You are on page 1of 32

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ 118

¶E P I E X OM E NA
Στόν δρόμο πού χάραξαν τά Συλλαλητήρια! .................................................... σελ. 1
Ποιμαντορική ἐγκύκλιος γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ........................ σελ. 3
Ψήφισμα τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 .................................... σελ. 6
Μάθημα Θρησκευτικῶν ἤ Νεοεποχίτικη Ἀγωγή; .......................................... σελ. 8
Τά Πατερικά Κείμενα στά νέα Θρησκευτικά ................................................... σελ. 19
Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὁ «μέ συγχωρεῖτε» .................................................... σελ. 25
Ἡ Παρακαταθήκη τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου ....................................................... σελ. 26
Εἰδήσεις καί Σχόλια .................................................................................................. σελ. 29

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΝ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!

C έ παλαιότερο σημείωμά μας γράφα-
με γιά τήν ἔκπτωση τοῦ κράτους
σέ καζίνο, μέ τίς «φορολοταρίες» πού
ὑλοποιήσει τό «ὅραμα» τοῦ ἀλήστου μνή-
μης «Γιωργάκη» Παπανδρέου γιά καλλι-
έργεια χασίς γιά ἰδιωτική χρήση.
ὀργανώνει. Τό αἰτιολογικό τώρα εἶναι λίγο δια-
Γνωστή ἐπίσης ἡ κατάπτωση τοῦ κρά- φορετικό. Νομοθέτησαν τό χασίς (ἰνδική
τους –ἔτσι ὅπως τό κατήντησαν σήμερα– σέ κάνναβη) γιά ἰατρική –ὑποτίθεται– χρήση.
προαγωγό στή διαστροφή καί ἀνηθικότη- Σοβαροί ἐπιστημονικοί φορεῖς, ὅπως τό
τα, μέ τά νομοθετήματα γιά τή συμβίωση ΚΕ.Θ.Ε.Α («Κέντρο Θεραπείας Ἐξαρτημέ-
τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τή δυνατότητα νων Ἀτόμων») καί τό «Ἐθνικό Συμβούλιο
ἀλλαγῆς φύλου μέ μία ἁπλή δήλωση στό κατά τῶν Ναρκωτικῶν» (Ε.ΣΥ.Ν.), καταγ-
Ληξιαρχεῖο, ἀρκεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος νά γέλλουν ὅτι αὐτό εἶναι πρόσχημα.
εἶναι 15 ἐτῶν καί ἄνω. Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ἡ αὔξηση τῶν
Τώρα ἦλθε νά προστεθεῖ στήν κατά- ἐξαρτημένων ἀπό τά ναρκωτικά ἀτόμων
πτωση τοῦ κράτους καί ὁ ρόλος του ὡς (κυρίως νέων) καί ἡ κατακόρυφη αὔξηση
ναρκέμπορου καί πρεζέμπορου. τῶν κερδῶν γιά τούς ἐμπόρους τοῦ λευ-
Ἦλθε ἡ σημερινή συγκυβέρνηση νά κοῦ θανάτου.
AP. 118
Ὅλα αὐτά, ὅπως πολλές φορές τό κῆς ἀκεραιότητος, πριμοδοτώντας τήν
εἴπαμε, δέν εἶναι καθόλου τυχαῖα. Εἶναι τουρκική προσπάθεια ἀνασύστασης τῆς
κρίκοι μιᾶς καταστροφικῆς ἁλυσίδας. Ἰδού Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, μέ δηλώσεις
καί ἄλλοι σημαντικοί κρίκοι: κυβερνώντων, τοῦ τύπου: «Τό Αἰγαῖο δέν
1) Φτωχοποιοῦν τόν λαό καί ἰδιαί- ἔχει σύνορα».
τερα τή μεσαία τάξη. Ἐξαθλιώνουν καί 9) Χτυποῦν τήν ὀρθόδοξη χριστια-
καταστρέφουν οἰκονομικά τούς Ἕλληνες. νική πίστη καί ἰδιαίτερα τό πρόσωπο
Ἁρπάζουν σπίτια μέ τούς πλειστηριασμούς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί προ-
ἀκόμη καί γιά χρέος 500 εὐρώ! σπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τό φρόνημα τῶν
2) Ξεπουλοῦν τά πάντα. Φυσικό Ὀρθοδόξων, γιά νά δεχθοῦν ὅτι –δῆθεν–
πλοῦτο, λιμάνια, δρόμους, ἀεροδρόμια. ὅλες οἱ πίστεις εἶναι τό ἴδιο.
3) Κουρελιάζουν τό Σύνταγμα, τό Ἐπιδίδονται πραγματικά σέ μία πνευ-
ὁποῖο καί θέλουν νά ἀναθεωρήσουν, ὥστε ματική γενοκτονία κυρίως τῶν νέων,
τό κουρέλιασμα νά περιβληθεῖ καί τόν μέ ἐργαλεῖο τά «νέα Θρησκευτικά» (καί
μανδύα τῆς νομιμότητος. ὄχι μόνον).
4) Ἀλλοιώνουν ἐθνολογικά τήν ἑλλη- 10) Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν καί
νική κοινωνία μέ τή σχεδιασμένη εἰσβολή νά ἀνατρέψουν τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη
ἑκατομμυρίων Ἀφροασιατῶν λαθρομετα- φυσιολογία, ἀνθρωπολογία καί ὀντο-
ναστῶν, μωαμεθανικοῦ θρησκεύματος. λογία νομιμοποιώντας τήν ὁμοφυλοφιλία.
5) Διαλύουν τόν κοινωνικό ἱστό καί Χτυποῦν δηλαδή τήν ἴδια τήν ἀνθρώ-
μέ τήν ἐθνολογική ἀλλοίωση, πού ἀνα- πινη φύση καί ἐξαχρειώνουν τό ἀνθρώ-
φέραμε, καί μέ τήν νεοταξίτικης ἐμπνεύ- πινο πρόσωπο.
σεως πρακτική τῶν πολυ-φυλετικῶν, πο- Δέν θέλουν ἐλεύθερους καί ὑπεύ-
λυ-θρησκευτικῶν καί πολυ-πολιτισμικῶν θυνους ἀνθρώπους σέ μιά κοινωνία μέ
κοινωνιῶν. συνοχή, ἀλλά ἄ-ριζα, φοβισμένα καί
6) Διαλύουν τήν Παιδεία μας μέ ἀν- ἐλεγχόμενα ζόμπι.
θρώπους καί ἰδέες τύπου «Συνωστισμοῦ Οἱ φυσικοί καί ἠθικοί αὐτουργοί καί
στή Σμύρνη». ἔνοχοι αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἐγκλήματος,
7) Καλλιεργοῦν τόν ἐθνομηδενισμό. πού διαπράττεται σέ πολλά ἐπίπεδα, εἶναι
Χτυποῦν τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί γνωστοί, ἄν καί προσπαθοῦν ἐν μέρει νά
προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν αἰσθήμα- κρύβονται. Εἶναι ἡ δυσώνυμος «Νέα Τάξη
τα ἐνοχῆς στούς Ἕλληνες, πού ἀγαποῦν Πραγμάτων», πού μέ τόν ὁδοστρωτήρα
τήν πατρίδα. τῆς Παγκοσμιοποίησης ὑλοποιεῖ τούς
8) Ὑπονομεύουν τά θεμέλια τῆς ἐθνι- στόχους τῆς ἀντίχριστης «Νέας Ἐποχῆς

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.

2
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
τοῦ Ὑδροχόου». Ἔξω εἶναι οἱ ἐντολοδό- ψουν ὅλα τά κεφάλια τῆς λερναίας ὕδρας,
τες καί ἐμπνευστές. Ἀπό ἐκεῖ ἔρχονται οἱ πού περιγράψαμε παραπάνω.
ντιρεκτίβες καί ὑλοποιοῦνται ἀπό τούς Θά εἶναι ἔγκλημα καί μεγάλο λάθος
ἐδῶ πρόθυμους ἐντολοδόχους ἐκτελεστές ἡ δυναμική τῶν Συλλαλητηρίων νά «ξε-
τῶν σχεδίων. φουσκώσει» καί νά βυθισθοῦμε καί πάλι
Ἡ εὐθύνη τοῦ λαοῦ, δηλαδή ὅλων στή «νιρβάνα», ὅπου θά βλέπουμε τό
μας, εἶναι ὅτι μέ πράξεις καί παραλείψεις σπίτι μας νά καίγεται καί θά ρωτοῦμε
ἀφήνουμε τούς γκρεμιστάδες νά πραγ- ξαπλωμένοι στόν καναπέ «τί κάνει ἡ Πυ-
ματοποιοῦν τό καταστροφικό τους ἔργο. ροσβεστική;» Ἄς πιάσουμε ὁ καθένας μας
Ὅπως ἔγραφε ἕνα πανώ τῶν Κρητικῶν ἀπό ἕναν κουβά νερό καί μετά, βεβαίως,
στό ἀνεπανάληπτο Συλλαλητήριο στήν νά φωνάζουμε καί γιά τίς εὐθύνες τῆς
Ἀθήνα στίς 4 Φεβρουαρίου 2018: «Ἄν ὅποιας Πυροσβεστικῆς καί τῶν ὅποιων
κυβερνοῦν προδότες, φταῖνε οἱ πατρι- ἁρμοδίων-ἀναρμοδίων.
ῶτες». Ἄν ἡ Θεσσαλονίκη ἔχει δήμαρχο Ἄς κάνουμε μέ φιλότιμο, λεβεντιά
τόν Μπουτάρη, φταῖνε οἱ Θεσσαλονικεῖς, καί ἀρχοντιά, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀγαπη-
πού τόν ψήφισαν γιά δεύτερη τετραετία. μένος μας ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,
Γιατί τά εἴπαμε ὅλα αὐτά; ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ ὁ καθένας καί
Τά δύο μεγαλειώδη Συλλαλητήρια Θεσ- θά ἐπέμβει καί ὁ καλός Θεός!
σαλονίκης (21.1.2018) καί Ἀθηνῶν (4.2.2018) Οἱ διοικοῦντες αὐτή τή χώρα καθη-
γιά τή Μακεδονία μας ἔδειξαν καί ἀπέδει- μερινά γκρεμίζουν. Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία,
ξαν ὅτι σέ –πεῖσμα τῶν σκοτεινῶν κέντρων οἰκογένεια, ὑγιεῖς δυνάμεις μέσα στήν
τῆς ἀνομίας, πού βυσσοδομοῦν– ὑπάρχει κοινωνία, ἄς χτίσουμε καί ἄς πιάσουμε
ἀκόμη ἀξιοθαύμαστη ὑγεία στό κοινω- στιβαρά καί τό χέρι πού γκρεμίζει, γιά νά
νικό σῶμα. τό σταματήσουμε ἀπό τό καταστροφικό
Ἡγέτες θά βγοῦν μέσα ἀπό τόν ἀγῶ- του ἔργο.
να, γιά νά ἐκφράσουν αὐτά τά ὑψηλά καί Ἑνότητα καί ἀγώνας χρειάζεται μέ
ὡραῖα, πού φάνηκαν στά Συλλαλητήρια. πίστη στόν Θεό καί στήν Πατρίδα.
Τά Συλλαλητήρια ἦταν σπουδαῖα. Ὁ ἀ- Τόν δρόμο μᾶς τόν ἔδειξε ὁ ἁπλός
γώνας ὅμως δέν τελείωσε. Τώρα ἀρχίζει! λαός μέ τά Συλλαλητήρια. Ἄς τόν περ-
Οἱ στόχοι τῶν Συλλαλητηρίων πρέ- πατήσουμε.
πει νά διευρυνθοῦν, γιά νά ἀντιπαλέ- Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ

Πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον, τὶς μοναστι- θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
κὲς ἀδελφότητες
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἡ πρώτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί

*Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Σημ. «Π»: Μερικά ἀπό τά
ἔντονα (bold) τοῦ κειμένου ἀνήκουν στή σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ.

3
AP. 118
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί πα- Γιά παράδειγμα, ὅ,τι πίστευε ὁ ἅγιος
τέρες καί ἀδελφοί, εἶναι ἀφιερωμένη στό Ἰγνάτιος, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, ὁ ἅγιος
μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀθανάσιος, ὁ ἅγιος Βασίλειος, ὁ ἅγιος
Ὀρθοδοξία ἐκφράζει τό μεγαλεῖο τῆς Φώτιος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός,
πίστεώς μας. ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὅλοι
Ἔτσι, ἡ σημερινή ἡμέρα καί ἑορτή οἱ Πατέρες, τό ἰδιο ἀκριβῶς πιστεύουμε
διαλαλεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο τήν λαμπρό- καί σήμερα.
τητα, τήν δύναμι καί τήν ἀποκλειστικό- Νά τό στερεώσουμε μέσα μας, ἀγα-
τητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅλοι πητοί: Ὅ,τι διδάσκει, ὅ,τι πιστεύει, ὅ,τι
μας γνωρίζουμε καί πρέπει νά γνωρίζου- λατρεύει, ὅ,τι προσφέρει σέ ἐμᾶς μέ τά
με ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἅγια δόγματα, μέ τά ἅγια μυστήρια ἡ
μας. Ἐκκλησία, σέ ὅ,τι μᾶς καλεῖ νά ὑπακού-
Μέ τήν παροῦσα ἐγκύκλιό μας θά ουμε καί νά ζοῦμε γιά νά ἑνωθοῦμε ἀξί-
ἐπισημάνουμε, θά ὑπενθυμίσουμε καί ως μέ τόν Χριστό μας, αὐτό καί μόνον
θά ὑπογραμμίσουμε τρεῖς μεγάλες ἀλή- εἶναι ἡ γνησία Ἀλήθεια τοῦ Τριαδι-
θειες, τίς ὁποῖες ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια- κοῦ μας Θεοῦ.
νοί, ὀφείλουμε νά στερεώσουμε στό νοῦ, Β) Ὅλα αὐτά πού ἀναφέρουμε, μᾶς
στήν καρδιά καί στήν ζωή μας. γνωρίζουν καί μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἡ σω-
Α) Μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τηρία μας, μόνον διά τῆς Ὀρθοδόξου
μας κατέχει, διατηρεῖ, ὁμολογεῖ καί Ἐκκλησίας εἶναι κατορθωτή.
διδάσκει ἀκεραία καί ἀνόθευτη τήν Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός
ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια. Τήν Ἀλή- τόν Ἀπόστολο Τιμόθεο τά ἑξῆς: «τό Πα-
θεια τήν ὁποία ἀπό ἄκρα συγκατάβασι νάγιον Πνεῦμα λέει ξεκάθαρα ὅτι στούς
καί ἀγάπη ἀπεκάλυψε ὁ Τριαδικός Θεός ἐσχάτους καιρούς θά ἀποστατήσουνε
μας στόν κόσμο καί τήν ἐκήρυξε ὁ Μο- μερικοί ἀπό τήν πίστι καί θά προσκολ-
νογενής Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ Κύριος καί ληθοῦν σέ πνεύματα παραπλανητικά
Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός. Μόνον ἡ Ὀρ- καί σέ διδασκαλίες δαιμονικές» (Α´ Τιμ.
θόδοξος Ἐκκλησία κηρύσσει αὐτούσιο δ΄, 1).
καί ἀπαραχάρακτο τό ἱερό Εὐαγγέλιο, Αὐτό γίνεται καί σήμερα. Ἄνθρωποι
ὅπως τό παρέδωσε ὁ Σαρκωθείς Θεός μας. θολωμένοι ἀπό ὑπερηφάνεια, ἀπό ἐγωι-
Δέν τά λέμε αὐτά, ἀγαπητοί, ἐπειδή σμό, ἀπό φρόνημα κοσμικό καί ὑποκρι-
εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Τά λέμε, σία, ἀποστρέφονται τήν Ἀλήθεια, ἀπαρ-
γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια. Ἡ νοῦνται καί προδίδουν τήν Ὀρθοδοξία,
ἅπαξ παραδοθεῖσα πίστις διατηρήθηκε ποδοπατοῦν τήν πατρῴα εὐσέβεια καί
ἀκεραία καί ἀνόθευτη μόνο μέσα στήν προχωροῦν ἀναίσθητοι στήν πλάνη, τήν
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. κακοδοξία καί τήν αἵρεσι.
Ἡ ἁγία Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας Μερικοί κάνουν σημαία τήν ἀγα-
μας, μέ τόν λόγο καί τήν ἁγία ζωή τῶν πολογία καί περιφρονοῦν τήν ἀδαμά-
Ἀποστόλων, τῶν Πατέρων, τῶν Ὁσίων, ντινη πατερική ἀλήθεια. Λησμονοῦν
τῶν μαρτύρων, τῶν ὁμολογητῶν, τῶν νε- ὅτι μόνον ἐν ἀληθείᾳ ὑπάρχει ἀγάπη.
ομαρτύρων δέν ἐπέτρεψε νά μολυνθῆ ἡ Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ὁμολογεῖ:
ἀδαμαντίνη Πίστις μας. Ἔστω καί ἄν χύ- «Ἀρχή ζωῆς πίστις, τέλος δέ ἀγάπη, τά
θηκαν ποταμοί αἱμάτων τῶν ἁγίων μας. δέ δύο (ἡ ὀρθή πίστις καί ἡ ἀγάπη) ἐν

4
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
ἑνότητι γενόμενα, Θεοῦ ἄνθρωπον ἀπο- μας γιά τή μοναδική αὐτή εὐεργεσία. Νά
τελεῖ…». προσέξουμε, ὅμως, γιά νά μήν παρασυρ-
Εἶναι δυνατόν ποτέ «οἱ λαλοῦντες θοῦμε. Νά γνωρίσουμε καλά τήν πίστι
διεστραμμένα», κατά τόν Ἀπόστολο μας.
Παῦλο (Πράξ. κ´, 30), νά μᾶς ὁδηγήσουν Ἐπειδή ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶ-
στόν ἁγιασμό καί τήν σωτηρία; Εἶναι δυ- ναι «κιβωτός σωτηρίας», πολεμεῖται μέ
νατόν οἱ αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἀρνοῦνται σφοδρότητα ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις.
καί πολεμοῦν τήν Τριαδική Θεότητα καί Ὁ μεγάλος καί ἀόρατος ἐχθρός της εἶ-
τήν Θεότητα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας ναι ὁ διάβολος. Οἱ ὁρατοί ἐχθροί, εἶναι
Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς ἑτοιμάσουν γιά τά ὄργανά του. Οἱ ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι, οἱ
τήν σωτηρία; Πῶς θά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος, ὑλισταί, οἱ κακόδοξοι, οἱ ἀλλόθρησκοι,
ὅταν ζεῖ καί τρέφεται πνευματικά μέσα ἀλλά καί οἱ ἐσωτερικοί ἐχθροί τῆς Ἐκ-
στούς «ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς», κλησίας μας, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι.
ὅπως ὀνομάζει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόπο- Ἐπίσης, τέτοιοι ἐχθροί εἶναι οἱ ἀδιάφο-
βιτς τόν Παπισμό καί τόν Προτεστα- ροι, οἱ κοσμικοί χριστιανοί, ὅλοι ἐκεῖνοι
ντισμό; πού ψηφίζουν νόμους ἀντι-χρίστους,
Βρίθουν ἀπό αἱρετικές πλάνες αὐτοί, ὅλοι ὅσοι λατρεύουν τό ἐγώ τους καί ὄχι
παραποιοῦν ἤ ἀρνοῦνται τά χαριτόβρυ- τόν Θεάνθρωπο Κύριο.
τα μυστήρια, ἀρνοῦνται τήν γνησία καί Μή μᾶς φοβίζουν οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρ-
ἁγιασμένη παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας. θοδοξίας μας. Τήν πολέμησαν μέ μανία
Εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἔλθει στήν πολλοί, κατά κόσμον ἐπιφανεῖς, καί
σωτηρία ὁ ἄνθρωπος πού σχετίζεται ἤ ὅλοι χάθηκαν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
παραμένει μέσα στήν παναίρεσι τοῦ σία μας μένει, λάμπει, δοξάζει τήν κε-
Οἰκουμενισμοῦ; Μπορεῖ νά μᾶς σώσει φαλή της, τόν Χριστό μας καί σῴζει
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος καταπατεῖ καί ἰσοπε- τούς ἀνθρώπους.
δώνει ὅλα τά δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας Δέν εἴμαστε, ἀγαπητοί, ἄλογα ὄντα.
μας, γιά νά ἑνώσει ὅλες τίς ψευτοθρη- Εἴμαστε ψυχοσωματικές ὀντότητες καί
σκεῖες μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἐν προοριζόμαστε νά κατακτήσουμε τήν
ὀνόματι δῆθεν τῆς ἀγάπης, τῆς ἀδελφο- αἰωνιότητα, τόν παράδεισο.
σύνης, τῆς δημοκρατίας καί τῆς εἰρήνης, Νά γνωρίσουμε, νά ἀγαπήσουμε,
ἐπειδή αὐτό ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινές νά ζήσουμε τήν Ὀρθοδοξία μας. Νά
δυνάμεις; τήν διαφυλάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ,
Ποτέ λοιπόν μή λησμονήσουμε τήν νά ζοῦμε μέ συνέπεια στήν στοργική
ἀλήθεια αὐτή: «Οὐκ ἔστι ἐν οὐδενί ἀγκάλη της, γιά νά ζήσουμε μέ τόν Χρι-
ἄλλῳ ἡ σωτηρία» παρά μόνον στήν στό καί στή γῆ καί στόν οὐρανό.
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.
Γ) Οἱ δύο ἀλήθειες πού ἀναφέραμε,
ὑπαγορεύουν σέ ἐμᾶς τήν τρίτη ἀλήθεια, Μετά πατρικῶν εὐχῶν,
ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί: Ἔχουμε Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
τό μεγάλο προνόμιο νά εἴμαστε Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί. Δέν ὑπάρχει μεγαλύ- † Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
τερος θησαυρός, μεγαλύτερο προνόμιο ΚΟΣΜΑΣ
καί καύχημα. Νά δοξάζουμε τόν Κύριό

