You are on page 1of 158

IKCO.

mobile application
‫پیشگفتار‬

‫از حسن سلیقه شما برای انتخاب اتومبیل سواری دانگ فنگ کمال تشکر را داریم‪.‬‬
‫دفترچه راهنما که هم اکنون پیش روی شماست حاوی اطالعاتی همچون انواع حالت‌های رانندگی‪ ،‬اصول و عملکرد تجهیزات تعبیه شده‪ ،‬اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری و‬
‫‪1‬‬
‫همچنین نکات احتیاطی به منظور حفظ ایمنی و سالمت شما راننده محترم و سایر سرنشینان می‌باشد ‪.‬‬
‫قبل از رانندگی در جاده حتماَ مطالب درج شده در دفترچه راهنمای کاربردی را به دقت مطالعه نمایید‪.‬‬
‫کسب اطالعات کامل و جامع در خصوص اتومبیل می‌تواند رانندگی را برای شما بیش از پیش لذت بخش سازد‪.‬‬
‫برخی از دستگاه‌ها‪ ،‬تجهیزات و عملکردهای ذکر شده در این دفترچه راهنما ممکن است در تعدادی از مدل‌های این اتومبیل تعبیه نشده باشند‪ ،‬چرا که این اتومبیل دارای مدل‌های‬
‫مختلف با تجهيزات متفاوت است‪ .‬تمامی قسمت‌هایی که ممکن است به سطح استاندارد این اتومبیل اضافه شود با عالمت * در متن دفترچه مشخص شده‌اند‪ .‬عالئم و اختصارات‬
‫بکار رفته در این دفترچه راهنما تنها به معرفی عملیات پرداخته و تصاویر مربوط به مدل اتومبیل سواری ‪ S30‬دارای دو مدل دستی و اتوماتیک‪ ،‬سیستم تهویه هوای اتوماتیک و‬
‫همچنین سیستم صوتی ‪ MP3‬و اگر این عالئم و اختصارات در هر سه مدل مشترک باشد این مطلب در متن قید خواهد شد ‪.‬‬
‫تمامی جهت‌هایی که در این دفترچه راهنما ذکر شده‌اند از قبیل جلو‪ ،‬عقب‪ ،‬چپ و راست بر اساس جهت راندن اتومبیل در نظر گرفته شده‌اند‪ ،‬مگر آنکه به شکل دیگری با جزئیات‬
‫کامل بیان شده باشند‪.‬‬
‫قطعات و ابزار اتومبیل دانگ فنگ شما توسط واحدهای کنترل الکترونیکی پیشرفته نصب شده‌اند و تعمیر و نگهداری آن‪ ،‬تنها در حیطه تخصص شبکه خدمات پس از فروش ایران‬
‫خودرو می‌باشد در غیر اینصورت شاخص فنی و کیفی اتومبیل افت کرده و اتومبیل از گارانتی خارج خواهد شد‪.‬‬
‫حق هرگونه تغییر مدل‪ ،‬تجهیزات و عملکرد اتومبیل‌های شرکت ایران خودرو نزد این شرکت محفوظ می‌باشد‪ ،‬مگر با اطالع و توافق قبلی‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما داراي اطالعات بسيار با اهميتي است‪ .‬در هنگام انتقال اتومبیل به غیر‪ ،‬لطفاَ این دفترچه راهنما را نیز همراه با اتومبیل به مالک جدید تحویل نمایید‪.‬‬
‫همواره توجه داشته باشید که با توجه به خرید اتومبیل در زمان‌های مختلف ممکن است برخی تجهیزات و لوازم درج شده در این دفترچه راهنما‪ ،‬بر روی اتومبیل خریداری شده‬
‫شما نصب نشده باشند‪.‬‬
‫شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو برای ارائه بهترین و کارآمدترین راهنمایی‌ها‪ ،‬تعمیرات و خدمات‪ ،‬دوره‌های تخصصی حرفه‌ای مربوطه را با موفقیت پشت سر نهاده‌اند‪ .‬حق‬
‫چاپ این اثر برای شرکت ایران خودرو محفوظ می‌باشد‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬

‫سیستم انتقال قدرت‬


‫سری تولید‬ ‫مدل موتور‬ ‫مدل خودرو‬
‫دستی (‪ - )MT‬اتوماتیک (‪)AT‬‬

‫‪MT‬‬ ‫‪DFG 721‬‬


‫‪S30‬‬ ‫(‪ 1600‬سي سي) ‪TU5‬‬
‫‪AT‬‬ ‫‪DFG 720‬‬

‫‪MT‬‬ ‫‪DFG 722‬‬


‫‪H30 - CROSS‬‬ ‫(‪ 1600‬سي سي) ‪TU5‬‬
‫‪AT‬‬ ‫‪DFG 723‬‬

‫‪3‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫• مایــع خنک‌کننــده را تنها هنگامی کــه موتور‬


‫اتومبیل خنک شده باشد مورد بررسی قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬کیســه هوای ایمنــی تنها در صورت بســته بودن‬
‫کمربندهای ایمنــی دارای عملکرد ایمنی مورد انتظار‬
‫‪ . 1‬لطفا همواره این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه‬
‫بفرمایید و قبل و حین رانندگی به دســتورالعمل‌ها و‬
‫‪1‬‬
‫• همــواره هنگامی کــه قصد دارید مقــدار زیادی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نکات ذکر شــده توجه و دقت الزم را مبذول فرمایید‪.‬‬
‫مایع خنک‌کننــده اضافه نمایید (مواقعی که مایع‬ ‫‪ . 6‬قبــل از اقدام به رانندگی همواره به نکات زیر توجه‬ ‫بدین ترتیب با عملکردهــای مختلف اتومبیل و اصول‬
‫در مخزن وجــود ندارد)‪ ،‬و همچنیــن زمانی که‬ ‫نمایید‪:‬‬ ‫نگهداری از آنها آشــنا شــده و رانندگی ایمن و لذت‬
‫مایع خنک‌کننــده را تعویض می‌نمایید‪ ،‬مخزن را‬ ‫• عملکرد نرمال چراغ‌ها را بررسی نمایید‪.‬‬ ‫بخشــی را فراهم آورید‪ .‬در غیر اینصورت ممکن است‬
‫هواگیری نمایید‪ .‬چرا که وجود هوا در مخزن باعث‬ ‫• از تمیــز بودن آینه داخــل و آینه جانبی اتومبیل‬ ‫با استفاده نادرســت از عملکردهای اتومبیل عواقب و‬
‫باال رفتن درجه حرارت موتور خواهد شد‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل نمایید و وضعیت نرمال برف پاک‬ ‫خساراتی بیافرینید که در این شرایط ما مسئولیت آن‬
‫• وضعیت باتری را مورد بررسی قرار دهید‪.‬‬ ‫کن را نیز مورد بررسی قرار دهید‪.‬‬ ‫را قبول نخواهیم کرد‪.‬‬
‫‪ . 7‬قبل از روشن کردن موتور اتومبیل تمامی چراغ‌های‬ ‫• زاویــه آینــه جانبی را جهت فراهــم نمودن دید‬ ‫‪ .2‬لطفا اصول مراقبــت از اتومبیل را در فواصل زمانی‬
‫هشدار را بررسی نمایید‪( .‬هنگامی که سوئیچ اتومبیل در‬ ‫مناسب بررسی نمایید‪.‬‬ ‫بطــور منظم بجای آورید و بر اســاس دســتورالعمل‬
‫حالت ‪ M‬قرار دارد‪).‬‬ ‫• فشــار باد الســتیک‌ها و وضعیت الســتیک‌ها را‬ ‫گارانتــی اتومبیل‪ ،‬انواع تعمیر و نگهــداری را تنها در‬
‫‪ . 8‬راه‌اندازی موتور اتومبیل‬ ‫بررسی نمایید‪ .‬شرایط الستیک‌ها بطور مستقیم بر‬ ‫نمایندگی‌های مجــاز ایران خــودرو از متخصصان ما‬
‫• در محیط‌های سربسته از راه‌اندازی موتور اجتناب‬ ‫روی عملکرد دینامیکی اتومبیل‪ ،‬صرفه اقتصادی‪،‬‬ ‫بخواهید‪.‬‬
‫نمایید چرا که انتشار گازهای سمی‪ ،‬ممکن است‬ ‫راحتی حرکت و روانی اتومبیل و مخصوصا ایمنی‬ ‫‪ .3‬بــه منظــور تطابق با شــرایط فیزیکــی رانندگان‬
‫خطرات زیادی بهمراه داشته باشد‪.‬‬ ‫رانندگــی تاثیرگذار می‌باشــند‪ .‬بنابراین‪ ،‬همواره‬ ‫می‌توانید تنظیمات زیر را اعمال نمایید‪:‬‬
‫• در حالتی که باتری در حال شــارژ شدن است از‬ ‫بر اســاس اصول و قوانین مربوطه از الســتیک‌ها‬ ‫• ارتفاع پشت سری‪ ،‬عقب جلو بودن صندلی‪ ،‬زاویه‬
‫روشــن کردن اتومبیل خودداری نمایید‪ ،‬چرا که‬ ‫استفاده و نگهداری نمایید (شامل الستیک یدک)‪.‬‬ ‫پشتی صندلی و ارتفاع کوسن‬
‫در این هنگام‪ ،‬واحــد کنترل الکترونیکی موتور و‬ ‫وضعیت الستیک‌ها را هنگامیکه آنها سرد هستند‬ ‫• موقعیت غربیلک فرمان‬
‫استارتر در وضعیت عملکرد نرمال نمی‌باشند‪.‬‬ ‫بررسی نمایید‪.‬‬ ‫• ارتفاع کمربندهای ایمنی‬
‫• فشــردن پدال گاز در زمان روشــن کردن موتور‬ ‫• همواره ســطح انواع مایعات و روغن‌ها نظیر روغن‬ ‫‪ .4‬کمربند ایمنــی نوعی تضمین بــرای حفظ ایمنی‬
‫اتومبیل ضروری نیست‪.‬‬ ‫موتور‪ ،‬روغن ترمز‪ ،‬روغن فرمان هیدرولیک و مایع‬ ‫سرنشــینان به شــمار می‌رود‪ .‬کودکان و نوجوانان در‬
‫• پس از رانندگی با سرعت باال و پس از توقف اجازه‬ ‫خنک‌کننده را بررسی نمایید‪.‬‬ ‫سنین مختلف می‌بایست از کمربند ایمنی یا دیگر ابزار‬
‫دهیــد موتور اتومبیل بین ‪ 3‬تا ‪ 5‬دقیقه درجا کار‬ ‫• روغن موتــور را حداقل پس از ‪ 10‬دقیقه از زمان‬ ‫ایمنی به روشی که بدن آنها را محکم نگه دارد استفاده‬
‫کند‪ ،‬سپس در صورت تمایل می‌توانید موتور را با‬ ‫خاموشی موتور بررسی نمایید‪.‬‬ ‫نمایند‪.‬‬

‫‪4‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬ ‫• همواره محدودیت‌های ســرعت را مــد نظر قرار‬


‫داده و از رانندگي با ســرعت غیر مجاز جدا پرهیز‬
‫زودتر اتومبیــل را خاموش کرده و موضوع را با توجه به‬
‫مندرجات این دفترچه راهنما پیگیری نمایید‪ .‬در صورت‬
‫چرخاندن سوئیچ خاموش نمایید‪.‬‬
‫‪ .9‬اقدامات الزم در صورت اتمام سوخت و خاموش شدن‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫نیــاز می‌توانید با مرکز خدمــات تخصصی ایران خودرو‬ ‫خودرو‪.‬‬
‫• همــواره اطمینــان حاصل نماییــد کمربندهای‬ ‫تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬سیستم ترمز‬
‫ایمنی را بســته‪ ،‬کمربندهای کودکان را بســته و‬ ‫اگر حین رانندگی هر یک از چراغ‌های هشدار زرد رنگ‬ ‫• هنگامیکه موتور اتومبیل خاموش می‌شود‪ ،‬بوستر‬
‫نیز کودکان دلبند خــود را در صندلی عقب قرار‬ ‫تعبیه شــده بر روی جلو آمپر روشن شود‪ ،‬موضوع را با‬ ‫خالء کار نکرده و عملکرد سیســتم ترمز به میزان‬
‫داده باشید‪.‬‬ ‫توجه به مندرجات این دفترچه راهنما پیگیری نموده و‬ ‫قابل توجهی کاهش می‌یابد که این امر ناشــی از‬
‫‪ . 15‬داشــبورد را از نفــوذ آب محافظــت کــرده و از‬ ‫در صورت نیاز با مرکــز خدمات تخصصی ایران خودرو‬ ‫فشــار بیش از اندازه پدال ترمز می‌باشد‪ .‬بنابراین‬
‫چسباندن هرگونه نوار بر روی شیشه جلو‪ ،‬و از قرار دادن‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫از حرکــت دادن اتومبیل در حالت موتور خاموش‬
‫چتــر خیس‪ ،‬لیوان آب و مــواردی از این قبیل بر روی‬ ‫‪ . 12‬تجهیزات برقی‬ ‫پرهیز نمایید‪.‬‬
‫داشبورد پرهیز نمایید‪.‬‬ ‫بــه لحاظ رعایت نکاتی مانند نحوه اتصاالت و مســیر و‬ ‫• قبل از ترک اتومبیل‪ ،‬ترمز دستی را باال کشیده و‬
‫در غیر اینصورت ممکن اســت تجهیزات برقی اتومبیل‬ ‫روش ســیم کشی‪ ،‬الزم است در صورت تمایل به اضافه‬ ‫اطمینان حاصل نمایید به شکل قابل اعتمادی کار‬
‫آسیب ببینند‪.‬‬ ‫نمــودن هر وســیله برقی‪ ،‬فرایند این کارتوســط مرکز‬ ‫می‌کند‪ .‬در خصوص اتومبیل‌های دارای گیربکس‬
‫‪ . 16‬هرگز با اعمال برخی تغییرات‪ ،‬سعی در مقاوم‌سازی‬ ‫خدمات تخصصی ایران خودرو انجام شود‪.‬‬ ‫اتوماتيک یا اتوماتیک و دستی (دوحالته)‪ ،‬همواره‬
‫اتومبیل نکنید چرا که ممکن است‪ ،‬عملکرد‌های مختلف‪،‬‬ ‫‪ . 13‬بــه منظــور رعایت اصول نگهــداری و جلوگیری‬ ‫قبل از ترک اتومبیل اطمینان حاصل نمایید اهرم‬
‫ایمنی و پایداری اتومبیل تحت تاثیر قرار گرفته و متعاقبا‬ ‫از آســیب رســیدن به مبدل کاتالیزوری تعبیه شده در‬ ‫دنده در حالت ‪ P‬قرار داشته باشد و همزمان اهرم‬
‫برخی قوانیــن را نیز نقض نمایید‪ .‬بعالوه‪ ،‬خســارات و‬ ‫اتومبیل‪ ،‬از مصرف بنزین سرب دار جدا پرهیز نماید‪.‬‬ ‫ترمز دستی را هم باال بکشید‪.‬‬
‫مســائل عملکردی ناشی از اقدامات به شرح فوق از قید‬ ‫‪ .۱۴‬نکات ایمنی‬ ‫• به هنــگام ترمز ناگهانی و یا ترمــز در جاده‌های‬
‫گارانتی بیرون خواهد آمد‪.‬‬ ‫با رعایــت قوانین رانندگی زیر می‌توانید تا حد بســیار‬ ‫مرطوب و لغزنده‪ ،‬سیســتم ترمز ضد قفل ‪ABS‬‬
‫باالیی ایمنی خود و ســایر سرنشینان را حین رانندگی‬ ‫از قفل شدن چرخ‌ها جلوگیری می‌کند و اتومبیل‬
‫فراهم آورید‪.‬‬ ‫از مسیر اصلی منحرف نمی‌شود‪ .‬بهرحال رانندگی‬
‫• به منظور رانندگی ایمن‪ ،‬همواره اصول راهنمایی و‬ ‫ایمن همواره اصل‪ ،‬اساسی می‌باشد‪.‬‬
‫رانندگی را تمام و کمال رعایت نمایید‪.‬‬ ‫‪ . 11‬اگر حین رانندگی هرکدام از چراغ‌های قرمز هشدار‬
‫• هرگــز پس از اســتفاده از مشــروبات الکلی و یا‬ ‫(شــامل شــارژ‪ ،‬ترمز‪ ،‬روغن موتور و دمــای آب) نصب‬
‫مصرف دارو اقدام به رانندگی ننمایید‪.‬‬ ‫شــده بر روی جلو آمپر روشن شــود‪ ،‬می‌بایست هرچه‬

‫‪5‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬
‫راهنمای تصویری تجهیزات خارجی ‪S30‬‬ ‫ريموت کنترل ‪15..............................................................‬‬
‫باتری ريموت کنترل ‪16..................................................‬‬
‫سوئیچ ضد سرقت ‪83.......................................................‬‬

‫باز و بسته کردن دربها ‪۱۹.............................‬‬ ‫تعویض المپ‌ها ‪۱۴۰.........................................................‬‬

‫آينه‌ها ‪۸۵...........................................................‬‬
‫صندوق عقب ‪۱۱۱...........................................‬‬

‫چراغ راهنما ‪۸۰..................................................................‬‬


‫تنظيم چراغ جلو ‪۸۶.........................................................‬‬
‫تعويض المپ‌ها ‪۱۳۷.........................................................‬‬

‫بکسل کردن ‪۱۴۴............................................‬‬

‫سیستم ترمز ‪۹۵.................................................................‬‬


‫تایر ‪۱۴۹...............................................................................‬‬
‫الستیک یدک ‪۱۴۷...........................................................‬‬

‫‪6‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬
‫راهنمای تصویری تجهیزات خارجی ‪H30 Cross‬‬ ‫ريموت کنترل ‪15..............................................................‬‬
‫باتری ريموت کنترل ‪16..................................................‬‬
‫سوئیچ ضد سرقت ‪۸۳.......................................................‬‬
‫استارت زدن ‪۸۴.................................................................‬‬

‫باز و بسته کردن دربها ‪۱۹.............................‬‬ ‫تعویض المپ‌ها ‪۱۴۰.........................................................‬‬

‫آينه‌ها ‪۸۵...........................................................‬‬
‫صندوق عقب ‪۱۱۱...........................................‬‬

‫چراغ راهنما ‪۸۰..................................................................‬‬


‫تنظيم چراغ جلو ‪۸۶.........................................................‬‬
‫تعويض المپ‌ها ‪۱۳۷.........................................................‬‬

‫بکسل کردن ‪۱۴۴............................................‬‬

‫سیستم ترمز ‪۹۵.................................................................‬‬


‫تایر ‪۱۴۹...............................................................................‬‬
‫الستیک یدک ‪۱۴۷...........................................................‬‬

‫‪7‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬
‫راهنمای تصویری تجهیزات داخل کابین‬

‫صفحه نمایش چند منظوره ‪۷۰....................‬‬


‫جلو آمپر ‪۶۰......................................................‬‬

‫سوئیچ برف پاک کن ‪۸۲................................‬‬


‫دسته راهنما ‪۸۰...............................................‬‬

‫سيستم صوتي خودرو (يا دفترچه راهنماي ‪)DVD/MP3‬‬


‫تنظيم آينه‌هاي جانبي ‪۸۵.............................‬‬ ‫مراجعه به کتابچه سیستم صوتی‬

‫کليدهاي شيشه باالبر ‪۵۷..............................‬‬


‫گرمایش ‪ /‬تهویه هوا ‪۱۰۳..............................‬‬

‫کلید قفل شیشه‌های برقی ‪۵۷.....................‬‬


‫چراغ نشان دهنده ايموباليزر ‪۱۸.................‬‬
‫کليد فالشر ‪۶۳..................................................‬‬
‫قفل مرکزي داخلي ‪۱۵...................................‬‬
‫اهرم تعویض دنده ‪۸۸......................................‬‬
‫جعبه فیوز داخل اتاق اتومبیل ‪۱۳۱............‬‬
‫فندک ‪۱۰۹........................................................‬‬

‫تنظیم غربیلک فرمان ‪۳۲...............................‬‬


‫اهرم ترمز دستی ‪۹۶........................................‬‬
‫پدال کالچ‬ ‫پدال ترمز‬ ‫پدال گاز‬

‫‪8‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬
‫راهنمای تصویری تجهیزات داخلی‬

‫چراغ سقفي ‪۱۰۷.............................................‬‬


‫جعبه داشبورد ‪۱۰۶.........................................‬‬ ‫آفتابگیر ‪۱۰۸.....................................................‬‬ ‫صندلی عقب ‪۲۹...............................................‬‬

‫گیره‌های ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک ‪۵۳..........‬‬

‫کیسه هوا ‪۳۵.....................................................‬‬

‫طاقچه عقب ‪۱۱۰.............................................‬‬


‫صندلی جلو ‪۲۶.................................................‬‬
‫کمربند ایمنی ‪۴۵.............................................‬‬
‫کیسه هوای جانبی* ‪۳۹ ..............................‬‬

‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪9‬‬
‫عملکرداتومبیل‬

‫‪1‬‬
‫راهنمای تصویری‪ :‬فضاي موتور در نگاه کلی‬

‫اضافه کردن مایع شيشه شوي ‪۱۲۰...........‬‬ ‫اضافه کردن روغن ترمز ‪۱۲۰........................‬‬

‫اضافه کردن روغن موتور ‪۱۲۰......................‬‬ ‫باتری ‪۱۳۵..........................................................‬‬

‫اضافه کردن مایع خنک‌کننده موتور ‪۱۲۰.‬‬


‫فيوزهاي محفظه موتور ‪۱۳۳.........................‬‬

‫اضافه کردن روغن فرمان هیدرولیک‪۱۲۰.‬‬ ‫سیستم ترمز ضد قفل ‪۹۵................. ABS‬‬

‫باز کردن درب موتور ‪۲۱................................‬‬

‫‪10‬‬
‫فهرست مطالب‬

‫‪1‬‬ ‫مرور سریع مطالب‬


‫فصل ‪ . 1‬عملکرد اتومبیل‬
‫ريموت کنترل ‪15 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کلید ‪۱۶ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫باز و بسته کردن دربها ‪۱۹ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫قفل ایمنی کودک و درب صندوق عقب ‪20 .........................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫بازکردن ‪ /‬بستن درب موتور ‪21 ................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سوخت‌گیری ‪ /‬دستگاه قطع سوخت ‪22 ................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫مبدل کاتالیزور ‪ ۳‬کاره ‪23 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫دوره کارکرد اوليه ‪25 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫صندلی جلو ‪۲۶ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫پشت سری عقب ‪۲۸ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫صندلی عقب (مدل ‪۲۹ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. )S30‬‬
‫تنظیم غربیلک فرمان ‪۳۲ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫موقعیت رانندگی ‪۳۳ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کیسه هوا ‪۳۴ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫کمربند ایمنی ‪۴۰ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ایمنی کودک ‪۵۲ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫اصول نگهداری کمربند ایمنی ‪۵۶ ............................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫شيشه باالبر ‪۵۷ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫داشبورد ‪۵۸ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫جلو آمپر ‪۶۰ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬
‫فهرست مطالب‬

‫سرعت سنج و دور موتور ‪۶۱ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬


‫چراغ‌های نشانگر و هشدار خطر ‪۶۴ .........................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر ‪۶۶ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره ‪۷۰ ................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫غربیلک فرمان ‪۷۸ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫باربند ‪۷۹ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫دسته راهنما ‪۸۰ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫دکمه چراغ‌ها ‪۸۰ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫برف پاک کن ‪۸۲ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سوئیچ ضد سرقت ‪۸۳ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫راه‌اندازی موتور ‪۸۴ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫آینه‌ها ‪۸۵ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تنظیم چراغ جلو ‪۸۶ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فصل ‪ . 2‬رانندگی‬
‫سیستم انتقال قدرت ‪۸۸ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سیستم ترمز ‪۹۱ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سيستم هشدار موانع عقب* ‪۹۳ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تصوير ديد عقب* ‪۹۴ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فصل ‪ . 3‬تجهیزات اتومبیل‬
‫دریچه تهویه ‪۹۸ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سیستم تهویه هوای اتوماتیک ‪۹۹ ............................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫محفظه وسایل ‪۱۰۲ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫چراغ‌های داخلی و صندوق عقب ‪۱۰۳ ....................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬
‫فهرست مطالب‬

‫‪1‬‬ ‫آفتاب گیر و جا عینکی ‪۱۰۴ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬


‫فندک‪ ،‬جاسیگاری و دستگیره ‪۱۰۵ ........................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫طاقچه عقب ‪۱۰۶ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫صندوق عقب ‪۱۰۷ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سان روف ‪۱۰۸ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فصل ‪ . 4‬نگهداری‬
‫قوانین مربوط به روغن ‪۱۱۴ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫سطح مایعات و بررسی ‪۱۱۵ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نگهداری داخلی ‪۱۱۹ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نگهداری بدنه ‪۱۲۱ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فصل ‪ . 5‬توصیه های عملیاتی‬
‫توصیه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت ‪۱۲۴ ....................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تجهيزات برقي آپشن ‪۱۲۶ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فیوز ‪۱۲۷ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫باتری ‪۱۳۱ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫استارت زدن با باتری یدک ‪۱۳۲ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تعویض المپ‌ها ‪۱۳۳ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫بکسل کردن ‪۱۴۰ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تعویض چرخ ‪۱۴۱ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫تایر ‪۱۴۴ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫توصیه‌های ایمنی ‪۱۴۶ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫فصل ‪ . 6‬مشخصات فنی‬
‫مشخصات فنی کلی ‪۱۵۰ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪13‬‬
‫فهرست مطالب‬

‫نمای کلی ابعاد اتومبیل (‪۱۵۱ ..................................................................................................................................................................................................................................................................... )S30‬‬ ‫‪1‬‬


‫نماي کلي ابعاد( ‪۱۵۲.................................................................................................................................................................................................................................................................... ) H30 Cross‬‬
‫شناسه اتومبیل ‪۱۵۳ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬
‫ريموت کنترل‬

‫‪1‬‬ ‫دکمه ‪ A‬روی ريمــوت کنترل (با فواصل زمانی یک تا‬


‫ســه ثانیه)‪ ،‬مشــاهده خواهید کرد بوق اتومبیل ‪ 5‬بار‬
‫به صدا در آمده و چراغ‌های راهنما ‪ 15‬ثانیه چشــمک‬
‫خواهنــد زد‪ ،‬بنابرایــن با دنبال کردن صــدای بوق و‬
‫مشاهده چراغ‌های چشــمک‌زن براحتی قادر خواهید‬
‫بود مکان قرارگیری اتومبیل خود را بیابید‪ .‬هنگامی که‬
‫اتومبیل خود را پیدا کردید‪ ،‬می‌توانید با فشردن مجدد‬
‫دکمه ‪ A‬این عملیات را متوقف کنید‪.‬‬

‫ريموت کنترل قفل مرکزي‬ ‫ريموت کنترل‬


‫از ريموت کنترل بــراي قفل‪ /‬بازکردن درها و صندوق‬ ‫ريمــوت کنترل بــا برد فرکانس بــاال همچنین دارای‬
‫اســتفاده کنيد‪ ،‬از (‪ )A‬براي قفل کردن و (‪ )B‬براي باز‬ ‫مزیت‌های زیر می‌باشد‪:‬‬
‫کردن‪ .‬اين عملکرد با فالش زدن چراغ راهنما نمايانگر‬ ‫• عملکرد ريموت کنترل‪ ،‬حتی در فواصل بیش از‬
‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 6‬متر در اطراف اتومبیل مي‌باشد‪.‬‬
‫نکته‬ ‫بازکردن‪ :‬چراغ‌های راهنما ســه بار چشمک خواهند‬
‫هنگامی کــه از ريموت کنترل برای قفل کردن درب‌ها‬ ‫زد‪.‬‬
‫استفاده می‌نمایید‪ ،‬ابتدا اطمینان حاصل نمایید تمامی‬ ‫قفل کردن‪ :‬چراغ راهنما براي مدت ‪ 2‬ثانيه روشــن‬
‫درب‌ها و درب صندوق عقب بدرستی بسته شده‌اند‪.‬‬ ‫خواهند ماند ودر زماني که ســوئچ در وضعيت روشن‬
‫هنگامــی که ســیگنال قفل کــردن از ريموت کنترل‬ ‫است‪ ،‬ريموت کنترل غير فعال خواهد بود‪.‬‬
‫فرستاده می‌شود‪ ،‬در صورتی که یکی از درب‌ها یا درب‬ ‫قفل کردن خودکار‪ :‬اگر هیچ یک از درب‌ها (شــامل‬
‫صندوق عقب باز بوده و یا بدرســتی بسته نشده باشند‪،‬‬ ‫درب صندوق عقب) پس از گذشت ‪ 20‬ثانیه از بازکردن‬
‫عملیات قفل کردن انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫درب‌ها توسط ريموت کنترل‪ ،‬باز نشوند‪ ،‬تمامی درب‌ها‬ ‫نکته‬
‫قفل و بازکردن‌های متوالی و بی مورد توســط ريموت‬ ‫و درب صنــدوق عقــب مجددا بصورت خــودکار قفل‬ ‫در صورت بروز هرگونه اختــال و خرابی در این‬
‫کنترل باعث اختالل در عملکرد سیســتم قفل مرکزی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫دستگاه‪ ،‬امر تعمیر را به نمايندگي‌هاي مجاز ايران‬
‫در مدت زمان کوتاهی می‌شــود کــه براي محافظت از‬ ‫عملکرد جستجو در محوطه پارکینگ‬
‫دستگاه امري طبيعي مي باشد‪ .‬به هرحال سعی کنید از‬ ‫خودرو بسپارید‪.‬‬
‫در محوطــه پارکینــگ و یــا گاراژهای زیــر زمینی‪،‬‬
‫اینگونه رفتارها پرهیز نمایید‪.‬‬ ‫هنگامیکه تمامی درب‌ها قفل هستند‪ ،‬با دوبار فشردن‬

‫‪15‬‬
‫ريموت کنترل‬

‫قفل خودکار هنگام رانندگی‬


‫هنگامی که اتومبیل راه‌اندازی شــده و سرعت به بيش‬
‫‪1‬‬
‫از ‪ 10‬کيلومتر بر ساعت برســد‪ ،‬درصورتی که تمامی‬
‫درب‌ها شــامل درب صندوق عقب بدرستی بسته شده‬
‫باشــند‪ ،‬تمامی درب‌ها بصورت خــودکار قفل خواهند‬
‫شــد‪ ،‬مگر اینکه یکی از درب‌ها یا درب صندوق عقب‬
‫بدرستی بسته نشده باشد‪.‬‬
‫این عملکرد امنیتی از ورود افراد غیر به داخل اتومبیل‬
‫با بــاز کــردن درب مخصوصا در محل‌هــای توقف و‬
‫هنگامی که پشــت چراغ قرمز ایســتاده‌اید جلوگیری‬
‫می‌کند اما از جهتی هم در صــورت بروز تصادف‌های‬ ‫فعال‪/‬غیرفعال ســازی مکانیــزم قفل خودکار‬ ‫اتمام باتری‬
‫درب‌ها هنگام رانندگی‬ ‫هنگامی که ريموت کنترل عملکرد مناســب خود حتی‬
‫رانندگی ممکن است عملیات امداد و نجات را با تاخیر‬
‫مکانیزم قفل خودکار درب‌ها هنگام رانندگی را می‌توان‬ ‫برای فواصل کمتر از ‪ 6‬متر را نیز بدرستی انجام ندهد‪،‬‬
‫مواجه سازد‪.‬‬ ‫بصورت زیر فعال‪ /‬غیرفعال نمود‪.‬‬ ‫می‌بایست عملکرد باتری را بررسی نموده و در صورت‬
‫راننــده می‌تواند به دلخواه خود‪ ،‬این مکانیزم را فعال یا‬ ‫• هنگامی که اتومبیل در حالت توقف اســت‪ ،‬سوئیچ‬ ‫لزوم از نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو باتری مناسب‬
‫غیر‌فعال نماید‪.‬‬ ‫را به حالت ‪ M‬ببرید‪.‬‬ ‫تهیه و جایگزین نمایید‪.‬‬
‫• دکمه قفل تعبیه شده بر روی درب راننده را ‪2‬‬
‫ثانیه نگهدارید‪ ،‬سپس مشاهده خواهید کرد صفحه‬
‫تعویض باتری ريموت کنترل‬
‫نمايش چنــد منظوره جمالت و عالئمي شــامل‬
‫تنظيم دســتي " ‪ "manual‬و تنظيم خودکار‬ ‫بــرای تعویض باتــری ريموت کنترل کافیســت درب‬
‫"‌ ‪ "Automatic‬را نمايش خواهد داد‪ .‬حال با‬ ‫محفظه آن را باز نمایید‪.‬‬
‫فشردن و نگهداشتن دکمه قفل می‌توانید روی‬ ‫نوع باتری‪3V-CR2032 :‬‬
‫این دو حالت حرکت کــرده و گزینه دلخواه خود‬
‫برای فعال‪/‬غیرفعال‌ســازی این مکانیزم را انتخاب‬
‫نماییــد‪ .‬صفحه نمایش چند منظــوره کدگذاری‬ ‫نکته‬
‫شــده عالئم "خودکار " و "دستی " را بدون‬ ‫برای حفاظــت از محیط زیســت‪ ،‬لطفــا باتری‬
‫مستعمل را دور نیاندازید‪ ،‬بلکه آن را به محل‌های‬
‫کلمات مربوطه نشان خوهد داد‪.‬‬ ‫مخصوص بازیابی اینگونه مواد بفرستید‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫کلید‬

‫‪1‬‬

‫این کلید نیز قابلیت استفاده به عنوان سوئیچ اتومبیل‪،‬‬ ‫قبل از ترک اتومبیل‬
‫قفل‪ /‬باز کردن درب‌ها و درپوش باک را دارد‪.‬‬ ‫• تمامی پنجره‌های درب‌ها را بسته و اشیا قیمتی را‬
‫نکته‬ ‫داخل اتومبیل جای نگذارید‪.‬‬
‫اگــر یکی از درب‌ها (شــامل درب صندوق عقب)‬ ‫قفل مرکزی برقی‬ ‫• سوئیچ را درآورده‪ ،‬غربیلک فرمان را به حالت قفل‬
‫بدرستی بسته نشده باشند‪ ،‬سیستم قفل مرکزی‬ ‫با قرار دادن و چرخاندن این کلید در قفل درب راننده‪،‬‬ ‫برده و تمامی درب‌ها را ببندید‪.‬‬
‫در حالــت غیر فعال خواهد بــود‪ .‬در این صورت‬ ‫تمامی درب‌ها و درب صندوق عقب را می‌توان بصورت‬ ‫برای هر اتومبیل دو ســوئیچ در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫ممکن اســت تنها درب سمت راننده قفل شود و‬ ‫همزمــان قفل‪ /‬باز نمود‪ ،‬امــا در این صورت چراغ‌های‬ ‫یکی از آنها ســوئیچ کنترل اصلی راه‌اندازی ضد سرقت‬
‫باقی درب ها تغییر وضعیت ندهند‪.‬‬ ‫راهنما چشمک نخواهند زد‪.‬‬ ‫همراه با ريموت کنترل می‌باشد و سویچ دیگر ريموت‬
‫کنترل ندارد‪.‬‬
‫با فشــردن دکمه ‪ C‬روی ريموت کنترل‪ ،‬تیغه سوئیچ‬
‫بیرون خواهد زد‪ ،‬همچنین می‌بایســت قبل از تا کردن‬
‫نکته‬ ‫سوئیچ‪ ،‬مجددا دکمه ‪ C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه باتری تمام شود‪ ،‬تنها درب سمت راننده‬
‫را می‌توان قفل‪ /‬باز نمود و سایر درب‌ها غیر فعال‬
‫خواهند بود‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫کلید‬

‫‪1‬‬
‫نکته‬
‫تحت هیچ شرایطی در سيستم ضد سرقت تغییری‬
‫ایجاد ننماییــد‪ ،‬در غیر اینصورت ممکن اســت‬
‫عملیات راه‌اندازی با اختالل مواجه شود‪.‬‬

‫چراغ ایموبالیزر‬ ‫کليد ضد سرقت الکترونيکي‬


‫سيستم ايموباليزر قادر به قطع سیستم تأمین سوخت‬ ‫ايــن کليــد داراي قابليت ايجاد عملکرد ضد ســرقت‬
‫موتور می‌باشد‪ ،‬هنگامی که سوئیچ خاموش روی حالت‬ ‫الکترونيکي اســت که درون خود مجهز به يک تراشه‬
‫‪ B‬باشد‪ ،‬چراغ ایموبالیزر به نشان هشدار خطر بصورت‬ ‫مي‌باشد‪.‬‬
‫متوالی چشمک می‌زند و حاکی از آن است که سیستم‬ ‫تنها کليد شــما مي‌تواند وسيله نقليه را روشن نمايد‪.‬‬
‫ایموبالیزر فعال شده است‪.‬‬ ‫ايــن کليد مي‌تواند جهت روشــن نمودن خودرو‪ ،‬قفل‬
‫يا باز کــردن دربها و همچنين درب مخزن ســوخت‬
‫بصورت جداگانه مورد استفاده قرار گيرد ‪.‬‬
‫کليــد را در داخل قفل فرمان قرار داده و پس از اينکه‬
‫سوئيچ اصلي متصل شــد‪ ،‬اين کليد در مقابل سيستم‬
‫نکته‬ ‫ضد سرقت الکترونيکي رمز دار شده و شناسائي خواهد‬
‫اگر تحت شرایط فوق‪ ،‬چراغ ایموبالیزر روشن نشد‪،‬‬ ‫شد‪.‬‬
‫هرچه سریع‌تر موضوع را از طریق نمايندگي‌هاي‬ ‫چنانچه کليد شناسائي نشود ‪ ،‬وسيله نقليه را نمي‌توان‬
‫مجاز ايران خودرو بررسی و رفع عیب نمایید‪.‬‬ ‫روشن نمود‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫باز و بسته کردن درب‌ها‬

‫‪1‬‬

‫قفل‪ /‬باز کردن درب‌ها از داخل اتومبیل‬ ‫باز کردن درب‌ها از داخل اتومبیل‬ ‫بازکردن درب از خارج اتومبیل‬
‫براي بســتن تمام درها کليد قفل روي زير آرنجي درب‬ ‫اگر سیستم قفل مرکزی در حالت قفل باشد‪ ،‬با بازکردن‬ ‫برای ایــن کار می توانید دکمه بازکردن را روی ريموت‬
‫ســمت راننده را در حالت (‪ )A‬و سپس براي باز کردن‬ ‫قفــل درب راننــده‪ ،‬تمامــی قفل‌ها باز خواهند شــد‪.‬‬ ‫کنترل فشــار دهید و یا اینکه ســوئیچ را در حفره قفل‬
‫(‪ )B‬را فشاردهيد‪.‬‬ ‫دســتگیره‌های داخلی برای سه درب دیگر تنها عملیات‬ ‫درب جلو سمت چپ فرو کرده و با چرخاندن کلید‪ ،‬قفل‬
‫قفل و باز همان درب را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫چهــار درب و درب صندوق عقب را باز نمایید‪ ،‬ســپس‬
‫می‌توانید با اســتفاده از دستگیره درب‪ ،‬هریک از چهار‬
‫درب یا درب صندوق عقب را از خارج اتومبیل باز نمایید‪.‬‬

‫نکته‬ ‫قفل کردن درب از خارج از اتومبیل‬


‫در صورتی که مشــاهده کردید قفل دربهای عقب‬ ‫پس از حصول اطمینان از بســته شدن تمامی درب‌ها و‬
‫باز نمی‌شوند‪ ،‬ممکن است قفل کودک فعال شده‬ ‫درب صندوق عقــب‪ ،‬برای قفل کردن درب‌ها می‌توانید‬
‫نکته‬ ‫باشد‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬سيستم قفل مرکزي را در‬ ‫دکمه قفل تعبیه شــده بر روی ريموت کنترل را فشرده‬
‫هنگامی که درب قفل اســت‪ ،‬تحت هیچ شرایطی‬ ‫حالت باز قــرار داده و درب های عقب را از خارج‬ ‫و یا اینکه سوئیچ را در حفره قفل درب جلو سمت چپ‬
‫درب را بطور همزمان از داخل و بیرون باز ننمایید‪،‬‬ ‫اتومبیل باز نمایید‪.‬‬ ‫فرو کرده و با چرخاندن کلید‪ ،‬چهار درب و درب صندوق‬
‫در غیر اینصورت سیســتم قفل و دستگیره درب‬ ‫جهت جلوگیری از هرگونه آســیب فیزیکی‪ ،‬لطفا‬ ‫عقب را قفل نمایید‪.‬‬
‫دچار آسیب خواهد شد‪.‬‬ ‫دستگیره‌های درب‌ها را با فشار باز نکنید‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫قفل ایمنی کودک و درب صندوق عقب‬

‫‪1‬‬

‫حالت اضطراري باز کردن درب صندوق عقب‬ ‫درب صندوق عقب‬ ‫ضامن قفل کودک‬
‫هنگامی که مکانیزم سیستم قفل مرکزی دچار اختالل‬ ‫در قسمت زیرین دستگیره صندوق عقب یک دکمه باز کردن‬ ‫سیســتم ایمنی قفل کودک به منظور جلوگیری از باز کردن‬
‫بوده یا خاموش باشد‪ ،‬شــما می‌توانید با استفاده از این‬ ‫برای صندوق عقب طراحی شــده اســت‪ .‬برای باز کردن درب‬ ‫ناگهانی درب توسط کودک از داخل اتومبیل تعبیه و طراحی‬
‫حالت درب صندوق عقب را باز نمایید‪.‬‬ ‫صندوق عقب‪ ،‬قفل درب را باز کرده‪ ،‬درب را باال بکشید‪.‬‬ ‫شــده اســت‪ .‬هریک از درب‌هاي عقب مجهز به سیستم قفل‬
‫برای اینکار‪:‬‬ ‫برای بســتن درب صندوق عقب‪ ،‬درب را از قسمت باال گرفته‬ ‫ایمنی کودک می‌باشد‪ .‬برای چرخاندن ضامن به سمت حالت‬
‫و تا سه چهارم زاویه بسته شدن به سمت پایین بکشید‪ ،‬حال‬ ‫قفل می‌توانید از ســوئیچ اتومبیل استفاده نمایید‪ .‬بعد از بسته‬
‫صندلی عقب را به ســمت پایین خــم کنید و از داخل‬
‫کف دســتان خود را باالی درب گذاشته و تا جای ممکن درب‬ ‫شــدن درب‪ ،‬ضامن قفــل ایمنی کودک فعال شــده و درب‬
‫اتومبیل به قفل درب صندوق عقب برســید‪ ،‬حال یک‬ ‫اتومبیل تحت هیچ شــرایطی (قفل یا بــاز) از داخل اتومبیل‬
‫را به آرامی به سمت پایین بکشید‪.‬‬
‫قطعه فلزی نازک و دراز داخل حفره رهاســازی قفل که‬ ‫قابل باز شدن نخواهند بود‪ .‬برای بازکردن درب محافظت شده‬
‫در قسمت باالی قطعه قفل صندوق عقب قرار دارد فرو‬ ‫توســط قفل ایمنی کودک‪ ،‬می‌توانید درب‌ها را از حالت قفل‬
‫کنید تا حالت اضطراري فعال شــود‪ ،‬ســپس قفل را به‬ ‫خارج کرده و درب مورد نظر را از بیرون اتومبیل باز نمایید‪.‬‬
‫سمت راست بکشید (سمت چپ اتومبیل) و قفل درب‬ ‫هنگامی که قفل ایمنی کودک در حالت غیر فعال باشد‪ ،‬شیار‬
‫صندوق عقب را باز نمایید‪.‬‬ ‫ضامن بصورت عمودی خواهد بود‪.‬‬

‫نکته‬
‫هنگام بستن درب صندوق عقب اتومبیل مدل ‪ S30‬دقت نمایید گیره دستگیره درب را با استفاده از بار پایین نکشید‪ ،‬برای بستن درب صندوق عقب‬
‫مدل ‪ ، H30 CROSS‬لطفا دقت نمایید شیشه درب را با استفاد از بار پایین نکشید‪ ،‬سپس اطمینان حاصل نمایید درب صندوق عقب بدرستی‬
‫بسته شده است‪ .‬هرگز با درب صندوق عقب در حالت باز رانندگی نکنید‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫بازکردن ‪ /‬بستن درب موتور‬

‫‪1‬‬ ‫بستن درب موتور‬


‫در تمامی مراحل با دستان خود درب موتور را نگه دارید‪ .‬درب‬
‫موتور را کمی به ســمت عقب فشار دهید تا بتوان میله ایمنی‬
‫را از داخــل حفره مورد نظر بیرون آورید‪ .‬ســپس میله ایمنی‬
‫را به درســتی در جای خود قرار دهید‪ .‬حال درب موتور را به‬
‫آرامــی پایین آورده و اطمینان حاصل نمایید درب موتور قفل‬
‫شده باشد‪.‬‬

‫میله ایمنی‬ ‫باز کردن درب موتور‬


‫پــس از باز کردن درب موتور الزم اســت میله ایمنی درب را‬ ‫دستگیره تعبیه شده در سمت چپ پایین داشبورد را به سمت‬
‫در جای مناســب خود قرار دهید‪ .‬همانطور که در تصویر باال‬ ‫بیرون بکشــید‪ ،‬ســپس قفل میانی درب موتور را باز کرده و‬
‫مشــاهده می‌کنید تنها یــک جای تکیه گاه بــرای این میله‬ ‫دســتگیره قالب ایمنی درب موتور را در قســمت میانی درب‬
‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫موتور به سمت چپ فشار داده و درب موتور را باز نمایید‪.‬‬

‫نکته‬
‫نکته‬
‫اطمینان حاصل نمایید قسمت باالیی میله ایمنی‬
‫هرگز با اعمال فشار ســعی در بستن درب موتور‬
‫در حفره‌ای کــه روی درب موتــور بدین منظور‬
‫نکــرده و دقت نمایید پس از طی ســه چهارم از‬ ‫نکته‬
‫طراحی شده است قرار گیرد‪.‬‬
‫زاویه باز شدگی‪ ،‬درب را موتور را رها کنيد تا کامال‬ ‫تنهــا زمانی کــه اتومبیل در حالت توقف اســت‬
‫تحت شــرایط بادهای ســنگین درب موتور را باز‬
‫بسته شود‪.‬‬ ‫دستگیره داخلی درب موتور را بکشید‪.‬‬
‫ننمایید‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫سوخت گیری ‪ /‬دستگاه قطع سوخت‬

‫نوع بنزین‬
‫برچســبی کــه بر روی باک بنزین چســبانده شــده اســت‬
‫‪1‬‬
‫نشان‌دهنده نوع بنزین پیشنهادی می‌باشد‪.‬‬
‫بنزین بدون سرب با اکتان ‪ 93‬یا باالتر‬

‫دستگاه قطع سوخت‬ ‫درب باک سوخت مجهز به قفل‬


‫ســوئیچ قطع سوخت درســت در کنار قسمت جلویی سمت‬ ‫درب بــاک را باز کرده و ســوئیچ را درون قفــل فرو برده و به‬
‫راست محفظه موتور تعبیه شده است‪.‬‬ ‫میزان یک چهارم دور‪ ،‬خالف جهت عقربه‌های ســاعت کلید‬
‫هنگامی که اتومبیل دچار ســوانح سنگین رانندگی از قسمت‬ ‫را بچرخانید تا درب باز شود و همچنین می‌توانید یک چهارم‬
‫دور موافق عقربه‌های ساعت کلید را بچرخانید تا درب مجددا‬
‫ســمت جلو یا عقب می‌شود‪ ،‬دســتگاه قطع سوخت بالفاصله‬
‫قفل شــود‪ .‬ظرفیت در نظر گرفته شده برای این باک ‪ 51‬لیتر‬
‫عمل کرده و بصورت خودکار سوکت تأمین سوخت اتومبیل را‬
‫می‌باشد‪.‬‬
‫قطع می‌کند‪.‬‬
‫برای تعویض درپوش باک سوخت باید توجه داشته باشید دری‬
‫برای وصل مجدد جریان ســوخت‪ ،‬ســوئیج روی دســتگاه را‬ ‫از همــان نوع (نوع آببندي) و همان قفل (مطابق با دندانه‌های‬
‫مطابق تصویر بفشارید‪.‬‬ ‫سوئیچ) تهیه نمایید‪.‬‬

