You are on page 1of 6

Ap181J6<; an6q>aaf1<;: 12/2018

A.K.B. : 48/2012
TO
AIOIKHTIKO nPnTOAIKEIO NAYnAIOY
(MoVOJ.IEAt<;)
a U V £ 0 p fa a£ OrlJ.IOOia aTO aKpOaT~pl6 TOU aTI<;; 9 Ma'Jou 2017
IJE OIKaaT~ TOV AVTWVIO LKAla, npwmoiK~ 1:1./1. Kal ypa!JjJaT£a T~ f11aiJCtVTW
1\ajJrrponouf..ou, 01 KaaTIK~ unaAA~Ao,

y 1 a va OIKda£1 T~v avaKon~ !JE xpovoAoyla Kma8Ear)(; 26-04-
2012,
T 0 U M1xa~A noAun6pT~, KaTO{KOU Axapvwv ATTIK~<;; (o66<;;
KwvamVTIVOUn6AEW<; ap. 35), 0 onoloc; napaoTa8~K£ IJE o~Awo~. Km' ap8po
133 nap. 2 mu Kb..b.., T~<; nA~pE~ouala<;; OIK~y6pou TOU, Euyt:vfa<;; LTCtiJOU,
Ka Ta To u EAA~viKou b..~!Joolou, nou EKnpoawnEfTm vo!J[IJW<;
an6 TOV npo'IOTCtiJEVO T~<; !J..OY K~<ploia<; KQI napaoTa8~K£ IJE O~f..WO~, KaT'
ap8po 133 nap. 2 TOU Kb..t:., T~<; OIKaOTIK~<; nA~pE~ouoia<; TOU Nl:K, A<ppoofT~<;

( XapaAa!JnonouAou.
A<pou IJEA£T~o£ T~ OIKoypa<pfa
. __.. > . l: K t<p T ~ K £ K a Td T·o v 6 IJ-O -- , ~- ... . ..',~ > L ..

H KpiO'r] TOU tlVal r] E~~<;:

1. En£10~, IJE T~V KpiVOIJEV~ avaKOn~, y1a T~V CtOK~a~ T~<; onofa<;
Kma~A~811KE TO VOIJIIJO napa~of..o (~A. TO un' ap18. 1162559/2012 at:lpd<; A'
£1011<0 EVTuno KaTa~oA~<; napa~6Aou), s~TEfml, napaOEKTW<;;, ~ aKupwa~ Tr]<;
un' apl8. 810/2012 £K8£a~<; TOU OIKaOTIKOU ElTIIJEA~T~ npwTOOIKEiou NaunAfou
navayiWT~ NTOKOU avayKaOTIK~<; KaTCtaX£0~<; aKiVr]T~<; . nEpiOUOfa<; TOU
avaK6nTovmc; y1a <popoAoyiK£<; o<pEIAE<; mu TEAwmfou ouvof..n<au U4JOU<;;
180.262,07 cupw nMov .5.201 ,83 cupw npoaau~~at:wv.
2. En£10~, KaTCt T~V EVVOia TWV OlaTCt~EWV TWV ap8pWV 2 KQI 4 TOU
Kw61Ka E1onpa~Ew<; l1~1Joafwv Eo6owv (K.E.f1.E., v.o. 356/1974, A' 90), 217,
224 nap. 1 KQI 3, 225, 228 TOU V. 2717/1999, (KWOIKa<;; !J..IOIK~TIK~<; f11KOVO!Jfa<;,
A' 97) KQI 20 nap. 1 TOU LUVTCtY!JaTO<;, KQI 6nw<; EX£1 ~0~ Kpl8£f, ~ aTOIJIK~

£10onoff10'~ aKof..ou8£f T~ VOIJOTUn~ TaiJEiaK~ ~E~afwo~ TOU noaou TOU XPEOU<;

