You are on page 1of 8

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫المملكة العربية السعودية‬
‫منوذجمتؼوؼمماألداءماظوزقػيمظشاشؾيماظوزائفماظؿـػقذؼة(صـقة)و(حرصقة) م‬
‫األولم‪:‬مععؾوعاتمساعة م‬

‫ادلدؼـةم‬ ‫ادلـطؼة م‬ ‫اظشعؾة م‬ ‫اإلدارة م‬ ‫اجلفاز م‬

‫بداؼةماخلدعة م‬ ‫تارؼخمذغؾفا م‬ ‫اظرضم م‬ ‫ادلرتؾة م‬ ‫علؿىماظوزقػة م‬ ‫االدممرباسقا م‬

‫غؿقفةمآخرمتؼرؼرمأداءمحصلمسؾقه م‬ ‫آخرمبرغاعجمتدرؼيب م‬ ‫اظؿكصص م‬ ‫آخرمعؤػلمسؾؿيم‬

‫تارؼخماإلسداد م‬ ‫اظؿؼدؼر م‬

‫اظـاظثم‪:‬مجمؿوعماظدرجاتمواظؿؼدؼر م‬ ‫اظـاغيم‪:‬مسـاصرماظؿؼوؼم م‬

‫اجملؿوعماظؽددؾيم‬ ‫درجددددددددددداتم‬ ‫درجاتماظصػاتم‬ ‫درجاتماألداءم‬ ‫اظدرجةم‬ ‫ماحلدماألسؾى‬ ‫م‬

‫(اظدرجةماظـفائقة)‬ ‫اظعدددددالضددددات م‬ ‫اظدشدكدصدقددة م‬ ‫اظوزددددقدددػدددي م‬ ‫ادلعطاة‬ ‫ممممظؾدرجات م‬ ‫اظعـصر م‬ ‫اظػؽة م‬
‫ب‬ ‫أ م‬

‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألداءماظوزقػي م‬
‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫اظؼدرةمسؾىممتطوؼرمأداظقبماظعؿل م‬ ‫أ م‬
‫شريمعرضي‬ ‫عرضي‬ ‫جقد‬ ‫جقدممجدا‬ ‫ممؿاز‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫اظؼدرةمسؾىمتدرؼبمشريهمعنماظعاعؾني م‬ ‫أ م‬
‫(اضلمعن‪)66‬‬ ‫(‪)69-66‬‬ ‫(‪)79-76‬‬ ‫(‪)89-86‬‬ ‫(‪)966-96‬‬ ‫م‬ ‫‪ 7‬م ‪7‬‬ ‫أمب م اظؼددددرةمسؾدددىمهدؼددددممعؿطؾؾددداتمإندددازماظعؿدددلم‬
‫م‬ ‫‪ 7‬م ‪ 6‬م‬ ‫سؾىاظـقوادلطؾوب م م‬
‫أمب م ادلفارةميفماظؿـػقذ‬
‫م‬ ‫أمب ماظؼدرةمسؾىؿقدؼدخطواتماظعؿلمواظربغاعجماظزعين م ‪ 6‬م ‪6‬‬
‫م‬ ‫اظرابعم‪:‬معؾقوزاتمساعة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أمب م احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل م‬
‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أمب م تطؾققمأدسماظلالعةمادلعؿؿدةميفماظعؿل م‬
‫عوارنمضوةموعوارنمضعفمترىمأػؿقةمإضاصؿفا م‬
‫مممم‪4‬م‬
‫أمممأمب مادلعرصةباظطرؼؼةاظلؾقؿةظعؿلماألجفزةمومادلوادمادللؿكدعة ممممم‪4‬ممممممم‬
‫عوارنماظؼوةم‪:‬م(إنازاتمأومغشاراتمأخرىمؼؿؿقزمبفاموملمتشؿؿلمسؾقفامممماظعـاصرماظلابؼة) م‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م ادلعرصةمباألدسموادلػاػقمماظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿل م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م اظؼدرةمسؾىماظؿغؾبمسؾىمصعوباتماظعؿل م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م ادلؿابعةمدلامؼلؿفدميفمجمالماظعؿل م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬ ‫‪ 4‬م ‪ 3‬م‬ ‫أمب ماظؼدرةمسؾىمإضاعةماتصاالتمسؿلمصعاظةمععماآلخرؼن م‬
‫…… م‬
‫عوارنماظضعف‪:‬م(مجواغبمدؾؾقةمؼؿصفمبفاموتؤثرمسؾىمسؿؾهمدونمأنمؼؽونمػـاكمتؽرارممظؾعـاصرماظلابؼة)‬
‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب م إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾى م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب م ادلعرصةمبـظمماظعؿلموإجراءاته م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬ ‫‪ 3‬م ‪ 3‬م‬ ‫أمب م تؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحات م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫‪ 7‬م‬ ‫م‬ ‫ب م إنازماظعؿلميفماظوضتماحملدد م‬
‫……‬
‫اظؿوجقفاتمواظؿوصقاتماظعاعةمظؿطوؼرمضدراتهم‪(:‬إنموجدت)‬ ‫‪7‬‬ ‫ب م اظؼدرةمسؾىمادلراجعةمواظؿدضقق م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬ ‫م‬
‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫اجملؿوع‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫…‬‫…………………………………………………………………‪….‬‬
‫ممممممممماظصػاتماظشكصقة م‬

