You are on page 1of 16

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ε Ν ∆ Ο Ν
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής

Περίοδος Α΄ Έτος 12ο Τεύχος 53ο Μάρτιος 2018

Ευαγγελισμός: Tης σωτηρίας το ντας Της την δύναμη να δεχθεί τον Θεό ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ
κεφάλαιον Λόγο και να Τον γεννήσει. Εν συνεχεία ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ήλθε μέσα Της ο Υιός του Θεού, ωσάν
Του Ιερομονάχου Γρηγορίου θείος σπόρος, και δημιούργησε για τον Η βλογημένη
Αρχή του Ευαγγελίου της σωτηρίας εαυτό Του σάρκα με ψυχή λογική και νο- καλωσύνη
είναι η εορτή που πολύ σωστά ονομά- ερά, όχι σπερματικώς αλλά δημιουργικώς, του Φώτη Κόντογλου
στηκε Ευαγγελισμός. Όπως λέγει ένας με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος.
Πατήρ της Εκκλησίας, ο Ευαγγελι- Ένας ύμνος της εορτής του Ευαγγελισμού
Η προσευχή της
σμός της Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, μας ερμηνεύει το βαθύτερο νόημα του μετανοίας
υπήρξε αφετηρία όλων των αγαθών γεγονότος της παρθενικής συλλήψεως: του Ιερομονάχου
που μας δόθηκαν από τον Θεό. «Σήμερα είναι ευαγγέλια χαράς και παρθε- Πετρωνίου Τανάσε
Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφερόμε- νική πανήγυρη. Τα κάτω (ο άνθρωπος)
συνάπτεται και ενώνεται με τα άνω (τον Αληθινός Αθωνίτης
νος στο γεγονός του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου γράφει: Κατά τον έκτο Θεό). Ο Αδάμ γίνεται καινούργιος… Το του Μοναχού
μήνα της κυοφορίας της Ελισάβετ ανθρώπινο σώμα, με την θέωση της σαρ- Μωϋσέως Αγιορείτου
απεστάλη ο αρχάγγελος Γαβριήλ προς κός που ανέλαβε ο Χριστός, έγινε ναός του
την Παρθένο, στην Ναζαρέτ, και της Θεού. Τι μεγάλο Μυστήριο! Ο τρόπος της Ο μυστηριώδης
είπε: Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος κενώσεως του Θεού είναι άγνωστος, ο επισκέπτης
μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί. τρόπος της συλλήψεως δεν είναι δυνατόν του π. Ιγνατίου
Και καθώς η Παναγία σκεπτόταν τι να να λεχθεί. Άγγελος υπηρετεί στο μεγάλο Παπασπηλιώπουλου.
σημαίνει αυτός ο χαιρετισμός, ο Αρ- θαύμα, και παρθενική γαστήρ υποδέχεται
χάγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι Μα- τον Υιό του Θεού. Πνεύμα Άγιο αποστέλλε- Η συχνότης της
ριάμ, διότι βρήκες χάρη ενώπιον του ται, ο Πατήρ από τον ουρανό ευδοκεί, και Θείας Κοινωνίας
Κυρίου. Θα γεννήσεις Υιό και θα τον το συνάλλαγμα (μεταξύ Θεού και ανθρώ- του Οσίου Γέροντος
ονομάσεις Ιησού». Στην ερώτηση της πων, δηλαδή ο Χριστός) μελετάται με κοι-
νή βούληση».
Παχωμίου
Παναγίας «Πως θα γίνει αυτό αφού
δεν έχω άνδρα;», ο Αρχάγγελος Της Η τελευταία αυτή φράση του τροπαρίου Αυτό το χρέος έχουν
αποκρίθηκε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει σ’ καθώς και ο λόγος του Αρχαγγέλου προς οι Ορθόδοξοι.
εσένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε την Παναγία: Πνεύμα Άγιον επελεύσεται
επισκιάσει, γι’ αυτό και το άγιο Βρέφος επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσει σοι,
που θα γεννήσεις θα ονομασθεί Υιός μας αποκαλύπτουν ότι το έργο της θείας Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ :
του Θεού». Και η Παναγία αποκρίνε- Οικονομίας και σωτηρίας του ανθρώπου
ται προς τον Αρχάγγελο: «Ιδού η δού- το εργάζεται από κοινού η Παναγία
λη Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα Τριάς. Διότι κατά τους αγίους Πατέρας,
με τον λόγο σου». Η βλογημένη καλωσύνη. 2
Ύψιστος ονομάζεται ο Πατήρ, ενώ δύνα-
Την στιγμή που ο Αρχάγγελος έδωσε μις Υψίστου είναι ο Υιός και Λόγος του Η προσευχή της μετανοίας 4
τον χαιρετισμό στην Κυρία Θεοτόκο, Θεού. Ο μεν Πατήρ ευδοκεί να σαρκωθεί Αληθινός Αθωνίτης 11
σαρκώθηκε ο Χριστός: Του Γαβριήλ ο Υιός, ο Υιός και Λόγος του Θεού εργά-
Ο μυστηριώδης επισκέπτης 12
φθεγξαμένου σοι Παρθένε το Χαίρε, ζεται ο Ίδιος την σάρκωσή Του, και το
συν τη φωνή εσαρκούτο ο των όλων Πανάγιο Πνεύμα επισκιάζει την Παρθένο. Η συχνότης της Θείας 14
Με τον τρόπο αυτό τελεσιουργείται το Κοινωνίας
Δεσπότης. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμα-
σκηνός γράφει ότι ύστερα από την μεγάλο Μυστήριο της ενανθρωπήσεως. Ιερές Ακολουθίες και 15
εκδηλώσεις του ναού.
συγκατάθεση της Παναγίας, ήλθε σ’
Αυτήν το Πανάγιο Πνεύμα, χορηγώ- (Συνέχεια στη σελίδα 16) Αυτό το χρέος έχουν οι 16
Ορθόδοξοι.
Σελίδα 2 Ε Ν ∆ Ο Ν

Η βλογημένη καλωσύνη. Του Φώτη Κόντογλου


Μυστική χαρά του ανθρώπου.
Αν τους χαιρετήσει κανένας από δαύτους, όπως κάνανε
Τι έμορφη που είναι η καλωσύνη! Τι χαροποιό που οι παλιοί, απορούνε για την αδιαντροπιά του και για την
είναι το πρόσωπό της κ’ η κάθε κίνηση του χεριού κουταμάρα του. Αυτοί χαιρετάνε με ψεύτικο γέλιο μο-
της. Και με πόση απλότητα έρχεται θαρρετά κοντά ναχά όποιον έχει μαζί τους δουλειές και συμφέρον, κι
σου για να σε ξεκουράζει και με πόση ταπείνωση σε αυτό το θεωρούνε μεγάλη σοφία και αξιοπρέπεια. Σ’
σιμώνει, σα να ‘σαι αδερφός της, δείχνοντάς σου φυ- έναν τέτοιον κούφιον άνθρωπο, όλα κανονίζουνται από
σικά και απροσπάθητα πως σ’ αγαπά και πως πονά για το συμφέρον. Η λεγόμενη φιλία του, η λεγόμενη χαρά
σένα! Τι χάρη που έχει ο καλομίλητος άνθρωπος! του, η λύπη του, το γέλιο του, η συνοφρύωσή του, η
Σαν πρωινός ουρανός, ασυννέφιαστος, σαν βρυσού- θεατρίνικη εγκαρδιότητά του, το περπάτημά του, το ντύ-
λα που τρέχει ταπεινά σ’ ένα παράμερο μέρος, και σιμό του, η αναθροφή των παιδιών του, ακόμα κ’ η θρη-
καρτερά υπομονετικά να περάσει ο κουρασμένος σκεία του, όλα είναι ρεγουλαρισμένα μ’ αυτό το διαβο-
στρατοκόπος για να τον ξεδιψάσει με το κρύο νερό λικό εργαλείο. Μ’ έναν λόγο, ο τέτοιος άνθρωπος ζει κι
της, δίχως να θέλει άλλη πληρωμή παρεκτός από αναπνέει μέσα στην ψευτιά. Πως λοιπόν μπορεί να ‘χει
τη χαρά να τον φχαριστήσει! Δεν είναι έτσι ο κακό- λίγη χαρά, αφού ζει μέσα στην κόλαση, και μάλιστα
γνωμος άνθρωπος, δεν γνωρίζει ο δύστυχος τι γέψη θεληματικά, που μονάχα ο διάβολος το κάνει; Αυτός
έχει η χαρά, επειδής η χαρά η αληθινή αναβρύζει μο- είναι που κέρδισε όλον τον κόσμο, κατά το χαλασμένο
ναχά από τη φλέβα της καλωσύνης. Ο κακομίλητος μυαλό του, και ζημιώθηκε την ψυχή του. Αλλά ποια
είναι σαν τον ξέρακα, δεν έχει καμιά παρηγοριά να ψυχή να ζημιωθεί αφού κατάντησε να μην έχει ολότελα
δώσει στον άλλον, κι ούτε στον εαυτό του. Τον τρώγει ψυχή, εξόν αν έχει μια πονηρή μηχανή; Το μονάχο αί-
η ακαταδεξιά, η κουφιοκέφαλη μαϊμού, και το συμφέ- σθημα που είναι ζωηρό και φλογερό μέσα στους τέτοι-
ρον, ο λύκος κι ο χοίρος της αχορταγιάς. Αυτά τα τε- ους, είναι η φιλαργυρία. Αυτή είναι το φαρμακερό λου-
λώνια τάχει μέσα στα φυλλοκάρδια του και τον βασα- λούδι που βγαίνει απάνω στο βάλτο μιας τέτοιας ψυχής.
νίζουνε και κείνος τα κρατά και τα φυλάγει, σαν να Μελαγχολία πιάνει τον άνθρωπο μπροστά σε τούτη την
‘ναι ακριβά πετράδια που τον στολίζουνε και τον κά- αγιάτρευτη αρρώστια, που κατατρώγει την ψυχή μέχρι
νουνε σπουδαίον. Η βλογημένη καλωσύνη πορεύεται να την ξεράνει και να την καταντήσει ένα σιχαμερό ξε-
ίσια, ενώ, η κακία είναι γεμάτη μπερδέματα πονηρά, ροπήγαδο! Όποιος είναι τσιγκούνης στα λεφτά είναι
κρυφοδαγκανιάρα σκύλα. Και μ’ όλο τούτο, η καλω- τσιγκούνης και στα αισθήματα. Φοβάται να αγαπή-
σύνη γίνεται γης να την πατήσει η κακία, και την κα- σει τον άλλον, η καλωσύνη του φαίνεται σπατάλη
λοπιάνει σαν να της χρωστά κάποια χάρη, και σκύβει κουτή και, τρυπώνει σαν ασπάλακας μέσα στην τρύ-
το κεφάλι της ταπεινά να την χτυπήσει να ξεθυμάνει ο πα του, ως που να τον πάρει ο χάρος. Μα τι να πάρει ο
θυμός της, μήπως και μπορέσει και την κάνει να χαρεί χάρος από δαύτον; Ψυχή, αφού δεν έχει ψυχή; Καρδιά,
λιγάκι, να φτύσει το φαρμάκι από το στόμα της. Αλλά, αφού δεν έχει καρδιά; Ζωή, αφού δεν έχει ζωή; Να πά-
με όλα τούτα, η κακία βαστά την ακαταδεξιά της, σαν ρει πεθαμένον να τον πάγει στους πεθαμένους; Αυτός
να ‘ναι κορώνα στο κεφάλι της, και κοιτάζει την αγια- είναι πεθαμένος και θαμμένος, μ’ όλο που θαρρεί πως
σμένη την καλωσύνη καταφρονετικά σα να ‘ναι κανέ- είναι ζωντανός. Κάθε δροσιά έχει καταξεραθεί μέσα
να ψωρόσκυλο, και τη βρίζει, και τη λέγει σκλάβα της, του, όλα τα στοιχεία της ζωής είναι πεθαμένα και στον
γεννημένη για να κολακεύει την αφεντιά της! Η καλω- τόπο τους βρίσκουνται τα στοιχεία του θανάτου, ο εγωι-
σύνη είναι αθώα και ντροπαλή, η κακία είναι αδιά- σμός, η ταραχή της διάνοιας, η περηφάνια, η πονηριά, η
ντροπη και τετραπέρατη. Στα σύννεφα να την ψηλώ- απιστία, ο φθόνος, κι απάν’ απ’ όλα η αλλήθωρη αλε-
σουνε την καλοσύνη οι άνθρωποι, εκείνη πάλι αγαπά πού, η υποκρισία. Αυτή είναι η νεκρή ψυχή, το λημέρι
τα ταπεινά και πηγαίνει ολοένα και προσπέφτει στον του θανάτου.
κακόν· κ’ ενώ αυτός την καταφρονά, τον παρακαλά
Κάθουμαι πολλές φορές και λέγω μέσα μου: Θεέ μου, τι
να τη συγχωρέσει και να στέρξει να του καλομιλήσει
φρικτή καταδίκη βγάλανε οι κακοί άνθρωποι καταπάνω
δίχως να θυμώσει. Πόσο πικρά πληγώνεται η φτωχιά η
στον εαυτό τους, να ζούνε αγριεμένοι μέσα στην έρημο
καλωσύνη κάθε μέρα, προπάντων σε τούτον τον καιρό
της κακίας, της αναισθησίας και του εγωισμού, μέσα
που ζούμε! Ολοένα τη βρίζουνε, ολοένα την καταφρο-
στη Σαχάρα της ψευτιάς! Μα, ενώ εσύ τους λυπάσαι για
νάνε και της δείχνουνε με κάθε τρόπο πως είναι κουτή
την κατάστασή τους, αυτοί σε κακοτυχίζουνε γιατί δεν
και ευκολοπίστευτη και πως είναι αχρείαστη και αδια-
έχεις τους θησαυρούς τους. Για τούτο λέγει ο Σειράχ:
φόρετη μέσα στην έξυπνη την ανθρωπότητα που πε-
«Πένθος νεκρού επτά ημέραι, μωρού δε και ασεβούς,
ρηφανεύεται για την πονηριά της. Τα μπερδεμένα συ-
πάσαι αι ημέραι της ζωής αυτού».
στήματα της κακίας περιπαίζουνε την απλότητα που
έχουνε ακόμα κάποιοι άνθρωποι, που δεν έσβησε μέ- Σήμερα βλέπει κανένας πιο πολύ από άλλον καιρό, τον
σα τους το φως του Θεού. Βλέπω κάτι ανθρώπους που άνθρωπο να ‘ναι κολλημένος στην αμαρτία, και να ‘ναι
θυμώνουνε γιατί υπάρχουνε ακόμα αθώοι στον κόσμο. ταραγμένος, μ’ όλο που θαρρεί πως η ευτυχία του είναι
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 3