1
Ap191J6t;; an6<paar)t;;: 12/2018

TOU O<pEIAETfl TOU LlfljJOafou Kat OTTOaKOTTEf aTO VO yvwaTOTTOif18Ef aTOV O<pEIAET
TO XPEO<; TOU KOI f1 ania TOU, OUTW<; WaT£ VO OUVf18Ef OUTO<; VQ aTpO<pEf IJE TO
tv61Ka jJ£aa nou npo~MTT£1 o KWOIKa<; LliOIKflTIK~<; LliKOVO!Jla<;, (avaKoTT~ Kal
avaaTOA~ EKTEAEaEW<;), KOTd Tr]<; TTpd~EW<; TOIJEIOK~<; ~£~atWaEW<; ~ VQ TTpO~Ef

a£ pU8jJiar] TOU XPEOU<; TOU. LlEOOIJEVOU TOUTOU KOI TOU OTI r] OlcXTO~r] TOU dp8pou
4 nap. 3 TOU K.E.Ll.E., (v.o. 356/1974), TTpETT£1 va Ep!Jr]VEUETat aUjJ<pwva jJE Tr]
OlcXTO~r] TOU dp8pou 20 TTap. 1 TOU LUVTcXYIJOTO<;, r] !Jr] TTEpiEA£Uar] ~ r]
K08UaTEPfl!JEVr] TTEp1£A£Uar] Tr]<; OTOIJIK~<; EIOOTTOI~aEW<; aTOV O<pEIAETr], r] OTTOfa
8a ElXE W<; OTTOTEAEOIJO va anot\ta£1 0 TEA£UTafo<; CJTdOIO OIKOVOIJIK~<;
npoaraafa<; np1v ano Tfl t\~LjJfl auyKEKpi!JEVou !JtTpou EKT£AEar]<;, onw<; fl
KOTdaxcafl KIVr]TWV ~ OKIV~TWV TOU, OOrjy£1 a£ QKUpWar] Tr]<; TTpd~EW<; OUT~<;
EKTEA£a£W<;, E<p6aov 0 O<p£1A£Tr]<; ETTIKOA£a8£f TO YEYOVO<; aUTO Tr]<; !Jr]
TTEPIEAEuac:w<; ~ Tfl<; !Jfl tyKalpr]<; TTEPIEAEUaEW<; a' auTov Tr]<; OTOIJIK~<;
EIOOTTOI~aEW<; (~A. L.T.E. 1074/2017, 3325/2014, 29/2013, 1806/2011,
1705/2008).
3. ETT£10~, aTr]V TTpOKEIIJEVr] TTEplTTTWar], OTTO TO aTOIXEfa TOU <paK£Aou
npoKUTTTouv Ta £~~<;: ME TflV 810/20.3.2012 £K8Ear] avayKaaTIK~<; Kmaax£ac:w<;
_:;;::~.~·~~aanl<ou- ETTIIJEArJIOY TO~- 'rlp-~ooiK£1ou · · f\JaHn:Afou, ~;c:=E~r~AE~~-- Tq<;
16380/25.8.2011 tyypa<pr]<; Tiapayyc:Afa<; TOU npo'iaTajJEVOU Tr]<; Ll.O.Y.
AXOPVWV, KOTaax£8flKE avayKaaTIKcX OKJVr]Tfl TTEpiOUafa TOU QVOKOTTTOVTO<; ETT[
TpiWV aypoTEIJOXiWV KEJjJEVWV aTI<; 8£a£1<; nAc:upa KQI EKKAfla[TOE<; ~ Toupt\io£<;
Tr]<; KTfljJOTIK~<; TTEpl<pEp£10<; TOU Ll~jJOU Apyou<;- MUKflVWV ETTI<pdVEia<; OKTW,
EfKom Kat EiKom TEaadpwv aTpE!J!JdTwv. H EV t\oyw KmaaxEafl XWPflO:E y1a TflV
Eianpa~fl <popoAoyiKWV o<pEIAWV TOU avaKOTTTOVTO<; npo<; TO EAAflVIK6 LlfljJ6mo,
aUVOAIKOU UljJOU<; 180.262,07 . ELJpW TTMOV 5.201,83 cupw TTpoaau~~aEWV.
EIOIKOTEpa, au!J<pwva IJE Tl<; axc:TIK£<; c:yypa<pt<; aTo auVfliJIJEVo ar11v
Kmaaxc:T~pla £K8Eaf1 nivaKa xpc:wv, 01 avwTtpw o<pc:1A£<; avat\uovTm w<; £~~<;: a)
TTOao 3.583,37 EUpW OTTO O<pEIA~ <popou ElaOO~jJOTO<; <pUOIKOU TipoaWTTOU
OIKOVOIJIKOU ETOU<; 2010 TTMOV TTpoaau~~aEWV 286,37 EUpW, TTOU ~E~atW8flKE
jJE Tr]V 80020/30.9.2010 TTpd~fl TajJEIOK~<; ~E~afWafl<; Tfl<; b..OY Axapvwv, ~)

