You are on page 1of 29

MARIUS VON,MAYEI\BURG

ArEŞ yÜzıÜ ],,-,,i,,:,,

I Feuergssicht l

Tıiı*çesi:
Sibel Ar§lan Yşilay
F- l'ı-:
"ı'

j :.'.*i": ,
|J.. -:: " ":
-i.,_

E
ı .t:§.,,-..-'

E
*_

F8 .9
E
l
İ
F
ı
E
l

tL
KURT Ben doğumutnu hahrlayabiliyorum.
OLGA Hatırlayam.vsın
İ,
KURT Hatırlayabilirim.
İ
i OLGA Ben bile senin doğumunu hahrlamıyorum.
!,
} KURT Sen orda değildin ki.
OLGA
F
ı.
En köhisünden kur_tardım kendimi. Hepsi arkam-
i da kaldı. Bunun çoktan gegp gittiğini düşünüyorum
t
F

ıv' son kez. Annenin bir parçası olduğun ilk felaketten


xişiınn: kurfulursun. Sonra küçültiicü şeyler geliç emzikli be-
İ

i
E
b.ğlr,, sümiiklü yarahğın resimleri. Anne. memesinin
BABA
ucunu vücudunun açıkbulduğu bir yerine doğru iter,
t
ANNE
F
lL aynı anda tiim öteki aEklıklanndan kah ve sıvı bir
oLGA
h
şey[er fşkırhrsın. Seni küçümsemek içir1 hplo bir
tts KURr
bayrak gibi boğazına kadar naylonlara sanp sanna-
§ PAUL
İ
larlar. Pislikten kurfulmak istediğin için bağırdÇın
§
İ zııman da boğuluncaya, sesin kesilinceye kadar ağzı-
E na yeni pislikler hkarlar. Bu daha baştangıçtır. Ben bü-
E
r hin bunlan arkamda bıraktım.
E ( Aile yanek yaııektedir.
)
İl
KURT Aranızda yaralanan var mı?
t
E BABA Hayır. Siz mi yaralandınız?
t: KURT Tuvalet kan içinde. Yerdeki fayanslara akmış son-
I
ı ra biri de ayakkabısıyla üsttine basmış.
İ
*
BABA Aman! (C"alal ae bıçığı eliııden bnrahr.)
E
OLGA Ben yapmadım.
r
ı KURT Ne oldu?
tE BABA Kimin ayağında kan izi var?
F
§
ANNE Bendim.
§ KURT Hasta mısın? I{asta mı?
ANNE Normal bir şey bu.
k
L
E
KURI Bunda normal bir taraf göreniyorurn ben.
ANNE Bunu bilmen lazım.

L.
L
!'j..].
ıo
"-*§
'
71

KUKl' Neyi?
yonım. Birden kafan aydınlanıç bedenin hafifleyive-
(kıbo boılıııuırlnki paçetqli çeker nlır)
rir. Onlann dizden aşağısına değil, yüzlerine bakma-
BABA Yeter. Yemek bitti. Şimdi sıra hijyende, öyle mi! ya başlarsın. Ve eğer vurmanı gerektiren bir durum
ANNE Ama bilmiyorsa, ona açıklamak lazım, değil mi?
ğ
Es KURI Neyibilmiyormuşum?
olursa, rahatça vurursun suratlarının ortasrna.
E§ (Kıırt, Olga'ııııı yntnğııa gidu)
ffi BABA İyice temizlemiş olsaydın, şimdi bu salakça soru-
KURT Olga. Az önce bir rüya gördüm. Doğum meselesi
ltuj
a:* lan sormasına gerek kalmayacaktı.
pi agklığa kavuştu. Bir korku tiineli gördüm rüyamda,
+j4,
üir- KUKI Tamam, hiçbir şeyi bilmek istemiyorum arhk. bir vagonda oturuyorum, birden hareket ediyoç bir
şt,1
F..
F*
OLGA Kadınlar ayda bir kere kanama geçirirler, sana da- kapıya çarpıyor ve kapı açılıyoç her yer karanlılç son-
ha önce göstermiştim ya. Onda da öyle olmuş.
ra hayalet mankenlerin göderindeki rengarenk am-
ğ,f
F
Fi'ş
kjr *]

&;
E|İ_.1 ANNE Sen bumunu sokma bu işe.
puller yanıyoç bebekler motorlann üstiinde, küf ko-
,J?- OLGA Çoktan biliyor zaten. Sadece korkmuş o kadar. kuyor. Ama şimdi hiçbir şey bilmiyorum.
ı-
*:-
BABA Korkmayıp da ne yapsın? Tuvalete gidiyorsun, bir
*ı OLGA Neyin var. İstemiyorum. Ben uyuyacağım.
de bakıyorsun ki fayanslar kan revan içinde.
lpi ;
.J:*
S; KUKI Baksana, vagon dışan doğru ftrlayıp etraf birden
I:;.:
fiı
KURrr Tamam kesin şunu.
aydınlanınc4 benim gözlerim kamaşınca bu doğum
İff
L:_:, ANNE (Aynı anda Baba'ya) Öyle deme. Oldu bir kere.
mu, yoksa sonrası mı?
l4. }
|ı-:
ilrş .
BABA Hoşumuza mı gitmesi lazım bunun? Hoşumuza
OLGA Sen hil6 uyuyorsun. Gel, uzan şuraya.
W,
,:; mı gittiğini düşünüyorsun? (Kurt Olga'nııı yt ııına uzanır.) Sınlsıklam olmuşsun.
ANNE (Kıırt'a) Bu yaşta daha bunu da bilmiyoı§an...
,2

ı)f, '
KURT Bu doğum suyu. Sana deminden beri anlahyoruz
BABA Aslında bilmesi lazım tabii, böyle bir evde.
ii-ı.
iü..
ya. Sen h6lö uyuyorsun tabii.
in-

ffi
KUKI Hiçbir şey bilmek istemiyorum OLGA Şu doğum işini bırak arhk. Çok eskidendi bu. O
d*_: r (Ayağa kallar ae çılcor)
&: zaman biz taş devri insanlanydık.
iş"j
f;: ANNE Yemeğini yernelisin. (Kıırt korlrnr.)
KURT

lğ.'t
Hiçbir şey yapmak zorunda değilim.
ffi KURT Karnın ne kadar yumuşak.
ış.. OLGA Sona kaldınız.
OLGA Evet. (Kurt ağkr) Ağlamana gerek yok kü$lğüm.
ffi.r
& ":
iı. (Kurt'u takip eilr)
Herkesin karnı yumuşakhr.
ffi ANNE Nesi var bunlann? KURT Unuttum. Şimdi her şeyi unuttum ben.
:f-.
f,: BABA Hiç olmazsa şimdi temizle bari. OLGA Hiç önemli değil. Doğumunu unutabilirsiru buna
ffi
ı?-
KURT Hepsini denedim. Benzin, futkal, terebenüry gaz. ihtiyaon yok.
eL,
Gtlherçile, kükürt ve şekerle deneyler yaphm. Bir kib-
ffi ANNE Sana söylemek istediğim bir şy var.
rit kufusundan bomba yapabilirim sana. Binlerce yo-
OLGA Hayıç s<iyleme.
lu var bunun. yalnız sıkıca sannak lazım. sıkıca sar-
ANNE Sen rıeredeyse yeüşkin bir kadın sayılırsın.
mak.
OLGA Anne! Böyle konuşmalar istemiyorum.
OLGA En kötüsünden kurtuldum, hepsini unutnak isü-
ANNE Ama bm böyle bir konuşma yapmak isüyorum,
13
ı2 OLGA Bu çok önemli bir an. Sakallannı sabunlayacağım.
çünkü bir anne olarak bunu sana söylenıek beninı için KURI'Onlarla uğraşmak istemiyorum. Babalar gibi kok-
çok öneınli. Ve bir kız çocuğu olarak bunu dinlemen mak istemiyorum. Hayır.
senin için daha da öneıııli. Kadın kadına. OLGA Sen Kurt gibi kokuyorsun, ama böyle kıllı bir su-
OLGA Biliyorum. ratla hasta gibi görünüyorsun. Bunlar yok edilmeli,
ANNE Erkekler yalnızca bir tek şey ister. bu kıllaç bu yavaş yavaş gkp uzayan kıllar. Otur şu-
OLGA Evet. Beni. raya.
ANNE Ne? (Kıırt'ıı bir tahııreye otıırtıır ae yiiziiııe traş kiıpiiğii siir-
OLGA Büttin erkekler yalnızca beni istiior. Bu yüzden mcye hnşlnr)
de dikkat etmek lazım, çünkü kendisine bakhğım bir KURT Ama yalnızca bir defa.
erkek hemen donunu indirip beniınle çiftleşebilir. Bu- OLGA Çeneni kupu, yoksa dilini de köpürtürüm. Niye
nu ben ona bakana kadar yapabilir. Ben bu konuda bana öyle bakıyordun demin?
daha önce konuştum. Hem de babamla. KURT Konuşmasam daha iyi olacak galiba.
ANNE Öyle mi? Ama ben sana başka bir şey söyleyece- OLGA Doğru. Şimdi ben konuşuyorum. Bana öyle bak-
ğim. Bir kere çok sıskasın ve bütün erkekler de seni is- hn, çünkü nerdeyse üstesinden gelmiştin. Çünkü be-
teınez. Ama bir erkeğin seni becermesine izin verdi- nimki gibi bir kadın vücudunun ne işe yaradığı konu-
ğin zaman, ki bu sıskalıkla böyle bir fırsah kaçırmaya- sunda düşünmeye başladın. Bacakl.ınnın arasında
cağını sanıyorum, buna hazırlıklı olmalısın. Bu yüz- buna uygun olan şeyin... kıpırdama... idrannı kloze-
den kadın kadına konuşmamız,lazım seninle. Yoksa . te püskürtnıekten başka işlere de yaradığının farkına
çocuğunla kalakalırsın ortalıkta kimse istemez böyle vardın. Bu da kasıklanncia başlayan yeni bir his. Ben
bir şyL bu durumda pahalıya patlarsıry tabii bize. likra bluz giydiğim için göbeğimin ılümdüz olduğu-
(Banyoda) .
nu gördün. Sakin ol. Bu senin gözüne çarph, gözün
OLGA Niye öyle bakıyorsun? sayesinde de doğruca orana. Bu önemli bir olaydı. İş-
KUKI Bakmıyorum. te bu yüzden ablan olarak benim böyle dikilip sakalı-
OLGA Yeni aldım bu b[uzu. nı kesmem çok manhklı, bu senin erkekliğe ilk adı-
KURT Öyle mi? mın.
OLGA Bu likra bluz. Hoşuna gitti mi? KURI Köpük kurudu. Yüzümü kazıyıp duruyorsun.
KURT Bilmiyorum. OLGA Tamam, bitti.
OLGA Neden öyle bakıyorsun? ANNE Uyandın mı?
KURT l,ikra ne demek bilmiyorum. BABA Ha?
OLGA Traş olmalısın. ANNE Ne oldu?
KURT Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. BABA Hiç.
OLGA Ytiaünde kıllar var. Suratınrn tam ortasında kıllar &N§lE O zaman niye yatakta ofuruyorsur} ışık gözüme
çıkınış. Aynaya baksana. geliyor.
KURT Hiçbir şey görünmüyor.
"ş,
_
ı4

F
15

BABA Uyku tutmadı. BABA (Dıyırıdaıı) Gazeteokuyoruın.


ffi ANNE Biraz beniııle yatmak ister ıırisin? Rahatlarsın.
ffiı,; (Kıırt clişteriııi frçalnr, Aııııe sovıuııır aa siiııgcrle sıı,
F*
İtr]' BABA Daha sonuna kadar okumadım.
hı ı ı ıla ınny a başlor. Kıır t nğzıı ıı çnlkalar )
ı
ıria
ıl!E ANNE Aman...
ANNE Ne var?
BABA
blü|-s

l{'i
lji- F * Bugün bitireceğim. Ara vermek istemiyorum. KURT Ben bunu görmek isteıniyorum.
,f:
i:.: uzun sürmez. ANNE Ben senin anneniın.
Y:;
|§-f ANNE Yann okursun. KURT Öyle.
l*"
f- BABA Yann geç olur. Aslında şimdi bile çok geç. ANNE Biz bir aileyiz.
},
ıi,
ANNE Ne için? KURI Sen olabilirsin. Ama ben değilim-
i.-_,
* BABA Saat on iki olmuş. Yani artık yarın oldu. Tarihi bu-
ANNE Utanıyor musun? O zaman başka tarafa bak.
İ,.
[:;
günkü değil. Şimdi dışanda çoktan yannki gazeteyi KURI Başka tarafa da bakabilirim. Ama sen banyoda çı-
sahyorlardır. Bir sürü lokalde insanlar haberleri oku-
i,!a, -:

ğı:
l]-
.

rılEplak yanımda dikiliyoç bacaklannın arasınr sa-


5" yorlardır. Bense şimdi burda yatakta oturmuş, sanki bunluyorsun.
bütiin bunlar beni ilgilendirmiyormuş gibi davraııı-
i:_', _

if.ı ANNE Yıkanıyorum. Bu çok normal.


ğ,ı yonım. KURr Senin yaptığın her şy normaldir zaten, neyin nor-
ii

ir, ,
ANNE Gecenin yarısında seni bu kadar ilgilendireıı mal olup neyin olmadığını sen söyleısirç annesin ya.
:ıl:
önemli şey nedir acaba? ANNE Böyle davranma. Merak etme sana bir şey yap
B.ABA
.

