You are on page 1of 20

3οΚΥΝΗΓΙΚΡΥΜΜΕΝΟΥΘΗΣΑΥΡΟΥ-

ΣΗΤΕΙ
Α2011

ΟΜΥΘΟΣ
ΌλαστονησίτωνΕτεοκρητώνκυλούσανar
ga,
γαλήν
ια,
ειρην
ικάμαπάν
ωαπ’
όλαδημι
ουργι
κάμέχριτηστιγμήπου…

.
..
ΤοΦουφουλάβα,τοτρομερόκαιφοβερόηφαί στει
ο,ύστερααπό1913χρόν ι
α,i
v
μήνες,28μέρες,εί
κοσιμίαώρες,14λεπτάκαιεπτάδευτερόλεπταανησυχητι
κής
ηρεμίας,
εξερράγη.Ηζωήσεόλοτον ησίπαρέλυσεκαιέναανεξήγητο–αλλόκοτο
φαινόμενοάρχι
σεν αεξαπλών
εταιμεγοργούςρυθμούς.

Ετεοκρήτες λογοτέχνες,φιλόσοφοι,τραγουδοποιοί
,ζωγράφοι,στέρεψαν
απόέμπν ευση.Κάποιοιμάλιστααπόαυτούςέχουνεπηρεαστείτόσοπολύαπό
αυτήντηναλλόκοτηκατάστασηπουησυμπερι φοράτουςκι νεί
ταισταόριατης
παράκρουσης,μπερδεύονταςτοπραγματικόμετοφαν ταστι
κό:

-ΟμεγάλοςΕλΓκρέκο,αποσβολομέν
οςαπόταγεγον ότα,δενμπορείν
ακαταλάβει
τηδιαφοράτουκόκκιν
ουαπότοπράσι ν
ο,λεςκαιέχειαχρωματοψία.

-
Ο δεξιοτέχν
ηςτουκρητικούθεάτρου,
ΓιώργοςΧορτάτσηςέχειτηνεντύπωσηότι
ηΕρωφί ληείναιζι
ζαν
ιοκτόν
ογιατοτριφύλλικαιετοι
μάζεταιπυρετωδώςγιατο
ψεκασμό.

-Ο πολυσύνθετοςποιητάρηςκαιτραγουδοποι
όςΔερμιτζογι
άνν
ης,αν
ήμποροςνα
δημιουργήσει, μπέρδεψε το δοξάριμε το κατσούνικαιπάειβουρ γι
α το
λιομαζωχτό.

-Οδιεθνούςφήμηςκαιακτι
νοβολίαςλογοτέχν
ης,
ΝίκοςΚαζαντζάκηςενμέσωτης
συγγραφήςτου« Βί
οςκαιπολιτεί
ατουΑλέξηΖορμπά»,μπερδεύειτοβί
ομετηβία
καιτηνπολιτεί
αμετηνΚρητικήΠολιτεία.
-
Οσοφόςκαισυν τοπίτηςμαςΜύσωνας,αντίναπαι
δεύεικαιν
αφι
λοσοφεί
,έχει
αρχί
σειτι
ςαερολογίες,ωςλαϊ
κάν
τηςπολιτι
κός.

-
Οποι ητήςτηςαγάπηςκαιυμν
ητήςτουέρωτα,Βι
τσέντζοςΚορν
άρος,έχειβάλει
αμέτι μου χαμέτι ν α χωρίσει τον Ερωτόκρι
το από την Αρετούσα,
συμπεριφερόμεν
οςωσάντηνκακι
άπεθερά.

Μ’αυτά καιαυτά,στην Κρήτη μας επικρατείτο απόλυτο μπάχαλο.Η


πολι
τιστι
κήμαςταυτότητακαικληρον
ομι
άκι ν
δυν εύει
.

Τοτισυνέβηακρι
βώς,
τοανπρόκει
ταιγι
ακάποι
οαν
ίεροθαρμό,
δενεί
μαστε
σεθέσηνασαςπούμε.

Όμωςγιατηναόρατηετούτηαπει λή,
λύσηυπάρχειορατή:
ΤοΙερόΡακοπότηρο,ηπηγήτηςδημι ουργί
αςκαιτηςφαν τασί
ας,πουσύμφωναμε
τηνπαράδοση,φέρεταιναείναικαλάκρυμμένομέσασεβαθύσκοτάδι ,περι
μέν
ει
θαρραλέουςκυνηγούςνατοφέρουνξαν άστοφωςγι ανααποκατασταθείητάξη
καιηδιαταραχήναπάψει.Γι
'αυτό.
..