‫نکته‬
‫هشدار‬ ‫اگر سوخت‌گیری شــما با بنزینی غیر از نوع استاندارد‬ ‫هشدار‬
‫بــرای جلوگیری از ورود بنزین بــه دریچه تخلیه گاز و‬ ‫قید شــده در باال انجام شود می‌بایست قبل از رانندگی‬ ‫قبل از راه‌اندازی مجدد سيستم سوخت رساني‪ ،‬محفظه‬
‫ایجاد نشــتي بنزین‪ ،‬هنگام سوخت‌گیری هرگز دریچه‬ ‫باک ســوخت را کامال تخلیه کرده و لوله‌های بنزین را‬ ‫موتور را بــرای وجود هرگونه نشــتي بنزیــن یا مواد‬
‫تخلیه گاز ســفید رنگ تعبیه شــده بر روی پرکننده‬ ‫تمیز نمایید و سپس با بنزین مجاز مجددا سوخت‌گیری‬ ‫شیمیایی بودار بررســی نمایید و در صورت وجود رفع‬
‫سوخت را فشار ندهید‪.‬‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫عیب نمایید‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫مبدلکاتالیزورسهکاره‬

‫‪1‬‬

‫• تصادف‪ ،‬ریختن آب و وارونه شــدن از جمله عواملی‬ ‫مبدل کاتالیزور ســه کاره تعبیه شــده در این اتومبیل‬
‫هستند که برای مبدل ضرر دارند و در صورت بروز‬ ‫کمک می‌کند گازهای سمی خروجی موتور اتومبیل به‬
‫هــر یک از موارد فوق کارایی مبدل کاهش یافته و‬ ‫شــکل پایدار و قابل توجهی کاهش یابند که این امر در‬
‫عملکرد آن ضعیف خواهد شد‪.‬‬ ‫نهایت منجر به حفاظت محیط زیست می‌شود‪.‬‬
‫• استفاده از هرگونه مکمل سوخت تأیید نشده توسط‬ ‫به هنگام اســتفاده از مبدل کاتالیزور سه کاره به نکات‬
‫شرکت غیر مجاز می‌باشد‪.‬‬ ‫زیر توجه نمایید‪.‬‬
‫• اســتفاده از هرگونه مکمل روغن تایید نشده توسط‬ ‫• می‌بایســت از بنزین بدون سرب با کیفیت استفاده‬
‫شرکت غیر مجاز می‌باشد‪.‬‬ ‫نماییــد‪ ،‬چرا که ســرب موجــود در موتور پس از‬
‫• طول عمر مفید مبدل فوق ارتباط بسیار نزدیکی با‬ ‫احتراق‪ ،‬همراه با گازهــای خروجی‪ ،‬هنگام خروج‬
‫شرايط کارکرد موتور اتومبیل دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تعمير‬ ‫روی ســطح مبدل نشســته و باعث می‌شود مدبل‬
‫و نگهــداری اتومبیل را به موقع انجــام داده و در‬ ‫تاثیر‌گــذاری خود را از دســت بدهــد و همچنین‬
‫صورت لزوم در اســرع وقت آن را تعمیر و سرویس‬ ‫حسگر اکسیژن به علت سمی شدن با سرب مختل‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫مبدل کاتالیزور سه کاره‬

‫• با هل دادن و يا کشيدن اتومبيل را روشن نکنيد‪.‬‬


‫• در صورت معيوب بودن شمع و يا قطع جريان کويل‬
‫مبدل کاتالیزور سه کاره ممکن است در شرایط عملکرد‬
‫نا مناسب موتور اتومبیل دچار اختالل شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫نکته‬ ‫اصرار به روشن کردن موتور ننماييد‪.‬‬ ‫بنابراین به نکات زیر توجه نمایید‪:‬‬
‫استفاده از بنزین ســرب‌دار ممنوع می‌باشد‪ .‬استفاده از‬
‫ایــن نوع بنزین مبدل کاتالیزور ســه کاره را با اختالل‬ ‫• پس از رانندگی با ســرعت باال‪ ،‬بــرای مدت زمان‬ ‫• بر اساس اصول مندرج در دفترچه راهنمای کاربری‪،‬‬
‫مواجــه کرده و عملکرد نرمال موتــور را مختل خواهد‬ ‫اندکی اجازه دهید موتور در جا کار کند‪ ،‬سپس در‬ ‫لطفــا اصول نگهداری و مراقبــت از مبدل را بطور‬
‫ساخت‪.‬‬ ‫صورت تمایل موتور را خاموش نمایید‪.‬‬ ‫منظم توســط نمايندگي‌هاي مجــاز ايران خودرو‬
‫• بــه علت اینکه دمای کار مبدل کاتالیزور ســه کاره‬ ‫انجام دهید‪.‬‬
‫بسیار باال می‌باشــد‪ ،‬از نزدیک کردن هرگونه علف‬ ‫• در صورت مشکل در اســتارت زدن در هواي سرد‪،‬‬
‫خشک و یا مايعات اشتعال‌زا به محفظه این دستگاه‬ ‫لطفا موتور را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو‬
‫خودداری نمایید تا بدینوســیله از خطر احتراق در‬ ‫بررسی نمایید‪.‬‬
‫امان باشــید‪ .‬تعميرکاران نیز برای پیشــگیری از‬ ‫• اگر احساس می‌کنید اتومبیل در حالت ناپایدار کار‬
‫هرگونه ســوختگی الزم اســت تا حد امکان از این‬ ‫می‌کند‪ ،‬هرچه سریع‌تر موتور را در نمايندگي‌هاي‬
‫دستگاه فاصله داشته باشند‪.‬‬ ‫مجاز ايران خودرو بررسی نمایید‪.‬‬
‫• همواره ســعی کنید بالفاصله بعــد از پایین آمدن‬
‫سطح بنزین و روشن شــدن چراغ بنزین‪ ،‬اقدام به‬
‫سوخت‌گیری نمایید‪ ،‬چرا که سطح بنزین بیش از‬
‫اندازه پایین‪ ،‬منجر به تامین نامنظم ســوخت شده‬
‫و متعاقبا موتور اتومبیل نا منظم کار خواهد کرد‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫دوره کارکرد اوليه‬

‫‪1‬‬ ‫برای موتورهای بنزینی ســعی نمایید از ‪ 1500‬کیلومتر‬


‫اول به بعد‪ ،‬کم کم ســرعت اتومبیــل را افزایش داده و‬
‫دوره کارکرد اولیه‬
‫برای ‪ 1500‬کیلومتر اول کارکرد اتومبیل‪ ،‬پیشــنهادات‬
‫شــتاب را افزایش دهید تا به دور موتور مناسب برسد‪.‬‬ ‫زیــر ارائه می‌گردد و هــدف از طرح این پیشــنهادات‬
‫بطور کلی‪ ،‬اتومبیل از کیلومتر ‪ 3000‬به بعد به بهترین‬ ‫عملکــرد بهتر اتومبیــل و باال بردن طــول عمر مفيد‬
‫کارایی خود می‌رسد‪.‬‬ ‫اتومبيل مي‌باشد‪.‬‬
‫پس از رانندگي به مدت ‪ ۶‬ماه يا ‪ ۷۵۰۰‬کيلومتر هرکدام‬ ‫• اتومبیل باید به آرامی و به طور پیوســته‪ ،‬راه‌اندازی‬
‫زودتر فرا رســيد براي انجام ســرويس اوليه به يکي از‬ ‫شــده و رانده شود‪ ،‬ســرعت اتومبیل و موتور باید‬
‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد‪.‬‬ ‫مناسب باشند و همچنین انتخاب دنده بايد منطقي‬
‫باشد‪.‬‬
‫• در دوره کارکرد اوليه‪ ،‬دور موتور نباید بیش از ‪4000‬‬
‫دور در دقیقه باشد‪.‬‬
‫• تا جای ممکن از ترمزهای ناگهانی پرهیز نمایید‪.‬‬
‫• از بکسل کردن خودروهاي ديگر در ‪ 1500‬کيلومتر‬
‫اول خودداری نمایید‪.‬‬

‫نکته‬
‫در مدت زمان کارکرد اوليه همواره ســعی نمایید‬
‫ســطح روغن موتور اتومبیل را به دفعات بیشتری‬
‫بررسی نمایید‪ ،‬چرا که ممکن است مصرف سوخت‬
‫در این دوران نسبتا باال باشد‪.‬‬

‫‪25‬‬
‫صندلی جلو‬

‫صندلی جلو‬ ‫‪1‬‬

‫‪26‬‬
‫صندلی جلو‬

‫‪1‬‬ ‫تنظیم زاویه پشتي صندلي‬


‫برای تنظیــم زاویه تمایل پشــتی به میــزان دلخواه‪،‬‬
‫تنظیم پشت سری‬
‫دکمه کنار میله پشت سری را فشار دهید تا ارتفاع پشت‬
‫هشدار‬ ‫دســتگیره مورد نظر را باال کشــیده و پشتی را تنظیم‬ ‫سری را به میزان دلخواه تنظیم نمایید‪ .‬ارتفاع استاندارد‬
‫• بــه منظور رانندگی ایمــن‪ ،‬تنظیمات صندلی جلو را‬
‫نمایید‪ .‬پس از آن‪ ،‬دســتگیره تنظیم را به سمت پایین‬ ‫در واقع نقطه ای اســت که مرکز پشــت سری با وسط‬
‫هنگامیکه اتومبیل در حالت توقف است انجام دهید‪.‬‬
‫فشارداده و پشــتی صندلی را به سمت جلو عقب کمی‬ ‫گوش شــما در یک امتداد قرار گیرد‪ .‬برای خارج کردن‬
‫• هرگز در حالتی که پشت سری ها خارج شده اند اقدام‬
‫به رانندگی نکنید‪.‬‬ ‫فشار دهید تا مکانیزم دستگیره تنظیم قفل شود‪.‬‬ ‫پشــت سری‪ ،‬این دکمه را فشــار داده و پشت سری را‬
‫باال بکشید‪.‬‬
‫تنظیم ارتفاع صندلی راننده‬
‫برای باالبردن ارتفاع صندلی راننده‪ ،‬دستگیره را به سمت‬
‫اخطار‬ ‫باال بکشید‪ ،‬و برای پایین آوردن صندلی راننده‪ ،‬دستگیره‬ ‫نکته‬
‫‪ -‬درصورت نصب روکــش دوم صندلي‌ها دقت نمایید‬ ‫را به سمت پایین بکشید‪.‬‬ ‫هرگز در حالتی که پشــت سری خارج شده است‬
‫کــه بندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت میله‌هاي‬ ‫ایــن تغییر ارتفاع به میزان حداکثــر ‪ 40‬میلیمتر قابل‬ ‫اقدام به رانندگی ننمایید‪.‬‬
‫تنظیم موقعیت صندلــي راننده نگردند‪ ،‬جهت نصب‬ ‫اعمال خواهد بود‪.‬‬
‫روکش دوم به نمایندگي‌هاي مجاز مراجعه نمایید‪.‬‬
‫‪ -‬باز و بســتن صندلي مي‌بایســت مطابق پروسه انجام‬ ‫تنظیم طولی (عقب جلو) صندلی‬
‫گردد و نکات ایمني رعایت شود لذا درصورت نیاز به‬ ‫دســتگیره کنترل را به سمت باال کشــیده تا موقعيت‬ ‫نکته‬
‫باز و بســتن صندلي‌ها حتماً به نمایندگي‌هاي مجاز‬ ‫هرگز بدون اینکه دکمه تنظیم پشــت ســری را‬
‫دلخواه صندلي را تنظيم کنيد‪ .‬ســپس دستگیره را رها‬
‫مراجعه نمایید‪.‬‬
‫کرده و صندلی را دوبار به سمت عقب جلو هل دهید تا‬ ‫فشــار داده باشید سعی نکنید پشــت سری را با‬
‫جایــی که اطمینان حاصل نمایید مکانیزم قفل صندلی‬ ‫اعمال فشــار به ســمت پایین حرکت دهید‪ ،‬در‬
‫بخوبی قفل شــده و صندلی دیگر به عقب جلو حرکتی‬ ‫غیر اینصورت مکانیزم تنظیم پشت سری معیوب‬
‫ندارد‪ .‬حداکثــر تنظیم طولی صندلی بــه میزان ‪220‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫میلیمتر امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫پشت سری عقب‬

‫پشت سری صندلی‬


‫پشت سری را از حالت پایین به حالت باال تغییر موقعیت‬
‫‪1‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫هنگامی که نیاز است ارتفاع پشت سری را پایین بیاورید‪،‬‬
‫دکمه ‪ A‬را فشرده و نگه دارید و پشت سری را به سمت‬
‫پایین فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که نیاز اســت پشت سری را خارح نمایید و یا‬
‫ارتفاع آن را افزایش دهید می‌بایست دکمه ‪ A‬را فشرده‬
‫و نگه دارید و ســپس پشت سری را به اندازه دلخواه به‬
‫سمت باال فشار دهید‪.‬‬
‫پشت سری عقب‬
‫پشــت ســری صندلی عقب قابل خارج شــدن بوده و‬
‫همچنین قابلیت تنظیم ارتفاع دارد‪.‬‬

‫موقعیت کم ارتفاع‬
‫موقعیتی که در آن سرنشین عقب وجود ندارد‪.‬‬

‫موقعیت ارتفاع بلند‬


‫هنگامی که صندلی عقب شامل صندلی کودک روبه جلو‬
‫دارای سرنشین است می بایست ارتفاع پشت سری را به‬
‫اندازه مناسب باال ببرید‪.‬‬

‫هشدار‬
‫هنگام رانندگی‪ ،‬هرگز پشــت ســری کــه وظیفه آن‬
‫محافظت از سروگردن سرنشین است را خارج ننمایید‪.‬‬

‫‪28‬‬
‫صندلی عقب مدل ‪S30‬‬

‫‪1‬‬ ‫صندلی عقب مدل ‪S30‬‬

‫صندلی‌های عقب در حالت ايستاده‬ ‫تنظیم شیب کوسن‌های صندلی عقب‬ ‫صندلی عقب‬
‫کوســن‌های صندلی عقب دارای قابلیت تنظیم شــیب‬ ‫پشــتی صندلی‌های عقب یک تکه و مجهز به دو پشت‬
‫هستند‪.‬‬ ‫سری می‌باشد و می‌توان آن را به شکل یک تکه به سمت‬
‫برای اینکار‪:‬‬ ‫جلو متمایل کرد‪.‬‬
‫قســمت جلویی کوســن (‪ )1‬و یا قسمت پشتی کوسن‬
‫(‪ )2‬را مطابق تصویر به آرامی باال و پایین ببرید تا شیب‬ ‫زير آرنجي وسط صندلی های عقب‬
‫کوســن‌ها را به اندازه دلخواه در امتداد پشــتی تنظیم‬ ‫قســمت مرکزی پشــتی صندلی‌های عقب را می توان‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫پاییــن آورد و از زير آرنجي همراه بــا دو جا لیوانی آن‬
‫استفاده نمود‪.‬‬
‫نکته‬
‫پس از تنظیم مجدد کوســن‌ها در شــیب اولیه‬ ‫نکته‬
‫می‌بایست هر چهار قالب کمربندهای ایمنی را در‬ ‫لیوان‌هایی که درون جا لیوانی قرار داده می‌شوند‬
‫آورده و آن را روی کوسن‌ها قرار دهید‪.‬‬ ‫می‌بایست دارای درپوش باشند‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫صندلی عقب مدل ‪S30‬‬

‫صندلی عقب مدل ‪S30‬‬


‫‪1‬‬

‫پس از خم کــردن کامل صندلی‌هــای عقب در واقع‬ ‫قالب قســمت تکیه‌گاه پایینی کمربند ایمنی میانی را‬ ‫خم کردن کامل صندلی‌های عقب‬
‫مشــاهده می‌کنید اتاق اتومبیل به صندل عقب اضافه‬ ‫فشــار داده تا چفت کمربند ایمنی را جدا کنید‪ ،‬حال‬ ‫کوسن صندلی‌های عقب را متمایل کرده و پشت سری‬
‫شده و فضای گسترده‌ای را برای شما فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫کمربند را کامال جمع کنید‪ .‬حال کمربند ایمنی کناری‬ ‫صندلی‌ها را خارج نمایید‪.‬‬
‫را در امتداد دو طرف بکشــید‪ .‬بعد از آن‪ ،‬هر دو دکمه‬
‫نکته‬ ‫کششی تعبیه شده بر روی پشتی صندلی‌های عقب را‬
‫هنــگام تنظیم مجدد صندلی های عقب‪ ،‬همواره تالش‬ ‫باال کشــیده و پشتی را به ســمت عقب بکشید و حاال‬
‫کنید کمربندهای ایمنــی کناری را به آرامی در امتداد‬ ‫می‌توانید صندلی عقب را بطور کامل خم نمایید‪.‬‬
‫دو طرف قرار دهید‪ ،‬کمربند ایمنی میانی را خارج کرده‬
‫و چفت پایینی را در قــاب مربوطه قرار دهید‪ .‬پس از‬
‫تنظیم مجدد صندلی به حالت اولیه‪ ،‬می‌بایست اطمینان‬
‫نکته‬
‫حاصل نمایید صندلی بدرستی در جای خود قفل شده‬
‫باشد در غیر اینصورت ممکن است اشیا قرار داده شده‬ ‫بــرای اینکه نگهداری قســمت پایین پشــتی از‬
‫در صنــدوق عقب به داخل اتاق اتومبیل وارد شــوند و‬ ‫کنترل خارج نشود‪ ،‬قبل از اینکه کوسن را متمایل‬
‫همین امر می‌تواند در مواقــع بروز تصادف یا ترمزهای‬ ‫کنید‪ ،‬مجاز به خم کردن کامل صندلی‌های عقب‬
‫ناگهانی حادثه آفرین باشد‪.‬‬ ‫نمی‌باشید‪.‬‬

‫‪30‬‬
‫صندلی عقب ‪H30 CROSS‬‬

‫‪1‬‬ ‫پس از خم کردن کامل صندلی‌های عقب و اضافه شدن‬


‫به فضای صندوق عقب دسترســی به یک فضای بزرگ‬
‫کمربند ایمنی میانی را باز کرده‪ ،‬کمربند را کامال جمع‬
‫کرده و کمربند ایمنی کناری را بکشید‪ .‬حال دکمه ‪A‬‬
‫امکان‌پذیر می‌شود‪.‬‬ ‫را فشــرده و با اعمال فشــار پشتی صندلی را به سمت‬
‫جلو خم کنید‪.‬‬

‫خم کردن صندلی‌های عقب‬


‫پشتي صندلي تاشــونده( بصورت ‪ )۶۰-۴۰‬را می‌توان‬
‫بصورت جزیی یا کلی خم کرد و این میزان به شــرایط‬
‫تنظیم مجدد پشتی صندلی‬ ‫شما وابستگی دارد‪.‬‬
‫کمربند ایمنی را در دو طرف قرار داده و پشتی صندلی‬ ‫پشتی سمت راست صندلی عقب را خم نمایید‪.‬‬
‫عقب را به ســمت باال بکشــید تا در قالب مربوطه به‬
‫درستی قفل شود‪.‬‬

‫نکته‬
‫هنگام تنظیم مجدد صندلی‌های عقــب‪ ،‬همواره تالش کنید‬
‫کمربندهــای ایمنی کناری را به آرامی در امتداد دو طرف قرار‬
‫دهید‪ ،‬کمربند ایمنی میانی را خارج کرده و چفت پایینی را در‬
‫قالب مربوطه قرار دهید‪ .‬پس از تنظیم مجدد صندلی به حالت‬
‫اولیه‪ ،‬می‌بایست اطمینان حاصل نمایید صندلی به درستی در‬
‫جای خود قفل شــده باشد در غیر اینصورت ممکن است اشیا‬
‫قرار داده شــده در صندوق عقب به داخــل اتاق اتومبیل وارد‬
‫شــوند و همین امر می‌تواند در مواقع بروز تصادف یا ترمزهای‬
‫دکمه‌های ‪ A‬و ‪ B‬در قســمت‌های ســمت چپ باال و‬
‫ناگهانی حادثه آفرین باشد‪.‬‬ ‫پشتی سمت چپ صندلی عقب را خم نمایید‪.‬‬ ‫ســمت راســت باال (به ترتیب) تعبیه شــده‌اند‪ .‬چفت‬

‫‪31‬‬
‫تنظیم غربیلک فرمان‬

‫‪1‬‬

‫• پــس از اعمال تنظیمات دلخواه‪ ،‬غربیلک فرمان را‬ ‫تنظیم موقعیت غربیلک فرمان‬
‫بــه جهات عقب‪ ،‬جلو‪ ،‬باال و پایین حرکت دهید و‬ ‫• هنگامیکــه اتومبیل در حالت توقف اســت‪ ،‬ابتدا‬
‫اطمینان حاصل نمایید غربیلک فرمان بدرســتی‬ ‫صندلی را در حالت مناسب تنظیم نمایید‪( .‬صفحه‬
‫قفل شده است‪.‬‬ ‫بعدی)‬
‫• اهــرم تنظیم موقعیــت غربیلک فرمــان را پایین‬
‫کشیده و سپس آن را رها کنید تا قفل شود‪.‬‬
‫• غربیلک فرمان را به ســمت قفســه سینه خود (نه‬
‫به سمت صورت) بکشید و آن را در موقعیتی قرار‬
‫دهید که اطمینان حاصل شــود تمامی المپ‌هاي‬
‫نشان‌دهنده‪ ،‬جلو آمپر و تجهيزات قابل مشاهده و‬
‫نکته‬ ‫در دسترس هستند‪.‬‬
‫هنگامی که غربیلک فرمان قفل شــده است‪ ،‬در‬ ‫• موقعیت غربیلک فرمان همچنین در جهات عقب و‬
‫صورت اعمال فشــار زیاد‪ ،‬بسیار طبیعی است اگر‬ ‫جلو درســت همانند جهات باال پایین قابل تنظیم‬
‫مشــاهده کنید غربیلک در امتداد جهت مربوطه‬ ‫اســت‪ ،‬پس از تنظیم موقعیت غربیلک در جهت‬
‫هشدار‬ ‫کمی لغزش داشته باشد‪.‬‬ ‫دلخــواه‪ ،‬اهرم تنظیــم غربیلک فرمــان را تا حد‬
‫تنظیــم موقعیت غربیلــک فرمان به هنــگام رانندگی‬ ‫بهرحال از اعمال فشــار بیــش از حد به غربیلک‬ ‫ممکن به سمت باال بکشيد تا غربيلک فرمان قفل‬
‫غیرمجاز است‪.‬‬ ‫فرمان جدا خوداری نمایید‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬

‫‪32‬‬
‫موقعیت‌های رانندگی‬

‫‪1‬‬

‫تنظیمات کمربند ایمنی (صفحه ‪)۴۰‬‬ ‫خمیدگی پشتی صندلی‬ ‫راهنمای تصویری موقعیت‌های رانندگی‬
‫همواره کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصل‬ ‫زاویه خمیدگی پشتی صندلی را بگونه‌ای تنظیم نمایید‬ ‫(‪ )1‬صحیح‬
‫نمایید کمربند از وسط عرض شانه عبور کرده باشد‪.‬‬ ‫که کمر راننده براحتی بصورت عمودی تکیه‌گاه داشته‬ ‫(‪ )2‬اشتباه (بسیار نزدیک)‬
‫زير پايي راننده را همیشــه بررســی نموده و آن را در‬ ‫باشــد‪ .‬برای حصول اطمینان از کارآیی کمربند ایمنی‪،‬‬ ‫(‪ )3‬اشتباه (بسیار دور)‬
‫موقعیتی قــرار دهید که به هیچ وجه ســر نخورده و‬ ‫هیچگاه پشتی صندلی را بیش از اندازه خم نکنید‪.‬‬
‫لغزنده نباشد‪ .‬هرگز لبه‌های زير پايي را خم نکنید تا از‬ ‫پشت سری‪ :‬برای دستیابی به نهایت ایمنی مورد انتظار‬ ‫توصیه‌های در رابطه با تنظیم موقعیت رانندگی‬
‫از پشت سری‪ ،‬پشت سری باید تا جای ممکن به باالی‬
‫تداخل لبه‌ها با پدال‌ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫تنظیم صندلی (صفحه ‪)۲۶‬‬
‫سر شما نزدیک باشد‪.‬‬
‫تنظیمات موقعیت‌های جلو ‪ -‬عقب‬
‫تنظیم موقعیت غربیلک فرمان (صفحه قبل)‬
‫موقعیت غربیلک فرمان را به این ترتیب تنظیم نمایید‪:‬‬ ‫• صندلــی را به گونه‌ای تنظیــم نمایید که براحتی‬
‫غربیلک فرمان را با دو دست گرفته و دستان خود را در‬ ‫بتوانید پدال کالچ را تا محدوده الزم فشار دهید‪.‬‬
‫موقعیت ســاعت ‪ 9‬و ‪ 3‬قرار دهید و کمی بازوی دست‬ ‫• حالت بدن خــود را در حالت رانندگی قرار دهید‪.‬‬
‫را خــم کنید‪ ،‬حال غربیلک فرمــان را بگونه‌ای تنظیم‬ ‫دقت نمایید پای راست شما می‌بایست پدال گاز و‬
‫هشدار‬ ‫نمایید که تمامی اجزای جلو آمپر بخوبی قابل مشاهده‬ ‫پای چپ شما باید در محل استراحت پا قرار گیرد‪.‬‬
‫تنظیم موقعیت صندلی در حال رانندگی غیر مجاز‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫• قســمت‌های ران بطور کامل توسط کوسن صندلی‬
‫می‌باشد‪.‬‬ ‫حمایت می‌شود‪.‬‬

‫‪33‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫چراغ هشدار کیســه هوا بدین منظور تعبیه شده است‬


‫که هشــدارهایی از قبیل اختالل در کیسه هوا‪ ،‬حسگر‬
‫سیستم کیسه هوا‬
‫سیستم کیسه هوا متشکل از اجزای زیر است‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫هشدار‬
‫و یا مکانیزم پیش کشــنده کمربنــد ایمنی را به اطالع‬ ‫• حسگرها و واحد های کنترل‬
‫• اگر اختالالت موجود در چراغ نشــانگر سیستم‬
‫راننده برساند‪ .‬پس از اینکه سوئیچ به حالت ‪ M‬می‌رود‪،‬‬ ‫• کیسه هوای جلو‪ ،‬مخصوص راننده‬
‫کیســه هوا را نادیده بگیرید ممکن است منجر به‬
‫چراغ هشدار شش مرتبه چشمک زده و سپس خاموش‬ ‫• کیسه هوای جلو‪ ،‬مخصوص سرنشین سمت راست‬
‫بروز حوادث جبران‌ناپذیری شــود چرا که ممکن‬
‫می‌شــود که این امر نشان‌دهنده وضعیت کارکرد نرمال‬ ‫• کیسه هوای جانبي‬
‫اســت چراغ هشــدار به علت اختالل در سیستم‬
‫سیستم کیسه هوا و اجزای قید شده در باال می‌باشد‪.‬‬ ‫چراغ هشدار کیسه هوا‬
‫کیسه هوا و یا مکانیزم پیش‌کشنده کمربند ایمنی‬
‫اگر چراغ هشــدار در زمان‌های دیگر روشــن شود و یا‬
‫روشن شده باشد‪.‬‬
‫نشــود‪ ،‬هرچه ســریع‌تر جهت انجام بررســی‌های الزم‬
‫• سیستم کیسه هوا در واقع نقش مکمل ایمنی را‬
‫به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خــودرو مراجعه نمایید و‬
‫در کنار کمربند ایمنی ایفا می‌کند‪ .‬بنابراین همواره‬
‫اختالالت احتمالی به شرح زیر را مورد بررسی قرار دهید‪.‬‬
‫در طول رانندگی کمربند ایمنی خود را ببندید‪.‬‬
‫(‪ )1‬چراغ هشدار سیستم کیسه هوا پس از اینکه سوئیچ‬
‫• تعویض سیســتم کیسه هوا‪ :‬هنگامی که کیسه‬
‫به حالت ‪ M‬برود می‌بایست خاموش شود‪.‬‬
‫هوا یکبار فعال شده باشد و یا ‪ ۱۰‬سال از کارکرد‬
‫(‪ )2‬چراغ هشــدار پس از شش بار چشمک زدن روشن‬
‫اتومبیل گذشــته باشــد‪ ،‬تعویض تمامی قطعات‬
‫باقی بماند‪.‬‬
‫سیستم کیســه هوا در نمايندگي‌هاي مجاز ايران‬
‫(‪ )3‬چراغ هشدار سیستم کیســه هوا روشن مانده و یا‬
‫خودرو امری کامال ضروری می‌باشد‪.‬‬
‫در طول رانندگی بصورت متوالی خاموش روشن شود‪.‬‬

‫‪34‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫‪1‬‬ ‫ممنوعیت کاربرد‬


‫اتومبیل شــما مجهز به کیســه هــوای جلو مخصوص‬
‫بستگی دارد و در واقع باید توجه داشت با تصادفاتی که‬
‫تنها به تغییر شــکل اتومبیل انجامیده و یا خساراتی به‬
‫سرنشین جلو است‪ .‬هرگز صندلی مخصوص کودک را در‬ ‫اتومبیل پس از تصادف وارد می‌شود‪ ،‬کیسه‌های هوا باز‬
‫صندلی جلو اتومبیل نصب ننمایید‪ ،‬چرا که ممکن است‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬
‫با باز شدن کیسه هوا‪ ،‬کودک دلبند شما آسیب ببیند‪.‬‬
‫به برچســب هشــداری که در آفتاب گیر سمت راست‬ ‫عملکرد کیسه هوای جلو‬
‫نصب شده است توجه نمایید‪.‬‬ ‫به هنگام تصادف بســیار شدید از ناحیه جلو‪ ،‬کیسه هوا‬
‫با سرعت هرچه تمام باز خواهد شد و عملیات رهاسازی‬
‫از ناحیه میانی غربیلک فرمان یا جلو داشــبورد روبروی‬
‫سرنشین سمت راست انجام خواهد شد تا شدت ضربه به‬
‫سرنشین جلو را کم کند‪ ،‬پس از رهاسازی نیز در کسری‬ ‫کیسه هوای جلو‬
‫از ثانیه کیسه‌ها خالي از هوا می‌شوند‪.‬‬ ‫سیستم کیســه هوا به عنوان مکمل ایمنی کمربندهای‬
‫نکته‬
‫هنگامی که کیسه‌های هوا باد شدند‪ ،‬قفل تمامی‬ ‫تمامی مراحل قید شــده در باال در مدت زمانی بســیار‬ ‫ایمنی بدین منظور طراحی شده است که فاصله ای بین‬
‫درب‌ها باز می شود و بدین ترتیب عملیات امداد و‬ ‫اندک‪ ،‬حدودا یک دهم ثانیه‪ ،‬انجام می‌شوند‪.‬‬ ‫سرنشین جلو و جلو داشبورد در هنگام بروز حادثه ایجاد‬
‫نجــات با باز کردن درب‌ها از بیرون ممکن خواهد‬ ‫نماید بنابراین از پرتاب شــدن سرنشین به سمت جلو‬
‫شد‪.‬‬ ‫جلوگیری کرده و از سر و سینه سرنشین در برابر اینگونه‬
‫برخوردها محافظت می کند‪ .‬اگر کمربند ایمنی بســته‬
‫نشده باشد‪ ،‬به هنگام برخورد جزیی از جلو‪ ،‬برخوردهای‬
‫از کنار یا عقب یا وارونه شدن اتومبیل‪ ،‬در واقع سیستم‬
‫کیســه هوا عمل نمی‌کند‪ ،‬چرا که شــرایط الزم برای‬
‫هشدار‬ ‫رهاسازی کيسه هوا است که اهمیت کمربندهای ایمنی‬
‫هنگامی که کیســه‌های هوا باد می‌شوند‪ ،‬برخی‬ ‫اخطار‬ ‫بیش از هر زمان دیگری برجسته شده و آنها هستند که‬
‫قسمت‌های کیســه هوا به شدت داغ می شود‪ .‬به‬ ‫به منظور حفظ ایمنی‪ ،‬از نصب صندلی مخصوص‬ ‫امر محافظت از سرنشــین را انجام می‌دهند‪ .‬رها شدن‬
‫منظور جلوگیری از سوختگی هرگز در این مواقع‬ ‫کــودک در صندلی جلوی اتومبیل جدا خودداری‬ ‫کیســه‌های هوا به میزان شــدت برخورد از ناحیه جلو‬
‫اجزای کیسه هوا را لمس ننمایید‪.‬‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫بستگی دارد و این میزان نیز به شدت برخورد یا تصادف‬

‫‪35‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫‪ . 2‬کیسه هوای جلو در صورت بروز حوادث رانندگی زیر‬


‫باز نخواهد شد‪:‬‬
‫کیسه هوای جلو ‪ -‬اطالعات اولیه‬
‫‪ . 1‬شرایط باز شدن کیسه های هوا‬
‫‪1‬‬
‫• برخورد از ناحیه عقب‬ ‫فرمان باز شدن کیســه‌های هوا هنگامی صادر می‌شود‬
‫• وارونگی اتومبیل از کنار یا وارونه شدن کلي خودرو‬ ‫که زاویه برخورد اتومبیل و شدت برخورد شناسایی شده‬
‫اتومبیل‬ ‫توسط حسگر کاهش سرعت‪ ،‬شرایط باز شدن کیسه‌های‬
‫• برخورد اتومبیل با اجســام استوانه‌ای ستون‌ها و یا‬ ‫هوا را محقق سازد‪ ،‬این شرایط دارای سه قسمت به شرح‬
‫درختان‬ ‫زیر می‌باشد‪:‬‬
‫• فرو رفتن زیر یک کانتینر یا وسیله نقلیه بزرگ‬ ‫• اتومبیل روشن باشد‪ .‬اگر اتومبیل خاموش باشد‪ ،‬فرمان‬
‫• برخورد با گارد ریل یا دیگر وســایط نقلیه از ناحیه‬ ‫باز شدن کیسه‌های هوا صادر و ارسال نخواهد شد‪.‬‬
‫چپ یا راست جلو‬ ‫• جهــت برخــورد اتومبیل در راســتای جهت کاهش‬
‫• برخورد به عقب اتومبیل‌های دیگر از ناحیه جلو‬ ‫سرعتی باشد که توسط حسگر شناسایی می‌شود‪.‬‬
‫• برخورد پس از اینکه کیسه هوا یکبار باز شده اقدامی‬ ‫• میزان کاهش ســرعتی که توســط حسگر شناسایی‬
‫جهت تعویض قطعات آن صورت نگرفته‪).‬‬ ‫می‌شود شرایط باز شدن کیسه هوا را محقق سازد‪.‬‬
‫• سیســتم کیســه هوای جلو در طول مراحل تعمیر‬
‫قبلی دچار آسیب فنی شده باشد‪.‬‬

‫نکته‬
‫شرايط آزمايش تأييد شده تصادف ملي اين است‬
‫که هنگامي که اتومبيل با سرعت ‪ 50‬کيلومتر بر‬
‫ساعت با يک جسم غير شکل‌پذير و غير برداشتني‬
‫برخورد کند کيسه هوا باز شود‪.‬‬

‫‪36‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫‪1‬‬ ‫کیس ‌ه هوای جلو ‪ -‬راهنمای تصویری حوادثی که در آنها‬


‫کیسه‌های هوا باز نمی‌شوند‪.‬‬

‫برخورد پس از اینکه کیسه‌های هوا یکبار فعال شده‌اند‪.‬‬ ‫برخورد با گارد ریل یا دیگر موانع در جهات چپ و راست‬
‫جلو‬
‫برخورد از ناحیه عقب‬

‫فرو رفتن در واگن کانتینر یا زیر یک وسیله نقلیه بزرگ‬

‫واژگونی از ناحیه کنار یا واژگونی کامل‬

‫‪37‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫اقدامات احتیاطی در رابطه با کیسه هوای جلو‬


‫• همواره کمربند ایمنی را ببندید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫• از چسباندن هرگونه برچسب یا اشیا تزیینی بر روی‬
‫درپوش کیسه هوا که در قسمت میانی غربیلک فرمان و‬
‫جلو داشبورد تعبیه شده است خودداری نمایید چرا که‬
‫ممکن است عملکرد کیسه هوا را با اختالل مواجه کرده‬
‫یا در زمان باز شدن کیسه هوا با برخورد به سرنشین‬
‫حادثه آفرین باشد‪.‬‬
‫• هیچگونه جسمی بین سرنشین و کیسه‌های هوا نباید‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫برخورد با انتهای یک اتومبیل دیگر که در جهت حرکت شما‬
‫• در طول رانندگی از قراردادن دست خود روي بازوهاي‬
‫در حال حرکت است و اختالف سرعت ماکزيمم ‪ 15‬کيلومتر‬
‫غربيلک فرمان و يا درپوش کيسه هوا در قسمت مياني‬
‫در ساعت است ‪.‬‬
‫فرمان خودداری نمایید‪.‬‬
‫• در طول رانندگی از استعمال دخانیات پرهیز نمایید‪.‬‬
‫(هنگام باز شدن کیسه‌های هوا‪ ،‬آتش حاصل از سیگار‬
‫ممکن است باعث سوختگی و بروز حوادثی از این قبیل‬
‫گردد‪).‬‬
‫• در طول رانندگی و هنگامی که اتومبیل در حال‬
‫حرکت است‪ ،‬از قرار دادن پای خود بر روی جلو داشبورد‬
‫خودداری نمایید‪.‬‬
‫• اکیدا توصیه می‌شود کودک دلبند خود را در‬
‫صندلی‌های عقب مستقر نموده و کمربندهای ایمنی‬
‫مخصوص کودک را همواره ببندید‪.‬‬
‫برخورد از ناحیه کنار با قسمت محفظه موتور یا درب‬
‫باک سوخت‪.‬‬

‫‪38‬‬
‫کیس ‌ه هوا‬

‫‪1‬‬
‫کیسه هوای جانبي*‬
‫کیسه هوای جانبي به منظور ایمنی در برابر تصادفات شدید‬
‫رانندگی از ناحیه کنار اتومبیل طراحی و تعبیه شده‌اند‪ .‬در‬
‫صورت بروز چنین تصادفاتی‪ ،‬کیسه هوای جانبي در کسری از‬
‫ثانیه باز شده و ایمنی الزم را فراهم می‌آورد‪.‬‬
‫کیسه هوای جانبي به منظور ایجاد نوعی حایل محافظ بین‬
‫سرنشین جلو (راننده یا سرنشین سمت راست) و دربی که‬
‫برخورد با آن صورت گرفته طراحی و تعبیه شده است و وظیفه‬
‫آن حفظ ایمنی در برابر جراحات و صدمات احتمالی به ناحیه‬
‫سر و باال تنه می‌باشد‪.‬‬
‫کارکرد کیسه هوای جانبي‬ ‫کیسه هوای جانبي در صورت بروز تصادفات جزیی یا‬
‫در صورت بروز تصادفات شدید رانندگی از ناحیه کنار‪،‬‬ ‫خراشیدگی‪ ،‬تصادفات از ناحیه جلو و عقب اتومبیل و یا‬
‫کیسه هوای تعبیه شده در سمت مربوطه فعال شده و در‬ ‫واژگونی اتومبیل‪ ،‬به منظور حفظ ایمنی بیشتر باز نمی‌شوند‪.‬‬
‫کسری از ثانیه باد می شود و به سرعت از حفره طراحی‬
‫شده در پشتی صندلی جلو باز شده و شدت ضربه وارده‬
‫به سرنشین جلو در سمت درب مربوطه را به میزان قابل‬
‫توجهی کاسته و پس از انجام عملیات ایمنی‪ ،‬بالفاصله‬
‫کیسه هوا خالی می‌شود‪.‬‬
‫تمامی مراحل قید شده در باال در مدت زمان بسیار‬ ‫هشدار‬
‫اندک‪ ،‬حدود یک دهم ثانیه انجام خواهند شد‪.‬‬ ‫نصب کاور صندلی‌های و غیر اســتاندارد بر روی‬
‫صندلی‌هایــی که مجهز به کیســه هوای جانبي‬
‫می‌باشــند غیر مجاز می‌باشد چراکه این کاور غیر‬
‫مجاز ممکن اســت عملیات باز شدن کیسه هوای‬
‫جانبي را با اختالل مواجه ســاخته و حادثه‌آفرین‬
‫باشد‪.‬‬
‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪39‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫چرا باید همواره کمربند ایمنی خود را ببندیم؟‬


‫نقش محافظتی و ایمنی کمربندهای ایمنی در تصادفات‬
‫‪1‬‬
‫رانندگی امری کامال مشــهود و اثبات شــده می‌باشد‪،‬‬
‫بنابرایــن‪ ،‬مقررات ملی ایجاب می‌کند بســتن کمربند‬
‫ایمنــی به عنوان یکی از مقــررات راهنمایی و رانندگی‬
‫واجب باشد‪.‬‬

‫اتومبیل با سرعت معینی در حال حرکت است و ناگهان‬ ‫در تصویر فوق فردی را مشــاهده می کنید که در یک‬
‫در اثر برخورد با یک مانع‪ ،‬ســرعت آن به شدت کاهش‬ ‫اتومبیل بسیار ســاده‪ ،‬بدون بستن کمربند ایمنی‪ ،‬روی‬
‫می‌یابد‪.‬‬ ‫صندلی نشسته است‪.‬‬
‫در ایــن زمان‪ ،‬فرد در خالف جهت ضربه وارد شــده از‬
‫حالت سکون خارج شده و به سمت خارج پرتاب می‌شود‬ ‫نکته‬
‫که این امر منجر به بــروز صدمات و جراحات جدی به‬ ‫قبل از اقــدام به رانندگی واجب اســت حتی در‬
‫ایشان می‌شود‪.‬‬ ‫ترددهای شهری و مســیرهای کوتاه نیز کمربند‬
‫ایمنی خود را ببندید‪.‬‬
‫سرنشــینان صندلی‌های عقب نیــز از این قاعده‬
‫مستثنی نمی‌باشند‪.‬‬
‫اینکــه طرز رفتار بســتن کمربند ایمنی شــامل‬
‫کشیدن آرام کمربند‪ ،‬قفل سریع ناشی از کشیدن‬
‫کمربنــد ایمنی‪ ،‬قفل‪ /‬باز صحیــح قالب کمربند‬
‫ایمنی و ســایر موارد‪ ،‬صحیح باشــد یــا خیر‪ ،‬در‬
‫میزان تاثیر ایمنی کمربندهای ایمنی نقش عمده‬
‫و بسزایی دارد‪.‬‬

‫‪40‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬ ‫اگر سرنشین کمربند ایمنی خود را نبسته باشد‪ ،‬تمامی‬


‫انرژی جنبشــی ایشان ضمن برخورد تنها و تنها توسط‬
‫بدن فرد و مانع برخورد شــده مهار می‌شود‪ .‬با افزایش‬
‫ســرعت اتومبیل‪ ،‬به لحاظ هندسی‪ ،‬نیرویی که به بدن‬
‫انســان وارد می‌شــود ضرب در توان ‪ 2‬سرعت اتومبیل‬
‫می‌شــود‪ .‬این بدان معناست که اگر سرعت اتومبیل دو‬
‫برابر شــود‪ ،‬ضربه وارد شده به بدن انســان چهار برابر‬
‫می‌شــود‪ .‬به هر حال‪ ،‬اگر کمربند ایمنی بســته شــده‬
‫باشــد‪ ،‬انرژی جنبشــی حاصله کاهش‌یافته و قسمت‬
‫اعظم آن توســط کمربند ایمنی دفع می‌شود و متعاقبا‬
‫ســرعت اتومبیل‪ ،‬موثر‌ترین عامل در میزان و شــدت‬ ‫سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته است از ایمنی‬
‫نیرویی که به بدن انسان وارد می‌شود کاهش یافته و با‬
‫برخورد اســت‪ .‬بطور مثال‪ ،‬اگر ســرعت اتومبیل از ‪25‬‬ ‫اتومبیل بهــره‌ای نخواهد برد‪ .‬هنگامی که اتومبیل در اثر‬
‫افزایش ظرفیت تحمل‌پذیری بدن انسان‪ ،‬نیرویی که به‬
‫کیلومتر بر ساعت به ‪ 50‬کیلومتر بر ساعت افزایش یابد‪،‬‬ ‫برخورد با یک مانع به شــدت کاهش سرعت می‌دهد یا از‬
‫بدن وارد می‌شــود بسیار کم می‌شود و بنابراین احتمال‬
‫یعنی دوبرابر شود‪ ،‬انرژی جنبشی حاصل از این افزایش‬ ‫ناحیه جلو برخورد شدیدی داشته باشد سرنشین با همان‬
‫آسیب‌دیدگی فرد به اندازه قابل توجهی کاهش می‌یابد‪.‬‬
‫سرعت چهار برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سرعت قبل از کاهش سرعت یا برخورد به حرکت درآمده‬
‫برخی افــراد می‌پندارند در تصادفــات جزیی می‌توانند‬
‫هنگامــی که اتومبیل از ‪ 30‬کیلومتر بر ســاعت به ‪50‬‬ ‫و با شدت هرچه تمام‌تر به لوازم جلوی خود مانند غربیلک‬
‫با اســتفاده از دســت‌ها‪ ،‬ایمنی خود را حفظ نمایند‪ .‬اما‬
‫کیلومتر بر ســاعت افزایش سرعت داشته باشد‪ ،‬نیرویی‬ ‫فرمان‪ ،‬جلو داشــبورد یا شیشه جلو برخورد خواهد کرد و‬
‫این ایده بسیار اشتباه اســت‪ .‬نیرویی که به بدن انسان‬
‫که به بدن انســان ضمن برخورد وارد می‌شــود چیزی‬ ‫حتی احتمال این وجود دارد که از اتومبیل به بیرون پرتاب‬
‫وارد می‌شــود به هیچ وجه قابل کنترل نیســت مگر در‬
‫حدود ‪ 10000‬نیوتن اســت که برابر با یک وزنه ‪ 1‬تنی‬ ‫شده و حیات وی با تهدید جدی روبرو شود‪.‬‬
‫برخوردهایی که با سرعت بسیار کم رخ دهند‪.‬‬
‫می‌باشد‪ 1000( .‬کیلوگرم)‬

‫‪41‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫انرژی جنبشــی در لحظه برخورد یا تصادف می‌تواند تا‬


‫حد بسیار باالیی توسط کمربند ایمنی جذب و دفع شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫بنابراین سرنشینی که کمربند ایمنی خود را بسته است‬
‫به میزان چشــمگیری در برابر اینگونه ضربات محافظت‬
‫خواهد شــد‪ .‬دیگر تجهیــزات ایمنی و لــوازم جانبی‬
‫محافظتی که در جلوی اتومبیل تعبیه شــده‌اند از قبیل‬
‫کیسه هوا تنها می‌توانند انرژی جنبشی را جذب کرده و‬
‫احتمال جراحت را کاهش دهند‪.‬‬
‫مثالــی که در این زمینه به ذکــر آن پرداختیم تنها به‬
‫بررسی برخوردهای از ناحیه جلو می‌پردازد‪ .‬این عوامل‬
‫فیزیکی‪ ،‬به هرحال‪ ،‬شــامل برخورد از نواحی دیگر نیز‬ ‫ایمنی مورد انتظار از کمربند‌های ایمنی‬ ‫سرنشینان عقب نیز می‌بایســت همواره کمربند ایمنی‬
‫می‌شود‪.‬‬ ‫بســتن کمربند های ایمنی می‌تواند سرنشــینان را در‬ ‫خــود را ببندند و این امر برای ایشــان از اهمیت باالیی‬
‫بنابراین‪ ،‬قبل از رانندگی حتي براي فواصل بسيار کوتاه‬ ‫موقعیت صحیح نشســتن قرار دهد و به هنگام افزایش‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬چرا که ممکن اســت در صورت بروز‬
‫همواره از بســتن کمربند ایمنی خود اطمینان حاصل‬ ‫سرعت‪ ،‬موقعیت سرنشین را با موقعیت اتومبیل همسان‬ ‫برخورد آنها نیز از جای خود پرتاب شوند‪.‬‬
‫نمایید‪ .‬به این نکته نیز توجه داشــته باشید که همواره‬ ‫می‌نمایند‪ .‬کمربندهــای ایمنی در مواقع بروز برخورد و‬ ‫سرنشــینان صندلی‌های عقــب در صورتی که کمربند‬
‫سایر سرنشــینان را نیز به بستن کمربند ایمنی توصیه‬ ‫تصادف به میزان قابل توجهی انرژی جنبشــی وارده به‬ ‫ایمنــی خود را نبندنــد نه تنها جان خــود‪ ،‬بلکه جان‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫بدن انســان را کاهش داده و میزان جراحات و صدمات‬ ‫سرنشــینان صندلی‌های ردیف جلــو را نیز به مخاطره‬
‫آمار تصادفات مؤید این مطلب اســت که بستن کمربند‬ ‫احتمالی ناشــی از برخورد را کاهش می‌دهند و به این‬ ‫می‌اندازند‪.‬‬
‫ایمنی‪ ،‬مطابق قوانین‪ ،‬احتمال جراحات و صدمات ناشی‬ ‫علت است که بستن کمربندهای ایمنی از اهمیت بسیار‬
‫از تصادفات را کاهش داده و احتمال نجات جان افراد را‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬
‫به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد‪ .‬قوانین راهنمایی‬
‫و رانندگی نیز به همین علت بستن کمربند ایمنی را به‬
‫شکل یک الزام بیان می‌کند‪.‬‬