noaa u4Jou<; 1.321 EUpW, 1.321 EUpW KOI 7.484 EUpW aTT6 TTpoaTijJO KBL:

J·---- '~ 2
Ap19JJ6~ arr6cpaa11~: 12/2018

OIKOVOIJIKOU ETOU~ 2011 nMov npoaou~r)m:wv ULJ.lOU~ 77,92 , 77,92 KOI 141,58
EUpW OVTiaTOlXW~, TTOU ~£~01W811KOV jJ£ TrJV 218/14.1.2011 npa~11 TOjJ£10Kt')~
~£~ofwa11~, y) noao 205 EUpW OTTO O<p£1Ar') ct:>nA OIKOVOIJIKOU ETOU~ 2009
m\£ov TTpoaou~r')a£WV ULJ.lOU~ 12,30 £UpW, TTOU ~£~01W811K£ jJ£ TrJV
530/28.1.2011 TTpa~11 TOjJ£10Kr')<; ~£~ofwa11~, 0) TTOaa ULJ.lOU<; 704 , 7.484, 587
KOI 880,40 EUpW OTTO TTpoaTIIJO KBZ:: OIKOVOIJIKOU ETOU<; 2011 TTMOV OVTfaTOIXWV
npoaou~r')a£WV ULJ.lOU~ 41,56, 441,58, 34,64 KOI51,93 EUpW, TTOU ~£~01W811KOV
jJ£ TI1V 536/28.1.2011 TTpa~11 TOjJ£10Ktl~ ~£~afwa11<;, £) noao 3. 716 EUpW TTAEOV
TTpoaau~t')a£WV 167,22 EUpW OTTO <p6po £IOOOr'jiJOTO<; OIKOVOIJIKOU ETOU<; 1994
TTOU ~£~01W811K£ J.IE T11V 1098/25.2.2011 TTpa~11 TOjJ£10Kt')<; ~£~afwa11<;, aT) TTOao
50.954,30 £UpW jJ£Ta TTpoaou~r)a£WV 2.036,17 EUpW TTOU ~£~01W811K£ jJ£ Tf)V
1811/29.3.2011 npa~11 TOIJEiaKr)<; ~£~ofwaf}<;, ~) noao 17.083 wpw nMov
TTpoaou~t')a£WV 256,25 wpw OTTO <popo £1aoor)jJOTO<; OIKOVOIJIKOU ETOU<; 1996,
TTOU ~£~01W811K£ jJ£ Tf)V 2844/10.5.2011 TTpa~Jl TOjJ£10Ktl<; ~£~O[Waf)<;, Jl) TTOao
26.162 wpw nA£ov npoaou~r)a£wv 392,43 cupw ono <popo £1aoor')J.Iaroc; 011<.
ETOU<; 1997 TTOU ~£~01W8f}K£ jJ£ TJlV 2845/10.5.2011 npasll TOjJ£10Ktl<;
~£~ofwaf}~ KOI 8) noao 58.777 wpw nMov npoaou~r')m:wv 861,66 cupw ono
<p6po ElaOOt')jJOTOc; OIK.ETouc; 1999 TTOU _13£~aiW8flK£ jJ£ HJV 2846/10.5.2011
npa~ll TOIJEIOKfK ~£~afwarJ<;. E~aAAou, np1v ono TfJV £vo11<11 KaTaa)(£al1 £fxov