‫……‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م اظؼدرةمسؾىماحلوارموسرضماظرأي م‬
‫……‬
‫رأيمععدماظؿؼرؼر م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م تؼدؼرمادللؽوظقةم‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أمب م حلنماظؿصرفم‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫‪ 4‬م ‪4‬‬ ‫أمب م تؼؾلماظؿوجقفاتمواالدؿعدادمظؿـػقذػا م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫اظوزقػة‪:‬‬ ‫االدم‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب م االػؿؿاممبادلظفرم‬
‫اظؿارؼخم‪ :‬م‬ ‫اظؿوضقع‪:‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ممممماجملؿوع م‬
‫م ممممماظعالضاتمعع م‬

‫عؾقوزاتمععؿؿدماظؿؼرؼر م‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب م اظرؤداءم‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب اظزعالءم‬
‫…………………………………………………………………‪…….‬‬
‫……‬
‫……‬ ‫اظوزقػة‪:‬‬ ‫االدم‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أمب م ادلراجعني م‬
‫اظؿارؼخم‪:‬‬ ‫اظؿوضقع‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اجملؿوع‬
‫م‬

‫صؽةم(ا)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبم(‪)93-99‬ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬
‫صؽةم(ب)مختصمادلوزػنيمذاشؾيمادلراتبماظعاذرةمصؿامدونم‬