στηριγμένη γερά στα τελειοποιημένα συστήματα της πατήσει κανένας οχτρός, κ’ είναι ατάραχος στις ανε-
ζωής του. Ποτές δεν φοβότανε τόσο πολύ ο μοζάλες που τον κρούνε. Διώξε από μέσα σου τα πο-
άνθρωπος τη φτώχεια, τη αρρώστια, και το θάνατο, νηρά νοήματα, και σε λίγο θα νοιώσεις τη βρώμα που
όσο τα φοβάται τώρα, που δε φοβάται το Θεό. έκλεινες μέσα σου και που την είχες πρωτύτερα για
«Ζητήξετε τον Κύριο, ω κατάδικοι, λέγει ένας άγιος, και ευωδία. Έβγα λίγο από τη νύχτα της περηφάνιας που
δυναμωθείτε με την ελπίδα του». Εμείς οι σημερινοί σε σκεπάζει και θα λάμψει μπροστά σου το γλυκό φως
άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση, δεν κάνουμε υπομο- της ταπείνωσης· και θα νοιώσεις χαρά μεγάλη κ’ ησυ-
νή, δεν μπορούμε να βαστάξουμε στην αδικία, γιατί χία βλογημένη. Πόθησε να κλάψεις και να πικραθείς,
δεν έχουμε αυτή την ελπίδα που γλυκαίνει τις πίκρες. και τότε θα καταλάβεις από πού βγαίνει η αληθινή
Κι όχι μοναχά δεν έχουμε ταπείνωση, μα δεν μας αρέ- χαρά. Μη φυλάγεσαι ολοένα από τα λυπηρά γιατί δε
σει κι ο ταπεινός ο άνθρωπος γιατί δεν έχουμε ήμερα θα νοιώσεις αληθινή παρηγοριά. Έχε παντοτινά στο
αισθήματα. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση δεν υπάρ- νου σου πως σήμερα είσαι κι αύριο δεν είσαι σ’ αυτόν
χει αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει υπερη- τον κόσμο, και θα ταπεινωθείς· κι άμα ταπεινωθείς θα
φάνεια. Όποιος αγαπά τις κολακείες και την καλοπέ- φτάξεις κοντά στο Θεό, και το έλεός του θα σε κάνει
ραση, δεν μπορεί να ‘χει ταπεινά αισθήματα. Όλα είναι ν’ ανοίξεις τα μάτια σου σε κείνον τον κόσμο που ανα-
δεμένα, το ‘να με τ’ άλλο, τα καλά καθώς και τα κακά. τέλλει ο αβασίλευτος ήλιος της ελπίδας.
Είναι παράξενο πράγμα πως κατάντησε ο άνθρωπος Μη φοβάσαι ν’ απομείνεις μοναχός στον εαυτό σου,
σε τέτοια παραμόρφωση της ψυχής, ώστε να του να καταγίνεσαι ολοένα με χίλια πράγματα για να τον
φαίνεται πως ο νόμος του Θεού είναι το πιο βαρύ ξεχάσεις· γιατί όποιος έχασε τον εαυτό του, κάθεται
και το πιο δύσκολο πράγμα, ενώ είναι εύκολος και με ίσκιους και με φαντάσματα μέσα στην έρημο του
χαροποιός. Ο Χριστός δεν ζητά από μας να εχθρευό- θανάτου. Αγάπησε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο
μαστε ο ένας τον άλλον, είτε να σκοτώνουμε είτε να περισσότερο από τις πεθαμένες σοφίες των ανθρώ-
κλέβουμε, είτε να θυμώνουμε, είτε να κυνηγάμε να πων και περισσότερο από κάθε αρχοντιά και από
κάνουμε πλούτη με κόπους και με κινδύνους σε στε-
κάθε δόξα ετούτου του κόσμου, και τότε μοναχά θα
ριά και σε θάλασσα. Μήπως αυτά δεν είναι τα πιο
χαίρεσαι σε κάθε ώρα της ζωής σου και θα νοιώ-
δύσκολα, κ’ εμείς τα κάναμε εύκολα από την κακία
θεις την πνευματική όρεξη. Κανένας δρόμος δεν
μας; Ακόμα κ’ η λέξη «μοχθηρός» και «μοχθηρία»
δείχνει πως η κακία είναι κουραστική. Τον σκοτω- βγάζει στην ειρήνη της καρδιάς, παρά μονάχα ο Χρι-
μό, το κούρσος, το κυνήγι των λεφτών, την εκδίκη- στός, που σε καλεί πονετικά και σου λέγει! «Εγώ ειμί
ση, τα έχουμε για εύκολα και τα κάνουμε με προθυ- η οδός». Κι όποιος δεν έχει μέσα του ειρήνη, μην περι-
μία. Και λέμε δύσκολα και κοπιαστικά, την αγάπη, μένει να βρει χαρά. Αυτά γράψε τα στην καρδιά σου
την ταπείνωση, την ελεημοσύνη, όλα τα ήμερα και κι όχι στο νου σου.
τα καλά επειδή τα παράγγειλε ο Χριστός. Ο Διάβο-
λος μας κάνει να τα βλέπουμε όλα ανάποδα.
Ανοίξτε τις καρδιές σας στο φως, όσοι ποθείτε να χα-
ρείτε αληθινά, αφήστε την καλωσύνη να μπει μέσα της Ευχή Πασχαλινή του Οσίου
και να τη φαρδύνει, ώστε από στενή φυλακή, να γίνει
περιβόλι απλόχωρο και μοσκοβολημένο! Ποτίστε τη Γέροντος Πορφυρίου.
με το δροσερό νερό της αγάπης, θρέψτε τη με αγνότη- Εύχομαι η Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού
τα και με ειρήνη για να νοιώσετε αληθινά πως ζείτε και Χριστού να αναστήσει μέσα στις ψυχές μας
πως δεν είσαστε πεθαμένοι: «Να, μέσα σου είναι ο κάθε ευγενές και ωραίο συναίσθημα, να μας
ουρανός αν είναι καθαρά τα φυλλοκάρδια σου. Ειρήνε-
οδηγήσει όλους προς αγιωσύνην και να κοιμή-
ψε μέσα στον εαυτό σου, και θα ειρηνέψει ο ουρανός
κ’ η γη. Έμπα στο θαλάμι που βρίσκεται μέσα σου, και σει τον παλαιόν άνθρωπον συν τοις παθήμασι
θα δεις το παλάτι τ’ ουρανού, γιατί ένα είναι και τούτο και ταις επιθυμίαις. Αυτό ζητάει ο Κύριος και
και κείνο που κι από την ίδια θύρα τα θωρείς και τα αυτά ευχόμαστε: η Ανάστασις Του να βοηθή-
δυό». Μη φοβάσαι τη φτώχια του κορμιού παρά να σει, να ευδοκήσει να κατατροπώσομε και να
τρέμεις τη φτώχια της ψυχής, γιατί όποιος έχει τού- θανατώσομε τον παλαιόν ημών άνθρωπον, να
τη τη δεύτερη φτώχια θαρρεί πως ζει, μα αληθινά γίνομε άξιοι της Εκκλησίας Του.
είναι πεθαμένος. Λυπήσου τον εαυτό σου και μη θυ-
μώνεις και θαρρείς πως έτσι είσαι γενναίος. Αγάπη- Βέβαια! Έτσι ευχόμαστε, ο Κύριος να μας βο-
σε την πραότητα και την υπομονή, και θα δεις πως ηθήσει.
θα ξαναβρείς ξεκούραση και θα απογευτείς κάποια Χρόνια Πολλά! Χριστός Ανέστη!
θροφή αθάνατη. Ο υπομονητικός άνθρωπος νοιώθει
πως βρίσκεται μέσα σ’ ένα κάστρο που δε μπορεί να το
Σελίδα 4 Ε Ν ∆ Ο Ν

Η προσευχή της μετανοίας. Του Γέροντος Ιερομονάχου


(†) Πετρωνίου Τανάσε, Δικαίου Ρουμάνικης
«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου» Σκήτης Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους.
Η προσευχή αυτή, που λέγεται συνήθως την περίοδο
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι μια απλή, σύντο- νηρίας εν τοις επουρανίοις» ( Εφεσ. 6,12).
μη, αλλά γεμάτη από δύναμη και πλούτο πνευματικό Τα πάθη που υποδουλώνουν τον άνθρωπο δεν είναι
προσευχή, την οποία έγραψε ο μεγάλος πατήρ Εφραίμ τίποτε άλλο, παρά το σημείο της ήττας του ανθρώ-
ο Σύρος, «η κιθάρα του Πνεύματος». που στον αγώνα του που είχε με τις δυνάμεις του
Το τυπικό προβλέπει να απαγγέλλεται, με τα μάτια εχθρού. Γι’ αυτό οι άγιοι Πατέρες συνηθίζουν να λέ-
του σώματος και τα χέρια κατεβασμένα προς την γουν «πνεύμα» όχι μόνον το πνεύμα της κακίας, τον
γη, ενώ τα νοερά μάτια να είναι ανεβασμένα στον διάβολο, αλλά και το έργο του, ονομάζοντας εξίσου
ουρανό. Να συνοδεύεται με ταπείνωση, δάκρυα, πνεύμα της αργίας τον δαίμονα της αργίας, πνεύμα της
φόβο Θεού, μετάνοιες, προσκυνητές και εδαφιαίες. γαστριμαργίας τον δαίμονα της γαστριμαργίας κλπ.
Όταν προσφέρεται με μία τέτοια αίσθηση και νοερά Αυτός ο τρόπος εκφράσεως των Πατέρων είναι πολύ
συμμετοχή, μεταποιεί και ανακαινίζει ολόκληρη την περιεκτικός και μας βοηθάει να καταλάβουμε πληρέ-
πνευματική ζωή της ψυχής. Εάν επιμείνουμε λίγο επά- στερα πως εκδηλώνονται τα έργα του διαβόλου, πως
νω στο περιεχόμενό της, θα αποκαλύψουμε ένα θαυ- μας εξουσιάζουν. Ένα πάθος είναι βαρύτερο από μια
μαστό πλούτο μετανοίας, ώστε να δικαιώνουμε την ασθένεια της ψυχής, είναι η πτώση στην αιχμαλωσί-
ονομασία της ως προσευχής της μετανοίας. α μιας σατανικής εξουσίας, η οποία κυριαρχεί επά-
νω μας βίαια, μας πολιορκεί ανελέητα, έως ότου μας
Η προσευχή αυτή λέγεται σε όλες τις εκκλησιαστι-
οδηγήσει στον αιώνιο θάνατο της ψυχής, διότι πίσω
κές ακολουθίες του ημερονυκτίου: στον εσπερινό,
από κάθε πάθος κρύβεται η εχθρική δύναμη του ε-
απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρο, ώρες και τυπικά·
χθρού μας του διαβόλου.
συνολικά εννέα φορές, και οκτώ όταν τελείται η
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Ο αριθμός Αλλά γιατί στο πρώτο μέρος της προσευχής αυτής πα-
οκτώ μας υπενθυμίζει τον μέλλοντα (όγδοον) αιώ- ρακαλούμε τον Θεό να απομακρύνει τα τέσσερα πνεύ-
να, ενώ το εννέα, τα αγγελικά τάγματα. Είναι ωσάν ματα της κακίας; Άραγε ο Θεός είναι που μας δίνει την
να μας λέγει ότι μόνη η μετάνοια μπορεί να μας α- ακηδία, την οργή και τα άλλα πάθη; Φυσικά όχι. Τα
ξιώσει της μακαρίας ζωής και κοινωνίας με τους πάθη περιέχουν δαιμονική εξουσία και κανείς δεν θα
αγγέλους. μπορέσει να λυτρωθεί απ’ αυτά, εάν ο Θεός δεν τα
καταπαύσει, αφού υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει
Η προσευχή χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη. Στο
να πολεμηθεί ο άνθρωπος περισσότερο από τις δυνά-
πρώτο μέρος προσευχόμεθα στον Θεό: «Κύριε και Δέ-
μεις του. Γι αυτό, όταν λέμε «Πνεύμα αργίας, περιερ-
σποτα της ζωής μου! Πνεύμα αργίας, περιεργείας, φι-
γείας… μη μοι δός», παρακαλούμε τον Θεό να μη
λαρχίας και αργολογίας μη μοι δός». Στο δεύτερο μέ-
μας αφήσει στην δουλεία του πάθους της ακηδίας,
ρος: «Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπο-
να μην αφήσει τον δαίμονα αυτόν να μας εξουσιάζει.
μονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλω». Και στο
τρίτο μέρος: «Ναι Κύριε βασιλεύ, δώρησαί μοι του ο- Εάν με τα πνεύματα των παθών εννοούμε τους δαίμο-
ράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν νες τότε με τα πνεύματα των αρετών, της σωφροσύνης,
μου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων, Α- ταπεινώσεως κλπ. πρέπει –θα έλεγε κάποιος– να εν-
μήν!». νοούμε τα αγαθά πνεύματα, τους αγγέλους. Είναι αλή-
θεια ότι οι άγγελοι μας βοηθούν αδιάκοπα στην επιτέ-
Από το ένα μέρος προσευχόμεθα να μας φυλάξει ο
λεση του αγαθού εάν εμείς δεν απομακρυνθούμε απ’
Θεός από τα τέσσερα πνεύματα της κακίας, τα τέσσε-
αυτούς με τις αμαρτίες μας, όπως ακούμε στον όρθρο
ρα πάθη, ενώ από το άλλο μέρος ζητάμε να μας χαρί-
της Δευτέρας της Τυροφάγου: «Οι φύλακες της ζωής
σει τα τέσσερα αγαθά πνεύματα, τις τέσσερις αρετές.
ημών άγγελοι, φιλοπονώτερον παραμένουσι τοις διά
Εδώ παρατηρούμε ότι ο άγιος Εφραίμ, εκθέτοντας δύο νηστείας ημίν κεκαθαρμένοις». Επίσης οι άγιοι Πατέ-
προτάσεις με πάθη και αρετές, τα ονομάζει όλα εξ ρες, όταν ομιλούν για τις αρετές, ποτέ δεν ομιλούν
ίσου πνεύματα: «πνεύμα αργίας, πνεύμα σωφροσύ- όπως στην περίπτωση των παθών, δηλαδή δεν λέγουν
νης..». Πώς να εννοήσουμε άραγε εδώ την λέξη «ο άγγελος της σωφροσύνης», «ο άγγελος της ταπεινώ-
«πνεύμα»; σεως» κλπ, όπως συμβαίνει με την άλλη κατηγορία των
παθών όπου λέγομεν, «ο δαίμων της υπερηφάνειας»,
Όσον αφορά τα κακά πνεύματα το πράγμα είναι απλό.
«ο δαίμων της ακηδίας ή γαστριμαργίας» κλπ. Οπότε
Η κάθε πηγή κακίας είναι το πνεύμα της πλάνης, ο
λοιπόν αυτά τα τέσσερα πνεύματα δεν είναι άγγελοι
διάβολος, ο οποίος «ως λέων ωρυόμενος περιπατεί
αλλά κάτι άλλο.
ζητών τινά καταπίη» (Α΄ Πέτρ. 5), οπότε την πάλη μας
πρέπει να την στρέψουμε «προς τα πνευματικά της πο- Γνωρίζουμε ότι στο Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος αρνεί-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 5