ΣημάνετεσυναγερμόηΚρήτηκι
νδυν
εύει
Μαζέψτετιςομάδεςσαςηώραπιακοντεύει

Οργαν
ωθεί
τεάμεσακαιβρεί
τετασημεί
α
Γι
αΡακοπότηροΙ
ερόηόληητρικυμί
α

Είν
αικρυμμέν
ογι
ακαλάετούτηεδώτηνώρα
Πουησυμφοράκυρί
ευσεολάκερητηχώρα

Ευχόμαστεσεόλουςσαςκαλήεπιτυχί
α
Θέλουνκυνήγιοθησαυρός,
μελέτηταστοιχεί
α

Τοθαυμαστόνποτήρι
ονγι
ανα‘ρθειπί
σωπάλι
Ναδι
ώξουμεπολύμακριάτούτητηνπαραζάλη

Μονάχαανπι
ούμεαπόαυτόθαμπειτέρμαστηνκρίση
Κιόποι
αομάδαθατοβρει
…θαπάρεικαιμπαχτσίσι
ΛΥΣΗ:
ΠΡΟΓΡΙΦΟΣ-ΑΓΙΑΑΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΜΕΤΑΑΠΟΕΝΑΜΙ ΚΡΟΣΚΕΤΣΑΚΙΚΑΤΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗΤΟΥΠΑΙ ΧΝΙ
ΔΙΟΥΟΙΟΜΑΔΕΣΕΠΡΕΠΕΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝΣΤΑΑΡΧΗΓΕΙ
ΑΤΟΥΣΚΑΙΝΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΝΜΕΤΟΝmel ody
88ΟΠΟΥΘΑΑΚΟΥΓΑΝΕΝΑΗΧΗΤΙΚΟΜΗΝΥΜΑ.ΤΟΗΧΗΤΙ ΚΟ
ΜΗΝΥΜΑΕΣΤΕΛΝΕΤΙ ΣΟΜΑΔΕΣΣΤΗΝΑΓΙΑΑΙ
ΚΑΤΕΡΙ
ΝΗΕΚΕΙΤΙΣΠΕΡΙ
ΜΕΝΕ
ΚΑΤΣΟΥΛΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΠΟΥΤΟΥΣΕΔΙ ΝΕΤΟΧΑΡΤΙΜΕΤΑΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑΚΑΙΤΙΣΟΔΗΓΟΥΣΕ
ΠΑΛΙΠΙΣΩΣΤΟΚε.
Δι.
Κ.ΓΙ
ΑΝΑΠΑΡΟΥΝΤΟΝΠΡΩΤΟΓΡΙ ΦΟ 
ΛΥΣΗ:ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ,ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΛΥΣΟΥΝΤΟREBUSΤΟΟΠΟΙΟΤΟΥΣ
ΕΣΤΕΛΝΕΠΕΡΙ
ΠΟΥΑΠΕΝΑΝΤΙΑΠΟΤΟΧΑΛΚΙ ΑΔΑΚΗ.ΕΠΡΕΠΕΝΑΠΑΝΕΕΠΙΤΟΠΟΥΚΑΙΝΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝΜΕΤΟΝΑΝΕΜΟΜΥΛΟΠΟΥΒΡΙ ΣΚΟΤΑΝΕΚΕΙ
ΛΥΣΗ:ΠΑΙΔΙ
ΚΗΧΑΡΑ, ΜΕΑΣΚΗΣΕΙΣΕΠΙΧΑΡΤΟΥΗΡΘΑΝΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙ
ΣΕΑΥΤΟΤΟΓΡΙ ΦΟ.ΣΤΟΧΑΡΤΗΥΠΗΡΧΕΜΑΡΚΑΡΙ ΣΜΕΝΟΤΟΣΗΜΕΙΟΑΣΤΟΚΕΙ ΜΕΝΑΚΙΠΟΥ
ΤΟΝΣΥΝΟΔΕΥΕΠΕΡΙ ΓΡΑΦΟΤΑΝΤΟΣΗΜΕΙ ΟΒΚΑΙΕΠΡΕΠΕΝΑΤΟΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙ.ΑΦΟΥΛΟΙΠΟΝΗΤΑΝΓΝΩΣΤΑΤΑΔΥΟΣΗΜΕΙ ΑΕΠΡΕΠΕΜΕΤΟΔΙ ΑΒΗΤΗ
ΤΟΥΣΝΑΟΔΗΓΗΘΟΥΝΣΤΟΣΗΜΕΙ ΟΓ,ΤΗΝΠΑΙΔΙΚΗΧΑΡΑΚΑΤΩΑΠΟΤΗΝΠΛΑΣΤΗΡΑ.ΕΚΕΙ
ΤΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΕΚΑΤΣΟΥΛΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚΑΙΤΟΥΣΕΔΙ ΝΕΕΝΑΦΑΚΕΛΟ.ΣΤΟΦΑΚΕΛΟΥΠΗΡΧΕ
ΕΝΑΠΑΙ ΔΙ
ΚΟΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΤΟΟΠΟΙ ΟΟΙΟΜΑΔΕΣΕΠΡΕΠΕΝΑΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΝΜΠΡΟΣΤΑΑΠΟ
ΤΟΚε.Δι
.Κ.ΓΙ
ΑΝΑΠΑΡΟΥΝΤΟΝΕΠΟΜΕΝΟΓΡΙ ΦΟ
ΛΥΣΗ:ΚΙ
ΟΣΚΙΠΡΙ
ΝΤΗΝΣΚΟΠΗ,ΛΕΞΕΙΣ-
ΦΡΑΣΕΙΣΚΛΕΙ
ΔΙΑ:
ΔΡΟΜΟΥ,ΑΛΛΑΚΑΙΣΤΑΠΕΡΙ
ΧΩΡΑ,
ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ
ΑΝΑΚΗΣ,
ΣΤΟΝΤΟΠΟΤΩΝΑΝΘΡΩΠΩΝΠΟΥΟΚΑΘΕΝΑΣΕΧΕΙΤΟΣΚΟΠΟΤΟΥ,
ΚΡΗΤΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ,ΣΕΔΗΜΟΣΙΟΧΩΡΟ,
kiosk
ΛΥΣΗ:
ΣΗΡΑΓΓΑΣΤΙ
ΣΠΑΠΙ
ΕΣ,ΛΕΞΕΙ
Σ-ΦΡΑΣΕΙΣΚΛΕΙΔΙ
Α:ΣΕΑΣΦΑΛΕΣΜΕΡΟΣΟΠΩΣΣΠΗΛΙ
Α,
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ,ΣΤΟΑ,duckal'
orange
ΛΥΣΗ:
ΔΡΑΣΗΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΚΑΝΟΥΝΟΤΙΚΑΝΑΜΕ,ΟΣΟΙΤΟ
ΚΑΝΑΜΕ,ΟΠΟΥΤΟΚΑΝΑΜΕΜΕΟ, ΤΙΤΟΚΑΝΑΜΕΚΑΙΝΑΜΑΣΕΦΕΡΝΑΝΠΙ ΣΩ11/
15(ΑΡΕΣΕ
ΠΟΛΥΗΠΕΡΣΙΝΗΙ
ΔΕΑΜΕΤΙΣΠΟΡΤΕΣΠΟΥΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΞΕΧΥΘΗΚΑΝΜΕΣΑΣΤΑ
ΣΟΚΑΚΙ
ΑΤΗΣΠΟΛΗΣΚΑΙΕΤΣΙΛΟΙΠΟΝΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕΕΝΑΤΡΟΠΟΝΑΤΟΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ)
ΛΥΣΗ:ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝΟΤΙ
ΤΑΓΡΑΜΜΑΤΑΤΗΣΛΕΞΗΣΖΟΡΜΠΑΕΙ ΧΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΑΠΟΤΑΓΡΑΜΜΑΤΑΙ ΣΥΟΤΔΚΑΙ
ΕΤΣΙΜΠΟΡΟΥΣΑΝΝΑΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝΤΙΣΤΡΕΙΣΛΕΞΕΙ
ΣΠΟΥΔΙ ΝΟΝΤΑΝΣΤΟΤΕΛΟΣΤΟΥ
ΚΕΙ
ΜΕΝΟΥΚΑΙΟΙΟΠΟΙΕΣΤΟΥΣΟΔΗΓΟΥΣΑΝΣΤΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙ ΟΣΤΗΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΛΥΣΗ:
ΓΚΡΑΦΙ
ΤΙΜΕΔΥΤΗΣΤΗΝΠΕΡΙΜΕΤΡΟΤΟΥ3οΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΧΟΛΕΙ
ΟΥ,ΛΕΞΕΙ
Σ-ΦΡΑΣΕΙ
Σ
ΚΛΕΙ
ΔΙΑ:
ΤΡΙ
ΤΟΜΑΤΙ,
ΡΕΝΤΑΛΕΡΤ,ΘΕΛΟΥΝΝΑΜΑΘΟΥΝΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΑΡΧΗΣ,
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣΟ.Υ.