ı._,
İ"J
Dagmar Es. On dokuz yaşında. Fahişe, öldürül- mam.
müş. Üzerindeki darp izlerinden anlaşıldığıııa göne...
KURT
'
l-,
Annem olman yetmezmiş gibi bir de kadın olmak
l':
ANNE Uykuya dalarken kimin umurunda ki bu? istiyorsun.
[}'
i-
r..
:
BABA Beniı:ı. i}en öğrenmek istiyorum. ANNE Onun doğumu: önce sol ayağı çıkmışh, ama her
i1 ANNE Ne kadar kabasııı, bırak da uyuyayım. iki eliyle karnıma yapışmışh. Onu çekip çıkanrlarken
BABA Ben haftalandır takip ediyorum bu olayı. Dagmar

i

iİ_,
içimde ne varsa söküp alacaklar sanmışhm. Kulağıma
,* " Es üçüncü kurban. haykırdılaç dayaç dayaç bebelç diyc ama ben han-
p:.

it- ,
ANNE Ben yatağımızda Dagmar Es'in adını duyıııak is- gi bebek olduğuııu bilmiyordum. Düa sonra onu
"ı:
i|" .- temiyorum. İşte. .. (Gazıtqi alır, yırtar) Böylece ara gördüğüm zamao ağzını kapamşh ve gözlerini yum-
r,,
vermiş oldun.
|!ı. muştu. Uyumadığını biliyondum. İlk günleıde gözü-
i;
q]],,
i!:'
BABA Ah. Ama çok diklotsizsin. Bu bir hatalı bir davra- nü hiç açmadı. Kirpiklerini yukan kaldırdılaç gözbe-
p
nış.
l..
beklerine ışık tutfular. O zaman soğuk soğuk ışığa
F-
i.-, (C*züe pr glarını toplamaya başlar )
K bakh ve ağlamadı. HAli da öyledir.
l}P
|+'
-
, ANNE Sen hastasın.
KURT Bütiin bu pislikle hiç işim olmaz benim.
ğ,
ş
E&, - BABA Gece yansı seninle kavga etmek istemiyorum. OLGA Olmalı ama... Yoksa kimse yüzüne bakmaz. Ben
ğ (C-nzı te pa gılanyla
E"- r çıl<a;r ) bile bakmam.
H; ANNE Hans. Hans? Ne yapıyoı§un? KURT Ama sen öyle değilsin. Öyle hasta.
ffir

ru
,l7
1b

OLGA Öyle hasta olan yalnızca yaşlılar. Ama biz de bir


OLGA Beni ne yapıyorlarmış? Gene neler zırvalıyorsun?

zaman sonra öyle olacağız. Bunu engelleyemeyiz,


KURT Seninle ilgili planlan var.

herkes yetişkin olur, bir zaman sonra.


OLGA Ya sen. Sen hiçbir şey yapmıyorsun, kafanda da
bir şey yok. Öylece oturup sanki köşede bir şey keşfe-
KUKI Ben ölii olmayı tercih ederim ya da sarhoş
decekmiş gibi gözünü dikip bakıyorsun. Bir şey keş-
OLGA Mutlu olmak yerine, ha. En kötii şey değil bu.
fettin mi bari?
Bak.
(Eliııi Kıır t'ıın pantoloıııına sokar)
KURT Tabii buna çoktan alıştın bile, işte bu yüzden seni
ellerine geçirdiler. Sen de onlar gibi o|acaksıry bunu
KURT Ne yapıyorsun?
istiyorlaç hedefleri bu, bunun için uğraşıyorlar. Seni
OLGA Kötü mü?
ellerine geçirdiklerinden beri buna çalışıyorlar.
KURT Hayır.
OLGA Eğer ayakta duramıyoı§an buraya yaslan.
OLGA Sen de burada boş boş bakıp düşünerek onlardan
farklı olacağını mı sanıyorsun.
(Baba gazete okıır, Olga iklıp gitmiştir)
BABA İşte! Bir tane daha!
KURI Ben onlar gibi olmayacağım. Asla.
OLGA Ne bağınyorsun?
OLGA O zaman başladı bu, her şey çok yavaşladı. Her
BABA Bu inanılmazbir şey. İnanılmaz değil mi? şey çok uzun sürdü. Sonra her şey gerildi, gerildi ve
ağırlaşh. Pencereden düşmek sanki bir saat sürermiş
OLGA Bilmem.
gibiydi. O kadar yavaş bakıyorduh K, bazen hiçbir
BABA Yne birini öldürmüşler!
OLGA Kim yapmış? Ne olmuş? şey göremiyordum. Kafamın içindeki her şey de aynı
BABA Olga. Bu şehirde fahişeler öldiirülüyor. şekilde çok yavaştı. Bühin görtintüler en ücra köşeler-
den giriyordu beynime.
OLGA Ha.
BABA Bu seni korkutmuyor mu? Bu herifler geceleri or-
OLGA Yine mi.
talıkta ellerinde bıçakla dolaşıp kadınlan külüstiir bir
KURT Evet.
arabaya atıyorlaç sonra da onlan doğrapp bağırsak-
OLGA Uyumak isüyorum.
lannı dışan Ekanyorlar.
KURT Arhk uyku muyku yok. Şimdi uyanık kalmalıyız.
Eriyip kaynamalıy|z ve yatağın kenannda bum diye
OLGA Hıı...
patlamalıyız.
BABA Bu seni korkutmuyor mu?
OLGA Ben fahişe değilim. OLGA Hiç doymak bilmez misin sen?
OLGA Ne daldın öyle? KURI Arhk doymak moymak yok. Yanma|ıyız ve birbi-
rimizi savurmalıyız. Kendimi üzerine toz gibi serpe-
KUKI Hiç.
ceğim.
OLGA Gene bir şeyler düşünüyoılsun sen. Ben anlanm.
Kafandan dumanlar Ekıyor.
OLGA Ama sonra burada uyuma da yashğa salyalann
akmasın.
KURT Sen hiçbir şey düştinmüyorsuç düşünmeyi filan
bırakhn arhk, şimdi aynı onlar gibi oldun. Seni elleri-
OLGA Sen söyledin benim kadın olduğumu.

ne geçiriyorlar.
ANNE Kadın gibi görünüyorsun. Evet.
Ğ-

1,8 1g

OLGA Ne bileyim. BABA Niye, Kurt'a bir şey yapınamız gerekiyor?


ANNE Sen sormuştun. ANNE Çünkü garajın arkasındaki oydu.
OLGA O zaman ben çocuk filan değilim artık yani. BABA Ama Kurt, bir karatavuğa ateş etınez.
ANNE Tabii arhk değilsin. ANNE Aman.
OLGA Çocuk muyum, değil miyim? Böyle yaphğınızda BABA Ev'et, ne bileyim. Ne istiyorsun bilmiyorum ki ka-
üstünüze kusmak geliyor içimden. dın. İki hafta öncesinin gazetesine sanlı yansl yanm§
ANNE Kimin? ölü bir karatavuk bu.
OLGA Sizin be... Siz büyüklerio }ıaşlıların... Böyle ko- ANNE Hiçbir şey yapmayalım mı yani? Biricik oğlumuz
nuştuğunuzda ağzınızdan çıkan tek şey çürük dişleri- zavallı hayvanlan gazetelere sanp hoşuna gidiyor di-
nizin berbat kokusu. ye :zgara yaparkery hiçbir şey yapmaylp, bu çok nor-
ANNE Ama sen de bizim gibi olmak istiyorsun. Sen söy- mal bir şeymiş her çocuk bunu yapannış gibi mi dav-
ledin bunu, çocuk olmak istemediğini, süt kokusun- ranalım? Garajda ağzna kadar benzin dolu bir araba
dan kurfulup yetişkin olmak istediğini. Senin sorunla- duruyoç ölü kuşlan yakayım derken senin oğlun da
nn vaç Olga. havaya uçabilir.
OLGA Biliyorum. Geçecek ama. BABA Oğlan ergenlik çağında, kuş da ölüymüş gazete
ANNE Bir oğlanla yathn mı hiç? iki hafta öncesinin. Nokta.
OLGA Bilmiyorum. OLGA Kurt.
ANNE Bunu yaphysan bilirsin. Eğer yapmadıysan da, KURI Ne var. Yine mi yavaşladın?
bu, senin yetişkin bedeni içinde bir çocuk olduğun OLGA Arhkdayanamıyorum.
gerçeğini değiştirmez. KURT Peki ben ne yapayım?
oLGA Ah. OLGA Beni bu işten kurtar.
(Anne, yanık gazete lcfrğıtlarına sarılı bir şeyi uzatır Ba- KURT Sen zaten işin içinde değilsin ki. Öyte pamuk şe-
ba'ya) keri gibi ortada dikiliyorsun.
ANNE Bunu garajın arkasında buldum. OLGA Arhk bir adım bile atacak halim kalmadı. Sakat-
BABA Garajın arkasında ne yapıyordun? lanmış gibiyim.
ANNE Çok şaşırdım. KURI Adım abnana gerek yok ki. Olduğun yerde kal ye-
BABA Gazete kAğıdı bu. ter.
ANNE Yanmış. Yansı yarımış. Ama içine bakhm. İçinde OLGA Bana yardım etme[isin. Bu işe sen bulaşhrdın be-
bir karatarruk vaıdr, o da yanmış. ni.
BABA Gazete iki hafta öncesinin. KURT Ben hiçbir şey yapmadım.
ANNE Kara tavuk da öyle. Ama ne yapacağız bunu hiy- OLGA Bunlann hepsi çocuk zırvalan. Ben bunlann için-
le? de boğutuyorum. İnsanı çldırtır bunlar. Evet tam üs-
BABA At gitsin. hine bashm. Ben çıldırdım.
ANNE Thmam da. Kur(u ne yapacağız? KURT Boktan boktan konuşuyorsun. Bende hiçbir şey

,-il-
i;
t
ı
t_

1
l
ztı
j
]
değişmedi, hiçbir şey, içimde bir şeyler yanlyoç ağzı- 2,I

nıı açtığınıda alevler fişkırsın, karşıındaki insanın kı"ı- şapkasıyla kalakaldı. Hareket edeıniyordu, donup
laklarından dumanlar tiitsün istiyoru ın. kalııııştı. Birden beyaz elbisesiniı,ı üstı-inde açık kah-
OLGA Sen. Sen etinin üstündeki kalın kabuğunla bayağı verengi bir leke oluştu, leke büyüdü karardı. O anda
iyi görünüyorsun. Bana çok fazla bağlandın, Ama ben elbisesi yanmaya başladı, öyle yaruyordu ki, elbise
iyice yuınuşadım, kendi içime doğru kayıyorum git beyazdan kahverengine ve siyaha dönüşürken kadın
gide. Her yanım çürüyüp dağılıyor. Bir faraş al eline da eriyordu, peıdenin bir köşesinde köınürleşti, bir
ve parçalanmı topla hadi. saniye içinde. Sonra ışıklar yandı. Paul kendine bir bi-
PAUL Olga çok farklı bir kız. Beniınle tanışmak ra aldı geldi. Bense sakince orada oturdum. Btı, benim
sinemada gördüğüm en iyi filmdi.
ğinde ayağıma basmışh.
OLGA Seninle evlenmek istemiyorum. Senden çocuk sa- KURT Onun motosikleti var. Kaskını çıkardığı zaman
hibi olmak istemiyorum. yapışmış saçlany[a çok aptal görünüyor.
PAUL Evlenmeyiz o zaman. Peki ama neden? PAUL Ne olmuş yani?
OLGA Çünkü sen benim için ilktin. OLGA Ne ne olmuş?
PAUL Yaa. PAUL Babamı nasıl buluyorsun?
OLGA Çocuklarla hep aynı iğrençlikler. OLGA Bilmem.
PAUL Yaa. PAUL Ondanhoşlanmıyorsun.
oLGA Şu gelişmemiş insanlar. onlar olgunlaştıklannda OLGA Hayır. Ama tam bilemiyorum.
ben yaşlanıp öleceğim; PAUL Onu aptal buluyorsun.
PAUL Yaa. OLGA Hayır. Baba işte.
OLGA Ben kendimi himüyle aileme adayamam, Uzun PAUL Tabii.
zaman ana baba kuzusu olarak kalantar olacağını tah_ OLGA Yaşlı bir baba.
min edebiliyonım, ama hiç kimsenin böyle yapmasmı PAUL Ben de onu pek sevmiyorum, ama ııe yazık ki baş-
istemem doğrusu. ka babam yok.
PAUL Demek ben senin için ilktim ha? OLGA Ama bütiin bunlann seninle ve benimle bir ilgisi
OLGA Ne? (Gıiler) İlktin vee en iyisiydin- (Onu öper) yolç değil mi?
OLGA Paul'le sinemaya gitmişük. Filmi yanlamıştık, PAUL Beni annene, babana göstermeyecek misin peki?
hiçbir şey olmaıpıştı, sadece Paul'ın dili ağzımın için- OLGA Gösterecek bir şey yok ki.
deydi, film bulanıklaşmaya ve git gide yavaşlamaya PAUL Merhaba.
başlamışh, beyazperdedeki kadının kumsalda yilrü- BABA Merhaba.
yüşu, uçmasrn diye şapkasını futuşu beni öylesine ANNE Merhaba.

çekmişti ki, kıkırdamaya başlamişhm. Ama hiç rüzg6r


BABA Kurt, ablasının arkadaşına selam vermeyecek mi?
esmiyordu. Kadın perdede kaydıkça daha da yavaşlı- KURT Merhaba.
yordu, ama film daha çokkayıyordu. Birdenbire aptal BABA Demek şu meşhur Paul sizsiniz.
PAUL Meşhur mu, yok cıınım.