aUVTOX9£f 01 651/26.1.2011, 836/4.2.2011 KOI 1093/1.3.2011 OTOIJIKE~

£100TTOit')a£1<; XP£WV TOU npo'laTOIJEVOU Til<; b...O.Y. Axopvwv npoc; TOV
OVOKOTTTOVTO TTpOK£1jJEVOU VO KOTO~aA£1 TO O<p£1l\OjJ£VO noaa, 01 OTTOf£<;
a<popouv jJEpo<; TWV O<p£1AWV TOU OVOKOTTTOVTO<; KOI £101KOT£p0 Tl<; UTT' 0p18.
218/14.1.2011, 530 KOI 536/28.1.2011 KOI 1098/25.2.2011 TTpa~£1<; TOjJ£10Kt')<;
~£~ofwa11~· KaTa Tl1<; 810/2012 £K8£arJ<; ovoyKoanKr')<; Kmoax£a£w<; oaK£fTOJ
r)011 rj KpiVOjJ£Vtl OVOKOTTt') KOI ~tlT£iTOI 11 OKupwat') HJ<;.
4. ETT£1ot'), o OVOKOTTTWV TTpo~aAA£1, jJ£TO~U aAAwv, OTI f) npoa~oAAOjJEVJl
£K8£atl Karaax£all~ £fval aKUPil Aoyw !Jil TT£pi£A£ua£wc; a' ouTov OTOIJIKtl~
EIOOTTOfllatl<; jJ£ TO TTpOaOIOplaTIKa aTOIX£fa TWV TOjJ£10KWV ~£~01Wa£WV TOU
£VofKou xp£ou~ npoKEIIJEvou vo EX£1 Til ouvaroTilTO va aTpa<p£f IJE TO EVOIKO
jJ£ao nou npo~MTT£1 o Kw61Ko~ b..IOIKilTIKtl<; b..IKOVOJ.Ifo~. (ovoKoTTr') KOI ovoaToAt')