ται τον σατανά και ενδύεται τον Χριστό, γίνεται κατοι- σ’ αυτή την απορία θα την λάβουμε, αφού σταματή-
κητήριο του Αγίου Πνεύματος και λαμβάνει δύναμη σουμε για λίγο σε καθένα απ’ αυτά τα τέσσερα της κα-
για να γίνει υιός του Θεού κατά χάριν. Έχει μέσα του κίας πνεύματα.
όλα τα σπέρματα των αρετών, «τας δωρεάς του Βαπτί-
1. Το πνεύμα της αργίας
σματος και του Χρίσματος». Και στον άνθρωπο δεν α-
πομένει τίποτε άλλο παρά να εργασθεί για την εκπλή- Ο άνθρωπος, δημιουργημένος από τον Θεόν κατ’ εικό-
ρωση των θείων εντολών και να γίνει ο ανακαινισμένος να και ομοίωσιν Αυτού, προορίστηκε από την αρχή της
εκ του αγίου Βαπτίσματος άνθρωπος. Γι’ αυτό οι άγιοι ύπαρξής του να εργάζεται στον παράδεισο της τρυφής
Πατέρες λέγουν για την πνευματική ζωή ότι είναι μια (Γεν. 2,15). Μετά την εκδίωξη του από τον παράδει-
αξιοποίηση αυτών των δυνάμεων, μια δραστηριοποίη- σο, η εργασία του στράφηκε κυρίως στη απόκτηση
ση των δωρεών του αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος. των αναγκαίων της ζωής του: τροφής, ενδυμασίας,
Οι αρετές λοιπόν, επειδή είναι έργο του Αγίου Πνεύ- κατοικίας. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να ζήσει.
ματος και δίδονται στον άνθρωπο, ονομάζονται και Από ανάγκη έπρεπε να εργασθεί, δεν μπορούσε να
αυτές «πνεύματα», όπως και η Πηγή από την οποία ζήσει με τεμπελιά. Ο άγιος Εφραίμ όμως εδώ, παρα-
προέρχονται. Έτσι ονομάζει και ο Προφήτης Ησαΐας καλεί τον Θεό να λυτρωθεί όχι απ’ αυτή την αργία
τις δωρεές του Θείου Πνεύματος λέγοντας: «Πνεύμα αλλά από την αδιαφορία ως προς την εκτέλεση των
σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής...» (Ησαΐου εντολών του Θεού. Η εργασία αυτών, ως προϋπόθεση
11, 2-3). της πνευματικής προόδου του ανθρώπου, που πηγάζει
από το Βάπτισμα, αποσκοπεί στην ομοίωση με τον
Λοιπόν αυτά τα τέσσερα αγαθά πνεύματα, δηλαδή το
Θεό.
πνεύμα της σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής
και αγάπης, δεν είναι άγγελοι αλλά δωρεές του Αγίου Με το παράδειγμα των ταλάντων ο Σωτήρ μας διδά-
Πνεύματος, και προσευχόμεθα στον Θεό για να μην σκει ότι οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος που κατα-
παραμείνουν ανενέργητες. σκηνώνουν στον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλες και μπο-
ρούν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερη ανθρωπίνως
Μια απλή ματιά επάνω σ’ αυτές τις δύο προτάσεις που
βαθμίδα πνευματικής τελειώσεως. Και εάν δεν φτά-
αναφέρονται στα πνεύματα, μας βοηθάει να καταλά-
νουν όλοι στα ίδια μέτρα ή δεν προοδεύουν καθόλου,
βουμε ένα πράγμα πολύ σημαντικό για την πνευματική
αυτό οφείλεται στην οκνηρία του ανθρώπου. Η αργία
μας ζωή. Τα πνεύματα της κακίας βρίσκονται έξω
λοιπόν, είναι η άμεσος εχθρική προϋπόθεση για την
από εμάς συνεπώς και το κακό είναι εξωτερικό· τα
πνευματική πρόοδο του ανθρώπου, και τον αγκι-
πνεύματα των αρετών, οι δωρεές του Αγίου Πνεύμα-
στρώνει στα φθαρτά και ατελή αυτού του βίου. Ο
τος, η πηγή κάθε αγαθού, είναι μέσα στο εσωτερικό
Σολομών, όταν είχε κάποιον τεμπέλη κοντά του, τον
της ψυχής μας. Προς το κακό μας προτρέπουν εξω-
έστελνε να πάρει παράδειγμα από την εργατικότητα
τερικές δυνάμεις, ενώ προς το αγαθό η θεία δύναμη
του μυρμηγκιού (Παρ.6, 6) , ενώ ο Απόστολος Παύλος
και οι προσωπικές μας δυνάμεις που ευρίσκονται
διατάζει : «ει τις ου θέλει εργάζεσθαι μηδέ εσθιέτω» (Β΄
μέσα μας. Συνεπώς, είναι ευκολότερο να κάνουμε το
Θεσ.3,10). Γι’ αυτό και ο άγιος Εφραίμ θέτει την αργία
αγαθό παρά το κακό. Από εδώ προέρχεται και η με-
μπροστά από τα άλλα τέσσερα πνεύματα της κακίας ως
γάλη ευθύνη την οποία έχει ο άνθρωπος ενώπιον του
ένα πάθος, το οποίο είναι εμπόδιο για όλα τα καλά
Θεού για την επιτέλεση του αγαθού, και για την
έργα και αντίθετο στον ύψιστο προορισμό του ανθρώ-
σκληρή τιμωρία που θα υποστεί όταν επιτελεί το
που.
κακό.
2. Το πνεύμα της περιεργείας
Σκόπιμα έθεσε ο άγιος Εφραίμ πρώτα πρώτα τα πνεύ-
ματα της κακίας και κατόπιν τα πνεύματα των αρετών. Οι άγιοι Πατέρες λέγουν ότι πνεύμα περιεργείας εί-
Δεν μπορούμε να εργασθούμε την αρετή, αν δεν κα- ναι το σημείο της εμπαθούς προσκολλήσεως στα
θαρισθούμε πρώτα από τα πάθη. Όταν ομιλούν για υλικά πράγματα, είναι η κόλλα που μας ενώνει με τα
πάθη οι άγιοι Πατέρες, Εφραίμ ο Σύρος, Ιωάννης της επίγεια και τα μάταια. Αυτό ακολουθεί το πνεύμα της
Κλίμακος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι, εννοούν αργίας και είναι μεταξύ των σφικτά συνδεδεμένα.
ένα μεγάλο αριθμό αυτών. Επικεφαλής όλων αυτών Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεν φροντίζει για τα
είναι η παράλογη αγάπη του εαυτού μας, η λεγόμενη πνευματικά έργα, ζητεί ο ίδιος μια ψεύτικη απασχό-
φιλαυτία, ενώ η άγνοια, η λήθη και η αδιαφορία είναι ληση, εργαζόμενος με όλα τα εξωτερικά πράγματα
οι βάσεις όλων των παθών. Απ’ αυτά πηγάζουν τα επτά και σκεπτόμενος μόνο το παρόν και το μέλλον του
θανάσιμα πάθη από τα οποία πάλι ξεκινούν τα βαλτώ- βίου του, προκειμένου να επιτύχει τα ευχάριστα και
δη νερά και δηλητήρια όλων των άλλων παθών. Είναι να λυτρωθεί από τα θλιβερά γεγονότα της ζωής. Αυ-
φυσικό λοιπόν να ερωτήσουμε, γιατί απ’ αυτό το μεγά- τή η αναζήτηση των ιδεών του βίου και η αποφυγή των
λο πλήθος των παθών ο Άγιος επέλεξε μόνο τέσσερα λυπηρών είναι, κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή,
πάθη και γιατί αυτά κι όχι άλλα; Μήπως και αυτά δεν
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
ανήκουν ανάμεσα στα πλέον θανάσιμα; Την απάντηση
Σελίδα 6 Ε Ν ∆ Ο Ν
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) σφοράς και της ζωής μας ακόμη για την σωτηρία
του.
η παντοτινή φροντίδα του εμπαθούς ανθρώπου. Τον
Ο άνθρωπος έχει μεγάλη αξία, διότι είναι κατ’ εικόνα
πλούσιο του Ευαγγελίου, ο οποίος εφρόντιζε πώς να
Θεού. Είναι εξαγορασμένος με το ανεκτίμητο Αίμα του
εξασφαλίσει τους καρπούς των κτημάτων του για πολ-
Σωτήρος Χριστού και αξίζει όσο η τιμή αυτού του Αί-
λά χρόνια, ο Σωτήρ τον ονόμασε άφρονα (Λουκ.
ματος. Γι’ αυτό η διακονία του ανθρώπου είναι υψί-
12,20). «Προσέχετε δε εαυτοίς, μας λέγει ο Σωτήρ, μή-
στης αξίας και τιμής, διότι γίνεται ως διακονία σ’
ποτε βαρυνθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και
αυτό το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. «Εφ’ όσον
μέθη και μέριμναις βιοτικαίς» (Λουκ. 21,34).
εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχί-
Η ενασχόληση με τα εξωτερικά και πρόσκαιρα, στων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ. 25,40), θα μας πει ο
αυτή η εμπαθής προσκόλληση, είναι εναντία στην Κύριος στη φοβερά Κρίση. Η υπηρεσία του πλησίον
πνευματική ζωή και μας απομακρύνει από τον Θεό. είναι ευαγγελική αρετή, ανεκτίμητο έργο και τελεία ο-
Ο Θεός είναι η μοναδική τελειότητα και ο άνθρωπος δός για την σωτηρία. Ενώ το πνεύμα της φιλαρχίας ε-
δεν μπορεί να συναντήσει Αυτόν παρά μόνο όταν επι- ξευτελίζει τον άνθρωπο και τον καταβιβάζει στην τάξη
στρέψει στον εαυτό του και διά μετανοίας και προ- των τα επίγεια φρονούντων και τον αποστερεί των αγα-
σευχής ενωθεί μαζί Του στον εσώτερο οίκο της ψυχής θών που πηγάζουν από τις αρετές. Αυτό το πνεύμα είναι
του, διότι η «βασιλεία των ουρανών εντός υμών ε- στενά ενωμένο με το πνεύμα της άκρατης βιοτικής μέ-
στι» (Λουκ. 17,21). Ενώ ο συνεχής περισπασμός με τα ριμνας. Πράγματι, όταν κάθε φροντίδα του ανθρώπου
επίγεια μας βοηθά να συναντηθούμε με τα πάθη και κατευθύνεται μόνο προς τα υλικά αγαθά, είναι φυσικό
τον διάβολο, ο οποίος καταλύει τα πάντα και λέγεται να μεταβληθεί ο άνθρωπος σε όργανο για την απόκτηση
«λεγεών». αυτών των αγαθών που η αξία τους περιορίζεται μόνο
στην μικρή ανθρώπινη ωφέλεια που του προσφέρουν.
Οι πνευματικοί Πατέρες πάντοτε μας παρακινούν
να αποκτήσουμε απροσπάθεια για όλα, και η μόνη 4. Το πνεύμα της αργολογίας
φροντίδα που πρέπει να δεσπόζει και να μας κατευ-
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι αυτό το πνεύμα
θύνει, λένε, να είναι ο φόβος της απολογίας μας κα-
είναι ο θρόνος της κενοδοξίας, σημείο αγνωσίας, καρ-
τά την Μέλλουσα Κρίση και ο πόθος για την σωτη-
πός πολυφαγίας και ακαθαρσίας, απώλεια ταπεινώσεως
ρία μας.
και σκότος προσευχής. Είναι η σπατάλη του τιμιότε-
Εάν η αργία κάνει ανενέργητη την χάρη στον ρου δώρου που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, του δώ-
άνθρωπο, η περιέργεια και η φροντίδα για τα υλικά ρου της ομιλίας, που φθείρεται εξ αιτίας της αμαρ-
κάνει τον άνθρωπο άχρηστο γι’ αυτό το πνευματικό τωλής του χρήσεως. Ο ανθρώπινος λόγος έχει μια με-
έργο, εφ’ όσον τον οδηγεί στην αντίθετη από την σω- γάλη και μυστική δύναμη, διότι προσφέρει με αυτό ο
τηρία οδό. άνθρωπος κάτι από την ύπαρξή του το οποίον και αναγ-
γέλλει. Εάν ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός,
3. Το πνεύμα της φιλαρχίας
τότε και ο λόγος του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο
Η υποταγή στην εξουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άνθρωπος. Οι άγιοι Πατέρες λέγουν ότι, «εάν θέλεις
δοσμένη από τον Θεό εντολή, όπως αναφέρει ο Από- να γνωρίσεις τι υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου,
στολος Παύλος: «πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις πρόσεχε σ’ αυτά που λέγουν τα χείλη του». Η πολυλο-
υποτασσέσθω» (Ρωμ. 13,1). Είναι όμως και ένα από γία και η αστειότης φανερώνουν την εσωτερική ασυδο-
τα πνεύματα της κακίας, όπως ένα βλοσυρό βλέμμα σία του ανθρώπου, η οποία οδηγεί στην φθορά και στην
κατά του πλησίον, μια αυθαιρεσία εναντίον του, την ψυχική βλάβη και άλλους ανθρώπους. Όταν ο λόγος
οποία χρησιμοποιεί ο εξουσιαστής ως μέσον προσωπι- στερείται πνευματικής χάριτος και δυνάμεως, είναι
κής αισχροκέρδειας. Ο Σωτήρ μας αποκαλύπτει ότι ανούσιος και επιβλαβής. Γι’ αυτό ο Σωτήρ μας λέγει:
αυτό το πνεύμα είναι ειδωλολατρικό και τελείως ξένο «Παν ρήμα αργόν, ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, απο-
προς το πνεύμα του Ευαγγελίου, διδάσκοντας τα εξής δώσουσιν περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως».
στους μαθητές Του: «Και ος εάν θέλη εν υμίν μέγας (Ματθ. 12,36). Οι άγιοι Πατέρες φοβούμενοι τις μα-
γενέσθαι, έσται υμών διάκονος, και ος εάν θέλη εν υμίν κρές συνομιλίες και συναντήσεις αγάπησαν και επαίνε-
είναι πρώτος, έσται υμών δούλος· ώσπερ ο Υιός του σαν την σιωπή παρά την πολυλογία. «Οσάκις μιλούσα,
ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι έλεγε ο αββάς Αρσένιος, συχνά μετανοούσα, ενώ όταν
και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολ- σιωπούσα, ουδέποτε μετανοούσα». Ο όσιος Αγάθων επί
λών» (Ματθ. 20,27-28). Αυτό το έδειξε με το έργο, τρία χρόνια έφερε στο στόμα του μια μικρή πέτρα για
όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του και θυσίασε να επιβάλει στον εαυτό του την σιωπή, ενώ ο άγιος Ι-
την ζωή Του για την σωτηρία μας. Από εδώ καταλα- σαάκ ο Σύρος λέγει ότι η σιωπή είναι η φωνή του μέλ-
βαίνουμε ότι η αληθινή εξουσία δεν είναι για ιδιο- λοντος αιώνος. Ακόμη και η συζήτηση για τα πνευμα-
τελείς σκοπούς, αλλά για την διακονία των άλλων, τικά είναι παγίδα πολυλογίας, όταν υπερβαίνει το
για την βοήθεια του πλησίον με αγάπη, μέχρι προ-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 7