B_
22 23

ANNE Olga sizden o kadar çok söz etti ki. ANNE Buna gayret bile etmiyorsun. Bu gayreti bile gös-
PAUL Öyle ıni? termiyorsun.
KURl' Hayır. BABA Bugün hiçbir şey olmadı. Boktan bir gündü. Bu-
BABA Bir şey içmek ister misiniz? nun için senden özür mü dilemeliyim?
OLGA Ona siz demenize-gerek yok. ANNE O zaman bir şeyler uydur!
BABA Tamam. Nasıl istersen Paul. (Anııe oğlar. Kısa bir sessizlik.)
PAUL Onunla motosiklete binmekten hoşlanıyorum. İyi BABA Şuna bak! Okudun mu bunu?
oluyoç çünkü, o zaman bana sıkı sıkı sanlıyor. Bunu ANNE (Kırgın) Hayır! Ne olmuş?
sinemada görmüştüm. Fren yaptığımda bana iyice sa- KURT Hepsini denedim. En iyisi en basit olanı: bir şişe.
rrlıyor sonra da göğüslerini srrhma bastırıyor. İnsan Yansına kadar benzin dolduracaksın. İçine strofor ya
hissediyor tabii. Deri ceket filan kAr etmiyor. İnsanın da bir tüp yapışhncı. Üshine de gazyağı dökeceksin.
bacaklannın arasında böyle hızlı bir şey olması iyi. Bir bez parçasına benzin emdirip bununla şişenin ağ-
Onun da hoşuna gidiyor. zını hkayacaksın. Ucuntı futuşturup bir binanın camı-
PAUL Olga. na doğru atacaksın. İşte o zaman bir ctıyır cayır .yanar.
OLGA Biliyorum. PAUL Ne ağlıyorsun? Kötti bir şey olınadı ki.
PAUL Neyi biliyorsun? OLGA Evet. Böyle önemli bir and4 her şe1, değişecek di-
OLGA Gerçek bir düzüşme istediğini. ye düşünmüştüm Arkama dönüp bakhğımda her şey
PAUL Ne? Hayır. bir enkazyığınıiçinde kalacakh. eryl. sanmıştım hep.
OLGA İstemiyor musun? Ama hiçbir şey olmadı işte.
PAUL Yok canrm. Tabii istiyorum. PAUL Olmayan ne? Beni üzüyorsun ama. Enkazı mı sü-
OLGA Neden öyle ofuruyorsun o zaman.,
PAUL Ben sanmışhm ki... OLGA Bunury beni ikiye ayınnası gerekiyordu ki, için-
OLGA Şimdi istiyor musuıl, istemiyor musun? den çıkıp kurtulayım. Ama her şey h6lA eskisi gibi.
ANNE Ee, anlatsana bir şeyler. Hiçbir şey değişmedi.
(Baba gazete okıır) PAUL Eğer bunu vahşi erkek işi olarak düşünüyorsalt,
BABA Ne? ben yokum bu işte. Benim motosikletim,var ve iyidir.
ANNE Bugün neler yaptığını. OLGA Sus! Neler saçmalıyorsun öyle. Bunlann.seninle
BABA Hiçbir şey. ilgisi yok. Hem de hiç. Üzerinde kafa yorduğum,
ANNE Nasıl hiçbir şey? Bir şeyler yapmış$ndır mut[aka. içimdekileri yıkan, gözlerimden sular akmasına ne-
BABA Yapmadım. den olan şeyin senin erkeklik organınla hiç ilgisi yok;
ANNE Eskiden hep anlatacak bir şeylerin olurdu. Sen dı- hele motosikleünle hiç onunl a zaten bunu y apamaz-
şanlardasın, elbette bir şeyler geçer orada insanın ba- sın.
şından. PAUL Ha. E, iyi o zaman.
BABA Sen bir şeyler anlat. KURT İyi misin?

ii
L*,
24 25

OLGA 'l'abii. KURT Hı.


KURt Sanainanmıyoruııl. OLGA O kadar zaman burada böyle oturdun öyle mi?
OLGA Ne? KURT Bilmiyorum. Rahat bırak beni.
KURI Kendini bok gibi hissediyorsun. OLGA Bir şey mi düşünüyorsun?
OLGA Bunu nerden biliyorsun? KURt Sanmıyorum.
KURT Açıkça görülüyor. Elbisenin içinde naftalin tableti OLGA Sen beni bekledin.
gibi asılı duruyorsun. KURT Delirdin mi?
OLGA Kapa çeneni. OLGA Benimle gelir misiry uyumaya?
KURI Bok gibi hissediyorsun kendini. Buna eminim, KURt' Evet.
OLGA Eğer bu kadar eminsen, niye soruyorsun göt herif, OLGA Onu diğerlerinin sandığı gibi motosikleti yüzün-
BABA Biz doğı:usunu yapıyoruz. Alkolsüz olmaz, Uzat den sevmiyorum. Kafasına vapışnuş saçlanyla öyle
bardağını. dikiliyordu, ben de tam zamanı diye düşündüm, aya-
(Kancliııe ae PaııI'e içki koyar) ğına bashm. Onunla motosiklete biniyorum. Bununla
OLGA Bana niye içki yok? guııur duyması hoşuma gidiyor. Oyuncağıyla gurur
BABA Artıkbirbirimize sen diyebiliriz. Bu erkel{ı:;;i. iBır. duyan bir çocuk gibi. Arkasıııda oturup ona sanldı-
ba ile Paııl güler) Ben Hans. ğımda heyecanlandığını biliyorum, k lp atışlanndan
PAUL Ben de Paul, ama siz bunu biliyorsunuz zaten, kulaklannın kızanp yandığını, kalbinin kaskın içinde
(Babo etiyle Lıyürır, ikisi birden giiıer) Bunu biliyo:"stın, bile duyabilecek kada:, yüksek sesle athğını biliyo-
bunu bili,vorsun zaten, Hans. rum. Bu hoşuma gidivor. onun dışında motor beni il-
(İ*tsi ıle giiler ae içkila,ini içerler. (,ısa bir sessizlik) gilendirmiyor.
BAiBA Aitede ikinci bir erkeğin olması ne güzel. (Kırt'un yüzii bqaz hir ınerlıemle lıaplıdır. Saçlarının
OLGA Ama biz daha evlenmedik. bir İısmı yanmışhr.)
PAUL Üstelik oğlunuz Kurt da var. ANNE İşte. Şunun haline lıak.
BABA O daha ergenlik çağında. I]ABA Ayy. Acıyor mu?
KuKf İ}ir yıldır bxıyle söylüyor. Bu ergenlik çağı ailelerin ANNE Sorduğun soruya bai<. Yüzüıü hareket bile ettire-
gözünde korkunç bir şey. İlgiyte izlivonını, .*iıneın miyor. Konuşamıyor.
öııe eğdiği başıyla acıyan bakışlarla saçlanmı okşu- BABA Böyle aptalca bir şey yapmanı anlayamıyorum. Da-
yoı bu arada içini çekiyoç eminim, ah zavallı cıiğen, ha geçenlerde bir delil,.anlı evlerini yakmış. Kundak-
ciiyor içinden. lama. Senin şansın varmış.
OLGA Neyin var? ANNE Nasıl konuşuyorsuıı öyle .(Yiiza merlıemle maske-
KURI' Hiç. leıımiş Kurt'a sarıIır) Ytizün. Yiizüne dikkat ehnelisin.
OLGA Ne zamandan beri burada ofuruyorsuıı? Yüa insanın hayattaki kartvizitidir.
KURI Bilmiyorum. (kn,t tqki arnıez.)
OLGA Ben gittiğimden beri mi burada ofuruyorstııı? BABA Her şey düzelecek (Elini oğlıuııuı oııızuııo koyar)

t_
26 27

Düzelecek. Daha çok genç çabuk iyileşir. Doktor ne Artık hiçbir şey görmüyorun. Gözlerimin önünde ka-
zaman okula gidebilir demişti? ra bir perde indi.
ANNE Okula mı? Ne okulu? O iş bitti, okuldan atarlar KURT Teneffüste sınıftan çıkmadım. Yalnızdım. Alevle-
mutlaka. rin perdeye doğru nasıl tırmandığına bakbm, yanmlş
(Ağlar. Baba sarılnıayn çalışır, aıııa kafnsuıda başka bir eşyalar aşağıya düşüyoç koyu bir duman çıkanyor-
şey aardır) du. Her şey çok çabuk oldu, kendine özgübir kokusu
PAUL Kardeşin çok komik. vardı. Başımı öne eğdim, çenem birbirine vuruyordu,
OLGA Kardeşim hakknda bir şey söyleme. ateşin Ehrtısı içinde müthiş bir huzur duydum. Yuka-
PAUL Ben sadece, onun komik olduğunu söylemek iste- nda yanan bir parça aşağı doğru yelken açıyordu. Ke-
miştim, öyle bembeyaz yuzuy|e. narlanndan dumanlar çıkıyordu, yukansı alevler için-
OLGA Sen onu komik filan bulmuyorsun tamam mı, Yü- de kalmıştı. Sonra iyice yaklaşh, yüzüme doğru gel-
zünün yanma.sl hiç de komik değil. Hiç böyle bir acı di. Önce derin bir soluk aldım ve koyu yeşil dumanı
yaşadın mı sen ha, o gıkını çkarmadı, istifini bile boz- içime çektim, tenimin eridiğini hissettim. Yalnızca
madı. külleri yüzümden silkeleyebiliyordum. Acıyı çok son-
pAuL İstese bile bozamazkj isüfini. ra hissettim.
OI-,GA Komikmiş. OLGA Motosikletinnerede?
PAUL Evet. (Sırıtır.) PAUL Tamirde.
OLGA Bir şey içmek ister misin? Kurt, bir şey söyle, hay- OLGA Bozuldu mu?
di. Senin için bir şeyler yapmak istiyoıunı. Neden PAUL Benzin pompası. Karbüratör filan.
yaptın buııtı? Sen a"teşle başa çıkmasını bilirdin, Kim- OLGı1 Ya.
se senin kadar iyi beceremez bunu.6ğkr) Beni böyle PAUL Yürüyerek de gezebiliriz.
bırakma. OLGA Bilmiyorum.
KURI Senin Paul'ün var. İçecek bir şeyi ona getir sen, PAUL Motosikleüm olmayınca beni sevmiyor musun?
BABA fjontrnda onu ele geçirmişler. OLGA Yok canım.
ANNE Kimi? PAUL Bazılary senin berİi motosikletim yüzünden sevdi-
BABA Orospu katilini. Hiç anlamlyorum. ğini söylüyor da.
ANNE Neyi anlamıyorsun? Her şeyi anlayabilesin diye OLGA İnsanın bir erkekten hoşlanması için ille bir neden
bütiin gün gazete okuyoı:sun ya. bulunur. Ateş olmayan yerden duman çkmaz. Ama
BABA Ama buna rağmery kaülin benim gibi bir mühen- dert etme. Nasılsa h6lA motosikletin var. (Güter)
dis olmasını anlayamıyorum. Gerçek bir mühendis- ANNE (Kurt'un yüzüııe merlıem sürer) Hata aoyor mu?
miş. Aodığını biliyorum. Ama mızmız değilsin sen.
ANNE Hah, gördün mü? kuRt kulaklanmıunutma.
BABA Neyi gördüm mü? ANNE Her şey düzeldikten sonra ofurup konuşmamız
i

l
(Anne onıuz silker) lazım senin bu halini.
llİ_
29

28 babasından gözüniin üstüne iki yuınruk yedi. Acına-


cak bir deneme. Acınacak...
KUKt Hayır.
ANNE Seni kabul edecek bir okul bakanz.
PAUL Önce akşaın sarhoş olup ertesi gün geç kaldığıın
için oldu. Kretschmer sinirlendi ve beııim bira fıçısı
KURT Hayır.
gibi koktuğumu söyledi. Kavga çıkmak üzereydi, ben
ANNE Neden?
KURI Arhk okula filan gitınem ben. de çıktım gittim. Beni işten kovdu. Evde olayın arka-
sı geldi. Babam küplere binde; be"nden elektronik ma-
ANNE Şimdi konuşmayalım bu konuyu. Meslek okulu-
na da başlayabilirsin. ğazası Kretschmer'de işe başIadığımda ondan borç al-
dığım parayı istedi. O parayla ben de dört bin beşyü-
KUKI Hayır.
ze beşyüz cc'lik yeni bir Yamaha almışhm. Babanı
ANNE Ama bir şey yapmalısın.
borcumu taksit taksit öderim diye düşünüyordu, ne
KUKI Yapacağım zaten.
de olsa düzenli bir gelirim olacakh. Ama düzenli bir
ANNE Ne yapacaksın?
KURT Bir şeyler yaparım. şeyim olmadığı içiry motosikleti satmak zorundayım
artık; kullanılıııış bir Yamaha'nın da en fazla bin beş
ANNE İyi de ne yapacaksın?
yüz ettiğini gördüm. Şimdi babama üç bin Mark bor-
KURI Bir şeyler.
(Paııl'un tek gözii ınorarnııştır.) cum var, bu da büyük bir sorun.

PAUL Aptal aptal soru sormak yok. Babamla kavga et- BABA Eğer evinde kalmak istemiyorsary istediğin za-
man bize gelebilirsin.
tim.
ANNE Babanla mı?
PAUL Teşekkür ederim.

PAUL Aptal aptal soru sorrnak yok. Şefimle de, OLGA Benziı,ı pompaslna ne oldu?

KURI Ama seni döven babandı.


PAUL Olga.

PAUL Ne? OLGA Her şey düzeldi mi?


KURT Bunu göziimde canlandırabiliyorym, PAUL Bu adil değil.

BABA Neyi canlandırabilirmişsin gözünde? OLGA Hafta sonu kırlara gidenz, motorun keyfini süre-
ri.z, nedersin?
PAUL Sen hiçbir şeyi canlandıramazsın. Bu dşan çıka-
maz mı?
PAUL Kes şunu. Dayanamtyonırn.
OLGA 'Tamire vermişmiş. Bana
OLGA Neden? .yapmamalıydın bunu.
Ateş olmayan yerden dumaıı çkmaz. Sen sathn onu.
KURT Çünkü benim burada oturup morarmış gözüne
bakmamdan sıkılıyor.
BABA Üç bini biz de verebilirdik.

BABA Tamam, sus. Paul.


ANNE Neden biz verecekmişiz, anlamıyorum.
PAUL Evet. BABA Yoksa dayak yiyecek babasından.

BABA Bir şey içmek ister misin? ANNE O da babasını dövsün o z.ıman.
PAUL Evet.
BABA Versek iyi olurdu.

KURI Ne yapmaya çalışhğı belli. Benim ateş yüzlü ANNE O bir kere Olga'yla evli bile değil. Hem nasıl öde-

|,
olduğumu görünce, ne yapabileceğini düşiindü gitti

l]
l
I

ii
,11i.
E-
30 3,I

yecek? Düzenli bir maaşı yok. OLGA Ne dedi?