‫ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬

‬‬ .‬‬ ‫‪ . ‫أوالً ‪ :‬تعاريف‬ ‫‪)1‬مجموعة الوظائف التنفيذية (فنية)و(حرفية)‪:‬‬ ‫تشمل هذه الوظائف واجبات وأعمال فنٌة متنوعة فً مجااتت متتفةاة وهاً أعماال تيا ٌفٌة تيااعم المجموعاات الواماة لفوظاائف فاً‬ ‫تحقٌق األهماف األيايٌة لألج زة الحكومٌة وتشمل الوظائف التً ٌقاو شاا فوها بأعماال ذات ببٌواة فنٌاة أو أعماال ميااعمة لألعماال‬ ‫التتصصٌة وأعمال التصوٌر الةوتو رافً والبباعة وأعمال تشغٌل وصٌانة اآلتت‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫لمرجات التقوٌ المحممة لكل عنصر ‪ ،‬وأهمٌة الرجوع إلى شرح مةرمات الوناصر وأيس التحقق من ا‪.7‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬مصادر تقويم األداء الوظيفي ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ )5‬عند حصول الموظف على تقدير غير مرضي ‪:‬‬ ‫‪ -‬لةترتٌن متتالٌتٌن ٌحت نقفه لوظٌةة أترى فً الج ة‪.‬‬ ‫‪ٌ -‬ت النظر فً ترقٌته بوم إكماله لفممة الالزمة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪ )2‬الجهاز‪:‬‬ ‫هو الج ة الحكومٌة الوامة يواء كانت وزارة أو مؤيية عامة أو مصفحة أو هٌئة التً تببق تئحة تقوٌ األماء الوظٌةً‪.‬‬ ‫‪ )3‬عند حصول الموظف على تقدير جيد ‪:‬‬ ‫‪ٌ -‬منح نصف نقبة عنم إجراء المةاضفة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪.‬إن وجمت)‬ ‫ثانياً‪ :‬اإلرشادات‬ ‫ٌوبأ هذا النموذج من قبل الرئٌس المباشر لفموظف وٌت اعتمامه من الرئٌس األعفى حيب الصالحٌات المحممة ‪.4‬‬ ‫الموظف‪،‬ث تجمع لفحصول عفى المجموع الكفً لفمرجات(المرجة الن ائٌة ) وٌؤشر عفى التقمٌر التاص ب ا فً الحقل الذي ٌفٌه‪.2‬يجل تموٌن مفحوظات الرئٌس المباشر‪.‬‬ ‫‪ -‬إٌةاءه بأحم شروب اإلجازة المرايٌة‪.‬‬ ‫‪.1‬مفف الموظف ‪.‬‬ ‫‪ -‬فً المرة األولى ت ٌت النظر فً ترقٌته إذا كان ميتحقا ً لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪ )4‬الشعبة ‪:‬‬ ‫الشوبة أو القي هً الجزء الصغٌر المتمٌز من إمارة موٌنة ٌض بوض الموظةٌن وٌتتص بأعمال موٌنة‪( .