5
AP. 118

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟ*

Ὅλοι ἐμεῖς πού συμμετέχουμε σή- βιωματικά. Ὁ στόχος τῶν νέων αὐτῶν
μερα στήν ἀνοικτή ἐκδήλωση τῆς 4ης Θρησκευτικῶν εἶναι νά ἐμβολιάσουν καί
Μαρτίου 2018 στά Προπύλαια τοῦ Πα- νά δηλητηριάσουν πνευματικά τά
νεπιστημίου Ἀθηνῶν καί στήν πορεία παιδιά μας τόσο μέ τόν θρησκευτι-
πρός τήν ἑλληνική Βουλή, κό συγκρητισμό καί τή σύγχυση πού
μέ τό παρόν ψήφισμα διατρανώνου- δημιουργεῖται καθημερινά στόν ψυχι-
με, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τή σθενα- κό τους κόσμο μέ τόν πολυθρησκειακό
ρή καί ριζική μας ἀντίθεση στή με- αὐτό πολτό ὅσο καί μέ τήν ἐλλειμματι-
θοδευμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας κή διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης πίστε-
καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι- ώς μας καί τή συστηματική ὑποτίμηση,
τικῆς ἀλλοίωση τῆς πίστεως τῶν παι- διαστρέβλωση καί περιθωριοποίησή της.
διῶν μας, μέ τήν ἐπιβολή τῶν νέων Παράλληλα, τά νέα αὐτά Θρησκευ-
πολυθρησκειακῶν Προγραμμάτων τικά παραβιάζουν τά δικαιώματά μας
καί Βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν. πού ἀπορρέουν ἀπό τό Σύνταγμα,
τόν ἰσχύοντα ἐκπαιδευτικό Νόμο καί τή
Μέ τά νέα αὐτά πρωτόγνωρα καί σχετική ἑλληνική καί διεθνῆ νομολογία
ἀλλόκοτα Θρησκευτικά, ἐπιχειρεῖται ἡ πού ὁρίζουν:
μετατροπή τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς α) Ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες μα-
ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας σέ πολυθρη- θητές, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ
σκειακή ἀγωγή καί ἐπιβάλλεται στά τούς Ἕλληνες μαθητές τῶν θρησκευτι-
παιδιά μας νά διδάσκονται, μέ ἀντιπαι- κῶν μειονοτήτων πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα,
δαγωγικό καί ἀντορθόδοξο τρόπο, ξένες θά πρέπει νά ἀπολαμβάνουν ἰσονο-
καί ἀντίθετες πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη μία, νά διδάσκονται ἀμιγῶς τήν ὀρθό-
μας θρησκεῖες καί κοσμοθεωρίες. Ὁ πε- δοξη πίστη τους καί νά ἀναπτύσσουν
ρίεργος καί πρωτόγνωρος αὐτός σχεδια- ἀμιγῶς τή θρησκευτική τους συνείδηση,
σμός ὑλοποιεῖται μέ ἕναν μεθοδευμένο ἡ ὁποία εἶναι καί πρέπει νά παραμένει
καί ὕπουλο τρόπο, ὥστε α) νά ἐξισώνε- ἀπαραβίαστη, δηλαδή ὀρθόδοξη καί
ται ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία μέ τίς ποικί- β) νά τηροῦνται τά σεβαστά καί
λες γνώσεις τῶν θρησκειῶν, μέ τό πρό- μοναδικά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων
σχημα τῆς γνωριμίας καί τῆς προσέγγι- γονέων νά ἐπιλέγουν τόν θρησκευτικό
σης τῶν ὀρθοδόξων πρός τούς ἀλλοθρή- προσανατολισμό καί τήν πίστη τῶν τέ-
σκους μαθητές καί β) νά προσφέρεται, κνων τους καί νά ἔχουν τήν πρώτη καί
στή συνέχεια, αὐτό τό συνονθύλευμα κύρια εὐθύνη, ὡς κηδεμόνες, γιά τήν
στά ὀρθόδοξα παιδιά μας καί μάλιστα πνευματική τους καλλιέργεια.
ὄχι πληροφοριακά, ἀλλά κατηχητικά καί Συντασσόμαστε μέ τήν Ἱερά Σύ-

* Ψήφισμα τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 στά Προπύλαια Ἀθηνῶν γιά τά
νέα Θρησκευτικά.

6
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
νοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ τά τελευταῖα χρόνια, μέ τό διαρκῶς διο-
ὁποία ἔχει θέσει ὡς ὅρο ἀπαράβατο τή γκούμενο πρόβλημα τῶν Θρησκευτικῶν,
διατήρηση τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος μέσα ἀπό μία ὑγιῆ καί σταθερή λύση
τοῦ μαθήματος καί τήν ὑποχρεωτική τοῦ προβλήματος πού περιλαμβάνει:
του διδασκαλία στήν Πρωτοβάθμια καί α) Τήν προσωρινή ἐπαναχορήγηση
Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Ἐπίσης μέ στά παιδιά μας τῶν βιβλίων πού διανέ-
τούς Ἱεράρχες ἐκείνους πού ἔχουν κρί- μονταν ἕως τό 2016.
νει ὡς ἀντορθόδοξα τά νέα θρησκευ- β) Τήν ἄμεση συγγραφή νέων ὀρθο-
τικά, καθώς καί μέ τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή δόξων Προγραμμάτων καί Βιβλίων μέ
Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ἐπεσήμανε τήν συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου, τῆς
τόν ἐνυπάρχοντα θρησκευτικό συγκρη- Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως
τισμό στά νέα προγράμματα. Θεολόγων καί εἰδικῶν Θεολόγων καί
Ζητοῦμε ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημο- Παιδαγωγῶν ἀπό ὅλες τίς βαθμίδες Ἐκ-
κρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τό Ὑπουρ- παίδευσης, πού νά ἀπηχοῦν τήν ἐκκλη-
γεῖο Παιδείας, τήν ἑλληνική Βουλή καί σιαστική διδασκαλία καί εὐσέβεια καί νά
τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα νά σεβα- προσφέρουν στούς ὀρθόδοξους μαθητές
στοῦν τά δημοκρατικά καί τά θρησκευ- ὀρθόδοξη χριστιανική ἀγωγή μέ τρόπο
τικά μας δικαιώματα καί νά συμβάλουν ἀνόθευτο καί μεθοδολογικά σύγχρονο.
μέ τίς ἐνέργειές τους: • Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέ-
1. Στήν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν Νέων κνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)
Προγραμμάτων καί Βιβλίων τοῦ Μαθή- καί τά κάτωθι Ὀρθόδοξα Χριστιανι-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν: κά Σωματεῖα Ἀθηνῶν:
α) Ἐπειδή ἀποδομοῦν, ἀνατρέπουν • Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
καί ἀλλάζουν ἐκ βάθρων τήν ὀρθόδοξη • Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
χριστιανική πίστη, πού δώσαμε ὡς γο- • Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
νεῖς καί κηδεμόνες στά παιδιά μας. (Π.Ε.Θ.)
β) Ἐπειδή ἐξισώνουν καί ἀναμειγνύ- • Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πο-
ουν, μέ ἀντιπαιδαγωγικό καί ἀντορθό- λυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
δοξο τρόπο, τίς χριστιανικές ἀλήθειες • Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ
μέ τίς ἀντιχριστιανικές διδασκαλίες τῶν Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α.)
θρησκειῶν καί στή συνέχεια χορηγοῦν • Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις
αὐτήν τήν πολτοποιημένη διδασκαλία (Π.Ο.Ε.)
στά παιδιά μας, προξενώντας τους ἀνε- • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοη-
πανόρθωτη καί ἐπικίνδυνη θρησκευτική πειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
σύγχυση, πού τά ὁδηγεῖ στόν συγκρητι- • Σύλλογος «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ
σμό, στήν πανθρησκεία, στόν ἀγνωστικι- Ἁγιορείτης»
σμό καί ἐνδεχομένως στήν ἀθεΐα. • Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστο-
2. Στήν ἄμεση θεραπεία τῆς νοση- λικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ρῆς καταστάσεως, πού ἔχει δημιουργη- • Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση
θεῖ στά σχολεῖα καί στήν κοινωνία μας Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)