‫‪42‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬ ‫‪ -۳‬اگر من فردی هســتم که ایمــن رانندگی می کنم‪،‬‬


‫دیگر چه نیازی به بستن کمربند ایمنی هست؟‬
‫‪ -۲‬در اتومبیلی که مجهز به سیستم کیسه هوا می‌باشد‬
‫دیگر چه نیازی به بستن کمربند ایمنی هست؟‬
‫باورهایی غلط در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی‬
‫‪ -۱‬آیا شــما با اتومبیلی که در آن باید کمربند ایمنی را‬
‫در صورت بروز تصادفات در ترددهای شهری که ممکن‬ ‫باید به این نکته توجه داشــته باشید که کیسه هوا تنها‬ ‫ببندید مسافرت می‌کنید؟‬
‫اســت شــما به هیچ وجه مقصر نباشید‪ ،‬شــما و سایر‬ ‫یک نقش مکمل در کنار کمربند ایمنی برای سرنشین‬ ‫شما هرگز بدون اینکه کمربند ایمنی را ببندید در هیچ‬
‫سرنشینان دچار آسیب‌های جدی خواهید شد‪ .‬حتی اگر‬ ‫ایفا می‌کنــد و به هیچ وجه جایگزیــن کمربند ایمنی‬ ‫اتومبیلی به مسافرت نمی‌پردازید‪ .‬در صورتی که کمربند‬
‫راننده ماهری هستید و می‌توانید ایمن رانندگی نمایید‪،‬‬ ‫نمی‌باشــد‪ .‬عملیات سیستم کیســه هوا ایجاب می‌کند‬ ‫ایمنی بسته شده باشد‪ ،‬در مقایسه با مواقعی که کمربند‬
‫باز هم در قبال تصادفاتی که کامال خارج از کنترل شما‬ ‫کمربندهای ایمنی بســته شــوند‪ .‬حتی اگر شما دارای‬ ‫ایمنی بســته نشــده اســت‪ ،‬در صورت بروز برخورد یا‬
‫هســتند هیچ تضمین امنیتی وجو ندارد که این درست‬ ‫اتومبیلی مجهز به کیســه هوا باشید‪ ،‬باز هم می‌بایست‬ ‫تصادف فرصت بیشتری برای حفظ سالمتی و هوشیاری‬
‫مانند رانندگی غیر ایمن است‪ .‬بنابراین‪ ،‬سرنشینان یک‬ ‫کمربنــد ایمنی خود را ببندید تا به میزان مناســبی از‬ ‫دارید‪ ،‬بعد هم می‌توانید به آرامی کمربند ایمنی خود را‬
‫اتومبیل می‌بایســت همواره کمربندهای ایمنی خود را‬ ‫ایمنی و محافظت دسترســی پیــدا کنید‪ ،‬البته این امر‬ ‫باز کرده و از اتومبیل خارج شوید‪.‬‬
‫ببندند‪.‬‬ ‫برای تصادفات از ناحیه جلو و همچنین برخورد و تصادف‬
‫از ناحیه کنار و ســایر انواع تصادفات از اهمیت باالتری‬
‫برخوردار است‪.‬‬

‫‪43‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫محقق خواهد شد که شکل صحیح نشستن توسط‬


‫سرنشین رعایت شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫• همــواره در هنگام رانندگی پای خــود را در جاي‬
‫استراحت پا قرار دهید و از گذاشتن پا بر روی جلو‬
‫داشبورد یا کوســن صندلی در هر شرایطی پرهیز‬
‫نمایید‪.‬‬

‫نمایید‪.‬‬ ‫• کمربند ایمنی را می‌بایست همواره تمیز نگاه دارید‪.‬‬


‫• کمربندهــای ایمنــی کــه دچار هرگونه ســانحه‪،‬‬ ‫در صورت وجود آلودگی‪ ،‬عمل کشش مورد انتظار‬
‫هشدار‬ ‫برخورد یا تصادف شــده و قدرت کششی یا نحوه‬ ‫آن با اختالل مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫• همواره قبل از اقدام به راندن اتومبیل کمربند ایمنی‬
‫خود را ببندید‪ .‬این الزام امنیتی در مورد سرنشینان‬ ‫کشش آن دچار اختالل شده باشد را می‌بایست در‬ ‫• قالب مخصوص کمربند ایمنی نباید با موادی مانند‬
‫صندلی های عقب نیز صدق می‌کند‪.‬‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تعویض نمایید‪.‬‬ ‫کاغذ خرده و از این قبیل پر شــده باشــد‪ ،‬در غیر‬
‫• عملکــرد محافظتی کمربند ایمنی تنها زمانی در حد‬ ‫• بعالوه اینکه همیشــه و در همه حال کمربند ایمنی‬ ‫اینصورت‪ ،‬چفت به طرز صحیح محکم نخواهد شد‪.‬‬
‫انتظار می باشد که بدرستی بسته شده باشد‪.‬‬
‫• همــواره اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی طبق‬ ‫را بررسی نمایید‪.‬‬ ‫• در هر حالت بســتن کمربند ایمنــی را مورد توجه‬
‫دســتور العمل این بخش بسته شــده است‪ .‬بستن‬ ‫• کمربند ایمنی را نمی بایســت در راســتای اجسام‬ ‫قــرار دهید‪ .‬اگر کمربند ایمنی دارای تاب بوده و یا‬
‫نادرســت کمربند ایمنــی به میــزان قابل توجهی‬ ‫تیز یا شــکننده امتداد داد (مانند لیوان یا خودکار‬ ‫به چیزی متصل باشــد‪ ،‬دستگاه کشش خودکار یا‬
‫احتمال آســیب دیدگی در تصادفات را افزایش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫نوکــدار)‪ ،‬در غیر اینصورت‪ ،‬خطر آســیب‌دیدگی‬ ‫ابزار قفل‌کننده دچار آســیب خواهند شد‪ .‬همواره‬
‫• کمربند ایمنی را نمی بایست به چیزی بست‪ ،‬پیچ داد‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫برای تعویض کمربند ایمنی اتومبیل خود به مراکز‬
‫و یا روی جسمی تیز خراش داد‪.‬‬ ‫• لباس های بیــش از اندازه تنگ (مانند پالتو‪ ،‬که در‬ ‫نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬
‫• هرگز کمربند ایمنی خود را با شخص دیگری شریک‬ ‫پوشش مخصوص خود نباشــد)‪ ،‬عملکرد کمربند‬ ‫• در هر حال‪ ،‬کمربند ایمنی نباید دســتخوش تغییر‬
‫نشــوید (حتی کودکان)‪ .‬اینگونه رفتارهای نادرست‬
‫حتی زمانیکه کودک روی پای شــما نشسته است‪،‬‬ ‫ایمنی را بــا اختالل مواجه خواهد کــرد‪ .‬در واقع‬ ‫و تحول شود و یا از اتومبیل جدا شود‪ .‬هرگز سعی‬
‫او را با خطر بیشتری روبرو خواهد کرد‪.‬‬ ‫عملکرد ایمنی مورد انتظــار کمربند ایمنی زمانی‬ ‫نکنیــد کمربند ایمنی اتومبیــل را خودتان تعمیر‬

‫‪44‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬ ‫چگونه کمربند ایمنی خود را به طرز صحیح ببندیم؟‬

‫بزرگساالن‬
‫کمربند ایمنی که در اتومبیل شــما تعبیه شــده است‬
‫مخصوص افراد بزرگســال می‌باشد که دارای قد معمول‬
‫هســتند‪ .‬برای حصــول اطمینان از ایمنــی هریک از‬
‫سرنشــینان لطفا به دقت دســتورالعمل‌های مربوط به‬
‫نصب کمربنــد ایمنی مخصوص کــودکان و یا نوزادان‬
‫توجه نمایید‪.‬‬
‫‪ .4‬چفت کمربند را داخل قالب نمایید تا صدای کلیک‬ ‫‪ .3‬چفت کمربند را در دســت بگیرید‪ ،‬بــه آرامی و در‬
‫کمربند ایمنی جلو‬
‫به گوش برسد‪ .‬حال یکبار چفت کمربند را بکشید تا از‬ ‫امتداد بدن‪.‬‬
‫در مــورد کمربندهــای ایمنــی مخصوص لبه شــانه‬
‫قفل بودن آن اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬ ‫خود‪ ،‬کمربند ایمنی را کشیده و دقت نمایید تاب نخورد‪.‬‬
‫(کمربند‌های سه نقطه‌‌ای) می‌بایست پشت سری را باال‬
‫اگر با شــدت زیاد کمربند را بکشــید ممکن است قفل‬
‫و پایین کرده و آن را در ارتفاع قسمت میانی گوش خود‬
‫شود‪ .‬اگر این چنین شد‪ ،‬کمربند ایمنی را به آرامی شل‬
‫تنظیم نمایید‪ ،‬این امر خطر بروز صدمات به ناحیه گردن‬
‫کرده تا قفل آزاد شــود‪ ،‬ســپس با اعمال نيروي کمتر‪،‬‬
‫را کاهش می‌دهد‪.‬‬
‫کمربند ايمني را به سمت بدن خود بکشيد‪.‬‬
‫قفل شدن کمربند ایمنی‬
‫‪ .1‬درب‌ها را ببندید‪.‬‬
‫‪ .2‬صندلی را به گونه‌ای تنظیم نمایید که بدن به حالت‬
‫عمودی در موقعيت نشستن قرار گيرد‪.‬‬

‫‪45‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬

‫تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی‬ ‫کمربند ایمنی ســه نقطه را باید با سرعت بسیار کمتر‬ ‫‪ .5‬بطور همزمان چفت را به سمت پایین و قسمت باالی‬
‫سرنشــین جلو می‌توانند ارتفاع تکیه‌گاه کمربند ایمنی‬ ‫و تنهــا در امتــداد ران پا ببندیــد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در صورت‬ ‫کمربند ایمنی را به سمت باال بکشید تا کمربند محکم‬
‫خود را بسته به شرایط فیزیکی بدن خود تنظیم نماید‪.‬‬ ‫بــروز تصادف‪ ،‬میزان قابل توجهــی از انرژی برخورد به‬ ‫شود‪.‬‬
‫‪ 5‬حالــت مختلف برای تنظیم ارتفــاع تکیه‌گاه کمربند‬ ‫قســمت بسیار مستحکمی به نام لگن منتقل می‌شود و‬
‫ایمنی وجــود دارد‪ .‬براي پائين آوردن آن دکمه قفل ‪A‬‬ ‫از سرخوردن سرنشین به ناحیه زیرین کمربند خودداری‬
‫را به طرف داخل فشــار دهيد تا جایی که لوالي باالیي‬ ‫می‌نماید‪ .‬توجه داشــته باشــید اگر بدن شما به سمت‬
‫کمر بند ايمني در جاي صحيح و درست خود قرار گيرد‬ ‫پایین ســر بخورد‪ ،‬شما با خطر آســیب دیدگی جدی‬
‫و سپس دکمه را رها کنيد‪.‬‬ ‫و حتی مرگ مواجه خواهید شــد‪ .‬کمربند ایمنی ســه‬
‫و ســپس براي حصول اطمينان از قفل شدن آن‪ ،‬لوالي‬ ‫نقطه ای باید در امتداد شــانه کشــیده شده‪ ،‬از قسمت‬
‫نکته‬
‫باالیي را بسمت باال و پائين حرکت دهيد‪.‬‬ ‫میانی قفسه سینه عبور کند‪ ،‬چرا که این قسمت از بدن‬
‫به هنگام ترمزهای ناگهانــی‪ ،‬تصادف اتومبیل یا‬
‫مستحکم‌ترین مکان برای تحمل ضربات وارده می‌باشد‪.‬‬
‫کشــیدن بسیار سریع کمربند ایمنی ممکن است‬
‫کمربند ایمنی هنگام کشــیده شدن متوقف شود‪.‬‬
‫هشدار‬ ‫در این مورد می‌بایست کمی کمربند ایمنی را شل‬
‫سرنشین جلو تنها زمانی که اتومبیل متوقف است‬ ‫و سفت کرده تا قفل آن باز شود و مجددا به حالت‬
‫مجاز به تنظیم کمربند ایمنی می‌باشد‪.‬‬ ‫اولیه باز گردد‪.‬‬

‫‪46‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬ ‫کمربند ایمنی پيش کشنده جلو‬


‫صندلی جلو مجهز به کمربنــد ایمنی با قابلیت تنظیم‬
‫ارتفاع‪ ،‬مکانیزم پیش‌کشنده و هم چنین مکانیزم جمع‬
‫کردن کمربند است‪.‬‬
‫سیستم پیش‌کشنده برای کشش کمربند در صورت بروز‬
‫تصادفات شدید از ناحیه جلو تعبیه شده است‪ ،‬بنابراین‬
‫قادر اســت بدن سرنشــین را تا جای ممکن به صندلی‬
‫محکم کرده‪ ،‬ایمنی و حفاظت را ارتقاء بخشد‪.‬‬
‫به هنگام برخورد یا ترمزهــای ناگهانی‪ ،‬کمربند ایمنی‬
‫قادر اســت از پرتاب شما به خارج از اتومبیل جلوگیری‬
‫نماید‪.‬‬
‫بازکردن کمربند ایمنی‬ ‫کمربند ایمنی عقب (مدل ‪ 3‬نقطه‌ای کامل)‬
‫دکمه قرمز رنگ قالب کمربند ایمنی را بفشارید تا کمربند باز‬ ‫مدل بستن کمربندهای ایمنی دو طرفه یا کمربندهای ایمنی‬ ‫بنابراین‪ ،‬طبق قوانین‪ ،‬بســتن کمربند ایمنی سرنشین‪،‬‬
‫شــود‪ .‬کمربند ایمنی باید مجددا جمع شده و به حالت اولیه‬ ‫عقب درســت مانند مدل بستن کمربندهای ایمنی جلو است‪.‬‬ ‫حتی برای سرنشین باردار بدون در نظر گرفتن مسافت‬
‫خود بازگردد‪ .‬همواره هنگام بازکردن کمربند ایمنی اطمینان‬ ‫هنگامی که کمربند میانی را می‌کشید‪ ،‬آن را از محفظه بیرون‬ ‫رانندگی الزامی است‪.‬‬
‫حاصل نمایید کمربند ایمنی به شــکل صحیح در کنار درب‬ ‫کشــیده و چفت آن را داخل قالبی که در سمت راست پایین‬
‫جمع شده است تا مانع باز و بسته شدن درب نشود‪ .‬در صورتي‬ ‫صندلی میانی قرار داد فرو نمایید تا صدای کلیک شنیده شود‪.‬‬
‫که کمربند ايمني در هنگام بســته شــدن درب تحت فشــار‬ ‫حال یکبار چفت را بکشید تا از بسته شدن آن اطمینان حاصل‬
‫قرارگرفته باشد‪ ،‬ممکن است اتومبيل و کمربند آسيب ببينند‪.‬‬ ‫نمایید‪ .‬بعد از آن‪ ،‬قســمت میانی متحرک چفت را بکشید تا‬
‫کمربند شانه و کمربند پایین را از قسمت‌های صحیح بدن عبور‬
‫دهید (درست مانند صندلی جلو)‪ ،‬حال کمربند متحرک میانی‬
‫هشدار‬ ‫را کشــیده و آن را در قالب چفت که در قســمت سمت چپ‬
‫تعویض سیستم انفجار پیش کشنده‪ :‬هنگاميکه ده سال از عمر‬ ‫پایین صندلی میانی قرار دارد ببندید تا صدای کلیک شــنیده‬
‫کارکرد سيستم انفجار پيش کشنده و يا اتومبيل گذشته باشد‬ ‫شــود‪ .‬حال چفت را یکبار بکشید تا از بسته شدن صحیح آن‬
‫می‌بایست توسط یک متخصص تعویض گردد‪ .‬هرگونه تعمیر‬ ‫نکته‬
‫اطمینان حاصل نمایید‪ .‬هنگامی که صندلی را ترک می‌کنید‬
‫و بازرســی سیستم پیش‌کشنده بايد توسط متخصص مربوطه‬
‫دکمه قالب که در سمت راست پایین تعبیه شده را بکشید تا‬ ‫هنگامی که شــما سیســتم پیش کشــنده را باز‬
‫انجام شــود‪ .‬هرگونه تعمیری که مطابق با دســتورالعمل‌های‬ ‫می‌کنید‪ ،‬يک دود ســبک وبي زيــان و یک صدا‬
‫مربوطه نباشــد منجر به اختالل در کارکرد سیستم یا بازشدن‬ ‫کمربند رها شــده و ســپس مجدد دکمه را فشرده تا کمربند‬
‫نادرست کمربند شده و می‌تواند صدمات جانی به دنبال داشته‬ ‫ایمنی جمع شود‪.‬‬ ‫تولید خواهد شــد که حاصل جرقه هسته داخلی‬
‫باشد‪.‬‬ ‫سیستم است‪.‬‬

‫‪47‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬

‫در هر شــرایط‪ ،‬کمربند ایمنی در ناحیه شــانه نباید از‬ ‫موقعیت نشســتن‪ ،‬بیش از اندازه از چفت کمربند دور‬ ‫اگر کمربند در قســمت شانه بیش از اندازه سفت باشد‪،‬‬
‫زیر بازو عبور کند‪ ،‬بلکه می‌بایست از باالی شانه ی فرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫عملکرد ایمنی و محافظت خود را تمام و کمال تکمیل‬
‫عبور کند‪.‬‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬

‫هشدار‬
‫هشدار‬ ‫هشدار‬
‫اگر کمربنــد ایمنی بیش از اندازه محکم بســته‬
‫اگر کمربند ایمنی از قسمت زیر بازوها امتداد یابد‪،‬‬ ‫همانطور کــه در تصویر مشــاهده می‌کنید‪ ،‬اگر‬
‫شود ممکن است منجر به بروز آسیب جدی شود‪،‬‬
‫شما به شدت آسیب خواهید دید چرا که در هنگام‬ ‫موقعیت چفت درست نباشد ممکن است به شما‬
‫چرا که در زمان برخورد‪ ،‬سرنشــین به میزان قابل‬
‫تصادف بدن شما به میزان قابل توجهی به سمت‬ ‫آســيب جدي وارد کند‪ ،‬چرا که کمربند ایمنی به‬
‫توجهی به جلو پرتاب می‌شــود و این امر احتمال‬
‫جلو حرکت می‌کند و همین امر احتمال صدمات‬ ‫هنگام برخورد با شدت بسیار باالیی به سمت شکم‬
‫آسیب‌دیدگی را افزایش می‌دهد‪ .‬کمربند در ناحیه‬
‫به نواحی ســر و گردن را افزایش می‌دهد و باعث‬ ‫شــما حرکت می‌کند و بنابراین نیروی زیادی به‬
‫شــانه می‌بایست درست از قســمت مرکزی شانه‬
‫می‌شود بیشــترین فشار کمربند ایمنی به دنده‌ها‬ ‫جاي لگن به کمر وارد می‌شود و همین امر موجب‬
‫شــما عبور کند‪ .‬کمربند ایمنی بگونه‌ای طراحی‬
‫وارد شــود‪ .‬همانطور که می‌دانید‪ ،‬دنده‌ها قدرت و‬ ‫بروز آسیب‌های جدی خواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬چفت‬
‫شده اســت که بالفاصله در مواقع ترمز ناگهانی یا‬
‫استحکام کتف را ندارند‪ .‬بعالوه اینکه‪ ،‬ممکن است‬ ‫کمربند می‌بایست تا جای ممکن به بدن سرنشین‬
‫تصادفات قفل می‌شود و شما را از هرگونه آسیب‬
‫آسیب‌های جدی به کبد و طحال شما وارد شود‪.‬‬ ‫نزدیک باشد‪.‬‬
‫در امان نگاه می‌دارد‪.‬‬

‫‪48‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬
‫هشدار‬
‫خوابیدن روی صندلی که پشتی آن تا آخرین حد‬
‫ممکن خوابیده اســت‪ ،‬به هنگام رانندگی‪ ،‬کاری‬
‫بسیار خطرناک است‪ ،‬چرا که کمربند ایمنی حتی‬
‫اگر بدرستی برای ایمنی شما بسته شده باشد در‬
‫حالتی که شما بصورت مورب خوابیده‌اید عملکرد‬
‫الزم را نخواهد داشت‪.‬‬
‫در ایــن حالت‪ ،‬حتی کمربند در ناحيه شــانه نیز‬
‫عملکرد صحیحی نخواهد داشت چرا که بدرستی‬
‫به قسمت باالیی بدن شــما محکم نشده است و‬ ‫هنــگام رانندگی هرگز صندلــی را تا اخرین حد ممکن‬ ‫کمربند ایمنی هنگام بسته شدن نباید دارای پیچ و تاب‬
‫تنها به قسمت جلویی بدن شما محکم شده است‪.‬‬ ‫نخوابانید‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬
‫در این هنگام اگر برخــوردی صورت پذیرد‪ ،‬بدن‬
‫شــما به سمت کمربند ایمنی سر خورده و ممکن‬
‫است گردن شما به کمربند گیر کرده یا آسیب‌های‬
‫دیگری بهمراه داشته باشد‪.‬‬
‫کمربنــد ایمنی پایینی در این حالت به هیچ وجه‬
‫کارایی الزم را نخواهد داشــت‪ ،‬چرا که در صورت‬
‫بروز تصادف در این زمان‪ ،‬کمربند پایینی به سمت‬ ‫هشدار‬
‫شکم شما سر خورده و بجای وارد کردن ضربه به‬ ‫در صورت تاب خوردن کمربند ایمنی ممکن است‬
‫لگن‪ ،‬به شکم شما ضربه وارد خواهد شد و همین‬ ‫آسیب‌های جدی به شما وارد شود‪ ،‬چرا که کمربند‬
‫امر منجر به بروز انواع جراحات داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫تاب خورده توان تحمل تمام ضربه وارده به شــما‬
‫توجه داشــته باشــید به هنگام رانندگی‪ ،‬پشتی‬ ‫را نخواهد داشت‪ .‬بنابراین عملکرد صحیح کمربند‬
‫صندلــی باید به حالت عمودی باشــد تا عملکرد‬ ‫ایمنی تحــت تاثیر قرار خواهد گرفــت‪ .‬اگر قادر‬
‫ایمنی و حفاظت خود را انجام دهد‪ .‬تمامی قسمت‬ ‫به بازکردن پیچ و تاب‌هــای کمربند ایمنی خود‬
‫کمر باید بخوبی روی پشتی صندلی قرار داشته و‬ ‫نبودید‪ ،‬این کار را بــه نمايندگي‌هاي مجاز ايران‬
‫کمربند ایمنی نیز باید بدرستی بسته شود‪.‬‬
‫خودرو بسپارید‪.‬‬

‫‪49‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫کاربرد کمربند ایمنی برای کودکان‬


‫آمار تصادفات نشــان می‌دهد اگر از کودکان بین سنین‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10‬تا ‪ 15‬ســال بخواهیم در صندلی عقب بنشــینند و‬
‫کمربند ایمنی خود را ببندند‪ ،‬ایمنی آنها بیشــتر حفظ‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫• بــه هنگام بروز برخــورد یا تصــادف‪ ،‬اگر کودکان‬
‫کمربند ایمنی خود را نبسته باشند احتمال پرتاب‬
‫شدن آنها به بیرون اتومبیل وجود دارد‪.‬‬
‫• بــه هنگام بروز برخــورد یا تصــادف‪ ،‬اگر کودکان‬
‫کمربند ایمنی خود را نبسته باشند احتمال پرتاب‬
‫شــدن آنها به سمت ســایر سرنشینان که کمربند‬ ‫کاربرد کمربند ایمنی برای زنان باردار‬
‫کمربنــد ایمنی در همه حال کاربــرد دارد‪ .‬این کاربرد‬
‫خود را بسته اند وجود دارد‪.‬‬
‫شــامل زنان باردار هم می‌شــود‪ .‬درســت مانند سایر‬
‫کمربند ایمنی شانه را به شکل صحیح به شانه کودکان‬
‫سرنشــینان‪ ،‬اگر زن باردار کمربند ایمنی خود را نبسته‬
‫محکم نمایید تا باال تنه کودکان را به هنگام بروز برخورد‬ ‫باشد‪ ،‬احتمال بروز حادثه افزایش خواهد یافت‪ .‬کمربند‬
‫یا تصادف محافظت نمایید‪.‬‬ ‫ایمنی برای زنان باردار باید از نوع ســه نقطه‌ای باشــد‪.‬‬
‫(تکیه گاه ســه نقطه‌ای)‪ ،‬کمربند ایمنی پایینی باید در‬
‫هشدار‬ ‫پایین‌ترین حد ممکن بســته شــود‪ ،‬یعنی پایین‌ترین‬
‫هرگز اجازه ندهید کودکان کمربند ایمنی خود را‬ ‫قسمت شکم زن باردار‪.‬‬
‫با کس دیگری مانند تصویر به اشــتراک بگذارند‪،‬‬ ‫اگر کمربند بدرستی بسته شــده باشد‪ ،‬احتمال صدمه‬
‫چرا که انتقال شــدت ضربــه وارده در این حالت‬ ‫بــه جنین در صورت برخورد یا تصــادف به میزان قابل‬
‫بصورت نرمال انجام نخواهد شد‪ .‬به هنگام برخورد‬ ‫توجهی کاهش خواهد یافت‪.‬‬
‫یا تصادف‪ ،‬در این شرایط هر دو کودک به شدت به‬ ‫سرنشین باردار و سایر سرنشــینان باید کمربند ایمنی‬
‫یکدیگر برخورد کرده و آسیب جدی خواهند دید‪.‬‬ ‫خود را بدرســتی ببندند تا ایمنی و حفاظت کمربند در‬
‫توجه داشته باشید در هر حالت‪ ،‬هر کمربند ایمنی‬ ‫باالترین حد ممکن تضمین شود‪.‬‬
‫تنها مخصوص استفاده یک فرد می‌باشد‪.‬‬

‫‪50‬‬
‫کمربند ایمنی‬

‫‪1‬‬

‫کمربنــد ایمنــی پایینی می بایســت در هــر حال در‬


‫پایین‌ترین نقطه ممکن بســته شود‪ .‬این کمربند باید تا‬
‫جای ممکن به کفل نزدیک بوده و نزدیک ران‌ها بســته‬
‫شود و این طریقه بستن به شکل نشستن کودک بستگی‬
‫ندارد‪ .‬در این حالــت‪ ،‬به هنگام بروز برخورد یا تصادف‪،‬‬
‫شــدت ضربه وارده بیشتر به قســمت لگن (که دارای‬
‫هشدار‬ ‫استحکام باالیی است) وارد خواهد شد‪.‬‬
‫هرگز کمربند ایمنی را مانند تصویر روبرو نبندید‪.‬‬
‫همانطور که در تصویر مشــاهده می‌کنید‪ ،‬کودک‬
‫روی یک صندلی مجهز به کمربند ایمنی نشسته‬
‫اســت و کمربند کودک بگونه‌ای بسته شده است‬
‫که از قسمت پشت شانه عبور کرده است‪ .‬در این‬
‫شرایط‪ ،‬به هنگام بروز برخورد یا تصادف‪ ،‬کودک از‬
‫زیر کمربند ایمنی سر خورده و بیشترین فشار به‬
‫شکم کودک وارد خواهد شد و این امر باعث بروز‬
‫صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد‪.‬‬

‫‪51‬‬
‫ایمنی کودک‬

‫تنها کودکان باالي ‪ 10‬ســال یا قــد باالی ‪ 1‬متر و ‪35‬‬


‫ســانتی‌متر مجاز به نشستن بدون نگهدارنده مخصوص‬
‫• هرگز کودک خــود را در معرض آفتاب در اتومبیل‬
‫تنها نگذارید‪.‬‬
‫هنگامی که کودک روی صندلی می‌نشیند‬
‫برای حصــول اطمینان از عملکرد ایمنــی‪ ،‬به نکات و‬
‫‪1‬‬
‫کودکان هســتند‪ .‬اما حتی در این حالت هم استفاده از‬ ‫• قبل از باز کردن درب‌ها حتما اطمینان حاصل نمایید‬ ‫توصیه‌های زیر توجه نمایید‪:‬‬
‫کمربند ایمنی الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫خطر وجود ندارد و بــا توجه به تردد اتومبیل‌های‬ ‫• کودکان باید روی صندلــی ایمنی مخصوص کودک‬
‫اطراف اقدام به باز کردن آنها نمایید‪.‬‬ ‫بنشینند‪.‬‬
‫کودکان باید در صندلی عقب بنشینند‬ ‫• قبل از ترک اتومبیل همواره ســوئیچ را در آورده و‬ ‫• صندلی کودکان با وزن کمتر از ‪ 9‬کیلوگرم باید پشت‬
‫آمار تصادفات اتومبیل نشــان می‌دهد جدای از مسائل‬ ‫اهرم ترمز دستی را باال بکشید‪.‬‬ ‫به راننده قرار بگیرد‪ .‬توصیه می‌شــود این روال نشستن‬
‫مربوط به سن و قد کودک‪ ،‬بطور کلی بهتر است کودکان‬ ‫• بــه هنگام تــرک اتومبیل‪ ،‬هرگز ســوئیچ را داخل‬ ‫کودکان تا سنین ‪ 2‬تا ‪ 3‬سالگی ادامه پیدا کند‪.‬‬
‫را در صندلی عقب اتومبیل بنشانید‪.‬‬ ‫اتومبیــل نگذارید‪ ،‬چرا که ممکن اســت بصورت‬
‫بــه هنگام تصادف یا ترمزهــای ناگهانی‪ ،‬اگر کودک در‬ ‫اتفاقی کودک شما اقدام به راه‌اندازی و روشن کردن‬ ‫ایمن‌ترین روش نشستن کودکان‬
‫صندلی عقب نشسته باشــد کمتر در معرض برخورد و‬ ‫موتــور اتومبیل نماید که خطــرات زیادی بهمراه‬ ‫حتی اگر اتومبیل شما مجهز به صندلی کودک "پشت به‬
‫آســیب‌دیدگی اجسام سخت یا کیســه هوای باز شده‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬همچنین ممکن اســت با فشردن‬ ‫راننده" است‪ ،‬می‌بایست کودک خود را در صندلی عقب‬
‫می‌باشد‪.‬‬ ‫اتفاقی ریموت کنترل یا دکمه قفل مرکزی‪ ،‬سوئیج‬ ‫اتومبیل بنشانید‪.‬‬
‫داخل اتومبیل حبس شود‪ .‬در چنین شرایطی شما‬ ‫• تحت هیچ شرایطی کودک را روی پای سرنشین جلو‬
‫از بیرون اتومبیل قادر به باز کردن درب‌ها نخواهید‬ ‫ننشــانید چرا که در صورت بروز برخورد یا تصادف‬
‫بود‪.‬‬ ‫خطر پرتاب شدن کودک به سمت جلو داشبورد یا‬
‫شیشه جلو وجود دارد‪.‬‬
‫ســاختار فیزیکی بدن کودک متمايز از افراد بالغ‬ ‫• هرگــز اجازه ندهیــد کــودک در موقعیت بین دو‬
‫است‪.‬‬ ‫صندلی جلو قرار گیرد چــون در صورت ترمز‌های‬
‫تا قبل از رسیدن به سنین ‪ 7‬تا ‪ 8‬سالگی‪ ،‬ساختار وزنی‬ ‫ناگهانی یا تصادف اتومبیل ممکن اســت کودک به‬
‫ســر کودک از افراد بالغ متمایز است‪ .‬به هنگام کاهش‬ ‫بیرون پرتاب شود‪.‬‬
‫هشدار‬ ‫سرعت ناگهانی یا تصادفات شدید اتومبیل‪ ،‬ممکن است‬ ‫• هــر دو درب عقب مجهز به سیســتم قفل ایمنی‬
‫نصب صندلی مخصوص کــودک در صندلی‌های‬ ‫عارضه‌های شــدید گردنی برای کــودک اتفاق بیافتد‪،‬‬ ‫کودک می‌باشند‪ .‬در صورت فعال بودن این قفل‌ها‪،‬‬
‫جلو ممنوع است‪ ،‬در غیر اینصورت عواقب وخیمی‬
‫چرا که ماهیچه‌های گردن کودکان نســبت به وزن سر‬ ‫تنها در صورت باز بودن قفل مرکزی‪ ،‬آنهم از خارج‬
‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬
‫بسیار ضعیف بوده و اســتخوان‌ها حالت شکننده دارند‪.‬‬ ‫اتومبیل‪ ،‬درب‌ها قابل باز شدن هستند‪.‬‬

‫‪52‬‬
‫ایمنی کودک‬

‫‪1‬‬

‫در مــدل ‪ ،H30 CROSS‬قالب صندلی ایمنی مخصوص‬ ‫باالیی صندلی ایمنی مخصوص کودک را از میان دو پایه‬ ‫قالب ایزوفیکس صندلی ایمنی مخصوص کودک‬
‫کودک در قسمت پشت پشــتی صندلی ردیف عقب طراحی‬ ‫پشت سری صندلی عقب عبور داده و سپس آن را روی‬ ‫قالب‌هــای باالیی صندلی مخصوص کــودک‪ ،‬در مدل‬
‫شده اســت‪ ،‬ضمنا چهار قالب پایینی دیگر هم در زیر مارک‬ ‫قالب محکم نمایید‪ ،‬حال تسمه را کمی بکشید و صندلی‬ ‫‪ S30‬در دو قسمت طاقچه عقب اتومبیل تعبیه شده‌اند‪.‬‬
‫ایزوفیکس در پشــتی صندلی ردیف عقــب تعبیه و طراحی‬ ‫چهار قالب دیگر برای صندلی ایمنی مخصوص کودک‬
‫را به میزان الزم محکم نمایید‪.‬‬
‫شده‌اند‪.‬‬ ‫نیز در زیر مارک ایزو فیکس و در پشــتی صندلی ردیف‬
‫پشت ســری صندلی عقب را در پایین‌ترین حد ممکن‬ ‫عقب تعبیه شده است‪ .‬قالب‌ها برای نصب تسمه باالیی‬
‫پشتی صندلی عقب را از حالت قفل خارج نمایید‪ ،‬پشتی را در‬
‫تنظیم نمایید‪.‬‬ ‫صندلی ایمنی مخصوص کودک طراحی شده است‪.‬‬
‫جهت مناســب بغلتانید و ارتفاع پشت سری را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫حال تســمه باالیی صندلی ایمنی مخصوص کودک را از میان‬
‫دو پایه پشــت ســری عبور داده و آن را به قالب ببندید‪ .‬پس‬
‫از آن‪ ،‬پشــتی صندلی عقب را به حالت اولیه خود بازگردانید‬ ‫هشدار‬
‫و اطمینان حاصل نمایید بدرســتی در جای خود قرار گرفته‬ ‫پس از نصب صندلی‪ ،‬صندلی را به جهات مختلف‬
‫است‪ .‬حال تســمه باالیی صندلی ایمنی مخصوص کودک را‬ ‫بکشــید تا از محکم بــودن آن اطمینان حاصل‬
‫کمی بکشید تا از محکم بودن و درستی نصب اطمینان حاصل‬ ‫نماییــد‪ .‬تکیه‌گاه تنهــا تحمل بار وارده توســط‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫صندلی‌ای که درســت نصب شده باشد را خواهد‬ ‫درپوش قالب را با حرکت به سمت باال و عقب باز کرده‬
‫پشــت سری صندلی عقب را در پایین‌ترین حد ممکن تنظیم‬ ‫داشــت و نمی‌توان از آن برای نگهداری اجسام و‬ ‫و قالب را مشاهده نمایید‪.‬‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫اشیای دیگر استفاده نمود‪.‬‬ ‫پس از تنظیم ارتفاع پشــت سری صندلی عقب‪ ،‬تسمه‬

‫‪53‬‬
‫ایمنی کودک‬

‫‪1‬‬

‫کودکان ‪ 1‬تا ‪ 10‬ساله‬ ‫کودکان ‪ 1‬تا ‪ 3‬ساله‬ ‫توصیه ما این است که صندلی ایمنی مخصوص کودک‬
‫صندلی نوع ‪ : L5‬این صندلی را در ردیف عقب توســط‬ ‫صندلی نوع ‪ : L2‬این صندلی را با اســتفاده از کمربند‬ ‫را طــوری نصب نمایید که بتــوان آن را با کمربندهای‬
‫کمربند سه نقطه‌ای نصب نمایید‪ .‬ارتفاع و عرض پشتی‬ ‫ایمنی ‪ 2‬یا ‪ 3‬نقطه‌ای نصب نمایید‪.‬‬ ‫ایمنــی نیز مهار کرد و بنابراین بــه باالترین حد ایمنی‬
‫و طول کوســن را می‌بایســت با توجه به سن و فیزیک‬ ‫مورد نظر خواهید رسید‪.‬‬
‫بدنی کودک تنظیم نمایید‪.‬‬ ‫کودکان ‪ 3‬تا ‪ 10‬ساله‬ ‫همــواره قبل از نصب به دســتورالعمل‌ها و توصیه‌های‬
‫بــرای حصــول اطمینــان از ایمنی نــوزادان (‪ 9‬تا ‪18‬‬ ‫مخصوص نصب صندلی که در دفترچه راهنمای کاربری‬
‫صندلی نوع ‪ : L3‬این صندلی را با اســتفاده از کمربند‬
‫کیلوگرم)‪ ،‬به شــما توصیه می‌کنیــم از گارد ایمنی نیز‬ ‫صندلی ایمنی مخصوص کودک درج شــده است توجه‬
‫ایمنی ‪ 3‬نقطه ای نصب نمایید‪ .‬ارتفاع پشــتی و عرض‬
‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫پشتی و همچنین طول کوسن را می‌بایست طبق سن و‬ ‫الزم بفرمایید‪.‬‬
‫فیزیک بدنی کودک تنظیم نمایید‪.‬‬
‫هشدار‬ ‫نوزادان تا کودکان ‪ 1‬ساله‬
‫بــه علت عدم مهار و بازدارندگی یــا مهار و بازدارندگی‬
‫صندلی نوع ‪ : L4‬این صندلی را با استفاده از کمربند ‪3‬‬
‫نادرســت‪ ،‬به هنگام بروز برخورد و تصادفات رانندگی‪،‬‬ ‫نقطه‌ای نصب نمایید‪ .‬تنها ارتفاع را برای کودکان ‪ 6‬ساله‬ ‫صندلی نوع ‪ : L1‬این صندلی را می‌بایست بصورت پشت‬
‫کودکان تا حد بسیار باالیی آسیب‌پذیر هستند‪.‬‬ ‫یا بیشتر تنظیم نمایید‪( .‬حدود ‪ 22‬کیلوگرم)‬ ‫به راننده و با استفاده از کمربند سه نقطه‌ای نصب نمایید‪.‬‬
‫بنابراین‪ ،‬نصب و اســتفاده از صندلی ایمنی مخصوص‬
‫کودک بر اســاس دســتورالعمل‌های مربوطــه که در‬
‫دفترچه راهنمای کاربری محصول درج شــده است به‬
‫منظور ایمنی کودک توصیه می‌شود‪.‬‬

‫‪54‬‬
‫ایمنی کودک‬

‫‪1‬‬

‫اخطار‬ ‫اخطار‬
‫هرگز طی رانندگی‪ ،‬کودک دلبند خود را در آغوش‬ ‫هرگز اجازه ندهید چند نفر‪ ،‬یک کمربند ایمنی را‬
‫نگیرید‪ .‬با وجود اینکه وزن کودک در لحظه قبل از‬ ‫به اشتراک بگذارند‪ .‬ممکن است طی بروز برخورد‬
‫تصادف بسیارکم است‪ ،‬اما جرم ساکن آن ممکن‬ ‫یا تصادف‪ ،‬افراد بالغ ضربه‌ای به کودک وارد آورده‬
‫اســت در لحظه تصادف به شدت افزایش یافته و‬ ‫و منجر به بروز صدمات و جراحات بســیار زیادی‬
‫بنابراین شما دیگر قادر به نگاه داشتن وی نخواهید‬ ‫شوند‪.‬‬
‫بود‪ .‬بطور مثــال‪ ،‬یک نوزاد ‪ ۵/۵‬کیلویی در زماني‬ ‫هرگــز اجاره ندهید کــودکان روی پای بزرگترها‬
‫که خودرو با سرعت ‪ 40‬کيلومتر بر ساعت حرکت‬ ‫بنشینند‪.‬‬
‫مي‌کند و دچار تصــادف گردد‪ ،‬وزني معادل ‪110‬‬
‫کيلوگرم پيدا کرده و اين وزن را بر دســتان شما‬
‫اعمال مي‌کند‪ .‬در این لحظه نگاه داشتن نوزاد کار‬
‫بسیار دشــواری خواهد بود‪ .‬همواره کودک دلبند‬
‫خود را با استفاده از کمربندهای ایمنی مخصوص‬
‫کودک مهار نمایید‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫اصول نگهداری کمربند ایمنی‬

‫کنترل و بازرسی کمربند ایمنی‬


‫همواره از کارکــرد طبیعی و معمــول کمربند ایمنی‪،‬‬
‫اصول نگهداری کمربند ایمنی‬
‫در صورتی کــه کمربند ایمنی اتومبیل شــما تا کنون‬
‫‪1‬‬
‫اخطار‬
‫چفت‪ ،‬مکانیزم جمع کن و نقاط تکیه‌گاه کمربند ایمنی‬ ‫متحمل چندین ضربه شــدید شــده اســت می‌بایست‬
‫• اگــر کمربنــد ایمنی به هنگام بــروز تصادفات‬
‫اطمینان حاصل نمایید‪ .‬قطعات سیستم کمربند ایمنی را‬ ‫کمربند را تعویض کرده و نقاط تکیه‌گاه را بررسی نمایید‪.‬‬
‫رانندگی شدید حتی به مقدار خیلی کم آسیب‬
‫برای وجود هرگونه لقی و شلی و آسیب دیدگی بررسی‬ ‫به هنــگام ترمز‪ ،‬کمربند ایمنی ممکن اســت متحمل‬
‫دیده باشــد‪ ،‬می بایســت فورا آن را بطور کل‬
‫نمایید‪ .‬در صورت مشــاهده هرگونه مشکل در خصوص‬ ‫کشش زیادی شود و مکانیزم جمع‌کننده کمربند ایمنی‬
‫تعویض نمایید‪.‬‬
‫کارکرد کمربند ایمنی ســریعا بــه نمايندگي‌هاي مجاز‬ ‫در این لحظه حرکت کمربند ایمنی را قفل خواهد نمود‪.‬‬
‫• احتیــاط نماییــد کمربند ایمنــی را در مقابل‬
‫ايران خودرو مراجعه کرده و موضوع را برطرف نمایید‪.‬‬ ‫در صورتی که مکانیزم جمع کردن یا خود کمربند ایمنی‬
‫هرگونه آلودگی ناشی از اشیاء لعاب دار‪ ،‬روغن‬
‫در صورت وجود پارگی یا پوسیدگی در کمربند ایمنی‪،‬‬ ‫در شــرایط فوق قفل نشوند می‌بایســت الزاما قطعات‬
‫موتور‪ ،‬مواد شیمیایی و به خصوص الکترولیت‬
‫مکانیزم ایمنــی مورد انتظار مختل شــده و در هنگام‬ ‫کمربند ایمنی را تعویض نمایید‪.‬‬
‫ها محافظت نمایید‪ .‬توصیه می شود برای تمیز‬
‫رانندگی قادر به حفظ ایمنی شــما نخواهد بود‪ .‬در واقع‬ ‫هنگامی که می‌خواهید کمربند ایمنی را تمیز کنید‪ ،‬آن‬
‫کردن کمربند ایمنی از محلــول آب گرم و از‬
‫ضربه ناشــی از برخورد و تصادف ممکن اســت کمربند‬ ‫را کامال بیــرون آورده و با آب گرم و صابون شستشــو‬
‫صابون‌هایي بدون تأثيرات شــيميائي استفاده‬
‫پوسیده را بطور کلی پاره نمایید‪.‬‬ ‫دهید و پس از اینکه کامال خشــک شد‪ ،‬آن را رها کنید‬
‫نمایید‪.‬‬
‫بنابراین هرچه سریعتر می‌بایست کمربند ایمنی پاره یا‬ ‫تا مجددا به داخل محفظه خود برود‪ .‬ورود هرگونه نم و‬
‫• اگر تار و پود کمربند ایمنی مخصوصا در لبه‌های‬
‫پوسیده را تعویض نمود‪.‬‬ ‫رطوبت به داخل محفظه کمربند ایمنی غیر مجاز است‪.‬‬
‫کمربند پوسیده یا آلوده شده و یا آسیب دیده‬
‫اســت‪ ،‬می بایست فورا آن را بطور کل تعویض‬
‫نمایید‪.‬‬
‫• هرگونــه تعمیــر و نگهداری کمربنــد ایمنی‬
‫می‌بایست توسط کارشناســان نمايندگي‌هاي‬
‫مجاز ايران خودرو صورت پذیرد‪.‬‬

‫‪56‬‬
‫شيشه باالبر‬

‫‪1‬‬ ‫کليد شيشه باالبر برقي‬


‫با فشــردن کليد شيشه باالبر به ســمت جلو می‌توانید شیشه‬
‫مورد نظر را پایین آورید‪ .‬با رها کردن دکمه‪ ،‬حرکت شیشه به‬
‫سمت پایین متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫با فشردن دکمه تنظیم شیشه به سمت عقب می‌توانید شیشه‬
‫مورد نظر را باال ببرید‪ .‬با رها کردن دکمه‪ ،‬حرکت شیشــه به‬
‫سمت باال متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫با فشردن و نگه داشــتن دکمه تنظیم شیشه به سمت پایین‬
‫مشــاهده خواهید نمود شیشه مورد نظر تا آخرین حد ممکن‬
‫باال ‪ /‬پایین به ســمت باال‌ترين ‪ /‬پايين‌ترين حد ممکن حرکت‬
‫می‌کند‪.‬‬

‫عملکرد خودکار کليد شيشه باالبر براي شيشه راننده‬


‫دکمه را با کمی فشــار بیشــتر به ســمت پایین فشار دهید‪،‬‬ ‫شيشه باالبر برقي عقب‬ ‫شيشه باالبر برقي جلو‬
‫خواهید دید شیشــه بصورت خودکار تا آخرین حد ممکن به‬ ‫راننده می‌تواند با فشــردن دکمه تعبیه شــده در درب‬ ‫با اســتفاده از کلید تعبیه شده روی درب سمت راننده‬
‫سمت پایین حرکت می‌کند‪.‬‬ ‫راننده‪ ،‬شیشه درب‌های عقب را باال پایین نماید‪.‬‬ ‫می‌توانید دو شیشــه جلو را باال پایین نمایید‪ .‬دکمه که‬
‫با فشردن دکمه با فشار کمتر و رها کردن دکمه‪ ،‬حرکت شیشه‬
‫هر یک از سرنشینان عقب با فشردن دکمه شیشه تعبیه‬ ‫روی درب ســمت راست تعبیه شده اســت تنها برای‬
‫به سمت پایین متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫شده بر روی درب خود‪ ،‬تنها می‌توانند شیشه درب خود‬ ‫شیشه درب جلو سمت راست کاربرد دارد‪.‬‬
‫کليد قفل شيشه‌هاي برقي‬ ‫را کنترل نمایند‪.‬‬
‫دکمه ‪ : A‬موقعیت باال‪ :‬باز کردن قفل‬
‫موقعیت پایین‪ :‬قفل کردن‬ ‫نکتــه‪ :‬هنگامی که شیشــه درب عقب تــا آخرین حد‬
‫پس از فشــردن دکمه ‪ A‬به ســمت پایین‪ ،‬تنها شیشه درب‬ ‫هشدار‬
‫پایین است‪ ،‬هنوز هم مقداری از شیشه باال خواهد ماند‪،‬‬ ‫هنگامی که قصد باال بردن شیشه‌ها را دارید ابتدا دقت‬
‫سمت راننده باال ‪ /‬پایین خواهد شد‪ .‬با فشردن مجدد این دکمه‬
‫می توانید قفل را باز نمایید‪.‬‬ ‫بنابراین برای پایین بردن این مقدار شیشه سعی نکنید‬ ‫نمایید دســت یا قســمتی از بدن سرنشینان از پنجره‬
‫مکانیزم دکمه تنظیم شیشــه تابع روشن بودن اتومبیل است‪.‬‬ ‫با فشار دکمه کنترل شیشه را فشار دهید‪.‬‬ ‫بیرون نباشد‪.‬‬
‫منبع تغذیه کليد شيشــه باالبر تا ‪ 1‬دقیقه بعــد از درآوردن‬ ‫هرگز کودکان‪ ،‬بچه‌هایی که بــه مراقبت احتیاج دارند‬
‫ســوئیچ اتومبیل به تامین برق الزم ادامه می‌دهد‪( .‬هنگامیکه‬ ‫و یا حیوانات خانگی خود را هنگامی که کســی اطراف‬
‫سوئیچ در حالت ‪ St‬است‪).‬‬ ‫اتومبیل نیست در اتومبیل تنها نگذارید‪ ،‬چراکه ممکن‬
‫نکته‪ :‬هرگز بطور همزمان اقدام به تنظیم تعداد ‪ 2‬شيشــه يا‬ ‫اســت بطور ناگهانی دکمه‌ای را لمس کرده و منجر به‬
‫بيشتر نفرمایید‪.‬‬ ‫بروز تصادف گردند و یا به علت باال بودن درجه حرارت‬
‫یا کمبود اکسیژن دچار مشکالت تنفسی شوند‪.‬‬