κανονικό μέτρο. Λέγει επίσης και η σοφία του λαού: Θεό και τα λοιπά δημιουργήματα, τον συνάνθρωπο
«Ο λόγος είναι άργυρος, ενώ η σιωπή χρυσός». και τα κτίσματα. Η σωτηρία ή η καταδίκη μας εξαρ-
τάται από τον τρόπο συμπεριφοράς μας προς τους
Εάν προσέξουμε τώρα σ’ αυτά τα τέσσερα πνεύματα
άλλους. Τα τέσσερα αυτά πάθη που αναφέραμε χαρα-
της κακίας, παρατηρούμε δύο πράγματα μεγάλης ση-
κτηρίζουν την εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου
μασίας. Κατ’ αρχήν βλέπουμε ότι αυτά συνδέονται με-
ενώπιον του κόσμου και αποκλείουν οποιαδήποτε δυ-
ταξύ τους και σχηματίζουν ένα είδος βουνοπλαγιάς,
νατότητα σωτηρίας. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβου-
όπου ο άνθρωπος γλιστρά και παρασύρεται. Από την
με λοιπόν γιατί ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος μνημόνευσε
αργία και αδιαφορία για την σωτηρία του παραδίδε-
και απαγόρευσε αυτά ακριβώς τα τέσσερα πνεύματα.
ται στην πλεονεξία και επιμέλεια των υλικών πραγ-
Στο δεύτερο σκέλος της προσευχής του ο άγιος Ε-
μάτων. Κατόπιν αιχμαλωτίζεται από το πνεύμα της
φραίμ αναφέρεται σ’ αυτούς που έχουν υγιή πνευματι-
φιλαρχίας αδιαφορώντας για τον πλησίον του, τον
κή κατάσταση. Ζητάμε λοιπόν εδώ να μας χαρίσει ο
οποίο υποβιβάζει στην τάξη των πραγμάτων (res).
Θεός πνεύμα σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομο-
Μετά από εδώ φθάνει στην έλλειψη ελέγχου του
νής και αγάπης, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην
ίδιου του εαυτού του, που τον παρουσιάζει στους
συνέχεια.
άλλους με τις αργολογίες του, και έτσι εξευτελίζε-
ται. Αυτός ο δεσμός των τεσσάρων κακών πνευμάτων 1. Το πνεύμα της σωφροσύνης
είναι πολύ οργανικός, καθώς θα ιδούμε ευθύς αμέσως.
Με την λέξη σωφροσύνη δεν θα πρέπει να εννοήσουμε
Οι άγιοι Πατέρες μας φανερώνουν ότι μια βασική προ- μια απλή σωματική καθαρότητα από τα αχαλίνωτα
ϋπόθεση για την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου πάθη. Η καθαρότητα είναι κάτι πολύ ανώτερο. Είναι ο
είναι να φυλάξουμε την συνείδησή μας καθαρή ενώπι- πρώτος βαθμός της απάθειας, είναι η κατάσταση της
ον τεσσάρων μαρτύρων: ενώπιον του Θεού, ο οποίος εξαγνισμένης από τα πάθη ψυχής, που γίνεται έτσι το
μας διατάζει πάντοτε να εκπληρώνουμε τις εντολές κατάλληλο έδαφος για την απόκτηση των αρετών.
Του, ενώπιον του πλησίον μας φυλαγόμενοι από κάθε «Πως άσομεν την ωδήν Κυρίου επί γης αλλοτρίας;»,
έργο που αντίκειται στην προς αυτόν αγάπη, ενώπιον έλεγαν οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα ως αιχμάλωτοι.
του εαυτού μας χρησιμοποιώντας για αγαθούς σκοπούς Κατά τους Πατέρες αυτό σημαίνει ότι δεν μπορού-
τα χαριζόμενα δώρα του Θεού, και ενώπιον των έργων, με να αποκτήσουμε καμία αρετή, ενόσω βρισκόμα-
τα οποία οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε μόνο για τον στε στην αιχμαλωσία των παθών. Γι’ αυτό και ο
κατάλληλο σκοπό του δημιουργήθηκαν, δηλ για να μας άγιος Εφραίμ τοποθετεί την σωφροσύνη επί της κεφα-
εξυπηρετούν στις διάφορες ανάγκες μας. λής όλων των άλλων αρετών, διότι αυτή αποτελεί την
αφετηρία της ενάρετης και αγίας ζωής.
Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα τέσσερα
πάθη μας πληγώνουν την συνείδηση. Η αργία μας 2. Το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης
ενοχοποιεί την συνείδηση ενώπιον του Θεού, διότι
Αυτός είναι ο πρώτος βλαστός που φυτρώνει στο
αντιστέκεται στο έργο της χάριτος, που κατοικεί
έδαφος της σωφροσύνης. Από το ένα μέρος τα έργα
μέσα μας και εξ αιτίας μας παραμένει ανενέργητη.
μας είναι αδύνατα και μηδαμινά («ως χόρτος και ως
Η περιέργεια και η βιοτική μέριμνα πληγώνουν την
άνθος χόρτου», ψαλμ.102, και «η υπόστασίς μου ωσεί
συνείδησή μας εξ αιτίας των έργων μας, τα οποία
ουδέν ενώπιόν σου», ψαλμ. 38,6), από το άλλο μέρος
τελικά χρησιμοποιούμε για την απώλεια και όχι για
τα πάντα, ακόμη και αυτή η ύπαρξής μας είναι φανερό
την σωτηρία της ψυχής μας. Η φιλαρχία, η οποία
ότι είναι δωρεές του Θεού. «Τι έχεις ο ουκ έλαβες;»
σκοτίζει τον άνθρωπο, ενοχοποιεί την συνείδησή
μας ρωτά ο Απόστολος Παύλος (Α΄Κορ.4,7) για να
μας ενώπιον του πλησίον μας, ενώ η αργολογία μας
καταλήξει: «Χάριτι δε Θεού είμι ο είμι» (Α΄
τραυματίζει την συνείδηση και την καθιστά υπόλο-
Κορ.15,10). Γι’ αυτό οι άγιοι Πατέρες έλεγαν ότι
γη ενώπιον του εαυτού μας, με την παράλογη χρήση
ταπείνωση σημαίνει να θεωρεί ο άνθρωπος κατώτε-
του θείου δώρου της ομιλίας. Έτσι λοιπόν, τα τέσσε-
ρο τον εαυτό του από τους άλλους ανθρώπους, ακό-
ρα αυτά πάθη παρουσιάζουν μια κατάσταση γενικής
μη κι από τα ζώα, και να αποδίδει όλα τα αγαθά
εξασθένησης της ψυχής, μια ανάρμοστη συμπεριφορά
έργα στη χάρη του Θεού και όχι στις δυνάμεις του,
του ανθρώπου απέναντι του Θεού, του συνανθρώπου,
όσο μεγάλες και να φαίνονται.
των υλικών έργων και του εαυτού του.
3.Το πνεύμα της υπομονής.
Ο άνθρωπος που αδιαφορεί για την σωτηρία του,
είναι πολυάσχολος στα βιοτικά, καταπιεστής προς Είναι ο δεύτερος βλαστός που αναθάλλει από τον αγρό
τον πλησίον του και ελευθερόστομος. Εκδηλώνει την της καθαρότητος. Εάν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και
φαυλότητα της ψυχής του και την άχαρη αμαρτωλότη- συναισθανθεί τις αμαρτίες του, τότε αντιλαμβάνε-
τά του. Η σωτηρία είναι προσωπικό έργο για τον καθέ- ται ότι είναι άξιος μυρίων παιδεύσεων εκ μέρους
να μας, όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να την κατορθώ- του Θεού. Και όχι μόνον επιγείων, αλλά και αιωνίων
σει μόνος του, παρά μόνο σε στενή συνεργασία με τον (Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Σελίδα 8 Ε Ν ∆ Ο Ν

(Συνέχεια από τη προηγούμενη σελίδα ) πη γιατρεύει την ψυχή μας, που αναισθητεί για την
σωτηρία της, με την συναίσθηση της κατάστασής
βασάνων είναι άξιος, επειδή καταπάτησε τις εντολές μας και της ευσπλαχνίας του Θεού. Στον καθαρό όλα
του Θεού, ως οκνηρός δούλος. Έτσι με την ταπείνωση είναι καθαρά, συνεπώς και η γλώσσα του, που δεν αρ-
υπομένει όλες τις δοκιμασίες, τις συμφορές και στενα- γολογεί· στον ταπεινό ο κάθε συνάνθρωπός του είναι
χώριες της ζωής με χαρά, διότι έχει πιστέψει βαθιά ανώτερος από τον εαυτό του· στον υπομονετικό η ελπί-
τον λόγο του Κυρίου που λέγει: «εν τω κόσμω θλίψιν δα του δεν στηρίζεται στα έργα του ή στα αγαθά του,
έξετε αλλά θαρσείτε» (Ιωάν. 16.33), και «ότι διά πολ- ενώ στον φιλόθεο δεν υπάρχει άλλος πόθος παρά πως
λών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του θα μπορέσει συνεχώς να εφαρμόζει τις εντολές του
Θεού» (Πραξ. 14,22), και ότι «ο υπομείνας εις τέλος, Θεού.
ούτος σωθήσεται» (Ματθ.24,13). Οι άγιοι Πατέρες
Έτσι λοιπόν, ο εγκρατής στην γλώσσα του
μας διαβεβαιώνουν με τα αποστολικά λόγια ότι «ουκ
άνθρωπος, που είναι και ταπεινός και υπομονετικός
εισίν άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλ-
και φιλόθεος, μας παρουσιάζει την εξαγνισμένη από
λουσαν δόξαν αποκαλυφθήναι, ην ητοίμασεν ο Κύριος
τα πάθη εικόνα του πνευματικού ανθρώπου.
τοις αγαπώσιν Αυτόν». Είναι δηλαδή σαν να μας λένε
ότι «ολίγος είναι ο κόπος και αιωνία η ανάπαυ- Εάν δούμε την προσευχή του αγίου Εφραίμ υπό το φως
σις» (Αββάς Μωυσής). Η υπομονή καθαρίζει, μετα- και άλλων πνευματικών διδασκάλων, όπως του αγίου
μορφώνει και ανακαινίζει την ψυχή, καθώς λέγει Μάξιμου του Ομολογητού, θα βρούμε μια κοινή ψυχο-
κάποιος αββάς του Γεροντικού: «Το κερί, εάν δεν λογική-πνευματική βάση και κάτι περισσότερο απ’
το πλησιάσουμε στην φωτιά για να μαλακώσει, δεν αυτό. Η αμαρτία αλλοιώνει το επιθυμητικό και θυ-
μπορούμε να χαράξουμε την σφραγίδα που θέλου- μικό μέρος της ψυχής, οπότε οι δυνάμεις αυτές, αντί
με να κάνουμε· έτσι ακριβώς γίνεται και με τον να υπακούουν στον νου, τίθενται στην υπηρεσία των
άνθρωπο. Εάν δεν λειώσει από την δυνατή φλόγα αισθήσεων. Η επιθυμία αντί να είναι φλογερός πό-
των πειρασμών, κόπων, ασθενειών, συμφορών και θος αγάπης για τον Θεό, μεταβάλλεται σε επιθυμία
πειρασμών, δεν μπορεί να χαραχθεί μέσα του η ερωτική του σώματος, σε φιλοκτημοσύνη και σε
σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος». φιλοδοξία· ενώ ο θυμός αντί να είναι όπλο κατά της
κοσμικής επιθυμίας, μετατρέπεται σε οργή και μα-
4. Το πνεύμα της αγάπης
νία κατά του πλησίον.
Η αγάπη είναι το κορύφωμα και στεφάνωμα όλων
Τα τέσσερα πάθη της προσευχής του αγίου Εφραίμ
των αρετών. Όποιος στολίσθηκε με την αγνεία, με
δείχνουν αυτήν ακριβώς την αλλοίωση της επιθυμίας
την ταπείνωση και με την υπομονή, αυτός γίνεται
και του θυμού και τη διάθεση αυτών στην υπηρεσία
φιλόθεος και φιλάνθρωπος· έφθασε στην αγάπη, η
των αισθήσεων. Η περιέργεια και η πλεονεξία είναι
οποία είναι το πλήρωμα όλων των αρετών, ουδέπο-
δηλωτική της εμπαθούς προσκολλήσεως στα υλικά
τε εκπίπτει, και είναι η πηγή κάθε αγαθού. Σ’
αγαθά, η φιλαρχία δείχνει την νόσο της υπερηφάνειας,
όποιον άνθρωπο κατασκηνώσει η αγάπη ζει μέσα
η αργολογία είναι το σημείο της ψυχικής ακαθαρσίας,
του ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι Αγάπη. (Α΄ Ιωάν.
ενώ η αργία και η φιλαυτία είναι το θεμέλιο που στηρί-
4,8). Γι’ αυτό ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος, την τοποθετεί
ζει όλα τα άλλα. Η απαλλαγή απ’ όλα αυτά πρέπει να
στη κορυφή των άλλων αρετών, όπως και ο όσιος Ι-
ακολουθεί την αντίθετη πορεία: Έτσι, η σωφροσύνη
ωάννης της Κλίμακος την έχει στην τελευταία βαθμί-
θεραπεύει την σαρκική επιθυμία, η ταπείνωση λυ-
δα της Κλίμακος του παραδείσου· διότι όντως είναι η
τρώνει από την υπερηφάνεια, η υπομονή διώχνει
μεγαλύτερη από όλες τις άλλες, τις περιέχει όλες και
τον δαίμονα της πλεονεξίας, ενώ η αγάπη επαναφέ-
είναι αναφαίρετο κτήμα αυτού που την έχει.
ρει τον θυμό στην φυσική του κατάσταση.
Εάν τα τέσσερα πάθη, που μνημονεύονται στην προ-
Άλλη μια φορά ακόμη καταλαβαίνουμε πόσο βαθειά
σευχή του αγίου Εφραίμ, σχηματίζουν μια κλιμακωτή
και θεμελιώδης είναι η πνευματική διδασκαλία του
σειρά που αρχίζει από την αργία και συνεχίζεται προς
αγίου Εφραίμ, που εκτίθεται στις δύο προτάσεις περί
τα κάτω, οι τέσσερις αρετές είναι οι βαθμίδες αναβά-
κακών και αγαθών πνευμάτων της προσευχής του. Αυ-
σεως, που αρχίζουν με την σωφροσύνη και καταλή-
τές μας τοποθετούν ενώπιον δύο εικόνων: η μία είναι
γουν στον Θεό. Συγχρόνως αυτές είναι αντίθετες προς
του διεφθαρμένου από την αμαρτία ανθρώπου και η
τα τέσσερα κακά πνεύματα και μας δείχνουν πως μπο-
άλλη του αναγεννημένου με την μετάνοια και τις αρε-
ρούμε να θεραπεύσουμε την αρρωστημένη απ’ αυτά
τές ανθρώπου. Η πρώτη είναι αμαρτωλή κατάσταση,
ψυχή μας.
στην οποία βρισκόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό να
Η σωφροσύνη θεραπεύει την ψυχή που ασθενεί από μας ελευθερώσει, και η δεύτερη είναι η πνευματική
την αργολογία, η ταπείνωση εξυγιαίνει τις σχέσεις κατάσταση, την οποία επιδιώκουμε δια της προσευχής
με τον πλησίον, η υπομονή μας λυτρώνει από την να μας χαρίσει ο Θεός.
εμπαθή προσκόλληση στα υλικά αγαθά, ενώ η αγά-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 9

