REPUBLICA SOCIALISTA ROMANlA

STANDARD DE STAT EDI'flE OFlCIALA..

STAS 9273~80

Inlocuie~te :

STAS 9273-72

CONSILIUL NATIONAL PENTRU $TIINl'A

:;>1 TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

SCARI METAI~ICE DREPTE

Clasiricarea alranumertca

Tipuri ~i dimensiuni

G41

IIpOMI;IlIIJIeHHOe cTpOHTeJIbCTBO JIBCTHI1I.{bI MET AJIJIHqECHHTIl IIPRMbIE

Tnrtsr 1I paaxepsr

Ccnstrnctlcns Industrielles ESCALIERS METALLIQUES RECTILIGNES

. Types et dimensions

Industrial constructions STHA I GHT i'lIETAL STA IR S Types and sizes

1 GENERALITA'fI

1.1 Prezentnl standard stabileste tipurile ~i dimensiunile principale ale scarilol' metalice

dl'cpte, folosite in mod curent ,in constructiile industriale.

1.2 Scarile metalice drepte la Cafe se refera prezentul standard, sinf cele alcatuite din una

san mai multe rampe rectilinii, conform figurilor din anexa A.

1.3 La proiectarea scarilor metalice drepte se va tine seama ~i de prescrip"t;iile din :

- 'STAS 6131-79 Parapete, balustrade. tn11ltimi de siguranta ~i preacriptii de a.lca.tui.re ;

- norme republicane de proteetie, muneii ;

- alte l'eglementari legale privind particuIaritatile de utilizare a scarilor.

In cazul in care scam eonstituie cale de evaeuare in cas de incendiu, Ill. proiectarea ei se V~1 tine seama Ili de N ormele de proteotie impotriva incendiilor la prqiectll.rea III realiza.rea

conatrnctiilor l?i i?s~alatii1or.. '., , !~! -,

] .4 Prezentul standard nu se refera la sc.arile metaliee pentrn inteJ.~:\!'€ntie ~i"fl._alvnre in eaz

de incendiu, :' -:-, "-

G-' ,~

. ·{i~'"" c>

2 TIPURI .. »>

2.1 Tipurile de seari rnetaliee drepte sint definite in functie de inelinarea (X (fig. 1) ~i de

Illngimea L a treptei, conform tabelnlui 1.

Lnngimea treptei L reprezinta distanta intre fetele interioare ale vangurilor ; aceasta d istan ta, fiind considerata f?i latime utim a scarii, nu va fi redusa de grosimea balustradelor.

Tabelul 1
Ti pul scarii I ct I L
grade mm
I a 45± 1 800
I b 45;t_ 1 600
II &O± 1 GOO
III a 82± 1 600
III b 75 ... 90 400
III c 90 400 OBSERVATII:

1 In cazurl jusUficate din punct de vedere tehnologic. Jungimea treptelor la scari de Up Ja poate Ii majorata plnii la lobo mm.

2 Scara tip Ia ponte constttut cale de evacuare in caz de lncendlu pentru eel mult 50 persoane .

....:l l:J f-<o I'iI

It; Aprobat de :

P< lNSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Str. Roma nr, 32-34 BUCURE-STI

Elaborat initial in 1912 ReDizult Fn 19'19

Data intrarii in vigoare ;

1980-01aOl

Telex 11312 CNST R

"

»:

• - : I

Fig. 1

3 DIMENSION!

3.1 Imlllimea raropei H (fig. 1), in fun(}t;ie de tipul de BCamJ va avea valoarea maxi.m3. eon-

form tabelnlui 2. . -

Tabelnl 2

I Tipul de scara ·1 SIllIl3;
mm
lei Ib 4000 s •
~i "
II 4000
'. ; •••• J -,
IlIa ~! IIIb 6000
HIe 10000 3.2 Ilimenstunile treptei

3.2.1 Dimensiunile l, le l?i iniiJ.-Yimea j~ a treptei (fig. 2) preeum ~i raportnl l/h, in casal Bcarilor de tipul la, Ib, II ~i IDa, = conform .tabelulni 3.

Tabelul 3

Tipul sdtrli 1 I 1 h \ l/h \. t,
mm mm mm
Ia ~I Ib 200 ... 220 200 ... 220 1 240
- . .. ..
II 144 ... 156 250' ... 27P· 0,577,' , . - 200
lIla 40 ... 44 290 ... 310 0,140 120 ~ . r', : : ':','. ~ ;.- ~

, . ~" ;

.; .