‫‪57‬‬
‫داشبورد‬

‫‪1‬‬

‫‪58‬‬
‫داشبورد‬

‫‪1‬‬ ‫‪ ) 26‬دریچه ورودی هوای حسگر دمای داخل اتومبیل‬


‫‪ ) 27‬کیسه هوای جلو مخصوص راننده‬
‫• برف پاک کن شیشه عقب‬
‫• شستشوی شیشه عقب‬
‫‪ ) 1‬بلندگوی سمت چپ (تويتر زیر)‬
‫‪ ) 2‬دریچه تهویه يخ زدائي‪ /‬بخارزدائي شیشه چپ‬
‫‪ ) 28‬اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان‬ ‫‪ ) 8‬دریچه تهویه هوای میانی‬ ‫‪ ) 3‬دریچه تهویه هوای سمت چپ‬
‫‪ ) 29‬اهرم بازکردن درب موتور‬ ‫‪ ) 9‬صفحه نمایش چند منظوره‬ ‫‪ ) 4‬دسته راهنما‬
‫‪ ) 30‬جا کارتی‬ ‫‪ ) 10‬حسگر خورشیدی ويژه تهويه اتوماتيک‬ ‫• چراغ راهنما‬
‫‪ ) 31‬بلندگوی جلو سمت چپ‬ ‫‪ ) 11‬سیستم صوتی اتومبیل‬ ‫• چراغ جلو‬
‫‪ ) 32‬کليدهاي کنترلي زير دستي سمت چپ‬ ‫‪ ) 12‬دکمه تهویه هوا ‪ /‬کنترل چرخش هوا‬ ‫• چراغ نور پایین‪/‬باال‬
‫• تنظیم آینه جانبي‬ ‫‪ ) 13‬کیسه هوای جلو مخصوص سرنشین جلو‬ ‫• چراغ مه شکن جلو‪/‬عقب‬
‫• کلید تنظیم شیشه‬ ‫‪ ) 14‬دریچه تهویه هوای سمت راست‬ ‫‪ ) 5‬جلو آمپر‬
‫• کلید قفل تنظیم شیشه‬ ‫‪ ) 15‬دریچه يخ زدائي‪ /‬بخارزدائي شیشه سمت راست‬ ‫• چراغ راهنما ‪ /‬چراغ خطر‬
‫• کلید قفل مرکزی‬ ‫‪ ) 16‬دکمه تهویه هوا‬ ‫• دور موتور‬
‫‪ ) 33‬آفتاب گیر‬ ‫‪ ) 17‬بلندگوی سمت راست (تويتر زیر)‬ ‫• سرعت سنج‬
‫‪ ) 34‬چراغ روشنایی داخلی‬ ‫‪ ) 18‬بلندگوی سمت راست جلو‬ ‫• دماسنج آب‬
‫‪ ) 35‬آینه داخلی‬ ‫‪ ) 19‬جعبه داشبورد‬ ‫• نشانگر میزان سوخت‬
‫‪ ) 36‬کلید سان روف‬ ‫‪ ) 20‬کليد فالشر ‪ /‬چراغ نشان دهنده ايموباليزر‬ ‫• نمایش کیلومتر شــمار‪ ،‬مســافت سفر‪ ،‬تنظیم نور‬
‫‪ ) 37‬بوق‬ ‫‪ ) 21‬جعبه داشبورد‬ ‫پشت زمینه جلو آمپر‬
‫‪ ) 38‬دکمه کنترل سيستم صوتي‬ ‫‪ ) 22‬اهرم تعویض دنده‬ ‫‪ ) 6‬سوئیچ اتومبیل‬
‫‪ ) 23‬فندک‬ ‫‪ ) 7‬دسته برف پاک کن‬
‫‪ ) 24‬اهرم ترمز دستی‬ ‫• برف پاک کن شیشه جلو‬
‫‪ ) 25‬کنسول مرکزی‬ ‫• شستشوی شیشه جلو‬

‫‪59‬‬
‫جلو آمپر‬

‫‪1‬‬
‫دور سنج موتور‬ ‫چراغ راهنمای اتومبیل‪ ،‬چراغ هاي هشدار‪ /‬اخطار‬ ‫سرعت سنج‬ ‫چراغ راهنمای اتومبیل‪ ،‬چراغ هاي هشدار‪ /‬اخطار‬

‫دکمه انتخاب کیلومتر شمار‪ ،‬مسافت سفر و‬ ‫صفحه نمایش جلو آمپر‬ ‫نشانگر میزان سوخت‪ ،‬چراغ هشدار‬ ‫دماسنج اب‪ ،‬چراغ هشدار دمای‬
‫عملکرد تنظیم نور پشت زمینه‬ ‫نمايش مسافت طي شده‪ ،‬مسافت صفر‬
‫وضعيت دنده در گيربکس اتوماتيک‬ ‫حداقل میزان سوخت‬ ‫باالی آب‬

‫‪60‬‬
‫سرعت سنج و دور موتور‬

‫‪1‬‬ ‫دور سرعت موتور نباید وارد محدوده قرمز رنگ شود‪.‬‬
‫به هنگام رانندگی‪ ،‬دور ســرعت موتــور نباید به مدت‬
‫طوالنی پایین تر از ‪ 2000‬دور در دقیقه باشــد‪ .‬میزان‬
‫دور سرعت موتور اقتصادی موتور ‪ 2500‬دور در دقیقه‬
‫است‪.‬‬

‫کیلومتر شمار‬ ‫دورسنج سرعت موتور اتومبیل‬


‫اکیدا توصیه می‌شــود همواره طبــق قوانین راهنمایی‬ ‫هنگامیکه موتور اتومبیل سرد است و اقدام به راه‌اندازی‬
‫و رانندگــی‪ ،‬به محدودیت ســرعت هــر منطقه توجه‬ ‫موتور می‌نمایید یا سيســتم تهويه خنک‌کننده روشن‬
‫بفرمایید‪ .‬ســرعت اتومبیل ســر پیچ نباید فراتر از ‪40‬‬ ‫اســت‪ ،‬ســرعت درجا کار کردن موتور از ‪ 1000‬دور در‬
‫کیلومتر بر ساعت باشد‪.‬‬ ‫دقیقــه فراتر می‌رود‪ .‬هنگامی که دمــای موتور افزایش‬
‫اگر اتومبیل شما در حال بکسل شدن بوده و در صورت‬ ‫می‌یابد و دستگاه خنک‌کننده خاموش می‌شود‪ ،‬سرعت‬
‫دنده اتوماتیک بودن اگر اهرم دنده اتوماتیک در حالت‬ ‫درجا کارکردن موتور به شرح زیر خواهد بود‪:‬‬
‫یدک است‪ ،‬سرعت اتومبیل نباید فراتر از ‪ 50‬کیلومتر‬ ‫موتور مدل ‪ 1600‬ســي ســي ‪ 850±50‌ :‌ TU5‬دور‬
‫بر ساعت باشد‪.‬‬ ‫در دقیقه‬
‫به هنگام رانندگی در سرعت باال اکیدا توصیه می‌شود‬ ‫در اتومبیل‌های دنده دســتی هنگامی که دور ســرعت‬
‫میزان دید الزم را داشــته و فاصله ایمن ترمز را حتما‬ ‫موتور باالتر از ‪ 3000‬دور در دقیقه می‌شــود می‌بایست‬
‫رعایت فرمایید‪.‬‬ ‫دنده را سبک کنید‪.‬‬
‫به هنگام راندن اتومبیل بهتر اســت دور سرعت موتور‬
‫فراتر از ‪ 4000‬دور در دقیقه نباشد‪.‬‬

‫‪61‬‬
‫نشانگر‬

‫‪1‬‬

‫باالرفتــن درجه حرارت ممکن اســت بــه چند علت‬ ‫دماسنج آب‬ ‫نشانگر میزان سوخت‬
‫مختلف پیش آید‪.‬‬ ‫چراغ نشــانگر دمــای باالی آب پس از اینکه ســوئیچ‬ ‫لطفا از رانندگی با میزان ســوخت خیلی پایین پرهیز‬
‫درصورت مواجه شدن با چنین شرایطی‪ ،‬هرچه سریعتر‬ ‫اتومبیل باز می‌شــود‪ ،‬این عقربه نشــانگر میزان دمای‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫بــا نمايندگي‌هــاي مجاز ايران خــودرو تماس حاصل‬ ‫مایع خنک‌کننده موتور را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫هنگامی که سوخت اتومبیل به اتمام می رسد‪ ،‬سوخت‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫به هنــگام کارکرد نادرســت‪ ،‬با افزایــش دمای مایع‬ ‫موتــور اتومبیل بطور نامنظم تامین شــده و یا تأمین‬
‫فن خنک‌کننده رادیاتور ممکن است حتی چند دقیقه‬ ‫خنک‌کننده موتور‪ ،‬عقربه نشــانگر میزان درجه حرارت‬ ‫سوخت موتور قطع می‌شــود‪ ،‬بنابراین پمپ سوخت و‬
‫پس از خاموش شــدن موتور داغ نیز به کار خود ادامه‬ ‫به سمت قسمت هشدار قرمز رنگ حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مبدل کاتالیزور سه کاره به شدت آسیب خواهند دید‪.‬‬
‫دهد‪.‬‬ ‫اگر عقربه نشــانگر درجه حرارت وارد ناحیه قرمز رنگ‬
‫(هشــدار) شود نشان‌دهنده این است که درجه حرارت‬
‫بیش از اندازه باال رفته و در این زمان چراغ هشدار نیز‬
‫نکته‬ ‫روشن خواهد شد‪ .‬در این شرایط اجازه دهید موتور در‬
‫دمای عادی کارکرد این موتور باالتر از خط وسط‬ ‫جا کار کند و پس از چند دقیقه درجا کارکردن‪ ،‬موتور‬
‫دمای آب جلو آمپر می‌باشــد و تــا زمانی که به‬ ‫را خاموش نمایید‪ ،‬ســپس اتومبیل را در جای مناسبی‬
‫محدوده قرمز نرســیده اســت هیچ نگرانی وجود‬ ‫پارک نمایید‪.‬‬
‫ندارد‪.‬‬
‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪62‬‬
‫چراغ‌های نشانگر و هشدار خطر‬

‫‪1‬‬

‫با حرکت دادن دســته راهنما‪ ،‬چراغ راهنمای بیرونی‬ ‫چراغ راهنمای سمت راست‬ ‫چراغ راهنمای سمت چپ‬
‫روشــن خواهد شــد و نشــانگر چراغ راهنما در جهت‬ ‫برای مشاهده جزییات به صفحه ‪ ۸۰‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫برای مشاهده جزییات به صفحه ‪ ۸۰‬مراجعه نمایید‪.‬‬
‫مربوطــه در جلو آمپر نیز چشــمک می‌زند‪ .‬هرکدام از‬
‫چراغ‌هــای راهنمای جلو یا عقب که ســوخته باشــد‪،‬‬
‫فرکانس چشمک زدن چراغ راهنما دو برابر خواهد شد‪.‬‬
‫با فشردن دکمه هشدار خطر (فالشر) مشاهده خواهید‬
‫نمود چراغ‌های راهنمای ســمت چپ و راست بصورت‬
‫همزمان به حالت چشمک زن در خواهند آمد‪.‬‬

‫‪63‬‬
‫چراغ راهنما و چراغ هشدار خطر‬

‫چراغ هشدار درب نیمه بسته‬


‫اگر این چراغ روشــن شود نشــان‌دهنده این است که‬
‫چراغ هشدار ترمز دستی‬
‫اگر اهرم ترمز دســتی خوابانده نشــده باشد یا کامل‬
‫نشانگر چراغ جلو‬
‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)82‬‬ ‫‪1‬‬
‫حداقل یکی از درب‌ها باز مانده است‪.‬‬ ‫خوابانده نشده باشد‪ ،‬این چراغ هشدار روشن خواهد شد‪.‬‬
‫اگر یکی از درب‌ها نیمه بســته باشد ممکن است چراغ هشدار‬ ‫نشانگر چراغ نور پایین‬
‫روشن شــود‪ ،‬در این شــرایط باید درب را کامل بسته و قفل‬ ‫چراغ هشدار سطح پایین روغن ترمز‬ ‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۸۰‬‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫در صورت ناکافی بودن روغن ترمز این چراغ روشــن‬
‫هنگامــی که ســوئیچ را درآورده اید ممکن اســت این چراغ‬ ‫می‌شــود‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬فورا اتومبیل را پــارک کرده و با‬ ‫نشانگر چراغ جلو نور باال‬
‫همچنان روشن بماند‪.‬‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۸۱‬‬

‫چراغ هشدار بسته نشدن کمربند ایمنی راننده‬ ‫چراغ هشدار فشار روغن موتور‬ ‫نشانگر چراغ مه شکن جلو‬
‫این چراغ هنگامی که سوئیچ در حالت ‪ M‬است روشن‬ ‫اگــر این چراغ طی رانندگی روشــن شــود‪ ،‬موتور را‬ ‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۸۱‬‬
‫می‌شــود‪ .‬هنگامی که سرعت اتومبیل باالتر از ‪ 10‬کیلومتر در‬ ‫خاموش کرده‪ ،‬ســطح روغن را بررسی کرده و به نزدیک ترین‬
‫ساعت اســت و کمربند ایمنی بسته نشده باشد‪ ،‬چراغ هشدار‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫نشانگرچراغ مه شکن عقب‬
‫روشــن شده و صوت هشدار فعال می‌شود‪ .‬این چراغ همچنان‬ ‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۸۱‬‬
‫روشــن مانده اما صوت هشدار بعد از ‪ 30‬ثانیه خاموش خواهد‬ ‫چراغ هشدار شارژ باتری‬
‫شد‪ .‬به هرحال با بستن کمربند ایمنی راننده این چراغ خاموش‬ ‫ایــن چــراغ هنگامی که موتــور راه‌اندازی می‌شــود‬ ‫نشانگر گرمکن برقي شيشه عقب‬
‫خواهد شد‪.‬‬ ‫باید خاموش شــود‪ .‬اگر چراغ روشــن بماند یا چشمک بزند‪،‬‬ ‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۱۰۵‬‬
‫نشــان‌دهنده خطای شــارژ یا ولتاژ پایین باتری است‪ .‬در این‬
‫چراغ هشدار کیسه هوا‬ ‫شــرایط به نزدیک‌تریــن نمايندگي‌هاي مجاز ايــران خودرو‬
‫(مشاهده جزییات در صفحه ‪)۳۴‬‬ ‫مراجعه نمایید‪.‬‬

‫‪64‬‬
‫چراغ راهنما و چراغ هشدار خطر‬

‫‪1‬‬ ‫چراغ هشدار اختالل در کارکرد موتور (سیستم‬


‫بازرسی خودکار)‬
‫چراغ هشدار ترمز ضد قفل (‪)ABS‬‬
‫هنگامی که ســوئیچ اتومبیل باز می‌شود‪ ،‬چراغ هشدار‬
‫چراغ نشانگر ايموباليزر‬
‫با وارد کردن ســوئيچ به داخل مغزي سوئيچ استارت‪،‬‬
‫این چراغ هشــدار هنگامی که ســوئیچ اتومبیل باز می شود‬ ‫ترمز ضد قفل روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود‪.‬‬ ‫این چراغ هشــدار روشــن شده و پس از شناســایی و اتصال‬
‫روشــن شــده و هنگامیکه موتور روشن می شــود خاموش‬ ‫درصورتی که پس از چند ثانیه چراغ خاموش نشود‪ ،‬در سیستم‬ ‫سیستم کنترل موتور این چراغ خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫می‌شــود‪ .‬به هنگام رانندگی‪ ،‬در صورتی که این چراغ هشدار‬ ‫ترمز ضد قفل اختاللی پیش آمده است‪.‬‬
‫روشن مانده یا بصورت چشمک زن ظاهر شود نشان‌دهنده این‬ ‫در این شــرایط‪ ،‬عملکرد سیســتم ترمز ضد قفل مختل شده‬
‫است که سیستم انژکتور ســوخت موتور یا سوئیچ اتومبیل با‬ ‫اســت‪ ،‬اما سیســتم ترمز اتومبیل همچنان بــکار خود ادامه‬
‫اختالل مواجه شده است‪ .‬در صورت مشاهده چنین وضعیتی با‬ ‫می‌دهد و می‌توان ترمز گرفت‪.‬‬ ‫نکته‬
‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫اگــر ایــن چــراغ بصــورت دائم چشــمک بزند‬
‫نشان‌دهنده این است که سوئیچ اشتباه وارد شده‬
‫و یا سیستم ایموبالیزر با اختالل مواجه شده است‪،‬‬
‫بنابراین نمی‌توان اتومبیل را در این شرایط استارت‬
‫زد‪.‬‬

‫چراغ هشدار دمای باالی آب‬


‫اگر این چراغ روشــن شد‪ ،‬سطح مایع خنک‌کننده را‬
‫بررسی نمایید‪( .‬مشاهده جزییات در صفحه ‪)۱۲۲‬‬
‫باالرفتن درجه حرارت ممکن است به چند علت مختلف پیش‬
‫آید‪ .‬درصورت مواجه شدن با چنین شرایطی‪ ،‬هرچه سریعتر با‬
‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نمایید‪.‬‬

‫چراغ هشدار حداقل سطح سوخت‬


‫هنگامی که چراغ هشدار حداقل سطح سوخت روشن‬
‫شــود نشــان‌دهنده این اســت که حدود ‪ 6‬لیتر بنزین برای‬
‫اســتفاده در باک بنزین باقیمانده است‪ .‬در این شرایط فورا در‬
‫اسرع وقت سوخت‌گیری نمایید‪.‬‬

‫‪65‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‬

‫‪1‬‬

‫صفر کردن کیلومتر شمار سفر‬ ‫روشن بودن سوئیچ اتومبیل‬ ‫عملکردهای صفحه نمایش جلو آمپر‬
‫با سریع فشردن دکمه انتخاب عملکرد می توانید حالتی‬ ‫اطالعات موجود در صفحه نمایش به حالت قبل از‬ ‫این صفحه نمایش جلو آمپر به دو بخش عملکردی‬
‫را انتخاب کنید که میزان مسافت طی شده را نمايش‬ ‫خاموش کردن سوئیچ اتومبیل باز خواهد گذشت‪.‬‬ ‫تقسیم می‌شود‪.‬‬
‫دهد‪ .‬پس از آن مجددا دکمه انتخاب عملکرد را فشرده‬ ‫حرکت بین انتخاب‌های نمایش کیلومتر شمار و‬ ‫قسمت ‪ : A‬نشان دهنده موقعيت دنده براي مدل‌هاي‬
‫دنده اتوماتيک (در حالت اتوماتيک و دستي ‪ -‬تيپ‬
‫و بیش از ‪ 3‬ثانیه نگه دارید تا میزان اعشار مسافت طی‬ ‫مسافت‌سنج سفر با سریع فشردن دکمه انتخاب عملکرد‬
‫ترونيک) مي‌باشد اين قسمت وضعيت دنده مدل‌هاي‬
‫شده که نشاندهنده مسافت سفر است صفر شود‪.‬‬ ‫امکان‌پذير است‪ .‬شما مي‌توانيد بين حالت‌های نمایش‬ ‫دنده دستي را نشان نمي‌دهد‪.‬‬
‫کیلومتر‪ ،‬نمایش مسافت سفر و تنظیم روشنایی نور‬ ‫قسمت ‪ : B‬نشان‌دهنده مسافت کل کارکرد اتومبیل به‬
‫پیش زمینه‪ ،‬تغيير وضعيت نمایید‪.‬‬ ‫همراه اعداد اعشار آن در تصویر زیر‪ ،‬مسافت کل تنها‬
‫بصورت عدد صحیح نشان داده شده است‪(.‬عدد اعشاری‬
‫نشان داده نشده است‪).‬‬

‫نکته‬ ‫نکته‬
‫عدد اعشــاری نمایش داده شده تا میزان ‪۹۹۹/۹‬‬ ‫هنگامی که ســوئیچ خاموش است‪ ،‬در صورتی که‬
‫بصورت تجمعی قابل افزایش است و زمانی که به‬ ‫چراغ‌های جلو روشــن باشند‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫خاموش بودن سوئیچ اتومبیل‬
‫این عدد می‌رسد بصورت خودکار صفر می شود و‬ ‫مسافت کل طی شده در صفحه نمایش نشان داده‬ ‫با خاموش شدن سوئیچ‪ ،‬تمامی سوابق و اطالعات نمايش‬
‫سپس شمارش از سر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫داده شده محو می‌شوند‪.‬‬

‫‪66‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‬

‫‪1‬‬ ‫تنظیم نور پشت آمپر‬


‫• سوئیچ اتومبیل را باز کرده در حالت ‪ M‬قرار دهید‪.‬‬
‫• دکمه انتخاب عملکرد را به سرعت فشرده و با گذشتن‬
‫از گزینه‌های عملکرد کیلومتر شمار و مسافت‌سنج سفر‪،‬‬
‫روشنایی بین ‪٪۰ - 25‬‬ ‫عملکرد تنظیم نور پشت آمپر را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫حداکثر میزان روشنایی‬ ‫• پس از انتخاب‪ ،‬دکمه انتخاب عملکرد را ‪ 3‬ثانیه‬
‫چند دقیقه پس از انتخاب میزان روشنایی دلخواه برای‬ ‫نگهدارید تا وارد تنظیمات نور پشت آمپر شوید‪ ،‬حال با‬
‫نور پشت آمپر‪ ،‬قسمت ب‪ ،‬میزان مسافت کل را نشان‬ ‫هر بار فشردن دکمه مشاهده خواهید کرد میزان نور‬
‫خواهد داد‪.‬‬ ‫پشت آمپر تغییر می‌کند‪.‬‬
‫تنظیمات اعمال شده در خصوص میزان روشنایی نور‬ ‫• ‪ 3‬ثانیه پس از اعمال تنظیمات نور پشت آمپر صفحه‬
‫پشت آمپر در حافظه دستگاه ذخیره شده و با بازکردن‬ ‫روشنایی بین ‪٪25 - 50‬‬ ‫نمایش بصورت خودکار کیلومتر شمار را نمایش خواهد‬
‫سوئيچ اتومبیل نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫داد‪.‬‬
‫انتخاب گزینه‌های مختلف نور پشت‌زمینه از شدت باال تا‬
‫شدت پایین همانند تصاویر خواهد بود‪.‬‬

‫روشنایی بین ‪٪50 - 75‬‬

‫حداقل میزان روشنایی‬


‫هشدار‬
‫اعمــال تنظیمات دلخــواه در خصــوص میزان‬
‫روشنایی نور پشت آمپر‪ ،‬به هنگام رانندگی ممنوع‬ ‫روشنایی بین ‪٪75 - 100‬‬
‫می‌باشد‪.‬‬

‫‪67‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‬

‫نمایش دنده‬ ‫صفحه نمایش سیستم انتقال قدرت اتوماتیک‬


‫دنده‌های سیستم انتقال قدرت اتوماتیک در قسمت ‪A‬‬
‫‪1‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده خواهد شد و حالت‬
‫عملیاتی سیستم انتقال قدرت اتوماتیک در قسمت باالی‬
‫(دنده ‪)۲‬‬ ‫محل نمایش دنده نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫نمایش حالت‪:‬‬
‫(پارک)‬

‫(دنده سنگین)‬
‫حالت ورزشی‬
‫(دنده عقب)‬
‫نکته‬
‫اگر چراغ نشــانگر صفحه نمایــش دنده در روی‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‪ ،‬بطــور دائم یک عدد یا‬
‫حروف را نشــان داد‪ ،‬اتومبیل شما هم اکنون در‬
‫این دنده بــوده و رانندگی با ایــن دنده در حال‬
‫انجام اســت‪ .‬اگر دنده نمایش داده شــده بر روی‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر عالمت "‪ "-‬را نشان دهد‪،‬‬ ‫(خالص)‬ ‫حالت برفی‬
‫عالمت‌های " " و " " بصورت چشــمک زن‬
‫نمایان شده و صدای صوت شنیده می شود که این‬
‫امر نشان‌دهنده این است که سیستم انتقال قدرت‬
‫اتوماتیک دچار نوعی اختالل شده است‪.‬‬
‫در صورت مشــاهده چنین وضعیتی‪ ،‬لطفا هرچه‬
‫زودتــر با نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس‬
‫حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫(دنده جلو اتوماتیک)‬

‫‪68‬‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‬

‫‪1‬‬ ‫نمایش دنده سیستم انتقال قدرت اتوماتیک‬


‫دنده‌های سیستم انتقال قدرت در قسمت ‪ A‬صفحه‬
‫دنده ‪۲‬‬ ‫نمایش جلو آمپر به یکی از صورت های زیر نمایش داده‬
‫عقب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪P,R,N,D & M‬‬
‫در باالی محل نمایش دنده‪ ،‬عبارت "حالت عملکرد‬
‫دنده ‪۳‬‬ ‫اتوماتیک" نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫نمایش حالت‬

‫خالص‬
‫دنده ‪۴‬‬

‫حالت ورزشی‬
‫دنده جلو اتوماتیک‬
‫نکته‬
‫اگر چراغ نشــانگر صفحه نمایــش دنده در روی‬
‫صفحه نمایش جلو آمپر‪ ،‬بطــور دائم یک عدد یا‬ ‫نمایش دنده در سیستم انتقال قدرت اتوماتيک‬
‫حروف را نشــان داد‪ ،‬اتومبیل شما هم اکنون در‬ ‫در حالت دستي‬
‫این دنده بــوده و رانندگی با ایــن دنده در حال‬ ‫در حالت انتقال قدرت دستی‪ ،‬تعویض دنده سیستم‬
‫انجام اســت‪ .‬اگر دنده نمایش داده شــده بر روی‬ ‫انتقال قدرت بصورت دستی انجام خواهد شد و شخص‬ ‫حالت برفی‬
‫صفحه نمایش جلوآمپر عالمت "‪ "-‬را نشان دهد‪،‬‬
‫عالمت‌های " " و " " بصورت چشــمک زن‬ ‫قادر است از دنده ‪ 1‬تا ‪ - 4‬درست همانند تصویر زیر ‪-‬‬
‫نمایان شده و صدای صوت شنیده می شود که این‬ ‫انتخاب نماید‪.‬‬
‫امر نشان‌دهنده این است که سیستم انتقال قدرت‬
‫اتوماتیک دچار نوعی اختالل شده است‪.‬‬
‫در صورت مشــاهده چنین وضعیتی‪ ،‬لطفا هرچه‬
‫زودتــر با نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس‬
‫حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫دنده ‪۱‬‬ ‫پارک‬

‫‪69‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫کلیات‪:‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره به منظور نمایش پارامترهایی همچون ساعت و تاریخ است‪ .‬با استفاده از دکمه انتخاب عملکرد در اولین گام اطالعاتی به شرح زیر بر روی صفحه‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫نمایش داده می‌شود‪.‬‬
‫میزان مصرف سوخت لحظه‌اي‪ ،‬میزان میانگین سوخت مصرفی‪ ،‬سرعت متوسط‪ ،‬مسافت کل طی شده‪ ،‬متوسط مسافت قابل طي شدن با سوخت موجود در باک و سایر اطالعات‪.‬‬
‫میزان روشنایی نور پشت زمینه صفحه نمایش چند منظوره‪ ،‬به سوئیچ چراغ‌ها متصل است‪ .‬اطالعات موجود در صفحه نمایش چند منظوره‪ ،‬تنها زمانی که سوئیچ اتومبیل در حالت‬
‫‪ M‬قرار دارد قابل تنظیم است‪.‬‬

‫دکمه تنظیم دقیقه (تاریخ)‬

‫دکمه تنظیم ساعت (ماه)‬

‫دکمه عملکرد‬

‫‪70‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫‪1‬‬ ‫مثال‌های از حالت‌های نمایش‬

‫نمایش مسافت کل طی شده‬ ‫نمایش مصرف سوخت متوسط‬


‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬ ‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬ ‫عادی‪:‬‬
‫نمايش مسافت کل طی شده‪ 560 :‬کیلومتر‬ ‫نمایش میانگین مصرف سوخت (‪ 6‬لیتر به ازای هر ‪100‬‬ ‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬
‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬ ‫کیلومتر)‬ ‫نمایش تقویم (‪ 9‬فوریه)‬
‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬ ‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬

‫نمایش مسافت قابل رانندگي با سوخت موجود در باک‬ ‫نمایش سرعت متوسط‬ ‫نمایش میزان مصرف سوخت لحظه‌اي‬
‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬ ‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬ ‫نمایش ساعت بر مبنای ‪ 24‬ساعت (‪)18:00‬‬
‫نمايش مسافت قابل رانندگي با سوخت موجود در باک‬ ‫نمایش سرعت متوسط در ساعت (‪ 60‬کیلومتر بر ساعت)‬ ‫نمایش میزان مصرف سوخت لحظه‌‌اي (‪ 6/۸‬لیتر به ازای‬
‫معادل ‪ 550‬کيلومتر‬ ‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬ ‫هر ‪ 100‬کیلومتر)‬
‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬ ‫غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها‬

‫نکته‬
‫هنگامی که سرعت اتومبیل کمتر از ‪ 30‬کیلومتر‬
‫بر ساعت اســت‪ ،‬میزان مصرف سوخت لحظه‌‌اي‬
‫نمایش داده نخواهد شد‪.‬‬

‫‪71‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫حالت نمایش را مطالعه نمایید‪).‬‬


‫• مجددا دکمه ‪ D‬را فشار دهید تا به حالت نمایش‬
‫‪ .)31‬صفحه نمایش پس از ‪ 10‬ثانیه پس از تنظیم یا با‬
‫فشردن دکمه ‪ D‬به حالت اولیه خود باز می‌گردد‪.‬‬
‫توضیح عملکرد‬
‫ساعت‬
‫‪1‬‬
‫میزان مسافت کل طی شده بروید‪( .‬مثال‌های حالت‬ ‫• نشان‌دهنده ساعت بصورت ‪ 24‬ساعته با زمان شروع‬
‫نمایش را مطالعه نمایید‪).‬‬ ‫سال‬ ‫‪ 00:00‬و اعداد ثانیه بصورت چشمک زن می‌باشند‪.‬‬
‫• مجددا دکمه ‪ D‬را فشار دهید تا یه حالت نمایش‬ ‫• سال‪ ،‬تنها در صورت انتخاب حالت تنظیمات سال‬ ‫• روش تنظیم ساعت‪ :‬هنگامی که سوئیچ اتومبیل در‬
‫مسافت قابل رانندگي با سوخت موجود در باک‬ ‫نمایش داده خواهد شد‪( .‬اعداد سال بصورت‬ ‫شیار مخصوص خود قرار دارد‪ ،‬دکمه ‪ D‬را به مدت‬
‫رانندگی بروید‪( .‬مثال‌های حالت نمایش را مطالعه‬ ‫چشمک زن)‪ .‬سال نمایش داده شده مقادیر ماه و‬ ‫کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم‬
‫نمایید‪).‬‬ ‫تغییرات مربوط به آن را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫ساعت شوید (دقیقه‪ /‬اعداد ثانیه چشمک زن)‪ ،‬حال‬
‫• تنظیم سال‪ :‬پس از تنظیم تقویم‪ ،‬مجددا دکمه ‪ D‬را‬ ‫برای تنظیم ساعت دکمه ‪ H‬را فشار دهید (بین‬
‫به مدت کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی‬ ‫‪ 0‬تا ‪ 23‬برای سیستم نمایش ساعت ‪ 24‬ساعته)‪،‬‬
‫تنظیم سال شوید‪( .‬اعداد سال بصورت چشمک زن‬ ‫سپس برای تنظیم دقیقه دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬
‫خواهند بود)‪ ،‬حال برای جلو بردن سال دکمه ‪H‬‬ ‫(‪ 00‬تا ‪ .)59‬صفحه نمایش پس از ‪ 10‬ثانیه پس از‬
‫و برای عقب بردن سال دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫تنظیم یا با فشردن دکمه ‪ D‬به حالت اولیه خود‬
‫صفحه نمایش پس از ‪ 10‬ثانیه پس از تنظیم یا با‬ ‫باز می‌گردد‪.‬‬
‫فشردن دکمه ‪ D‬به حالت اولیه خود باز می‌گردد‪.‬‬
‫تقویم‬
‫اطالعات سفر‬ ‫• نمایش تقویم بصورت ماه‪/‬روز خواهد بود‪.‬‬
‫اطالعات سفر در قسمت صفحه نمایش تقویم و با ترتیب‬ ‫• تنظیم تقویم‪ :‬هنگامیکه سوئیچ اتومبیل در شیار‬
‫زیر نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اصلی خود قرار دارد‪ ،‬دکمه ‪ D‬را به مدت کمتر‬
‫• تقویم در حالت نمایش نرمال‪ :‬ماه ‪ -‬روز‬ ‫از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم ساعت‬
‫هشدار‬ ‫• به مدت کمتر از يک ثانیه دکمه ‪ D‬را فشار دهید‬ ‫شوید‪ ،‬حال برای ورود به منوی تنظیم تقویم مجددا‬
‫• تنهــا زمانی که اتومبیل در حالت توقف اســت‬ ‫تا به حالت نمایش میزان سوخت مصرفی لحظه‌اي‬ ‫دکمه ‪ D‬را کمتر از يک ثانیه نگه دارید (ماه‪/‬روز‪/‬‬
‫مجاز هستید به تنظیم ساعت و تقویم بپردازید‪.‬‬ ‫بروید‪( .‬مثال‌های حالت نمایش را مطالعه نمایید‪).‬‬ ‫اعداد چشمک زن)‬
‫• اطالعــات ســفر را می‌توانید پــس از حصول‬ ‫• مجددا دکمه ‪ D‬را فشار دهید تا به حالت نمایش‬ ‫حال برای تنظیم ماه دکمه ‪ H‬را فشار دهید‪ 1( .‬تا ‪،)12‬‬
‫اطمینان از ایمنی رانندگی سوئیچ نمایید‪.‬‬
‫میزان مصرف متوسط سوخت بروید‪( .‬مثال‌های‬ ‫سپس برای تنظیم روز دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪ 1( .‬تا‬

‫‪72‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫‪1‬‬ ‫کلیات‪:‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره به منظور نمایش پارامترهایی همچون ساعت‪ ،‬تاریخ و درجه دمای بیرون است‪ .‬با استفاده از دکمه انتخاب عملکرد (‪ )D‬در اولین گام اطالعاتی به شرح‬
‫زیر بر روی صفحه نمایش داده می‌شود‪.‬‬
‫اطالعات سفر مانند حالت نرمال و اطالعات سفر ‪ 1‬و همچنین اطالعات سفر ‪2‬‬
‫میزان روشنایی نور پشت زمینه صفحه نمایش چند منظوره به سوئیچ چراغ‌ها متصل است‪ .‬اطالعات موجود در صفحه نمایش‪ ،‬تنها زمانی که سوئیچ اتومبیل در حالت ‪ M‬قرار دارد‬
‫قابل تنظیم است‪.‬‬

‫دکمه تنظیم دقیقه (تاریخ)‬

‫دکمه تنظیم ساعت (ماه)‬

‫دکمه عملکرد‬

‫‪73‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫‪1‬‬

‫اطالعات سفر ‪1‬‬ ‫مثال‌هایی از حاالت نمایش‬


‫نمایش اطالعات حالت نرمال شامل مواردی همچون‪:‬‬ ‫واسط کاربری هنگام روشن شدن‪:‬‬
‫میزان مصرف سوخت لحظه‌ای ‪ ۸/۲ :‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در اولین گام عبارت نام تجاری ‪ DONGFENG AEOLUS‬را به مدت ‪ 3‬ثانیه‬
‫سرعت متوسط‪ 35 :‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫مشاهده می‌نمایید‪.‬‬
‫مسافت کل طی شده‪ 366 :‬کیلومتر‬

‫اطالعات سفر ‪۲‬‬ ‫حالت نرمال‪:‬‬


‫نمایش اطالعات حالت نرمال شامل مواردی همچون‪:‬‬ ‫نمایش ساعت بصورت ‪ 24‬ساعته (‪ 11:45‬بعد از ظهر)‬
‫میزان مصرف سوخت لحظه‌ای ‪ ۷/۴ :‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫درجه دمای بیرون‪ 4 :‬درجه سانتیگراد‬
‫محدوده رانندگي تا شعاع ‪ 388‬کيلومتر‬ ‫تقویم‪ ، ۲۰۱۳-۰۲-27 :‬چهارشنبه‬
‫عملکرد سیستم کنترل سرعت هوشمند (کروز کنترل) فعال شدن است‪.‬‬ ‫عملکرد قفل درب‌ها بصورت خودکار عمل می‌نماید‪.‬‬

‫‪74‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫‪1‬‬ ‫مثال‌هایی از حاالت نمایش‬


‫صفحه نمایش ممکن است بر اساس عملکردهای فعال شده‌ی اتومبیل‪ ،‬حالت‌های عملکرد به شرح زیر را نمایش می‌دهد‪.‬‬

‫واسط کاربری در حال نمایش فاصله موانع عقب خودرو در هنگام استفاده از دنده‬ ‫واسط کاربری نشان می دهد اهرم ترمز دستی پایین آورده نشده است‪.‬‬
‫عقب است‪.‬‬

‫واسط کاربری نشان می دهد مکانیزم قفل خودکار درب ها غیر فعال شد‪.‬‬

‫واسط کاربری نشان می دهد قفل خودکار درب ها فعال شد‪.‬‬

‫‪75‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫دماسنج‬
‫مادامی که منبع تامین برقی سوئیچ اتومبیل متصل‬
‫حال ‪ 5‬ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار‬
‫وارد منوی تنظیم ماه شوید (عدد ماه چشمک زن)‪ ،‬حال‬
‫توضیح عملکرد‬
‫ساعت‬
‫‪1‬‬
‫است‪ ،‬درجه دمای هوای بیرون درسمت راست باالی‬ ‫برای جلو بردن ماه دکمه ‪ H‬و برای عقب بردن ماه دکمه‬ ‫• نشان‌دهنده ساعت بصورت ‪ 24‬ساعته با زمان شروع‬
‫صفحه نمایش نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ 00:00‬و اعداد ثانیه بصورت چشمک زن می‌باشند‪.‬‬
‫دقت اندازه گیری به میزان ‪ 1‬درجه سانتیگراد است‬ ‫حال ‪ 5‬ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار‬ ‫• روش تنظیم ساعت‪ :‬هنگامی که سوئیچ اتومبیل در‬
‫و خطای اندازه‌گیری در دامنه ‪ 1‌±‬درجه سانتیگراد‬ ‫وارد منوی تنظیم روز شوید (عددروز چشمک زن)‪ ،‬حال‬ ‫شیار مخصوص خود قرار دارد‪ ،‬دکمه ‪ D‬را به مدت‬
‫می‌باشد‪( .‬غیر از حسگر)‬ ‫برای جلو بردن روز دکمه ‪ H‬و برای عقب بردن روز‬ ‫کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم‬
‫• با کاهش دماي محيط به ‪ +1‬درجه سانتيگراد تا‬ ‫دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫ساعت شوید (دقیقه‪ /‬اعداد ثانیه چشمک زن)‪ ،‬حال‬
‫‪ -3‬درجه سانتي‌گراد ‪ ،‬عالمت * چشمک مي‌زند و‬ ‫حال ‪ 5‬ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار‬ ‫برای تنظیم ساعت دکمه ‪ H‬را فشار دهید (بین ‪ 0‬تا‬
‫با کاهش دما به زير ‪ -3‬درجه سانتيگراد اين عالمت‬ ‫وارد منوی تنظیم هفته شوید (عدد هفته چشمک زن)‪،‬‬ ‫‪ 23‬برای سیستم نمایش ساعت ‪ 24‬ساعته)‪ ،‬سپس‬
‫ثابت باقي خواهد ماند‪.‬‬ ‫حال برای جلو بردن هفته دکمه ‪ H‬و برای عقب بردن‬ ‫برای تنظیم دقیقه دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪ 00( .‬تا‬
‫• دامنه نرمال دما بین اعداد ‪ -40‬تا ‪ +80‬درجه‬ ‫هفته دکمه ‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ .)59‬صفحه نمایش ‪ 10‬ثانیه پس از تنظیم یا با‬
‫سانتیگراد می‌باشد‪ .‬اگر دما در خارج از این دامنه‬ ‫حال برای خروج خودکار از منوی تنظیم ساعت و تقویم‪،‬‬ ‫فشردن دکمه ‪ D‬به حالت اولیه خود باز می‌گردد‪.‬‬
‫باشد‪ ،‬نمایش داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ثانیه دیگر در این حالت باقی بمانید و یا دکمه ‪ D‬را‬
‫• نمایش دما را نمی‌توان با اعمال هیچ دکمه‌ای تنظیم‬ ‫بیش از ‪ 1‬ثانیه نگهدارید‪.‬‬ ‫تقویم‬
‫و کنترل نمود‪.‬‬ ‫• نمایش تقویم بصورت ماه‪ /‬روز خواهد بود‪.‬‬
‫• تنظیم تقویم‪ :‬هنگامی که سوئیچ اتومبیل در شیار‬
‫اصلی خود قرار دارد‪ ،‬دکمه ‪ D‬را به مدت کمتر از‬
‫يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم ساعت‬
‫شوید‪ ،‬حال مجددا دکمه ‪ D‬را ‪ ۵‬ثانیه نگه دارید‬
‫هشدار‬ ‫تا بصورت خودکار وارد منوی تنظیم تقویم شوید‪.‬‬
‫• تنهــا زمانی که اتومبیل در حالت توقف اســت‬ ‫ابتدا سال را تنظیم نمایید (عدد سال چشمک زن)‪ ،‬برای‬
‫مجاز هستید به تنظیم ساعت و تقویم بپردازید‪.‬‬
‫جلو بردن سال دکمه ‪ H‬و برای عقب بردن سال دکمه‬
‫• اطالعــات ســفر را می‌توانید پــس از حصول‬
‫‪ M‬را فشار دهید‪.‬‬
‫اطمینان از ایمنی رانندگی سوئیچ نمایید‪.‬‬

‫‪76‬‬
‫صفحه نمایش چند منظوره‬

‫‪1‬‬ ‫نمایش فاصله رادار دنده عقب‬ ‫اطالعات سفر‬


‫دکمه ‪ D‬را فشار دهید تا وارد صفحه نمایش اطالعات‬
‫سفر ‪ ،1‬اطالعات سفر ‪ 2‬و حالت نرمال شوید‪ .‬مثال‌های‬
‫حالت نمایش را برای کسب اطالعات در مورد حالت‌های‬
‫هنگامی که مانعی در فاصله ‪ 30‬سانتی متر یا نزدیک‌تر‬ ‫نمایش مطالعه نمایید‪.‬‬
‫به عقب اتومبیل شناسایی شود‪ ،‬سپر عقب به همراه سه‬ ‫هنگامی که هیچ مانعی در دامنه شناسایی شده وجود‬ ‫حداکثر مصرف سوخت متوسط بصورت ‪ 25/۵‬لیتر‬
‫ردیف خط تیره‌ی روشن در صفحه نمایان می‌شوند و‬ ‫ندارد و یا فاصله آن بیش از ‪ 1/۵‬متر است‪ ،‬تنها سپر‬ ‫در ‪ 100‬کیلومتر نمایش داده شده است‪ .‬هنگامی که‬
‫صدای زنگ هشدار نیز به مدت طوالنی شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫عقب اتومبیل در صفحه نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫صدای آالرم توسط چراغ هشدار درجه میزان سوخت‬
‫در صورتیکه مکانیزم رادار با اختالل موجه شده و سه‬ ‫بر روی ابزار ترکیبی ارسال می شود‪ ،‬تنها سه خط تیره‬
‫ردیف خط تیره روشن همواره در صفحه نمایش نمایان‬ ‫کوتاه بصورت ‪ ---‬برای مسافت قابل رانندگي با سوخت‬
‫شود باید هرچه سریع‌تر برای رفع عیب سیستم به‬ ‫موجود در باک نمایش داده می‌شود‪.‬‬
‫نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫پس از اینکه سیگنال کنترل سرعت هوشمند توسط‬
‫سیستم بر روی صفحه نمایش "‪"Cruise Control‬‬
‫هنگامی که مانعی در فاصله ‪ 60‬سانتی متر تا ‪ 1/۵‬متری‬ ‫دریافت می‌شود‪ ،‬عبارت چند کاره ظاهر خواهد شد‪ ،‬در‬
‫عقب اتومبیل شناسایی شود‪ ،‬سپر عقب بهمراه یک‬ ‫غیر اینصورت چیزی نمایش داده نخواهد شد‪.‬‬
‫ردیف خط تیره‌ی روشن در صفحه نمایان می‌شوند‪.‬‬ ‫هنگامی که سرعت اتومبیل کمتر از ‪ 30‬کیلومتر بر‬
‫نشانگر پایین نیاوردن اهرم ترمز دستی‬ ‫ساعت می‌باشد‪ ،‬یا هنگامی که اتومبیل در حال دنده‬
‫هنگامی که سرعت اتومبیل فراتر از ‪ 5‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫عقب رفتن است‪ ،‬مصرف سوخت لحظه‌ای بر روی صفحه‬
‫است و اهرم ترمز دستی بصورت کامل یا جزیی پایین‬ ‫نمایش‪ ،‬نمایش داده نخواهد شد‪.‬‬
‫آورده نشده باشد‪ ،‬عبارت فوق در صفحه نمایش نمایان‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫هنگامی که مانعی در فاصله ‪ 30‬سانتی‌متر تا ‪60‬‬
‫بالفاصله پس از اینکه اهرم پایین آورده شود و یا سرعت‬ ‫نکته‬
‫اتومبیل کمتر از ‪ 5‬کیلومتر بر ساعت شود‪ ،‬پیام هشدار‬ ‫سانتی‌متری عقب اتومبیل شناسایی شود‪ ،‬سپر عقب‬ ‫هنگامی که سه ردیف خط تیره روشن در صفحه‬
‫از روی صفحه پاک خواهد شد‪.‬‬ ‫بهمراه دو ردیف خط تیره‌ی روشن در صفحه نمایان‬ ‫نمایــش ظاهر شــد‪ ،‬از حرکت به ســمت عقب‬
‫می‌شوند‪.‬‬ ‫خودداری نمایید‪.‬‬

