You are on page 1of 10

‫‪1‬‬

‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬

‫גזע )שאלה(‪:‬‬
‫התכוצות העליה השמאלית נקראת ה‪ .atrial kick-‬בכמה אחוזים תורמת ההתכוצות העליה למילוי‬
‫החדר?‬

‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬
‫‪5% .1‬‬

‫‪15% .2‬‬

‫‪35% .3‬‬

‫‪45% .4‬‬

‫‪60% .5‬‬

‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .Barah 6th ed‬עמודים‪ 211:‬משמאל‬

‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬

‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬

‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬

3‬‬ ‫‪X-wave .Barah 6th ed‬עמודים‪ 211:‬מימין‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ . ‫‪2‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫עקומת לחצים נורמלית של העליות בנויה משלושה שיאים חיוביים‪ .5‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .1‬‬ ‫‪C-wave .4‬‬ ‫‪Y-wave .2‬‬ ‫‪V-wave .‬איזה מהם משקף את ההתכוצות של‬ ‫העליה?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪A-wave .

1‬‬ ‫‪C2-C7 . ‫‪3‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫מאיזה גובה )סגמנט( של עמוד השדרה יוצא העצבוב הסימפתטי של הלב?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪T2-T7 .4‬‬ ‫‪C1-T2 .2‬‬ ‫‪C5-T6 .Barah 6th ed‬עמודים‪220:‬‬ ‫‪/‬ד‪/‬ה‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .3‬‬ ‫‪T1-T3 .5‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .

1‬בתחילת ה – ‪.Barah 6th ed‬עמודים‪217:‬‬ ‫‪/‬ה‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .P-wave‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪10-10:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .P-wave‬‬ ‫‪ .4‬באמצע ה – ‪.2‬לאחר ה – ‪.P-wave‬‬ ‫‪ .3‬בחצי הדרך בין ה – ‪ P-wave‬וה – ‪. ‫‪4‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫באיזה קטע של תרשים האקג מתחילה הדפולריזציה של ה ‪?AV-node -‬‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ .P-wave‬‬ ‫‪ .5‬לפני ה – ‪.QRS-complex‬‬ ‫‪ .

5‬עיסוי של הקרוטידים‪ .3‬עליה בלחץ דם סיסטמי גורמת להפעלת מערכת הסימפתטית וטכיקרדיה‪.‬‬ ‫‪ .mean arterial pressure‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .2‬עליה בנפך מילוי של חדר שמאל גורמת להפעלת מערכת הפאראסימפתטית עם ירידה בדופק ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ולחץ דם הממוצע – ‪.‬גורמת לברדיקרדיה‪.4‬לחץ על העין גורמת לברדיקרדיה‪.‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .1‬ירידה בנפך מילוי של חדר שמאל גורמת לטכיקרדיה רפלקסיבית כדי לשמור על תפוקת הלב‪.Barah 6th ed‬עמודים‪220:‬‬ ‫‪/‬ג‪/‬ד‪/‬ה‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ . ‫‪5‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫מה מאפיין את רפלקס ה – ‪? Bezold-Jarisch‬‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪ .1‬ה ‪ oxygen extraction -‬קרוב למקסימלי כבר במצב מנוחה‪.2‬צריכת החמצן קשורה בעיקר להתכווצות )‪ (contractility‬של חדר ימין ושמאל‪.‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪10-19:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .4‬חומרי הרדמה נדיפים גורמים ל – ‪.oxygen extraction‬‬ ‫‪ . ‫‪6‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫מה נכון לגבי הספקת חמצן לשריר הלב?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬הלב מעלה את ה – ‪.3‬כדי לספק עליה של צריכת חמצן‪ .coronary steal‬‬ ‫‪ .227:‬‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .Barah 6th ed‬עמודים‪225.5‬עיקר הזרימה בכליליים )‪ (coronary arteries‬קורה בזמן סיסטולה‪.