Το τρίτο μέρος της προσευχής του αγίου Εφραίμ είναι: του λεπρού ο οποίος, βλέποντας τον Ιησού, έπεσε μπρο-
«Ναι, Κύριε Βασιλεύ, χάρισαί μοι του οράν τά εμά πταί- στά του στο έδαφος και Τον παρεκάλεσε λέγοντας:
σματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου...». Αυτή «Κύριε, ει θέλεις δύνασαί με καθαρίσαι» (Λουκ. 5,12).
αποτελεί μία ανακεφαλαίωση των αιτημάτων του δεύ- Ακαθαρσία δεν είναι μόνο μία παράβαση της θείας ε-
τερου μέρους της προσευχής. Πράγματι, η συναίσθη- ντολής, αλλά και ένας μικρός ψυχικός μολυσμός, γι’
ση των προσωπικών μας παραπτωμάτων είναι μια αυτό και ο διάβολος, ο αρχηγός και το όργανο της α-
μορφή ταπείνωσης, διότι ο ταπεινός φροντίζει κυρί- μαρτίας, ονομάζεται ακάθαρτος. Η αμαρτία λοιπόν,
ως για την αληθινή μετάνοιά του, και όποιος ενδια- είναι μια λέπρα που καταδυναστεύει κυριολεκτικά
φέρεται για την σωτηρία του, έχει αρκετό έργο να τον άνθρωπο. Σε ποιον να προστρέξει, εάν όχι στον
κάνει στον αγρό της ψυχής του. «Είναι μια τρέλα, ιατρό και θεράποντα κάθε ασθενείας; «Κύριε, μόνο
λέγουν οι άγιοι Πατέρες μας, να αφήνει κάποιος τον εσύ, εάν θέλεις μπορείς να καθαρίσεις εμένα τον αμαρ-
δικό του νεκρό και να πηγαίνει να κλαύσει άλλον». τωλό!». Και ο Ιησούς απαντά: «Ναι, θέλω να καθαρι-
Έτσι λοιπόν, το «μη κατακρίνεις» τον πλησίον είναι στείς» (Λουκ. 5,13).
ένα σημείον αγάπης, η οποία «μακροθυμεί, χρηστεύεται, Ο τρίτος στίχος μας υπενθυμίζει την προσευχή του ψαλ-
ουκ ασχημονεί, ου λογίζεται το κακόν…» (Α΄ Κορ.13,4). μωδού: «Αι χειρές σου εποίησάν με και έπλασάν
Είναι αλήθεια, ότι ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε με...» (Ψαλμ. 118, 73). Είναι αλήθεια, αναγνωρίζω ότι
τις πραγματικές αιτίες των αμαρτημάτων μας. Είναι είμαι αμαρτωλός, γεμάτος από την λέπρα της αμαρ-
άραγε από σωματική αδυναμία, από πόλεμο του διαβό- τίας, αλλά δεν σήκωσα τα χέρια μου σε ξένους
λου, είναι δοκιμασία και παραχώρηση εκ Θεού; Οι Θεούς, δεν ξεχνώ ότι είμαι πλάσμα του αληθινού
άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν να φυλαγόμαστε Θεού και προστρέχω σ’ Αυτόν που με δημιούργησε
από την κατάκριση των άλλων και να τα αφήνουμε και μπορεί να με σώσει: «Συ γαρ ει ο Θεός ημών και
όλα στην κρίση του Θεού, ο οποίος γνωρίζει τα από- ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών Σου και όνομά σου
κρυφα. επικεκλήμεθα». Εκτός από Σένα δεν γνωρίζω άλλον,
είμαι δικός σου, σώσον με, Εσύ που μ’ έπλασες· Θεέ
Οι δύο μεγάλες αρετές που συμπληρώνουν και ολοκλη-
μου, σώσον με!
ρώνουν η μία την άλλη, τις οποίες ο άγιος Ιωάννης της
Κλίμακος ονομάζει αγιασμένη δυάδα, είναι η αγάπη Ο τέταρτος και τελευταίος στίχος πηγαίνει ακόμη μα-
και η ταπείνωση. Η πρώτη υψώνει και η άλλη συγκρα- κρύτερα: Όχι μόνον αμάρτησα, αλλά οι αμαρτίες μου
τεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει να πέσουν είναι πλήθος αμέτρητο. «Ουδείς εκ των ζώντων δίκαιος
(Λόγος 25, 36). Με αυτές τις αρετές ο άνθρωπος φθά- ενώπιόν Σου» (Ψαλμ. 142), λέγει ο ψαλμωδός, ενώ οι
νει στην ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος μας αγάπη- Πατέρες λέγουν ότι, εάν και μία μόνον ώρα ζήσει ο
σε με μια άπειρη αγάπη και ταπεινώθηκε για χάρη μας άνθρωπος επί της γης, πάλι θα αμαρτήσει. Ολόκληρη η
μέχρι θανάτου. ζωή μας είναι μια αδιάκοπη αλυσίδα αμαρτιών και πα-
ραβάσεων των θείων εντολών. Γι’ αυτό ο Σωτήρ μεταξύ
Μετά την απαγγελία της προσευχής με τις τρεις μετά-
των πλέον αναγκαίων πνευματικών μας αιτημάτων, μας
νοιες, ακολουθούν δώδεκα προσκυνητές. Σε κάθε μία
διδάσκει την εκζήτηση της συγχωρήσεως των αμαρτιών
απ’ αυτές λέμε μυστικά τους επόμενους τέσσερις στί-
μας. «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών». Όπως
χους, που επαναλαμβάνονται ανά τρεις φορές:
έχουμε ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, τον οποίο ζη-
1. Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. τάμε έτσι έχουμε ανάγκη απ’ αυτή την άφεση των
αμαρτιών μας. Να ζητάμε συγχώρηση, αφού συγχω-
2. Ο Θεός καθάρισόν με τον αμαρτωλόν.
ρούμε κι εμείς τον πλησίον μας και έχουμε την μετά-
3. Ο Θεός, ο πλάσας με, σώσον με, και νοια του Ασώτου Υιού: «Ήμαρτον, Κύριε, εις τον ουρα-
4. Κύριε σύγχώρησον μοι, ημάρτηκα αμέτρως. νόν και ενώπιόν Σου» (Λουκ. 15,21). Επίσης να λέμε με
συντριβή καρδίας: «Αμέτρητες φορές αμάρτησα και
Ο πρώτος στίχος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσευ- λυπάμαι, Κύριε, διότι σε παρώργισα· μετανοώ και Σε
χή του Τελώνου ο οποίος αφού στάθηκε λίγο μακριά, παρακαλώ συγχώρησέ με».
κτυπούσε τα στήθη του και έλεγε: «Ο Θεός ιλάσθητί
μοι τω αμαρτωλώ» (Λουκ. 18,13). Είναι μία ικεσία Παρατηρούμε ότι αυτοί οι τέσσερις στίχοι προκαλούν
γεμάτη από μετάνοια, η οποία εξύψωσε τον ταπεινό δύο αισθήματα. Το πρώτο είναι η ενοχή της συνειδήσε-
Τελώνη σε ασύγκριτο βαθμό υψηλότερα από τον ως για τις γενόμενες αμαρτίες: είμαι αμαρτωλός, πληγω-
υπερήφανο Φαρισαίο. Τον εξύψωσε διότι συναισθάν- μένος από τα πάθη μου, αναρίθμητες φορές έσφαλα·
θηκε τα αμαρτήματά του, ταπεινώθηκε και δεν τόλμη- ενώ το δεύτερο είναι η εμπιστοσύνη στο έλεος και την
σε να ζητήσει τίποτε άλλο, παρά μόνο το έλεος του φιλανθρωπία του Θεού: ελέησόν με, καθάρισόν με, συγ-
Θεού. Έτσι, κατά τον λόγο του Κυρίου, αυτός που τα- χώρησόν με! Είναι δύο ψυχικές καταστάσεις, του φό-
πεινώθηκε, υπερυψώθηκε. βου και της ελπίδας για τις οποίες λέγουν οι άγιοι

Στον δεύτερο στίχο διακρίνουμε καθαρά την προσευχή (Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Σελίδα 10 Ε Ν ∆ Ο Ν

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) που συνοδεύεται και με μετάνοιες. Αυτό που λέγουμε
με το στόμα στην προσευχή, το φανερώνουμε συγ-
Πατέρες, ότι πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τον χρόνως και με το σώμα. Αναγνωρίζουμε την αμαρ-
άνθρωπο στην οδό της σωτηρίας. Αυτά τα συναι- τωλότητά μας στην οποία βρισκόμαστε και πέφτου-
σθήματα του φόβου και της ελπίδας ανόρθωσαν ψυχι- με με ταπείνωση στην γη, αλλά σηκωνόμαστε αμέ-
κά τον Τελώνη, επανέφεραν τον Άσωτο Υιό στο πα- σως δείχνοντας έτσι την σταθερά επιθυμία της ψυχι-
τρικό σπίτι, άνοιξαν τις πύλες του παραδείσου στον κής μας αναπλάσεως.
ληστή. Οι στίχοι αυτοί επαναλαμβάνονται από τρεις
Αυτό εδώ είναι περισσότερο από προσευχή, είναι το
φορές ο καθένας, διότι τους απευθύνουμε στον Τρια-
ίδιο το έργο της μετανοίας, το οποίο μεταμορφώνει και
δικό Θεό. Στον Πατέρα, ο οποίος μας έπλασε, στον
ανακαινίζει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Είναι μια
Υιό, ο οποίος μας χάρισε την συγχώρηση δια του ε-
πραγματική εσωτερική αλλαγή, η οποία μας μεταφέρει
κουσίου σταυρικού Του θανάτου, και στο Άγιο Πνεύ-
τον νου στην ευχαριστιακή μεταβολή των Θείων Δώ-
μα, το οποίο μας καθαρίζει από παντός μολυσμού.
ρων επί της Αγίας Τράπεζας. Διότι, όπως στην Θεία
Λέγονται από τρεις φορές, για να εκφράσουν την στα-
Λειτουργία με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος υπό
θερότητα και την αποφασιστική συναρμόνιση των
του ιερέως, ο άρτος και ο οίνος μεταβάλλονται σε Σώμα
τριών πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή του θυμικού,
και Αίμα Χριστού, έτσι ακριβώς και εδώ, με την προ-
του επιθυμητικού και του λογιστικού, προς την οδό
σευχή του ιερέως που ζητά τις δωρεές του θείου Πνεύ-
της σωτηρίας.
ματος - τα τέσσερα πνεύματα της προσευχής - ο εμπα-
Αυτοί οι στίχοι λέγονται μυστικά, καθένας τους λέγει θής γίνεται άνθρωπος θεωμένος και θεοειδής. Εδώ η
για τον εαυτό του, επειδή και η μετάνοια και διόρθω- προσευχή του αγίου Εφραίμ είναι η επίκληση για την
ση είναι έργα προσωπικά, τα οποία γίνονται μυστικά λειτουργία της μετανοίας. (Με τον όρο λειτουργία της
στην καρδιά του καθενός. μετανοίας εννοείται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί
Μετά τις δώδεκα προσκυνητές μετάνοιες ο ιερεύς ως μέσα μας η μετάνοια.) Και καθώς η ευχαριστιακή επί-
επισφράγισμα απαγγέλλει μία φορά την προσευχή του κληση είναι η προσευχή την οποία ο Θεός εκπληρώ-
τρίτου μέρους και την κλείνει με μία εδαφιαία μετά- νει αμέσως, μεταβάλλοντας τα προσφερόμενα δώρα,
νοια. έτσι ακριβώς και η προσευχή της μετανοίας, η ικεσί-
α προς τον Θεό με ταπείνωση, συντριβή και πίστη
Ρίχνοντας τώρα μία ματιά σ’ όλο το τυπικό αυτής εισακούεται και εκπληρώνεται αμέσως. Αυτό μας το
της προσευχής του αγίου Εφραίμ, τι παρατηρούμε; πιστοποιεί το ιερό Ευαγγέλιο. Ο Τελώνης στέναξε
Κατ’ αρχήν βλέπουμε στην μορφή του εμπαθούς λέγοντας: «Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» και
ανθρώπου αυτά τα τέσσερα πάθη και παρακαλούμε αμέσως δικαιώθηκε, ο ληστής επί του σταυρού
τον Θεό να μας ελευθερώσει απ’ αυτά· βλέπουμε έκραξε: «Μνήσθητί μου, Κύριε», και αμέσως άκουσε
κατόπιν την εικόνα του αναγεννημένου ανθρώπου το «Σήμερον έση μετ’ εμού εν τω παραδείσω!».
με τις τέσσερις αρετές και ζητάμε να μας τις χαρί-
σει, για να προοδεύσουμε σ’ αυτή την οδό. Μετά Ιδού λοιπόν ότι οι αγώνες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
απ’ αυτά επιμένουμε στην μυστική προσευχή τα- είναι λειτουργία της μετανοίας, κατά την οποία προσφέ-
πεινούμενοι για τις αδυναμίες και αμαρτίες μας και ρουμε ως θυσία την ίδια την ύπαρξη μας. Ο Θεός δέχε-
έχοντας μεγάλη ελπίδα στην δύναμη και στη βοή- ται αυτή τη θυσία της υπάρξεώς μας, την οποία θερα-
θεια του Θεού. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα συνο- πεύει και πνευματοποιεί.
δεύουμε με μετάνοια και προσκυνητές μετάνοιες. Τι Η αναγέννησις του ανθρώπου, η οντολογική του με-
σημαίνει άραγε όλη αυτή η λειτουργία της προσευχής; ταμόρφωσις δεν γίνεται σε τέλειο βαθμό απότομα,
Η σωματική μετάνοια, η κλίσης της κεφαλής μέχρι αλλά σταδιακά, και η λειτουργία της μετανοίας επα-
του εδάφους, είναι το ορατό σημείο της μετάνοιας. ναλαμβάνεται πολλές φορές την ημέρα, εκ των ο-
Με την συμμετοχή του σώματος ομολογούμε την ποίων η κάθε μία είναι και ένα βήμα προς την πλη-
πτώση μας στην αμαρτία, στην κατάσταση που ρότητα της θείας χάριτος, ένα ακόμη σκαλί προς την
βρισκόμαστε, ενώ με την έγερση από το έδαφος, τελειότητα.
εκδηλώνουμε τον πόθο μας για την λύτρωση από Εάν η ευχαριστιακή Λειτουργία είναι έκφρασις της αγά-
την αμαρτία και την ψυχική μας μεταμόρφωση. πης του Θεού προς τους ανθρώπους, η λειτουργία της
Αλλά και η λέξη «μετάνοια» με την αρχική της έννοια μετανοίας είναι η απάντησις του ανθρώπου σ’ αυτήν
αυτό σημαίνει: την μεταλλαγή, την αλλοίωση και ανα- την αγάπη, αφού με πλήρη εμπιστοσύνη και ταπείνωση
γέννηση του νου. Το έργο της μεταβολής του παλαιού αντιπροσφέρει συνολικά τα δώρα του στα χέρια του
ανθρώπου σε νέο και πνευματικό τελειούται με την Θεού. Δεν είναι εδώ μια απλή ομοιότης. Την ύπαρξη
μετάνοια. και εκτέλεση της λειτουργίας της μετανοίας την μαρτυ-
Ιδού ποιο θαυμαστό έργο περιέχεται σ’ αυτή την πρα- ρεί η ίδια η λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας.
κτική εξάσκηση της προσευχής του αγίου Εφραίμ,
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 11