‬‬ ‫‪ٌ -‬ت النظر فً ترقٌته بوم إكماله لفممة الالزمة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬عند حصول الموظف على تقدير جيد جداً‪:‬‬ ‫‪ٌ -‬منح نقبة واحمة عنم إجراء المةاضفة لفترقٌة‪.1‬‬ ‫ٌوم الرئٌس المباشر التقرٌر بإعباء المرجة المنايبة لكل عنصر وفقا ً لتقمٌره ‪ ،‬بوم الرجوع لمصامر التقوٌ المتاحة والموضحة أمناه‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬النتائج المترتبة على تقدير الدرجات ‪:‬‬ ‫‪ )1‬عند حصول الموظف على تقدير ممتاز ‪:‬‬ ‫‪ٌ -‬منح نقبتان عنم إجراء المةاضفة لفترقٌة‪.‬‬ ‫اتبتواث لفمراية فً التارج واإلجازة المرايٌة‪.2‬‬ ‫ٌت تيجٌل المرجة فً الحقل المتصص لذلك أما كل عنصر من عناصر التقوٌ ‪ ،‬مع مراعاة أت تزٌم المرجة الموباة عن الحم األعفى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )4‬عند حصول الموظف على تقدير مرضي ‪:‬‬ ‫‪ٌ -‬ت النظر فً ترقٌته بوم إكماله لفممة الالزمة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪ -‬إٌةااااءه بأحااام شاااروب اإلٌةاااام لفمراياااة بالاااماتل‪،‬‬ ‫‪ -‬النظر فً منحه الوالوة اإلضافٌة المصاحبة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫اتبتواث لفمراية فً التارج واإلجازة المرايٌة‪.‬‬ ‫عفى موم التقرٌر أن ٌوضح رأٌه بشأن الموم عنه التقرٌر فً الحقل المتصص لذلك‪.4‬يجل الموا الريمً ‪.6‬‬ ‫بوم اعتمام التقرٌر من قبل الرئٌس األعفى ٌت إبالع الموظف الموم عنه التقرٌر عفٌه‪.‬‬ ‫مجموع المرجات والتقمٌر ٌيجل به مجموع مرجات عناصر األماء الوظٌةً والصةات الشتصٌة والوالقات التً حصل عفٌ ا‬ ‫‪.5‬‬ ‫بوٌن اتعتبار أل راض التمٌٌز بٌن الحاصفٌن عفى مرجات متياوٌة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقرٌر إنجازات الموظف ‪.‬‬ ‫فً حقل المفحوظات الوامة ٌحمم موم التقرٌر موابن القوة وموابن الضوف حيب رأٌه ( إن وجمت) وهً عناصر ترجٌحٌة تؤتذ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ٌ -‬ت النظر فً ترقٌته بوم إكماله لفممة الالزمة لفترقٌة‪.5‬أي مصامر أترى تياعم فً مقة التقوٌ ‪.‬‬ ‫‪ -‬إٌةااااءه بأحااام شاااروب اإلٌةاااام لفمراياااة بالاااماتل‪،‬‬ ‫‪ -‬النظر فً منحه الوالوة اإلضافٌة المصاحبة لفترقٌة‪.‬‬ ‫‪ )3‬اإلدارة‪:‬‬ ‫هً الوحمة التنظٌمٌة المتتصة بأحم أنشبة الج از ذات الببٌوة المتجانية وتتولى القٌا بم ا محممة ضمن م ا الج از‪.