Κ.,
ΕΞΩΑΠΟΤΟΣΗΜΕΙΟ
ΛΥΣΗ:ΔΕΞΑΜΕΝΕΣΔΕΥΑΣ,ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΟΔΗΓΗΘΟΥΝΣΤΙ
ΣΝΕΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣΤΗΣΔΕΥΑΣΚΑΙΕΚΕΙΝΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΟΥΝΑΥΤΟΠΟΥΣΗΜΑΙΝΑΝΟΙΤΡΕΙ
Σ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ
ΕΣΠΟΥΤΟΥΣΔΙ ΝΑΜΕ(ΖΟΥ,ΓΚΕΛΑ,
ΜΑΝΑΡΗΣ)
ΛΥΣΗ:ΑΓΑΛΜΑΑΓΓΕΛΑΚΗΣΤΟΝΚΗΠΟ, ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΠΡΩΤΑΕΠΡΕΠΕΝΑΛΥΣΟΥΝΤΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΜΕΤΑΝΑΠΑΡΟΥΝΑΠΟΚΑΘΕΛΕΞΗΕΝΑΓΡΑΜΜΑΤΟΟΠΟΙ ΟΑΝΤΙ
ΣΤΟΙ
ΧΟΥΣΕ
ΣΤΟΝΑΡΙ ΘΜΟΠΟΥΕΙΧΕΔΟΘΕΙΣΤΗΝΚΑΘΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,ΚΑΤΟΠΙΝΕΠΡΕΠΕΝΑΒΑΛΟΥΝΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑΣΤΗΣΩΣΤΗΣΕΙ ΡΑΩΣΤΕΝΑΣΧΗΜΑΤΙ ΣΤΕΙΗΛΕΞΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣΚΑΙΤΕΛΟΣΝΑΠΑΝΕ
ΝΑΤΟΝΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΟΥΝΕΚΕΙΠΟΥΕΧΕΙΦΥΤΡΩΣΕΙ
,ΔΗΛΑΔΗΣΤΟΝΚΗΠΟ
ΛΥΣΗ:ΤΡΥΠΗΤΟΣΝΕΩΣΟΙΚΟΣ-
ΑΡΧΑΙΟΚΑΡΝΑΓΙΟ,ΛΕΞΕΙ
Σ-ΦΡΑΣΕΙΣΚΛΕΙ
ΔΙΑ:
ΣΟΥΡΩΤΗΡΗΣ,
ΠΛΕΟΥΜΕΝΩΝ,ΤΗΝΕΠΙΣΚΕΥΗΟΣΩΝΥΠΕΣΤΗΣΑΝΖΗΜΙ ΕΣ,ΣΟΒΑΡΟΠΡΟΒΛΗΜΑΣΤΗΝΚΛΙ ΣΗ,
ΤΟΠΟΛΥΠΑΛΙ Ο,ΕΧΕΙΤΙ
ΣΙΔΑΝΙΚΕΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙ
Σ 
ΛΥΣΗ:ΗΒΡΥΣΗΣΤΗΡΟΥΣΑΕΚΚΛΗΣΑ,ΛΕΞΕΙΣ-
ΦΡΑΣΕΙ
ΣΚΛΕΙ ΔΙ
Α:ΕΚΠΑΡΙ
ΣΩΝ,
ΖΩΡΖΝΤΙΝΤΗΣ,
ΣΠΟΥΔΑΙ
ΟΙΠΝΕΥΜΑΤΙ
ΚΟΙΑΝΘΡΩΠΟΙ,«ΣΥΛΛΗΨΗΚΑΙ..
..
ΚΑΙΤΩΝΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝΤΟΥ»,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ
ΚΟΙΗΓΕΤΕΣ,ΑΓΙ
ΑΣΜΑ
ΛΥΣΗ:
ΒΡΑΧΑΚΙ
ΑΣΤΗΝΑΡΧΗΤΗΣΠΑΡΑΛΙ ΑΣΤΗΣΣΗΤΕΙΑΣΛΕΞΕΙ
Σ-ΦΡΑΣΕΙ
ΣΚΛΕΙΔΙ
Α:
ΥΠΟΥΡΓΕΙ
ΟΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ,
ΕΡΕ,ΒΡΑΧΟΣΣΤΟΝΒΡΑΧΟ, ΘΑΚΑΙΘΑ,ΟΛΟΙΤΑΙΔΙ
ΑΕΙΝΑΙΤΙ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣΤΙΠΑΠΑΓΟΣ
ΛΥΣΗ:ΒΕΝΖΙ
ΝΑΔΙΚΟΡΟΥΚΟΥΝΑΣΤΟΝΑΝΑΛΟΥΚΑ, ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΑΦΟΥΕΛΥΝΑΝΤΟ