Αληθινός Αθωνίτης Του Μοναχού (†)Μωϋσέως Αγιορείτου


από το βιβλίο «Αγιορείτικο Μεσονυκτικό»
Από τότε λέγανε πολλά για τον γερό-Παΐσιο. Αποφα-
σίσαμε από τη μονή Σταυρονικήτα, που είχαμε πάει, πιστεύω να ήθελε αυτή τη διαφήμιση της προβολής του.
το δεύτερο πρωινό στο Όρος, να πάμε, να τον δούμε, Η σεμνότητά του δεν επιτρέπει σε κανένα την εμπορευ-
να πάρουμε την ευχή του κι εμείς. Κι είχαμε ένα φόβο, ματοποίηση της φήμης του, το κέρδος από την αγάπη
μη μας αποκαλύψει τις αμαρτίες μας, μην ξαφνικά των λεγομένων του. Τι είπε και τι γράφουν, πως τα είπε,
εκτεθούμε, μη ντροπιαστούμε και δεν θα το αντέχαμε. πότε τα είπε, γιατί τα είπε, για ποιόν τα είπε και πως
Πηγαίναμε σαν να συναντούσαμε έναν γίγαντα σ’ ένα λέγονται και πως μεταφέρονται και πως καταγράφονται
κάστρο, έναν προφήτη που θα φώναζε, έναν λιγομίλη- και γιατί καταγράφονται. Μήπως προβάλλονται πιότερο
το υπέργηρο. Απογοητευθήκαμε αμέσως μόλις τον οι βιογράφοι από τους βιογραφούμενους; Μήπως χρειά-
είδαμε. Ήταν ένας ισχνός μοναχός, με πολύ απλά εν- ζεται αυστηρότερη ανθολόγηση και προσεκτικότερη
δύματα, μ’ ένα φωτεινό πρόσωπο, γεμάτος καλοσύνη, απαρίθμηση και καταγραφή συνήθων λόγων που τους
ευγένεια, ταπεινότητα και αγαθότητα. Ξεμουδιάζαμε, δίνεται μεγαλύτερη διάσταση; Μήπως χρειάζεται βαθύ-
καθώς μας πρόσφερνε πρόσχαρα λουκουμάκι και δρο- τερη μελέτη του αγνώστου πατερικού λόγου, των μεγά-
σερό νερό. Εκεί στην πέτρα, κάτω από την ελιά, κα- λων αγίων της Εκκλησίας μας; Ε;
θώς σχεδίαζε στην πλάκα, επαναλαμβάνοντας εκφρα- Ο Γέροντας Παΐσιος μιλούσε πάντοτε απλά, ταπεινά,
στικά το «να πούμε τώρα», «αδελφάκι μου», «λίγο χαριτωμένα, καλογερικά, συγκεκριμένα και με παρα-
φιλότιμο», δοξάζοντας συνεχώς τον Θεό, μιλώντας δείγματα εύστοχα. Ήταν μια ζωντανή μαρτυρία, μια
τρυφερά για τον παπα-Τύχωνα, που μας έδειξε τον παρουσία, μια μορφή, δεν ήταν ο συγγραφέας, ο ρήτο-
τάφο του με τα δεντρολίβανα, για τον πατέρα Αρσένιο ρας, ο ιεροκήρυκας, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
τον Φαρασιώτη, τον συμπατριώτη και νονό του, που Ήταν ακέραιος, ατόφιος, αληθινός, άνθρωπος του Θεού
δεν είχε τότε αναγνωρισθεί άγιος. Δεν μας έκανε σχε- γνήσιος, ασκητής ακτήμων, προσευχόμενος, άγρυπνος,
δόν καμιά ερώτηση. Δεν μας κούρασε, παρότι πέρασε νηστευτής, εγκρατής, όσιος. Δεν ήταν αυτό που θέλουν
πολλή ώρα, και μείς δεν κάναμε πολλές ερωτήσεις, άλλοι να τον κάνουν. Ήταν αυτό που ήταν και μόνο αυ-
χαιρόμασταν πολύ που ήμασταν μαζί του, που μας τό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, σεβασμός, διάκριση,
κρατούσε τόση ώρα, που μας άκουγε, κι αρχίζαμε ν’ τιμιότητα, αληθινότητα, ακρίβεια και σοβαρότητα.
αλλάζουμε εντύπωση για την αγιότητα. Μας την είχαν Εμάς και τότε, την πρώτη φορά, και πολλές φορές μετά,
διδάξει απρόσιτη, ξένη, φοβερή. Όχι, κι οι άγιοι χαμο- μας μιλούσε μ’ εκείνη την ωραία και αλησμόνητη
γελούν, αστειεύονται, κουράζονται, ακούνε, πονάνε, έκφραση του για τη μεγάλη αγάπη του Θεού, τη λίγη τη
συζητούν, βλέπουν, υπομένουν. δική μας, τις πλούσιες δωρεές του Θεού, την αχαριστία
Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί κάπως ο Γέροντας από τα κι αγνωμοσύνη τη δική μας, τη γλυκύτητα, φωτεινότητα
πολλά και μεγάλα βιβλία που κυκλοφορούν. Προ- κι ωραιότητα του Θεού, την κακότητα, σκοτεινιά και
σβάλλουν, νομίζω ταπεινά, την ταπείνωσή του. Δεν ασχήμια τη δική μας, την αρχοντιά και τη λεβεντιά των
Αγίων και την κακομοιριά και μικρότητα τη δική μας. Ο
παπα-Τύχων, ο άγιος Αρσένιος, ο άγιος Νικόλαος, ο
Είναι γνωστό, ότι κατά την τάξη της Ορθοδόξου Εκ-
άγιος Παντελεήμων κι άλλοι άγιοι ήταν οι αληθινοί φί-
κλησίας, στο ίδιο ιερό Βήμα δεν γίνονται δύο Λει-
λοι του, οι συμπαραστάτες, μιλούσε γι’ αυτούς με θέρ-
τουργίες την ίδια ημέρα. Έτσι βλέπουμε ότι όλες της
μη, με πάθος, ως πολύ γνώριμων του, ως φίλων του, ως
ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής, όταν τελείται η
αδελφών του. Μιλούσε για την προσευχή, όχι σαν κάτι
ακολουθία της μετανοίας, δεν τελείται η ευχαριστιακή
που το διάβασε καλά κι έτσι το ήξερε, αλλά κάτι που
Λειτουργία των Τιμίων Δώρων. Η Λειτουργία των
πάλεψε μαζί του και του αποκαλύφθηκε. Έτσι μόνο ερ-
Προηγιασμένων Δώρων, ως γνωστόν, δεν είναι πλή-
μηνεύεται το πάθος του γι’ αυτή, το λεξιλόγιο του, η
ρης Λειτουργία, αλλά μια ιερά Ακολουθία για την συ-
επιμονή του. Ήταν ένας αληθινά ερωτευμένος του
χνότερη συμμετοχή στην Θεία Κοινωνία με προηγια-
Θεού. Σου μετέδιδε ειρήνη, ευλογία, χάρη και χαρά.
σμένο Άρτο.
Πέρα όμως από τα λόγια του, το ύφος κι η στάση του
Η κατακλείς της προσευχής του αγίου Εφραίμ με δεν μπορούσαν να κρύψουν πολλά, φανέρωναν το μυ-
τις ύψιστες έννοιες για την πνευματική τελειότητα, στικό μεγαλείο της συναντήσεως του με τον Θεό, της
την ταπείνωση και αγάπη κάτι ακόμη έχει να μας κυρίαρχης παρουσίας του στη λιτή ζωή του. Πρώτη φο-
ειπεί: ότι ο άνθρωπος, αν και καθαρίστηκε από την ρά, τότε, την πρώτη φορά που τον συνάντησα, αισθάν-
αμαρτία και αναγεννήθηκε με την μετάνοια, δεν θηκα πως τόσα κηρύγματα στον κόσμο, κατηχητικά και
παραμένει αμέριμνος, αλλά αγωνίζεται να προοδεύ- βιβλία μιλούσαν για μια διαφορετική πνευματική ζωή,
σει από δυνάμεως εις δύναμιν, μέχρις ότου να φθά- για έναν απομακρυσμένο Θεό. Πέρα από κάθε μορφής
σει στα μέτρα του τελείου εν Χριστώ Ιησού ανθρώ- συμβατικότητες, ηθικισμούς, ευσεβισμούς και μετριό-
που. Η μετάνοια μας ανοίγει την ατελεύτητη οδό τητες. Σ’ έριχνε στα βαθειά νερά και θέλοντας και μη
της θεώσεως. (Συνέχεια στη σελίδα 15)
Σελίδα 12 Ε Ν ∆ Ο Ν

Ο μυστηριώδης επισκέπτης Διήγημα του π. Ιγνατίου Ι. Παπασπηλιώπουλου.


Αναδημοσίευση από το περιοδικό
Εις την υπήνεμον φάραγγα, την σχηματιζομένην μετα- «Ακτίνες» Ιουνίου 1996
ξύ των δύο άντικρυς υψουμένων λοφίσκων, εγγύς των
υπωρειών του υπερκειμένου όπισθεν φαλακρού υψώ-
ματος, ένθα τα λείψανα του παλαιού κάστρου, εκείτο κλαύστου θυγατρός των, εγκατεστάθη μονίμως και δι’
εξοχικός τις ναΐσκος μετά τινών κατηρειπωμένων όλου του έτους εις την ερημίαν εκείνην ην δεν αντήλλα-
προσκτισμάτων, περιβαλλόμενος υπό σεσαθρωμένου σεν, όπως έλεγεν, ουδέ με τα μυθώδη ανάκτορα του
μανδρότοιχου. Τα παμπάλαια ταύτα κατάλοιπα, δια- Σαρδανάπαλου. Εκεί ορών «εν εσόπτρω» τον ποιητήν
λαμψάσης ποτέ ανδρώας Μονής, ανθιστάμενα εις την του ουρανού και της γης, συνέψαλλεν συνδοξάζων νυ-
ροήν του χρόνου, ώρθουν θαρραλέως το βραχύ αυτών χθημερόν αυτόν μετά των πολυπληθών αηδόνων, των
ανάστημα επί αιώνας. Και εκδιηγούντο την ιστορίαν κοσσύφων και των φιλοπαιγμόνων στρουθίων των
των εις την ερημίαν, ήτις σιωπώσα έδιδε την ευκαιρί- «ευρόντων εαυτοίς οικίαν» εις τας εξωτερικάς οπάς του
αν εις τον σπάνιον επισκέπτην της όπως την ενωτισθή ναΐσκου και τους γρύλλους και τα νυκτόβια πτηνά εν τη
και αυτός, πλουτίζων τας γνώσεις του. Εκ του μακρό- εκτελέσει της συμφωνίας της ασκητικής χαρμολύπης.
θεν, ο ναΐσκος ούτος, μετά των σωζομένων προσκτι- Συνανεστρέφετο δε λίαν ευχαρίστως τους αγαθοτάτους
σμάτων του ορώμενος, ενεθύμιζε βρέφος καθεύδον αιπόλους και ποιμένας οίτινες απομονωμένοι της κοινω-
εις μητρικήν αγκάλην. Οι σε περιβάλλοντες αυτόν νίας των ανθρώπων ανεζήτουν εν αυτώ την ανθρώπινην
υλώδεις εκ σχοίνων και μύρτων λοφίσκοι, ως ωλέναι παρουσίαν και αναστροφήν. Ασμένως δε ήκουον τας
βρεφοκρατούσης το τέκνον της μετά στοργής και τρυ- γλαφυράς βιβλικάς διηγήσεις του και ενηχούντο την
φερότητος. διδαχήν του ερημίτου προφήτου οικοδομούμενοι και
παραμυθούμενοι.
Ο ναΐσκος ούτος, απολησμονημένος υπό πάντων, έζη
λανθανόντως ως εν χειμερία νάρκη ευρισκόμενος. Ο ναΐσκος επανηγύριζεν εξοχικήν πανήγυριν το Σάββα-
Ήρχισε δε αφυπνιζόμενος και επανερχόμενος ολίγον τον του Λαζάρου. Όρθρου βαθέως, προσήρχοντο οι
κατ’ ολίγον εις την ενεργόν ζωήν, αφ’ ότου ανέλαβε προσκυνηταί μετά των οικογενειών των και των υποζυ-
να τον αναστήση ως νέον τετραήμερον Λάζαρον, ο γίων των εμφόρτων εμψύχου και αψύχου φορτίου. Το
συνώνυμος του πατήρ Λάζαρος ο εκ της πλησίον κει- μεν εξ άρτι ζυμωθέντων σιτίνων άρτων, πλακούντων εν
μένης κώμης φέρων και το οφφίκιον του Αρχιμανδρί- ελαίω εψημένων και ποικίλων άλλων νηστισίμων παρα-
του, καίτοι προερχόμενος εκ του εγγάμου κλήρου. σκευασμάτων ων η γυναικεία τέχνη εφευρίσκει, έτι δε
Έλαβε δε τούτο περισσότερον ως ηθικήν υποστήριξιν και οίνου αφθόνου, το δε εκ τρυφερών τεκναρίων κατά
ή αμοιβήν μετά την πρόωρη χηρείαν του. Ούτως εστε- προτίμηση αρρένων «ως υπερεχόντων», άτινα εκαθέζο-
ρήθη της συλλειτουργού πρεσβυτέρας του το πέμπτον ντο «μεσογόμι». Τινά εκ των υποζυγίων θα επέστρεφον
από της χειροτονίας του έτος, μη καταλιπούσης αυτώ περί την δείλην κατάφορτα μέχρις ώτων εκ κλάδων βαΐ-
την παράκλησιν αλλά και την μέριμναν τέκνου τινός ων. Ταύτα απέκοπτον αναρριχώμενοι ως αίλουροι επί
ως ούσα στείρα. Έκτοτε ούτος εβίωνε τον μοναχικόν των δύο φυλλομανών αειθαλών δαφνών του περιβόλου
βίον εν τω κόσμω, σχολάζων ανελλιπώς εις τας ιεράς του ναΐσκου έφηβοι, εις ων το άνω χείλος υπέφωσκεν
ακολουθίας, την μελέτην και την ιεράν εξομολόγησιν. ήδη ο πρώτος μύσταξ. Εις τούτο επροθυμοποιούντο
Επισκευάσας εξ ιδίων και τη συνδρομή και βοηθεία συναγωνιζόμενοι μάλιστα άπαντας, τούτο μεν παίζοντες
ευσεβών τινων κατοίκων της κώμης τον ναΐσκον, τούτο δε επιδεικνύοντες την ανατέλλουσαν ανδροπρέ-
ήρχισε να τον λειτουργή κατ’ αρχήν την ημέραν της πειαν των εις τα συλλέγοντα τους καταπίπτοντας κάτω-
μνήμης του και εκτάκτως ότε τούτο εζητείτο υπό τι- θεν αυτών κλάδους συνομήλικα κοράσια. Τα κομιζόμε-
νων χριστιανών. Αργότερον συνήθιζε να διαμένη πε- να εις των κώμην φορτία θα διενέμοντο εις τους τρείς
ριοδικώς εκεί αφού ανεστήλωσεν ολίγον κατ’ ολίγον ενοριακούς ναούς αυτής και είτα κοπτόμενα εις λεπτό-
και το μερικώς διατηρούμενον μέρος των προσκτι- τερους κλαδίσκους θα ευλογούντο εις τον όρθρον της
σμάτων. Κατοικήσας μονίμως πλέον αυτό διήγε μονή- επομένης διανεμόμενα εις τους πιστούς, όπως υποδε-
ρη βίον, ευρών εκείσε την παράκλησιν και την γαλή- χθώσι και ούτοι «ωσεί παίδες» τον αναστήσαντα τον
νην, εγγύς της μητρός φύσεως, «ενώπιος ενωπίω» του πανηγυρίζοντα άγιον των. Πολλαί των προσκυνητριών,
κτίσαντος αυτήν. Τους πρώτους χρόνους διέμενεν εν αι νεώτεραι, αι ευχερέστερον περιπατούσαι και κόπτου-
αυτώ από των αρχών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσα- σαι, έφερον μεθ’ εαυτόν τα κάνιστρά των και τα μικρά
ρακοστής του Πάσχα έως τας αρχάς του Σαρανταημέ- των δισάκια προς συλλογήν αγρίων λαχάνων και κο-
ρου των Χριστουγέννων. Δοθέντος κατ’ όρθρον υπό χλιών ακόμη, εάν τας ορθρινάς ώρας είχε επέλθη λεπτός
των δυόντων Πλειάδων του μηνύματος περί του επερ- υετός, γνωρίζουσαι ότι θα εξήρχοντο ούτοι προς βο-
χομένου χειμώνος, κατά την λαϊκήν αντίληψιν, κατήρ- σκήν κρυπτόμενοι άμα τη εξόδω του ηλίου εκ των νε-
χετο εις την κώμην όπως παραχειμάσει πλησίον των φών. Ουκ ολίγοι δε των ανδρών επεσκέπτοντο και τας
επιζώντων γονέων της εκλειπούσης συζύγου του. Ότε
δε ανεχώρησαν και ούτοι προς συνάντησιν της πολυ-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 13