BABA Yazık. Çok yazık PAUL İkinizin arasındaki pislikleri söyledi. Sapık şeyleri.
PAUL Nasıl gidiyor? OLGA Biz kardeşiz.
KURI Ne? !
PAUL Ya. Kardeşlermiş... Bana hiçbir şey ifade etmiyor
PAUL Nasıl, diye sordum. Mesela yüzün nasıl? bu.
KURI Niye böyle boktan sorular soruyorsun? OLGA Bu yüzden doğal bir yakınlık var tabii. Biz bir ai-
PAUL Hiç de boktan değildi sorum. |eyiz.
KURT Sohbet etmek ıni istiyorsun? PAUL Böyle aile filan olunmaa bu kadar yakın. Normal
PAUL Neden olmasın? değil bu. Sapıklık.
KURT Benimle etme. Benimle etme. OLGA Öyle deme.
PAUL Beni bok gibi görüyorsun değil mi? PAUL Sen bir orospusun. Boktan küçük bir orospu.
KURT Çok zekisin. Seni hep öyle gördüm. O[,GA Ona bunlan söylemeyecektin.
PAUL Peki bunun sebebi var mı? KURT Neden?
KURI Sebebi olmasr şart mı? OLGA Gitti işte.
PAUL Hayır. O zaman sen de kız arkadaşlmin akrabası KURT Ne olmuş yani? Thm zamanıydı.
olan şu göt herifsin. OLGA Çok köhiyüm.
KURI Onunla akrabayım evet, ama senin de kızlann ka- KURT Seni onunla görmeye dayanamıyordum.
mışı olmadığı hakkında en ufak fikrin bile yok. OLGA Şimdi gitti işte. Hiç bir şey bilmiyorum.
PAUL Olga'nın kamışı olmadığını kimse benden daha KURI Bir şey bilmen gerekmiyor ki. Nasıl da sinsiydi.
iyi bılenıez. (Aptal aptal giiler) Burada kaybedeceği hiçbir şey yokfu.
KIIRT Öyle mi dersin OLGA Beııim için neyin iyi, neyin kötii olduğunu sen mi
PAUL Ne? biliyorsun?
KURT Ağır bonıbalar,içinde en kolayı gübre bombasıdır. :'\URT Bazen senden daha iyi bildiğimi, düşünüyorum,
Bunun için gazete, mazot, pamuk ya da kumaş parça- senin dilini yabancı bir ağza sokfuğunu mesela.
sı gerekir. Ve gübre. Gübreyi gazete kAğıdından bir OLGA Arhk geçti o günler.
kütaha dökersin. Üstiine de pamuk. İyice paketlersin. KURT İyi o zaman.
Sıkıca, bu çok önetnli, sımsrkr. Pamuğa mazot döker- OI.,GA Bilmiyorum. Bir şeyler kıniıp parçalanıyor içim-
sin. Kibriti çakıp fırlahrsın ve kendini olabildiğince de. Serı bunu anlayamazsın.
uzağa yere atarsın. (Patlatnfl aarrnış glbi yapar) Bu, KURI Anlıyorum, bende de oluyor aynısı.
umm! BABA Çok mü köhi durumdasın?
OLGA Bağırma bana! ANNE Tabii ki kötü durumda. Sorduğun şye bak
PAUL Neler dedi kardeşin bana. BABA Rahat bırak beni. Ben ondan duymak isüyorum.
OLGA Neler dedi? Köhi durumda mı değil mi? Çok mu köhi?
PAUL Bu iğrenç. İgrenç öyle değil mi? ANNE Görmüyor musun halini? Onu iizüyorsun. Tabii ki
i

il
l,
l,
ıl,
li,

tk"
nl
li'
ll.

33
kötü durunıda. Bunu anlaıııan'lazım.
KURI Sessiz ol. Ses istemiyorum. Okumalıyım.
BABA Anlayabiliyorum. Anıa ben kadın değilim. Bu yüz- OLGA Hiç olmazsa bakabilir miyim?
den bilenıeırı, sormak istiyoruııı.
KURT Bakılacak bir şey yok.
ANNE Bazen soru sortnamalı insan. Yarasrnı deşiyorsun.
ANNE Ne zamandı tam hatırlamıyorum ama bir kere-
OLGA İyiyim.
sinde olmuştu bu. Fark edilmeyecek gibi değildi, ha-
ANNE Efendim?
tırlıyorum. Bu değişim gözlerinden okunuyordu.
OLGA İyiyim, baba. Fena değilim.
Sonra aniden kapanıverdi içine.
BABA Gördün mü, bunu duymak istiyordum. BABA Gene öyle ofuruyor.
ANNE Rahatça uyuyabilmen içiry masada her şeyin yo- ANNE Yapılacak bir şey yok. Eğer neşeli değilse ne yapa-
lunda gitmesi için, sen önce şu gazeteyi kaldır orta-
lım.
dan.
BABA Kurt. Hareketlen biraz.
BABA Ben demek istemiştim ki: Senin ağzından değil,
KURr Hayır.
onun ağzından duymak istediğimi söyledim, o kadar,
BABA Biraz Lumıldasan.
ANNE Ama senin ağzından çıktı. KURT Hiç kımıldayamam.
BABA Benim ağzımdan mı? BABA Senin yaşındaki bühin gençler futbol oynuyor.
ANNE Kendini rahatlatmak istedin sen. Aman aile içinde KURT Gençler deme.
sorun olmasın. Karşında ofuran üzgün, terk edilmiş
BABA Bir top alalım da...
kızın senin gözünde bir mikrop. Akşam yemeğini yer-
KURT Top mop almayacağız. Yeşillikte iki budala gibi to-
ken rahatsız ediyor bu görüntii seni. Bu yüzden de
pu oradan oraya atmayacağız.
her şey yolunda, diyene kadar eziyet ediyorsun- Hal-
BABA Ben budala değilim.
buki hiçbir şey yolrında filan değil. Yalan söyleme (ksa bir sessizlik)
ona Olga! Ona içinde bir şeylerin koptuğunu söyle,
Başka şeyter de yapabiliriz.
sorulannın canını aothğını söyle!
KURT Tabii. Ben burada ofurmaya devam ederim. Sen
KURT Haydi Ogu, gidelim. de bir yerlere gidersin. Böylece başka bir şey yapmış
OLGA Tamam. oluruz.
ANNE Yne başardın. Çocuklanmız bizimle yemek ye- ANNE Sen babasıo uyma ona. Bırak tarhşma.
mek istemiyorlar.
KURT Orıunla top oynasana.
(Kıırt kitap okur. Olga oııa bakar)
BABA Annene saygısızlık ebne. Sanki top oynamak için
OLGA Ne okuyorsun? sana mı ihtiyacım var. Benimle top oynaman benim
(Kıırt okınııaya ilwam eder)
için büyük bir lütuf mu sanki? İşte burada yarulıyor-
Ne okuyorsun?
sun canun. Bu, sana yaphğım son teklifti.
(Kıırt kitabı kısa bir siire yuknn kaldınr, sonra lıemen in,
KURT İyi, öyleyse bundan sonra tek başına oyn.ırsın.
iliir. Olga bir şey göremenıiştir)
Trpk senin yaşındaki delikantılar gibi.
Güzel mi?
OLGA Ötl blr hayvanın çöreklendiği hissi çöktti içime
35

yine. Tam buramda. Soğuk bir ceset gibi üzerime çök- ANNE Eve birlikte geldiler ve heınen odaya Ektür. Ses-
tti, beni ağırlaştırdı. Paul'ün hızı farklıydı. Ama ben lendiın, cevap gelmedi. Bende Kurt'un odasına gir-
bunu ancak şimdi, şu ağırlık iizerime çöktüğünde dim baktım ki, her şey darmadağınık , ikisi halının
fark edebiliyorum. üstüne ofurmuş öyle bakıyorlardı.
KUKI (Ezbere ya da kitaptan okııyarak alıntı yapar) "Ev- BABA E, sonra?
ren ateşten doğar ve sonsuzluk içinde sürekli değişe- ANNE Sonrası yok. Kendi hallerine bırakhm.
ıek belirli dönemlerde tekrar ateşe kanşıp yok olur." BABA Belki de hastadırlar.
KUKI Ağllama. ANNE Evet, belki. Olabilir.
OLGA Öyle yalnızım ki. BABA Hastalandınız mı? Bir şey mi oldu?
KURT Ben vanm ya. Sana her şeyi verebilirim. ANNE Hiç boşuna yorulma. Ben vazgeçtim. Bugün ko-
OLGA Sen de elinde faz|a bir şey olmayan genç bir er- nuşmaz bunlar.
il
i] keksin sadece. BABA Ne güzel yemek.
KURI Üçki şişesini göstrir) Bunu ben getirdim. Beynimi- (OIga uykusun da bağrır )
!

i,,
l1
1

ı] zin imajını değiştirelim biraz. KUKI Olga ne oldu?


OLGA
i,,
OLGA Aman gene mi? Hayır. Dokunma bana.
KURT Kafamın içine kramp giriyor. Gevşemeliyim. Al- KURT Ne oldu ya. Rüya gördün sadece.
kolle. Sen iç önce. OLGA Evet.
OLGA Ama içmemem lazırn. KURT Sakin ol.
KURT Tam tersine. İçmen lazım. Sen hastasın ya. (Olga'yn kollarına alır)
OLGA Hayır. Ot GA Nasıl kokuyorsun öyle.
KURT Evet. Sen hpkı benim gibisin. KURT Nasıl?
OLGA Seıı hasta değilsin ki. OI,GA ftpk benim gibi. Kusası geliyor insanın. (Ağtar)
(Kurt giilr) Rüyamda seni gördüm. Yüzünde merhem vardı. Boş-
Gülme öyle. luğa baloyordun ve yüzün yüzüme çok yakındı. San-
(Kurt gülu) ki ölü gibiydin.
Böyle güliince yiizün hayvana benziyor. KURT Şu iğrenç niyalannı bana anlatma. Yat arhk ben
dçki içu) yarundayım.
BABA Bir şeyler söylesene Kurt. Neden konuşmuyor OI-GA Olmasan daha iyi. Bırak beni.
bu? KI,JRT Aptal olma.
.ANNE Onu hiç anlamadım gitti. Bütün giln hiçbir şey OI,GA Aptal değilim. Korkuyorum.
il; söylemedi. ( liasizlik. Karanlığa balarlar )
]

]
BABA Hasta mısın sen? Kl,rRr Ben halının üzerinde yatanm. (Yqe uzınır)
ANNE OI,GA Kuıt.
i

,l
ll Olga da hiç konuşmuyor.
l
il
:i
BABA Bir şey mi oldu? Ne yapabiliriz? Kl.JRf Ne var?
,l.
ll
ii
ll ]

l!]

L
i]l
li
tİ! ]

i,,

36
37
OLGA Hiç. OLGA Peki ya sapıklığım?
KURT Yat artık. PAUL Geçer. Belki bir süre öyle olmuş olabilirsin. Sonra
OLGA Peki. her şey olması gerektiği gibi olur.
PAUL Olga'yla konuşmam lazım. OLGA Arhk her şey naşl olmalı? Sen nasıl olmamı isti-
BABA Biz de konuşmak istiyoruz. yorsun?
ANNE Ne yaptın ona. Gittiğinden beri mahvoldu. PAUL Olga. Ben elimden geleni yaplyorum. Biz birbiri-
PAUL Bu sözleri bana söyleyeceğine, önce şuna bir bak. mize yakışıyoruz, herkes öyle diyor. Bir kere daha de-
Harika oğluna. Hastanın biri o. Onu o kadar başıboş
neyebiliriz. Ne dersin?
bırakıyorsunuz, sonra da Olga neden böyle garipleşti (Sessizlik)
diye şaşıp kalıyorsunuz. Üstelik Olga'nın doğduğuıı-
Cevap vermek istemiyorsun. Sana zaman tanrnm.
dan beri kendini kardeşine adadığını bildiğiniz iıalCe.
OLGA İhtiyaom yok. İstediğini yap. Söylediklerinin hep-
ANNE Kurfunki normal bir ergenlik. Ama sen, sen kızı- sini toplayıp içine sıç. Bu senin boktan küçük orospu-
mın kalbini kırdıry evet evet kalbini kırdın onun.
nun cevabı.
BABA Bırak artık. BABA Gene gelmediler. Arhk yemek de rni yemiyorlar!
PAUL Bence onu norrnal ergenliğiyle paketleyip tımar- ANNE Yemeklerini merdivene koyuyorum.
haneye tıkınalı.
BABA Yemeklerini arkalanndan mı taşıyorsun. Bunu da
OLGA Sen ne istiyorsun? mı görecektim? Taşıyorsun da, yiyorlar mı bari?
PAUL Konuşmak. Seninle konuşmak istiyorum. ANNE Boş tabaklan yine merdivene koyuyorlaç belki de
OLGA Boktan küçük bir orospuyla mı? tuvalete döküyorlardır yemekleri.
PAUL Cinler tepesine Ekınca insanın öyle diyor talıii. BABA Yukanda öyle hayvhn gibi yaşıyorlar.
OLGA Ben bir }<ere bile boktan küçük orospu demedim. ANNE Bir de ne ttir bir hayvan olduklannı anlayabilsek.
PAUL Sen bir kadınsın. BABA Doldurulmuş hayvanlar. Doldurulmuş.
OLGA Yaa.
(Anne güIer)
PAUL Aslında özür dilemek isüyorum. Bu yüzden bura-
ANNE Bizden hiç hoşlanmıyorlar. Birbirimizden hoşlan-
ya geldim. Ama bunun benim suçuın olmadığını da
madığımızAan daha az hoşlanıyorlar bizden. Bizimle
söylemek isüyorum. Eğer beni öfkelendirmeseydi,
yemek yemektense aç kalmayı tercih ediyorlar.
bunu söylemezdim sana, ama o küçtik fırlama...
BABA Ama biz hoşlanıyonız birbirimizden. Az önce
OLGA Yaa. güldıin ya.
iı'
PAUL Kurt'un daha gelişmemiş bir ftrlama olduğunu ka- (Anne bir şq
li,
li demez.)
ji bul ehnek gerek. Ne kadar da kıskanç bilerek 1,alıb
'bunu, ikimizi ayırmak için, ben anlamışhm. Bu yüz- Biz hiç olmazsa h6l6 birlikte yemek yiyoruz.
li Aİ{NE Hiç olmazsa...
den şimdi aEklıyorum. Bizim aramızda hiçbir sorun
l,
l,,
li:
KURT Okul uygun bir yer. Ya da market... Otopark zoç
i; yoktu, sadece üçtincü bir kişi arayagirdi, bu yüzden
ama daha uygun bir yer. İyi uğraşılırsa, çok gtiael
,