VVVVVVVVVVVVVVVV
7
AP. 118

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ἤ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;
τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ Ὁ ΚΑΙΡΟΣ προτείνει στό Ὑπουργεῖο
ἱστορική –θεολογική ἔρευνα γιά τό ἰδεο- Παιδείας διαθρησκειακό χαρακτήρα γιά
λογικό ὑπόβαθρο τῆς σημερινῆς ὁμά- τό μάθημα. Τό μάθημα μ᾽ αὐτή τή μορφή
δος, πού προώθησε τήν ἀλλαγή στό ἐφαρμόζεται πιλοτικά κατά τά ἔτη 2011-
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 2014. Ἡ Ἱερά Σύνοδος κάνει προσπάθειες,
Ἡ προσπάθεια τῶν νέων Θεολόγων τῆς γιά νά κρατηθεῖ ὁ ὀρθόδοξος προσανατο-
δεκαετίας τοῦ ᾽60 γιά ἀπελευθέρωση τῆς λισμός τοῦ μαθήματος. Ὁ Μητροπολίτης
ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας ἀπό τόν δυτικό Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος εἰσηγεῖται στή
εὐσεβισμό καί σχολαστικισμό δημιουργεῖ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας νά γίνουν συζητήσεις
μεταξύ ἄλλων τό περιοδικό ΣΥΝΟΡΟ. Ἄν μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπί τῇ βάσει
καί οἱ προθέσεις εἶναι εἰλικρινεῖς ὅλη τῶν παλαιῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν.
αὐτή ἡ προσπάθεια παίρνει τή μορφή Οἱ συζητήσεις τελικά γίνονται βάσει τοῦ
μιᾶς θεολογικῆς «ἐλίτ», (πρόκειται γιά ἕ- Νέου Προγράμματος χωρίς οὐσιαστικό
να νέο εὐσεβισμό), ἡ ὁποία ἐπηρεάζεται ἀποτέλεσμα. Τό Νέο Πρόγραμμα υἱοθε-
ἀπό τή θεολογία τῆς ρωσικῆς διασπορᾶς τεῖται τελικά τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί
καί ἀνοίγεται στόν μοντερνισμό καί τόν τό 2017 ἐκδίδονται οἱ λεγόμενοι Φάκελοι
Οἰκουμενισμό. Αὐτή ἡ εὐσεβιστική ἐλίτ, τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
πού συσκέπτεται καί δρᾶ ἀνεξάρτητα ἀπό Ἄς δοῦμε λοιπόν τώρα τά νέα βι-
τά θεσμικά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας στά βλία.
πρότυπα τοῦ εὐσεβισμοῦ, θά μποροῦσε Ἀπευθυνόμενοι οἱ συγγραφεῖς στά
νά ἐκφρασθεῖ ὡς ἑξῆς: «Ἐμεῖς οἱ θεολο- παιδάκια τῆς Δ΄ Δημοτικοῦ γράφουν στά
γικά μορφωμένοι γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια, εἰσαγωγικά: «Βασικός σκοπός τοῦ Α Κύ-
ἐμεῖς θά σᾶς διδάξουμε –στήν Ἐκκλησία, κλου εἶναι νά ἔχουμε μιά πρώτη γνωριμία
στούς πιστούς– πῶς νά πιστεύετε καί μέ τόν κόσμο τῆς θρησκείας κυρίως τοῦ
πῶς νά ζεῖτε». Ἡ ἐλίτ αὐτή εἰσχωρεῖ στόν Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά
ἀκαδημαϊκό χῶρο καί χρησιμοποιώντας ἐξοικειωθοῦμε μέ τό παγκόσμιο θρησκευ-
τρεῖς πυλῶνες, τήν Ἀκαδημία Θεολογικῶν τικό φαινόμενο». Τό ἴδιο γράφουν καί γιά
Σπουδῶν, τό περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ καί τόν τούς ἐφήβους Β΄ Λυκείου: «Στό πλαίσιο
θεολογικό σύνδεσμο ΚΑΙΡΟΣ ἐνδύεται τόν τοῦ θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ... θά ἐμ-
μανδύα τῆς λεγομένης «μεταπατερικῆς βαθύνετε στήν προσωπική σας αὐτογνωσία
θεολογίας» καί ταυτίζεται μέ τίς ἐπιδι- καί τήν προσωπική τοποθέτηση ἀπέναντι
ώξεις τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Μετά ἀπό στίς ὄψεις τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου»
μακροχρόνιο πόλεμο πρός τόν καθαρά (σ. 3). Τό μάθημα γίνεται διαθρησκεια-
ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν κό. Μαθαίνεις ἀπό τό τωρινό μάθημα,
Θρησκευτικῶν κατηγορεῖται πλέον γιά ὅπως εἶπε ἐπιτυχῶς ὁ ἅγιος Ναυπάκτου,
«ἰδεολογική μονομέρεια», γιά «κατηχητι- ὄχι γιά τίς θρησκεῖες (θρησκειολογικό)
σμό», «φρονηματισμό» «μονοφωνία» καί ἀλλά ἀπό τίς θρησκεῖες (διαθρησκεια-
«διαποτισμό» (indoctrination). κό), συγκρίνοντας τίς δικές σου ἐμπειρίες

8
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
μέ τίς ἐμπειρίες τῶν ποικίλων θρησκειῶν δῶρα στά παιδιά.
πού προσφέρει τό Νέο Πρόγραμμα Σπου- Στή Δ´ Δημοτικοῦ τό μάθημα ξεκινάει
δῶν, γιά νά τοποθετηθεῖς ἀπέναντι στό μέ τήν ἑνότητα: «Ὅταν οἱ ἄνθρωποι προ-
θρησκευτικό φαινόμενο. σεύχονται» πού διακοσμεῖται μέ εἰκόνα
Ἔχουμε μπροστά μας ἕνα τεράστιο τοῦ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, καί φωτο-
ὄγκο θρησκευτικοῦ καί μή ὑλικοῦ, «πλίν- γραφίες Μουσουλμάνων καί Ἑβραίων πού
θους καί κεράμους ἀτάκτως ἐρριμένους»: προσεύχονται. Ἀκολουθοῦν τά λόγια: «μέ
Ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τό τήν προσευχή οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν
Κοράνι, τίς Βέδες. Εἰκόνες βυζαντινές, νά ἐπικοινωνοῦν μέ τόν Θεό πού πιστεύ-
δυτικές, μοντέρνες. Φωτογραφίες, σκίτσα. ουν... Ὅταν προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι,
Πατερικά κείμενα, λόγια γκουρού, διακη- μποροῦν νά ἐκφράζουν χαρά, φόβο, λύπη,
ρύξεις, ἀποφάσεις κρατικῶν καί ἐκκλη- νά εὐχαριστοῦν τόν Θεό νά ζητοῦν συγ-
σιαστικῶν φορέων, ποιήματα, τραγούδια χώρηση, νά τόν παρακαλοῦν γιά κάτι».
ἑλληνικά καί ξένα, λαϊκά παραμύθια. Πρός Προσευχή τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης,
τί, ἀναρωτιέται κανείς, αὐτός ὁ ἄτακτος ὁ ὁποῖος, σημειωτέον παρελαύνει σέ ὅλα
καταιγισμός; Ἡ ἀπάντηση θά δοθεῖ ἀπό τά βιβλία ὡς ἅγιος. Μαζί μέ παραθέματα
τήν ἀνάλυση πού ἀκολουθεῖ. ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη πα-
Στήν Γ΄ Δημοτικοῦ ξεκινάει τό «ταξί- ρατίθενται προσευχές τῶν Ἑβραίων καί
δι στό κόσμο τῆς θρησκείας», ὅπου «θά ἡ ἐναρκτήρια Σούρα, ἡ βασική προσευχή
ἀνακαλύψουμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική τῶν Μουσουλμάνων. Στή συνέχεια ἡ πα-
παράδοση, ἀλλά καί κάποια στοιχεῖα ἀπό ρουσίαση τῆς Παναγίας καί ἡ διδασκαλία
τήν παράδοση ἄλλων θρησκειῶν». Ἀμέ- τοῦ Κορανίου γιά τήν Παναγία. Μιλώντας
σως ἀκολουθεῖ ἡ ἑνότητα «Ὅλοι μαζί» τό βιβλίο γιά τά «σπουδαῖα παιδιά» πα-
μέ τραγούδια καί ποιήματα φωτογραφίες ρουσιάζει τό γυμνό ἄγαλμα τοῦ Δαβίδ. Στό
χριστιανῶν καί μουσουλμάνων, ἱστορί- μάθημα γιά τό βάπτισμα ὑπονομεύεται τό
ες ἀπό τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη. ὀρθόδοξο βάπτισμα, ἀφοῦ ὁ «ὀρθόδοξος
Ὕστερα γιορτές χριστιανῶν, γιορτές Ἑ- ἱερέας τό μωρό τό “βυθίζει τρεῖς φορές
βραίων καί Μουσουλμάνων. Θρησκευτικά στό νερό”, ὁ καθολικός “δέ βυθίζει τό
σύμβολα Χριστιανῶν (ὁ σταυρός στούς παιδάκι στό νερό ἀλλά ρίχνει λίγο [νερό]
Καθολικούς καί Προτεστάντες), Ἑβραί- στό κεφαλάκι του” καί τό χρῖσμα “γίνεται,
ων καί Μουσουλμάνων. Ἀργίες: Κυριακή ὅταν εἶναι περίπου 10-14 ἐτῶν καί εἶναι
τῶν Χριστιανῶν, Σάββατο τῶν Ἑβραίων, σέ θέση νά καταλαβαίνει ὅσα γίνονται”».
Παρασκευή τῶν Μουσουλμάνων. Γιά νά Οἱ προτεστάντες «δέν δέχονται τόν νη-
εἴμαστε δίκαιοι τό ὑλικό γιά τόν Χριστια- πιοβαπτισμό... πιστεύουν πώς ἡ βάπτιση
νισμό εἶναι περισσότερο καί πολύ προσεγ- ἀποτελεῖ μιά δημόσια ὁμολογία πίστεως
μένο, ὅμως τό μικρό παιδί μπολιάζεται στόν Θεό πού μπορεῖ καί πρέπει νά κάνει
στή διαθρησκειακή νοοτροπία. Πρέπει ἕνας ἄνθρωπος πού εἶναι ἀρκετά μεγάλος
π.χ. νά δεῖ τό ἐσωτερικό τοῦ τζαμιοῦ καί γιά νά κατανοεῖ τί πιστεύει». Ὁ νοῶν νο-
νά μάθει τί εἶναι καί τί κάνει ὁ μουεζί- είτω. Παρατίθενται τελετές ἐνηλικιώσεως
νης καί ὁ ἰμάμης. Δέν ξέρω τί νόημα ἔχει Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων. Ἱεροί τόποι
ἐπίσης ἀνάμεσα στίς καρικατοῦρες τοῦ καί προσκυνήματα ὀρθοδόξων, παπικῶν
Ἅϊ-Βασίλη, ἡ Befana, μιά μάγισσα πάνω καί θρησκειῶν τοῦ κόσμου ἐνῷ γράφεται
στήν ἱπτάμενη σκούπα της πού μοιράζει ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι «ἡ ἱερή πόλη γιά