SUDOKUΕΠΡΕΠΕΝΑΑΝΤΙ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝΤΑΓΡΑΜΜΑΤΑΜΕΤΟΥΣΑΡΙ ΘΜΟΥΣΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΠΤΑΝΚΑΙΟΙΟΠΟΙΟΙΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝΤΙ
ΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣΤΟΥΣΗΜΕΙ ΟΥΠΟΥ
ΕΨΑΧΝΑΝ.ΤΙΣΕΒΑΖΑΝΛΟΙΠΟΝΣΤΟGOOGLEEARTHKΑΙTOΕΝΤΟΠΙ ΖΑΝ.ΦΥΣΙ
ΚΑΕΠΡΕΠΕΝΑ
ΠΑΝΕΕΚΕΙΓΙΑΝΑΒΓΑΛΟΥΝΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΚΑΙΝΑΒΡΟΥΝΚΑΙΤΟΑΠΟΔΕΙ ΚΤΙΚΟ 
ΛΥΣΗ: ΟΤΕΛΙΚΟΣΓΡΙΦΟΣΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝΑΠΟΤΡΙ ΑΣΚΕΛΗΤΟΠΡΩΤΟΗΤΑΝΗΕΙ ΚΟΝΑΠΟΥ
ΒΛΕΠΕΤΕ.ΟΙΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝΟΤΙΤΟΣΗΜΕΙ ΟΠΟΥΨΑΧΝΟΥΝΕΙ ΝΑΙ
ΤΟΑΓΡΟΤΙ ΚΟΚΤΗΝΙ ΑΤΡΕΙΟ.ΕΚΕΙΤΟΥΣΠΕΡΙΜΕΝΕΚΑΤΣΟΥΛΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚΑΙΤΟΥΣΕΔΙΝΕ(Β'
ΣΚΕΛΟΣ)ΜΙ ΑΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΗΟΠΟΙ ΑΠΕΡΙΕΙ
ΧΕΜΙΑΛΩΡΙΔΑΜΕΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΕΠΡΕΠΕΝΑΤΥΛΙ ΞΟΥΝΤΗΝΛΩΡΙ ΔΑΓΥΡΩΑΠΟΤΗΣΩΛΗΝΑΚΑΙΑΝΤΟ
ΕΚΑΝΑΝΣΩΣΤΑΑΝΑΜΕΣΑ  ΣΤΑΓΡΑΜΜΑΤΑΣΧΗΜΑΤΙ ΖΟΤΑΝΗΛΕΞΗΜΟΥΣΕΙΟ.(ΣΚΕΛΟΣΓ)ΟΙ
ΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΟΙΠΗΓΑΙ ΝΑΝΣΤΑΔΥΟΜΟΥΣΕΙ ΑΤΗΣΠΟΛΗΣΑΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ
ΚΟΚΑΙΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΤΟΛΑΟΓΡΑΦΙ ΚΟΗΤΑΝΤΟΣΩΣΤΟΚΑΙΕΚΕΙΤΟΥΣΠΕΡΙ ΜΕΝΕΚΑΤΣΟΥΛΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΜΕΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΤΟΙ ΧΕΙ
ΟΤΟΥΤΕΛΙ ΚΟΥΓΡΙΦΟΥΕΝΑΧΑΡΤΗΜΕΒΗΜΑΤΑΤΑΟΠΟΙ ΑΟΔΗΓΟΥΣΑΝ
ΣΤΟΙΕΡΟΡΑΚΟΠΟΤΗΡΟ.ΤΟΙ ΕΡΟΡΑΚΟΠΟΤΗΡΟΛΟΙ ΠΟΝΗΤΑΝΚΡΥΜΜΕΝΟΚΑΤΩΑΠΟΤΗΝ
ΑΓΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΑΠΟΠΟΥΞΕΚΙ ΝΗΣΕΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙΚΑΝΟΝΤΑΣΕΤΣΙΤΟΝΚΥΚΛΟΤΟΥ)ΣΤΟ
ΚΤΗΡΙΟΠΟΥΒΡΙ ΣΚΕΤΑΙΣΤΗΓΩΝΙΑΕΚΕΙΠΟΥΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝΤΑΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