oldu.
patlar. Ne olursa olsun kilise de çok uygun bu iş için.
3{İ
39

OLGA Şimdi neden bir başkasının değil de senin yanln- biiyle çldırmasına sen sebep oldury şimdi de durmuş
da olduğumu öğrenmek istemiyor musun? bize sızlanıp duruyorsun.
KURl' Hayu. Benim için fark etmez, zaten biliyorum. BABA Bırak kalsın olduğu yerde. Kızımız senden
OLGA Sana söylemedim ki, nereden biliyorsun? hoşlanıyor.
KURI Ben bunu bilmek filan istemiyorum. Ama sen söy- PAUL Bilmiyorum.
lemek istiyorsun. Söyle haydi. BABA Sen yine gelip gitmeye devam et, bir süre sonra
OLGA Hiçbir şey söylemek istemiyorum. yumuşar.
KURI' O zaman söyleme. PAUL Hiçbir şey yumuşamayacak diyorum size, o
OLGA Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Saatlerdir Kurt'la birlikte yukanda ofurduğu sürece hiçbir şey
aynarun önünde dikiliyorum, surahml parçalamak yumuşamayacak. Hatta daha da kahlaşacak, beton gi-
geliyor içimden. Çünkü kendimi bütünüyle göremi- bi kaskah... Bu, gün gibi ortada, ta uzaktan bile belli
yorum. Çenemi aşağıdan, saç örgümün başladığı yeri oluyor. \

arkadan göremiyorum. Arkamı dönüyorum, yüzümü ANNE Bu ahmak.


şekilden şekle sokuyorum, iki ayna koyuyorum karşı-
BABA Ne olmuş ahmaksa. Eğer o ikisini birbirinden
lıklı, ama yine de kendimi parça parça görüyorum. ayırmak istiyorsak, elimizin alhnda bir ahmak bulun-
Bazen kendimi bir çarmıhın tam ortasında görüyo- maşının ne sakıncası var? Üstelik o kadar da ahmak
rum. Aynı bana benzeyen bir kadını. Kendime dikiyo- değil.
rum gözlerimi, bulanık bakışlarl4 gırtlağımı sıkmak ANNE İtlsinl ayumayı başaramayacak.
isteyinceye kadar bakıyorum. Bazen de kendime el BABA O da beceremezse kim becerecek?
(Anne omuz sillcer)
sallıyorum, korku içinde bana bakan o yabancı bakış-
lan yakalıyonım. Diğer insanlar gibi görünüyorum. Üstelik böyle bir adam uzun vadede ergenlik çağında-
Bu şhirde benden en az iki tane vardır. ki erkek kardeşten başka bir şeydir.
OLGA Nereyegidiyorsun? ANNE Ne bileyim. Ben hiçbir şey bilmiyorum, yoqgu-
KUKI Gidiyorum. num.
OLGA Nereye gittiğini söylemeyecek misin? KURT Siz hepiniz hayah yanlış anlıyorsunuz. İnsan bir
KURT Hayır. makinedir. Yakıt yanar ve öyle hareket eder bu araç.
OLGA Yine gelecek misin peki? Böylelikle ısı oluşur. İnsary yandı$ sürece yaşıyor de-
KUKI Evet. mektir. ÖlU blr insan soğukfuç çünkü içinde bir şey
OLGA Ben de seninle geleyim. yanmıyoııdur. Isı, ateş işte formül bu, bu biyoloiik bir
KURT Hayır. şey.Hiç de sizin düşündüğüntlz gibi değil. Siz kendi-
BABA Bu kadar ciddiye alma. Geçh gitti. Öyle bir dö- nizi hep diğerleriyle ilişkilerinize göre değerlendiri-
nemdi. Doktorla konuştuk, böyle dönemleroluç dedi. yorsunuz, başka bir şey görmüyor gözünüz.
PAUL Ben böyle bir dönem filan istemiyorum. Suretinizi başka insanlarda görmelç onlann da siz-
ANNE Senin suçuru onu bu döneme sen sokfun, kızın den bir şeyler görüp öğrendiklerini düşiinmek isüyor-
ff,

41

bunlann hepsi pislik. Siz


iii.
l;

l, sunuz. Bütün yal.nızca BABA Sessiz ol. Sana su getireyim.


PAUL
ll,
başkalanna bakıyorsunuz. Yok oluyorsunuz. Diğerle- Su istemiyorum. Düzmek istiyorum. Evde dtizn-
li ri gibi iyice yokolana kadar seyreltiyorsunuz kendini- cek bir şeyiniz yok mu?
ANNE (Kıırt ae Olga'ya) Haydi yukan
lI
llı
|,
ll zi. Böyle olması gerektiğini düşünmek en büyük hata- Ekın siz, sabaha
i!
nız. Sizi bağlannızdan koparıp almalı ve birey olma- bir şeyi kalmaz.
ii
il nız sağlanmalı, yabancı düşünceleri kafanızdan kov- PAUL Koca evde düzecek hiçbir şey yok. Olga, küçük
il
,t
malı, her yeri sımsrkı kapamalı, dışan uzanan duyar- abla. Sen hiç düzüştün mü?
il galar olmamalr, deniz anasl gibi kör ve kapalı olmalı, OLGA Evet.
ama silahlı da olmalı, yaklaşanı yakmalı, öfkesiz. Ağız KURT O senin ablan değil.
kapalı, kulaklar kapah! BABA İşte suyun. İç ve çeneni kapu.Sen sarhoşsun.
OLGA Senin yaphğını anlamışhm! PAUL Bir daha söyle. Sarhoş. Ne zamandır sarhoş olma-
KUKI Neyi yaphğımı? mışhm. Sen beni hiç tanımıyorsun.
OLGA Kiliseyi yaktığını. Sen yaktın. KURT Sen pis bir ayyaşsın.
KURI Neden? ANNE Sus.
OLGA İkl hafta önce amban da. Adım gibi eminim bun- PAUL (Kurt'a) Bir daha söylbsene. Söyle de kafanı duva-
dan. Benim yanımda yahp bütiin gece uyumadığı- ra yapışhraylm.
nın farkındayım. Bir yerleri yakhğında hep böyle olu- KUKI Sen boktan bir ayyaşsın.
yor. (Paıı! güler)
KURT Kanıtlayamazsın. PAUL Seni küçük götü boklu. Bunun göhine bir şey so-
OLGA Kanıtlanm. Her şey bodrumda, kiliseyi yakhğın kup kan işetmeli. Ne dersiıı?
gece rahat rahat bakhm her şeye. Tenin bile benzin ko- BABA Burada kalabilirsin bu gece. Kanepede yatarsın.
kuyordu. PAUL Kanepe.,
KURT E, ne olacak şimdi? '.:\iNE Bir de kcıva koyanz yanlna.
OLGA Belki annemlere söylerim, ya da hemen polise. PA1JL Ben kusmam. Lanetolsun. Ben yukanda uyuyaca-
KURT Bunuyapmayacağınıbiliyoıuın. ğım. Olga'nın yanında.
OLGA Yapanm. KLjRf, O zaman hiç uyuyamıvsın.
KURI Numara yapıyorsun. Bundan vazgeçmen için ne BABA Suyunu iç ve şurayauzan.
yapmam Lazım? PAUL Sıçanm senin suyuna be. tİçd Ne bakıyor§unuz
OLGA Beni de yanrna al, bir dahaki sefere. öyle? Bok herifler (Kugr)
ANNE Evine git, sarhoşsun sen. Oi-GA Ne iğrençbir insan.
PAUL Olmaz, babam silaluna sanldı bile. Kl.Jnr Kova da yok ortada.
BABA Bırak gelsin. 8ABA İşte. Kova geldi.
PAUL Selam Kurt, seni götti boklu, Paul sarhoş oğ[um, AhlNE Kusacaksan fuvalete git.
hiç bakma öy[e. PAUL Ah. Halı. Hah için kusura bakmayın
F
li,
l,
l

42 43

BABA Bez getirin. Bütün bunları, biz iki yaşlının uğraşacak işi olsun di-
PAUL Ah. , ye yapıyorlar.Biz odadan Ekar çkmaz hemen düzeli-
OLGA Yine kusuyor. yorlar, normale dönüyoç işlerinin başına geçiyorlar.
(Paııl kusnr) Kendilerini feda ediyorlar bizim için.
BABA O zaman öyle alık alık bakıp durmayın! Kova! BABA Bazen kendime soruyorum, acaba bizi gerçekten
Bez! Çıkann şunu buradan. Tuvalete götiirün. Orada işitiyorlar mı diye.
kussun iyice. KURI (Alıııtı yapar) "Karşıt güçler vardır. Şeylerin olu-
KURT Ona dokunmam. şumunu sağlayan güçlere kavga ve mücadele adı ve-
PAUL Ah. rilirkeru dünyayı ateşleyen güçlere ise dirlik ve banş
( Anne tenıizlik nıalzemeleriyle gelir) adı verilir."
OLGA Yatmaya gidelim mi. Haydi gel. (Olga ile Kurt karanlıkta Paııl'iiıı öniinde itikilir)
KUKI İyi uykular pislik herif. PAUL Ne istiyorsunuz?
PAUL Ah. OLGA Bir kere daha güzellikle söylüyoruz. Defol git.
ANNE Biç iki yıl daha böyle. Orıdan sonra çekip giderleç , Topla pılını pırhnı ve ikile.
biz gene ikimiz baş başa kalınz. PAUL Ne? Yoksa kardeşini mi getiriısin yani. Burada ka-
BABA Hıı. lıyorum, senin ailen davet etti beni.
ANNE O zaman birbirimize ayıracak zamanımız olur. OLGA İÇne edeyim senin davetinin. Seni burada istemi-
İklslyle çekişmekten de kurfuluruz. , yoruz,haydi ikile.
BABA O zaman rahatça miskin miskin ofuracak ve titre- PAUL Hayır.
yecek dünya kadar vaktimiz olacak. OLGA lJir kere güzellikle söyledik. Eğer yann höl6 bura-
ANNE Biz şimdi bile bu çoluk çocuk işleri için çok yaşlı- da gönirsek kanşmayız.
yız. Elbet bir gün bütiin bunlardan kurfulace.ğımuza- AI{NE Oo, iki erkek baş başa.
ınan gelecek. BABA Bize içecek bir şey getirir misin? Lütfen.
BABA E, ne olacak o zaman? (Anne iki barikk getiir, Baba oe Paul içuln.)
ANNE Onlardan baş}ıa konuşacak bir şeyimiz yok mu Paul çok iyi oynuyor.
yani? ANNE Ya?
BABA Var tabii. Ama bu ikisi birtakım haltlar kanşhrdık- BABA Ben pek iyi oynayamıyorum bu yaşlı kemiklerim-
lanndan beri kendimizi daha iyi hissediyonız, farlın-
,

le.
da mısın? Eskisinden daha iazla konuşuyonız. PAUL Ben hızlı oynuyorum, ama Hans da iyi top kulla-
ANNE Belki de büfiin bunlan bizim için yapıyorlardır. ıuyor.
Akıltı uslu çocuklar olarak bize iyilik ediyorlardır. Ke- ANNE Eskiden de öyleydi, bunun yaşla ilgisi yok.
pazelikler çıkanp aptal num.ırası yapıyorlaç burayı PAUL Duş yapacağım.
hmarhaneye çeviriyorlaç arkadaşlan Paul'ü de ortak (Çılur)
ediyorlar numaralanna. BABA İnsan Paul'le konuşabiliyor. Tam bir erkek.
ffT
l;,"