‬م‬ ‫األجفزةموادلوادمادللؿكدعة م األجفزةمبشدؽلمصدققومواددؿكداممادلدوادم‬ ‫وصقمأسؾىمعلؿوؼاتماظلالعة م‬ ‫‪-‬مادؿكداممادلوادمبشؽلمآعن م‬ ‫‪ -‬معدى موجود ماالسطال مواحلوادث مجراءم‬ ‫اظؿشغقلمواالدؿكدام‪ .‬م‬ ‫عنمإجراءاتم م‬ ‫اظؼددرةمسؾددىمهدؼدددمخطددواتم هدؼدددمخطددواتماظعؿددلمواظربغدداعجماظددزعينم ‪-‬ممناذجمعنماظعؿل‪ .‬م‬ ‫إنازماظعؿل م‬ ‫تـػقذماظعؿلمبشدؽلمددؾقمموصدقمعدامحدددمظدهم ‪-‬غوسقةماظعؿلمادلـفز‪ .‬‬ ‫‪ -‬مدى وجود مشاكل وإصابات من جراء عدم اتباع‬ ‫أدس السالمة ‪.‬م‬ ‫احملددددةميفماحلضددورمواالغصددرافموسدددمم‬ ‫عغادرةمعؼرماظعؿلمدونمإذنمعلؾقم‪ .‬م‬ ‫اظعؿلمواظربغاعجماظزعين م‬ ‫عنمهؼققماألػدافمبؽػاءةموصاسؾقةم‪.‬م‬ ‫إلنازماظعؿلموتوزقػفامبشؽلمصاسل‪ .‬‬ ‫ادلعرصةمباظطرؼؼةماظلؾقؿةمظعؿلم ادلعرصةمباظطرتمادلؿؾعةمواظلؾقؿةميفمتشغقلم ‪ -‬متشغقل ماالجفزة موصق ماظطرؼؼة ماظصقققةم‬ ‫واظلؾقؿة‪ .‬م‬ ‫‪-‬ماظؿطورميفمأداءماظعاعؾنيمغؿقفةمظؾؿدرؼب م‬ ‫اظعاعؾنيمسنمررؼقماظؿدرؼبم‪ . ‫مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم‬ ‫ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(صـقة)مو(محرصقة)موأدسماظؿقؼقمعـفا م‬ ‫أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر م‬ ‫اظشرح م‬ ‫اظعـصر م‬ ‫اظؼدددرةمسؾددىممتطددوؼرمأددداظقبم اظؼدددرةمسؾددىمابؿؽددارمرددرتمجدؼدددةمتددؤديم ‪-‬ماآلراءمادلطروحةمظؿطوؼرمماظعؿل م‬ ‫إىلمتؾلددقاماإلجددراءامتموهلددنيمعلددؿوىم ‪-‬ممندداذجماظعؿددلمادلؼرتحددةمظؿطددوؼرماظعؿددلم‬ ‫اظعؿل م‬ ‫وتلفقلمإجراءاته م‬ ‫األداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿال م‬ ‫اظؼدرةمسؾىمتددرؼبمشدريهمعدنم أنمؼؿؿؽنمعنمتطوؼرمعلؿوىمأداءمشريهمعنم ‪-‬مسؿؾقاتماظؿدرؼبماظيتمضاممبؿـػقذػامم‪ .‬م‬ ‫‪ -‬مدى التقيد بالتعليمات واألخذ بودائل السالمة ‪.‬م‬ ‫ادلعرصدددةمباألددددسموادلػددداػقمم إدلاعددددهمبادلعددددارفماألدادددددقةميفمجمددددالم ‪-‬مإندددازماظعؿدددلموصدددقماألصدددولمادلفـقدددةم‬ ‫ادلؿعارفمسؾقفام‪ .‬م‬ ‫ختصصدددددهمأوماظؿكصصددددداتماألخدددددرىمذاتم‬ ‫اظػـقةمادلؿعؾؼةمباظعؿل م‬ ‫اظعالضددةمدددواءمطاغددتمغظرؼددةمأومسؿؾقددةم ددام‬ .‬م‬ ‫سؾىمدموممؼراسيمأوظوؼدةماظؿـػقدذم دام ؽدنم ‪-‬تؼارؼرماإلنازات‪ .‬‬ ‫احلرص على أمور السالمة والوقاية بإتباع الطرق املؤدية‬ ‫تطبيق أدس السالمة املعتمدة يف العمل‬ ‫إىل جتنب حوادث العمل‪.‬م‬ ‫‪-‬ماظؿؼقدمباظػرتةمادلكصصةمظلاساتماظعؿلموم‬ ‫ادؿـؿارػاميفمإنازمعفامماظعؿلم‪ .‬م‬ ‫ادلفارةميفماظؿـػقذ م‬ ‫‪-‬مإنازهموصقمعامحددمظهمعنمإجراءات‪ .‬م‬ ‫اظعاعؾني م‬ ‫اظؼدرةمسؾدىمهدؼددمعؿطؾؾداتم هدؼددددمادلدددواردماظػـقدددةمواظؾشدددرؼةماظالزعدددةم ‪-‬مإنازماظعؿدلميفمضدوءمادلدواردماظديتم م‬ ‫هدؼدػا‪ .‬مم م‬ ‫احملاصظةمسؾىمأوضاتماظعؿل م االظؿدددددزاممواالغضدددددؾاطم واسقددددددماظعؿدددددلم ‪ -‬ماالظؿزام مباحلضور مواالغصراف ميفم‬ ‫ادلواسقدماحملددةم‪ .

