You are on page 1of 25

Introduction to Object oriented programming

Goran Aritonović

Kontak email
• goran.aritonovic@it-akademija.com

2

Softver • Visual Studio 2015 – Visual Studio Enterprise – Visual Studio Professional – Visual Studio Community • SQL Server 2016(2014) Express with Tools – SQL Server Management Studio Express 3 .

Instalacija • Custom instalacija • Microsoft Sql Server Data Tools 4 .

Prvo pokretanje VS 2015 5 .

Visual Studio 2015 6 .

Literatura • Materijali sa predavanja • MSDN-Microsoft Developer Network 7 .

NET Framework .C# i .

.NET framework biblioteka klasa.NET.NET Framework • .NET Framework je razvojno okruženje koje omogućava kreiranje . biblioteka klasa koja omogućava kreiranje windows.. WPF..NET aplikacija • Predstavlja osnovu ... WCF.NET platforme • Sastoji se iz komponenti: – Common Language Runtime (CLR) – virtualna mašina odgovorna za izvršavanje koda – . web aplikacija i web servisa – kolekcija razvojnih frameworka (ASP.) 9 .

Struktura .NET Frameworka Common Language Runtime Class Library Development Frameworks 10 .

transliranje MSIL koda u mašinski kod 11 . Princip rada . Microsoft Intermediate Language (MSIL) • Posle kompajliranja runtime upravlja izvršavanjem aplikacije • Runtime uključuje karakteristiku koja se naziva JIT – just in time compilation.NET-u source kod se translira u tzv.NET je integrisano razvojno okruženje (IDE) koje omogućava kreiranje .NET aplikacija • Kada se kompajlira aplikacija u Visual Studio .NET Frameworka • Visual Studio .

Console Application 12 . Kreiranje novog projekta File→New Project.

Konzolna aplikacija 13 .

Osnove C# programa • Izvršavanje programa počinje od Main() metode • U C# aplikaciji može postojati samo jedna Main() metoda • Ključna reč using se odnosi na korišćenje . i klasa se ne mora instancirati da bi se metoda pozvala • C# razlikuje velika i mala slova • Klasa Console se nalazi u namespace-u System 14 . namespace – ove (prostore imena) • Svaka aplikacija ima Main() metodu definisanu u jednoj od njenih klasa • Main() metoda je statička što znači da je globalna.NET Framework biblioteke klasa • Klase u .NET Framework-u su organizovane u tzv.

Tasks. using System.Collections. using System. Prvi C# program using System. using System.Threading. using System.Generic.WriteLine("Dobar dan svima"). } } } 15 .Linq.Text. namespace PrvaAplikacija { class Program { static void Main(string[] args) { Console.

Putanja do izvršne verzije programa 16 .

} 17 .ReadLine(). Console.WriteLine("Dobar dan svima").prozoru) • Posle ispisa teksta kursor prelazi u novi red • Odmah nakon ispisa teksta konzola se zatvara • Da bi tekst ostao na ekranu koristi se metoda ReadLine() • Metoda ReadLine() vraća liniju teksta (string) koji je uneo korisnik • Metoda ReadLine() čeka korisnički unos koji se prosleđuje metodi pritiskom na taster ENTER static void Main(string[] args) { Console. Metode WriteLine() i ReadLine() • Pokretanje aplikacije F5 (debug mode) ili CTRL+F5 • Ulazni parametar WriteLine() metode je string koji treba prikazati u konzoli (DOS.

WriteLine(). Code Snippets • Ukucaj cw i dva puta pritisni taster TAB – Console. – Tools->Code Snippet Manager – Kliknite na dugme Import – Izaberite odgovarajući fajl sa ekstenzijom snippet 18 .ReadLine(). • Instaliraj code snippet za Console.

Instaliranje code snippeta 19 .

Pisanje komentara • Komentar je tekst koji se ignoriše od strane kompajlera • Komentar u jednoj liniji piše se korišćenjem znaka // • Komentar u više linija /* */ static void Main(string[] args) { Console. // metoda ReadLine() ceka ENTER da bi se izvrsila /* metoda ReadLine() prihvata tekst koji korisnik unosi u konzoli i nakon pritiska na taster ENTER smesta ga u string promenljivu koju treba definisati */ Console.WriteLine("Hello World !!!").ReadLine(). } 20 .

MSIL kod c. Pitanje 1 Kada se kompajlira source kod pisan u Visual Studio okruženju dobija se: a. binarni kod b. JIT kod Odgovor: b 21 .

WriteLine() metoda klase Console Odgovor: c 22 . WriteLine() metoda klase Main c. ReadLine() metoda klase Console b. Pitanje 2 Za ispis jedne linije teksta na konzoli koristi se: a.

go() metode b. Main() metode c. Pitanje 3 Izvršavanje C# konzolne aplikacije počinje izvršavanjem: a. start() metode Odgovor: b 23 .

Pitanje 4 Metoda ReadLine() klase Console. kada se izvrši. ASCII kod karaktera ENTER c. prvo slovo teksta koga je uneo korisnik b. vraća: a. liniju teksta koju je uneo korisnik Odgovor: c 24 .

kada korisnik pritisne bilo koji taster na tastaturi Odgovor: a 25 . kada korisnik pritisne taster TAB c. Pitanje 5 ReadLine() metoda klase Console izvršava se: a. kada korisnik pritisne taster ENTER b.