!,l
il
,ll
44
bile, ben sanki arkamda bir şey kımıldıyo*,ru r;:
ANNE Bu iyiye işaret. Paul kustuğunda konuştular, İyi
,;],

donup kalıyorum. Kurt tuğla duvardan beni çekerek


bir etki bıraktı paul.
eve sokuyor ve içeride elimi bir an olsun bırakmıyor.
BABA Bir an onları hiç aklıma getirmemiştiın. Derin bir nefes alıyorum, tir tir titriyorum, bilmiyo-
(paul çıplaktır ae eliııde içi kiil dolıı koca bir çöp torbosı
rum belki de üşüyorum, ama kafam açık ve net, hafif-
aartlır)
lemişim, durmadan kıkırdayabilirim. Duruyoruz,
PAUL İşte.
gözlerimiz karanlığa alışıyoç ay ışığı yere beya z çizgi-
ANNE Üstüne bir şey giy.
ler çiziyor. Her yer yansrdikilmiş eşyalarla, dikiş ma-
PAUL İşte.
kineleriyle dolu. Masalann üstüne kumaşlar yayılmış
BABA Neymiş o? Bir şey giy üstüne.
bazı duvarlarda kumaş toplannın bulunduğu askılar
PAUL İşte. Giyeceklerim burada. Sırt çantam burada,
var. Heyecandan daha dışndayken fuvaletim gel-
Hepsi yanmlş.
mişü. Burada istediğin yere işeyebilirsin, bir dikiş ma-
BABA Ne oldu? kinesinin üzerine, diyoa iki saat sonra nasılsa hiçbir
pAUL Bunlar çıldırmış. Tamamen detirmişler. İkisi de. Tı_
şey kalmayacak burada. Kıkırdıyorum, ama olduğum
marhaneye yahrmak gerek bunlan. Hemen.
yerde halının üstiine ofuruyorum, çiçek ve hayvan
BABA Kapa çeneni. Neler oluyor burada? Çıplak bir desenli bir motife bakıyorum, onlar da sanldıklan
adam karşımda dikilmiş bana çocuklanmı hmarhane-
kumaş toplanndan karanlığa bakıyorlar. Kurt hAlA eli-
ye atmak lazrm diyor. Ne demek oluyor bu?
mi sıkı sıkı fufuyor ve çok ciddi.'Çakmağını, masadan
ANNE Sakin o1. Eşyalannı yakmışlaç hepsi bu. aşağı doğru tızanan kumaşa doğru fufuyoç birden
BABA Başka bir şey yok mu? her şey aydınlanıyoı; hayvanlar yukan kıvnlarak yok
PAUL. Hayır. oluyoç gölgelerin Kurt'un yüzünde nasıl dans ettiği-
BABA Başka bir şey yok öyle mi. Bu nasıl iş? Kuşatnıa al-
ne bakıyorum. Sonra ikimiz de kapıya gidiyoruz, ar-
hndayız. Kendi dört duvanmın içinde terör. Provo-
kamızda bir şeyler çatırdıyor, pis bir koku yayı|ıyoç
kasyona gelmeyeceğim. Sizin emellerinize alet olma-
önümüzde dikiş atölyesi. Şimdi başlıyoç diyor Kurt.
yacağım! Sizi nankör yarahklar! Beni çıldırtamaya-
Şimdi pencereyi açmam gerektiğini biliyorum. Torba-
caksınız, bö},le 1,apacağını sanan çok aldanır!
dan şişeleri çkanyor ve kapaklanı,ıı aşağı doğru bas-
ANNE Çıldırdın bile. hnyor. Koku geliyoç bez parçalannı içine iüyor. Yan-
9LGA Binayı iyi bilirse& çok basit. İtk binamı ikimiz de darı onun zor bir tamirat yapan bir zanaatkAr gibi na-
pek iyi bitmiyorduk. Sesler geceleri iyice büyüyoç ben
şl konsantre olup çalışhğına bakıyorum. Şişeler yerde
de gözlerimi öyle kocaman açıyorum ki gözyaşlanm
sırıı sıra dizili duruyor. Kurt birincisini alıyoç birkaç
yanaklanmdan aşağı süzülüyor. Kurt bir taş ahyoç
lıere hızla çeviriyoç çakmağını beze fufuyor. Bana
buradan içeri gireceğiz, diyor, taş tuğlalı binaya doğ- ııza[y91 ben elimde o şey, yüzümde dumanı, sallayıp
ru uçuyor. Bütün evi yıkh sanıyorum, çünkü l<ınklar
duvara doğru fırlahyorum. Ortalık aydınlanıyoç ısı-
bühin gece parçalanıp duruyor, oysa yere dökti[enler
Dic, birdeo hızla duvar kAğıtlan yanıyoç alevler
yalnızca cam parçalan. Kurt kınk camdan içeri girmiş
46 47
kumaş toplanna ulaşıyoç ben durup bakıyorum, ama ANNE Ay.
Kurt bu sırada ikinci şişeyi firlatmış şişe bir masada BABA İçeri gelıne, bu sapıth. Paul'ti getir.
patlıyor ve ateş gürüldüyor, heınen sonraki şişeyi at- ANNE Olur.
malıyım, epeydir tuttuğum hava boşalıyor, dikiş ma- BABA Kes şunu. Bir şeyler söyle. Hoşuna gitmeyen bir
kinesinin üstünde pattayan şişenin ardından haykırı_ şey varsa kırıp dökeceğine konuş. .

yorum, sandalye yanıyor, alev denizi içinde kalıyoç PAUL Deli bu.
kurt frrlatıyoç ben alev bulutları kükrerken şişelerin (Birlcaç lwnıledeKıırt'u yere yatırır, dizini Kurt'un sırtı-
nasıl dağılıp parçalandığına bakıyorum, sıcak bir rüz- ıu aastırıp koluıııı dışarı doğrıı biıker. f.urt acı içinde fu-
gAr eserken gözlerimin önünde, gitmek istemiyorum, ğırır.)
hAli bağırdığımı duyuyorum, bir şy görmeden bir şi- Yaphğın tek şey k.p dökmek.
şe daha fırlahyorum, gülüyorum, sıcaklığı
hissediyo- ANNE Canrnı aotm4 kolunu kıracaksın.
rum yüzümde, saçlanmda, sıcaklık ağzımı ve derimin pAuL hkıı hastanesine götürmek gerek bunu. sonunda
her yanını ısınyoç bir kere daha sessizce kıkırdıyo- anladınız mı?
rum, işte buradayım diye düşünüyorum, sonunda bu- ANNE Bırak arhk. Bak sakinleşti.
radayım işte. Oradan nasrl çıkhğımı bilmiyorum, Dı- PAUL Ben sakinleştirdim. Buna hep ihtiyao olacak.
şanda çimenlerin üstüne oturdum, carnlann arkasıır_ BABA Bırak onu. Arhk bir şy yapmıyor,
da nasıl da ışıldadığına bakhm. Yine benim elimi tut_ PAUL Nasıl istersen.
tu ve eve döndtltç hiç acele etmederu o a§am,tek ke- Ayağa lcalkar. I(ıırt gözleri l«ıwlı lnreketsiz yatar)
time bile ebnedik. Haydı. Kalk ayağa. Öıi numarası yapma.
BABA. Anna'nın yanrna köye gidiyorsun. Yaz boyunca BABA Kurt. Ayağa kalk Daha rırtalığı toplayacaksın.
onun yanında kalacalç ona yardım edeceksin. orılann (kurt lureketsizdir. paul telçne atar)
güçtü kuwetli erkeklere ihtiyaçtan var. Çalısmak sa- PAUL Sana söyieneni yap.
na da iyi gelecektir. Burada boş looş oturmaktan daha ANNE ahak yok. (kırt'un yanına
Hayır. Kimseye tekme
iyi. çökt.) Kurt Neden böyle yapıyoılsun? Bizi çok tizü-
(Kurt halar) yorsun. (Afur)
Bir şey söylemene gerek yok. Her şey ayarlandı"Ze- PAUL Bunabakmayacağını.
min kattaki odada kalacaksın, sadece sana ait olacak BABA Süpürgeyigetireyim.
(Kurt bir cam alır ae kırar) OLGA Sevgili Kurt. Sen gittiğinden beri lıer şey çok baş-
Bu da ne demek? ka. Her şey soğuk ve karanlık Eşyalara yapışıyorı,ım
(Kurt güriittü çıkarır. Ötnıi değil, gkinilir.) sıl« sıkı, ama 8eceleri vatak yufuyor beni. Dşandan
Bırak saçmalamayı. Bırak onu. Bir iş
yaramaz, Her her şeyi ama her şyi yapıyorlar. sürekli bir saldın ha-
şeyi de k np döksen teyzene gidiyorsun. lindeler. Olabildiğince geri çekıneye
çalışıyorum ken-
(kurt eline ne *eçerse hrıp ilölcer, fubası onu engelleme_ dimi, ama olmuyor. Dün beni kapının önüne
Ekardı-
ye çalışırken sağa sola firlatır eliııilekileri) lar. Hiçbir şey göremedim. Beni arabaya kadar taşıdı-

\

49

kendine yardım etmen gerekiyor. Biz senin iyiliğini is-


lar. Bacaklanm var mı yok mu onu bile bilmiyordum.
tiyoruz.
Deniz kıyısına götürdüler ve denizde ıslathlar kendi-
lerini. Gözlerimi kırpıştırmaktan hiçbir şey göremi-
BABA Mesela Paul'ü hemen gönderdik buradan.

yordum. Sanınm, ben de suya girecek ve gülecek ol-


ANNE Belki bize anlatırsıry ben de anlanm. Neden böyle
yaphğını anlamak istiyorum. Ben her zaman senin ya-
saydım çok sevineceklerdi. Bugün bühin gün yatakta-
nındayım, sen benim çocuğumsun.
yım, sanınm ateşim çıktı, ölmek üzereyim. Sana te-
KURI Dokunma bana.
şekkür borçluyum. Olgu
KUR-t Sevgili Olga. Burası bir köy işte. Tamam. Sana bu- ANNE Dokunmuyorum. En azından bir şey söyledin.
Göreceksin her şey ne kadar güzel olacak. Yann poli-
rayı anlatayım. Çimlerde yahnca böcekler elinde do-
se gideriz. Biz sana yardım edeceğiz. Her şey sana
laşıyor insanın. Burası ev kadar köhi değil, ama daha
yardımo olmak için.
köhisü teyzem. Uyuduğumu sandığı zaman merdi-
OLGA rBir şey yapamazdım. Ben uyurken bodruma gir-
venlerden yukan çıkıyoç yatağımın yanında duruyor
mişler. Nereden akıllanna geldi, t,ıilmiyorum.
ve nasıl uyuduğuma bakıyor. Ben uyumuyorum as-
lındo neredeyse nefesbile almıyorum. Uzun uzun Ci-
KURT Dert etme.
kiliyoı sonra iç çekip merdivenlerden aşağı iniyor. OLGA Sabah polise gideceksin. Seni fufuklayacaklaç ha-
Daha yeni geldi, ama yaz da geçecek bir gün ve ben
,yır olamaz.
eve döneceğim. Bizi hiçbir kuwet ayıramayacah bu-
KURT Dert etrne. Yapşnam gereken şeyler var. Çekici ge-
tir.
na gayret edeceğim. Çekip gitmek istiyordum bura-
dary ama sonra iyice düştindüm ve bir plan yaphm.
ANNE Hans? Hans uyan!
BABA Ne var ne oldu?
Şiındi gitmei< iyi clınz. Bombalann bile bizi ayırama-
yacağı kadar sıkı kenetleyeceğim ikimizi birbiriışize.
ANNE Odada biri var.
Her şey zamanla ateş lraline gelecek. Kurt.
BABA Ne?
AI\ıNE Biri var.
ANNE Yeniden burada olman ııe güzel. Tekrar buraya,
evine, ailene döneceğini biliyorduk.
BABA Saçmalama.

BABA Ne di,iec*ğinıi bilmiyorum. ANNE Gerçekten. Işı$ yak.

ANNE Kurt. Neden böyle oldu? Sen ne güzel emekler- BABA Hıı. (Işığ yakar) Burada tre aı,ıyorsunuz?
dio minik ellerin benim bir parmağımı bile kawaya- ANNE Siz miydiniz?

mazdı. Ne zaman doldu içine bühin bunlar? Kim ge-


BABA Konuşmak mı istiyorsuııuz? Geç oldu.
tirdi seni bu hale? Bunu yapanbiz olamapz. Ne yapa,
ANNE Konuşmak istemiyorlar Sadece bakıyorlar.
cağız seninle? Seni polise verrnemiz gerek. Seni sen-
BABA Mutfağa gidelim.
den korum a|ıyız.Olga'yı da. Yoksa kendini mahvede-
ANNE Balmumu heykel gibiler.
ceksin. Annene bir şeyler söyle haydi. Bu kadar gad-
BABA Bomozumu giyeyim.
dar olamazsln. Bu yangınlar birer imdat çğlığı, ben
KUnr Tut onu.
K|.Inrr (Alıntı yrwr) "Yeryüzü ile üzerindeki her şey ateş
sana yardım edeceğim. Ama bunun için önce senin
50
51
tarafından yargılanacaktır. Ateşin aklı vardır ve şeyle_
OLGA Gece tuvalete kalkhklarında duyulan döşeme gı-
re hükmeder. Her şey yaklaşan ateş tarafından yargı-
cırtısı yok artık.
lanacak ve yakalanacakhr." Oturmak istiyorum,
KURT Hiçbir zaman olmamıştı ki.
PAUL Kundaklama hakkındaki konuşmalanru duydum
OLGA Konuşmaları, yemek yerkenki,bizebir şeyler söy-
Hatta dumanı tüttiyor, kokusugeliyordu, Arhk be-
lemek istedikleri zamanki konuşmalan. Şimdi o da
nim için her şey apaçık ortadaydı. Kül dolu çöp torba-
yok.
sına bakhğımda içinin benim eşyalanmın olduğunu kuRT Hiçbir zaman olmamışh ki. Öyle uzun zamandan
gördüm, yakılan binalann Olga ile Kurt'un işi oldu-
beri yottu ki, ben bile unutmuşum. Çok yakında sen
demiş-
ğunu anladım. Ailesine evde benzin kokuyor de unutursun her şeyi.
tim, hepsi bu. Zaten ondan sonra da olan oldu, Bina-
olga öylesi
OLGA (Uyktıdıı sayıklar) Ölmedi. İyi vuramadın. Vazgeç-
lan birlikte tutuşturduklannı biliyordum.
_

me. Bitiri işini. Bağırmasın artık Haydi. Öldüremedin


ne titriyoç gözlerini öyle hızlı kırpıştınyordu ki, nere_
onu. H6l6 hareket ediyor. Çırpınıyor. Bir kere yumu-
deyse ben yaphm diye ytizüme haykıracakh, Ben
şak iki kere sert. (Zil çakr)
onun Kurfun yanında olduğunu anlamışhm, Ama PAUL Selam.
tek kelime etmedim.
OL,GA Paul bu.
OLGA Bir şeyler söy[e. KURI Açma kapıyr.
KURI Canım konuşmak istemiyor. OLGA Belki bize yardım eder.
OLGA O kadar sessiz ki. KURT Benim yaıdıma ihtiyacım yok.
KUKI Bunakatlanmalrsın. OLGA Ya benim ihtiyaom varsa.
OLGA En köti.isü de, herkes uykuya daldıktan sonra.
KIJRT Bize kimse yardım edemez. htenburada yapıla-
Kendi kanımın kafamda dolaşhğını duyuyorum, Keş-
cak bir şey yok
ke konuşsalar. kavga etseler bile iyi. Ama bu sessizlik_
PAUL Olga?
te uyumaya korkuyorum. Gözlerimi kapıyorum, sağ
OLGA Evet.
ve sol göz kapaklanmı aEp kapıyorum, ne göreyiry
KURT Sus.
gardırobun kapaklan açılıyor, onlar gandırobun içinde
PAUL Göhirdüler mi Kurfu?
elbiselerimin sağında solunda durup karanlıkta bem_ I(URT Evet, de.
bey az.gözl erle bi ze bakıyorlar.
OLGA Evet.
OLGA Şimdi ne yapacağız? PAUL Yalnız mısın?
KURI Hiç. Kapıyı kapatalım. KURT Evet, de.
OLGA Ev o kadar sessiz ki. OLGA Evet.
KURr Hiçbir şey eskisinden farklı değil, PAUL İçeri girebilir miyim?
OLGA Bir şeyler farklı. KURT Kimse giremez buradan içeri. &iyle ona.
kuRT onlar zaten ölmüşlerdi. Şimdi yahp kaldılar ve OLGA Ona ne söyleyeceğimi biliyorum.
yataklannın içine sızıyorlar. Pek bir fark yok, PAUL Bir şey mi dedin?
53

OLGA (Ayıu aıırla) Yatak odasındalar.