‬م‬ ‫األخذمبفام م‬ .‬م‬ ‫ادلعرصدددددددةمبدددددددـظمماظعؿدددددددلم ادلعرصدددةمباألغظؿدددةمواظؾدددوائومواإلجدددراءاتم ‪ -‬مإناز ماظعؿل موصق ماظؼواسد ماظـظاعقةم‬ ‫واإلجرائقةممادلعؿولمبفا‪.‬‬ ‫اخلاصدددةمباظعؿدددلموعددددىمعؿابعدددةمعؿغرياتفدددام‬ ‫وإجراءاته م‬ ‫واإلدلاممبفام‪.‬م‬ ‫ادلؿابعةمدلامؼلدؿفدميفمجمدالم احلرصمسؾىمعؿابعةمعامحيدثمعنمعؿغرياتم ‪-‬متعاعؾهمععماألصؽارماجلدؼدةم‪ .‬م م‬ ‫إندددددازماظعؿدددددلميفماظوضدددددتم إغفاءماألسؿالمادلوطؾة مظهموصقمعامحددمهلام ‪-‬مسدممتأخريماألسؿالم‪ .‬م‬ ‫يف مجمال ماظعؿل موحماوظة ماإلدلام مبهم ‪-‬ممحاددددهمظالظؿقددداتمباظـددددواتمواظدددرباعجم‬ ‫اظعؿل م‬ ‫اظؿدرؼؾقةميفمجمالمسؿؾهم‪ .‬م‬ ‫احلرص مسؾى مررح ماألصؽار موادلؼرتحاتم ‪-‬ماآلراءممادلطروحةمظؿطوؼرماظعؿلم‪.‬م‬ ‫اظؿػاسددلمعددعمعددامؼلددؿفدمعددنمأصؽددارمإجيابقددةم ‪-‬احلرصمسؾىمععرصةمعامؼلؿفدمعنمأصؽارم‪ .‬م م‬ ‫‪-‬محفممادلكاظػاتماظـظاعقةمواإلجرائقةم‪.‬م م‬ ‫تؼدؼمماألصؽارموادلؼرتحاتمم م‬ ‫اظيت مختدم ماظعؿل‪ ،‬موابؿؽار مررت مجدؼدةم ‪-‬ممناذجمعنماالضرتاحاتمم‪.‬م‬ ‫احملدد م‬ ‫اظؼدددددددرةمسؾددددددىمادلراجعددددددةم عراجعة ماظعؿل مبشؽل مغفائي مظؾؿأطد معنم ‪-‬دالعةماظعؿلمعنماألخطاء م‬ ‫إنازه موصق ماظؿعؾقؿات ماحملددة موخؾوهم ‪-‬مإنازهموصقماظؿعؾقؿاتم م‬ ‫واظؿدضقق م‬ ‫عنماألخطاء‪ .‬اإلدارةمواألدددددداظقبمواظطدددددرتمادلؿكدددددذةم‬ ‫صعوباتماظعؿل م‬ ‫دلعاجلؿفام‪ .‬م‬ ‫اظؼدددرةمسؾددىمإضاعددةمماتصدداالتم وجود ماظعالضات ماإلجيابقة مواظػاسؾة مععم ‪ -‬ماظؿعاون مواظؿػاسل مبشؽل مإجيابي مععم‬ ‫اآلخرؼنم‪ .‬م‬ ‫اآلخرؼن مواظؼدرة مسؾى متطوؼعفا مخلدعةم‬ ‫سؿلمصعاظةمععماآلخرؼن م‬ ‫‪ -‬مغوسقة ماظعالضات ماظيت متربطه مباآلخرؼنم‬ ‫اظعؿلم‪ .‬‬ ‫م‬ ‫وزقػؿه ماحلاظقة موطذظك معلؿوى ماظصعوبةم‬ ‫وادللؽوظقةم‪ . ‫ؽـهمعنممماردةمسؿؾهمسؾىماظـقومادلطؾوبم‪ .‬م‬ ‫تؼؾلماألصؽارماجلدؼدة م‬ ‫ترصعمعنمعلؿوىماألداءمواظـظدرميفمإعؽاغقدةم ‪-‬ماظعؿلموصقماحدثماألصؽارموادللدؿفداتم‬ ‫اظيتمتطورماألداءم‪ .‬م‬ ‫وتوزقػهمخلدعةماظعؿلم‪ .‬م‬ ‫واغعؽادفامسؾىماألداءم‪ .‬م‬ ‫تؿطؾب مضدرات مو معفارات متػوت معا متؿطؾؾهم ‪-‬مإنازاتهميفمجمالمسؿؾه‪.‬م م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تؤدي مإىل متؾلقا ماإلجراءات موهلنيم‬ ‫م‬ ‫علؿوىماألداءمواظلرسةميفمإنازماألسؿالم‪.‬م‬ ‫‪-‬مإنازػامباظلرسةمادلطؾوبةم‪ .‬م‬ ‫عنموضتم‪ .‬م‬ ‫إعؽاغقةمهؿلمعلؽوظقاتمأسؾىم مإعؽاغقة متؽؾقف مادلوزف مبأسؿال موعفامم ‪-‬مطػاءتهمصقؿامؼوطلمإظقهمعنمعفاممإضاصقةم‪ .‬م‬ ‫ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(صـقة)مو(محرصقة)موأدسماظؿقؼقمعـفا‬ ‫أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر‬ ‫اظشرح‬ ‫اظعـصر‬ ‫اظؼددددرةمسؾدددىمماظؿغؾدددبمسؾدددىم ضدرةمادلوزفمسؾىمععاجلدةمعشداطلماظعؿدلم ‪-‬ممنددداذجمعدددنممادلشددداطلماظددديتمواجفدددتم‬ ‫اظقوعقةمواظطارئةمبشؽلمدؾقمموعوضوسي‪ .