3
£KT£A£m:wc;) KOHl TWV £V A6yw rrpa~£WV Taf.J£JOK~<; ~£~01WO'£W<; ~ va TTpO~£f 0'£
pU8f.JJO'I") TWV O<p£J'AWV TOU. AvTJ8£Tw<;, TO Ka8ou JOXUPfs£TaJ f.J€ TI")V OTTO £K8£0'1")
arr64JEWV Tou 6n £aTa'AI")aav oJ OX£TJK£<; aTOf.JJK£<; £J5onoJ~a£J<;. To .LlJKaaT~pJo
Aaf.J~avovrac; urr64JJV 6TJ mT6 ra aTOIXEfa Tou <paK£Aou 5£v rrpoKUTTT£1 £av KaJ
rr6T£ aKpJ~W<; rrt:pi~Aeav aTov avaK6rrTovra 01 npoava<p£p6f.J£V£<; aTOf.JIK£<;
£JOOTTOI~O'W;, OJ OTTO[£<;, aAAwaT£ a<popouv 0'£ f.JEpoc; f.JOVO TrJ<; EVOJKI")<; O<p£JA~<;.
KpiV£J, OUf.J<pwvw<; npo<; ra £Pf.JllV£UTJKW<; O£KT6 avwTtpw, 6TJ o avaK6TTTWV O£V
£toonoJ~8flK£ £yKaipw<; yJa TflV unap~Jl o<p£J'Awv o£ ~apo<; rou, f.J£ anoT£A£of.Ja
va O'T£pr]8£f Tfl OUVOTOTflTO TTOU EfX£ va <)F~at:J TTpOOWpJV~ KOJ OpiOT!K~
OJKOOTJK~ npooTaaia £yKaipwc;, OrJAao~ npJv an6 TJlV £TTI~oA~ Tf'J<; KaT60X£Ofl<;
0£ ~apo<; TJl<; OKJVJlTf')<; TT£piOUOfa<; TOU, OO'KWVTa<; Ta npo~'A£TTOf.J£Va EVOJKO
~Of'J8~jJOTO Tf')<; OVOKOTT~<; KOJ Tf'J<; afTr]OJl<; avaoro'A~<; KOTQ TWV OIK£iWV aTOf.JJKWV
£100TTOJ~CJ£WV, f.J£ TJ<,; OTTOf£<; Sa 8£WpOUVTOV O"Uf.JTTpoo~aA'A6f.J£V£<; KOI OJ
£Koo8Eio£<; o£ ~apo<; Tf'J<; £raJpEiac; Taf.J£JaK£<; ~£~aJwm:J<;. l:uv£rrw<;, f.Jf'J v6f.Jif.Ja
£K0681")K£ f'J rrpoo~aAA6f.JEVf'J EK8£0f'J avayKOCJTIK~<; KaTOOXEOJl<; KOI, yJa TO A6yo
OUTO, ~OO"lf.JW<; TTpo~aAA6f.J£VO OTTO TOV OVOKOTTTOVTO, TTpETTEJ va OKUpW8£i,
anoppmrof.Jtvwv we; a~aoff.JWV 6owv npo~aAAEJ TT£pi Tou avn8£Tou TO Ka8' ou
EAAf']ViK6 .LlJ1J16aro.: ....
9. ETT£10~, Km' aKoAou8iav TWV avwTtpw, rJ avaKorr~ rrp£TT£J va yfv£J
Ot:KT~ Kal va aKupw8£f ll 810/2012 £K8£0fl avayKaOTIK~<; Kmaox£all<; rou
OIKOO'TIKOU £TTJf.J£'Af')T~ npwTOOIK£iou NaunAfou navayiWTr) NT6KOU. n£pa1Ttpw,
nptrr£1 va arrooo8£f ro napa~oAo crrov avaK6rrTovm (ap8po 277 nap. 9 £6. a'
TOU K..Ll ..Ll.), EVW, KaT' £KTJf.Jr)O'I") TWV TT£p10'TQCJ£WV, TTpETT£J VO arraAAay£f TO
EAAf'JVJK6 .Llr]f.J6mo an6 m OIKaaTJKa t~ooa rou avaK6nrovTo<; (ap8po 275 nap.
1 £0. £' TOU K..Ll ..Ll.).
iliA TAYTA
Lltxc:rm Tf'JV avaKorr~.

AKUpwv£J TflV 81 0/2012 £K8EOI"J avayKaorJK~<; Kmaox£ol")<; rou oiKacrrrKou
£TTif.J£'Ar]T~ npwTOOIK£iou NaurrAiou navayiWTJl Nr6KOU.
iliOTQCJG£J TJlV OTTOOOO'f'J TOU rrapa~6Aou O'TOV OVOKOTTTOVTa.

4
Ap181-16~ a1T6<paa11~: 12/2018

AnaAAaoo£1 ro EAAI1VIK6 Llt11J6mo an6 ra OIKaoriKa £~ooa rou
OVOKOTTTOVTO«;.

H an6<pao11 OtliJOOI£UT11K£ a£ Ot11J6ma Ol)V£6pfao11 OTO OKpOar~piO TOU
LliKOOTilPfOU OTI«; 18.1.2018.

OAIKAl:THI H fPAMMATEAr

~J7?J
~)V~·~

t-,,..:

5