You are on page 1of 1

ANEXA – OMFP 2343/2017

DECLARATIE

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr.


286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,

subsemnatul/subsemnata………………………...............……………..,domiciliat(a) in
…………………………….., str. ….............……., nr. ……………., bl. ………………, sc. …,
ap. ……….................…….., judetul/sectorul………………………,legitimate(a) cu B.I/C.I
seria………….nr………………, CNP…………………………………………….,

declar pe propria raspundere urmatoarele:

In cursul lunii …………………………….. am realizat venituri din salarii sau


asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar
baza de calcul cumulate aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut
pe tara.

Data, Semnatura,

........................... ....................................

Contabili pe Facebook – grup de intrebari si raspunsuri - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Contabili si resurse pentru ei – pagina stiri contabile si nu numai - https://www.facebook.com/fiscalitate/
www.cabinetexpert.ro – stiri contabile, fiscale, resurse umane - la zi