‫‪77‬‬
‫غربیلک فرمان‬

‫‪ : D‬تنظیم صدا‬
‫برای افزایش صدا می‌بایست دکمه ‪ +‬که در قسمت باالی‬
‫‪ C ،B‬و ‪ D‬دکمه‌های کنترل هستند که بر روی غربیلک‬
‫فرمان تعبیه شده‌اند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ VOL‬تعبیه شده است را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ : B‬انتخاب حالت‬
‫برای کاهش صدا می‌بایست دکمه ‪ -‬که در قسمت باالی‬ ‫با فشردن این کلید می توانید بین ‪ 4‬حالت مختلف شامل‬
‫پایین ‪ VOL‬تعبیه شده است را فشار دهید‪.‬‬ ‫سه منبع صوتی‪ ،‬کارت حافظه‪ ،‬یو اس بی‪ ،‬و رادیو حرکت‬
‫نموده و تغییر حالت دهید‪ .‬اگر کارت حافظه‪ ،‬منبع صوتی‬
‫و یو اس بی در سیستم صوتی قرار نداشته باشند‪ ،‬با تغییر‬
‫به این حاالت عکس‌العملی از سیستم دریافت نخواهد شد‪.‬‬
‫‪ : C‬جستجو‬
‫برای جســتجو بین ایســتگاه‌های رادیویی (به ســمت‬
‫ایستگاه‌های باالتر) می‌بایست دکمه ‪ +‬که در باالی دکمه‬ ‫‪ A‬بوق‬
‫‪ S‬تعبیه شده است را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪‌ eek‬‬ ‫با فشار دادن پد وسط غربیلک فرمان‪ ،‬بوق اتومبیل به صدا‬
‫برای جســتجو بین ایســتگاه‌های رادیویی (به ســمت‬ ‫در خواهد آمد‪.‬‬
‫ایســتگاه‌های پایین‌تر) می‌بایســت دکمه ‪ -‬که در پایین‬ ‫عملکرد بوق اتومبیل ارتباطی به موقعیت سوئیچ نداشته و‬
‫دکمه ‪ ‌Seek‬تعبیه شده است را فشار دهید‪.‬‬ ‫مجزا عمل می‌کند‪ ،‬مگر اینکه باتری اتومبیل خالی باشد‪.‬‬
‫پس از یافتن ایستگاه مورد نظر‪ ،‬جستجو را متوقف کرده و‬ ‫استفاده از بوق اتومبیل تنها در موارد زیر جایز است‪:‬‬
‫اجازه دهید رادیو در این ایستگاه به پخش برنامه بپردازد‪.‬‬ ‫• خطری در نزدیکی اتومبیل وجود داشته باشد‪.‬‬
‫در حالت کارت حافظه و یو اس بی‪:‬‬ ‫• یک دوچرخه سوار یا عابر از محل مخصوص خود خارج‬
‫برای پخش فايل صوتي بعدی می‌بایســت دکمه ‪ +‬که در‬ ‫شده و وارد جاده شوند‪.‬‬
‫قسمت باالی ‪ Seek‬تعبیه شده است را فشار دهید‪ .‬برای‬ ‫• اتومبیــل در حــال حرکت در محل‌هایی با شــرایط‬
‫پخش فايل صوتي قبلی می‌بایست دکمه ‪ -‬که در قسمت‬ ‫جاده‌ای نامعلوم باشد‪.‬‬
‫پایین ‪ Seek‬تعبیه شده است را فشار دهید‪.‬‬ ‫در اســتفاده از بوق اتومبیل‪ ،‬لطفا به مقررات راهنمایی و‬
‫رانندگی توجه نمایید‪.‬‬

‫‪78‬‬
‫باربند مدل ‪H30 CROSS‬‬

‫‪1‬‬ ‫• اجســام را به نحوی روی سقف قرار دهید که بار بطور‬


‫مســاوی در قسمت‌های مختلف تقســیم شود و از‬
‫نکته‬
‫حداکثر باری که بر باربند اتومبیل وارد می شــود‬ ‫سنگین شدن یک ضلع سقف جلوگیری شود‪.‬‬
‫نباید از ‪ 20‬کیلوگرم تجــاوز کند‪ .‬حداکثر ارتفاع‬ ‫• قسمتی از جسم مورد نظرکه دارای وزن بیشتری است‬
‫جســم موضوع حمل نیز نباید از ‪ 40‬ســانتی‌متر‬ ‫می‌بایست به نحوی روی سقف قرار گیرد که تا جای‬
‫تجاوز نماید‪( .‬به اســتثنای قاب حمل دوچرخه)‪.‬‬ ‫ممکن به مرکز سقف اتومبیل نزدیک باشد‪.‬‬
‫اگرارتفاع جسم از این مقدار تجاوز کند‪ ،‬با در نظر‬ ‫• اجســام را با طناب محکم برروی ســقف ببندید‪ .‬اگر‬
‫گرفتن موقعیت و شــرایط جاده‪ ،‬سرعت رانندگی‬
‫خود را کنترل نمایید تا از بروز آســیب به باربند‬ ‫جسم بیش از حد بزرگ بود باید پارچه‌ای پرچم مانند‬
‫جلوگیری نموده و ایمنی رانندگی را حفظ نمایید‪.‬‬ ‫برای دید سایرین در انتهای جسم نصب نمایید‪.‬‬
‫• پس از بارگیری اجســام‪ ،‬میزان مقاومت به قدرت باد‬
‫افزایــش می‌یابد و مرکز ثقل اتومبیل تغيير مي‌يابد‪.‬‬ ‫باربند‬
‫در این شرایط احتیاط را بیش از پیش رعایت نمایید‬ ‫نصب میله‌های پشــتیبان عرضی بر روی سقف اتومبیل‬
‫و در نظر داشته باشید موقعیت پایداری اتومبیل در‬ ‫صرف نظر از اینکه چه جســمی قرار است بر روی سقف‬
‫معرض تغییر است‪.‬‬ ‫حمل شــود (مانند قاب دوچرخه یا حامل چوب اسکی)‬
‫• هنگامــی که حمل به اتمام رســید‪ ،‬فــورا میله‌های‬ ‫الزامی است‪.‬‬
‫پشتیبان عرضی را که بر روی باربند نصب کرده بودید‬ ‫نصب و حمل اجســام در نقاطی به غیر از سقف اتومبیل‬
‫باز نمایید‪.‬‬ ‫ممنوع است‪.‬‬
‫هنگامی که اجســام با طول و عرض بیش از اندازه حمل‬
‫می‌نمایید الزم است به قوانین راهنمایی و رانندگی منطقه‬ ‫توصیه‌های الزم‬
‫نکته‬ ‫توجه نمایید‪.‬‬ ‫• بــرای جلوگیری از ایجاد هرگونه خط و خش بر روی‬
‫مــدل ‪ H30 CROSS‬بــا طراحــی خطوط‬ ‫ســقف اتومبیل‪ ،‬به هنگام حمل اشــیا روی سقف‬
‫متقاطع با طراحی شاسی بلند و شمایل اسپورت‬ ‫اتومبیل توجه نمایید اجسام با سقف اتومبیل تماس‬
‫عرضه شــده اســت‪ .‬بهر حال در موقعیت واقعی‬
‫رانندگــی‪ ،‬دقت و توجه الزم را مبذول داشــته و‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬همچنین دقت نمایید اجسام به نحوی‬
‫از رانندگی در مسیرهای خارج از جاده خودداری‬ ‫روی سقف قرار گیرند که آنتن اتومبیل آسیب نبیند‪.‬‬
‫نمایید تا سالمت اتومبیل حفظ شود‪.‬‬

‫‪79‬‬
‫دسته راهنما‬

‫بصورت خودکار در راســتای غربیلــک فرمان مجددا به‬


‫حالت اولیه خود باز خواهد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫چراغ راهنمای تغییر مسیر بین خطوط‬
‫به منظور فعال کردن چراغ های راهنما برای تغییر مسیر‬
‫بین خطوط جاده‪ ،‬می بایســت دسته راهنما را به آرامی‬
‫در جهت مربوطه فشار دهید‪.‬‬
‫بــرای تغییر خط به ســمت چپ‪ ،‬دســته راهنما را به‬
‫آرامی به ســمت پایین فشار دهید اما اجازه ندهید اهرم‬
‫از محدوده مشــخص شــده عبور کنــد‪ ،‬در این حالت‪،‬‬
‫چراغ هشدار خطر‬ ‫چراغ‌های راهنمای ســمت چپ پس از سه بار چشمک‬ ‫هشدار چراغ جلو‬
‫با فشردن دکمه مشخص شده در تصویر تمامی چراغ‌های‬ ‫زدن بطور خودکار خاموش خواهند شد‪.‬‬ ‫پس از اینکه اهرم دســته راهنما یکبار به سمت باال در‬
‫راهنما بطور همزمان بصورت چشــمک‌زن در خواهند‬ ‫برای تغییر خط به سمت راست‪ ،‬دسته راهنما را به آرامی‬ ‫جهت بدنه غربیلک فرمان فشار داده شود‪ ،‬نور باال روشن‬
‫آمد‪.‬‬ ‫به سمت باال فشار دهید اما اجازه ندهید اهرم از محدوده‬ ‫شده و با رها کردن اهرم‪ ،‬نور باال خاموش خواهد شد‪.‬این‬
‫اســتفاده از چراغ خطر تنها در موارد وجود خطر مانند‬ ‫مشــخص شــده عبور کند‪ ،‬در این حالــت‪ ،‬چراغ‌های‬ ‫مکانیزم حتی در صورتی که سوئیچ اتصال نداشته باشد‬
‫موارد پارک اضطراري و رانندگی در شرایط غیر معمول‬ ‫راهنمای سمت راست پس از سه بار چشمک زدن بطور‬ ‫نیز عمل می‌کند‪.‬‬
‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫خودکار خاموش خواهند شد‪.‬‬
‫دکمه چراغ خطر حتی در مواقعی که سوئیچ قطع است‬ ‫دکمه چراغ راهنما‬
‫کار می‌کند‪.‬‬ ‫بــرای فعال کــردن چراغ‌های راهنماي ســمت چپ و‬
‫اگر چراغ هشدار خطر روشن باشد‪ ،‬عملکرد مورد انتظار‬ ‫گردش به چپ‪ ،‬اهرم را به سمت پایین فشار دهید‪.‬‬
‫چراغ‌های راهنما موقتا اعمال نمی‌شود‪( .‬به این علت که‬ ‫برای فعال کردن چراغ‌های راهنماي ســمت راســت و‬
‫تمامی چراغ‌های راهنما بطور همزمان در حال چشمک‬ ‫گردش به راست‪ ،‬اهرم را به سمت باال فشار دهید‪.‬‬
‫زدن هستند‪).‬‬ ‫به هنگام رانندگی‪ ،‬برای روشن کردن چراغ‌های راهنما‪،‬‬
‫دسته راهنما را به جهت مورد نظر فشار دهید تا چراغ‌ها‬
‫روشن شوند‪ ،‬پس از گردش مشاهده خواهید کرد اهرم‬

‫‪80‬‬
‫سوئیچ چراغ‌ها‬

‫‪1‬‬ ‫نکته‪ :‬تنها در روزهای مه آلود‪ ،‬بارانی و برفی‪ ،‬از چراغ‌های‬


‫مه‌شکن استفاده نمایید‪.‬‬
‫هشدار خاموش نکردن چراغ‌ها‬
‫اگر ســوئیچ را در حالتی که چراغ ها روشــن مانده‌اند‬
‫درآورید‪ ،‬هشــدار به مدت ‪ 30‬ثانیــه به صدا در می‌آید‪.‬‬
‫هنگامی که چراغ‌ها خاموش شده و یا سوئیچ مجددا َ باز‬
‫شود‪ ،‬صدای هشدار قطع خواهد شد‪.‬‬
‫نور تأخیری عملکرد‬
‫نور تأخیری با یکبار فشــردن دکمــه قفل روی ریموت‬
‫کنترل خاموش خواهند شــد‪ .‬بهر حــال چراغ‌ها بطور‬
‫خودکار پس از ‪ ۱۵‬ثانیه خاموش خواهند شد‪.‬‬
‫بدرقه راننده در تاريکي‬ ‫سوئیچ چراغ مه شکن (حلقه ‪)B‬‬ ‫سوئیچ المپ (حلقه ‪)A‬‬
‫به منظور روشن شدن مسير حرکت سرنشين خودرو در‬ ‫خاموش کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو‪ /‬عقب‬ ‫خاموش کردن تمامی چراغ‌ها‬
‫شب و افزايش ايمني و عدم برخورد احتمالي با موانع از‬
‫حلقه ‪ B‬را بچرخانید‪.‬‬ ‫حلقه ‪ A‬را بچرخانید‪.‬‬
‫اين قابليت مي‌توان استفاده نمود‪.‬‬
‫روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو‬ ‫روشن کردن چراغ‌های جلو و نور پشت آمپر‬
‫پس از رانندگي در شــب و اقدام به توقف و ترک خودرو‬
‫براي فعال‌ســازي ‪ Follow me home‬ابتدا الزم است‬ ‫تنهــا هنگامی که چراغ‌های جلو‪ ،‬نــور پایین یا نور باال‬ ‫چرخاندن حلقه ‪ A‬را ادامه دهید‪.‬‬
‫مراحل زير انجام گردد پس از توقف خودرو‪:‬‬ ‫روشن است‪ ،‬شما می‌توانید چراغ‌های مه‌شکن را روشن‬ ‫روشن کردن نور پایین‪ /‬نور باال‬
‫‪ -1‬چراغ‌هــا خاموش گردد (در صورتــي که به هنگام‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫دسته راهنما را به سمت راننده بکشید تا نور پایین را به‬
‫رانندگي چراغ‌ها خاموش بوده باشــد الزم است در اين‬ ‫چرخاندن حلقه ‪ B‬را ادامه دهید‪.‬‬ ‫نور باال تبدیل کنید‪.‬‬
‫مرحله يکبار روشن خاموش گردد)‬ ‫روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب‬
‫‪ -2‬موتور خاموش گردد‪.‬‬
‫‪ -3‬دســته راهنما ابتدا به ســمت باال تغيير حالت داده‬ ‫هنگامی که چراغ‌های جلــو را خاموش می‌کنید‪ ،‬حلقه‬
‫سپس به حالت اوليه برگردد‪.‬‬ ‫‪ B‬که به منظور روشــن کردن چراغ‌های مه شکن جلو‬
‫‪ -4‬خروج سرنشين و بستن کليه دربها‬ ‫و عقب تعبیه شــده است نیز متعاقبا می چرخد و بطور‬
‫‪ -5‬قفل کردن خودرو بوســيله کنتــرل از راه دور الزم به‬ ‫خودکار چراغ‌های مه‌شکن عقب را خاموش می‌کند و به‬
‫توضيح اســت که با فعال‌ســازي اين قابليت چراغ‌هاي‬
‫راهنماروشــن شــده و پس از گذشــت زمان ‪ 15‬ثانيه‬ ‫سمت چراغ‌های مه‌شکن جلو قرار می‌گیرد‪.‬‬
‫خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫سوئیچ برف پاک کن‬

‫برود‪ ،‬برف پاک‬ ‫اهرم بطور خودکار به سمت عالمت‬


‫کن سه چرخش داشته و سپس بطور اتوماتیک به حالت‬
‫‪1‬‬
‫حرکت متناوب می‌رود‪.‬‬
‫در صورتــی که تیغه‌های بــرف پاک‌کن قادر به حرکت‬
‫معمول خود نباشــند‪ ،‬ممکن اســت روشن کردن برف‬
‫پاک‌کن به نوار الستیکی تیغه های برف پاک کن‪ ،‬موتور‬
‫برف پاک‌کن و ســایر قطعات آسیب برساند‪ .‬در روزهای‬
‫غیر بارانی‪ ،‬می‌بایســت برف پاک‌کن را بهمراه اســپری‬
‫مایع شیشه‌شوی استفاده نمایید تا از بروز هرگونه خط‬
‫و خش روی شیشــه و آسیب به نوار الستیکی تیغه‌های‬
‫برف پاک‌کن‪ ،‬ناشی از خشک کار کردن‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫سوئیچ برف پاک کن شیشه عقب‬ ‫اهرم برف پاک کن شیشه جلو‬
‫در مواقــع باران خفیف نیز می‌بایســت برف پاک‌کن‌ها‬ ‫(مدل ‪)H30 CROSS‬‬ ‫(‪ )0‬توقف‬
‫بهمراه مایع شیشه‌شوی استفاده شوند‪.‬‬ ‫حلقه ‪ C‬تعبیه شــده بــر روی اهرم را به ســمت جلو‬ ‫(‪ )1‬برف پاک‌کن متناوب‬
‫فعال کردن اســپری شیشه‌شــوی در صورتی که مایع‬ ‫برســد‪ ،‬ســپس برف‬ ‫بچرخانیــد تــا بــه عالمت‬ ‫(‪ )2‬حرکت نرمال برف پاک‌کن‬
‫شیشه‌شوی آن به اتمام رسیده باشد جایز نیست‪.‬‬ ‫پاک‌کن‌های شیشه عقب بصورت متناوب فعال خواهند‬ ‫(‪ )3‬حرکت سریع برف پاک‌کن‬
‫شد‪.‬‬ ‫(‪ )4‬حرکت تــک چرخه‌ای برف پاک‌کن‪ ،‬یکبار اهرم را‬
‫بچرخانید‪،‬‬ ‫هنگامی که حلقه را به ســمت عالمت‬ ‫به ســمت پائين فشار دهید تا برف پاک‌کن حرکت تک‬
‫حرکت برف پاک‌کن متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫چرخه‌ای داشته باشد‪.‬‬

‫نکته‬ ‫دکمه شیشه‌شوی شیشه عقب‬ ‫سوئیچ شیشه‌شوی شیشه جلو‬


‫در روزهای بســیار ســرد‪ ،‬قبل از اســتفاده از برف‬ ‫(مدل ‪)H30 CROSS‬‬ ‫اهــرم کنترل برف پاک‌کن را به ســمت غربیلک فرمان‬
‫پاک‌کن ابتدا اطمینان حاصل نمایید برف پاک‌کن‌ها‬ ‫حلقه ‪ C‬را به ســمت جلــو بچرخانید تا به عالمت‬ ‫بکشید‪ ،‬سپس مشــاهده خواهید کرد مایع شیشه‌شوی‬
‫قادر به حرکت هســتند‪ .‬در صورت مشاهده برف یا‬
‫یخ بر روی تیغه‌های برف پاک‌کن‪ ،‬ابتدا محل را پاک‬ ‫برســد‪ ،‬سپس مشاهده خواهید کرد شیشه‌شوی و برف‬ ‫روی شیشه جلو اسپری و برف پاک‌کن فعال خواهد شد‪.‬‬
‫نمایید ســپس اقدام به روشن کردن برف پاک‌کن‬ ‫پاک‌کن بصورت همزمان فعال خواهند شد‪ ،‬برای متوقف‬ ‫پس از توقف اســپری مایع شیشه‌شوی‪ ،‬برف پاک‌کن‌ها‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫کردن اسپری شیشه‌شوی اهرم را رها کنید‪ .‬هنگامی که‬ ‫سه چرخش خواهند داشت‪.‬‬

‫‪82‬‬
‫سوئیچ ضد سرقت‬

‫‪1‬‬ ‫َ‪ : A‬وضعيت استفاده از تجهيزات‬


‫اگر سوئیج اتومبیل در این حالت باشد‪ ،‬تجهیزات اتومبیل‬
‫کار می‌کنند و چراغ شارژ باتری روشن خواهد شد‪.‬‬
‫‪ : M‬وضعيت سوئيچ باز‬
‫در ایــن حالت‪ ،‬نور پشــت زمینه آمپر روشــن بوده و‬
‫چراغ‌های راهنما (به شرح زیر) یا چراغ هشدار چند ثانیه‬
‫ظاهر می‌شــوند و خاموش می‌شــوند‪ :‬چراغ ايموباليزر‪،‬‬
‫چراغ ترمز ضد قفل‪ ،‬چراغ هشدار کیسه هوا‬
‫اگر چراغ ايموباليزر خاموش شود‪ ،‬شما قادر به راه‌اندازی‬
‫موتور اتومبیل خواهید بود‪.‬‬
‫‪ : ST‬موقعیت قفل غربیلک فرمان‬
‫بازکردن قفل‪ :‬همزمان با چرخاندن ســوئیچ اتومبیل‬
‫به ســمت موقعیت باز کردن قفل فرمان‪ ،‬به آهســتگی‬
‫نکته‬ ‫چراغ‌های هشدار به شرح زیر می بایست قبل از راه‌اندازی‬ ‫غربیلک فرمان را به سمت چپ و راست بچرخانید‪.‬‬
‫‪ : D‬موقعیت استارت‬ ‫موتور روشن شوند‪:‬‬ ‫قفل کردن‪ :‬هنگامی که اتومبیل کامال متوقف شد‪ ،‬اهرم‬
‫بالفاصله پس از راه‌اندازی موتور می‌بایست سوئیچ را‬ ‫چراغ هشدار سطح روغن موتور‪ ،‬چراغ شارژ باتری‪ ،‬چراغ‬ ‫ترمز دستی را تا باالترین حد ممکن باال بکشید‪ ،‬سوئیچ‬
‫از ایــن حالت رها کنید تا بطور خودکار به موقعیت‬ ‫هشــدار ترمز دستی‪ ،‬چراغ هشدار ‪ ، EPS‬چراغ هشدار‬ ‫را درآورید و غربیلک فرمان را به آهستگی حرکت دهید‬
‫‪ M‬بازگردد‪.‬‬ ‫عدم عملکرد موتور و چراغ هشــدار عدم بستن کمربند‬ ‫تــا اطمینان حاصل نمایید غربیلک فرمان قفل شــده‬
‫ایمنی راننده‪.‬‬ ‫است‪.‬‬
‫ســوئیچ را به حالت ‪ A‬و ‪ St‬بــرده‪ ،‬یکی از درب‌های‬
‫اتومبیل را بدون درآوردن ســوئیچ باز نمایید‪ ،‬ســپس‬
‫مشاهده خواهید کرد صدای هشدار به مدت ‪ 20‬ثانیه به‬
‫نکته‬ ‫صدا در خواهد آمد‪ ،‬ســپس با در آوردن سوئیج و بستن‬
‫هنگامی که اتومبیل روشن است هرگز سوئیچ را به‬ ‫درب مشاهده خواهید کرد صدای هشدار قطع می‌شود‪.‬‬
‫حالت ‪( START‬استارت) نچرخانید‪.‬‬

‫‪83‬‬
‫راه اندازی موتور‬

‫اطمینــان حاصل نمایید اهرم تغییــر دنده در حالت ‪N‬‬


‫(در اتومبیل‌هــای دنده دســتی) و حالــت ‪ P‬یا ‪( N‬در‬
‫‪1‬‬
‫اخطار‬
‫تــا زمانی کــه اتومبیل بــه حالت پایدار پارک نشــده‬
‫اتومبیل‌های دنده اتوماتیک) است‪.‬‬
‫اســت هرگز اقدام به درآوردن سوئیچ نفرمایید‪ ،‬در غیر‬
‫اینصــورت‪ ،‬خطر این وجود دارد که فرمان قفل شــده‬ ‫راه‌اندازی موتور در حالت سرد‬
‫و یا برخی ابــزار ایمنی از کار بــاز مانند‪ .‬برای حصول‬ ‫قبل از راه‌اندازی موتور‪ ،‬هرگز پدال گاز را به سمت جلو یا‬
‫اطمینان از بوســتر ترمزها و بوســتر غربیلک فرمان‪ ،‬از‬ ‫عقب فشار ندهید‪.‬‬
‫هرگونه حرکت اتومبیــل در حالتی که موتور خاموش‬ ‫برای فعال کردن استارتر‪ ،‬سوئیچ را بچرخانید تا هنگامی‬
‫است جدا پرهیز نمایید‪.‬‬ ‫که موتور راه‌اندازی شــود‪ .‬پس از آن‪ ،‬فورا سوئیج را رها‬
‫کنید تا بطور خودکار به حالت مناســب بازگردد‪( .‬هرگز‬
‫بیش از ‪ 10‬ثانیه اصرار به استارت زدن نفرمایید‪).‬‬
‫در اتومبیل‌های مجهز به سیســتم انتقال قدرت دستی‪،‬‬
‫اخطار‬ ‫اگر دمای موتور زیر صفر درجه باشد‪ ،‬کالچ پدال را فشار‬
‫برای جلوگیری از مسمومیت های ناشی از خروج گازهای‬ ‫دهید تا در نتیجه مقاومت رانشــی موتور را کاهش داده‬
‫سمی اتومبیل‪ ،‬هرگز طوالنی مدت در محیط‌های بسته‬ ‫و عملیات راه‌اندازی موتور را تســهیل بخشــید‪ .‬پس از‬
‫یا دارای تهویه نا مناسب اتومبیل را روشن نگذارید‪.‬‬ ‫راه‌اندازی موتور‪ ،‬پدال کالچ را به آرامی رها کنید‪.‬‬

‫‪84‬‬
‫آینه‌ها‬

‫‪1‬‬

‫مه‌زدای شیشه عقب می‌باشد‪.‬‬ ‫آینه جانبی برقی‬ ‫آینه جلو‬


‫همانطور که در تصویر مشــاهده می‌کنید قاب آینه‌های‬ ‫ابتدا انتخاب نماییــد قصد تنظیم کدام آینه را دارید‪1 .‬‬ ‫آینه را با دست گرفته و در موقعیت مناسب با دید کافی‬
‫جانبی بصورت کروی می‌باشــد تا میــدان دید کافی و‬ ‫یا ‪2‬‬ ‫آن را تنظیــم نمایید‪ .‬گیره کوچکــی که در پایین آینه‬
‫وسیعی ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫(‪ )1‬آینه جانبی سمت راننده (دکمه تنظیم را به سمت‬ ‫تعبیه شده است دارای دو کاربرد به شرح زیر می‌باشد‪:‬‬
‫اجسام از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند‪ ،‬چرا‬ ‫چپ حرکت دهید‪).‬‬ ‫• موقعیت روز (با گیره به سمت جلو)‬
‫که فاصله اجســام که در آینه مشاهده می‌کنید دورتر از‬ ‫(‪ )2‬آینه جانبی سمت شاگرد (دکمه تنظیم را به سمت‬ ‫• موقعیت شب (با گیره به سمت عقب)‬
‫فاصله واقعی آنهاست‪ .‬بنابراین‪ ،‬فاصله اجسام را بدرستی‬ ‫راست حرکت دهید‪).‬‬ ‫برای تغییــر موقعیت و حالت آینه با اســتفاده از گیره‬
‫تخمین بزنید‪.‬‬ ‫با فشار دادن قسمت هاي مختلف دکمه تنظیم ‪ ،A‬قادر‬ ‫کوچکی که در زیر قاب آینه تعبیه شده است می‌بایست‬
‫خواهیــد بود آینه‌های جانبــی را به چهار جهت تنظیم‬ ‫گیره را به آرامی با دســت به ســمت جلو یا عقب فشار‬
‫اخطار‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫دهید‪.‬‬
‫بــه منظور حفظ ایمنی در طول رانندگی هرگز اقدام به‬ ‫پس از اعمال تنظیمات الزم‪ ،‬کلیــد انتخاب آینه را در‬
‫تنظیم آینه‌های جانبی ننمایید‪.‬‬ ‫حالت وسط قرار دهید‪.‬‬
‫پــس از پارک اتومبیل‪ ،‬در صورت لزوم قاب آینه‌ها را به‬
‫ســمت داخل تا نمایید‪ .‬قبل از رانندگی حتما قاب آینه‬ ‫مکانیزم یخ‌زدا و مه‌زدای آینه‌های جانبی‬
‫را مجددا باز نمایید‪.‬‬ ‫ایــن عملکرد همزمان و متصل به عملکردهای یخ زدا و‬

‫‪85‬‬
‫تنظیم چراغ‌های جلو‬

‫اگر اتومبیل در حال راندن در جاده‌های دارای برآمدگی‬


‫باشد‪ ،‬چراغ‌های جلو شــما ممکن است مستقیما روی‬ ‫‪1‬‬
‫آینه داخلی یا آینه‌های جانبی اتومبیل روبرو یا شیشــه‬
‫جلو اتومبیلی که از جلو به ســمت شما در حال حرکت‬
‫است تابش نماید که این امر زاویه دید رانندگان دیگر را‬
‫مختل خواهد کرد‪.‬‬
‫اگر مایل بودید چراغ‌های خود را به جهت مناســب نور‬
‫تنظیم نمایید می‌بایســت اینکار را بــا چرخاندن کلید‬
‫مذکور انجام دهید‪ .‬در واقع با باال رفتن شــماره شاخص‬
‫اعداد تعبیه شده بر روی دکمه تنظیم‪ ،‬زاویه محور نوری‬
‫چراغ‌های پایین‌تر می‌آید‪ .‬بطور مثال به جدول زیر توجه‬
‫فرمایید‪:‬‬ ‫دکمه تنظیم ارتفاع نور پایین چراغ های جلو‬ ‫تنظیم چراغ‌های جلو‬
‫هنگامیکه ســوئیج اتومبیل در حالــت ‪ ON‬قرار دارد و‬ ‫زاویه نور پایین چراغ‌های جلو را بر اســاس بار اتومبیل‬
‫بار در صندوق عقب مکان دکمه تنظیم‬ ‫تعداد سرنشینان‬ ‫چراغ‌های جلو روشــن اســت‪ ،‬عملکرد تنظیــم ارتفاع‬ ‫تنظیم نمایید تا به میزان نور بهینه دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫چراغ‌هــای نور پایین قابليت اجرا خواهد داشــت‪ .‬حال‬
‫‪۰‬‬ ‫بدون بار‬ ‫فقط راننده‬ ‫قادر خواهید بود بر اساس موقعیت رانندگی‪ ،‬محور نوری‬
‫‪۰‬‬ ‫بدون بار‬ ‫دو نفر در صندلی‌های جلو‬ ‫چراغ‌های جلو را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫اگر در اتومبیل ســاک یا چمدان بســیار سنگین وجود‬
‫دو نفر در صندلی‌های جلو‬
‫‪۱‬‬ ‫بدون بار‬ ‫نداشــته یا اتومبیل در ســطح صاف و همــوار در حال‬
‫سه نفر در صندلی‌های عقب‬
‫حرکت اســت‪ ،‬می‌توانید حالت معمــول (‪ )0‬را انتخاب‬
‫دو نفر در صندلی‌های جلو‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫‪۲‬‬ ‫بار کامل‬
‫سه نفر در صندلی‌های عقب‬ ‫اگر تعداد سرنشــینان و بار ساک‌ها و چمدان‌های داخل‬
‫‪۳‬‬ ‫بار کامل‬ ‫فقط راننده‬
‫اتومبیل تغییر کند‪ ،‬محور نــوری چراغ‌های جلو ر اباید‬
‫کمی باالتر از حالت نرمال قید شده در باال تنظیم نمود‪.‬‬

‫‪86‬‬
‫‪2‬‬ ‫رانندگی‬

‫سیستم انتقال قدرت ‪۸۸ ...............................................................................‬‬


‫فرمان برقی* ‪۹۴..............................................................................................‬‬
‫سیستم ترمز ‪۹۵ .............................................................................................‬‬
‫سيستم هشدار موانع عقب* ‪۹۷ ....................................................................‬‬
‫دوربین دید عقب* ‪۹۸ ...................................................................................‬‬

‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪87‬‬
‫سیستم انتقال قدرت‬

‫نکته‬

‫‪2‬‬
‫هنگامــی که اتومبیل مجهز به رادار عقب به حالت‬
‫دنده عقب می رود‪ ،‬صدای بیپ هشدار رادار یکبار به‬
‫گوش خواهد رسید‪.‬‬

‫نکته‬
‫بــرای اجتناب از ایجاد اختالل در سیســتم انتقال‬
‫قدرت‪ ،‬شیار راهنمای روی صفحه کنترل سیستم‬
‫انتقال قدرت اتوماتیک را از ورود اجســام خارجی‬
‫نظیر ســکه ها و دانه های میوه و همچنین مایعات‬ ‫سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (دنده اتوماتیک)‬ ‫سیستم انتقال قدرت دستی‬
‫مانند آب و آبمیوه محافظت نمایید‪.‬‬ ‫تنهــا زمانی که اهرم تعويض دنــده اتوماتیک در حالت‬ ‫این سیستم مجهز به ‪ 5‬دنده جلو و ‪ 1‬دنده عقب می‌باشد‪.‬‬
‫پارک (‪ )P‬یا خالص (‪ )N‬قرار دارد‪ ،‬شــما قادر خواهید‬ ‫به هنگام تعویــض دنده‪ ،‬پــدال کالچ را تا آخرین حد‬
‫بود موتور را راه‌اندازی نمایید‪.‬‬ ‫بفشارید‪ ،‬و پس از تعویض دنده‪ ،‬آن را به آرامی رها کنید‪.‬‬
‫هنگامی که اهرم تعويض دنده در حالت دنده‌های دیگر‬ ‫بــه هنگام رانندگی‪ ،‬پای خود را تمامی مدت روي پدال‬
‫نکته‬
‫اهرم دنده اتوماتیک اتومبیل شما مجهز به مکانیزم قفل‬ ‫قرار دارد‪ ،‬سیســتم مکانیزم قفل ایمنی داخلی‪ ،‬جریان‬ ‫کالچ نگذاريد این کار به راحتی ســبب خرابی سیستم‬
‫در حالت دنده ‪ P‬می‌باشد‪ ،‬بنابراین هنگامی که اهرم دنده‬ ‫مدار جرقــه را قطع می‌کنــد‪ ،‬بنابراین موتور روشــن‬ ‫کالچ می‌شود‪.‬‬
‫اتوماتیک در حالت ‪ P‬قرار دارد‪ ،‬اهرم قفل خواهد شــد‪.‬‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫برای شروع حرکت از دنده ‪ 1‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫در اینصورت با اعمال فشار اهرم را نکشید‪ ،‬بلکه با اعمال‬
‫سوئیج به منظور شناسایی دنده‪ ،‬با فشردن پدال ترمز ابتدا‬ ‫پس از روشن شــدن موتور‪ ،‬پدال ترمز را فشرده و اهرم‬ ‫قبل ار توقف کامل خودرو اهرم تعویض دنده را در حالت‬
‫قفل اهرم را در حالت دنده ‪ P‬باز نمایید‪ ،‬ســپس اقدام به‬ ‫تعویض دنــده را مطابــق نیازمندی واقعــی در حالت‬ ‫دنده عقب قرار ندهید‪ .‬به منظور جلوگیری از ایجاد صدا‬
‫حرکت دادن اهرم نمایید‪.‬‬ ‫اتوماتیک مستقیم (‪ )D‬یا دنده عقب (‪ )R‬قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫و حتی آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت‪ ،‬دنده عقب را‬
‫• دنــده پارک (‪ )P‬تنها زمانی قابل تعویض به دنده‌‌های‬
‫دیگر است که با فشار دادن پدال ترمز‪ ،‬اتومبیل در حالت‬ ‫سپس خودرو پس از رها کردن پدال ترمز قادر به حرکت‬ ‫به آرامی تعویض نمایید‪.‬‬
‫ایست کامل قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬
‫• همــواره قبل از ترک نمودن خــودرو اطمینان حاصل‬
‫نمایید اهرم تعویض در حالت پارک (‪ )P‬قرار دارد‪.‬‬

‫‪88‬‬
‫سیستم انتقال قدرت‬

‫حالت برفی‪ :‬حالت رانندگی نسبتا نرم و آرام برای‬ ‫نمایش د نده در اتومبیل‌های دنده اتوماتیک‬
‫رانندگی در جاده‌های خیس و لغزنده توصیه می‌شود‬ ‫قسمت باالیی صفحه نمایش جلو آمپر بر روی جلو‬
‫چرا که سرعت موتور به هنگام تغییر دنده اتوماتیک در‬ ‫آمپر به منظور نمایش دنده‌های سیستم انتقال قدرت‬
‫‪2‬‬ ‫این حالت نسبتاَ کم است‪.‬‬ ‫اتوماتیک طراحی و تعبیه شده است‪.‬‬
‫پس از انتخاب حالت برفی‪ ،‬چراغ نشانگر " " بر روی‬
‫صفحه ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫حالت رانندگی‬
‫حالت ‪ : O/D‬هنگامی که اهرم دنده در حالت‬ ‫حالتمعمولی‬
‫‪ D‬است‪ ،‬با فشردن این دکمه‪ ،‬سیستم انتقال قدرت‬ ‫این حالت برای رانندگی در تمامی شرایط معمولی‬
‫اتوماتیک با قدرت تمام بطور خودکار به دنده ‪ 3‬خواهد‬ ‫مناسب می‌باشد‪ .‬در این حالت‪ ،‬اگر اتومبیل در‬
‫رفت‪ ،‬اگر این دکمه را هنگامی که سیستم انتقال‬ ‫حالت اقتصادی مناسب در حال حرکت باشد‪ ،‬تمامی‬
‫انتخاب حالت رانندگی‬ ‫قدرت در حالت دنده ‪ 4‬است فشار دهید‪ ،‬اتومبیل دنده‬ ‫چراغ‌های نشانگر روی صفحه خاموش خواهند شد‪.‬‬
‫• دکمه ‪ S‬را فشار دهید‪ ،‬مشاهده خواهید کرد که‬ ‫معکوس کرده و به دنده ‪ 3‬می‌رود‪.‬‬
‫چراغ ‪ S‬بر روی صفحه نمایش داده شده و دنده‬ ‫هنگامی که حالت ‪ O/D‬را انتخاب می‌کنید‪ ،‬نشانگر‬ ‫حالت ورزشی‬
‫به حالت ورزشی می‌رود‪ .‬برای بازگشت به حالت‬ ‫مربوطه در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫این حالت برای رانندگی ورزشی در مسابقات مناسب‬
‫نرمال رانندگی کافیست یکبار دیگر دکمه ‪ S‬را‬ ‫این حالت را می‌بایست هنگامی که از یک سطح‬ ‫است‪ .‬در طول تعویض دنده اتوماتیک ‪،‬سرعت موتور(دور‬
‫فشار دهید‪ • .‬دکمه " " را فشار دهید‪ ،‬مشاهده‬
‫شیب‌دار به سمت پایین در حال رانندگی هستید‬ ‫موتور) نسبتاَ باالست‪ ،‬بنابراین تضمین عملکرد قدرتی‬
‫خواهید کرد چراغ " " در صفحه ظاهر خواهد‬
‫شد و اتومبیل به حالت رانندگی برفی خواهد‬ ‫انتخاب نمایید تا ضمن آن قدرت ترمز موتور افزایش‬ ‫و عملکرد شتاب دار در اولویت است‪ .‬وقتی که حالت‬
‫رفت‪( .‬حالتی که از دنده ‪ 1‬استفاده نمی‌شود‪).‬‬ ‫یابد‪ .‬حالت ‪ O/D‬همچنین در تغییر حاالت مداوم دنده‬ ‫ورزشی انتخاب می شود چراغ نمایشگر"‪ "S‬در صفحه‬
‫حال اتومبیل را در دنده ‪ 2‬راه‌اندازی نمایید‪ ،‬برای‬ ‫از ‪ 3‬به ‪ 4‬جلوگیری می‌کند و این زمانی کاربرد دارد‬ ‫نمایش روشن خواهد شد‪.‬‬
‫بازگشت به حالت نرمال رانندگی کافیست دکمه‬ ‫که در سطح شهر در حال رانندگی هستید و نیازی به‬
‫" " را یکبار دیگر فشار دهید‪.‬‬ ‫سرعت باال و تغییر دنده متناوب ندارید‪.‬‬
‫• با فشردن دکمه ‪ O/D‬مشاهده خواهید کرد نشانگر‬
‫‪ O/D‬بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و‬
‫حالت رانندگی به ‪ O/D‬تغییر پیدا خواهد کرد‪.‬‬
‫برای بازگشت به حالت نرمال رانندگی‪ ،‬کافیست‬
‫یکبار دیگر دکمه ‪ O/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫سیستم انتقال قدرت‬

‫‪ : N‬دنده خالص‬ ‫انتخاب دنده سیستم انتقال قدرت اتوماتیک‬


‫از این دنده هنگامی اســتفاده می شود که راننده قصد‬ ‫‪ : P‬دنده پارک‬
‫نکته‬
‫دارد بــدون ترک خودرو‪ ،‬مدت زمان کوتاهی خودرو را‬ ‫هنگام پارک کردن اتومبیل دقت نمایید اتومبیل را در‬
‫هنگامی که ســرعت دور موتــور اتومبیل فراتر‬
‫از ‪ 4000‬دور در دقیقــه می‌باشــد‪ ،‬اعمال دنده‬
‫متوقف نماید‪.‬‬ ‫حالت پایدار پارک نمایید و سپس دنده را به این حالت‬ ‫‪2‬‬
‫تغییر حالت دهید‪.‬‬
‫معکوس بصورت دستی به هیچ وجه جایز نیست‪.‬‬
‫‪ : D‬دنده مستقیم اتوماتیک‬ ‫حــال اهرم دنده اتوماتیک را بــه حالت ‪ P‬برده و ترمز‬
‫ایــن حالت دنده بــرای راندن نرمال و شــروع حرکت‬ ‫دســتی را کامال باال بکشــید تا از لغزش خودرو حین‬
‫اتومبیــل در هر زمان مورد اســتفاده قــرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫پارک نمودن جلوگیری نمایید‪.‬‬
‫سیســتم انتقال قدرت اتوماتیک‪ ،‬قادر است بر اساس‬
‫شــرایط رانندگی خودرو‪ ،‬تعویض دنده‌های ‪1-2-3-4‬‬ ‫‪ : R‬دنده عقب‬
‫را به صورت خودکار را تشخیص دهد‪.‬‬ ‫موقع دنده عقــب‪ ،‬ابتدا خودرو را به طور کامل متوقف‬
‫نمایید‪ ،‬سپس اهرم تعویض دنده را به حالت دنده عقب‬
‫‪ :2‬دنده ‪2‬‬ ‫ببرید‪.‬‬
‫تعويض دنده اتوماتيک بین دنده ‪ 1‬و ‪ 2‬سیستم انتقال‬ ‫نکته‪ :‬زمانی که خودرو به رادار عقب تجهیز شده باشد‬
‫قدرت وجود دارد‪ .‬از دنده ‪ 2‬هنگامی که استفاده کنید‬ ‫هنگام جا زدن اهرم تعویض دنده در حالت دنده عقب‬
‫که قرار اســت در شــیب طوالنی یا شــرایط جاده‌ای‬ ‫صدای بیپ هشدار آالرم رادار یک بار شنیده می‌شود‪.‬‬
‫ناهموار رانندگی نمایید‪.‬‬

‫‪ :L‬دنده ‪( 1‬دنده سنگین)‬


‫دنده ‪ : L‬برای رانندگی در شــیب‌های تند جاده‌ای با‬
‫سرعت بسیار کم دنده ‪ L‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫نکته‬
‫اســتفاده از دنــده خــاص در حیــن رانندگی‬
‫به منظــور حرکت اتومبیل در ایــن دنده مجاز‬
‫نمی‌باشد‪.‬‬

‫‪90‬‬
‫سیستم ترمز‬

‫عملکرد سیستم ترمز ضد قفل (‪)ABS‬‬ ‫انواع ترمز‬ ‫سیستم ترمز اتومبیل شما دارای دو مدار هیدرولیک‬
‫‪ ABS‬مخفف کلمه التین ‪Anti-lock Brake‬‬ ‫اتومبیل شما از سیستم تقویت کننده خال استفاده می‬ ‫روغن مجزا است که هریک نیروی ترمز یکسانی را بر‬
‫‪ System‬و به معنای سیستم ترمز ضد قفل می‌باشد‪.‬‬ ‫نماید‪ ،‬سیستمی که ضمن آن از خال موتور برای ارتقای‬ ‫روی چرخ‌ها اعمال می‌نمایند‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫برای فعال کردن این سیستم کافیست پدال ترمز را‬ ‫قدرت ترمز بهره گرفته می‌شود‪.‬‬
‫ترمز گرفتن‬
‫فشرده و کمی نگه دارید‪.‬‬ ‫در صورت خاموش بودن موتور‪ ،‬شما هنوز هم قادر‬
‫سیستم ترمز ضد قفل با اعمال نیروی ترمز بر روی‬ ‫خواهید بود با فشردن پدال ترمز اتومبیل را متوقف‬ ‫هنگام رانندگی در صورت عدم لزوم هرگز پای خود‬
‫تمامی چرخ‌ها بطورهمزمان از قفل شدن چرخ‌ها هنگام‬ ‫سازید اما در این حالت برای متوقف کردن اتومبیل‬ ‫را بی مورد روی پدال ترمز نگذارید‪ ،‬در غیر اینصورت‬
‫ترمزهای ناگهانی و جاده‌های صاف و لغزنده جلوگیری‬ ‫نیروی بیشتری الزم بوده و فاصله ترمز افزایش خواهد‬ ‫سیستم ترمز داغ شده و روند ساییدگی دیسک ترمز و‬
‫می‌کند‪.‬‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫لنت‌های ترمز بیشتر شده و همچنین مصرف سوخت‬
‫با محاسبه سرعت گردشی هر چرخ‪ ،‬این سیستم فشار‬ ‫در صورتی که در طول رانندگی موتور با اختالل‬ ‫اتومبیل نیز باال خواهد رفت‪.‬‬
‫روغن ترمز را تنظیم می کند و در نتیجه از سرخوردن‬ ‫مواجه شده و یا خاموش شود‪ ،‬تقویت کننده های ترمز‬
‫اتومبیل به کناره‌ها ناشی از قفل شدن چرخ‌ها جلوگیری‬ ‫کار نکرده و برای فشار پدال ترمز می بایست نیروی‬
‫می‌کند‪.‬‬ ‫بیشتری اعمال نمایید‪.‬‬
‫این سیستم با جلوگیری کردن از قفل چرخ ها به راننده‬
‫اخطار‬
‫کمک می‌نماید فرمان را بهتر کنترل کرده و احتمال سر‬ ‫توصیه هایی برای مواقع خیس شدن ترمزها‬ ‫• زمانی که اتومبیل خاموش است هرگز اقدام به حرکت‬
‫خوردن به کنارها در جاده‌های لغزنده را تا حد بسیار‬ ‫هنگامی که اتومبیل را می‌شویید یا در جاده‌های خیس‬ ‫دادن اتومبیل ننمایید‪.‬‬
‫زیادی کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫اتومبیل را می‌رانید ممکن است ترمزها خیس شوند‪ .‬در‬ ‫• بــرای کند کردن روند ســاییدگی قطعــات ترمز و‬
‫نتیجه‪ ،‬فاصله ترمز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫جلوگیــری از داغی سیســتم ترمز‪ ،‬ســعی کنید در‬
‫برای خشک کردن ترمزها به آرامی هنگامیکه اتومبیل‬ ‫شــیب‌های تند جاده ای با رعایــت اصول مربوطه از‬
‫در سرعت ایمن در حال حرکت است پدال ترمز را‬ ‫دنده معکوس اســتفاده نمایید‪ .‬داغ شــدن سیستم‬
‫بفشارید و با گرم کردن ترمزها آنها را به حالت نرمال‬ ‫ترمز عملکرد سیســتم ترمز را کاهــش داده و باعث‬
‫بازگردانید‪ .‬تا قبل از خشک شدن کامل ترمزها‪ ،‬از‬ ‫می‌شــود اتومبیل از کنترل خارج شود‪ .‬در جاده‌های‬
‫رانندگی با سرعت باال جدا پرهیز نمایید‪.‬‬ ‫هموار نیــز در ترمز گرفتن‪ ،‬افزایش شــتاب و دنده‬
‫معکوس احتیاط نمایید‪ .‬ترمز و شتاب ناگهانی منجر‬
‫به لغزندگی چرخ‌ها و در نتیجه تصادف خواهد شد‪.‬‬

‫‪91‬‬
‫سیستم ترمز‬

‫اگر سوئیج اتومبیل متصل باشد و اهرم ترمز دستی بطور‬


‫کامل یا جزیی خوابانده نشده باشد‪ ،‬چراغ هشدار ترمز‬
‫دستی بر روی صفحه ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫نکته‬
‫هنگامیکه اتومبیل را استارت می‌زنید می‌بایست‬
‫اهرم ترمز دستی را تا آخرین حد بخوابانید‪.‬‬