‬م‬ ‫اظعؿلمععماظرؤدداءموتدذظقلمععوضداتماظعؿدلم‬ ‫‪-‬ماالحرتاممادلؿؾادلم‪ .‬م ‪-‬ماحملاصظددةمسؾ دىماألجفددزةموادلددوادماظدديتم‬ ‫ؼؿعاعلمععفا‪.‬م‬ ‫وبعدماظـظرمظدؼهم‪ .‬م‬ ‫م‬ ‫اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم ‪-‬موجدددودماظعالضدددةماإلجيابقدددةماظددديتمختددددمم‬ ‫اظعالضاتمععماظرؤداء م‬ ‫اظعؿل‪ .‬م‬ ‫‪-‬ماظؿعاعلماإلجيابيمععفمم‪ .‬م م‬ ‫تؼؾلماظؿوجقفداتممواالددؿعدادم األخددذمبؿوجقفدداتمرؤدددائهمواحلددرصمسؾددىم ‪-‬ماالدددددؿفابةمظؾؿوجقفدددداتموادلؾددددادرةمإىلم‬ ‫تـػقذػام‪ .‬م‬ ‫واظـظاصةم(ماظعـاؼدةماظشكصدقةم)م دامؼؿػدقمعدعم‬ ‫اظعدددداداتمواظؿؼاظقدددددم‪،‬مواالػؿؿدددداممبرتتقددددبم ‪-‬ماحلرصمسؾىماظـظاصةم(ماظعـاؼةماظشكصقة)‪ .‬م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم ‪-‬مضؾددددةماظؿدددددذعرمواظشددددؽاويمبقـدددددهموبدددددنيم‬ ‫اظعالضاتمععمادلراجعني م‬ ‫ادلراجعنيمواظلؿعةماظطقؾةمم‪ .‬م‬ ‫م‬ .‫ذرحمعػرداتمسـاصرماظؿؼوؼممظؾوزائفماظؿـػقذؼةم(صـقة)مو(محرصقة)موأدسماظؿقؼقمعـفا‬ ‫أدسماظؿقؼقمعنماظعـصر‬ ‫اظشرح‬ ‫اظعـصر‬ ‫اظؿعاعددددلم دؼددددةمعددددعمعلددددؽوظقاتمسؿؾددددهم ‪-‬ممحادهموجدؼؿهميفمتأدؼةمعامؼوطلمظهمعنم‬ ‫تؼدؼرمادللؽوظقةم م‬ ‫عفامموذعورهممبأػؿقةمذظكم‪ .‬م‬ ‫اظؼدرةمسؾىمإضاعةمسالضاتمإجيابقدةمدلصدؾقةم ‪-‬موجددودماظعالضدداتماإلجيابقددةماظدديتمختدددمم‬ ‫اظعالضاتمععماظزعالءمم م‬ ‫اظعؿلم‪.‬م‬ ‫ظؿـػقذػا م‬ ‫‪-‬ممندداذجمممددامصدددرمظددهمعددنمتوجقفدداتموعددام‬ ‫غػذهمعـفام‪ .‬م‬ ‫وواجؾاتهمومحاده ميفمأداءمعامؼوطلمظهمعدنم‬ ‫عفامم‪،‬واظشعورمبأػؿقةماظعؿلماظذيمؼؼوممبه‪ .‬م‬ ‫االػؿؿدددداممباظؾؾدددداسمعددددنمحقددددثماظشددددؽلم ‪-‬ماظعـاؼةمباظظفورمبادلظفرماحللنمعنمحقثم‬ ‫االػؿؿاممبادلظفر م‬ ‫اظشؽلم‪ .‬م‬ ‫‪-‬مترتقبموغظاصةمادلؽؿب‪ .‬م‬ ‫يفماإلدارةم‪ .‬م‬ ‫اظعؿلموصؼاًمهلامواظؿعاعلمععفامبإجيابقةم‪ .‬مم م‬ ‫اظؿعاعدددلمةؽؿدددةمواتدددزانمعدددعمادلواضدددفم ‪-‬معشددداػداتمعدددنماظؿعاعدددلميفمادلواضدددفم‬ ‫حلنماظؿصرف م‬ ‫ادلكؿؾػدددددةمعدددددعماظرؤدددددداءمم‪،‬ماظدددددزعالءم‪،‬م‬ ‫ادلكؿؾػةم(ماظطارئةم–مادلػاجؽدةم–ماحلرجدةم)م‬ ‫ادلرؤودنيم‪ .‬م‬ ‫‪-‬مبعدماظـظرميفماظؿعاعلمععمخمؿؾفماألعور‪.‬‬ ‫اخلرباتمواظؿفارب‪ .‬‬ ‫اظعؿددلمعددعمزعالئددهم‪،‬مواالدددؿػادةمعددنمتؾددادلم‬ ‫‪-‬ماظؿعاونمادللؿؿرمموماالحرتاممادلؿؾادلم‪.‬م‬ ‫وغظاصةمادلؽؿب‪ .‬م‬ ‫اظعؿلمععمادلراجعنيم‪ .