9
AP. 118
τίς τρεῖς μονοθεϊστικές θρησκεῖες... ἕνα πιστοῦ καί τοῦ ἱερέα. Ὁ ἐξομολογούμενος
τόπος πού θά μποροῦσε νά δείξει στόν γονατίζει, ὁ ἱερέας τοποθετεῖ τό πετραχήλι
κόσμο ὅτι μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά καί διαβάζει συγχωρητική εὐχή». Ἔπειτα
συνυπάρξουν εἰρηνικά, χωρίς νά γίνεται γίνεται λόγος γιά τή νηστεία καί τήν ἄ-
ἐμπόδιο ἡ πίστη τους καί ἡ θρησκεία σκηση στό Χριστιανισμό καί στίς ἄλλες
τους». Ἀκολουθεῖ ἡ παρουσίαση τῆς Μέκ- θρησκεῖες. Ἀναφέροντας τόν Ἰνδοϊσμό
κας. Μετά «Σεβασμός στή δημιουργία» καί καί τόν Βουδδισμό ὁ συγγραφέας μιλάει
μαζί μέ τόν ἅγιο Γεράσιμο τόν Ἰορδανίτη γιά τή μετενσάρκωση, τή γιόγκα καί τόν
καί τόν ἅγιο Πορφύριο πάλι ὁ Φραγκί- διαλογισμό. Στό κεφάλαιο ἰσότητα–ἀλλη-
σκος τῆς Ἀσσίζης. Ἀκολουθοῦν ἅγιοι τῶν λεγγύη–κοινοκτημοσύνη προτείνονται ὡς
ὀρθοδόξων καί μετά ἱερά πρόσωπα τῶν πρότυπα ἡ μητέρα Τερέζα καί ὁ Ἄλμπερτ
θρησκειῶν: Μωάμεθ, ραββῖνος Ἐλιέζερ Σβάϊτσερ, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶναι γνωστός
καί μετά σύγχρονοι ἀγωνιστές γιά τόν τέκτονας καί ἀρνητής τῆς Θεότητος τοῦ
συνάνθρωπο (Ὄσκαρ Ρομέρο, Λοῦθερ Χριστοῦ.
Κίγκ, Μαχάτμα Γκάντι). Ἱερά βιβλία τῶν Στήν Στ´ Δημοτικοῦ οἱ μαθητές θά
Χριστιανῶν, τῶν Ἑβραίων, τῶν Μουσουλ- μάθουν γιά τούς διωγμούς τῶν πρώτων
μάνων. Ἀδυνατεῖ βέβαια τό παιδί νά κάνει Χριστιανῶν, ἀλλά καί γιά τούς διωγμούς
τίς ἀπαραίτητες διακρίσεις. τῶν Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλμάνων.
Στό βιβλίο τῆς Ε´ Δημοτικοῦ καί «Θά μάθουν» ὅτι «ἡ μεγαλύτερη χριστια-
στήν ἑνότητα «μαθητές καί δάσκαλοι» νική κοινότητα (sic!) στήν Ἑλλάδα εἶναι
παρουσιάζεται ὁ Χριστός σάν ἕνας ἀπό οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἀνάμεσα στίς
τούς δασκάλους ἄλλων θρησκειῶν: τόν «κοινότητες προτεσταντικῆς προέλευσης»
Μωάμεθ, Βούδδα, Λάο Τσέ, Κομφούκιο. συμπεριλαμβάνονται οἱ Πεντηκοστιανοί
Στήν ἑνότητα «Συμπόρευση μέ ὅρια καί καί οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ! Στό κεφά-
κανόνες» ἐξετάζεται ἡ ἀξία τῶν κανό- λαιο «Ἀναζήτηση τῆς κοινῆς ἐμπειρίας»
νων τοῦ Σχολείου, καί τί λέει σχετικά ὁ γράφεται τό ψευδές ὅτι «οἱ περισσότεροι
πάπας Φραγκίσκος, ἡ Μητέρα Τερέζα χριστιανοί ἀποδέχονται τά Μυστήρια τῆς
καί ὁ Νέλσον Μαντέλα. Στή συνέχεια Ἐκκλησίας ὡς τρόπο συνάντησης τῶν
Οἰκουμενική διακήρυξη ἀνθρωπίνων δι- πιστῶν μέ τόν Θεό καί πηγές ἁγιασμοῦ»
καιωμάτων, ὁ πύργος τῆς Βαβέλ, οἱ δέκα ἐνῷ εἶναι γνωστό ὅτι οἱ προτεστάντες
ἐντολές καί ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης. Μετά δέν ἀναγνωρίζουν μυστήρια. Στή συνέχεια
κανόνες σέ ἄλλες θρησκεῖες, ἡ χαντίθ γιά πρώτη φορά οἱ μαθητές μαθαίνουν
τῶν Μουσουλμάνων, ὁ νόμος τοῦ ντάρμα γιά τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν
τῶν Ἰνδοϊστῶν, ὁ νόμος τῆς μή βίας τῶν (ΠΣΕ). Ἀκολουθεῖ τό κεφάλαιο «Ἰησοῦς
Βουδδιστῶν καί ἡ ἀφοσίωση στό Νόμο Χριστός, τό πρόσωπο πού ἑνώνει τούς
κατά τή διδασκαλία τῶν Ἑβραίων. Στή Χριστιανούς», πρόταση ἐλλιπής, πού θά
συνείδηση τοῦ παιδιοῦ ὅλα ἐμφανίζο- ἔπρεπε νά συμπληρωθεῖ μέ τή φράση
νται νά ἔχουν ἰσότιμη ἀξία. Στή ἑνότητα «μέσα στήν Ἁγία Του Καθολική καί Ἀ-
«προχωρᾶμε ἀλλάζοντας» γιά πρώτη φορά ποστολική Ἐκκλησία». Ἡ συνέχεια «Θρη-
σέ ὅλες τίς τάξεις θά μάθουν τά παιδιά σκεῖες στή χώρα μου» ξεκινάει μέ τήν ...
ὅτι τό «μυστήριο τῆς μετάνοιας», κατά ἐνθουσιώδη φράση «μιά βόλτα στήν πόλη,
τήν «Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία... ἔχει μορφή στή γειτονιά, στό χωριό μας ἤ μιά ματιά
συζήτησης καί διαλόγου (sic!) μεταξύ τοῦ στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας μᾶς ὑπεν-

10
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
θυμίζει μέ ζωντάνια τή συνύπαρξή μας». του οἱ Χριστιανοί εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ
Γίνεται λόγος γιά τά σύμβολα καί τά ἱερά Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθο-
βιβλία τῶν θρησκειῶν γιά τίς Βέδες καί λομαίου στό Ἰκόνιο τό Δεκέμβριο τοῦ 2004
τίς Οὐπασινάδες, γιά τό Γίν–γιάνγκ τοῦ γιά νά λάβει μέρος στόν ἑορτασμό τῆς 731
Ταοϊσμοῦ, γιά τήν ἑπτάφωτη λυχνία τῶν ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ Τζελαλεντίν
Ἑβραίων, γιά τήν ἡμισέληνο. Δέν φθάνει Ρουμί». Στήν συνέχεια ἄσκηση: «ἐντοπίστε
αὐτό ἀλλά προτείνονται δραστηριότητες στοιχεῖα πού ἀναδεικνύουν τήν ἱερότητα
γιά νά ἐμπεδωθοῦν στή συνείδηση τῶν τοῦ Κορανίου γιά τούς Μουσουλμάνους.
παιδιῶν αὐτά τά σύμβολα. Ἀναφέρονται Φανταστεῖτε ὅτι ἐκπροσωπεῖτε ὡς Μου-
οἱ ἑβραϊκές καί ἰσλαμικές κοινότητες τῆς σουλμάνοι τό δικαίωμά σας γιά ἕνα δικό
Ἑλλάδος καί παρουσιάζεται φωτογραφία σας χῶρο προσευχῆς καί ἀπευθύνετε τό
γιά μιά ὑποτιθέμενη διαθρησκειακή συμ- αἴτημά σας στό Δήμαρχο».
προσευχή στή Λέσβο. Ὁ Ἰνδουϊσμός παρουσιάζεται θελκτικά.
Στήν Α΄ Γυμνασίου ὁ Μ. Θεοδόσιος καί Διαλογισμός, Ὤμ, μάνταλα, Γάγγης, ἱερά
ὁ Ἰουστινιανός ἐμφανίζονται διῶκτες τῶν ζῶα, γιορτές, ἀποδημίες, ἱερά κείμενα,
ἐθνικῶν καί τῶν Ἑβραίων, ἐνῷ ὁ διώκτης ἐνῷ «ἡ ἱερή γραμματεία» τοῦ Βουδδισμοῦ
τῶν Χριστιανῶν Ἰουλιανός ἀπό κάποια παρουσιάζεται ὡς «μία ἀπέραντη περι-
ἐπιστολή του παρουσιάζεται ὡς ἀνεκτικός οχή, μιά ὁλόκληρη βιβλιοθήκη κειμένων,
γιά τούς Χριστιανούς. Προτείνεται ἐργα- προϊόν ἐπίμονου καί διεισδυτικοῦ στοχα-
σία: «Φτιάξτε δυό ὁμάδες καί σταθεῖτε σμοῦ». Γίνεται λόγος γιά τόν διαλογισμό
ἀπέναντι. Ἡ μιά ὁμάδα ἐκφράζει ἐκείνους καί αὐτοβυθισμό ὡς λατρευτικές πρακτι-
τούς ἀνθρώπους πού ὑποψιάζονται καί κές. Στή συνέχεια Δαλάι Λάμα, κινεζικές
ἐχθρεύονται τούς Χριστιανούς καί ἡ ἄλ- θρησκεῖες, Κομφούκιος κλπ., διδασκαλία
λη ἐκείνους πού τούς ὑπερασπίζονται. γιά τό Τάο. Οἱ σελίδες 151-155 ἀποτε-
Σκεφθεῖτε καί ἀναφέρετε ἐπιχειρήματα λοῦν ἀνοιχτή προπαγάνδα ὑπέρ τῶν
ὑπέρ καί κατά τῶν Χριστιανῶν, ἀνάλο- ἀνατολικῶν θρησκειῶν, προκαλώντας
γα μέ τήν ὁμάδα στήν ὁποία ἀνήκετε». κίνδυνο στούς ἐφήβους νά «ψαχτοῦν» γιά
Στή συνέχεια γιορτές στίς μονοθεϊστικές ἄλλους, ἐξωτικούς δρόμους: «... τό κῦρος
θρησκεῖες καί λόγος γιά τήν Τορά καί τό τοῦ γκουρού προέρχεται περισσότερο ἀ-
Ταλμούδ, τή Συναγωγή καί βέβαια γιά πό τό χάρισμα»! (τά bold εἶναι τοῦ βιβλί-
τόν ἀντισημιτισμό καί τό ὁλοκαύτωμα. ου). Ἐπίσης «ὅλοι οἱ γκουρού κατέχουν
Ὁ Μωάμεθ παρουσιάζεται θετικά, ἀφοῦ μιά πνευματική γνώση καί ἐμπειρία πού
«στό λόφο Χίρα... βίωσε μιά βαθειά πνευ- τούς ἐπιτρέπει νά ἐπιδροῦν θετικά στούς
ματική ἐμπειρία, τήν ὁποία αἰσθάνθηκε ἀνθρώπους»! Μία σελίδα ἀφιερώνεται
ὡς κλήση ἀπό τόν Θεό». Θετική παρου- στό βίο καί τή διδασκαλία τῆς γκουρού
σίαση γιά τόν φρικτό νόμο τῆς Σαρία, Anandamayi Maa, ἡ ὁποία «μετέδιδε στούς
τίς γιορτές τῶν Μουσουλμάνων καί στή ἀνθρώπους τή γνώση πού εἶχε ἀποκτήσει
συνέχεια γιά τό σουφισμό ὡς «ἀγαπητι- μέσῳ τῆς ἐμπειρίας της, μέ τόν τρυφερό
κή προσήλωση στόν Ἀλλάχ» μέ ἀφορμή τρόπο πού οἱ Ἰνδές μητέρες ἐκπαιδεύουν
τόν ποιητή-πανθεϊστή Τζελαλεντίν Ρουμί. τά παιδιά τους». Στήν τελευταία σελίδα
Διαβάζουμε: «ἐνδεικτικό τῆς ἐπιρροῆς τοῦ τοῦ βιβλίου ὑπάρχουν ἀσκήσεις γιά ἐμπέ-
Τζελαλεντίν καί τοῦ σεβασμοῦ πού ἔτρε- δωση Ἰνδουϊσμοῦ–Βουδδισμοῦ.
φαν καί τρέφουν ἀκόμη στό πρόσωπό Στό βιβλίο τῆς Β΄ Γυμνασίου κα-