‫ترمز پارک کردن (ترمز دستی)‬


‫برای فعال کردن پارک کردن دستی کافیست اهرم آن را‬
‫اخطار‬
‫• هنگامی که ترمز دســتی باال اســت هرگز اتومبیل را‬
‫به سمت عقب بکشید‪.‬‬
‫حرکت ندهید‪ ،‬چرا که در این صورت ترمزها به علت‬ ‫برای خواباندن اهرم ترمز دستی‪ ،‬ابتدا کمی اهرم را به‬
‫داغ شدن مختل شده و منجر به بروز تصادف خواهد‬ ‫سمت باال بکشید و سپس همزمان با فشردن دکمه‬
‫شد‪.‬‬ ‫تعبیه شده در ابتدای اهرم‪ ،‬آن را تا آخرین حد به سمت‬
‫• از دنده‌های سیستم انتقال قدرت به جای ترمز دستی‬ ‫جلو بخوابانید‪.‬‬
‫اســتفاده ننمایید‪ .‬برای پارک کردن اتومبیل مجهز به‬
‫سیســتم انتقال قدرت اتوماتیک و دستی‪ ،‬اهرم دنده‬
‫را بــه حالت ‪ P‬برده و همزمان اهرم ترمز دســتی را‬
‫باال بکشید‪.‬‬
‫• هرگــز نوزاد یا کــودک محتاج بــه مراقبت را داخل‬
‫اتومبیل تنها نگذارید‪ ،‬چراکه ممکن اســت آنها بطور‬
‫اتفاقی اهرم ترمز دســتی را خوابانده و منجر به بروز‬
‫تصادف شوند‪.‬‬

‫‪92‬‬
‫سيستم هشدار موانع عقب*‬

‫فعال سازی ‪ /‬غیر فعال سازی‬


‫هنگاميکه ســوئيچ در حالت ‪ M‬قرار دارد و اهرم دنده‬
‫نکته‬
‫در حالت دنده عقب قرار گرفته است‪ ،‬زنگ هشدار یکبار‬
‫‪2‬‬ ‫دامنه شناسایی سيستم هشدار موانع عقب‪ ،‬حتی در‬
‫صورت تجهیز اتومبیل به این سیســتم‪ ،‬بسیار محدود‬ ‫بیپ خواهد زد و این بیپ نشــان‌دهنده این اســت که‬
‫است‪ .‬بنابراین به منظور حفظ ایمنی همواره هنگامیکه‬ ‫حسگر سیستم شناسایی فعال شده است‪.‬‬
‫قصد حرکت به سمت عقب دارید با دقت تمام شرایط‬ ‫با تغییر وضعیت اهرم دنده به دنده‌ای غیر از دنده عقب‬
‫محیطی عقب اتومبیل را مشاهده نمایید‪.‬‬
‫می‌توانید رادار را قطع نمایید‪ .‬وقتی که سوئیچ خودرو باز‬
‫بوده و دنده در موقعیت عقب قرار می‌گیرد‪ ،‬این سیستم‬
‫فعال می‌گردد که از طریق یک بیپ نیم ثانیه‌ای به اطالع‬
‫راننده می‌رسد‪.‬‬
‫سيستم هشدار موانع عقب*‬
‫نمایش رادار دنده عقب‬ ‫نکته‬ ‫يک مجموعه حسگر شناسایی موانع عقب بر روی سپر‬
‫اگر اتومبیل شما مجهز به صفحه نمایش از نوع ماتریس نقطه‌ای‬ ‫همواره اطمینان حاصل نمایید رادار سیستم شناسایی موانع‬ ‫عقب اتومبیل تعبیه شده است‪.‬‬
‫است‪ ،‬جهت اطالع از نحوه نمایش فاصله اجسام شناسایی شده‬ ‫عقب با کثیفی پوشانده نشده باشد یا در فصل سرد و شرایط‬ ‫برای حرکت اتومبیل به ســمت عقــب‪ ،‬اهرم دنده را به‬
‫توسط رادار دنده عقب به صفحه ‪ 77‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫آب و هوایی نامساعد‪ ،‬یخ نزده و با برف پوشانده نشده باشد‪.‬‬ ‫حالت دنده عقب ببرید‪ ،‬ســپس در صورتیکه ســرعت‬
‫بــه هنگام دنده عقب‪ ،‬فاصله مانع از انتهای اتومبیل در صفحه‬ ‫اتومبیل کمتر از ‪ 5‬کیلومتر بر ســاعت باشد‪ ،‬رادار دنده‬
‫نمایش‪ ،‬به نمایش در خواهد آمد‪ .‬در صورتی که ســه ردیف از‬ ‫عقب فعال شده و فاصله موانع عقب اتومبیل را محاسبه‬
‫خطــوط تیره مانند تصویر باال در انتهــای اتومبیل در صفحه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬
‫نمایش ظاهر شد به حرکت خود در جهت عقب خاتمه دهید‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫اگر مانعی در دامنه تعریف شــده توسط رادار شناسایی‬
‫برآمدگی‌های تیز و اجسام دراز و کوچک توسط رادار سیستم‬ ‫شــود‪ ،‬صدای زنگ هشدار که در ســمت چپ انتهای‬
‫شناسایی دنده عقب قابل شناسایی نمی‌باشند‪.‬‬ ‫اتومبیل تعبیه شده است بمنظور هشدار به راننده فعال‬
‫نکته‬ ‫خواهد شد‪ .‬اگر حسگر تشخیص دهد مانع در فاصله ‪75‬‬
‫گرچــه اتومبیل‌هــای مجهز به صفحــه نمایش چند‬ ‫منابــع مزاحم و ايجاد کننده اختالل اولتراســونیک در‬ ‫سانتی‌متری اتومبیل قرار دارد‪ ،‬ولوم صدای زنگ هشدار‬
‫منظــوره از نــوع ماتریــس نقطه‌ای قابلیــت نمایش‬ ‫اطراف سیســتم رادار مانند بوق‪ ،‬صدای موتور سیکلت‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬
‫وضعیــت موانع عقــب را دارند اما شــما برای کنترل‬ ‫اگر حسگر تشخیص دهد مانع در فاصله‌ی نزدیک تز از‬
‫حرکت اتومبیل خود به ســمت عقب نمی‌بایست بطور‬ ‫و برخی تجهیزات رادیویی مانند دســتگاه‌های بیســیم‬ ‫‪ 30‬سانتی‌متری اتومبیل قرار دارد‪ ،‬صدای زنگ هشدار‬
‫کامل تنها بدان اتکا نمایید‪.‬‬ ‫ممکن اســت در رادار سیســتم شناســایی دنده عقب‬ ‫بصورت بوق ممتد شــنیده خواهد شــد‪ .‬در این شرایط‬
‫در صورت نصب در خودروي شما *‬ ‫اختالل ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫می‌بایست کامال احتیاط را رعایت نمایید‪.‬‬

‫‪93‬‬
‫دوربين ديد عقب *‬

‫‪2‬‬

‫تصویر نمایش داده شده شامل سه بخش می‌باشد‪:‬‬ ‫نمایش تصویر عقب‬ ‫دوربين ديد عقب‬
‫منطقه ســبز‪ :‬منطقه ایمنی که در آن موانع در فاصله‬ ‫تصویر دوربین عقب در واقع فاصله نسبی عقب اتومبیل‬ ‫دوربین عقب کنار قاب قفل صندوق عقب تعبیه شده است‪.‬‬
‫‪ 300‬سانتی‌متری پشت اتومبیل قرار دارند‪.‬‬ ‫با موانع عقب را بصورت تصویر رنگی روی صفحه نمایش‬ ‫عملکــرد نمایش تصویر عقب بصورت خودکار هنگامیکه‬
‫منطقه زرد‪ :‬منطقه هشدار که در آن موانع در فاصله ‪150‬‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اهرم دنده به حالت دنده عقب می‌رود فعال می‌شود‪.‬‬
‫سانتی‌متری پشت اتومبیل قرار دارند‪.‬‬ ‫این سیســتم به راننــده کمک می‌کند موانع و اجســام‬
‫منطقه قرمز‪ :‬منطقه خطر که در آن موانع در فاصله ‪40‬‬ ‫بزرگتر را نیز در عقب اتومبیل مشاهده نماید تا از هرگونه‬
‫سانتی‌متری پشت اتومبیل قرار دارند‪.‬‬ ‫برخورد و در نتیجه آسیب و خط و خش به بدنه اتومبیل‬
‫جلوگیری شود‪ .‬بهر حال‪ ،‬سیستم قادر به شناسایی موانع‬ ‫نکته‬
‫در شــرایط آب و هوای نامســاعد‪ ،‬همــواره اطمینان‬
‫در دو گوشه سپر عقب و همچنین موانع زیر سپر عقب و‬ ‫حاصــل نمایید دوربین عقب با کثیفــی‪ ،‬یخ و برف و‬
‫موانع کوچکی که روی زمین هستند نمی‌باشد‪.‬‬ ‫مواردی از این قبیل پوشــانده نشده باشد‪ .‬هنگامیکه‬
‫مشــاهده نمودید تصویر عقب تیره و تار و غیر واضح‬
‫به نظر می‌رســد می‌بایست ســطح دوربین را به دقت‬
‫توسط پارچه نرم و پاکیزه تمیز نمایید تا تصویر شفاف‬
‫و واضح شود‪.‬‬

‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪94‬‬
‫* دوربين ديد عقب‬

‫هشدار‬
‫‪2‬‬ ‫• ارائه تصویر عقب اتومبیل توسط سیستم دوربین عقب کار راننده را سهولت می بخشد اما جایگزین رفتار درست رانندگی در دنده عقب به حساب نمی‌آید‪ .‬قبل از اقدام به دنده عقب‪ ،‬همواره‬
‫انتهای اتومبیل را بررسی نموده و از ایمنی حرکت اطمینان حاصل نمایید سپس به آرامی به عقب حرکت نمایید‪.‬‬
‫• به علت اســتفاده از دوربین با لنز پهن در این سیســتم‪ ،‬فاصله تخمینی مشاهده شده از تصاویر عقب کمی با فاصله واقعی فاصله دارد و ممکن است اجسام و اشیا کمی تغییر شکل در تصویر‬
‫داشته باشند‪.‬‬
‫• به هنگام اقدام به دنده عقب همواره اطمینان حاصل نمایید درب صندوق عقب به خوبی بسته شده است‪.‬‬
‫• از پوشاندن دوربین با هر جسم خارجی جدا پرهیز نمایید‪.‬‬
‫• به این علت که منطقه تحت پوشش دوربین محدود است‪ ،‬قسمت دو گوشه سپر عقب و قسمت زیر سپر عقب را نمی‌توان توسط سیستم تصویر عقب مشاهده و بررسی نمود‪.‬‬
‫• هنگامیکه اتومبیل را با پمپ های آب فشار باال تمیز می‌نمایید‪ ،‬از اسپری نمودن آب با فشار باال روی دوربین جدا پرهیز نمایید تا عملکرد آن مختل نشود‪ .‬در واقع نفوذ آب به داخل سیستم‬
‫باعث آتش گرفتن و یا نشت الکتریکی در دوربین شده و عملکرد آن را مختل می‌سازد‪.‬‬

‫در صورت نصب در خودروي شما *‬

‫‪95‬‬
2

96
‫‪۳‬‬ ‫تجهیزاتاتومبیل‬

‫فندک‪ ،‬جاسیگاری و دستگیره ‪۱۰۹..................................................................‬‬ ‫دریچه تهویه ‪۱۰۲..............................................................................................‬‬


‫طاقچه عقب ‪۱۱۰ . ..............................................................................................‬‬ ‫سیستم تهویه هوای اتوماتیک ‪۱۰۳..................................................................‬‬
‫صندوق عقب ‪۱۱۱ ..............................................................................................‬‬ ‫محفظه وسایل ‪۱۰۶ ..........................................................................................‬‬
‫سان روف ‪۱۱۲....................................................................................................‬‬ ‫چراغ‌های داخلی و صندوق عقب ‪۱۰۷..............................................................‬‬
‫آفتاب گیر و جا عینکی ‪۱۰۸..............................................................................‬‬

‫‪97‬‬
‫دریچه تهویه‬

‫‪3‬‬

‫دریچه های خروجی هوا‬ ‫برای حصول اطمینان از گرمایش و ســرمایش مناسب‬ ‫دریچه‌های ورودی هوا‬
‫پیچ تنظیم جریان خروجی هوا و اهرم تنظیم دریچه‌های‬ ‫صندلی‌هــای عقب‪ ،‬لطفا دریچه‌های خروجی هوا که در‬ ‫همواره دریچه مشبک و اهرم تنظیم دریچه ورودی هوا‬
‫مشــبک که می‌توان آن را به ســمت باال‪ ،‬پایین‪ ،‬چپ و‬ ‫دو قســمت صندوق عقب تعبیه شــده است را مسدود‬ ‫را تمیز و پاکیزه نگه دارید‪( .‬اجســام خارجی مانند برگ‬
‫راســت تنظیم نمــود برروی دریچه‌هــای خروجی هوا‬ ‫نفرمایید‪ .‬توصیه می‌شــود همواره گردش هوای داخل‬ ‫و دانه‌هــای برف و غیره را خارج نمایید‪ ).‬این دریچه در‬
‫طراحی و تعبیه شده‌اند‪.‬‬ ‫اتومبیل حفظ شود‪.‬‬ ‫ســمت راست شیشــه بزرگ جلو تعبیه و طراحی شده‬
‫است‪.‬‬

‫‪98‬‬
‫سیستم تهویه هوای اتوماتیک *‬

‫‪3‬‬

‫این سیســتم قادر به تنظیم اتوماتیک دمای هوا و حجم‬ ‫‪ :1‬دکمه خنک کننده (دکمه ‪) A/C‬‬ ‫کنترل کننده سيستم تهويه‬
‫هوای داخل بر اساس انتخاب شما می باشد‪.‬‬ ‫‪ :2‬دکمه تنظیم توزیع هوا‬ ‫‪ : A‬پیچ تنظیم درجه دما‬
‫بطور کلــی‪ ،‬انتخاب حالت اتوماتیک (با فشــردن دکمه‬ ‫‪ :3‬دکمه انتخاب حالت گردش هوای بیرونی‬ ‫‪ : B‬نمایش دمای تنظیم شده‬
‫وضعیت تهویه هوا را در حالتی بهینه و مطبوع) نگه‬ ‫‪ :4‬دکمه انتخاب حالت گردش هوای داخلی‬ ‫‪ : C‬نمایش دکمه خنک کننده‬
‫می‌دارد‪.‬‬ ‫‪ :5‬دکمه خاموش کردن سیستم‬ ‫‪ : D‬نمایش حالت فعال بودن يخ زدايي‪ /‬بخار زدايي‬
‫‪ :6‬دکمه یخ‌زدایی‪ /‬بخار‌زدایی مخصوص شیشه عقب‬ ‫‪ : E‬نمایش گردش هوای داخلی و خارجی‬
‫‪ :7‬دکمه یخ زدایی‪ /‬بخار زدایی مخصوص شیشه جلو‬ ‫‪ : F‬نمایش شدت دمش هوا‬
‫‪ :8‬دکمه حالت اتوماتیک‬ ‫‪ : G‬پیچ تنظیم شدت دمش هوا‬
‫نکته‬
‫تنها زمانی که دما و رطوبت داخل به حد الزم رســید‪،‬‬ ‫‪ : H‬نمایش جهت توزيع هوا‬
‫عملکــرد خنــک کنندگی در حالــت اتوماتیک مورد‬ ‫‪ : I‬نمایش حالت اتوماتیک‬
‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫‪99‬‬
‫سیستم تهویه هوای اتوماتیک‬

‫طبق دمای انتخاب شــده‪ 5 ،‬عملکرد زیر بطور اتوماتیک‬ ‫‪ .4‬نمایش وضعیت توزیع هوا‬ ‫‪ .1‬پیچ تنظیم درجه دما‬
‫مدیریت خواهند شد‪.‬‬ ‫جریان هوا از مرکز و کناره ها‬ ‫سیســتم تهویه هوای اتوماتیک قابلیت تنظیم و نمایش‬
‫• شدت دمش هوا‬ ‫جریان هوا در جهت پای سرنشین‬ ‫هوای دلخواه شما را دارد‪.‬‬
‫• دمای اتاق اتومبیل‬ ‫جریان هوا در جهت شیشــه جلو‪ ،‬کنار پنجره جلو و‬ ‫برای تنظیم و نمایش درجه هوای دلخواه خود کافیست‬
‫• توزیع هوا‬ ‫پای سرنشین‬ ‫پیچ تنظیم درجه هوا را بچرخایند‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫• عملکرد تجهیزات خنک‌کننده‬ ‫چرخاندن پیچ خالف جهت عقربه‌های ساعت دمای هوا‬
‫جریان هوا در جهت شیشه جلو‬
‫را کاهش می‌دهد‪.‬‬
‫توصیه می‌شود همواره تمامی دریچه‌های خروجی هوا باز‬ ‫‪ .5‬دکمه مکانیزم خنک کننده (دکمه ‪)A/C‬‬
‫چرخاندن پیچ موافق جهت عقربه‌های ساعت دمای هوا‬
‫باشند‪.‬‬ ‫برای فعال کردن مکانیزم سیستم خنک کننده ‪ ،‬دکمه‬
‫را افزایش می‌دهد‪.‬‬
‫• توزیع هوای بیرونی‬ ‫را فشار دهید‪ .‬حال مشاهده خواهید کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫‪ .2‬نمایش درجه هوای تنظیم شده‬
‫به منظــور جلوگیری از بخار کردن داخل اتاق اتومبیل در‬ ‫بر روی صفحه ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫نشانگر‬ ‫اگر شــما باالترین درجه هوا یعنی دمــای باالتر از ‪32‬‬
‫هوای ســرد و مرطوب توصیه می‌شود حالت اتوماتیک را‬ ‫‪ .6‬دکمه تنظیم حالت اتوماتیک‬ ‫درجه ســانتیگراد باالی صفر را انتخاب نمایید‪ ،‬عبارت‬
‫انتخابنمایید‪.‬‬ ‫را فشــار دهید تا سیســتم به حالت‬ ‫دکمه تنظیم‬ ‫(‪ HI‌ (High‬بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود‪.‬‬
‫اتوماتیــک برود‪ ،‬حال مشــاهده خواهید کرد نشــانگر‬ ‫اگر شــما پایین ترین درجه هوا یعنی دمای پایین تر از‬
‫برروی صفحه ظاهر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 18‬درجه سانتیگراد زیر صفر را انتخاب نمایید‪ ،‬عبارت‬
‫(‪ LO (Low‬بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود‪.‬‬
‫نکته‬ ‫‪ .3‬دکمه تنظیم توزیع هوا‬
‫در شــرایطی که حالت اتوماتیک (‪ )A/C‬فعال شــده‬
‫باشــد‪ ،‬قبل از اینکه اتومبیل به دمای نرمال برســد‪،‬‬ ‫هشدار‬ ‫را فشار دهید تا وضعیت توزیع هوا‬ ‫دکمه کنترل‬
‫بــه منظور حفظ و نگهداری از قطعات کمپرســور هوا‬ ‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫حجم هوای سیســتم تهویه اتوماتیــک به تدریج و به‬ ‫همواره در نظر داشــته باشــيد که مي‌بايست سيستم‬
‫آهستگی به تنظیمات مورد نظر می رسد‪ .‬دمای هوای‬ ‫خنک‌کننــده هوا حداقل ماهي يکبار روشــن شــود‪.‬‬ ‫برروی صفحه نمایش ظاهر‬ ‫در این حالت نشــانگر‬
‫داخل اتومبیل ممکن است در لحظه ای که شما وارد‬ ‫سیستم خنک‌کننده حتی در فصول سرد نیز به منظور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬
‫اتومبیل می‌شوید کمتر یا بیشتر از هوای مطبوع مورد‬ ‫انجام عملیات ضد رطوبت و ضد بخار کاربرد دارد‪.‬‬
‫پسند شــما باشد‪ .‬در این شرایط رســیدن به دمای‬
‫هوای مورد نظر شما تنها با تنظیم پیچ دما امکان‌پذیر‬
‫نیست‪ .‬در نظر داشــته باشید در این شرایط‪ ،‬سیستم‬ ‫نکته‬
‫حد اکثر تــاش خود را انجام داده و با نهایت ظرفیت‬ ‫اخطار‬ ‫دمــای مطبوع داخل اتاق اتومبیل به شــرایط بیرونی‬
‫خود ســعی در تهویــه هوای مطبوع در اســرع وقت‬ ‫گردش هــوای داخلی به مدت طوالنــی باعث پایین‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬بنابراین ممکن است با دمای تنظیم شده‬
‫خواهد نمود‪.‬‬ ‫آمدن سطح کیفیت هوای داخل اتومبیل خواهد شد‪.‬‬ ‫کمی اختالف داشته باشد‪.‬‬

‫‪100‬‬
‫سیستم تهویه هوای اتوماتیک‬

‫کاهش شدت دمش هوا‬ ‫‪ .9‬نمایش حــاالت گردش هوای داخلی و خارجی‬ ‫‪ .7‬مکانیزم یخ زدایی و بخار زدایی شیشه جلو و‬
‫میــزان دمش هوای انتخابی بــا افزایش و کاهش خطوط‬ ‫شیشه‌های بغل‬
‫عمودی مطابق تصویر به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫هنگامی کــه تنظیمات دیگر را انجام می‌دهید بســتن‬ ‫هنگامی که این مکانیزم فعال می‌شــود‪ ،‬نشانگر مکانیزم‬
‫بطور مثال‪ ،‬حداکثر ميزان دمش هوا به شکل‬ ‫دریچه‌های هوای خارجی باعث می‌شــود هوای خارجی‬ ‫بر روی صفحه نمایش‬ ‫یخ‌زدایی و بخار‌زدایی به شکل‬
‫در صفحه نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫ایزوله شــده و از ورود دود و هوای نا مطبوع به اتومبیل‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪ . 12‬خاموش کردن سیستم تهویه هوا‬


‫با فشردن دکمه می‌توانید سیستم تهویه هوا را خاموش‬
‫جلوگیری شود‪ ،‬در این حالت رسیدن سیستم به درجه‬
‫دمای مورد نظر شما با سرعت بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬
‫با فشردن این دکمه می‌توان سریعا به مکانیزم های یخ‌زدایی‬
‫و بخار‌زدایی دسترسی پیدا کنید که بهر حال ممکن است‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫در صورت لزوم می‌توانید بــرای تعویض هوای داخل و‬ ‫ورودی هوا‪ ،‬تهویه هوا‪ ،‬توزیع هوا و ميزان دمش هوا را تحت‬
‫در این حالت گزینه ای روی صفحه نمایش داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫خروج بو و مواردي از این قبیل‪ ،‬دریچه‌های ورودی هوای‬ ‫تأثیر قرار دهد‪.‬‬
‫خارجی را باز نمایید‪.‬‬ ‫می‌توانید از این حالت‬ ‫و یا‬ ‫با فشردن دکمه‌های‬
‫‪ . 10‬مکانیزم یخ زدایی و بخار زدایی شیشه عقب‬ ‫خارج شوید‪.‬‬
‫نکته‬ ‫‪ .8‬انتخــاب حالت‌های گردش هــوای داخلی و‬
‫به منظــور جلوگیــری از باالرفتن مصرف ســوخت‪،‬‬
‫بر‬ ‫هنگامی که این مکانیزم فعال می‌شود‪ ،‬نشانگر‬ ‫خارجی و‬
‫هنگامیکه موتور خاموش اســت هرگز اقدام به روشن‬
‫کردن سیســتم خنک کننده و تغییــر پیچ حجم هوا‬ ‫روی صفحه نمایش ابزار ترکیبی نمایش داده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌توانید دریچه‌های هوای خارجی‬ ‫با فشردن دکمه‬
‫ننمایید‪.‬‬ ‫ایــن مکانیــزم به منظور انجــام عملیات یــخ زدایی و‬ ‫را باز نمایید‪ .‬در این حالت صفحه نمایش نشانگر‬
‫بخار‌زدایی بر روی شیشــه عقب طراحی و تعبیه شــده‬ ‫را بر روی صفحه نمایش می‌دهد‪.‬‬
‫است‪.‬‬
‫می‌توانید دریچه‌های هوای خارجی‬ ‫با فشردن دکمه‬
‫هشدار‬ ‫به منظور پرهیز از مصرف برق اضافی در خاموش شدن‬
‫را ببندید‪.‬‬
‫گردش هــوای داخلی به مدت طوالنــی باعث پایین‬ ‫اتوماتیک این سیســتم کمی تاخیر در نظر گرفته شده‬
‫را بر روی‬ ‫در این حالت صفحه نمایش نشانگر‬
‫آمدن سطح کیفیت هوای داخل اتومبیل خواهد شد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬
‫‪ . 11‬نمایش ميزان دمش هوا‬ ‫صفحه نمایش می‌دهد‪.‬‬
‫تنظیم تامین هوا با اعمال موارد به شرح زیر امکان پذیر‬
‫است‪:‬‬
‫هشدار‬ ‫نکته‬
‫چرخاندن پیچ تنظیم در جهت موافق عقربه‌های ساعت‪:‬‬ ‫مکانیــزم یخ‌زدایــی و بخار‌زدایی آینه‌هــای خارجی‬
‫به منظور جلوگیری از باالرفتن مصرف شــارژ باتری‪،‬‬
‫سیســتم خنک‌کننده و پیچ تنظیم حجم هوا را هرگز‬ ‫افزایش شدت دمش هوا‬ ‫اتومبیل نیز هماهنگ با عملیات شیشــه عقب فعال و‬
‫هنگامی که اتومبیل خاموش است روشن ننمایید‪.‬‬ ‫چرخاندن پیچ تنظیم در جهت مخالف عقربه‌های ساعت‪:‬‬ ‫غیر فعال می‌شوند‪.‬‬

‫‪101‬‬
‫محفظه وسایل‬

‫‪3‬‬

‫کنسول مرکزی‬ ‫جعبه داشبورد‬


‫درب جعبه کنسول مرکزی (‪ )1‬را با کشیدن آن از جلو به‬ ‫دســتگیره را نگه داشته و درب را به سمت خود بکشید تا‬
‫عقب بازکرده و حاال قسمت زیر قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫جعبه باز شــود‪ .‬برای بستن نیز باید درب را به سمت جلو‬
‫ببرید‪..‬‬

‫نکته‬
‫به منظور حفظ ایمنــی‪ ،‬هنگام رانندگی همواره درب‬
‫جعبه داشبورد را بسته نگه دارید‪.‬‬

‫‪102‬‬
‫چراغ‌های داخلی و صندوق عقب‬

‫‪3‬‬

‫چراغ صندوق عقب‬ ‫دکمه‌های (‪ )2‬و (‪ )3‬دکمه‌های چراغ‌های مطالعه سمت‬ ‫چراغ داخلی جلو و چراغ سقفی عقب‬
‫به هنگام باز شدن درب صندوق عقب‪ ،‬چراغ صندوق عقب‬ ‫راســت و چپ هســتند‪ ،‬پس از فشــردن هریک از این‬ ‫عملکرد چراغ داخلی جلو و چراغ ســقفی عقب دکمه (‪)1‬‬
‫بطور خودکار روشــن خواهد شد‪ .‬باز یا بسته بودن سوئیچ‬ ‫دکمه‌ها‪ ،‬چراغ مربوط به همان قسمت روشن خواهد شد‬ ‫مربوط به المپ دارای عملکرد روشنایی مبتنی بر وضعیت‬
‫اصلی اتومبیل هم تأثیری در عملکرد این چراغ ندارد‪.‬‬ ‫و با فشــردن مجدد دکمه نیز می‌توانید چراغ را خاموش‬ ‫درب می‌باشد‪ .‬دکمه را فشار داده و درب را باز نمایید‪ ،‬سپس‬
‫نمایید‪ .‬اگر چراغ‌های مطالعه روشــن باشند در واقع باید‬ ‫مشاهده خواهید کرد المپ سقفی روشن خواهد شد‪ .‬پس‬
‫توجه داشته باشید عملکرد تأخیری و وابسته به وضعیت‬ ‫از بســته شدن درب‪ ،‬این المپ پس از ‪ 10‬ثانیه وقفه بطور‬
‫باز و بســته شدن درب‌ها نداشــته و در صورت خاموش‬ ‫خودکار خاموش خواهد شد‪ .‬هنگامی که المپ ظرف مدت‬
‫نکردن این چراغ‌ها‪ ،‬حتی اگر سوئیچ درآورده شده باشد‪،‬‬ ‫این ثانیه وقفه روشن است‪ ،‬اگر درب را با ريموت کنترل قفل‬
‫چراغ‌ها روشــن باقی خواهند ماند‪ .‬بنابراین هنگامی که‬ ‫کنید‪ ،‬المپ خاموش خواهد شد‪ .‬برای غیر فعال کردن این‬
‫اتومبیل متوقف شــده است‪ ،‬پس از روشن کردن چراغ‌ها‬ ‫عملکرد کافیست دکمه را یکبار دیگر فشار دهید‪.‬‬
‫و انجــام کارهای مربوط به خود ســعی کنید چراغ‌ها را‬
‫خاموش نمایید تا از مصرف برق اضافی جلوگیری شود‪.‬‬

‫‪103‬‬
‫آفتاب گیر و جا عینکی‬

‫‪3‬‬

‫جا عینکی‬ ‫شــما همچنین می‌توانید آفتاب‌گیر را بــه کنار پنجره‬ ‫آفتاب گیر‬
‫جا عینکی درست در قاب درب چپ‪ ،‬سمت راننده قرار‬ ‫بیاوریــد تا از تابــش آفتاب از کنار بــه داخل اتومبیل‬ ‫آفتاب گیر سمت چپ مجهز به جیب داخلی جهت قرار‬
‫دارد‪ .‬برای باز کردن آن کافیست آن را پایین بکشید‪.‬‬ ‫جلوگیری نمایید‪ .‬برای این کار کافیســت گیره محافظ‬ ‫دادن یادداشت می‌باشد‪.‬‬
‫آفتاب‌گیر را از جا درآورده‪ ،‬آفتاب‌گیر را بچرخانید و آن‬ ‫آفتاب‌گیر سمت راست مجهز به آینه آرایش در قسمت‬
‫را به کنار پنجره بیاورید‪.‬‬ ‫پشت خود می‌باشد‪.‬‬
‫هنگامی که به اتومبیل ســوار یا از آن پیاده می‌شــوید‬ ‫شــما می‌توانیــد آفتاب‌گیــر را بچرخانید‪ .‬بــه منظور‬
‫همواره بررسی نمایید آفتاب‌گیر در مکان اصلی خود قرار‬ ‫جلوگیری از تابش مســتقیم آفتاب از قســمت جلو به‬
‫گرفته باشد‪.‬‬ ‫شیشــه جلوی اتومبیل‪ ،‬آفتاب‌گیر را به ســمت پایین‬
‫بکشید تا از چشمان شما را در برابر نور آفتاب محافظت‬
‫نماید‪.‬‬

‫هشدار‬
‫هرگــز در هنگام رانندگــی از آینه آرایش اســتفاده‬
‫ننمایید‪.‬‬

‫‪104‬‬
‫فندک‪ ،‬جاسیگاری و دستگیره‬

‫‪3‬‬

‫دستگیره‬ ‫جاسیگاری قابل درآوردن‬ ‫فندک‬


‫درب سرنشــین جلو مجهز به یک دستگیره است‪ .‬این‬ ‫برای استفاده از جاسیگاری کافیست درپوش آن را باز نمایید‪.‬‬ ‫فندک در قســمت عقب اهرم دســته دنده تعبیه شده‬
‫دستگیره تاشو دارای یک گیره برای نگهداری کت است‪.‬‬ ‫هنگامی که الزم است آن را تخلیه نمایید می‌توانید آن را‬ ‫است‪.‬‬
‫به طرف باال کشیده‪ ،‬در آورده و تخلیه نمایید‪.‬‬
‫دکمه فندک ســیگار را به سمت پایین بفشارید‪ ،‬اندکی‬
‫صبر کنید‪ ،‬پس از داغ شــدن فندک بطور اتوماتیک به‬
‫نصب جاسیگاری‬
‫هنگامی که قصد دارید جاسیگاری را جا بزنید می‌بایست‬ ‫باال می‌آید و شما می‌توانید با آن سیگار را روشن نمایید‪.‬‬
‫درپوش جاسیگاری را به سمت جلو قرار داده‪ ،‬جاسیگاری‬
‫را درون محفظه کرده و کمی فشار دهید‪.‬‬

‫اخطار‬
‫فندک حتی در مواقع خاموش بودن ســوئیج اتومبیل‬
‫نکته‬
‫نیــز کار می کنــد‪ .‬تمامی افــراد و بخصوص کودکان‬
‫محفظه وسایل که در قسمت جلوی اهرم تعويض دنده‬
‫می‌بایســت از بازی کردن با فندک خودداری نمایند‪،‬‬
‫تعبیه شــده اســت را نمی‌توان در آورده و تمیز کرد‪،‬‬
‫در غیر اینصورت خطر سوختگی و آتش سوزی آنها را‬
‫بنابراین نمی‌توان از این محفظه به عنوان جاسیگاری‬
‫تهدید خواهد کرد‪.‬‬
‫استفاده کرد‪‌.‬‬

‫‪105‬‬
‫طاقچه عقب‬

‫‪3‬‬

‫طاقچه عقب (مدل ‪)H30 CROSS‬‬ ‫طاقچه عقب (مدل ‪)S 30‬‬
‫طاقچه عقب که در پشت صندلی‌های عقب تعبیه شده‬ ‫طاقچه عقب که در پشت صندلی‌های عقب تعبیه شده‬
‫اســت را می‌توان از جای خود درآورد‪ .‬قســمت پشتی‬ ‫اســت ثابت بوده و تنها برخی اجســام ســبک و نرم را‬
‫طاقچه عقب را می‌توان با استفاده از گیره اتصال با درب‬ ‫می‌توان روی آن قرار داد‪.‬‬
‫صندوق عقب طوری هماهنگ کرد که با باالرفتن درب‪،‬‬
‫طاقچه نیز باال رود‪ ،‬بنابراین برداشــت چمدان و ساک‌ها‬
‫راحت تر انجام خواهد شد‪.‬‬
‫برای برداشــتن طاقچه عقب‪ ،‬گیره را از داخل قالب ‪A‬‬
‫خارج نموده‪ ،‬عقب طاقچه را ‪ 45‬درجه باال ببرید‪ ،‬سپس‬
‫طاقچه را از نقطه اتکا ‪ B‬به سمت باال ببرید تا نقطه اتکا‬
‫طاقچه را باز نمایید‪.‬‬ ‫اخطار‬
‫می‌توانید با عمل به دســتورات باال بطور عکس‪ ،‬مجددا‬ ‫از قرار دادن اجسام ســنگین و سخت بر روی طاقچه‬
‫طاقچه را نصب نمایید‪.‬‬ ‫عقب خودداری نمایید چرا که ممکن اســت در هنگام‬
‫ترمزهای ناگهانی و تصادفــات اتومبیل با پرتاب خود‬
‫شما را با خطرات جدی تهدید نمایند‪.‬‬

‫‪106‬‬
‫صندوق عقب‬

‫‪3‬‬

‫صندوق عقب مدل ‪H30 CROSS‬‬ ‫صندوق عقب مدل ‪S30‬‬


‫ظرفیت صندوق با خوابانــدن صندلی‌های ردیف عقب‬ ‫کف صندوق عقب بصورت مســطح و کاربردی طراحی‬
‫افزایش خواهد یافت‪ .‬پس از بیرون آوردن طاقچه عقب‬ ‫شده است‪ ،‬پس از خواباندن صندلی‌های عقب‪ ،‬محفظه‬
‫و خواباندن تمامــی صندلی‌های عقب‪ ،‬ظرفیت صندوق‬ ‫اتاق به صندوق عقب اضافه شده و می‌توانید چمدان‌های‬
‫عقب به حداکثر میزان خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫بزرگتری حمل نمایید‪.‬‬
‫هر دو قســمت کناری صندوق عقب مجهز به محفظه‬
‫ابزار هستند‪.‬‬
‫نکته‬
‫• به منظور حفظ ایمنی در ترمزهای ناگهانی‪ ،‬اجسام‬
‫سنگین را می‌بایست در نزدیکی صندلی‌های عقب قرار‬
‫داد‪.‬‬
‫• قبــل از بارگیری اجســام درون صندوق عقب‪ ،‬لطفا‬
‫اطمینان حاصل نمایید پشــتی صندلی‌های عقب در‬
‫حالت استوار و قابل اعتمادی قرار دارند‪.‬‬
‫• اقدامات احتیاطی برای درســت جا دادن اجســام‪،‬‬
‫مخصوصا اجســام سنگین و ســخت را به دقت انجام‬
‫دهید‪.‬‬

‫‪107‬‬
‫سان روف‬

‫‪3‬‬

‫بستن سان روف بصورت کشویي و در جهت جلو‬ ‫باز و بسته کردن سان روف‬ ‫صفحه کنترل‬
‫در حالتی که ســان روف باز شــده اســت‪ ،‬دکمه ‪ 2‬را‬ ‫برای باز کردن سان روف‪ ،‬بصورت کشویي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬برای روشــن کردن دکمه کنترل می بایست آن را‬
‫به مدت کوتاهی بفشــارید (کمتــر از ‪ ۰/ 5‬ثانیه)‪ ،‬حال‬ ‫دکمه ‪ 1‬را به آرامی فشار دهید (کمتر از ‪ ۰/5‬ثانیه) حال‬ ‫به سمت عقب‪ ،‬و برای خاموش کردن‪ ،‬آن را بطور اریب‬
‫مشــاهده خواهید کرد صفحه شیشه‌ای بطور اتوماتیک‬ ‫مشاهده خواهید کرد صفحه شیشه ای‪ ،‬آقتاب‌گیر سان‬ ‫بکشید‪.‬‬
‫بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫روف را تا آخرین حد ممکن بطور اتوماتیک باز می‌کند‪.‬‬ ‫(‪ )2‬برای خامــوش کردن دکمه می بایســت آن را به‬
‫هنگام حرکت کشویی صفحه شیشه ای در جهت بسته‬ ‫هنگام باز شدن صفحه شیشه‌ای می‌توانید با فشردن هر‬ ‫سمت جلو‪ ،‬و برای روشن کردن به سمت اریب بکشید‪.‬‬
‫شدن‪ ،‬فشــردن هر دکمه در هر زمان می‌تواند حرکت‬ ‫دکمه حرکت را در نقطه دلخواه خود متوقف نمایید‪.‬‬
‫به ســمت موقعیت مــورد نظر را متوقــف نماید‪ .‬برای‬ ‫برای باز کردن ســان روف بصورت کشویي‪ ،‬دکمه ‪ 1‬را‬
‫بســتن سان‌روف‪ ،‬دکمه ‪ 2‬را فشرده و بیش از ‪ ۰/۵‬ثانیه‬ ‫فشــرده و نگهدارید (بیشــتر از ‪ ۰/5‬ثانیه)‪ ،‬با رها کردن‬
‫نگهداریــد‪ ،‬بالفاصله پس از اینکه دکمــه را رها کردید‬ ‫دکمه در هر زمان مشاهده خواهید کرد صفحه در نقطه‬
‫حرکت صفحه شیشه‌ای متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫مورد نظر متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫شما همچنین می توانید بطور دستی آفتاب‌گیر سان‌روف‬
‫را ببندید‪.‬‬

‫‪108‬‬
‫سان روف‬

‫عملکرد تشخیص مانع‬


‫اگر در حین بســته شدن سان روف‪ ،‬مانعی بر سر راه آن‬
‫قرار داشته باشد‪ ،‬سان روف بطور اتوماتیک کامال باز شده‬
‫و پــس از آن می‌توانید با فشــردن دکمه ‪ 1‬یا ‪ 2‬مجددا‬
‫اقدام به بستن آن نمایید‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫این عملکرد ایمنی تنها در مواقعی که با فشــردن کوتاه‬


‫دکمــه درب را می‌بندید عمل کرده و در شــرایطی که‬
‫دکمه را نگه می‌دارید تا درب بســته شــود‪ ،‬غیر فعال‬
‫خواهد بود‪.‬‬

‫حرکت اریب برای بستن سان روف‬ ‫با حرکت بطور اریب می‌توانید ســان‌روف را باز و بسته‬
‫اگر ســان روف باز باشــد‪ ،‬دکمه ‪ 1‬را فشار دهید‪ .‬حال‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫صفحه شیشــه‌ای برای بســتن شــدن به سمت پایین‬
‫می‌آید‪.‬‬ ‫حرکت اریب برای باز کردن سان روف‬
‫آفتاب‌گیر سان‌روف را می‌توانید بصورت دستی به عقب‬ ‫اگر سان روف بسته بود‪ ،‬دکمه ‪ 2‬را فشار دهید و سپس‬
‫کشیده و ببندید‪.‬‬ ‫قسمت عقب درب شیشه‌ای بصورت اریب باز خواهد شد‪،‬‬
‫حال می‌توانید بصورت دستی درب را عقب کشیده و آن‬
‫را باز نمایید‪.‬‬

‫اخطار‬
‫هنگامی که مکانیزم تشــخیص‪ ،‬مانعی بر سر راه بسته‬
‫شــدن درب مانعی تشخیص می‌دهد‪ ،‬هنوز هم نیرو به‬
‫سمت جلو اعمال می‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬همواره هنگام بسته‬
‫شدن درب دقت نمایید دستها‪ ،‬سر و اعضای بدن هیچ‬
‫یک از سرنشینان از سان روف بیرون نمانده باشند‪.‬‬

‫‪109‬‬
‫سان روف‬

‫‪3‬‬

‫آفتاب گیر سان روف‬ ‫مکانیزم تشخیص مانع در حالت بسته شدن خودکار نیز‬ ‫عملکرد بسته شدن خودکار‬
‫باز و بسته شدن آفتاب‌گیر سان‌روف را می‌توان بصورت‬ ‫فعال است‪ .‬سان روف مجهز به این عملکرد در هر حرکت‬ ‫هنگامی که ســان روف در هریک از حاالت باز باشد‪ ،‬با‬
‫دســتی با کشیدن به ســمت عقب و جلو کنترل کرد‪.‬‬ ‫بسته شدن می‌تواند ‪ 5‬بار متوالی بر اثر تشخیص مانع به‬ ‫درآوردن سوئیچ‪ ،‬سان روف بطور خودکار پس از ‪ 3‬ثانیه‬
‫همچنیــن می‌توان آفتاب‌گیر را به انــدازه مورد نظر باز‬ ‫جای اولیه خود بازگردد‪ .‬ســپس دوباره بسته شده و اگر‬ ‫بسته خواهد شد‪ .‬در حین بسته شدن در این حالت‪ ،‬اگر‬
‫و بسته کرد‪.‬‬ ‫باز هم مانع بر سر راه آن باشد مجددا باز خواهد شد‪ .‬پس‬ ‫دکمه ‪ 1‬یا ‪ 2‬فشرده شود‪ ،‬سان روف بالفاصله از حرکت‬
‫از این چرخه ‪ 5‬مرتبه‌ای‪ ،‬عملکرد متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫بسته شدن باز خواهد ایستاد‪ .‬برای ادامه روند بسته شدن‬
‫می‌توانید دکمه ‪ 2‬را مجددا فشار دهید‪.‬‬

‫اخطار‬
‫هنگامی که ســوئیچ اتومبیل خاموش است اطمینان‬
‫حاصل نمایید دســت‌ها‪ ،‬ســر و اعضای بدن بر سر راه‬
‫بسته شــدن درب ســان روف قرار نگرفته باشند‪ ،‬در‬
‫غیر اینصورت خطر ماندن الی درب حین بسته شدن‬
‫اتوماتیک وجود دارد‪.‬‬

‫‪110‬‬
‫سان روف‬

‫‪3‬‬

‫به هنگام رانندگی‪ ،‬هرگز سر و دست خود را از سان روف‬ ‫توصیه می‌شــود سان روف را دست کم پس از ‪ 5‬دقیقه‬ ‫نکات ویژه‬
‫خارج ننمایید‪.‬‬ ‫رانندگی از زمان اتمام بارندگی یا شستشــوی اتومبیل‪،‬‬ ‫هرگز به هنــگام باران یا زمانیکه اتومبیل را شستشــو‬
‫در صورت تمایل‪ ،‬باز نمایید‪( .‬این ‪ 5‬دقیقه برای خشک‬ ‫می‌نمایید‪ ،‬درب سان روف را باز نکنید‪.‬‬
‫شدن آب باقیمانده در سقف توسط هوا‪ ،‬در اثر بارندگی‬
‫یا شستشوی اتومبیل در نظر گرفته شده است‪).‬‬

‫‪111‬‬
‫سان روف‬

‫‪3‬‬

‫راه‌اندازی مجدد سان روف‬ ‫قبل از بازکردن سان روف همواره ابتدا اطمینان حاصل‬
‫هنگامی که اختاللی در عملکردهای سان روف مشاهده‬ ‫نمایید هیچ مانعی بر ســر راه حرکت صفحه شیشه‌ای‬
‫کردید‪ ،‬قبل از هر اقدام دیگری ســعی کنید ابتدا آن را‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫راه‌اندازی مجدد نمایید‪.‬‬

‫راه‌اندازی مجدد سان روف‪:‬‬


‫دکمه ‪ 2‬را فشرده و ‪ 7‬ثانیه نگه دارید تا سان روف کامال‬
‫باز شود‪.‬‬
‫حرکات لرزشــی ســان روف برای تنظیمات باال پایین‬
‫نشــان‌دهنده این اســت که راه‌اندازی مجدد سان روف‬ ‫هشدار‬
‫قبل از بازکردن سان روف همواره ابتدا اطمینان حاصل‬
‫تکمیل شده است‪.‬‬ ‫نمایید هیچ مانعی بر سر راه حرکت صفحه شیشه ای‬
‫اگر بازهم اختاللی در عملکرد سان روف مشاهده کردید‪،‬‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫لطفا به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫هنگامیکه حجم زیادی برف روی ســقف جمع شده یا‬
‫در فصول ســرد حالت یخ زده دارد‪ ،‬هرگز اقدام به باز‬
‫کردن سان روف ننمایید‪.‬‬

‫‪112‬‬
‫‪4‬‬
‫نگهداری‬

‫قوانین مربوط به روغن ‪۱۱۸...............................................................................‬‬


‫سطح مایعات و بررسی ‪۱۱۹...............................................................................‬‬
‫نگهداری داخلی ‪۱۲۴ ......................................................................................‬‬
‫نگهداری بدنه ‪۱۲۵............................................................................................‬‬

‫‪113‬‬
‫قوانين مربوط به روغن‬

‫و دستورالعمل استفاده از آنها را نیز از کارشناسان مرکز‬ ‫سیال مخصوص با کیفیت باال‪ ،‬خودرو را در شرایط فنی‬
‫دریافت نمایید‪.‬‬ ‫مناسب نگهداری می‌نماید‪.‬‬
‫هر نوع مکمل ســوختی را بدون تایید ما در باک‬ ‫لطفــاَ توجه ویژه‌ای به کیفیت روغن موتور شــود‪ .‬برای‬
‫سوخت نریزید‪.‬‬ ‫جلوگیری از عوارض ســوء در خودرو‪ ،‬از ســیاالت غیر‬
‫معتبر یا مخرب استفاده نشود‪.‬‬
‫برای مدل‌های خاص میزان مصرف هر یک به راهنمای‬
‫گارانتی مراجعه شود‪.‬‬

‫افزودنی‌های سوختی‬ ‫‪4‬‬


‫کیفیت سوخت و افزودنی‌های سوختی تاثیر مستقیمی‬
‫بر شرایط رانندگی‪ ،‬عملکرد و عمر مفید موتور خواهند‬
‫داشت‪ .‬افزودنیهای سوختی دارای کاربردهایی همچون‬
‫جلوگیری از خورندگی‪ ،‬تمیز کردن سیستم سوخت‌رسانی‬
‫و جلوگیری از ایجاد رسوب‌های کربنی موتور می‌باشند‪،‬‬
‫بنابراین استفاده از افزودنیها و مکمل‌های سوختی مجاز‬
‫نکته‬
‫‪ . 1‬در شــرایط آب و هوایی بسیار سرد و یخ‌بندان‪ ،‬از‬ ‫توصیه می‌شود‪.‬‬
‫روغــن موتــور ‪ 10W - 40 SL‬یا روغن موتورهای‬ ‫اگر سوخت بدون مکمل بطور مداوم مورد استفاده قرار‬
‫مرغوب تر که به تایید ما رسیده‌اند استفاده نمایید‪.‬‬ ‫گیرد ممکن اســت برخی اختالل‌ها از قبیل‪ :‬راه‌اندازی‬
‫‪ .2‬در شــرایط آب و هوایی بســیار ســرد‪ ،‬از مایعات‬
‫ســخت موتور‪ ،‬نوسان دور موتور در دور آرام‪ ،‬شتابگیری‬
‫خنک‌کننــده موتور با مشــخصه‌های ضد یخ بســیار‬
‫مرغوب که به تأیید ما رسیده‌اند استفاده نمایید‪.‬‬ ‫ســخت‪ ،‬کاهش عملکــرد قدرتی و غيره بــروز نمائيد‪.‬‬
‫‪ . 3‬بــه منظور جلوگیری از یخ زدگی شیشــه‌ها‪ ،‬مایع‬ ‫بنابراین‪ ،‬هنگام ســوخت‌گیری از مکمل‌های مناســب‬
‫شیشه‌شوی را بر اساس دمای محیطی اتومبیل انتخاب‬ ‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫نمایید‪.‬‬
‫جهت خرید انواع محصوالت مایعات‪ ،‬به نمايندگي‌هاي‬ ‫توصیه می‌شود تنها از افزودنیهای سوختی که توسط ما‬
‫مجاز ايران خودرو مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫تأیید شده‌اند استفاده نمایید‪ .‬تمامی انواع این مکمل‌ها را‬
‫می‌توانید از نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو تهیه نمایید‬