recruitment maneuver‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .4‬כאב בזמן ניתוח גורם להתכווצות של סמפונות ו – ‪ recruitment maneuver‬משחרר אותן‬ ‫דרך גירוי ווגלי‪.‬לאחר שבצעת ‪.dead space ventilation‬‬ ‫‪ .HPV (hypoxic pulmonary vasoconstriction‬‬ ‫‪ .Barah 6th ed‬עמודים‪228 .1‬צמיקת ריאה )‪ (Atelectasis‬גורמת לעליה משמעותית ב – ‪.3‬צמיקת ריאה )‪ (Atelectasis‬גורמת ל – ‪ shunt‬למרות ‪.227:‬‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ . ‫‪7‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫חולה בזמן ניתוח מתחיל לפתח היפוקסיה והסטורציה יורדת‪ .‬איך ניתן להסביר את ההיפוקסיה?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ .2‬צמיקת ריאה )‪ (Atelectasis‬גורמת לירידה של )‪ CO (cardiac output‬וחימצון כתוצאה מ –‬ ‫)‪.recruitment maneuver‬‬ ‫הסטורציה עולה חזרה לתקין‪ .5‬ריכוז החמצן עולה באיזורים מאווררים על ידי ה – ‪.‬‬ ‫‪ .HPV‬‬ ‫‪ .

‫‪8‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫מה נכון לגבי זרימת הדם למוח?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ .Barah 6th ed‬עמודים‪228.5‬לאדרנלין יש השפעה משמעותית בזרימת הדם במוח‪.1‬זרימת הדם הגלובלית למוח היא כ – ‪.mmHg 70-140‬עקב האוטו‪-‬רגולציה )‬ ‫‪.PaO2 50 mm Hg‬‬ ‫‪ .3‬ירידה של ‪ PaCO2‬ב ‪ mm Hg 10 -‬גורמת לעליה של כ – ‪ ml/100 g/min 10-20‬בזרימת‬ ‫הדם במוח‪.‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .4‬עליה של זרימת דם במוח עולה כשקיימת היפוקסיה פחות מ – ‪.2‬זרימת הדם למוח קבועה בטווח לחצי דם סיסטולי ‪ .229:‬‬ ‫‪/‬ד‪/‬ה‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .ml/100 g/min 20‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .(autoregulation‬‬ ‫‪ .

CO‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .HR*SV/body surface area – (body surface area‬‬ ‫‪ CO .ESV (end-systolic volume‬‬ ‫‪ .4‬לפי עקומת ‪ . myocardial contractility‬ודופק הלב‪.212:‬‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .3‬קיים יחס הפוך בין ‪ CO‬ללחץ הדם‪.Barah 6th ed‬עמודים‪213 .(CO) (cardiac output‬איזה מהמשפטים נכון ?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪ CO . ‫‪9‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫לחולה בטיפול נמרץ הוכנס )‪ pulmonary artery catheter (Swan-Gantz catheter‬כדי למדוד‬ ‫תפוקת לב )‪ .(stroke volume‬‬ ‫לחלק בשטח הגוף )‪.1‬ניתן לחשב לפי‪ :‬דופק הלב )‪ (HR‬מוכפל נפח הפליטה בכל פעימה )‪.‬‬ ‫‪ .5‬הפעלה של קולטנים אדרנרגים מסוג ‪ β1‬גורמת לירידה של – ‪.Starling‬ה – ‪ CO‬תלוי ישירות ב – )‪. afterload.‬‬ ‫‪ .2‬תלוי ב – ‪ preload.

2‬‬ ‫‪Troponin I .Barah 6th ed‬עמודים‪214 . ‫‪10‬‬ ‫טופס שאלה מובנה‪:‬‬ ‫גזע )שאלה(‪:‬‬ ‫איך נקראת החלק המתכווץ של השריר הלב?‬ ‫מסיחים )תשובות אפשריות(‪:‬‬ ‫‪Sarcoplasmic reticulum .4‬‬ ‫‪Sarcomere .213:‬‬ ‫תשובה נכונה‪ :‬א ‪ /‬ב ‪ /‬ג ‪ /‬ד ‪ /‬ה‬ ‫סוג השאלה‪ :‬ידע ‪ /‬הבנה ‪ /‬יישום קליני‬ ‫קושי‪ :‬קל ‪ /‬בינוני ‪ /‬קשה‬ .5‬‬ ‫טבלה‪:‬‬ ‫תמונה‪:‬‬ ‫השאלה מתבססת על ‪ .1‬‬ ‫‪Myosin .3‬‬ ‫‪T-tubule .