μάνδρας των γειτονικών ποιμνίων όπως προμηθευθώσι τατον λειτουργόν της νεοτητός του. Ότε δε ήρχισεν ο
τον πασχάλιον αμνόν κατόπιν προσεκτικής επιλογής άγνωστος ιεροψάλτης να ψάλλη «Την αγνήν ενδόξως
και με τον σχετικόν «σκόντον». Τούτον ωδήγουν, επι- τιμήσωμεν» ψαλλόμενον εις την θέσιν του «την τιμιωτέ-
στρέφοντες εις την κώμην «προ εξ ημερών του Πάσχα» ραν» εις το «Άξιον εστίν», θα ενόμιζε τις ότι περιήλθον
εις τους οίκους των «ως πρόβατον άφωνον επί σφα- όλοι εις ουράνιαν έκστασιν. Ως και αι λαλίσταται ηδυ-
γήν». Και θα ετύγχανε μεν ιεροσολυμητικής υποδοχής μέλπως αηδόνες πέριξ του ναού και ακουόμεναι εντός
αλλά θα είχεν εν τέλει την τύχην του αναστήσαντος αυτού, εσίγησαν ωσεί ακροώμεναι και αύται το εξαίσι-
τον Λάζαρον. ον μέλος! Οι πιστοί παρέμεινον εις τας θέσεις των και
μετά την Απόλυσιν, αναγκασθέντος του ιερέως να τους
Λίαν πρωί της Εορτής ήρχιζεν η προσέλευσις των πα-
παρακινήσει όπως λάβωσι αντίδωρον. Εις μάτην ανεζή-
νηγυριστών, ενώ «σκοτίας έτι ούσης» κατέφθανεν α-
τησαν πολλοί όπως ίδωσι και συγχαρώσι τον ξένον. Εί-
σθμαίνων εκ της οδοιπορίας ο γεγηρακώς πλέον ιερο-
χεν πάραυτα απέλθει. Εν εκ των παιδαρίων άτινα φοιτώ-
ψάλτης του Μητροπολιτικού ναού της κώμης, όστις
σι παρά τοις λειτουργοίς ένδον του Βήματος διακονού-
επ’ ουδενί παρέδιδε τα σκήπτρα εις τον συμψάλλοντα
ντα αυτούς, εβεβαίου κατόπιν τους γονείς του ότι άμα
κατ’ αντιφωνίαν διάδοχόν του, καίτοι κυρταύχη πλέον,
τη εισόδω του ιερέως εις το Ιερόν Βήμα όπως λάβη το
βαρήκοος και βραχνόφωνος. Η φωνή του ήτις μετά
κάνιστρον μετά του αντιδώρου, αντήλλαξεν ασπασμόν
προσπαθείας εξήρχετο των στέρνων του συνηχείτω
μετά του ξένου επισκέπτου όστις είπεν αυτώ χαμηλο-
μετά της κλαγγής του αρρωγότος κώδωνος του ναΐ-
φώνος: «πάτερ σε αναμένομεν μετά χαράς». Και πάραυ-
σκου, δείγμα του γήρατος αμφοτέρων. Δεν ήθελεν επ’
τα εχάθη χωρίς να ανοίξη καν η θύρα του Ιερού.
ουδενί ο ευλογημένος όπως αποδεχθή ότι και αυτός
εγήρασεν. Εξ άλλου ο ιερεύς ήτο και αρκούντος γεν- Την Μεγάλην Πέμπτην του έτους εκείνου ο παπά-
ναιόδωρος περί την αμοιβήν του ιεροψάλτου του Λάζαρος ηδιαθέτησεν. Παρά ταύτα δεν παρέμεινεν κλι-
ένεκα της πανηγύρεως. Συνηλικιώτης του δε περίπου, νήρης υποχρεωμένος ων ίνα τελέση απάσας τας ιεράς
ήτο και επιεικής προς αυτόν διά την απόδοσίν του. Ακολουθίας χάριν του απλού ποιμνίου του. Το Μέγα
Προς τούτοις συνεδέετο άλλωστε και μετά τινος συγ- Σάββατον ελειτούργησε μετά κόπου και μετέλαβεν τους
γενείας εξ αγχιστείας μετ’ αυτού. ολίγους πιστούς. Μετά την κατάλυσιν υπ’ αυτού του
εναπομείναντος πληρώματος του Αγίου Ποτηρίου ε-
Τα δύο τελευταία έτη ολίγον μετά την έναρξιν του
μπλησθείς «χαράς και ευφροσύνης» ως ηύξατο προ της
Όρθρου, προσήρχετο εμβαίνων εκ της νοτίας θύρας
Ιεράς Προθέσεως δια της ακροτελευτίου μυστικής ευ-
του Ι. Βήματος και άγνωστος τις νέος ρασοφόρος κα-
χής, ουδαμώς ησθάνετο την ανάγκην όπως φάγη ή πίη τι
νονικού αναστήματος με υπόξανθον βραχύν πώγωνα
παρά την επιμονήν ευσεβών τινων γυναικών αίτινες
και φωτεινόν πρόσωπον. Ούτος παρηκολούθει την
ητοίμασαν αυτώ ως εσυνήθιζον νηστήσιμον πρόγευμα
θείαν λειτουργίαν σιωπηλός, εκτελών καθήκοντα υπο-
διά τον ιερέα των. Ηρκέσθη εις το επουράνιον εκείνο
διακόνου εν τω ιερώ βήματι. Οι εγγύτερον προς το
ακράτισμα και ουδέν τι γήινον επεθύμει. Κατόπιν δε
Άγιον Βήμα ιστάμενοι και διακρίνοντες αυτόν υπέθε-
φορτικής επιμονής των εγεύθη ημίσεως διπύρου όπερ
τον ότι θα ήτο διερχόμενος τις εκ μακράς διακονίας εν
ενεβάπτισεν εις το προσφερθέν αυτώ φασκόμηλον. Ε-
τω κόσμω μοναχός, όστις επέστρεφεν εν τη Μονή της
φαίνετο δε μη μετέχων της συζητήσεως ήτις ηκολούθη-
μετανοίας του δια τας αγίας ημέρας των εορτών και το
σεν ως άλλοτε αλλ’ ως εξεστηκώς. Ασπασάμενος μετ’
δρομολόγιον τον είχε οδηγήσει εκεί. Ούτος με το «Δι’
ολίγον την ομήγυριν απεσύρθη εις το κελλίον του.
ευχών» απήρχετω ως ήλθεν. Ερωτηθείς ο ιερεύς υπό
τινος, ηπήντησεν αυτώ αορίστως πως. Το τρίτον κατά Την μεσημβρίαν της ημέρας εκείνης, ως φαίνεται, απέ-
σειράν έτος συνέβη όλως αιφνιδίως περί τα εξημερώ- στη των γήινων. Την πληροφορίαν έφερεν εις την κώ-
ματα της Εορτής να ασθενήση ο γέρων ιεροψάλτης και μην νεαρός ποιμήν όστις τον επεσκέφθη ενωρίς το από-
να μην προσέλθη εγκαίρως εις τον ναΐσκον, μη δυνη- γευμα δια να τον φιλεύση ολίγον αρτίπηκτον άναλον
θείς και να μηνύσει το συμβάν εις τον ιερέα. Ούτος τυρόν διά το Πάσχα. Τον εύρεν μετά τινα αναζήτησιν
ηναγκάσθη «να βάλη Ευλογητόν» και είπη μόνος του άπνουν και με εσταυρωμένας τας χείρας επί της κλίνης
τα προκαταρτικά. Αρχόμενος του εξαψάλμου, αντί του του. Εβεβαίου δε ότι είδεν το πρόσωπον αυτού λαμπρόν
κωλυομένου ψάλτου του εδέχθη την επίσκεψιν ως συ- ωσεί πρόσωπον αγγέλου! Οι προστρέξαντες πρώτον εκ
νήθως του μυστηριώδους επισκέπτου του όστις και της κώμης εφρόντισαν τα εξόδια αυτού. Το επόμενον
ανέλαβεν το αναλόγιον. Η κατάπληξις των παρευρι- έτος καθ’ ο ελειτουργείτο ο ναΐσκος την ημέραν της
σκομένων πιστών εκ της διαυγείας και μελωδικότητος εορτής του κατά το παλαιόν ειωθός, υπό τινος νέου εφη-
της φωνής του ήτο απερίγραπτος. Δι’ όλου του μερίου της κώμης, ο καλλικέλαδος ανώνυμος επισκέ-
Όρθρου και της θείας λειτουργίας παρέμειναν όρθιοι πτης δεν έκαμεν την εμφάνισίν του. Αλλ’ ούτε και ο
εις τας θέσεις των μη καθίσαντες ουδαμώς ουδέ κου- γέρων πρωτοψάλτης, ακολουθήσας τον φίλτατον Γέρο-
φίσαντες τον πόδα. Παραδόξως δε τον ηκολούθει εις ντά του εις την αγήρων ζωήν.
τα «ειρηνικά» και τας «εκφωνήσεις» ο ιερεύς, ενθυμί-
ζων εις τους γνωρίσαντας ποτέ αυτόν, τον καλλιφωνό- (Συνέχεια στη σελίδα 16)
Σελίδα 14 Ε Ν ∆ Ο Ν
̔Η συχνότης τῆς ΘείαςΚοινωνίας. Οσίου Γέροντος Παχωμίου
Ἱ δρυτοῦ τῆς Σκήτης τῶν ̔Αγίων Πατέρων Χίου καὶ
Καὶ τίς νὰ μὴ κλαύσῃ τὴν ἀμάθειαν, καὶ ἐλεεινὴν Πνευματικοῦ ̔Οδηγοῦ τοῦ ̔Αγίου Νεκταρίου Αἰγίνης
κατάστασιν τῶν σημερινῶν ἱερέων μας; (1839 – 14/10/1905)
Ποῦ ἠκούσθη τοῦτο ποτέ, νὰ πηγαίνουν οἱ χριστιανοὶ
εἰς τὴν ̓Εκκλησίαν, νὰ ζητοῦν νὰ κοινωνήσουν, καὶ οἱ καὶ ἱερεῖς καὶ ἰδιῶται, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐκτὸς
ἱερεῖς νὰ τοὺς ἐμποδίζουν, λέγοντες· μὴν εἶναι τῶν τριγάμων· ὅσοι γὰρ ἔχουν 3 γυναῖκας παρμένας,
τσουρβᾶς ἡ Κοινωνία; ̓Ακόμη δὲν εἶναι 40 ἡμέρες ἐκεῖνοι μόνον 3 φορὲς κοινωνοῦν τὸν χρόνον.
ὁποῦ ἐκοινώνησες, καὶ πάλιν ἔρχεσαι νὰ ῎Εχω λέγω μυρίας ἀποδείξεις περὶ τούτου, ἀλλὰ ποῖον
μεταλάβῃς; ̔Ωσαύτως καὶ τὴν πρώτην ἑβδομάδα τῆς νὰ σοῦ πρωτογράψω; Χρυσόστομον, Κλήμεντα,
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γνωρίζω πολλοὺς ἄνδρας Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Δαβίδ; Ποῖον λέγω νὰ σοῦ
καὶ γυναῖκας ὁποῦ βαστοῦν τριήμερον, καὶ πηγαίνοντες πρωτοείπω; Εἰς τοῦτο ἔχω νὰ σοῦ φέρω τόσας πολλὰς
τὴν Τετάρτην εἰς τὴν Προηγιασμένην νὰ κοινωνήσουν, ἀποδείξεις, ὁποῦ χρειάζεται νὰ γεμίσω ἕνα βιβλίον
καὶ τοὺς ἐμποδίζουν λέγοντες· ἀκόμη ἕως ἐχθὲς ὁλόκληρον. Διὰ τοῦτο κόπτω τὸν λόγον καὶ σοῦ λέγω
ἔτρωγες κρέας, καὶ σήμερον ἦλθες νὰ κοινωνήσῃς; Καὶ μὲ συντομίαν μόνον ἐτοῦτο· ὅταν δὲν θέλῃς νὰ
δεύτερον (λέγουσιν) ἡ Προηγιασμένη εἶναι διὰ τοὺς συχνοκοινωνοῦν οἱ χριστιανοί, διατί βαστάζεις τὸ
ἱερεῖς, καὶ ὄχι διὰ τοὺς λαϊκούς. ἅγιον Ποτήριον καὶ τὸ δείχνεις εἰς τοὺς χριστιανοὺς
Φεῦ! τῆς ἀμαθείας καὶ ἀφροσύνης μας! καὶ φωνάζεις ἀπὸ τὸ ἅγιον Βῆμα· Μετὰ φόβου Θεοῦ,
πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε, καὶ πλησιάσατε εἰς
Σὺ μέν, ὦ ἄνθρωπε ἱερωμένε, ἀφ ̓ ἑσπέρας τρώγεις τὰ Μυστήρια νὰ κοινωνήσετε; Καὶ ἔπειτα πάλιν ἐσεῖς
κρέας, πολλάκις καὶ μεθυσμένος τυγχάνεις, ἴσως δὲ οἱ ἴδιοι τοὺς ἐμποδίζετε, καὶ ψεύδεσθε φανερά; Διατί
εἶσαι καὶ ἀνευλαβής, καὶ πηγαίνεις καὶ λειτουργεῖς, καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τοὺς προσκαλεῖτε καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο
αὐτὸς ὁποῦ νηστεύει μὲ τόσην εὐλάβειαν τὸν μέρος τοὺς διώχνετε;...
ἐμποδίζεις; Καὶ τὸν καθυστερεῖς τοσαύτης ὠφελείας
καὶ ἁγιασμοῦ. Βλέπετε ἀμάθεια τῶν ἱερέων μας; Αὐτὴ
ἡ Προηγιασμένη (λέγουσιν) εἶναι τῶν ἱερέων, καὶ ὄχι
τῶν κοσμικῶν· ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει· ἐγώ, τετράκις - Γέροντα, αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, ότι κάποια
τῆς ἑβδομάδος κοινωνῶ τοὺς ἐνορίτας μου, ὡσαύτως στιγμή ο Χριστός πήρε το φραγγέλιο και πέταξε
καὶ ὁ Χρυσόστομος καὶ ὅλη ἡ ̓Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ. έξω από το Ναό του Σολομώντος τους εμπόρους
Αὐτὴν τὴν συνήθειαν εἶχαν νὰ κοινωνοῦν 4 φορὲς τὴν και τους χρηματιστές κακούς-κακώς. Μήπως λοι-
ἑβδομάδα· καὶ ἐπειδὴ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν πόν, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαιο-
Λειτουργία δὲν γίνεται μέσα εἰς τὴν ἑβδομάδα, λογείται η χρήσις βίας εκ μέρους των Χριστιανών;
ἐσοφίσθησαν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες νὰ ἐβγάζουν - Ο Κύριος είναι Υιός του Θεού, Δημιουργός και
Προηγιασμένην, μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ κοινωνοῦν καὶ Κυβερνήτης του σύμπαντος. Εμείς δεν μπορούμε
ἀνάμεσον τῆς ἑβδομάδος οἱ χριστιανοί, καὶ σὺ λέγεις να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι για όλα ανεξαιρέ-
τῶν ἱερωμένων εἶναι ἡ Προηγιασμένη; τως τα θέματα ο Κύριος υπόδειγμα για μας. Για
Καὶ βλέπε, ὦ ἀναγνῶστα, ἕως ὅτου ἦταν αὐτὴ ἡ πολλά είναι· όχι για όλα.
τάξις καὶ ἐσυχνοκοινωνοῦσαν οἱ χριστιανοί,
ἐθερμαίνετο ἡ καρδία τους ἀπὸ τὴν χάριν τῆς ̔Αγίας Θέλετε άλλο παράδειγμα; Ο Κύριος «εἶπε τῷ
Κοινωνίας, καὶ ἔτρεχαν εἰς τὸ μαρτύριον, ὡσὰν τὰ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ» (Ματθ. 16,23).
πρόβατα· ῞Οστις λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ἐμποδίζει Μπορούσε Εκείνος να το ειπή, διότι ήταν Υιός
τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἄχραντον Κοινωνίαν, ἄς Θεού. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ειπούμε στο
ἠξεύρῃ καλά, ὅτι μεγάλως ἁμαρτάνει. Δὲν λέγω συνάνθρωπό μας, είσαι διάβολος, είσαι σατανάς.
ὅμως νὰ κοινωνοῦμεν ἁπλῶς καὶ ὡς ἔλαχεν, ἀλλὰ μὲ Μερικά πράγματα τα έκανε ο Κύριος «ὡς
τὴν πρέπουσαν προετοιμασίαν. ἐξουσίαν ἔχων» (Μαρκ. 1,22). Δεν σημαίνει ότι
῎Ηκουσα ὅμως νὰ λέγουν τινὲς ἱερεῖς· ὅτι ἐγὼ εἶμαι αυτά είναι και υποδείγματα μιμήσεως δικής μας.
ἱερεὺς καὶ συχνολειτουργῶ καὶ κοινωνῶ, ἀλλὰ ὁ Εμείς οφείλουμε «ἵνα ἐπακολουθήσωμεν τοῖς
λαϊκὸς δὲν ἔχει τὴν ἄδειαν. Εἰς τοῦτο, ἀδελφέ μου ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Α’ Πετρ. 2,21) , αλλά στον αγια-
ἱερέα, ἔχεις μεγάλο λάθος· διότι εἰς τὴν Κοινωνίαν σμό· όχι σε μερικές πράξεις εξουσίας, τις οποίες
δὲν διαφέρει εἰς τίποτε ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τὸν λαϊκόν· έκανε ο Κύριος. Χρειάζεται πολλή προσοχή και
διατί, σὺ ἱερεύς, εἶσαι ὑπηρέτης τοῦ Μυστηρίου καὶ θερμή προσευχή σε κάθε περίπτωση να μας φωτί-
ὄχι πὼς ἔχεις τὴν ἄδειαν νὰ συχνοκοινωνᾷς καὶ ὁ ζει ο Θεός, πως θα ενεργήσουμε.
λαϊκὸς ὄχι. Εἰς τοῦτο ἔχω νὰ σοῦ φέρω πολλὰς
ἀποδείξεις τῶν ̔Αγίων, ὅτι ἡ Κοινωνία τῶν ἀχράντων
Μυστηρίων εἶναι συγκεχωρημένον συνεχῶς νὰ π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος
μεταλαμβάνουν ἐξ ἴσου, χωρὶς διαφοράν, καὶ ἀρχιερεῖς
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 15