‫‪114‬‬
‫سطح مایعات و بررسی‬

‫سطح مایعات و بررسی‬


‫‪ TU5‬موتور ‪ 1600‬سي سي‬
‫مخزن آب شيشه شور‬ ‫مخزن روغن ترمز‬

‫مخزن آب رادياتور‬ ‫آب باتري‬

‫‪4‬‬
‫مخزن روغن موتور‬ ‫فيلتر هوا‬

‫گيج روغن‬

‫مخزن هيدروليک فرمان‬

‫‪115‬‬
‫سطح مایعات و بررسی‬

‫روغن ترمز‬ ‫اضافه کردن روغن موتور‬ ‫مخزن مایع شیشه شوی‬
‫هنگامی که سطح روغن ترمز بسیار پایین است‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر در مورد‬ ‫ظرفیت‪ 3 :‬لیتر‬
‫و نزدیک به عالمت خطر است‪ ،‬چراغ هشدار سطح پایین‬ ‫نوع و ظرفیــت روغن موتــور می‌توانید به‬ ‫به منظور دســتیابی به بهترین تأثیر شستشو و ایمنی‬
‫روغن ترمز روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫دستورالعمل گارانتی مراجعه نمایید‪ .‬لطفا از‬ ‫کاربرد‪ ،‬لطفا از مواد شستشــوی تأیید شــده توسط ما‬
‫برای کسب اطالعات در مورد نحوه بررسی سطح روغن‬ ‫مکمل‌های دیگر استفاده ننمایید‪.‬‬ ‫استفاده نمایید‪ .‬لطفا مایع شستشو را به آرامی در مخزن‬
‫ترمز به صفحه ‪ ۱۱۹‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫آن بریزید‪.‬‬
‫مایع خنک کننده‬
‫موتور سرد‪ :‬ســطح مایع می‌بایست‬
‫‪4‬‬
‫باتری (مشاهده جزییات در صفحه ‪)۱۳۵‬‬
‫مشخصات ‪ 12 :‬ولت‬ ‫بین عالمت حداکثر و حداقل باشــد که بر‬
‫نکته‬
‫‪ A‬فیلتر هوا‬ ‫روی مخزن انبساط نشانه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫هنگامی که دمای محیط زیر صفر است‪ ،‬می‌بایست از‬
‫‪ A‬طبق دســتورالعمل گارانتی‪ ،‬فیلتر هــوا را تمیز و یا‬ ‫پــس از خاموش کردن موتــور خودرو‪15 ،‬‬ ‫مايع شيشه شوي ضد یخ استفاده نمایید‪.‬‬
‫تعویض نمایید‪.‬‬ ‫دقیقه صبر نمایید یا تا دما پایین تر از ‪100‬‬
‫درجه برسد صبر نمایید‪ .‬حال درپوش مخزن‬
‫را به آرامی با دســت باز کرده و در این حین‬ ‫سیال فرمان هیدرولیک‬
‫نکته‬ ‫ظرفیت ‪ ۱/۵ :‬لیتر‬
‫اگر مایع خنک کننده مرتباَ نیاز به اضافه کردن پیدا می کند‬ ‫پارچه تمیزی به دســت خــود بپیچید تا از‬
‫نشــانگر این موضوع است که ایرادی در سیستم خنک کاری‬ ‫سوختن دست جلوگیری شود‪.‬‬ ‫هنــگام خاموش بودن موتور‪ ،‬ســطح روغن هیدرولیک‬
‫وجود دارد‪ .‬برای عیب یابی در اسرع وقت اقدام نمایید‪ .‬مایع‬ ‫داخل مخزن را کنترل نمایید‪.‬‬
‫خنک کننده موتور بهتر اســت در نمايندگي‌هاي مجاز ايران‬
‫اگر مایع خنک‌کننده بیشتر از ‪ 1‬لیتر باشد‪،‬‬
‫خودرو سر ریز یا تعویض شود‪.‬‬ ‫به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه‬ ‫سطح سیال داخل مخزن می‌بایست بین عالمت حداکثر‬
‫نموده و سیستم خنک‌کاری را کنترل نمایید‪.‬‬ ‫و حداقل باشد‪.‬‬

‫نکته‬
‫در صورتیکــه دمای محیط اطراف خــودرو پایین تر از ‪-30‬‬ ‫اخطار‬ ‫نکته‬
‫درجه ســانتیگراد باشــد‪ ،‬مایع خنک کننده موتور بایســتی‬
‫به منظــور جلوگیری از ســوختگی احتمالــی‪ ،‬لطفا‬ ‫راندن اتومبیل بدون روغن فرمــان هیدرولیک تحت‬
‫با یکــی دیگر از انواع ضد یخ ها با مقاومت باالتر نســبت به‬
‫برودت های خیلی پایین در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو‬ ‫هنگامی که موتور ســرد است سطح مایع خنک‌کننده‬ ‫هیچ شرایطی توصیه نمی‌شود چراکه این کار به پمپ‬
‫جایگزین شود‪.‬‬ ‫را بررسی نمایید‪.‬‬ ‫هیدرولیک آسیب خواهد رساند‪.‬‬

‫‪116‬‬
‫سطح مایعات و بررسی‬

‫میله روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک‬ ‫ميله نشانگر روغن موتور‬
‫روغن سیســتم انتقال قدرت اتوماتیک را می‌بایست در‬ ‫پس از خاموش شــدن موتور در سطح صاف و گذشت‬
‫اخطار‬
‫هنگامی کــه درب موتور بــرای انجام بررســی‌ها باز‬
‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خــودرو بطور منظم کنترل‬ ‫‪ 10‬دقیقه‪ ،‬با استفاده از ميله نشانگر روغن موتور‪ ،‬سطح‬
‫می‌شود‪ ،‬اگر موتور داغ باشد‪ ،‬دقت و احتیاط الزم را به‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روغن موتور را بررسی نمایید‪ .‬سطح روغن می‌بایست بین‬
‫منظور جلوگیری از هرگونه آسیب بعمل آورید چرا که‬ ‫حد باال و حد پایین حک شده بر روی میله باشد‪.‬‬
‫در هر لحظه ممکن اســت پنکه خنک‌کننده موتور به‬ ‫سطح روغن موتور باید بطور منظم کنترل شود‪.‬‬
‫حرکت درآید‪( .‬حتی اگر موتور خاموش باشد)‬

‫‪4‬‬
‫داغ‬

‫خنک‬

‫نکته‬
‫ســطح روغن نباید باالتر از حد ماکزیمم و پايين‌تر از‬
‫حد مینیمم مشخص شده بر روی میله باشد‪.‬‬

‫‪117‬‬
‫سطح مایعات و بررسی‬

‫‪4‬‬
‫مخزن روغن ترمز‬ ‫مخزن روغن فرمان هیدرولیک‬ ‫مخزن انبساط مایع خنک کننده موتور‬
‫روغن ترمز را می‌بایست بطور منظم بررسی نمایید‪ .‬میزان‬ ‫سطح روغن را می‌بایست زمانی که موتور خاموش است‬ ‫سطح مایع خنک‌کننده را می‌بایست زمانی که موتور سرد‬
‫روغن ترمز موجود در ظرف می‌بایست بین عالمت‌های‬ ‫بررسی نمایید‪.‬‬ ‫است بررسی نمایید‪ .‬سطح مایع خنک‌کننده می‌بایست‬
‫خطر و حداکثر که بر روی مخزن نشــانه‌گذاری شــده‬ ‫میزان روغن موجود در مخزن می‌بایست بین عالمت‌های‬ ‫همواره بین سطح حداقل و حداکثر عالمت‌گذاری شده‬
‫است قرار داشته باشد و تا حد ممکن به عالمت حداکثر‬ ‫حداقل و حداکثــر که مطابق تصویر بــاال روی مخزن‬ ‫بر روی مخزن باشد‪ .‬در شرایط آب و هوایی سرد‪ ،‬میزان‬
‫نزدیک باشد‪.‬‬ ‫نشانه‌گذاری شده است قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫مایع ضد یخ باید به نسبتی باشد که‬
‫اگر حین رانندگی‪ ،‬چراغ هشدار روغن ترمز روشن شود‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از خرابی قطعات پمپ هیدرولیک فرمان‪،‬‬ ‫همواره حالت مایع محلول خنک‌کننده حفظ شود‪ .‬مایع‬
‫می‌بایست سریعا اتومبیل را جهت انجام بررسی در جای‬ ‫رانندگی بدون وجود روغــن هیدرولیک داخل مخزن‪،‬‬ ‫خنک‌کننده می‌بایست ضد زنگ و دارای ظرفیت گرمایی‬
‫ایمن پارک کرده و بــا متخصصان نمايندگي‌هاي مجاز‬ ‫مجاز نمی‌باشد‪.‬‬ ‫باال باشد‪.‬‬
‫ايران خودرو تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫برای روغن‌ها‪ :‬دفترچه راهنمای گارانتی را مطالعه نمایید‪.‬‬ ‫به منظور حفظ عملکرد مایع خنک‌کننده‪ ،‬در شرایط آب‬
‫به منظور حفظ عملکرد مناسب سیستم ترمز‪ ،‬می‌بایست‬ ‫و هوایی ســرد‪ ،‬مایع خنک‌کننده می‌بایست هر دوسال‬
‫هر دوسال یکبار روغن ترمز را تعویض نمایید‪.‬‬ ‫یکبار تعویض شود‪.‬‬
‫تعویض مایع خنک‌کننده می‌بایســت در نمايندگي‌هاي‬
‫مجاز ايران خودرو انجام پذیرد‪.‬‬
‫نکته‬ ‫نکته‬
‫اگر در یــک بازه زمانی کوتــاه‪ ،‬روغن ترمز بــه میزان قابل‬ ‫برای عملکرد در دماهای کاری ‪ -30‬درجه سانتیگراد‪،‬‬
‫توجهی کم شود ممکن است سیستم ترمز روغن‌ریزی داشته‬ ‫بهتر است مایع خنک کننده با خاصیت ضدیخ زدگی‬
‫باشــد‪ .‬بنابراین توصیه می شود در اسرع وقت برای بررسی و‬
‫رفع عیب به نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫باال انتخاب شود‪.‬‬

‫‪118‬‬
‫نگهداری داخلی‬

‫چراغ داخلی‬ ‫از بین بردن لکه‌ها‬


‫به منظور تمیزکاری قطعات مربوط به چراغ‌های داخلی‬ ‫در هر شــرایط‪ ،‬عمل پاک کردن لکه‌ها را در سریعترین‬
‫احتیاط نمایید از مواد مناسبی استفاده نمایید که باعث‬ ‫زمان ممکن طبق دستورالعمل انجام دهید‪.‬‬
‫تغییر رنگ چراغ‌ها نشوند‪.‬‬ ‫اگر به لکه‌ای برخورد کردید که قابل پاک شــدن نبود‪،‬‬
‫همواره سعی کنید هیچگونه لکه‌ای برای طوالنی مدت‬ ‫برای راهنمایی و مشورت گرفتن با نمايندگي‌هاي مجاز‬
‫در اتومبیل باقی نماند و به محض مشــاهده لکه‪ ،‬سریعا‬ ‫ايران خودرو تماس حاصل فرمایید‪ .‬قبل از اقدام به پاک‬
‫اقدام به تمیز کردن آن نمایید‪ .‬اگر سطح بزرگی از فضای‬ ‫کردن هرگونه لکه توصیه می‌شــود پاک کردن را ابتدا‬

‫‪4‬‬
‫داخلی اتومبیل دچار لکه‌های بزرگ شــده و احتیاج به‬ ‫روی یک سطح کوچک‌تر و از قسمت کمتر شروع نمایید‪.‬‬
‫اقدامات ویژه داشــته باشــد‪ ،‬این کار را به کارشناسان‬ ‫لکه‌های ناشی از خودکار یا رژلب را می‌توانید با استفاده‬
‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو بسپارید‪.‬‬ ‫از الکل صنعتی از بین ببرید‪.‬‬
‫لکه‌های آسفالت را می‌بایست توسط عامل پاک‌کنندگی‬
‫مخصوص آن پاک نمایید‪.‬‬
‫لکه‌های شــکالت و شــکر را می توانید توسط محلول‬
‫آمونیاک (فرمول تجاری) از بین ببرید‪.‬‬
‫نکته‬
‫قبل از پاک کردن هرگونه لکه‪ ،‬می‌بایســت ابتدا سطح‬ ‫توصیه‌های الزم‪:‬‬
‫مورد نظر را از گرد و غبار پاکیزه نمایید‪.‬‬ ‫اگر اتومبیل برای طوالنی مــدت در معرض آفتاب قرار‬
‫حالل‌های مختلف دارای خــواص خورندگی مختلفی‬
‫گیرد‪ ،‬قســمت‌های داخلی اتومبیل آسیب خواهند دید‪.‬‬
‫می‌باشــند که بر روی مواد مصنوعی بکار رفته داخل‬
‫اتومبیــل اثر خواهند گذاشــت‪ ،‬بنابرایــن در انتخاب‬ ‫بنابراین توصیه می‌شود از آفتاب‌گیرهای مخصوصی که‬
‫حالل‌ها باید نهایت احتیــاط را نموده و تا حد امکان‬ ‫پشت شیشه جلو و عقب نصب می‌شوند استفاده نمایید‬
‫کمتر از اینگونه مواد استفاده نمایید‪.‬‬ ‫تا اتاق و لوازم داخلی اتومبیل از آسیب‌های تابش اشعه‬
‫بطور کلی می‌بایست برای تمیز کردن هرگونه لکه در‬
‫ســطح چرم مصنوعی و قطعات دیگر از محلول آب و‬ ‫یو وی در امان باشند‪.‬‬
‫صابون و پاک کننده‌هاي ديگر استفاده نمود‪.‬‬
‫توصیه می‌شود همواره از یک تکه پارچه تمیز مرطوب‬
‫برای تمیز کاری‌های داخل اتومبیل استفاده نمایید‪.‬‬

‫‪119‬‬
‫نگهداری داخلی‬

‫همواره ســعی کنید گرد و غبار و کثیفی سطوح داخلی‬


‫مانند قطعات داخلی‪ ،‬قطعات پالســتیکی و صندلی‌ها را‬
‫بطور منظم توســط جاروبرقی یا گردگیر تمیز نمایید و‬
‫هرگونه لکه را از ســطوح پالســتیکی و چربی به کمک‬
‫پارجه تمیز و نرم آغشــته بــه آب و صابون از بین برده‬
‫و سطوح مورد نظر را توسط پارچه نرم خشک نمایید‪.‬‬
‫بــرای نگهداری از ظاهــر چرم‪ ،‬لطفا به دســتورالعمل‬
‫سازنده چرم توجه نمایید‪ .‬چرا که انواع مختلف محلول‬
‫های پاک‌کننده حاوی مواد شــیمیایی مضر می‌باشند‬
‫و به پارچه صندلی‌ها آســیب‌های زیادی وارد می‌آورند‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫کافیست سطوح مورد نظر را توسط یک تکه پارچه نرم‬
‫ثابت کردن زیر پایی (در قسمت راننده)‬ ‫زیر پایی‬ ‫و مرطوب تمیز نمایید‪.‬‬
‫این مدل اتومبیل دارای زیرپایی جلو مجهز به گیره‌های‬ ‫اســتفاده از زیر پایی‌های ظریف‪ ،‬عمر مفید موکت کف‬
‫ثابت‌کننده ‪ A‬می‌باشد تا زیر پایی را کامال ثابت در جای‬ ‫را افزایش داده و تمیزکاری داخل اتومبیل را ســهولت‬ ‫هشدار‬
‫خود نگه دارد‪ .‬این گیره‌ها نمی‌بایســت توســط چیزی‬ ‫می‌بخشد‪.‬‬ ‫• بــرای پاک کردن ســطوح هرگز از بنزیــن و مواد‬
‫پوشانده یا در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫زیرپایی می‌بایست متناسب با اندازه اتومبیل و فضای‬ ‫رقیق‌کننده یا مایعات مشابه استفاده ننمایید‪.‬‬
‫• تکه‌های خرد زباله و کثیفی به ســطح چرمی آسیب‬
‫زیرپایی ظریف مخصوص این اتومبیل طراحی شده است‬ ‫مربوطه انتخاب شــود‪ .‬از هر نوع زیرپایی که اســتفاده‬ ‫می‌رســانند‪ ،‬بنابراین در اســرع وقت آنها را برطرف‬
‫حلقه فلزی ضد ضربه نیز به جهت ثابت نگه داشتن زیر‬ ‫می‌کنید می‌بایست به تناسب سایز آن با فضای زیرپایی‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫پایی تعبیه شده است‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشــید تا از هرگونه تداخل بــا پدال‌ها‬ ‫• هرگز از محلول‌های صابون چرم‪ ،‬واکس براق‌کننده‪،‬‬
‫روغن موتور‪ ،‬مایع تمیز کننده‪ ،‬حالل‌ها‪ ،‬سفید‌کننده‬
‫هنگامی که زیرپایی را در اتومبیل می‌اندازید‪ ،‬لطفا آن را‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫و عامــل پاک‌کننده همــراه با آمونیاک اســتفاده‬
‫در مرکز جای مخصوص پا قرار داده و سپس حلقه فلزی‬ ‫ننمایید‪ ،‬چرا کــه این مواد ســطح طبیعی چرم را‬
‫ضد ضربه را به ســمت گیره‌های موکت زیر پایی فشار‬ ‫اخطار‬ ‫ضعیف و پوسیده خواهند کرد‪.‬‬
‫اگــر از زیرپایی‌های غیرمعمولي و غیر ثابت اســتفاده‬ ‫• به هنگام استفاده از مواد شيمیایي محافظ‪ ،‬حتما از‬
‫دهید تا در جای خود سفت و محکم شود‪.‬‬ ‫نمایید‪ ،‬ممکن است زیر پایی سر خورده و با پدال‌های‬ ‫دستورالعملهای سازنده پیروی نمایید‪.‬‬
‫موقعیــت زیرپایی را می‌‌بایســت هر چنــد وقت یکبار‬ ‫کالچ و گاز و ترمــز تداخــل ایجــاد نمایــد‪ .‬بنابراین‬ ‫• به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب‪ ،‬هرگز از عامل‬
‫بررســی نمایید تا از عدم وجود هرگونه حرکت و لغزش‬ ‫اســتفاده از اینگونه زیرپایی‌ها ممکن است حتی منجر‬ ‫پاک‌کننده شیشــه و پالستیک برای تمیزکاری جلو‬
‫به تصادفات شدید رانندگی شود‪.‬‬ ‫آمپر استفاده ننمایید‪.‬‬
‫آن اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬

‫‪120‬‬
‫نگهداری بدنه‬

‫لکه‌های آسفالت روی بدنه اتومبیل‬ ‫شستشوی شیشه‌ها‬ ‫تمیز کردن بدنه‬
‫این لکه‌ها را در اســرع وقت تمیز و برطرف نمایید‪ .‬برای‬ ‫برای این کار هرگز از محصوالت حاوی مواد سیلیکونی‬ ‫برای حفاظت مناسب از قسمت‌های رنگ شده اتومبیل‪،‬‬
‫تمیز کردن این لکه‌ها هرگز سطح را نتراشیده و از بنزین‬ ‫اســتفاده ننماییــد‪ .‬بــرای دســتیابی به تاثیــر باالی‬ ‫توصیه می‌شود تمیزکاری را در فواصل زمانی کوتاه انجام‬
‫و پارچه‌هــای پاک‌کننده اســتفاده نکنید‪ .‬برای این کار‬ ‫پاک‌کنندگی توصیه می‌شود از محلول مخصوص که در‬ ‫دهید اما حتی‌االمکان از قــراردادن اتومبیل در معرض‬
‫می‌بایست از مایع مخصوص پاک‌کننده استفاده نمایید‪.‬‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو عرضه می‌شود استفاده‬ ‫تابش مستقیم نور آفتاب و مکان‌های بسیار سرد پرهیز‬
‫نمایید‪.‬‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫فضوالت پرندگان‪ ،‬ترشــحات حشرات‪ ،‬صمغ و موادی از‬
‫پرداخت رنگ‬
‫‪4‬‬
‫این قبیل دارای خاصیت خورندگی بسیار باالیی بوده و‬
‫توصیه می‌شود در فصل زمستان پس از اینکه اتومبیل را‬ ‫در صورت مشاهده می‌بایست سریعا آنها را تمیز نمایید‪.‬‬
‫کامال شسته و خشک نمودید‪ ،‬به پرداخت رنگ بپردازید‪.‬‬ ‫در غیر اینصورت‪ ،‬در روزهای گرم با سرعت بیشتری به‬
‫پرداخت رنگ را توســط مایع مخصوص یا امولســیون‬ ‫سطوح رنگ شده آسیب خواهند رساند‪.‬‬
‫پرداخت رنگ انجام دهید‪.‬‬ ‫در هر شرایط‪ ،‬برای شستن اتومبیل از مقدار زیادی آب‬
‫استفاده کرده و پس از شستشو‪ ،‬بدنه را با الیاف طبیعی‬
‫تمیز کردن تزیینات خارجی و قطعات ظريف‬ ‫نرم خشک نمایید‪ .‬پس از شستشوی اتومبیل‪ ،‬در حین‬
‫این قطعات را با آب و صابون یا آب همراه با کمی محلول‬ ‫رانندگی با ســرعت کم چندین بار پدال ترمز را فشــار‬
‫پاک‌کننده و مایع تمیز کننده شستشــو داده سپس با‬ ‫دهید تا قطعات ترمز گرم شده و خشک شوند‪.‬‬
‫مقدار زیادی آب‪ ،‬آبکشی نمایید‪.‬‬ ‫هرگز بدنه اتومبیل را بطور خشک تمیز نکنید‪.‬‬
‫برای حفظ شــفافیت سطوح فلزی‪ ،‬بعد از خشک کردن‬ ‫هرگز قســمت‌های رنگ شــده و شیشــه پلکسی‌های‬
‫قطعات‪ ،‬آنها را واکس بزنید‪.‬‬ ‫اتومبیل (مانند طلق چراغ‌ها) را با گازوییل‪ ،‬نفت سفید‪،‬‬
‫تــری کلرواتیلن‪ ،‬آب قلیایی غیظ و الکل و موادی از این‬
‫قبیل تمیز ننمایید‪.‬‬

‫‪121‬‬
‫نگهداری بدنه‬

‫عمدتا زنگ‌زدگی بدنه اتومبیل می‌تواند ناشی از ‪ 2‬عامل‬ ‫لکه‌های آسفالتی و بنزینی روی سپر‬
‫اصلی زیر باشد‪:‬‬ ‫این نوع لکه‌ها را می‌بایست با استفاده از مواد پاک‌کننده‬
‫‪ . 1‬رطوبت انباشته شده در حفره‌های بدنه‪ .‬گل و الی‬ ‫مخصوص برطرف نمایید‪.‬‬
‫و نمک ضد یخ انباشــته شده در قسمت‌های زیر‬ ‫حتی اگر اتومبیل با مواد مقاوم در برابر خوردگی سازگار‬
‫بدنه عامل عمده انباشــت رطوبت در قسمت‌هایی‬ ‫است و توصیه‌های ضد زنگ زدگی را در مورد آن رعایت‬
‫از بدنه است که بیشترین احتمال آسیب در برابر‬
‫می‌کنیــد‪ ،‬هنگامی کــه اتومبیل برای مــدت طوالنی‬
‫زنگ‌زدگی را دارند‪.‬‬
‫متوقف شــده یا رانده می‌شود‪ ،‬خصوصا هنگامی که در‬
‫‪ . 2‬پوست انداختن رنگ‌های محافظتی و الیه محافظ‬

‫‪4‬‬
‫در سطح بدنه و زیر بدنه اتومبيل‪ .‬با پیروی از چند‬ ‫جاده‌های برفی نمک‌ریزی شده برای مدت طوالنی تردد‬
‫اصل نگهداری ساده می‌توانید اتومبیل خود را در‬ ‫می‌کنید‪ ،‬قسمت‌های مختلف موتور و زیر بدنه اتومبیل‬
‫برابر زنگ‌زدگی محافظت نمایید‪.‬‬ ‫را می‌بایست مجددا تمیز کرده و توصیه‌های محافظتی‬
‫در صورت پوسته شدن رنگ یا بوجود آمدن خط و خش‪،‬‬ ‫را انجام دهید‪.‬‬
‫سریعا آن را برطرف نمایید‪.‬‬
‫درب‌هــا و حفره‌های خروج مایع در زیر اتومبیل را بطور‬
‫مداوم بررسی و تمیز نمایید‪.‬‬
‫موکت کف را برای وجود هرگونه نم و رطوبت بررســی‬
‫نماییــد‪ ،‬چرا که کفپوش‌هــا و موکت‌های کف اتومبیل‬
‫رطوبت را برای مدت زیــادی درون خود نگه می‌دارند‪،‬‬
‫خصوصا در فصل زمستان‪ ،‬همین رطوبت و نم موجبات‬
‫پوسیدگی را فراهم می‌آورد‪.‬‬
‫قســمت زیر بدنه را با استفاده از دستگاه‌های فشار قوی‬
‫آب تمیز نمایید اما حین اعمال فشار آب مراقب حسگر‬ ‫نکته‬
‫اگر از دســتگاه‌های فشــار قــوی کارواش اســتفاده‬
‫ســرعت چرخ سیستم ترمز ضد قفل و سیم‌هایی که به‬
‫می‌کنید‪ ،‬هرگز فشــار آب را روی قطعات الســتیکی‬
‫چرخ‌ها متصل هستند‪ ،‬باشید‪.‬‬ ‫سیســتم انتقال قدرت‪ ،‬مکانیزم فرمان و سایر قطعات‬
‫پوشش ضد زنگ قســمت زیرین اتومبیل را می‌بایست‬ ‫از این قبیل قرار ندهید‪ .‬همچنین فشــار مستقیم آب‬
‫مرتبا بررسی و در صورت لزوم تعمیر نمایید‪.‬‬ ‫را روی قطعات تزیینی خارجی‪ ،‬درز روکش‪ ،‬رادیاتور و‬
‫قطعات موتور نگیرید‪.‬‬

‫‪122‬‬
‫‪۵‬‬ ‫توصیه‌هایعملیاتی‬

‫تعویض المپ چراغ‌ها ‪۱۳۷................................................................................‬‬ ‫توصیه هایی جهت کاهش مصرف سوخت ‪۱۲۸...............................................‬‬
‫بکسل کردن ‪۱۴۴..............................................................................................‬‬ ‫تجهيزات برقي آپشن ‪۱۳۰................................................................................‬‬
‫تعویض چرخ ‪۱۴۶...............................................................................................‬‬ ‫فیوز ‪۱۳۱ . ........................................................................................................‬‬
‫تایر ‪۱۴۸............................................................................................................‬‬ ‫باتری ‪۱۳۵.........................................................................................................‬‬
‫توصیه‌های ایمنی ‪۱۵۰.......................................................................................‬‬ ‫استارت زدن با باتری یدک ‪۱۳۶.......................................................................‬‬

‫‪123‬‬
‫توصیه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت‬

‫ثبات باشــد تا حتی‌االمکان مجبور به ترمزهای ناگهانی‬


‫نشوید‪.‬‬

‫کنترل سرعت اتومبیل‬


‫هنگامی که سرعت اتومبیل باالتر از حد اقتصادی می‌رود‬
‫(‪ 60‬تا ‪ 90‬کیلومتر در ساعت)‪ ،‬میزان مصرف سوخت هم‬
‫به همان نسبت افزایش چشمگیری خواهد داشت‪.‬‬

‫مديريت کردن رانندگي‬


‫از رانندگــی در فواصل کوتاه خــودداری نمایید‪ .‬بعد از‬
‫راه‌اندازی اتومبیل‪ ،‬میزان مصرف سوخت در کیلومتر اول‬
‫تقریبا دو برابر شرایط نرمال است‪ ،‬چرا که هنوز اتومبیل‬
‫بارگیری صحيح کاال در اتومبیل‬
‫از قراردادن وســایل غیر ضروری در اتومبیل خودداری‬
‫‪5‬‬
‫به دمای کارکرد بهینه نرسیده است‪.‬‬ ‫نمایید‪ ،‬چرا که وزن آنها سوخت را به هدر خواهد داد‪.‬‬
‫رانندگی در مناطق شهری برای کاهش مصرف سوخت‬ ‫رفتار رانندگی می‌بایســت نرم و پایدار باشد‪ .‬اصول کلی‬
‫به صرفه نیست‪ ،‬بنابراین‪ ،‬مسیر مناسبی برای رانندگی‬ ‫زیر را به خاطر بسپارید‪:‬‬
‫در بزرگراه‌ها انتخاب نماییــد و حتی‌االمکان از ورود به‬ ‫راه‌اندازی‪ :‬قبل از راه‌اندازی اتومبیل احتیاجی نیســت‬
‫مناطق با ترافیک سنگین خودداری نمایید‪.‬‬ ‫موتــور را گرم کنید‪ .‬بــه آرامی اتومبیــل را به حرکت‬
‫درآورده و رفتار شــتاب‌گیری نرم و آهســته‌ای داشته‬
‫باشید‪.‬‬
‫رانندگی‪ :‬دور موتور را در وضعیت مناســب نگه دارید‪.‬‬
‫رفتار مناســب به این صورت است‪ :‬برای رانندگی نرمال‬
‫دور موتــور بیش از ‪ 2000‬دور در دقیقه و برای ســبک‬
‫کردن دنــده‪ ،‬دور موتور بیــش از ‪ 3000‬دور در دقیقه‬
‫باشــد‪ .‬از رانندگی در ســرعت بســیار پایین خودداری‬
‫نمایید‪ .‬ســرعت اتومبیل حین رانندگی باید پایدار و با‬

‫‪124‬‬
‫توصیه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت‬

‫‪5‬‬ ‫فشار باد الستیک‌ها را بررسی نمایید‬


‫فشار باد الستیک‌ها را هفته‌ای یکبار بررسی نمایید‪ .‬چرا‬
‫موتور را تنظیم کنید‬
‫اجزا و قطعات اصلی سیســتم جرقه و سیســتم تأمین‬
‫کاهش ذخيره مصرف سوخت وکاهش آاليندگي‬
‫میزان مصرف سوخت بطور دقیق توسط سازنده اتومبیل‬
‫که فشار باد نامناسب الستیک‌ها میزان مقاومت گردشی‬ ‫سوخت را حداقل سالی یکبار بطور کلی بازدید نمایید‪.‬‬ ‫با توجــه به نوع طراحي و مشــخصه‌های فنی اتومبیل‬
‫چرخ را افزایش داده و در نتیجه منجر به افزایش میزان‬ ‫تعیین نمی‌شود‪ ،‬بلکه تعيين آن به نوع رانندگي و نحوه‬
‫مصرف سوخت می‌شود‪.‬‬ ‫سیستم جرقه‬ ‫استفاده شما از خودرو نيز بستگي دارد‪.‬‬
‫همواره شمع‌های اتومبیل را تمیز و سالم نگه دارید‪.‬‬ ‫با بکارگیری توصیه‌های زیر می‌توانید مصرف سوخت را‬
‫فیلتر هوا‬ ‫کاهش دهید‪:‬‬
‫مسدود شــدن اجزای فیلتر هوا منجر به کاهش هوای‬ ‫سیستم سوخت‌رسانی‬ ‫• اتومبیل خود را در شــرایط کارکرد مناســب و خوب‬
‫ورودی به موتور شده و بنابراین می‌بایست فیلتر هوا را بر‬ ‫شرایط اتصال مکانیکی سیستم سوخت‌رسانی را همواره‬ ‫قرار دهید‪.‬‬
‫اساس بازه‌های زمانی درج شده در دستورالعمل گارانتی‬ ‫بررســی نموده و تمامی قطعات مرتبــط را برای وجود‬ ‫توصیه‌ها و قوانین سرویس و نگهداری اتومبیل که توسط‬
‫تعویض نمایید‪.‬‬ ‫هرگونه چکه روغن بررسی نمایید‪.‬‬ ‫ما پیشنهاد می‌شود را بطور دقیق رعایت نمایید‪.‬‬
‫• جــدای از مباحث مربوط بــه بازدید کلی‪ ،‬روغن‌های‬
‫روان‌کننده و تعویض مایع خنک‌کننده‪ ،‬شرایط کارکرد‬
‫قطعاتــی که میزان مصرف ســوخت را تحت تاثیر قرار‬
‫می‌دهند می بایست بطور منظم بررسی شوند‪.‬‬

‫‪125‬‬
‫تجهيزات برقي آپشن‬

‫اقدامات احتیاطی در خصوص تجهيزات برقي آپشن‬


‫قبل از نصب هرگونه تجهيزات برقي آپشن می‌بایست با کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس گرفته و مشورت نمایید‪.‬‬
‫برخی از لوازم جانبی برقی مانند سیستم‌های صوتی با توان باال‪ ،‬المپ‌های زنون‪ ،‬سیستم‌های دزدگیر‪ ،‬تلفن‌های بی‌سیم و لوازمی از این قبیل‪ ،‬و یا روش نصب و عملکرد آنها باعث‬
‫می‌شود عواقب بدی داشته و برخی عملکردهای معمول را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهند‪.‬‬
‫در خصوص هرگونه اختالل در عملکرد و عواقب منفی ناشــی از لوازم جانبی برقی که توســط ما تایید نشده‌اند و یا در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو نصب نشده‌اند‪ ،‬و همچنین‬
‫برای تمامی خسارات ناشی از آنها‪ ،‬شرکت ما هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪126‬‬
‫جعبه فیوز اتاق‬

‫جعبه فیوز‬
‫یک جعبه فیوز در قسمت پایین‪ ،‬سمت چپ داشبورد و‬
‫یکی نیز در محفظه موتور تعبیه شده است‪.‬‬

‫فیوز سالم‬ ‫فیوز سوخته‬

‫گیره مخصوص درآوردن و جازدن فیوز‬

‫‪5‬‬ ‫قبــل از تعویض فیوز‪ ،‬علل اختالل و ســوختگی فیوز را‬


‫بررســی کرده و متعاقبا در سدد رفع آنها برآیید‪ .‬شماره‬
‫هر فیوز در جعبه فیوز مشــخص شده است‪ ،‬فیوزهایی‬
‫که فاقد شماره‌گذاری هســتند بعنوان فیوز یدک مورد‬
‫استفاده قرار می‌گیرند‪ .‬فیوزهای هم آمپر (با رنگ مشابه)‬
‫را می توان به جای یک فیوز سوخته جایگزین نمود‪.‬‬
‫براي تعويض فيوز ســوخته مي‌توانيــد از انبر ‪ A‬که در‬
‫جعبه فيوز تعبيه شده است استفاده نماييد‬

‫درپــوش جعبه فیوز در قســمت پایین‪ ،‬ســمت چپ‬


‫داشبورد را باز نموده تا به فیوزها دسترسی پیدا نمایید‪.‬‬

‫‪127‬‬
‫جعبه فیوز داخل اتاق‬

‫ظرفیت‬
‫نوع‬ ‫عملکرد فیوز‬ ‫شماره‬
‫(آمپر)‬
‫‪Mini‬‬ ‫چراغ جلو سمت راست‪ ،‬چراغ عقب سمت چپ‪ ،‬چراغ‌های پالک عقب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F1‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫نور پشت زمینه داخل کابین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F2‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫چراغ جلو سمت چپ‪ ،‬چراغ عقب سمت راست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F3‬‬
‫جلو آمپر‪ ،‬دیاگ ‪ ،‬ماژول کنترل سیستم انتقال قدرت اتوماتیک ( ‪ ، ) AT‬سیستم ضد سرقت‪ ،‬صفحه نمایش‪ ،‬کلید فالشر ‪ ،‬رادیو و دستگاه پخش‬
‫‪Mini‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪F4‬‬
‫لوح فشرده‬
‫دکمه چراغ دنده عقب (دنده دستی)‪ ،‬دکمه انتخابگر دنده (دنده اتومات)‪ ،‬سیستم ترمز ضد قفل‪ ،‬صفحه نمایش‪ ،‬دیاگ ‪ ،‬دکمه انتخابگر حالت ‪ ،‬جلو‬
‫‪Mini‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪F5‬‬
‫آمپر‪ ،‬سوییچ چراغ ترمز‪ ،‬سیستم ضد سرقت ‪ ،‬ایموبالیزر‬
‫‪Mini‬‬ ‫واحد کیسه هوا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪F6‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫مه‌شکن عقب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪F7‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫فندک‬ ‫‪30‬‬ ‫‪F8‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫شیشه گرمکن عقب‪ ،‬گرمکن آینه جانبي‪ ،‬چراغ نشانگر ‪DEF‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪F9‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫شیشه باالبر عقب چپ ‪ ،‬رله شیشه باالبر جلو‪ ،‬ماژول کنترل سانروف‪ ،‬تنظیم آینه جانبی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪F10‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫چراغ سقفی جلو‪ ،‬چراغ سقفی عقب ‪ ،‬چراغ صندوق عقب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F11‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫برف پاک‌کن جلو‪ ،‬بازکردن قفل درب‪ ،‬بازکردن قفل صندوق عقب‬ ‫‪20‬‬ ‫‪F12‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫جلو آمپر (چراغ نشانگرشارژ)‪ ،‬رادیو و دستگاه پخش لوح فشرده‪ ،‬ماژول کنترل سانروف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F13‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫برف پاک‌کن جلو ‪ ،‬پمپ شیشه شوی جلو (دنده اتومات)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪F14‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫پمپ بنزین‬ ‫‪15‬‬ ‫‪F15‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫شیشه باالبر برقی عقب سمت راست‬ ‫‪30‬‬ ‫‪F16‬‬

‫‪128‬‬
‫جعبه فیوز محفظه موتور‬

‫‪R10‬‬ ‫‪R1‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪R9‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪R8‬‬ ‫‪R4‬‬

‫‪R7‬‬ ‫‪R5‬‬
‫‪R6‬‬

‫‪5‬‬ ‫دستورالعمل فیوزها بر روی درپوش جعبه فیوز درج شده است‪.‬‬
‫ظرفیت‬
‫نوع‬ ‫عملکرد رله‬
‫ظرفیت‬
‫(آمپر)‬
‫شماره‬
‫جعبه فیوز محفظه موتور‬
‫جعبه فیوز محفظه موتور در کنار باتری تعبیه شده است‪.‬‬
‫نوع‬ ‫عملکرد رله‬ ‫شماره‬
‫(آمپر)‬ ‫‪Micro‬‬ ‫رله استارت‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R1‬‬ ‫برای دســتیابی به فیوزها می‌بایست درب جعبه فیوز را‬
‫‪Micro‬‬ ‫یدک‬ ‫‪R1‬‬ ‫‪Micro‬‬ ‫رله قفل کن دسته دنده‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R2‬‬ ‫باز نمایید‪.‬‬
‫‪Micro‬‬ ‫یدک‬ ‫‪R2‬‬ ‫‪Micro‬‬ ‫رله چراغ مه‌شکن جلو‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R3‬‬ ‫بعد از اعمال بررسی‌های الزم همواره به یاد داشته باشید‬
‫‪Micro‬‬ ‫رله چراغ مه شکن جلو‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R3‬‬ ‫‪Micro‬‬ ‫رله بوق‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R4‬‬ ‫درپوش جعبه فیوز را ببندید‪.‬‬
‫‪Micro‬‬ ‫رله بوق‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R4‬‬ ‫‪Micro‬‬ ‫رله کمپرسور کولر‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R5‬‬
‫‪Micro‬‬ ‫رله کمپرسور کولر‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R5‬‬
‫‪Micro‬‬
‫رله برف پاک کن عقب‬
‫‪30A‬‬ ‫‪R6‬‬
‫‪Micro‬‬ ‫رله برف پاک کن عقب مدل ‪Cross‬‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪R6‬‬ ‫خودروهای ‪Cross‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫رله موتور شيشه باالبر درب جلو‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R7‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رله موتور شيشه باالبر جلو‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R7‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫رله فن بخاري‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪R8‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رله فن بخاری‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪R8‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫رله موتور ‪2‬‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R9‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رله موتور ‪۱‬‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R9‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫رله پمپ روغن‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R10‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رله موتور ‪۲‬‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪R10‬‬

‫مدل گيربکس دستي‬ ‫مدل گيربکس اتوماتيک‬

‫‪129‬‬
‫شماره فیوزهای محفظه موتور گیربکس دستی‬

‫‪R6‬‬
‫‪F24‬‬
‫‪F23‬‬ ‫‪F22‬‬ ‫نوع‬ ‫عملکرد فیوز‬ ‫شماره ظرفیت (آمپر)‬ ‫نوع‬ ‫عملکرد فیوز‬ ‫شماره ظرفیت (آمپر)‬
‫‪R7‬‬
‫‪F8‬‬ ‫‪F16‬‬ ‫‪F21‬‬
‫‪R5‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫پمپ سیستم ترمز ضد قفل‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F13‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور باال جلو چپ‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F1‬‬
‫‪F7‬‬ ‫‪F15‬‬ ‫‪F20‬‬ ‫‪R8‬‬
‫‪R4‬‬ ‫‪F6‬‬ ‫‪F14‬‬
‫‪F19‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫چراغ مه شکن جلو‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F14‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور باال جلو راست‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F2‬‬
‫‪F5‬‬ ‫‪F13‬‬
‫‪R3‬‬ ‫‪R9‬‬
‫‪F4‬‬ ‫‪F12‬‬
‫‪F18‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫چراغ ترمز‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F15‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور پایین جلو چپ‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F3‬‬
‫‪R2‬‬ ‫‪F3‬‬ ‫‪F11‬‬
‫‪F2‬‬ ‫‪F10‬‬ ‫‪R10‬‬ ‫کمپرسور کولر‬ ‫نور پایین جلو راست‬
‫‪R1‬‬ ‫‪F17‬‬ ‫‪JCASE‬‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F16‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F4‬‬
‫‪F1‬‬ ‫‪F9‬‬

‫‪5‬‬
‫‪JCASE‬‬ ‫فن خنک کننده موتور‬ ‫‪60A‬‬ ‫‪F17‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫واحد کنترل موتور ‪ECU‬‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F5‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫سوئیچ اتومبیل‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪F18‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫برف پاک کن عقب‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F6‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫برق اتاق‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪F19‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫موتور‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F7‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫برق اتاق‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪F20‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫بوق‪ /‬سوئیچ‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F8‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫فن بخاري‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪F21‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫واحد کنترل موتور ‪ECU‬‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F9‬‬

‫موتور شيشه باالبر‬


‫‪JCASE‬‬
‫درب جلو‬
‫‪30A‬‬ ‫‪F22‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫پمپ سوخت‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F10‬‬

‫‪ATO‬‬ ‫یدک‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F23‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫موتور‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪F11‬‬

‫‪ATO‬‬ ‫یدک‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F24‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫سوپاپ سیستم ترمز ضد قفل‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F12‬‬

‫‪130‬‬
‫شماره فیوزهای محفظه موتور اتوماتیک‬

‫‪R6‬‬
‫‪F24‬‬
‫‪F23‬‬ ‫‪F22‬‬ ‫نوع‬ ‫عملکرد فیوز‬ ‫ظرفیت (آمپر)‬ ‫شماره‬ ‫نوع‬ ‫عملکرد فیوز‬ ‫ظرفیت (آمپر)‬ ‫شماره‬
‫‪R7‬‬
‫‪F8‬‬ ‫‪F16‬‬ ‫‪F21‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪F7‬‬ ‫‪F15‬‬
‫‪Mini‬‬ ‫پمپ ‪ABS‬‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F13‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور باال جلو چپ‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F1‬‬
‫‪F20‬‬ ‫‪R8‬‬
‫‪R4‬‬ ‫‪F6‬‬ ‫‪F14‬‬
‫‪F19‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫مه شکن جلو‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F14‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور باال جلو راست‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F2‬‬
‫‪F5‬‬ ‫‪F13‬‬
‫‪R3‬‬ ‫‪R9‬‬
‫‪F4‬‬ ‫‪F12‬‬
‫‪F18‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫بوق‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F15‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫نور پایین جلو چپ‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F3‬‬
‫‪R2‬‬ ‫‪F3‬‬ ‫‪F11‬‬
‫‪F2‬‬ ‫‪F10‬‬ ‫‪R10‬‬ ‫کمپرسور کولر‬ ‫نور پایین جلو راست‬
‫‪R1‬‬ ‫‪F17‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F16‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F4‬‬
‫‪F1‬‬ ‫‪F9‬‬
‫واحد کنترل یونیت گیربکس‬

‫‪5‬‬
‫‪JCASE‬‬ ‫فن خنک کننده موتور‬ ‫‪60A‬‬ ‫‪F17‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫اتوماتیک قفل کن دسته دنده‬
‫‪15A‬‬ ‫‪F5‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫سوئیچ اتومبیل‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪F18‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫برف پاک کن عقب‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F6‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫برق داخل اتاق‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪F19‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رزرو‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F7‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫برق داخل اتاق‬ ‫‪50A‬‬ ‫‪F20‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫رزرو‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F8‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫فن بخاري‬ ‫‪40A‬‬ ‫‪F21‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫موتور ‪۱‬‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F9‬‬

‫‪JCASE‬‬ ‫موتور شيشه باالبر جلو‬ ‫‪30A‬‬ ‫‪F22‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫موتور ‪2‬‬ ‫‪20A‬‬ ‫‪F10‬‬

‫‪ATO‬‬ ‫رزرو‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F23‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫سوئیچ استارت‬ ‫‪10A‬‬ ‫‪F11‬‬

‫‪ATO‬‬ ‫رزرو‬ ‫‪TBD‬‬ ‫‪F24‬‬ ‫‪Mini‬‬ ‫سوپاپ ‪ABS‬‬ ‫‪15A‬‬ ‫‪F12‬‬

‫‪131‬‬
‫باتری‬

‫بررسی باتری‬ ‫باتری‪ 12 :‬ولت‬


‫اخطار‬ ‫باتری اتومبیــل را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو‬ ‫خــارج کردن باتری‪ :‬باتــری را از قطب منفی آن خارج‬
‫به منظور پیشــگیری از خطر انفجــار‪ ،‬هرگز باتری را‬ ‫بررسی نمایید‪.‬‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫نزدیک شعله آتش یا جرقه نکنید‪.‬‬ ‫نصب کردن باتری‪ :‬باتــری را از قطب مثبت آن متصل‬
‫باتری حاوی اســید ســولفوریک رقیق شــده همراه‬ ‫شارژ باتری‬
‫بــا خاصیت خورندگی بســیار باال می‌باشــد‪ ،‬بنابراین‬
‫نمایید‪.‬‬
‫بــه منظــور مراقبت از پوســت توجه نماییــد هنگام‬ ‫هنگامی که با مواردی از قبیل چراغ‌های کم نور‪ ،‬صدای‬
‫حمل باتری‪ ،‬از هرگونه تماس باتری با ســطح پوست‬ ‫بوق ضعیف یا کم جان بودن موتور در لحظه اســتارت‬
‫جلوگیری نمایید‪.‬‬ ‫مواجه شدید‪ ،‬می بایست باتری را در‌آورده آن را توسط‬
‫اگر باتری با دســت شــما تماس پیدا کرد‪ ،‬فورا سطح‬
‫مربوطــه را با مقدار زیادی آب شستشــو نمایید و به‬ ‫شارژر‪ ،‬شارژ نمایید‪.‬‬
‫نزدیک‌تریــن مرکز درمانی مراجعه کرده و در اســرع‬ ‫باتری اتومبیــل را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو‬
‫وقت مراقبت و درمان را آغاز نمایید‪.‬‬ ‫شارژ نمایید‪.‬‬
‫در صورت عدم اســتفاده در طوالنی مدت هنگامی که‬
‫‪5‬‬
‫اتومبیل بیش از یک ماه خوابیده است‪ ،‬می‌بایست قطب‬
‫منفــی باتری را خارج نمایید‪ .‬باتری را در این حالت‪ ،‬هر‬
‫یکماه یکبار شــارژ نمایید‪ ،‬چرا که عدم استفاده و شارژ‬
‫باتری برای مدت طوالنی باعث خراب شــدن آن خواهد‬
‫شد‪.‬‬ ‫نکته‬
‫• همــواره الکترودهــا و اتصاالت باتری را بررســی و‬
‫نظافت نمایید اگر آنها پوسیده شده و تولید سولفات‬
‫مس کرده بودند آنها را شــل کــرده و پاک نمایید‪.‬‬
‫هنگامی که موتور روشن است هرگز اتصاالت کابل‌ها‬
‫را در نیاورید‪.‬‬
‫• در شــرایطی که ‪ 2‬اتصال کابــل را خارج نکرده‌اید‬
‫نکته‬ ‫هرگــز باتری را توســط منبع تغذیه بیرونی شــارژ‬
‫هنگامی که قطب منفی باتری را مجددا وصل کردید‪،‬‬ ‫ننمایید‪.‬‬
‫سیستم‌هایی نظیر ســاعت‪ ،‬تاریخ‪ ،‬رادیو و سایر لوازم‬ ‫• منفذهای هوای باتری را بررســی نمایید مســدود‬
‫جانبی از این قبیل را می‌بایست مجددا تنظیم نمایید‪.‬‬ ‫نشده باشند‪.‬‬