OLGA Hayır. PAUL Bu saatte uyuyorlar mı?
PAUL Girebilir miyim? OLGA Hayır.
uçar,
KUKI Onu içeri alırsan buradaki her şey havaya KURT (Ayııı aııda) Evet.
OLGA Hayır. PAUL Ne demek oluyor bu? Onlarla konuşabilir miyim?
PAUL Kiminle konuşuyorsun? İçerde biri mi var? KURT Hayır.
OLGA Hayır. PA[JL (Şesleııir) Hans? Nereye gitti bunlar?
PAUL Ne oldu. Geleyim mi? oLGA Gİttıler.
OLGA Hayır. KURI (Ayı,ıı aııda) Onlan kimse uyandıramaz artık.
PAUL Peki daha sonra gelsem? OLGA Midem bulanıyor.
OLGA Olur. lrAUL Şu halinize bakın. Ne pis kokuyör burası. Hiç
KUKI Hayır. Neden olur dedin?
Git-
pencere açmaz mısınız siz?
OLGA Ne bileyim ben, Kendimi kötü hissediyorum, KURI' Buraya hiçbir şey giremez. Her taraf kapalı.
ti mi? OLGA Qkar beni buradan.
KUKI Evet.
Ve PAUL İyi ama neden? Neler dönüyor burada?
KUKI Bir insan öldüğünde, ölü olur arhk, Soğuktur, KURT Onlar seni de ele geçirdiler işte.
ateşe atmanın
diğerleri de onu alıp içinde yanacağı bir PAUL Kimler?
* ryisi olduğunu bilirler, Kendini yemeyeni yerleı OLGA Beni de göhiç burası sağlıklı bir yer değil arhk.
kendini yakmayanı yakarl ar, KURT Seni de ele geçirdiler işte.
OLGA Kurt. I'AUL i}en annen-babanla konuşmak istiyorum. Hem de
KURT Efendinı. heınen şimdi.
OLGA Kamım aç, KURI Yatak odasına git de kaldır onlan.
kukr kilere bak, PAUL 'l'abii hemen gidiyorum. İriniz de ı}<lınızı oynat-
OLGA Hiçbir şey yok orda, mlşsrnız.
KUKI Su iç- Ben dünden beri öyle yapnyorum, OLGA Kurt.
OLGA Uzun süre heş su içenıezsin, Yoksa boğulursun, KUR[ Kapa çeneni. Madem bu kadar güçsiiasün bari çe-
KUKI Çok uzun sürmeyecek zaten, neni kapa. Defol git onunla. Ben başımın çaresine ba-
OLGA Buranın havası çok kötü, Beni hasta ediyor, kanı;ı.
KUKIBunakatlanmalısın.Bensanakatlanıyorum. (Paul kireç gihi bir yüzle gei rlöner)
OLGAAmaçokuzunsürmesinbu.Yoksabirbirimiziye- OLGA Kurt öldürdü onlan. Elinde çekiçle sessizce yak-
riz. laşh, ikisini de hakladı. Polise göhirmelerini istemedi-
. KURI Bunun ne işi var burada?
ği için. Ben engel olamadım, beni odama kilitledi,
OLGA Ben içeri aldım, Senin uyuduğunu saıunıştım, uzaktan seslerini, gğlıklannı duyuyordum, elimden
PAUL Annenizle babanız nerde? hiçbir şey gelmedi, kapıyı yumnıkladım, sonra Kurt
KUKI Gittiler,
geldi ve beni dövdü beni hapsetti buraya, günlerdir
tek lokma yemediın. Çıkar beni buradan, her şey bit-
sin arhk. Çok hastayım ben.
KOLAY ALEV ALAN MATERYAL
PAUL Gel. (Oıııı dışnrı çıkarır) Marius von Mayenburg
KURT Gidin. İkiniz de. Polisinize de haber verin. (Sesle-
ııir) Bir hataydı Olga, sen bir hataydın. Tek başıma "İnsary kolay alev alan bir materyaldir," diye yazdı bir
kalmalı, him bağlanhlanmı kesip her yeri tıkamalı- k6ğıda doktprlaç ona bunun ne anlama geldiğini soruyor-
yım, sımsıkı sarıp paketlemeliyim. lar. Yanmalı, her mevsim yanmalı, ama Noel geldiğinde
(Bir siirii beııziıı bidoıııı nrd ardn öııe tloğı,ıı tnşır ae snlıııe, odalardaki ağaçlara mumlar asıldığı zaman, o zaman köhi
ye döku) oluyoç her yerde her dükkAnda bir orman yangını, her
İşte doğumum: Annem benim bacaklannın arasında yanda titrek mııın ışıklan, işte o zaman bakışlannı nereye
baş aşağı sallandığımı gördğ önce yandan sonra da kaEracağını bilemiyor. Sonra şehirde yangınlar Ekıyoç her
burnumun dikine yöneldim hedefe. Birden bire dört yerde ve her gün, hatta bazı günler iki kez. Gazetede ya-
ton hafiflemiş hissetti kendini. Sonra büyük bir güç baııcı bir ülkede bir evin yandığını, bir ormanın alevler
onu yukan çekti, 43 saniye süreceğini biliyordu, bu içinde kaldığını, bir benzin istasyonunun ateş bulutlan
yüzden 43 saniyeyi saydı annem. Serseri kurşun san- içinde patladığıru okuduğunda ben daha iyisini yapanm,
dı. Aniden uzun bir ışık oluşfu, aırnem koskoca yus- diyor sakin sakin. Kafasındaki saçlar yanmlş yf.ıznaçık bir
yuvarlakbir hava kütlesi gördü. Sanki bir gezegenden yara gibi, yemek yerken ağzında lokmalar taş gibi oluyor;
bir parça kopmuş onun üstiine geliyordu. Basınç dal- dili yaru§ ispirto içiyor ve '|Ben ateş yutucuyum," diyox,
galan onu yukanl,a fırlath, hemen sonrasında ikinci "size ateşi getiren ilk insanım ben". Şehirde dolaşıyor ve
bir dalganın geldiğini sandı. Sonra, arhk bir daha gel- çahlara bakıyor. Tek gözü yo( gözünü Ekarmışlar çtinkğ
meyeceğini düşündü. Her taraftnda alevler vardı, sa- öteki gözüyle bakıyor. Az kalsın yakalayacaklardı onu, bir
yılamayacak kadar çoktular. Aniden bir duinan kule- bodrumd4 evi yakmıştı, merdivenleri arkasında bırakmış-
si yükseldi, ortası alev kızılı rengindeydi, yukan doğ- t, yeterliydi ashırd4 ev yanna ayakta bile kalmayacakh,
ru birbirlerini itiyorlardı, sanki tavana çarpıyorlardı. ama bidonda daha benzin vardı, döktü, alev]er arth, bido-
Bu benim doğumumdu. Her şeyi kafama kaydettim. nu salladı, damlalar fırladı içinden ve havada parladı, tam
(Üzerine benziıı döker, kihrit kııtıısüııdaıı bir L,ibrit çıka- o suada arkadan bir ei boğazını kavradı sağ elindeki bıça-
rır 0e yalear) ğ gözünün üshinde fufuyordu. "Yakaladım onu, ateş se-
menderini," diye kulağına doğıu kükredi bir ses, "yakala-
soN dım, burası yanıyoç dışan". Ve onu merdivenlerden yuka-
n sünikJemeye çalışıyordu, aniden bütün gücüyle kafasını
geriye doğru itince, ötekinin burnu darmadağın oldu, bir-
Elüe merdivene düşhileç b,çak yanağından aşağı kaydı ve
göziine saplanıp kaldı. Bağırdı ve dışan çıkhğında yumu-
57
5b
vuzu yanlyor. Devasa buhar bulutları yükseliyor göğe. Ya-
şk bir şeye bash. Yine ispirto içti, iki gün boyunca baygın
nan duvarı karanlıkta güçlü fenerlerle aydınlatıp söndür-
yath, kendinde geldiğinde yine içti, Sonra üstünü giydi ve
düklerinde, o uzaklaşlyor. Mavi bir ışıÇ külle kaplı karar-
kimsenin zava|Iı bir ateş yutucuya kundakçı gözüyle bak-
mış yüzünü aydınlatıyoç ter yüzünde açık renk çizgiler çi-
madlğı bir şehre gitti; doktor gözünün içinde kalan parça_
Cam göz kalmamıştı elinde, göz çukuru dikit-
ziyor. Duvara yaslanıyox, bekliyor. Alçak sesle gülüyoç
lan çkardı.
annemin sık sık yaphğı gibi bir kibrit yakayım, ormanlan
di, bir hafta ateşi düşmedi, hap içti. Geceleri bodrumda
kö_
yakayıril, annemi yakayım, kafamda yangınlar var. Ağlı-
mür[erin üzerinde uyuyor, gündüzleri dolaşıyor ve sigara
yor.
içiyorclu. Bir yangın çıktığı zaman hemen bir gazete alıyor
"Kronik pironıaııi'yi terapiyle iyileştirmek zorduD" di-
ve neresi yanmlş, kim yakmış, bir türlü yakalanmayan ateş
yor başhekim, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde. Da-
semenderi hakkında neler yazrlmış, onlan okuyordu, Her
ha sonra yanıkları iyileşiyor ve vücudu normal kilosuna
gazete bir sonraki yangınm fünyesiydi, Alanlarda duruyor
ulaşıyor. Konuşmuyo§, pencereden bakıyor ve bütün gün
,e ateş bulutlan püskürhiyordu gökyüzüne, vücudunu
gazeteokuyor. Sakin bir lıasta. Doktorlaç üzeriııde, "İnsan
meşaleyle yeniliyoç ateşi ağzında söndürüyordu, insanlar
kolay alev alan bir materyaldir," yazılı bir pusula bulmuş-
para veriyorlardı ona, bir sonraki ispirtosu için. sonra
lardı. Ateşle kaşılaşan teninde farklı oluşumlar görülüyor-
İçinde insanlarla bir ev tamamen yaruyoç kurtulan olmu-
du: kızanklıklaç kabarcıklaç alt derinin yanması ve kas
yoı o ise kalabalığın içinde duruyor ve insanlann nasll ya_
ve kemiklerin kömürleşmesi. Öltlm tehtikesi yanık bölge-
narak pencereden atladıklanna ve çığlıklar attığına bakı_
lerinin durumuna göre farklılık gösterir. Eğer yüzü ya da
yor.
,,Bunu kökten hallettim," diyor. Kimse duymuyor sesi_ cinsel organı yarım§sa, bu sırttaki yanrktan daha tehlikeli-
dir. Eğer insan vücudunun büyük bir bölümü ateşe maruz
ni, huzurs gz ve yorgun, ertesin gün ötenlerin ismini oku_
kalmışs4 o zaman yalnızca deri yanmaa bütiin vücut has-
yor, atbş semenden aranlyor ve elyazısından ipııcuna ulaş_
talanıç bu hastalığa yanıkdenir. Ateşin değdiği bnittin böl-
maya çalışıyorlar.'Tek gözlü ve yangınlar Ekaran birini tes-
gede ıslak bir yara oluşur. Kan serumu yanık kabarcıklan-
pit ediyorlar. Geceleri dizboyu ateş denizi içinde dikiliyor
nı toplaç sıvı bütiin vücuüan dışan çıkar, alyuvarlar kan
ve bağınyor: Ben burada kalıyorum, yanıp kül oluyorum
damarlannın içinde kalu pıhhlaşan kan damarlarda daha
ve y6l< oluyorunr, o zaman lıer şey geçip gidiyor, Ama son-
yavaş akmaya başlaç kalp organlara yeterli kanı pompala-
ra pencereden at[ıyor ve bir saçakta kendinden geçmiş di-
yamaz;bir dolaşım krizi, bir şokoluşur. Eğer yanan kişi bu
kilivoç alevler iyice yükseldiğinde yuvarlanıyor ve canlı
oradan. Sonraki birkaç gün boyu bodrumda
dönemi atlahrs4 yanan albüminin ortaya Ekardığı toksit-
olarak çıkıyor
lerin yol açhğı zehirlenmelere m€ıruz kahr. Yemek yemek
kalıyor. sonra yine gözleri yukanya, çahlara bakarak şehir_
istemez, ateşi vardır, her tür enfeksiyona açıkhr. Yanan ki-
de dolaşıyot. kazan dairesinden başhyoç kökten hallet_
mek içiry örtülerin alhnda unutulmuş eşyalar buluyoç şi bu aşamayı da at[ahrs4 o zaman hayatını devam ettirme
olanağına kavuşur.
havlular, mayolaç ceketler, şallar, hepsinin üzerine benzin
İkincisi. İnsan kolay alev alan bir materyaldir. Oda
döküyor, alevler ahşap kaplamayı sanyor ve o yine cadde-
yangınlannda çekilmiş fotoğraflar vardır: sandalyenin
de.Bunuşimdiyekadarkimsebaşaramamıştı,yiiameha.
5, 59