‫م‬ ‫ادلشؿوظونمبفذاماظـؿوذج م‬ ‫م‬ ‫ؼطؾقمػذاماظـؿوذجمسؾىمادلوزػنيمذاشؾيماظوزائفماظؿـػقذؼةماظيتمتؿضؿنمواجؾاتموأسؿالم(مصـقدةم)م‬ ‫يفماجملدداالتمادلكؿؾػددةمعددنمادلرتؾددةماظـاظـددةمسشددرةمصؿددادونميفماألجفددزةماحلؽوعقددةمحلددبماظػؽدداتم‬ ‫ادلوضقةميفماظؾقانمادلرصقم‪ .‬م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ .

‫م‬ ‫م‬ ‫فئات الوظائف التي يطبق على شاغلها نموذج تقويم األداء الوظيفي‬ ‫الخاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (فنية) و(حرفية) م‬ ‫مجموعة الفئات‬ ‫المجموعة النوعية‬ ‫المجموعة العامة‬ ‫وظااائف مياااحً األراضااً والباارق والمبااانً‬ ‫الوظائف ال نميٌة المياعمة‬ ‫الوظائف الةنٌة والةنٌة المياعمة‬ ‫وظائف الميح الجوي‬ ‫وظائف الميح الجٌومٌيً‬ ‫وظائف الري الكارتو رافً‬ ‫وظائف ري الترائب‬ ‫وظائف الري الموماري‬ ‫وظائف فنًٌ المٌكور‬ ‫وظائف مراقبً اإلنشاءات‬ ‫وظائف مراقبً البرق‬ ‫وظائف الميح البحري‬ ‫وظائف الجٌولجٌا المياعمة‬ ‫وظائف الةنٌة المياعمة‬ ‫وظائف الجٌوفٌزٌاء المياعمة‬ ‫وظائف ال ٌمرولوجٌا المياعمة‬ ‫وظائف فنًٌ الزراعة‬ ‫وظائف مياعمي البب البٌبري‬ ‫وظائف محضري المتتبرات‬ ‫وظائف فنًٌ المتتبرات‬ ‫وظائف التصوٌر الةوتو رافً‬ ‫وظائف التصوٌر والبباعة‬ ‫وظائف التصوٌر الجنائً‬ ‫وظائف التصوٌر الجوي‬ ‫وظائف التصوٌر التفةزٌونً واليٌنمائً‬ ‫وظائف فنًٌ تحقٌق الشتصٌة‬ ‫وظائف فنًٌ البباعة‬ ‫وظائف فنًٌ المصو ات والممغة‬ ‫الوظائف الةنٌة المتنوعة‬ ‫وظائف فنًٌ المواصةات والمقاٌٌس والمواٌرة‬ ‫وظائف فنًٌ األيفحة والذتٌرة‬ ‫وظائف فنًٌ اآلثار‬ .

‫فئات الوظائف التي يطبق على شاغلها نموذج تقويم األداء الوظيفي‬ ‫الخاص بشاغلي الوظائف التنفيذية (فنية) و(حرفية)‬ ‫مجموعة الفئات‬ ‫المجموعة النوعية‬ ‫المجموعة العامة‬ ‫(تااااابع) الوظااااائف الةنٌااااة والةنٌااااة (تااااااابع) الوظااااااائف الةنٌااااااة وظائف فنًٌ الصوت‬ ‫وظائف فنًٌ اإلضاءة‬ ‫المتنوعة‬ ‫المياعمة‬ ‫وظائف فنًٌ التبرٌم والتكٌٌف‬ ‫وظائف فنًٌ الةحص الجوي‬ ‫وظائف الةنٌٌن المتنوعة‬ ‫وظائف فنًٌ المونتاج‬ ‫وظاااااائف تشاااااغٌل وصاااااٌانة وظائف فنًٌ تشغٌل اآلتت‬ ‫وظائف فنًٌ صٌانة اآلتت‬ ‫اآلتت‬ ‫وظائف مةتشً صٌانة اآلتت‬ ‫وظائف تشغٌل األج زة المكتبٌة‬ ‫وظائف المصغرات الةٌفمٌة‬ ‫وظائف اتتصاتت اليفكٌة والاليفكٌة‬ ‫وظائف هنمية المالحة‬ ‫وظائف الحايب‬ ‫وظائف ترقٌ وموالجة الوثائق‬ ‫وظائف التب والري وتصمٌ البوابع‬ ‫وظائف عازفً المويٌقى‬ ‫وظائف البحرٌة والموانً‬ ‫وظائف البٌران الممنً‬ ‫وظائف األرصام وحماٌة البٌئة‬ .