You are on page 1of 2

DEĞERLİ AYŞEGÜL APARTMANI SAKİNLERİ;

Lütfen toplu yaşam alanında rahat ve huzurun sağlanması için aşağıda belirtilen insani
ve *kanuni kurallara uyalım.

 Binaya giriş-çıkışlarda (özellikle çok erken ve geç saatlerde) sessiz olmaya özen gösterelim.
Bina içersinde yüksek sesle konuşmayalım.

 Sokak kapısını açık bırakmayalım, tanımadığımız kimselere açmayalım. (Hırsızlıkların en çok


paket servis, doğalgaz & servis olarak giriş yaptığı biliniyor)

 Bina girişindeki zillere isim ya da numara yazalım.

 Evimizden sokak kapısını açarken kırmızı tuşa uzun basmayalım. Sadece dokunmamız yeterli!

 Binamızda her pazartesi temizlik günüdür. Bina için ortak alan su saati bulunmadığından her
pazartesi sabahı kapımızın önünde en az 5 LT su bulunacak şekilde tedbir alalım.

 Her ayın 25-30’u arasında daire: 1 (Ayşe teyze)’e 10,00 TL aidatımızı geciktirmeden verelim.
(Temizlik malzemesi, temizlikçi ücreti, bina otomatı elektrik gideri)

 Kapısı zor/çok sesli kapanan daireler bulunmaktadır. En kısa zamanda anahtarcı çağırarak
kapımızı ayarlatalım. (Ev sahibine masraf edilip kiradan düşülebilir.)

 Kapı önünde ayakkabı, özel eşya bırakmayalım.

 Binamızda görevli yoktur! Kapı önüne - bina çevresine çöp bırakmayalım.

 Komşuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemeyelim, tv izlemeyelim. Gitar vb.
müzik aletlerini aynı titizlikle kullanalım.

 Daire içindeki olası tadilatları çok erken ya da çok geç saatlerde, hafta sonu & resmi tatillerde
yaptırmayalım.

 Binamızda memur, öğrenci, emekli gibi farklı sosyal gruplardan sakinler bulunmakta olduğundan
istirahat saatleri farklılık göstermektedir. Örneğin; 23:30’da yatıp 06:30’da kalkan bir memur
için 23:30 sonrası ses kabul edilemez olabileceği gibi; ikinci öğretim okuyan, vize-final zamanı
sabaha kadar ders çalışmış bir öğrenciyi 06:30’da açılan tv ile uyandırmakta kabul edilemez.

 Lütfen empati yapalım..

AYŞEGÜL APARTMANI

*İlgili kanuni kurallar arkadadır.

TÜRK CEZA KANUNU (KANUN NO: 5237)

Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma


MADDE 123

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı
maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası verilir.

Gürültüye Neden Olma

MADDE 183

(1) İlgili Kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir
şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

KAT MÜLKİYET KANUNU (KANUN NO: 634)

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları


A) Kat Maliklerinin Borçları:
I - Genel kural :

MADDE 18

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak,
özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı
olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı
sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine
getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Giderlere ve sigorta primlerine ait 20 nci
madde hükmü saklıdır.

TÜRK MEDENİ KANUNU (KANUN NO: 4721)

MADDE 737

III. Komşu hakkı

Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını
olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan
duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

KABAHATLER KANUNU (KANUN NO: 5326)

MADDE 36

Gürültü

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk
Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.