You are on page 1of 1

Ontwerplv tot wijziging van de wegenverkeersverordening Curaçao

Fractie PNP (jan 2016) Fractie MFK (okt 2017)
Lichtdoorlaatbaarheidsnorm Max 35 % Max 40 %
Wijziging Artikel 1 onder A, 3 Artikel 88, 89 en 90 ( advies van RvA)
Argumenten Klimaat, Gezondheid, Privacy Behoefte in de samenleving om
en veiligheid, doorlaatbaarheid te reduceren (weren
brandstofbesparing van schadelijke UV-uitstraling en
temperatuurverlaging in auto). Echter,
vraag naar effectiviteit volgens indieners
niet aan de orde, in beginsel behoort tot
de vrijheid van gebruikers om
lichtdoorlaatbaarheid van voorzijruiten te
beperken. Vanuit het oogpunt van
rechtstatelijke regelgeving de vrijheid van
burgers om de lichtdoorbaarheid te
beperken slechts begrensd mag worden
door een normering waarbij het belang
van de verkeersveiligheid weliswaar
voorop staat, maar tegelijk vrijheid van
de gebruikers wordt gerespecteerd.
Financiële paragraaf Geen financiële paragraaf Volgens indieners geen financiële
gevolgen.
(RvA adviseert om fin.
paragraaf op te nemen)

Adviezen van derden Geen advies opgevraagd. Geen advies opgevraagd.

(RvA: Ministerie VVRP,
MinJus, het OM en KPC)