11
AP. 118
τά τήν παρουσίαση τῶν ἔργων τέχνης που εἶναι ἀρκετά γιά μιά ἐπαφή μέ τήν
στό Ἰσλάμ διαβάζουμε ὅτι «ἐπώνυμοι καί ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Στή συνέχεια, ἡ
ἀνώνυμοι καλλιτέχνες προσέφεραν τό διδασκαλία γιά τόν ἄνθρωπο στίς ἄλλες
ταλέντο τους, γιά νά ὑπηρετήσουν τήν θρησκεῖες κείμενο τοῦ Τζελαλεντίν Ρουμί:
ἀπόλυτη ὡραιότητα, νά ἐκφράσουν τήν «Προηγουμένως ἤσουν ἄψυχη ὕλη, ἔπειτα
προσήλωσή τους στό θέλημα τοῦ Ἀλλάχ, ἔγινες φυτό καί στή συνέχεια ζῶο... στή
νά διευκολύνουν τήν ἀνάταση τῶν πι- συνέχεια ἔγινες ἄνθρωπος». Ἀκολουθεῖ ἡ
στῶν πρός τόν Θεό» (Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας). ἰνδουϊστική διδασκαλία γιά τό Ἄτμαν καί
Ἡ τέχνη στόν Ἰνδουϊσμό παρουσιάζεται τό Κάρμα καί ἡ διδασκαλία γιά τή λύτρω-
ὡς τέχνη πού «...στρέφει τήν προσοχή ση, ὁ σεβασμός γιά τά πλάσματα κατά τή
τοῦ λαοῦ πρός τήν ἀθέατη πλευρά τῆς βουδδιστική διδασκαλία. Μιά πολύ καλή
πραγματικότητας, στό Ὑπερβατικό καί κατήχηση στίς ἀνατολικές θρησκεῖες!
ὑπογραμμίζει τήν αἰώνια καί ἀσύγκριτη Ἡ συνέχεια τοῦ βιβλίου δέν ἀφορᾶ τίς
ἀξία τοῦ Πνεύματος ἀποσκοπώντας... νά θρησκεῖες, ἀλλ᾽ εἶναι μία κατήχηση στόν
ὁδηγήσει τόν πιστό στήν κοινωνία μέ τό πλουραλισμό, στή διδασκαλία κατά τοῦ
θεῖο (Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας). Τώρα βλέποντας ρατσισμοῦ τῆς μισαλλοδοξίας, τῆς βίας,
κανείς τά ἰνδουϊστικά ἀγάλματα μέ τά τοῦ φανατισμοῦ κλπ. νεοεποχίτικες ἰδέ-
τέσσερα χέρια, τίς ἀπαίσιες μορφές τῆς ες μέ θρησκευτικό ἔνδυμα. Στήν ἑνότητα
θεᾶς Κάλι καί τόν χοντρό ἐλέφαντα-Θεό «Ἐμεῖς καί οἱ ἄλλοι» μαθαίνουν τά παιδιά
Γκανέζα, ἄς συμπεράνει ἄν ἀληθεύουν τά ἀπό κείμενο τοῦ Ἐγγονόπουλου ὅτι «τό
παραπάνω. Στή συνέχεια στήν ἑνότητα τερατῶδες κοινό γνώρισμα τ’ ἀνθρώπου
«Ποιός εἶναι ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν» “εἶναι τό ἐφήμερο τῆς παράλογης ζωῆς
παρουσιάζεται ὁ Χριστός μέ γνῶμες εἰδω- του”». Δέν λείπει κείμενο ἀπό τή διαθρη-
λολατρῶν, ξένων θεολόγων ἀλλοθρήσκων, σκειακή συνάντηση τῆς Ἀσσίζης, ὅπου ὁ
ἀπόσπασμα ψευδοσυναισθηματικό ἀπό πάπας Παῦλος εἶπε : «Ἡ πηγή γιά τήν
τόν πρόλογο τοῦ Καζαντζάκη στό αἰσχρό ὑλοποίησή της [τῆς εἰρήνης] πρέπει νά
καί βλάσφημο βιβλίο του «Ὁ τελευταῖος ἀναζητηθεῖ σ᾽ αὐτή τήν Πραγματικότητα
πειρασμός». Παρουσιάζονται ἐκτενῆ ἀ- πού βρίσκεται πέρα ἀπ᾽ ὅλους». Μιά...ὑ-
ποσπάσματα ἀπό τήν Καινή καί Παλαιά πέροχη πανθρησκειακή διακήρυξη – ποιά
Διαθήκη, ἀλλά δέν μπορεῖς νά καταλάβεις εἶναι ἄραγε αὐτή ἡ «Πραγματικότητα; –
ποιός εἶναι ὁ Χριστός κατά τήν δογμα- πού ἀγκαλιάζει ὅλες τίς πλάνες!
τική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Στή σε- Τό βιβλίο τῆς Γ΄ Γυμνασίου ἀποτελεῖ
λίδα 53 ἐκτίθεται ἕνας γελοιοποιημένος ἕνα μεγαλύτερο ἄνοιγμα στόν Οἰκουμενι-
Ἐσταυρωμένος πράσινου χρώματος γκα- σμό. Μετά τήν παρουσίαση τῆς Ὀρθοδό-
τζουφικῆς ἐμπνεύσεως καί ἡ γνώμη τοῦ ξου Ἐκκλησίας ἀκολουθεῖ ὁ Παπισμός μέ
Κορανίου γιά τόν Χριστό. Στήν ἑνότητα τίς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικανῆς, κείμενα
«Ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος» δέν μποροῦμε γιά τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων μέ τήν
νά καταλάβουμε ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἀντίστοιχη φωτογραφία ἐναγκαλισμοῦ
κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἐκτός ἄν Πάπα-Πατριάρχου, γιά τό ΠΣΕ καί προ-
μποροῦν νά βοηθήσουν οἱ καρικατοῦρες παγάνδα γιά τούς διαλόγους μεταξύ ἐκ-
τοῦ μπάτμαν καί τοῦ μίκυ μάους στή σελ. κλησιῶν. Ἐνδιαφέρουσα καί ἀνησυχητική
62. Οὔτε τά δύο χωρία ἀπό τή Γένεση πού ἡ προώθηση τῆς ἰδέας ὅτι ἡ πίστη εἶναι
ἀναφέρονται στή Δημιουργία τοῦ ἀνθρώ- ἰδιωτική ὑπόθεση, σχέδιο τῆς Ν. Ἐπο-