iizerinde oturmuş iki bacak ve sandalyenin ofurma yerin-


de tir kül yığını tütmekte. Mobilyalar ve odanın diğer ta- MAYENBURG ve şinDuTİN yÜzı,gnİ
ıaaan hasara uğramamışhr; bu yüzden buna, oda yangını SibelArslan Yeşlay
derrıeyip insan yangını demekte fayda vardır. Bu tür fotoğ-
Tıpçı bir ailenin çocuğu olan Marius von Mayenbııg,
rafltr toplumu huzursuz etmektedir. Kimse evine gelip
Münih'te lise eğitimi sırasında okul tiyatrosunda o),Tııır,
Erlikleri ayağında yanm§ bir çift bacağı hiten bir sandal-
oyuncu o|mak ister. Yazdığı bir mektup üzerine Dİcer
yede görmek istemez. Bu yüzden bu olguya Amerika'da
Dorn, "gözünü korkutmak amacıyla" prova izlemesi için
ryıtoııaııslnıman coınbustiorı denir; bu, bir araşhrma bir- onu genel sanat yönetmeni olduğu Münih Kamrrıeqpspie-
ıiği tarafından araşhrılır. Belirli koşullar alhnda insan be-
le'ye davet eder. "Hiç de gözümü korkutmadı gördükle-
denirdeki kirnyasal süreciry fermantasyon süreciniru bu-
rim. Ama tiyatroda oyunculann fazla etkili olmadıklanruı
harlaşnıa sürecinin benzerlik taşımasından yola gkılır.
gördüm. Oyuncu tiyatroda bir bütünün yalnızca birparça-
Ama aradaki iark, spontaneous lıuman combustion'dabar-
sıydı," diye düşünerek reji eğitiminin kendisine daha azip
saklarda yanık oluşuç bu giderek yayılır ve dokuyu yok
geldiğini anlar. Ama yine de Münih'te Eski Alman Dili ve
edeç yineye Ekaç böylece yangın içten dışan doğru bir
Edebiyatı Bölümünde okur bir süre. Sonra Berlin'e taşınır
yol ider. Spontaneoııs lıuman combustioıı Araşhrma Komis-
ve sanat yüksekokulu'nda Dramatik yazarlık Böltirni.irıe
yonu, bu-kimyasal sürecin nasıl bir süreç olduğunu, nere-
yazılır. "O zamana kadar kısa öyküler filan yazrrıışhm,
de başladığını, hangi koşullar alhnda sürdüğünü bundan
ama öyktiüerimi diyalog biçiminde yazmaya cesaret ede-
nasıl korunulması gerektiğini, bir yudum suyun ateşi duı.-
memiştim. Aslında oyun yazarlığının öğrenilecek bir şy
durup durduramayacağını araştınr.
olduğuna da inanmıyordum." An,,a sınıftaki sekiz öğr.en-
Üçtnctlstl. İnsan kolay alev alan bir materyaldir. Birke-
ciyle birlikte sürekli yazıp okuyarak ve yazılanlan eleştire-
re alev aldı mı birdaha kolay kolay söndürülemez. Her
şy rek son derece yararlı bir eğitimi diinemi geçirir. Taınkred
yanıp kül oluı zavallı çocuğun saçlan ve derisi tamamen
Dorst hocalan arasındadır. Daha sonra Deutsches Thea-
yanar, bir kii{ pğınına dönüşü4, yanında bir çift gtieel ve
ter'ın Baracke biriminde Thomas Osternıeiey'la çalışmaya
hoş ayaRabı. Minz ile Maunz, minikler ofurup ağtıyorlaç
başlar. Ostermeier'in Schaubühne'ye Genel Sanat Yönet-
"Miyav miyav, nerede annem babam, nerede?" O gülüyor,
meni olmasıyla birlikte dramafuqg ve oyun yazafl olarak
doktorlar birkaç yıl sonra dosyalanna yazıyor|aç okuyor
Schaubühne'de çalışnıaya başiar.
ve yazılanlan kendine mal ediyor. İlgisinl çeken yalnızra
"Bir oyun yazarken modcın mi değil mi diye düşiin
ateş hakkında yazılan metinler. Burada piromanik.biı sc,ru-
mem. Benim eski gelenekten gelen yazarldrdan farkıq,
nun yansınıası var mı yok mu, aEk değil. Tek gözüyle dı-
olayı büttin fikir ve ideolojilerle birlikte ortaya koyma.
şanya çahlara bakıyor ve bir sigara yakıyor.
Bence yeni dramaturji herhangi bir ideoloiiye gereksiı-
duymuyor. Yazmanın modu değişti arhk. Çatışmatar
(@unun pro grom ilo §sinılm\
teriliyor ve insan bedeni bunun anahtar rnotifi.
aınaom şok etkisi yaratmak değil. Aslında ben korh
60 61

luyla bunun sebeplerini ortaya koymak istiyorum. Bu man'ın evine yemek yiyebilmek için giderler. Komşuları
arayış sırasında da hiçbir ilacın k6r etmediği şiddetle yüz bir şey fark etmemiş gibi davranırlar. Çünkü Haar-
yize geliyor insan. Şiddetin kaynağına inıneye çalışırken mann'ndan çekinirler.
en kötü ihtimalleri göz önüne alıyorum," diyen Mayen- Mayenburg oyunda Haarman'ın cesetleri kesip biçtiği
burg, ilk oyunundan itibaren oyunlannda şiddet temasını vs. korkunç faaliyetlerini yansıtmaz. Bunun yerine şiddet
ele alır; kahramanlan insan doğrayary öldüren, kundakla- eylemlerini körükleyen koşullan anlahr.
yan kişilerdir: "Benim için önemli olan oyun kişilerinİn (

kendileriyle çahşmalary temel çatışmanın da bu çahşma- "Ateş Yüzlü"


dan çıkması öneınli, yani dış etkilerin değil, içsel çelişkile-
Şiddet ve iç çahşmanrn yanı sıra kullandığı montajtek-
rin çahşmaların ön planda olması önemli." niği ve soğuk, mesafeli di|, yazann diğer oyunlannda da
Bu yüzden onun kahramanlan kendi kendilerinin tut- göze çarpar. Mayenburg, arhk oyunlannda kendi kuşağı-
sağı olmuş insanlar. İsteseler de istemeseler de, öteki insan- nın gerçekleriyle yüzleşmeye başlar. İkinci uzun oyunu
lara karşı ve sonunda da kendilerine karşı şicidet kullanı- olan Afeş Yiizlii'de aile odak noktasındadıı,.
yorlar. Çüııkü [ıaşlı.a lıir çözüm yolu yok önlerinde. ,,Beni
ilgilendiren konulan en iyi aile çevresinder anla_
tabiliyorum: İnsan karşısındakilerle arasına nasıl mesafe
OYL'NLARI koyaç nasıl büttin bağlanndan kurfuluç ya da insan ne de-
"flaarmann" receye kadar toplumsal bir varlıktır."
İlk oyunu o|an Haarmann, Weimar Cumhuriyeti döne-
Kurt, ttim futkusu ateş olan, Heraklit okuyan ve evde
mi Almanyası'nda 27 erkeği öldürüp parçalayıp yiyen
bomba imal eden bir gençtir; okul, kilise, atölye gibi top-
Fntz Haarmann ad!ı seri kaülin öyküsünü anlatır. Eşcinse!
luınsal kunımlan kundakJar. Anne oğlunun dunımundan
muhbir Haarmanr,, idam edildiği 1925 yılına kadaç sekiz
endişe edeç ama baba onu sakinleşürir. Korkulacak bir şey
yılda Hannover'de iki düzine erkeği ötdünir. Kurbaıı]a-
nnı evine götüren katil, aşk sarhoşluğu içinde gırtlaklarını i,oktuç ergenlik bütün bu şiddeti açklamaya yetınektedir.
Anne-baba anlayışh olmaya çalışırlaç ancak hiçbir şey an-
ısuarak öldürür. cesetleri parçalara ayınr ve giysilerini sa- ,Benim dı_
lamazlar. Kurt kendi dünyasında yaşamaktadır.
tar. Ivfayenbu;,g, bı;, çeşit belgesel oyun gibi yazdığı bu ıne- hayat
şıın<laki herkes düşm andıç' ilkesini benimser. Aynca
ünde Haarmanrı'ın öyküsünü dürtülerinin sonucu olarait
felsefi her şeyin günün birinde ateşe dönüşeceği yönünde-
yaı,ısıtır: Onları keırciimden korumak istedim, çünkü ııe
dir. Bağh olduğu tek kişi ablası O!ga,dır. Ensest bir ilişkiye
yapacağımı biliyordum, sonra öldürmek zoruııda kalacak-
girdiği Olga'yı, ablasının sevgilisi Paul'den kıskanır. Baba
hm, hiliyordum. Onlara söyledim, yalvardım, gidin diye,
kur(un da paul gibi olmasını isteç çtinkü paul yetişkinler
bana gelmeyiry diye.
dünyasına uyum sağlamışhr. Bühin ailenin toplandığı ma-
Duygusuz bir merhametsizliği bir seri katilin portresi-
sanın başında bir yemek sahnesiyle başlayan oyun iki kar-
ni çizerek aniathğı oyunda Mayenbur$, ayru zamanda sa-
deşin anne_babalannı öldürmeleri ve kurt,un kendini
vaş sonrası dönemin de panoramasını çizer. Yemekve giy-
yakarak intihanyla sona erer.
sinin çok değerli olduğu zamanlardır. Erkekler Haar-
Mayenburg iki kardeşin bu hunharca yok etme dürhi-
62
"Monsterdaemmerung" (Canavann
sünü son derece sakin bir dille anlatıyor. Uç noktadaki ça- Çöküşü)
Bu oyunda, ünlü transplantasyon uzmanı Schrumf'ury
hşmaları yansıhrken iletişimin de tümüyle koptuğunu
kadavra parçalanndan yapay insan Michael'i yaratmasını
gösteriyor.Yazar oyunu oluşturan 94 kısa sahneyi, hem ço-
ve Michael'in yarahc§ına karşı
cuklann hem de aanne babasının farklı bakış açılannı yan- şiddet kullanmasını anlatır.
sıtacak şekilde yerleştirmiş. Bir istisna dışında monologlar
"Parasiten" (Asalaklar)
Paul, Kurt ve Olga'nın. Ama suç nediç sorusuna açk bir
oy,rru içinde yaşadıklan güç koşullan zavallıklannın
yanıt verilmiyor.
bahanesi blarak göstermeye çalışary kendilerine aclyan
Son derece anlayışlı, liberal bir aileye suçu yüklemek o
toplumun kıyısındaki insanlan ele alır. Diğer oyunlanna
kadar kolay değil, ama onları suçtan büsbütün anndırmak
göre daha az şiddet vardır bu oyund a. parasiteız'de beden-
da... Bütün suçu ergenliğe yüklemek de olmuyor. Oyunun
sel şiddetten çok sözel şiddet hukum sürer. Ringo birkaza
kalitesi burada ortaya çıkıyor: Mayenburg yalnızca olan bi-
geçirdiği için tekerlekli iskemleye mahkümdur. kız arka-
teni göstedyoç yargılamıyor. Bir öğretmen edasıyla par-
daşı Betsi bakar Ringo'ya. Betsi'nin kız kardeşi Friderike
mağını uzahp ahkim kesmiyor. Mayenburg Ateş Yüzlii'de
ise petrikten hamiledir ve sinir krizleri geçirmektedir. pet-
şiddeti, içeriğine uygun bir biçimle ortaya koyuyor. "Ben rik ise Friderike'nin intihar girişimlerinden bıkmış evde
soyut tiyahoyu sevmiyorum. Eğer insan bir oyun yaayot-
beslediği yılanıyla geçirir bütiin vaküni. Ringo'yu sakat bı-
sa, sadece tiyatroyu dUşünmelidir; kahramanlannı açkla-
rakan Multscher de vicdan azabından sık sık ziyarete gelir.
maya, ya da çözüm sunmaya kalloşhğı anda, seyirci izle- parasiten'in kahramanlan için hayat
diklerinden farklı şeyler düşünmeye başlar. Sunulan her çekilmezdiç sos-
yal yardının dışında birbirlerinden hoşlanmasalar da bir-
çözüm seyirciyi oyundan uzaklaşhnr." birlerine ihtiyaç duyarlar. kaçış yolu olmayan bir kısır
Mayenburgn Ateş Yüzlii'dekı kısaok sahneleç z.unaıı
döngü içinde sürer hayatlan.
-mekAn'atlamalarL kısa cümlelerden oluşan nefes kesici
Ateş yüzlü'de olduğu gibi ötekilere yönelik bir
bir tempoyla iyice soğut,,ılmuş bir harareti, aomasızca eko- şiddet
yokfur burada; asalaklann şiddeti kendilerine yöneliktir.
nomik bir dil kullanarak yansıhr. Gençlerde şiddetin orta-
Ama şiddetin de birçok farklı ytizüvardır, aşağılam4 alay
ya çıkışını ele alan dışavunımcu, etkileyici, yürek burkan
etme, suçlama yoluyla herkes birbirine dilsel işkence uy-
ve yaı,alayan bir metin AtEYüzlı?. Aynı zamanda yetişki-
gular.
liğin şiğindeki gençler hakkında ahlaki olmayan bir oyun.
Yazar bu oyunda da yalnızca durumu gösteriy or, yar-
gılamıyor. Parasiten, Enda Walstu Sarah Kane ve Mark Ra-
"Messerhelden" (Bıçak Kahramanlan)
venhill çizgisinde bir oyun.
Bu oyury mezbalıa.da büyüyen iki genç kızın öyküsü-
nü anlahr.

"Fraeulein Danzef (Bayan Danzer)


Bu oyunda sosyal danışman bir kadın bir küçük buriu-
va ailesinde şiddete kurban gider.