- "'I :.r-'

- <.!-

3.2.2 Treptele sdi,rilor' de tip Illb ~i me vor fi din otel rotund san profilat, dimensionate conform STAS 10108/0-78.

La aceste tipuri de scari, distant3! intre axele treptelor a va fi de 300 mm, jar intre pardoseala ~i axul primei trepte ll] va fi'de 100 ... 400 mm (fig. 3).

',//u '/ /'"
400, PIg, 2

,~

3.3 Dlmensiunl-de gabarit pentru eireulatie

3.3.1 tnaJ~imea Iibera de eirculatie He (fig. 1) in eazul soarilor' de tip la, Ib, II ~i III a, va

avea valoarea minima conform tabelului 4.

F!g. 3

Tabelul 4

Tlpul searl! I He minim
mm
Ia ~! Ib 1600
II 1450
IlIa 800 In cazul scarilof de tip UIb ~i IHe, spat;iul liber de circulatie va avea dimensiunile maximo ~i minime conf. fig. 5.

3.3.2 Latimea. minima a podestelor trebuie sa fie eel putin egala en H1t;imea lib era a celei

mai late rampe de cafe sint legate.

- '1:-

3.3.3 Barele laterale ale sCf1rilor tip IIIb ~i nlc trebuie sa depaseasca ultima treapta cu minimum 1000 mm ~i sa asigure gabaritul de trecere de minimum 600 mm ~i de maximum 700 mm (fig. 4).

600 min

700mox.
·s
E
~
Niyelut
JF= p of or
.... ~
F= ====
F= =
1= 1=
!= != Fig. 4

3.4 Masuri ~i dimensiuni de siguranta

3.4.1 iniUtimea minima de siguranta a balustradelor trebuie sa fie conform STAS 6131-78. 3.4.2 In cazul folosirii scsrilor inchise in easa de seara,. distanta in plan intre doua rampe a.laturate (oehiul sdtrii) masurata intre elementele cele mai proeminente ale balustradelor san vangurilor trebuie sa fie de minimum 180 rnm.

3.4.3 Scarile tip III b ~i III c, care depasese ina.ltimea de 4,00 TIl trebuic Sa fie prevazute en cosuri de proteetie incepind de 131 inaltimea de 3,00 m; daca exista. pericol de cadere pe 0 suprafata aflata sub eea de pe care porneste scara, cosul de proteetie va ineepe de Ia inMfimea de 2,00 m ..

3.4.4 Cosurile de protectie vor fi aleatllite din inele care asigura gabaritele <lin fig. 5, legate intre ele prin cel putin 3 bare, egal distanfate intre ele.

Distanta dintre doua inele nu va fi mai mare de 900 mm (fig. 4).

700 min.

800mox.

Fig. 1)

3.4.5 ScarHe verticale tip III c vor fi fixate de structura constructiei respective la intervale

de maximum 2,00 m.

Aceasta fixare se va realiza considerind ca scam va fi atirnata, chiar daca la partea de jos se va sprijini.

3.4.6 La scarile de tip TIle, diatanta intre axul treptelor ~i perete trebuie sa fie de minimum 200 mm (fig. 5), iar fata de orice iesind de minimum 160 mm.

ANEXA A

EXEMPLE DE ALCATUIRE A SCARILOR METALICE DREPTE

A.l Scara en 0 singura rampa dreapta (fig. 6)

,wttl///'/""'~~~~~ I

Scarii tnclinata

Scara vertteala eu sau fara cos de protecpe

Fig. 6

A_2 Scara eo dona san mai multe rampe drepte eelineare (fig. 7)

Fig. 7

.A.3 Seara en dona san mai multe rampe drepte perpendiculare (fig. 8)

Fig. 8

A.4 Scara en dona san mai mnlte rampe drepte paralele (fig. 9)

scara tnclinatii

scam vert icaI!l

Fig. 9

.' " .:.". r , ~

I

'I

I

L~oo....J v,utU-Uv

Elab orat de: Instltntul eentral de eereetare, proleetare Illi dlreetlvare in constrncpi

Institutul de protcctare pentru constructil tfplzate Responsabllul proiectulut arh : Ursula Wolovita Rcdacta t final; Instltntul romon de slandardizarc Servlclul : constructll, materlale de constnlctli ~ ceo-

nomic forestierii mg. Magda Ionescu

Cola boratorJ :

Instltutul pentru protectart de sectll ~i uzinc mctulnrglce

Instttutul de pro!ectiiri de tntreprinderl eonstructoare de rnu~ini

Institutul de cercetare ~i proicctare pentrn ee!uluJ,ii ~i hirtJe - Briilla

Institutul de prolectnr! censtruc [Il Industrlale

+

e ..,.

'0

""

e 00

'"

<'t o

.::;;

co Cl