12
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
χῆς, ἡ ὁποία στοχεύει στό νά βάλει τήν Στό βιβλίο τῆς Α΄ Λυκείου παρατίθε-
Ἐκκλησία στό περιθώριο τῆς κοινωνικῆς νται τά λόγια 18 μοντέρνων τραγουδιῶν
ζωῆς. Ἐδῶ ἀπό τόν Μητροπολίτη Δημη- μέ στόχο τήν προσέγγιση τῶν νέων. Ἰδού
τριάδος μαθαίνουμε ὅτι «ἡ ἴδια ἡ βιοτή μερικοί στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ «Ὁ δικός
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ προβάλλεται... ὡς τό μου Θεός» : «Ὁ δικός μου Θεός, δέν μυ-
πλέον κατάλληλο παράδειγμα δημόσιας ρίζει λιβάνι, δέν φοράει στεφάνι κι ἔχει
μαρτυρίας τῆς πίστης μέ ἀπόλυτο σεβασμό μαῦρα μαλλιά... λούζει φῶς τό κορμί μου
στή διαφορετικότητα καί συνύπαρξη τῶν καί μέ παίρνει ἀγκαλιά. Ὁ δικός μου Θε-
ποικίλων ἐπιμέρους κοσμοθεωρήσεων». ός δέν χωράει σέ εἰκόνες, δέν χωράει σέ
Προσεκτική ἀνάγνωση τῶν Εὐαγγελίων κανόνες, δέν φοράει χρυσά...».
φανερώνει ὅτι ὁ Χριστός μας ἐλέγχει τήν Πάλι ἡ λατρεία καί οἱ γιορτές σέ ὅλες
ἀπιστία τῶν Φαρισαίων στούς προφῆτες, τίς θρησκεῖες καί στή συνέχεια ἡ Μ. Σύ-
καί καθόλου δέν ἀποδέχεται τή «διαφο- νοδος διακηρύττει ὅτι «ἡ ὀρθόδοξος Ἐκ-
ρετικότητα» καί τήν κοσμοθεώρησή τους! κλησία ἐπρωτοστάτησε εἰς τήν σύγχρονον
Πάλι μετά γίνεται λόγος γιά τόν ἀντιση- ἀναζήτησιν ὁδῶν καί τρόπων τῆς ἀποκα-
μιτισμό καί τήν ἰσλαμοφοβία, τό σεβασμό ταστάσεως τῆς ἑνότητος τῶν εἰς Χριστόν
τοῦ ἄλλου, τή συνύπαρξη, τίς ἀποφάσεις πιστευόντων». Γιά τήν οἰκουμενιστική
τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καί γιά τόν δι- κοινότητα τοῦ Ταιζέ τά παιδιά θά δια-
αθρησκειακό διάλογο. Στήν ὑποενότητα βάσουν: «Στό Ταιζέ ἀδελφοί μέ διαφορε-
«Οἰκουμενική κίνηση» φωτογραφία ἀπό τικό θρήσκευμα, ἐθνικότητα, μόρφωση...
τή διαθρησκειακή συνάντηση τῆς Ἀσσίζης. ὅλα αὐτά διαφορετικά καί καμμιά φορά
Παρουσιάζονται «σύγχρονες θρησκευ- ἀντίθετα προσεύχονται καί ἐργάζονται
τικές μορφές στήν Ὀρθοδοξία». Μαζί μέ μαζί. Στούς σημερινούς νέους εἶναι μά-
τόν ἅγιο Πορφύριο βρίσκεται ὁ Φλω- ταιο νά μιλάει κανείς γιά κοινωνία, ἐάν
ρόφσκυ, ὁ Κλεμάν, ὁ μητροπολίτης Περ- δέν μπορεῖ νά τούς δείξει ἕνα χῶρο ὅπου
γάμου, ὁ Νησιώτης. Ἄλλες χριστιανικές δημιουργεῖται ἡ κοινωνία. Ἕνα χῶρο ὅπου
παρουσίες (Μητέρα Τερέζα, Μπονχέφερ, νά τούς δέχονται ὅπως εἶναι καί ὅπου
Λοῦθερ Κίγκ) καί «ἄλλες θρησκευτικές δέν τούς ζητοῦν δογματικό διαβατήριο.
ἐκφράσεις», ὅπου ἀναφέρεται ὁ Γκάντι. Στό κεφάλαιο ΚΑΚΟ (ἁμαρτία, θάνατος,
Στήν ἑνότητα «Ἡ ὁδύνη τοῦ σύγχρο- ἀδικία, φανατισμός) δέν γίνεται λόγος γιά
νου κόσμου καί τό αἴτημα τῆς σωτηρίας τήν ἁμαρτία ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξου. Γιά
ἀπό τό κακό», παρουσιάζεται ἡ διήγηση τό ποιές εἶναι συγκεκριμένα οἱ ἁμαρτίες,
γιά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί ἀκο- ὅπως διδάσκει ὁ Χριστός καί ἑρμηνεύουν
λουθεῖ ἀλληγορική ἑρμηνεία, πού δίνει οἱ Πατέρες. Οὔτε λόγος γιά πόλεμο κατά
τήν ἐντύπωση ὅτι ἔχουμε στήν Βίβλο ἕ- τῶν παθῶν καί ἐξομολόγηση.
να μύθο. Γίνεται λόγος γιά τή λύτρωση Β΄ Λυκείου. Στό κεφάλαιο «Ἀποκα-
ἀπό τό κακό στόν Ἰνδουϊσμό μέσῳ τῆς λύψεις στή ζωή τῶν ἀνθρώπων» γίνεται
ἀνακύκλησης τῶν ψυχῶν (σαμσάρα), γιά πρῶτα λόγος γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ
τό κάρμα καί τόν σκοπό τῆς γιόγκα καί στή φλεγομένη βάτο καί μετά ἡ Ἀποκά-
γιά τή διδασκαλία τοῦ Βούδδα, ὁ ὁποῖος λυψη τοῦ Θεοῦ στό Κοράνι.
προτείνει τό σβήσιμο κάθε ἐπιθυμίας μέ- Στήν ἑνότητα ΒΙΩΜΑ» διαβάζουμε:
σω τοῦ ὀκταπλοῦ μονοπατιοῦ πού ὁδηγεῖ «Ὁ Μυστικισμός [ἀποτελεῖ συνήθως τό
στήν Νιρβάνα. διαισθητικό στοιχεῖο στή θρησκευτική ἐ-

13
AP. 118
μπειρία καί] ἐμφανίζεται σέ ὅλες σχεδόν άμπα, ὁ Γάγγης. Διηγήσεις ἀπό προσκύ-
τίς θρησκεῖες, ἀπό τίς πιό πρωτόγονες νημα στή Μέκκα καί στό Γάγγη, ὄχι ὅμως
ἕως τίς πιό ἐξελιγμένες. Ἀνάλογα μέ τόν γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἁγίου Φωτός. Πάλι
βαθμό τῆς συμμετοχῆς τοῦ Μυστικοῦ ἀνάμιξη ὅλων τῶν θρησκειῶν καί πάλι
στή διαδικασία γιά τήν ἐπιστροφή του κάρμα καί «ἀπελευθέρωση» σύμφωνα μέ
στόν Θεό, ὁ Μυστικισμός ἐμφανίζεται ὡς τόν Βουδδισμό.
ἐνεργητικός, θεωρητικός ἤ ἡσυχαστικός». Παρακάτω γίνεται λόγος περί ἱερωσύ-
(Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος). Ἐδῶ ἐξομοι- νης τῶν γυναικῶν: «Ἀξίζει νά ἐπισημάνει
ώνεται ἡ ἐμπειρία τῶν ἁγίων ἡσυχα- κανείς ὅτι ὁ ἀποκλεισμός [τῶν γυναικῶν]
στῶν μέ τίς ψυχοπαθολογικές ἤ καί αὐτός ἔγινε ἀνεπαισθήτως καί σιωπηρῶς
δαιμονικές ἐμπειρίες τῶν θρησκειῶν. χωρίς δογματική θέσπιση. Ὡστόσο κανείς
Στό κείμενο «Γιόγκα καί ἡσυχαστική δέν ἐπιτρέπεται νά ἐφησυχάζει μπροστά
παράδοση» διαβάζουμε: «῾Ο τρόπος μέ τόν σέ τόσο ραγδαῖες καί ἐκρηκτικές ἀλλαγές
ὁποῖο γίνεται ἡ προσευχή στήν ἡσυχα- τῶν ἱστορικῶν πραγμάτων. Τί μέλλει νά
στική παράδοση παρουσιάζει ὁμοιότητες πράξει ἡ Ὀρθοδοξία;».
μέ τήν τεχνική τοῦ διαλογισμοῦ, δηλαδή Ὑπάρχει Ἑνότητα γιά τήν πολυπολι-
τῆς γιόγκα. Ἐπειδή καί οἱ δύο ἐπιζητοῦν τισμικότητα καί τή συνύπαρξη. Ὁ καθη-
τήν ἕνωση μέ τό θεῖο, μποροῦν νά χα- γητής Ἡρακλῆς Ρεράκης σέ ὁμιλία του
ρακτηριστοῦν ὡς μορφές μυστικισμοῦ. ἔχει ἀποδείξει ὅτι στήν πατρίδα μας δέν
Ὑπάρχουν ὅμως καί διαφορές. Κάποτε, ὑπάρχει πολυπολιτισμικότητα. Πλήν τῶν
ὅπως συμβαίνει στόν «ὑπερβατικό διαλο- μουσουλμάνων τῆς Θράκης ὑπάρχουν μόνο
γισμό», ἡ ἕνωση μέ τό θεῖο ἔχει ὡς σκοπό διαρκῶς μετακινούμενοι μετανάστες καί
τή βελτίωση τῆς ὕπαρξης σ᾽ αὐτόν τόν πρόσφυγες. Στή ἑνότητα γιά τή «διάσπαση
κόσμο. Ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ τοῦ γιόγκι μέ καί ἀντιπαλότητα στήν ἱστορία τῶν θρη-
τό θεῖο εἶναι ὁ συνηθέστερος σκοπός τοῦ σκειῶν» παρουσιάζεται ἡ κοινή Διακήρυξη
γιόγκι. Ἡ συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου στή Πάπα-Πατριάρχου: «... Οἱ Ἐκκλησίες μας
βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς ἕνωσης μέ ἀναγνωρίζουν ἡ μία τήν ἄλλη ὡς ἀδελφές
τόν Χριστό εἶναι ὁ τελικός σκοπός τοῦ Ἐκκλησίες». Στήν ἑπομένη σελίδα πίνα-
ἡσυχασμοῦ». Φανερή ἄγνοια τῆς ὀρθοδό- κας «Κοινωνία τῶν ἁγίων» (χρωματιστές,
ξου πνευματικῆς ζωῆς! συγκεχυμένες φιγοῦρες χωρίς πρόσωπα)
Στό κεφάλαιο ΛΥΤΡΩΣΗ ἀπόσπασμα καί στή σελίδα 144 φρικτή ἀναπαράσταση
ἀπό τήν «Ἀναφορά στό Γκρέκο» τοῦ Κα- τοῦ τροχοῦ τῶν γεννήσεων (σαμσάρα).
ζαντζάκη: «Ὅποιος λέει πώς ὑπάρχει Στή σελίδα 119 « ἡ γλῶσσα πρόβλημα
λύτρωση εἶναι σκλάβος, γιατί τήν πά- τῆς Ἐκκλησίας» μέ κείμενο τοῦ Μητρο-
σα στιγμή φλωροζυγιάζει κάθε του λόγο, πολίτου Μελετίου ὑπέρ τῶν μεταφρά-
κάθε του πράξη καί τρέμει: Θά σωθῶ; σεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Ὕ-
Δέ θά σωθῶ; Θά πάω στόν οὐρανό; Θά στερα κείμενο τοῦ καθηγητοῦ Πέτρου
πάω στήν Κόλαση; Πῶς μπορεῖ νά ᾽ναι (ΑΠΘ) ὑπέρ τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησί-
λεύτερη μιά ψυχή πού ἐλπίζει; Σωτηρία ας-Πολιτείας. Κείμενο ὅπου «ἡ βιβλική
θά πεῖ νά λυτρωθεῖς ἀπ᾽ ὅλους τούς γλῶσσα» ἐμφανίζεται «ἐπηρεασμένη ἀπό
Σωτῆρες». τούς μύθους τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα ὅταν
Στήν ἑνότητα ΙΕΡΟ παρουσιάζονται ὁ οἱ ἀφηγήσεις αὐτές ἀναφέρονται σέ θέ-
Ναός τῆς Ἀναστάσεως, ὁ λίθος τῆς Κα- ματα ὅπως ἡ δημιουργία, ἡ προέλευση

