y en la de riesgo durante el embarazo. en virtud de lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. c) El empresario descontará a sus trabajadores. en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones. quedando obligado a ingresar la cuota patronal. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. 87. la aportación que corresponda a cada uno de ellos. c) 100% de la base reguladora correspondiente. b) El empresario descontará a sus trabajadores. indique la respuesta correcta: a) El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores. d) 50% de la base reguladora correspondiente. 88. indique la respuesta correcta: a) Se extinguirá en las situaciones de maternidad. c) Sólo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja en el Régimen General al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. b) Se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios. salvo que estos revistan carácter discontinuo. de 30 de octubre. d) El empresario que habiendo efectuado tal descuento no ingrese dentro de plazo la parte de cuota correspondiente a sus trabajadores no podrá realizarlo con posterioridad.

carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363… a) Residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión. b) No es necesario residir legalmente en territorio español. c) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los tres meses. de 30 de octubre. habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad. A tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. d) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años. sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley. de 30 de octubre. indique la respuesta correcta: a) El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cuatro años. 90.89. contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. PREGUNTAS DE RESERVA 58/61 . d) Residan legalmente en territorio español o lo hayan hecho durante los diez años anteriores a la edad de devengo de la prestación. basta con que lo hayan hecho durante diez años. de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. contados desde el día en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley. sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley. tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las personas que. b) El derecho al reconocimiento de las prestaciones es imprescriptible. Según el artículo 369 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. c) Residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley.

el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. anualmente. NO es un principio de la función interventora. b) El índice de precios de consumo.. la productividad nacional bruta. Según el artículo 4 de la orden de 23 de junio de 2015 por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016: a) El presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma comprende el de las entidades con presupuesto limitativo (Administración general. establece en su artículo 27 que el Gobierno fijará. organismos autónomos y agencias públicas autonómicas y entidades públicas instrumentales de asesoramiento o consulta). el incremento de la participación del trabajo en las rentas autonómicas. 93. la productividad media nacional alcanzada. b) Autonomía funcional. a) Jerarquía funcional. la productividad media nacional alcanzada. previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. d) Ninguna de las anteriores es correcta. la coyuntura económica general. de 7 de octubre. la coyuntura económica internacional. 92. teniendo en cuenta 4 indicadores: a) El índice de precios de consumo. el salario mínimo interprofesional.. el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. c) El presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma comprende el de las entidades con presupuesto limitativo exceptuando el de las entidades públicas instrumentales de asesoramiento o consulta. b) El presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma comprende el de las entidades con presupuesto limitativo (Administración general. De acuerdo con el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999. el incremento de la participación del trabajo en las rentas autonómicas. de 23 de octubre. organismos autónomos y agencias públicas autonómicas y entidades públicas instrumentales de asesoramiento o consulta) y el de las entidades con presupuesto estimativo. la coyuntura económica general c) El índice de precios de consumo.91. la coyuntura económica general. d) El índice de precios de consumo. El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015. la productividad media nacional alcanzada. 59/61 ..

Según el artículo 74 de la Ley 39/2015. salvo la recusación. sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. d) La realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados o no se presten o realicen por el sector privado. prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado. 95. son precios públicos las contraprestaciones pecuniarias percibidas por los sujetos a los que se refiere el artículo 3 de esta ley por la prestación de servicios o… a) La realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público o privado cuando. indique la respuesta correcta: a) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento. salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones. prestándose también tales servicios o actividades por el sector público. 94. salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones y la recusación.c) Ejercicio desconcentrado. c) La realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando. de tasas. d) Actuación contradictoria. sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. de 9 de diciembre. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 6/2003. b) Las cuestiones incidentales que se susciten después del procedimiento. b) La realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando. del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. c) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento. 60/61 . no suspenderán la tramitación del mismo. no suspenderán la tramitación del mismo. no suspenderán la tramitación del mismo. incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones. en relación a las cuestiones incidentales. no suspenderán la tramitación del mismo. salvo la renuncia. incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones. d) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento. prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado. precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

61/61 .