You are on page 1of 2

CORRANDES DE LEXILI Pere Quart


Lluís Llach
Moderat 
   
          
Fam. Fam. DoM.

DoM.

  
       
U- na nit de llu - na ple - na tra-mun - tà - rem la ca -

    
         
Fam.

            

8 RebM. MibM.
Sibm. DoM. Fam. RebM.
 
Do7


re - na, len - ta - ment, sen - se dir re... Si la llu - na fe - ia.el ple tanm - bé.el

 Sol dism    Do7  
   
Do7 Sibm. DoM. Fam.
       
14 Fam.
         
féu la nos - tra pe - na. L'es - ti - ma - da m'a - com - pa - nya de pell

   
Do7 Fam.
 Do7  
Fam. MibM. RebM.
Sol dism Sibm. DoM.
           
20

   
     

bru- na.i ai - re greu com u - na Ma -re de Déu, que.han tro - bat a la mun - ta - nya.

 
DoM.
     
Fam.

26 RebM. Sol dism Sibm. Do7 Fam.

               

(com u - na Ma- re de Déu, l'es - ti - ma - da m'a - com - pa - nya).

   DoM9   DoM.
       Do7
            
33 Fam. Sibm.
    
Per - què.ens per - do- ni la guer - ra, que l'en - sag - na, que l'es - guer - ra,

   DoM9
            Sibm.  
           
Do7 Fam. Sibm.

39
DoM.
      
a - bans de pas-sar la rat - lla, m'a - jec i be-so la ter - ra i l'a - ca - ro - no.amb l'es-

      
DoM. Fam. MibM.
 
Fam.

DoM. Fam. DoM.

     
45

       
        
pat - lla. A Ca - ta - lu - nya dei - xí el di - a de ma par - ti - da mit - ja

52

   
RebM. Sol dism DoM.
      
Do7
  
Fam. RebM. Sol dism Sibm.

              

vi - da con - dor - mi - da: l'al - tra mei - tat vin - gué.amb mi per no dei - xar - me sens

 Do7 Fam.un ten .xin la ca .ple .tria tan pe .ja. Sibm.ran-ça des .  Do7 Fam.yo . Sol dism Do7 Fam.  Do7  Fam. cinc quar . Do7    82                     60 res.na ser .u .te .ni .ra. DoM. Moderat         veu sola             99 Fam.ra.     87 Fam.mà més lluny pot -            Sol dism Do7 MibM.    Do7 Fam.ra del Va .la. Fam.      Fam. Sibm. RebM.mi-ta dalt del pu .   DoM. CORRANDES DE LEXILI 2  Do7 DoM.fi . DoM. A .llès tres tu .na.jol. U .de . no. DoM.ti .ta.la. i.pès.te . Fam.ça ans d'e ." Que. "Com el Va .     64          ser.da.ta.            58        vi .ça i de .ta.res de Fran .ha     Fam.rons fan u . RebM.rol que ba .ran ..ran .mi . qua . I.es-     MibM. .     77         pins un bosc es .yo .ré.             DoM.ça viu . DoM.a la Andante               MibM.em mo .vui en ter .   Fam.na pà .na re .sa ter .els pins ce -nyei . Sol dism     DoM.ta.llès no hi. l'er. u.ga com u .tre                 Sibm. DoM.a .     DoM9 Do7 Fam.ré d'e . RebM. DoM9           70      En ma ter .    93                         pe .can-ça.fe ..in .res mas .ri .na.o com .        que la so .       plat .