‫‪132‬‬
‫استارت زدن با باتری یدک‬

‫‪5‬‬ ‫• ســیم‌های باتری را در جهت‌های مشخص شده مانند‬


‫تصویــر باال متصل نمایید‪ .‬دقت نمایید گیره‌ها بخوبی‬
‫(‪ )1‬باتری یدک‬
‫(‪ )2‬باتری اتومبیل معیوب‬
‫بسته شده باشند‪( .‬تا از جرقه جلوگیری شود‪).‬‬ ‫(‪ )3‬نقطه زمین (فلز) اتومبیل معیوب‬
‫• موتور خودروی کمکی را اســتارت بزنید و به مدت ‪1‬‬ ‫هنگامی که با فقدان قدرت کافی باتری مواجه می‌شوید‪،‬‬
‫دقیقه درجا گاز دهید‪( .‬با سرعت بسیار باال)‬ ‫باتری یدک یا باتری اتومبیل معیوب می‌تواند به شــما‬
‫• خودروی معیوب را استارت بزنید‪.‬‬ ‫کمــک کند تا موتور اتومبیل خود را راه‌اندازی کنید‪ .‬به‬
‫منظور پیشــگیری از انفجار‪ ،‬قطب‌هــای باتری را طبق‬
‫دستورالعمل زیر بهم متصل نمایید‪.‬‬
‫اخطار‬ ‫ولتاژ خروجی باتری یدک را بررسی نمایید‪ 12( .‬ولت)‬
‫هنگام انجام این عملیات هرگز ســطح فلزی گیره‌ها را‬ ‫• دو اتصال اتومبیل معیــوب را بدون تغییر نگه دارید‪.‬‬
‫لمس ننمایید‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از باتری خــودروی کمکی اســتفاده‬
‫هرگــز به باتری تکیه ندهید تا احتمال خطر آســیب‬
‫دیدگی فردی کاهش یابد‪ .‬بــرای باز کردن گیره‌ها و‬ ‫می‌کنید‪ ،‬موتورها می‌بایست متوقف شده و هیچگونه‬
‫قطــع اتصاالت‪ ،‬مراحل اتصــال و وصل کردن را بطور‬ ‫تماسی باهم نداشته باشند‪.‬‬
‫برعکس انجام دهید و از ایجاد اتصال کوتاه جدا پرهیز‬
‫نمایید‪.‬‬

‫‪133‬‬
‫تعویض المپ چراغ‌ها‬

‫نور پایین (‪)H7/55W‬‬


‫غربیلــک فرمــان را تــا آخرین حد در خــاف جهت‬
‫(‪ )1‬نور باال (‪)H7/55W‬‬
‫اگر المپ چراغ نور باالی جلو سمت راست سوخته شده‬
‫چراغ جلو‬
‫(‪ )1‬نور باال‬
‫‪5‬‬
‫نور پایینی که قرار اســت المــپ آن را تعویض نمایید‬ ‫باشد‪ ،‬می‌بایست گردگیر آن را بر خالف جهت عقربه‌های‬ ‫(‪ )2‬نور پایین‬
‫بچرخانید‪ .‬پوشش آن را با فشردن گیره و کشیدن چراغ‬ ‫ســاعت بچرخانید تا المپ را باز نمایید‪ .‬سپس اتصاالت‬ ‫(‪ )3‬چراغ جلو‬
‫به سمت عقب‪ ،‬که در جلوی گلگیر تعبیه شده است‪ ،‬باز‬ ‫آن را قطع کنید‪ ،‬ســر گیره‌ی فلــزی را از داخل گیره‬ ‫(‪ )4‬چراغ راهنما‬
‫نمایید‪ .‬دستان خود را به داخل قسمت باز شده پوشش‬ ‫بیرون آورید‪ ،‬سپس المپ را خارج نموده و آن را تعویض‬
‫متحرک ببرید تا اتصال چراغ را قطع کرده و آن را خارج‬ ‫نمایید‪ .‬حال المپ را با پیمــودن عکس مراحل باال جا‬
‫نمایید‪ ،‬حال سر گیره فلزی را فشار داده و آن را از گیره‬ ‫بزنید‪.‬‬
‫خارج نمایید‪ ،‬سپس المپ را درآورده و تعویض نمایید‪.‬‬
‫پــس از خاتمه‪ ،‬المپ را با پیمودن عکس مراحل باال جا‬
‫بزنید‪.‬‬ ‫نکته‬
‫قسمت محدب چراغ می‌بایست در راستای فرورفتگی‬
‫گیره نگهدارنده چراغ قرار گیرد‪.‬‬ ‫نکته‬
‫نکته‬ ‫در صورت ســوختن المپ چراغ نور باال ســمت چپ‪،‬‬ ‫در برخی شــرایطی آب و هوایی طبیعی است اگر الیه‬
‫قسمت محدب چراغ می‌بایست در راستای فرورفتگی‬ ‫به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫ای نازک از بخار آب در ســطح داخلــی حباب چراغ‬
‫گیره نگهدارنده چراغ قرار گیرد‪.‬‬ ‫بزرگ جلو مشاهده نمایید‪.‬‬

‫‪134‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫چراغ بزرگ جلو (ال ای دی)‬


‫هنگامــی که اختاللی در این چراغ رخ می‌دهد‪ ،‬تعویض‬
‫آن را به کارشناســان نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو‬
‫بسپارید‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫(‪ )4‬چراغ راهنمای جلو (‪)PY21W‬‬


‫اگر المپ چراغ راهنمای جلو سمت راست آسیب دیده‬
‫اســت‪ ،‬برای بازکردن المپ می‌بایست گیره نگهدارنده‬
‫المپ را بر خالف جهت عقربه‌های ســاعت بچرخانید‪.‬‬
‫حال المپ را به آرامی به سمت داخل فشار داده تا بتوان‬
‫آن را خــارج کرده و تعویض نمایید‪ .‬برای جازدن المپ‪،‬‬
‫عکــس مراحل فوق را طی نمایید و پس از آن بررســی‬
‫کنید قطعه درست نصب شده باشد‪.‬‬
‫اخطار‬ ‫در صورت آسیب دیدن المپ چراغ راهنمای جلو سمت‬
‫المپ هالوژن را می‌بایست چند دقیقه پس از خاموش‬ ‫چپ‪ ،‬تعویض المپ را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز‬
‫شدن چراغ تعویض نمایید و فرصت دهید المپ کمی‬ ‫ايران خودرو بسپارید‪.‬‬
‫خنک شــود‪ .‬به دلیل حرارت باال‪ ،‬از تماس مســتقیم‬
‫المپ با دســت پرهیز کــرده و حتی‌االمکان المپ را‬
‫توسط پارچه نرم و بدون پرز خارج نمایید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آســیب به روکش چراغ‪ ،‬تنها باید از‬
‫المپ‌هایی با یو وی پایین استفاده نمایید‪.‬‬

‫‪135‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫توصیه می‌شود تعویض المپ این چراغ را به کارشناسان‬


‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو بسپارید‪.‬‬

‫(‪ )1‬چراغ مه‌شکن جلو (‪)H30-CROSS‬‬


‫(‪)H11/55W‬‬
‫چراغ راهنمای آینه بغل (‪)W5W‬‬
‫در صورت اختالل در عملکرد این چراغ‪ ،‬توصیه می‌شود‬
‫‪5‬‬
‫گلگیر را درآورده و کانکتور را بیرون بکشید‪ ،‬برای خارج‬ ‫عملیات تعویض را به کارشناســان نمايندگي‌هاي مجاز‬
‫کردن و تعویض المپ و پایه‌ی آن‪ ،‬پایه المپ مه‌شــکن‬ ‫ايران خودرو بسپارید‪.‬‬
‫را بر خالف جهت عقربه‌های ساعت به میزان ‪ 45‬درجه‬
‫بچرخانید تا آن را خارج نمایید‪( .‬همراه با پایه)‪.‬‬

‫(‪ )۲‬چراغ مه شکن جلو (‪)S30‬‬


‫(‪)H11/55W‬‬
‫برای تعویــض المپ مراحل زیر را طی نمایید‪ :‬گلگیر را‬
‫درآورده‪ ،‬گردگیر را بر خالف جهت عقربه‌های ساعت به‬
‫میزان ‪ 45‬درجه بچرخانید تا آن را خارج نمایید‪ ،‬کانکتور‬
‫را قطع کنید‪ ،‬ســر گیره فلزي را فشار داده و آن را رها‬
‫کنید‪ ،‬حال چراغ را خارج نمایید‪( .‬همراه با سیم‌های آن)‬
‫بــا انجام عکس مراحل فوق می‌توانید المپ را جا بزنید‪.‬‬

‫‪136‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫‪5‬‬ ‫درب صنــدوق عقب را باز کرده و صفحه تزیینی داخلی‬


‫صندوق عقب را باز نمایید‪.‬‬
‫(‪ )1‬چراغ ترمز و چراغ بزرگ (ال ای دی)‬
‫اگر چراغ ترمز و چراغ بزرگ آســیب ببینند توصیه می‬
‫چراغ خطر عقب‬
‫(‪ )1‬چراغ ترمز و چراغ بزرگ‪ :‬ال ای دی‬
‫شود تعویض آنها را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز‬ ‫(‪ )2‬چراغ راهنما ‪PY21W :‬‬
‫(‪ )3‬چراغ مه شکن عقب (‪)P21W‬‬
‫گیــره نگهدارنده چراغ (نارنجی رنگ) را بر خالف جهت‬ ‫ايران خودرو بسپارید‪.‬‬ ‫(‪ )3‬چراغ مه شکن عقب ‪P21W :‬‬
‫عقربه‌های ســاعت به میزان ‪ 45‬درچه بچرخانید و گیره‬ ‫(‪ )4‬چراغ دنده عقب ‪W16W :‬‬
‫چراغ و المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل‬ ‫(‪ )2‬چراغ راهنمای عقب (‪)PY21W‬‬ ‫درب صندوق عقب و دو قسمت پوشش تزیینی کوچک‬
‫فشــار داده و آن را بر خالف جهت عقربه های ســاعت‬ ‫گیــره نگهدارنده چراغ (نارنجی رنگ) را بر خالف جهت‬ ‫چراغ خطر عقب را که در قســمت عقب اتومبیل تعبیه‬
‫بچرخانیــد‪ ،‬پس از خارج کردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل‬ ‫عقربه‌های ســاعت به میزان ‪ 45‬درچه بچرخانید و گیره‬ ‫شده‌اند باز کرده‪ ،‬دو پیچ و مهره را باز نمایید‪ ،‬چراغ خطر‬
‫به عکس مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬
‫چراغ و المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل‬ ‫عقب را به سمت عقب بکشید‪ ،‬کانکتور را قطع نمایید و‬
‫(‪ )4‬چراغ دنده عقب (‪)w16W‬‬ ‫فشــار داده و آن را بر خالف جهت عقربه‌های ســاعت‬ ‫سپس چراغ خطر عقب را خارج نمایید‪.‬‬
‫گیره نگهدارنده چراغ (ســفید رنگ) را بر خالف جهت‬ ‫بچرخانیــد‪ ،‬پس از خارج کردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل‬
‫عقربه‌های ســاعت به میزان ‪ 45‬درچه بچرخانید و گیره‬ ‫به عکس مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬
‫چراغ و المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ به مستقیما به بیرون‬
‫بکشــید‪ ،‬پس از خارج کردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل به‬
‫عکس مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬

‫‪137‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫(‪ )4‬چراغ راهنمای عقب (‪)PY21W‬‬


‫گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خالف جهــت عقربه‌های‬
‫(‪ )2‬چراغ دنده عقب (‪)H21W‬‬
‫گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خالف جهــت عقربه‌های‬
‫چراغ خطر عقب )‪(H30 CROSS‬‬
‫(‪ )1‬چراغ ترمز و چراغ بزرگ ‪P21/5W :‬‬
‫‪5‬‬
‫ســاعت به میزان ‪ 45‬درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و‬ ‫(‪ )2‬چراغ دنده عقب ‪P21W :‬‬
‫ســاعت به میزان ‪ 45‬درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و‬
‫المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار‬ ‫(‪ )3‬چراغ مه شکن عقب ‪P21W :‬‬
‫المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار‬ ‫(‪ )4‬چراغ راهنما ‪PY21W :‬‬
‫داده و آن را بر خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید‪،‬‬
‫پس از خارج کــردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل به عکس‬ ‫داده و آن را بر خالف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید‪،‬‬ ‫(‪ )5‬چراغ ترمز تکمیلی و چراغ بزرگ‪ :‬ال ای دی‬
‫مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬ ‫پس از خارج کــردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل به عکس‬ ‫درب باالرونده و دو قســمت پوشــش تزیینی کوچک‬
‫مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬ ‫چراغ ترکیبی عقب را که در قسمت عقب اتومبیل تعبیه‬
‫(‪ )5‬چراغ ترمز تکمیلی و چراغ بزرگ (ال ای دی)‬ ‫شده‌اند باز کرده‪ ،‬دو پیچ و مهره را باز نمایید‪ ،‬کانکتور را‬
‫توصیه می‌شــود تعویض قطعات چراغ ترمز تکمیلی و‬ ‫قطع نمایید و سپس چراغ خطر عقب را خارج نمایید‪.‬‬
‫(‪ )3‬چراغ مه شکن عقب (‪)P21W‬‬
‫چراغ بزرگ را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز ايران‬ ‫گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خالف جهــت عقربه‌های‬ ‫(‪ )1‬چراغ ترمز و چراغ بزرگ‬
‫خودرو بسپارید‪.‬‬ ‫ســاعت به میزان ‪ 45‬درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و‬ ‫گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خالف جهــت عقربه‌های‬
‫المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار‬ ‫ســاعت به میزان ‪ 45‬درچه بچرخانیــد و گیره چراغ و‬
‫نکته‬ ‫المپ را درآورید‪ ،‬حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار‬
‫داده و آن را بر خالف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید‪،‬‬ ‫داده و آن را بر خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید‪،‬‬
‫دو پیــن باال و پایین در دو ســر انتهای چراغ را بطور‬
‫همزمان داخل شکاف عمیق گیره نگهدارنده المپ جا‬ ‫پس از خارج کــردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل به عکس‬ ‫پس از خارج کــردن و تعویض المپ‪ ،‬با عمل به عکس‬
‫بزنید‪.‬‬ ‫مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬ ‫مراحل باال‪ ،‬چراغ را جا بزنید‪.‬‬

‫‪138‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫‪5‬‬ ‫چراغ پالک اتومبیل (‪)W5W( )1‬‬


‫صندوق عقب را بازکرده‪ ،‬صفحه تزیینی آن را باز نموده‪،‬‬
‫چراغ سوم ترمز (‪( )S30‬قسمت داخلی اتومبیل)‬
‫(‪)W5W‬‬
‫چراغ سوم ترمز‬
‫چراغ سوم ترمز‪ ،‬در مدل ‪ H30 CROSS‬را می‌بایست‬
‫‪ 4‬پیچ و مهره نوار تزیینی روی درب صندوق عقب را باز‬ ‫دو گیره تعبیه شده در دو سر چراغ را فشار دهید تا چراغ‬ ‫مطابق دستورالعملهای صفحات قبل تعویض نمایید‪.‬‬
‫کنید و سپس نوار تزیینی صندوق عقب را درآورید (‪،)2‬‬ ‫را بیرون آورید‪ ،‬حال غالف را بیرون آورید‪.‬‬ ‫توصیه می‌شــود تعویض چراغ سوم ترمز برای مدل‌های‬
‫روکش چراغ را با آرامی از یک طرف روکش چراغ توسط‬ ‫مهره‌های نصب شده را باز نموده‪ ،‬کانکتور را قطع نمایید‪،‬‬ ‫‪ H30 CROSS‬را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز‬
‫یک آچار پیچ گوشتی چاک‌دار بلند کنید‪ ،‬حال چراغ را‬ ‫قطعه چراغ ترمز نصب شــده در باال را درآورده‪ ،‬صفحه‬ ‫ايران خودرو بسپارید‪.‬‬
‫جهت تعویض خارج نمایید‪.‬‬ ‫المپ را باز کرده و سپس المپ را تعویض نمایید‪ .‬با عمل‬
‫پــس از تعویض المــپ‪ ،‬با عمل به عکــس مراحل باال‬ ‫به عکس مراحل باال می توانید چراغ را مجددا جا بزنید‪.‬‬
‫می‌توانید چراغ را مجددا جا بزنید‪.‬‬

‫‪139‬‬
‫تعویض المپ‌ها‬

‫رفلکتور عقب‬
‫قطعه رفلکتــور عقب که در پشــت اتومبیل طراحی و‬
‫چراغ صندوق عقب‬
‫گيره فنري که در انتهاي المپ قرار دارد را بطرف داخل‬
‫چراغ داخلی‬
‫روکش چراغ را از قسمت بریدگی میانی که در یک سوی‬
‫‪5‬‬
‫تعبیه شــده اســت به منظور بازتابش نور اتومبیل‌های‬ ‫فشــار داده و نگه داريد تا حباب المپ آزاد شــده و باز‬ ‫روکش تعبیه شده اســت توسط یک آچار پیچ گوشتی‬
‫عقب طراحی شده تا بدینوسیله به راننده اتومبیل عقب‬ ‫شــود‪ .‬حال به آرامی آن را توسط یک آچار پیچ گوشتی‬ ‫چاک‌دار بلند نمایید تا بتوانید چراغ را خارج نمایید‪.‬‬
‫هشدار دهد فاصله ایمنی را رعایت نماید‪.‬‬ ‫شکاف‌دار بیرون بکشید‪ ،‬حال قطعه چراغ را بیرون آورده‬
‫درصورت آســیب دیدن رفلکتور عقب توصیه می‌شــود‬ ‫و المپ را تعویض نمایید‪.‬‬ ‫انواع حباب‬
‫تعویــض آن را بــه نمايندگي‌هاي مجاز شــرکت ايران‬ ‫نوع المپ‪C5W :‬‬ ‫المپ سقفی جلو‪5W :‬‬
‫خودرو بسپارید‪.‬‬ ‫طول المپ‪ 38 :‬میلیمتر‬ ‫طول المپ‪ 42 :‬میلیمتر‬

‫المپ سقفی عقب‪C5W :‬‬


‫طول المپ‪ 38 :‬میلیمتر‬

‫‪140‬‬
‫بکسل کردن‬

‫‪5‬‬ ‫بکسل در حالتی که جلو یا عقب اتومبیل بلند می‌شود‪.‬‬


‫از ابزار مخصوص بکسل متشکل از میله سفت و سخت و‬
‫یدک‌کشــی موازی (در حالتی کــه چهار چرخ اتومبیل‬
‫یدک شده روی زمین قرار دارد‪).‬‬
‫نکته‬ ‫طناب اتصال استفاده نمایید‪.‬‬
‫هنگامی کــه قصد بکســل اتومبیل مجهــز به دنده‬ ‫گیره بکسل در جلو و عقب اتومبیل تعبیه شده است‪.‬‬
‫اتوماتیــک را داریــد‪ ،‬اگر چرخ‌های جلــو روی زمین‬ ‫گیــره ابــزار مخصوص یدک‌کشــی را در هــر بازویی‬ ‫یدک‌کشــی موازی در ســرعت پایین در فاصله کوتاه‬
‫باشــند می‌بایســت اهرم دنده اتوماتیک را در حالت‬ ‫مخصوص قرار دهید‪.‬‬
‫حین بکســل‪ ،‬احتیاط نمایید هیچگونه ضربه و آسیبی‬ ‫را می‌توان به شــرط آنکه برخالف مقــررات راهنمایی‬
‫خالص (‪ )N‬قرار دهید‪ ،‬چرا که اگر اهرم دنده در حالت‬
‫پارکینگ ‪ P‬باشــد‪ ،‬چرخ‌های جلو قفل خواهند کرد و‬ ‫به سپرهای جلو و عقب و سطح فلزی بدنه وارد نشود‪.‬‬ ‫رانندگی نباشــد انجام داد‪ .‬سوئیچ اتومبیلی که احتیاج‬
‫مکانیــزم قفل دنده ‪ P‬بر اثر کشــش همراه با فشــار‬ ‫به بکسل دارد در حالت ‪ A‬قرار دهید تا در حین بکسل‬
‫چرخ‌ها آســیب جدی خواهد دید‪ .‬سرعت یدک‌کشی‬ ‫کردن فرمان اتومبیل قفل نشود‪.‬‬
‫می‌بایست کمتر از ‪ 50‬کیلومتر در ساعت باشد مسافت‬
‫یدک‌کشــی هم نمی‌بایست از ‪ 50‬کیلومتر تجاوز کند‪.‬‬ ‫یک میلــه فلزی مانند تصویر فوق در بکســل بند قرار‬
‫در غیر اینصورت‪ ،‬می‌بایســت عملیات یدک‌کشــی به‬ ‫دهید‪.‬‬
‫روش بلند کردن چرخ‌های جلو انجام شود‪.‬‬
‫نکته‬
‫در صورت بکســل کردن خودرو از جلو‪ ،‬ابتدا درپوش‬
‫گیره بکســل که در ســپر جلو تعبیه شده است را باز‬
‫هشدار‬ ‫کنید‪ ،‬سپس گیره یدک کشــی را بیرون آورید‪ ،‬حال‬
‫هنگامی که ســوئیچ اتومبیل بسته است‪ ،‬توجه داشته‬ ‫آچــار را درون گیره قرار دهید تــا گیره کامال محکم‬
‫باشید فرمان و بوستر ترمز نیز کار نخواهند کرد‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬

‫‪141‬‬
‫تعویض چرخ‬

‫الستیک یدک‬
‫پیچ قفل الستیک یدک ‪ B‬را بر خالف جهت عقربه‌های‬
‫چرخ زاپاس را باز کنيد و مثلث خطر‪ ،‬جاي ابزار و ابزارها‬
‫را برداريد‪ ،‬زاپاس را خارج کنيد‪.‬‬
‫الستیک یدک‬
‫در موکت کف‪ ،‬درست در قسمت زیر قفل صندوق عقب‬
‫‪5‬‬
‫ساعت بچرخانید تا بتوانید الستیک یدک را باز کرده و‬ ‫گیره ‪ A‬تعبیه شده است‪ .‬گیره را باال کشیده و کفپوش‬
‫بیرون بکشید‪.‬‬ ‫صندوق عقب را بلند کنید‪.‬‬

‫‪142‬‬
‫تعویض چرخ‬

‫‪5‬‬ ‫این زمان چرخ می‌بایســت هنوز روی زمین قرار داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫درآوردن چرخ‬
‫‪ . 1‬اتومبیــل را در مکانی بدون شــیب و محکم پارک‬
‫ابزار‬
‫‪ -1‬آچار چرخ‬
‫‪ . 4‬هر چهار پیچ چرخ را با اســتفاده از آچار چرخ شــل‬ ‫نمایید‪ ،‬ترمز دستی را باال بکشید تا اتومبیل توقف کامل‬ ‫‪ -2‬آچار جک‬
‫نمایید‪ ،‬اما آنها را کامال باز ننمایید‪.‬‬ ‫خود را حفظ کنــد‪ .‬اهرم دنده اتوماتیــک را در حالت‬ ‫‪ -3‬جک‬
‫‪-4‬مثل خطر‬
‫‪ . 5‬حال مجددا به باال بردن اتومبیل توسط جک بپردازید‬ ‫دنده ‪ 1‬یا دنده عقب بگذاریــد‪( .‬اهرم دنده اتوماتیک را‬ ‫‪ -5‬قالب يدک کش قابل برداشت‬
‫تا آنجا که چرخ چند سانتی متر از روی زمین بلند شود‪.‬‬ ‫در حالت ‪ P‬قرار دهید‪ ،).‬چراغ هشــدار خطر اتومبیل را‬ ‫جــاي ابــزار از فرو رفتــن موکت کف صنــدوق عقب‬
‫‪ . 6‬حال پیچ‌های چرخ را کامال باز نمایید تا بتوانید چرخ‬ ‫روشن نموده و از تمامی سرنشینان بخواهید از اتومبیل‬ ‫جلوگيري مي‌کند‪.‬‬
‫را بیرون بیاورید‪.‬‬ ‫پیاده شــوند‪ .‬بلوک محکمی پشت چرخ بصورت مورب‬
‫قرار دهید که برای حرکت مجدد نیاز باشد آن را خارج‬
‫نمایید‪.‬‬
‫‪ . 2‬الستیک یدک را بیرون آورید‪.‬‬
‫‪ . 3‬جــک را از صنــدوق عقب بیاوریــد و آن را نزدیک‬
‫نکته‬ ‫چرخی که قرار اســت تعویض نمایید قرار دهید‪ .‬شیار‬ ‫نکته‬
‫جــک تنها به منظور اســتفاده به منظــور ابزار چرخ‬ ‫باالیی جک را زیر قســمت باالرونده اتومبیل قرار دهید‪،‬‬ ‫در خودروهاي مجهز به رینگ آلومينيومي تعداد چهار‬
‫طراحی شده اســت و نمی‌توان استفاده دیگری از آن‬ ‫جک را با اســتفاده از آچار فرانســه و دستگیره جک تا‬ ‫عدد پيچ در جعبه جک تعبيه گرديده اســت که براي‬
‫نمود‪.‬‬ ‫حدی باال ببرید که بار را روی جک احســاس کنید‪ ،‬در‬ ‫نصب چرخ فوالدي زاپاس استفاده مي‌گردد‪.‬‬

‫‪143‬‬
‫تعویض چرخ‬

‫لبه فوالدی الستیک یدک‬


‫اگر اتومبیل شــما مجهز به چرخ آلیاژ سبک یا الستیک‬
‫قرار دادن الستیک پنچر در اتومبیل‬
‫قاب تزیینی وسط چرخ را در‌آورده و چرخ را در صندوق‬
‫جا زدن الستیک یدک‬
‫الستیک یدک را داخل توپی چرخ قرار داده و اطمینان‬
‫‪5‬‬
‫یدک لبه فوالدی اســت و آن را با یک لبه فوالدی دیگر‬ ‫عقب در قسمت مخصوص چرخ یدک قرار دهید‪ ،‬سپس‬ ‫حاصل نمایید محل و موقعیت آن مناسب و دقیق است‪.‬‬
‫تعویض کرده‌اید‪ ،‬با ســرعتی که نباید از ‪ 80‬کیلومتر در‬ ‫پیچ‌های الستیک یدک را بخوبی محکم کنید‪.‬‬ ‫حال پیچ‌های چرخ را بسته و کمی آنها را ببندید‪.‬‬
‫ساعت تجاوز کند‪ ،‬خود را سریعا به اولین نمايندگي‌هاي‬ ‫حال آچار چرخ و کیف ابزار را سر جای خود قرار دهید‪.‬‬
‫مجاز ايران خودرو رسانده و تعمیرات الزم را انجام دهید‪.‬‬ ‫جک را پایین بیاورید تا اتومبیل به ســطح زمین برسد‪،‬‬
‫هنگامی که بدرستی چرخ اصلی را تعمیر یا پنچرگیری‬ ‫حال جک را بردارید‪.‬‬
‫کردید‪ ،‬فورا آن را جایگزین الستیک یدک نمایید‪.‬‬ ‫پیچ‌هــای چرخ را بصورت ضربدری توســط آچار چرخ‬
‫بخوبی محکم کنید‪.‬‬
‫حال می‌بایســت الســتیک یدک را تنظیم باد نموده و‬
‫اطمینان حاصل نمایید فشــار باد این الستیک با دیگر‬
‫الستیک‌های اتومبیل در تناسب است‪.‬‬

‫اخطار‬
‫هنگامــی که اتومبیل تنها به اتکای جک از روی زمین‬
‫بلند شده است‪ ،‬هرگز اعضای بدن خود را زیر اتومبیل‬
‫قرار ندهید‪.‬‬

‫‪144‬‬
‫تایر‬

‫نکات ضروری‬
‫به منظور حفظ ایمنی رانندگی‪ ،‬نگه داشتن الستیک‌ها‬
‫در حالت مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است‪.‬‬
‫همواره بیاد داشته باشــید میزان فشار باد الستیک ها‬
‫می‌بایســت بر اســاس توصیه های مابوده و باید مدام‬
‫مورد بررســی قرار گیرند‪( .‬مثال هفته‌ای یکبار)‪ .‬قبل از‬
‫اقدام به رانندگی در مســافت‌های طوالنی‪ ،‬بررسی‌های‬
‫سیستمی را انجام داده و هرگز فراموش نکنید الستیک‬
‫یدک را بررســی نمایید‪ .‬الستیک‌ها باید در حالت سرد‬
‫مورد بررسی قرار گیرند‪ ،‬چراکه الستیک داغ شده کمی‬
‫افزایش فشــار باد ناشی از انبســاط هوا خواهد داشت‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫بنابراین هرگز هنگامی که الستیک‌ها داغ هستند اقدام‬
‫به تنظیم باد ننمایید‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫الستیک چرخ‬
‫‪195/60 R15 88H/V‬‬
‫‪205/50‬‬
‫‪R16 87H‬‬
‫فشار باد الستیک چرخ‬
‫یک برچسب اطالعات مربوط به میزان فشار باد الستیک‬
‫چرخ در قسمت پایین قاب درب جلو سمت چپ تعبیه‬
‫فشار باد‬ ‫‪210 ± 5‬‬ ‫‪2۴0 ± 5‬‬
‫‪2۳0 ± 5‬‬ ‫شده است که می‌توانید در آن اطالعات فشار باد الستیک‬
‫الستیک جلو‬ ‫(بار سبک)‬ ‫(بار سنگین)‬
‫را مشاهده نمایید‪.‬‬
‫فشار باد‬ ‫‪2۰0 ± 5‬‬ ‫‪2۴0 ± 5‬‬
‫‪2۲0 ± 5‬‬
‫الستیک عقب‬ ‫(بار سبک)‬ ‫(بار سنگین)‬

‫مشخصات‬
‫هشدار‬ ‫‪195/60 R15 88H/V‬‬
‫فشــار باد ناکافی باعث باالرفتن حرارت الستیک‌ها به‬ ‫الستیک یدک‬
‫شــکلی غیر معمول شده و بنابراین به الستیک آسیب‬ ‫فشار باد‬
‫وارد خواهد کرد‪ .‬فشار باد بیش از حد نیز از سوی دیگر‬ ‫‪280‬‬
‫الستیک یدک‬
‫باعث تورم الستیک شــده و به سیستم تعلیق آسیب‬
‫وارد خواهد کرد‪.‬‬
‫هنگامی که در بزرگراه‌ها در حال حرکت هستید‪ ،‬فشار‬
‫باد ناکافی الســتیک‌ها تا حد زیادی باعث صاف شدن‬
‫آنها می‌شود‪.‬‬

‫‪145‬‬
‫تایر‬

‫شیارهای الستیک‌ها نشــان‌دهنده این است که کم‌کم‬


‫باید به فکر تعویض الستیک باشید‪ ،‬بنابراین هنگامی که‬
‫فرسایش الستیک‌ها بیش از حد مجاز شد سریعا نسبت‬
‫به تعویض الستیک اقدام نمایید‪.‬‬
‫هنگام رانندگی در جاده‌هــای خیس احتیاط را رعایت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫هنگامی که الستیک پنچر می‌شود‪ ،‬سریعا اتومبیل را در‬ ‫هرگز بدون رضایت شخصی‪ ،‬الستیک خود را به افرادی‬
‫جای ایمنی پارک نموده و نســبت به تعویض آن اقدام‬ ‫که در مورد اســتفاده قبلی آنها هیچگونه ایده‌ای ندارید‬
‫نمایید‪ ،‬چرا که رانندگی با الستیک پنچر موجب خرابی‬ ‫ندهید‪ .‬حتی الســتیکی که مورد اســتفاده قرار نگرفته‬
‫الستیک می‌شود‪.‬‬ ‫و یا اخیرا مورد اســتفاده قرار گرفته است ممکن است‬
‫به منظور جلوگیری از آســیب دیدن الستیک و رینگ‬ ‫دچار فرســایش شــود‪ .‬عواملی از قبیل خراشیدگی بر‬

‫‪5‬‬
‫چرخ‪ ،‬تعمیــر‪ ،‬خارج کردن و دوباره جازدن الســتیک‬ ‫روی شــیار‌های الستيک و قسمت‌هاي کنار الستيک از‬
‫می‌بایســت توسط افراد متخصص و با اســتفاده از ابزار‬ ‫جمله نشــانه‌های فرسایش الستیک‌ها به شمار می‌روند‬ ‫بر روی دســت‌اندازهای جاده حرکت کردن‪ ،‬برخورد با‬
‫تعویض الستیک انجام شود هرگز الستیک را مستقیما‬ ‫که اغلب با تغییر شکل الستیک همراه هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫موانع غیر منتظره و رانندگی در جاده‌های ناهموار بطور‬
‫توسط دست عوض نکنید‪.‬‬ ‫الســتیک‌های فرسوده شــما می‌بایســت توسط یک‬ ‫مداوم از جمله دالیل عمده فرسایش الستیک‌ها به شمار‬
‫پس از تعمیر الستیک‪ ،‬بررســی‌های الزم را انجام داده‬ ‫کارشناس مورد بررسی قرار گیرند تا معلوم شود آیا هنوز‬ ‫می رونــد‪ ،‬بنابراین باید از اینگونــه رفتارهای رانندگی‬
‫و چــرخ را باالنس نمایید‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬اتومبیل در‬ ‫می‌توانند مورد‬ ‫پرهیز نمود‪ .‬همواره الســتیک‌ها را بــرای وجود چنین‬
‫سرعت باال به شــدت تکان خواهد داشت و الستیک با‬ ‫اســتفاده قرار گیرند یا خیر‪ .‬مخلص کالم اینکه تمامی‬ ‫صدمات و فرسایش‌های غیر معمول‪ ،‬بریدگی‪ ،‬خراش و‬
‫خطر جدی فرسایش مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫الستیک‌هایی که زیر اتومبیل هستند باید بهرحال بطور‬ ‫جویدگی بررسی نمایید‪.‬‬
‫به منظور حفظ ایمنی‪ ،‬لطفا از الستیک‌هایی که توسط‬ ‫مداوم مورد بررسی قرار گیرند‪ ،‬بخصوص الستیک یدک‪.‬‬ ‫تمامی اجسام خارجی مانند سنگ و تکه‌های فلزی را در‬
‫ما توصیه و تایید شده‌اند استفاده نمایید‪.‬‬ ‫به هنگام استفاده از الســتیک‌های فرسوده همواره آن‬ ‫صورت وجود از روی الستیک جدا کنید‪ ،‬چرا که ممکن‬
‫را مورد بررســی قــرار داده و در صورت وجود اختالل و‬ ‫است با نفوذ اینگونه مواد به داخل الستیک‪ ،‬آسیب‌های‬
‫خرابی و فرسایش‪ ،‬سریعا نسبت به تعویض آن اقدام الزم‬ ‫جدی به الســتیک وارد آید‪ .‬اگر در مورد الســتیک به‬
‫را انجام دهید‪.‬‬ ‫هرگونه شک و شبه ای برخورد کردید می‌بایست فورا به‬
‫هشدار‬ ‫شــیارهای موجود روی الستیک را برای وجود احتمالی‬
‫به هنگام تعویض الســتیک‪ ،‬هرگز از الســتیک‌های با‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید‪.‬‬
‫مارک‪ ،‬نوع‪ ،‬شیار یا اختالف در محور متفاوت استفاده‬
‫هرگونه فرســایش مورد بررســی قرار دهیــد‪ ،‬چرا که‬
‫نکنید‪( .‬غیر از الســتیک یدک که قرار اســت در یک‬ ‫خاصیت چســبندگی الســتیک‌ها به علت تجمع نقاط‬
‫مسافت کوتاه از آن استفاده نمایید‪).‬‬ ‫فرســایش یافته کاهش خواهد یافت‪ .‬فرسایش قسمت‬

‫‪146‬‬
‫توصیه‌های ایمنی‬

‫هنگامی کــه دمای محیط زیر صفر درجه ســانتیگراد‬


‫است می‌بایست بیشتر احتیاط نمایید‪ .‬در فصل زمستان‬
‫توصیه می‌شود از الستیک‌ها مخصوص جاده‌های برفی‬
‫اســتفاده نمایید و به آرامی بدون هرگونه شتاب و ترمز‬
‫ناگهانی رانندگی نمایید‪.‬‬
‫در جاده‌های دارای فرورفتگــی و آب راکد و جاده‌های‬
‫دارای فرورفتگی و شکســتگی آســفالت‪ ،‬آسیب جدی‬
‫به الســتیک‌ها‪ ،‬رینگ چرخ‪ ،‬شاسی اتومبیل و سیستم‬
‫محرکه وارد خواهند شد‪ .‬هنگامی که در جاده‌های دارای‬
‫آب راکــد حرکت می‌کنید‪ ،‬ممکن اســت آب به داخل‬
‫موتور نفوذ کرده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قطعات‬
‫‪5‬‬ ‫موتور وارد آورند‪ .‬به هنگام آب پاشیدگی ناگهانی و بسته‬
‫به شــرایط زیر اتومبیل‪ ،‬لطفا به رانندگی ادامه نداده و‬
‫در جاده‌هــای نمناک‪ ،‬خصوصا هنگامــی که ارتفاع تاج‬
‫الستیک کمتر از ‪ 3‬میلیمتر است‪ ،‬چسبندگی الستیک‬
‫توصیه‌های ایمنی‬
‫بــه منظور حصول اطمینان از ســفری دلپذیر‪ ،‬راحت و‬
‫اتومبیل را در جای امنی پارک نمایید‪.‬‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬هنگامــی که مقدار آب راکد روی‬ ‫ایمن‪ ،‬لطفا توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرید‪.‬‬
‫زمین اســت‪ ،‬حتی اگر الســتیک‌ها در شرایط مناسبی‬
‫روشنایی‬ ‫باشند‪ ،‬ممکن است اتومبیل دچار سرخوردگی شود‪.‬‬ ‫در روزهای بارانی و بسیار سرد‬
‫همواره اطمینان حاصل نمایید دارای دید کافی هستید‪.‬‬ ‫هنگامی که بــرف پاک کن قادر به پــاک کردن کامل‬ ‫در روزهــای بــارای و مه آلود‪ ،‬آهســته رانندگی کرده‪،‬‬
‫مجموعه‌ای از چراغ یدک‪ ،‬چراغ قوه و یک جفت عینک‬ ‫شیشه نمی‌باشــد وقت آن فرارسیده اســت که آنها را‬ ‫فاصله طولی با اتومبیل جلویی را رعایت نمایید (به علت‬
‫آفتابی می‌بایست همواره در اتومبیل موجود باشد‪.‬‬ ‫تعویض نمایید‪.‬‬ ‫افزایــش فاصله ترمز در اثر لغزندگی جاده)‪ ،‬و همچنین‬
‫به منظور حفظ ایمنی شــما و سایر سرنشــینان‪ ،‬ابزار‬ ‫نورهای پایین و چراغ‌های مه‌شکن را روشن نمایید‪.‬‬
‫روشــنائي می‌بایست سالم و عاری از هرگونه عیب بوده‪،‬‬
‫تنظیم شوند و پاکیزه نگهداری شوند‪.‬‬ ‫نکته‬
‫به هنگام افتادن در گودی شــدید‪ ،‬ممکن است موتور‬
‫خاموش شــود‪ .‬در این شــرایط اصرار به روشن کردن‬
‫موتور ننموده و بالفاصله با کارشناسان نمايندگي‌هاي‬
‫مجــاز ايران خودرو تماس حاصل نموده‪ ،‬از آنها کمک‬
‫و راهنمایی بخواهید‪.‬‬

‫‪147‬‬
‫نکات ایمنی‬

‫بازکردن مثلث خطر‬


‫چهار براکت کف را باز نموده (‪ ،)1‬دو گوشــه تا شــده‬
‫بزرگراه معمولی‬ ‫آزاد راه‬ ‫مثلث خطر (لوازم جانبی)‬
‫هنگامــی که اتومبیــل در خط جاده قــادر به حرکت‬
‫‪5‬‬
‫را بــاز نمایید (‪ ،)2‬چفت آن را ببندیــد (‪ ،)3‬و در آخر‬ ‫فاصله‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬متر‬ ‫بیش از ‪ 150‬متر‬ ‫نمی‌باشــد یا به علت هرگونه اختالل یا تصادف در شانه‬
‫به حالتی آن را روی جاده قرار دهید که برچســب‌های‬ ‫جاده متوقف شده است‪ ،‬روشن کردن چراغ هشدار خطر‬
‫رفلکتور روبروی اتومبیل‌های پشت سر شما قرار داشته‬ ‫و قرار دادن مثلث خطر در پشــت اتومبیل الزامی است‪.‬‬
‫باشند‪)4( .‬‬ ‫بدین صورت رانندگان اتومبیل‌های پشت سر خود را از‬
‫برای بســتن مثلث خطر کافیســت مراحل باال را بطور‬ ‫این وضعیت آگاه خواهید کرد‪.‬‬
‫عکس انجام دهید‪.‬‬ ‫مثلث هشدار اتومبیل مدل ‪ S30‬در سمت چپ کفپوش‬
‫صندوق عقب قرار دارد‪.‬‬
‫مثلث هشدار اتومبیل مدل ‪ H30 CROSS‬در شکاف‬
‫کفپوش صندوق عقب‪ ،‬روی صفحه پایینی کف قرار دارد‪.‬‬
‫نکته‬
‫مقادیر ارائه شده در اینجا تنها جهت ارجاع می باشند‪.‬‬
‫مثلــث خطر اتومبیل را در فاصلــه‌ای قرار دهید که با‬
‫مقــررات راهنمایی و رانندگی منطقه شــما مطابقت‬
‫کامل داشته باشد‪.‬‬

‫‪148‬‬
‫توصیه‌های ایمنی‬

‫قبل از هر بار رانندگی‪ ،‬بررســی‌های الزم را در خصوص‬


‫موارد زیر انجام دهید‪.‬‬
‫چراغ ها‪ ،‬چراغ های راهنما‪ ،‬چراغ ترمز‬
‫موقعیت آینه‌های جانبي‬
‫عملکرد سیستم ترمز‬
‫تمیزی شیشه چراغ‌های مختلف و شیشه‌های اتومبیل‬
‫در خصوص موارد ذيل‪ ،‬بررسی منظم را انجام دهید‪.‬‬
‫شرایط الستیک‌ها و فشار باد آنها‬
‫سطح انواع روغن‌ها و مایعات‬
‫شرایط عملکرد تیغه‌های برف پاک‌کن‬

‫‪5‬‬ ‫لنت ترمز خودروي نو يا لنتي که تازه عوض می‌شــود‪،‬‬


‫تنها پس از طی یک مســافت مشخص می‌توانند دارای‬
‫سیستم ترمز‬
‫سطح مایع روغن ترمز را می‌بایست بطور مداوم بررسی‬
‫بهترین عملکرد ترمز باشند‪.‬‬ ‫نمایید‪.‬‬
‫به منظور حفظ عملکرد ترمز‪ ،‬بر اساس دستورالعمل‌های‬ ‫اگر چراغ هشــدار ســطح پاییــن روغــن ترمز حین‬
‫گارانتی‪ ،‬روغن ترمز را به موقع عوض کنید‪ .‬توجه داشته‬ ‫رانندگی روشن شــد‪ ،‬بالفاصله اتومبیل را متوقف کرده‬
‫باشــید تعویض روغن ترمز می‌بایست در نمايندگي‌هاي‬ ‫و بررســی‌های الزم را انجام دهید‪ .‬در صــورت لزوم با‬
‫مجاز ايران خودرو صورت پذیرد‪.‬‬ ‫نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید‪.‬‬
‫پس از شستشــوی اتومبیل یا رانندگــی در جاده‌های‬
‫خیس‪ ،‬ممکن است عکس‌العمل ترمزهای اتومبیل کمی‬
‫کاهش یابد‪.‬‬

‫‪149‬‬
5

150
‫‪6‬‬ ‫مشخصات فنی‬

‫مشخصات فنی کلی ‪۱۵۴..................................................................................‬‬


‫نمای کلی ابعاد اتومبیل ‪۱۵۵............................................................................‬‬
‫شناسه اتومبیل ‪۱۵۸ . .....................................................................................‬‬

‫‪151‬‬
‫مشخصات فنی کلی‬

‫‪6‬‬

‫نکته‪ :‬مصرف سوخت کميتي است که در شرايط معين اندازه گيري شده است بنابراين مصرف سوخت بسته به نوع جاده و رفتار رانندگي متغير است‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫نمای کلی ابعاد اتومبیل ( ‪) S30‬‬

‫اندازه ابعاد به میلیمتر‬

‫بار کامل‬

‫‪6‬‬

‫‪153‬‬
‫نمای کلی ابعاد اتومبیل (‪)H30 CROSS‬‬

‫اندازه ابعاد به میلیمتر‬

‫بار کامل‬

‫‪6‬‬

‫‪154‬‬
‫شناسه اتومبیل‬

‫‪ VIN‬بدنه اتومبیل‬ ‫شماره شناسه اتومبیل‬ ‫پالک مشخصات خودرو‬


‫‪ VIN‬خودرو در زير صندلي عقب خودرو ســمت راننده‬ ‫این برچسب در ســمت راست پایین شیشه بزرگ جلو‬ ‫این پالک در سمت راست محفظه موتور قرار دارد‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫حک مي‌شــود هنگامي که کفي صندلي عقب برداشته‬ ‫قراردارد‪.‬‬
‫شود شماره ‪ VIN‬خودرو حک شده قابل رؤيت مي‌باشد‪.‬‬ ‫نام سازنده ‪ -‬عالمت تجاری‬
‫برای مشاهده سایر برچسب‌های اتومبیل و انواع قطعات‬
‫تأیید نوع ‪TA‬‬
‫اتومبیل‪ ،‬درب جلو سمت چپ‪ ،‬دری عقب سمت راست‪،‬‬
‫ســتون ب چپ‪ ،‬ستون ب راســت‪ ،‬لوالی سمت راست‬ ‫شاسی ‪VIN‬‬
‫صندوق عقب و سیستم انتقال قدرت را مشاهده نمایید‪.‬‬ ‫‪Pay Load‬‬ ‫‪GVW‬‬
‫‪Axle 1‬‬ ‫‪Axle 2‬‬
‫سال ‪Year‬‬ ‫سیستم ‪SYS.‬‬
‫تیپ ‪Type‬‬
‫موتور ‪Eng.‬‬
‫اتاق ‪Cab.‬‬
‫رنگ ‪Col.‬‬ ‫ظرفیت )‪Cap (d+p‬‬

‫‪155‬‬
‫شناسه اتومبیل‬

‫موقعیت‌های شناسایی‬

‫‪6‬‬

‫‪ ) ۵‬برچسب فشار باد الستیک (قسمت پایین قاب درب‬ ‫‪ ) 3‬پالک مشخصات خودرو‬ ‫‪ ) ۱‬برچسب شماره بدنه خودرو‬
‫جلو سمت چپ)‬ ‫‪ ) 4‬شماره موتور‬ ‫‪ ) ۲‬شماره ‪ VIN‬بر روي بدنه محفظه موتور‬

‫‪156‬‬
Feb. / 2017 Iran Khodro Co. All rights reserved.

e-code

info@ikco.ir
www.ikco.ir