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ


Κάθε Τρίτη μετά την ακολουθία του Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Μ. Αποδείπνου διενεργείται ο κύκλος
μελέτης της Αγίας Γραφής από τον
καθ’ όλη τη διάρκεια της
π. Γεώργιο Θεοδωρόπουλο. Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως τε- Λειτουργία των Προηγιασμένων


λείται από τους ιερείς Ιερού Ναού κατόπιν
συνεννοήσεως ( τηλ. 2104615704 ) Κάθε Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα
και Παρασκευή στις 07:00 το πρωί θα τελείται η
Ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
Κάθε Σάββατο τελείται Θεία Λειτουργία.
Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
Η εβδομαδιαία συνάντηση των παιδιών
και ώρα 07:00 το πρωί θα τελείται η ακολουθία
του κατηχητικού σχολείου γίνεται κάθε
του Όρθρου των Ωρών και του Εσπερινού.
Κυριακή 10:30 - 11:30
Μεγάλο Απόδειπνο
Η Ακολουθία των Χαιρετισμών Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και ώρα 17:00
το απόγευμα θα τελείται η ακολουθία του
Παρασκευή 23/2/2018 Α’ Χαιρετισμοί Μεγάλου Αποδείπνου.
Παρασκευή 02/3/2018 Β’ Χαιρετισμοί Κατανυκτικός Εσπερινός
Παρασκευή 09/3/2018 Γ’ Χαιρετισμοί
Κάθε Κυριακή και ώρα 17:00 το απόγευμα
Παρασκευή 16/3/2018 Δ’ Χαιρετισμοί θα τελείται η Ακολουθία του
Παρασκευή 23/3/2018 Ακάθιστος Ύμνος Κατανυκτικού Εσπερινού

Ώρα ενάρξεως της Ακολουθίας 19:00

(Συνέχεια από τη σελίδα 11) βέβαια μπορεί να βρεί σε όλα αρκετά καλά και να ωφε-
ληθεί. Δεν ξέρω αν οι ωφελούντες πράγματι πάντα ω-
κολυμπούσες κι αισθανόσουν ότι δεν είναι τόσο φοβε- φελούνται. Διακόπτω λοιπόν. Η ευχή του Γέροντα ας
ρό το κολύμπι και δεν πνίγεσαι τόσο εύκολα και δεν μας συνοδεύει πάντοτε. Την έχουμε ανάγκη, εμείς οι
χάνεσαι. Οι από καθέδρας αθηναϊκές συνταγές μιας άμοχθοι, οι αβίαστοι, οι βιαστικοί.
θολής πνευματικής ζωής με είχαν κουράσει. Με είχε Το κελλί του Σταυρού και μετά της αντικρινής μου Πα-
εντυπωσιάσει το αυθόρμητο, το ρωμαλέο, το αρχοντι- ναγούδας θα το θυμάμαι για τις αλησμόνητες συναντή-
κό, το γνήσιο, το ταπεινό. Το κελλάκι του σε οδηγούσε σεις μας. Επρόκειτο για στίβους, χώρους μακρών ασκή-
σε ουράνια σαλοτραπεζαρία, σε ουράνιο μπαλκόνι για σεων, τόπους μυστικών αναβάσεων, τοπία τερπνά, Σι-
τη θέα των αθεάτων, τη θέα του Θεού. λωάμ πολλών, Θαβώρ λίγων, Γεθσημανή, Εμμαούς,
Θα μπορούσα να γράψω αρκετά πιο πολλά. Δεν το κά- Εδέμ ελαχίστων… Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις
μω. Έχουν ήδη γραφτεί πολλά και θα γραφούν ασφα- αυτού. Τοις αγίοις τοις εν τη γη εθαυμάστωσεν ο Κύρι-
λώς κι άλλα. Ας γράφουν. Ο προσεκτικός αναγνώστης ος. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών.
Σελίδα 16
ENDON
Αυτό το χρέος έχουν οι νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. Α
Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ορθόδοξοι. 47-48).
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος
Δραπετσώνας Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης
Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας
Διευθυντής εκδόσεως χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεο-
π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος τόκος είναι πηγή του ελέους και της Όταν είναι να προσευχηθείς στην
Αρχισυντάκτης Υπεραγία Θεοτόκο, έχε πριν την
Στέφανος Φ. Σωτηρόπουλος δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρη-
νεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως ακράδαντο βεβαιότητα ότι δεν πρό-
μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσι- κειται να φύγεις χωρίς να βρεις
Στοιχεία επικοινωνίας για παρατηρήσεις , έλεος. «Ουδείς προστρέχων επί σοι
σχόλια , προτάσεις , συνεργασίες τεύει σ' Αυτόν για την ειρήνη όλου
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος του κόσμου και όλων των χριστιανι- κατησχημένος από σου εκπορεύεται»
Αγίου Παντελεήμονος 12 κών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύ- ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία με
Τ.Κ. 186 48 Δραπετσώνα ναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πίστη στη Θεομήτορα. Δεν υπάρχει
πονηρά πνεύματα, αυτά που με α- περίπτωση να αδιαφορήσει για μας
Τηλέφωνο: 2104615704
Τηλεομοιότυπο: 2104615759 κοίμητο αγώνα προσπαθούν να χω- η Παναγία.
Ηλ. διεύθυνση: periodikoendon@yahoo.gr ρίζουν τους ανθρώπους και να τους Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης
Διαδικτυακό ιστολόγιο : κάνουν να αλληλομισούνται. Είναι
http://www.periodikoendon.blogspot.gr η γοργοεπήκοος, που απαντά γρήγο-
Διαδικτυακό ιστολόγιο Ιερού Ναού : ρα στις παρακλήσεις μας και μας Μόνον το όνομά Σου να επικαλε-
http://www.agios-panteleimon.blogspot.gr δίνει την ειρήνη και την αγάπη. Αρ- σθεί ο άρρωστος ας υγιάνει· ο αιχ-
κεί να την παρακαλούμε με πίστη μάλωτος ας ελευθερωθεί· ο πτωχός
∆ιανέμεται από τον και αγάπη. Γιατί, αν δεν έχουμε την ας κυβερνηθεί· ο θαλασσινός ας
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος πίστη και την αγάπη, γινόμαστε α- φυλαχθεί «αίτησε μήτερ εμή». Σε
∆ραπετσώνας νάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου. παρακαλεί εκείνη η στείρα γυναίκα
Ας την τιμάμε με βαθύ σεβασμό ως να της χαρίσεις τέκνον, εκείνη η
Εισφορές προαιρετικές. Μητέρα του Υψίστου, ως το ανώτε- παρθένος να της φυλάξεις την τι-
ρο των ποιημάτων του. Και ας δια- μήν· εκείνος ο στρατιώτης να του
τηρούμε ταπεινό φρόνημα, αφού και δώσεις την νίκην· ας γίνει ζήτημά
Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας Εκείνη ήταν τόσο ταπεινή εδώ κάτω τους μόνον δια μεσιτείας σου, της
διεύθυνση , για να έχετε το στη γη και τίποτε δεν της αρέσει μητρός μου.
περιοδικό Ε Ν ∆ Ο Ν σε .pdf όσο η ταπεινοφροσύνη. Το διεκήρυ-
ξε η ίδια στην ωδή της: «ἠγαλλίασε Ηλίας Μηνιάτης
αρχείο , στον υπολογιστή σας .
τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆ-
ρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί-

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) διότι αυτός θα θεωρηθεί μητέρα του


Χριστού, έχοντας μέσα του τον Χρι-
Οι θεοφόροι Πατέρες τονίζουν ότι στό σαν βρέφος. Ο ίδιος ο Κύριος
μόλις ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με υποσχέθηκε: «Μητέρα μου και αδελ-
(Συνέχεια από τη σελίδα 13) την ανθρώπινη φύση, τη θέωσε. φοί μου είναι αυτοί που ακούνε και
Όπως λέγει ένας ύμνος της εορτής, πράττουν τον λόγο του Θεού». Και σε
Ερωτηθείς ο Μητροπολίτης της Ε- ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κα- ποιο άραγε μέρος του σώματος μας
παρχίας όστις υπερηγάπα και ετίμα ταστήσει κατά Χάριν θεό τον σχηματίζεται ο Χριστός; Στο πρόσω-
τον μεταστάντα Γέροντα, υπό τινος άνθρωπο. πο ή στο στήθος; Όχι. Μέσα στην
πνευματικού του τέκνου κατά το καρδιά μας παίρνει μορφή, και όχι
Η θέωση όμως του ανθρώπου προϋ-
ετήσιον μνημόσυνον αυτού, περί του σωματικώς αλλά ασωμάτως, καθώς
ποθέτει την εργασία των εντολών
μυστηριώδους επισκέπτου εάν γνώ- πρέπει στον Θεό».
του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι
ριζε τι, σύννους γενόμενος υπήντη- ο Υιός του Θεού, αφού σαρκώθηκε Ο Ευαγγελισμός της Παρθένου, ότι
σεν αυτώ: «Τέκνον μου, οι άγιοι εκ Πνεύματος Αγίου και της Παρθέ- θα συλλάβει και θα γεννήσει τον
άγγελοι συλλειτουργούσι μετά των νου Μαρίας, γεννιέται πάντοτε από Υιό και Λόγο του Θεού και θα γίνει
ευσεβών ιερέων». φιλανθρωπία με τρόπο πνευματικό έτσι αληθινά Θεοτόκος, σημαίνει
Και ποιήσας το σημείον του σταυ- μέσα σ’ εκείνους που το επιθυμούν. τον ευαγγελισμό κάθε πιστού χρι-
ρού εψιθύρισεν: «Ας έχομεν την ευ- Και ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολό- στιανού, ότι μπορεί δηλαδή με την
χήν του μακαριστού νεωτέρου φίλου γος γράφει: «καλότυχος είναι αυτός χάρη του Παναγίου Πνεύματος να
του Χριστού». που θα ιδεί το Φως του κόσμου τον γίνει αληθινά θεοτόκος και θεοφό-
Χριστό, ότι σχηματίσθηκε μέσα του, ρος.

You might also like