14
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
τοῦ κακοῦ» (Μιλτ. Κωνσταντίνου ΑΠΘ). σάλπιγγες ἠχοῦσαν... ὁ σοφός ἀσκητής
Κείμενο τοῦ Μ. Μπέγζου ὑπέρ τῆς Παγκο- ζωσμένος ἀπό τίς φλόγες ἔμενε ἀτάραχος
σμιοποιήσεως: «πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε ὥσπου ἀποτεφρώθηκε. Ὁ Ἀλέξανδρος καί
μιά κοινωνία νά μείνει ἀνοικτή σήμερα οἱ πολεμιστές του ἔμειναν ἔκπληκτοι... καί
χωρίς τήν παγκοσμιοποίηση;» Κείμενα θαύμασαν τό ψυχικό μεγαλεῖο τοῦ τέκνου
ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων καί τῆς θεω- τῆς ἰνδικῆς γῆς πού ἀρνήθηκε τή δόξα
ρίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ὅπου καί καί τά ἀγαθά τοῦ κόσμου, γιά νά εἰσέλ-
ἡ ψευδής διαβεβαίωση ὅτι: «ποτέ δέν ἔχει θει μέ τό θάνατό του σέ ἀνώτερη, ὅπως
ἐπανέλθει κάποιος πού σωστά διαγνώ- πίστευε, μορφή ζωῆς». Στή σελ. 29 περί
σθηκε ἐγκεφαλικά νεκρός». Στίς σελίδες Κάρμα, 65 περί Ἄτμαν, τοῦ μεγάλου Τάο,
185-187 ἡ συγχώρηση στόν Χριστιανισμό ἱστορία τοῦ Βούδδα. Στίς σελίδες 53-55
καί στό Ἰσλάμ. Ἐννοεῖται ἀπουσιάζει κάθε ὅλο οἰκουμενιστικά κείμενα τοῦ ΠΣΕ καί
ἀναφορά στήν Ἐξομολόγηση. τῆς Μ. Συνόδου.
Γ΄ Λυκείου. Ἐδῶ ὁ Μητροπολίτης Τό νέο μάθημα λοιπόν ἔχει σαφῶς
Περγάμου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ἡ θεωρία διαθρησκειακό χαρακτήρα. Ὅσο κι ἄν
τῆς ἐξελίξεως κανένα πρόβλημα δέν πα- περισσεύει τό ὀρθόδοξο ὑλικό, αὐτό δέν
ρουσιάζει γιά τή θεολογία ἀπό τήν ἄποψη βοηθεῖ τόν μαθητή νά ἐμβαθύνει ἤ ἔστω νά
αὐτή. Ἀντίθετα εἶναι εὐπρόσδεκτη κατά γνωρίσει αὐθεντικά τήν ὀρθόδοξη πίστη.
τό ὅτι ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι Ἐξ᾽ ἄλλου αὐτό διαβάζουμε στόν ὁδηγό
ἄρρηκτα δεμένος μέ τήν ὑπόλοιπη ὑλική ἐκπαιδευτικοῦ Δημοτικοῦ-Γυμνασίου: «Ἡ
κτίση, καθώς καί κατά τό ὅτι ἡ νοημοσύνη θρησκευτική μάθηση ἐπιχειρεῖ τήν ὑπέρ-
γιά τήν ὁποία τόσο πολύ καυχᾶται καί μέ βαση τῆς θρησκευτικῆς ἀπολυτότητας
τήν ὁποία καθυποτάσσει καί ἐκμεταλλεύ- (δηλαδή τή συμμόρφωση σέ χριστιανικές
εται τήν ὑλική κτίση, δέν ἀποτελεῖ ἀπο- ἀξίες)» (σ. 58). Ἡ φράση πού ὑπογραμ-
κλειστικό ἰδίωμα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά μίσαμε εἶναι τοῦ βιβλίου.
μόνο διαφορά βαθμοῦ, ὄχι εἴδους ἀπό Ὁ μαθητής βρίσκεται σέ διαρκῆ
τά ζῶα, ὅπως παρατήρησε ὁ Δαρβῖνος». σύγχυση, διότι:
Στή σελ. 15 περί γενετικῆς μηχανικῆς α) δέν ὑπάρχει σαφής, αὐθεντική ὀρ-
«οἱ ὑποψήφιοι γονεῖς εἶναι ἐλεύθεροι νά θόδοξη διδασκαλία, ξέχωρη ἀπό τίς ἀλλό-
διαλέξουν ἄν θά προβοῦν σέ προγεννη- τριες τῆς Ἐκκλησίας διδασκαλίες, γιά τόν
τικό ἔλεγχο κι ἄν θά κινηθοῦν ἀνάλογα Θεό καί τόν ἄνθρωπο, γιά τήν ἁμαρτία,
μέ τά ἀποτελέσματα (ἄν θά κάνουν ἔ- τόν πόλεμο κατά τῶν παθῶν, τήν ἐξο-
κτρωση). Δέν εἶναι ὅμως στό χέρι τους νά μολόγηση, τήν κάθαρση καί τόν ἁγιασμό
ἀποφύγουν τό βάρος τῆς ἐπιλογῆς πού τοῦ ἀνθρώπου.
δημιουργεῖ ἡ νέα τεχνολογία. Στή σελ. 27 β) ἀκούγοντας ὀρθόδοξα μηνύματα
ὑπάρχει μιά διήγηση τοῦ θρησκειολόγου δέν μπορεῖ ὁ μαθητής νά σταθεῖ σ᾽ αὐτά
κ. Ζιάκα, πού ἐκθειάζει τήν αὐτοπυρπό- καί νά ἑδραιωθεῖ στήν ὀρθόδοξη πίστη,
ληση ἑνός γιόγκι, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται ἀφοῦ χρησιμοποιεῖται 1) ἡ μέθοδος τῶν
εἶχε γίνει φίλος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ὅταν παραθεμάτων. (Εἶναι ἡ μέθοδος πού
εἶχε φθάσει στήν Ἰνδία. Διαβάζουμε: Ὁ χρησιμοποίησε ὁ π. Β. Θερμός στό βι-
Καλανός (τό ὄνομα τοῦ γιόγκι) «...ἀνέβη- βλίο του Ἕλξη καί Πάθος). Καταιγισμός
κε στό σωρό τῶν ξύλων καί κάθισε σέ ἑτερόκλητων παραθεμάτων, τῶν ὁποίων
στάση “yoga” διαλογιζόμενος. Καί ἐνῷ οἱ τήν ἀξία καί τό νόημα δέν μπορεῖ νά δι-

15
AP. 118
ακρίνει ἕνα μικρό παιδί ἤ ἔφηβος. 2) Μέ στήν ἀποδοχή τοῦ διαφορετικοῦ. Ἀπό τά
βάση τά παραθέματα αὐτά ἐφαρμόζεται ἱερά προσκυνήματα στά παντός εἴδους
ἡ μέθοδος τῶν διαρκῶν μετατοπίσεων ταξίδια. Ἀπό τό «ποιός εἶναι ὁ χριστιανός
τῆς σκέψεως καί τῆς προσοχῆς τοῦ ἅγιος» στούς συγχρόνους ἀγωνιστές γιά
μαθητῆ. Ἡ μετατόπιση αὐτή ἐπιτυγχά- τόν συνάνθρωπο. Ἀπό τή «μεταμόρφωση
νεται γιατί καταργεῖται, ὅπως ἐπεσήμανε τοῦ κόσμου» στό θέμα τῆς δικαιοσύνης
ὁ Μητροπολίτης Ἱερόθεος, ἡ ἱστορική καί τῆς ἰσότητας. Ἀπό «τό ἄνοιγμα τῆς
διάρθρωση τῆς ὕλης (Παλαιά Διαθήκη, Ἐκκλησίας σέ ὅλους χωρίς διάκριση» στίς
Καινή Διαθήκη, ἐκκλησιαστική ἱστορία, διακρίσεις στήν ἐποχή μας καί ἀπό τούς
Θρησκεύματα) καί ὑποκαθίσταται ἀπό «διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν» στούς
τήν παρουσίαση ἐπί μέρους θεμάτων πού «διωγμούς γι’ αὐτό πού εἶσαι / διωγμούς
ἀναλύονται σέ πολλά ἐπίπεδα. Γιά νά γι᾽ αὐτό πού πιστεύεις» μέ ἐκτενεῖς ἀ-
παρακολουθήσει τό παιδί ὅλες αὐτές τίς ναφορές στό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα. Στήν
ἀναλύσεις μετατοπίζει διαρκῶς τήν προ- τρίτη περίπτωση ἔχουμε, θά ἔλεγα, μιά
σοχή του. Πρώτη μετατόπιση ἀπό τήν μετατόπιση ἀπό τά οὐσιώδη τῆς ζωῆς μας
Ὀρθοδοξία στίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί στά ἐπουσιώδη. Ἕνα τέτοιο πρόγραμμα
Προτεσταντισμοῦ. Μέσῳ κειμένων, ποιη- ἀπό δεκαετίες ὑποβόσκει στά σχολεῖα.
μάτων, διηγήσεων, εἰκόνων, φωτογραφιῶν Πρόκειται γιά τό κρυφά χρηματοδοτούμενο
δημιουργεῖται ἀμφιβολία γιά τήν Ὀρθο- καί διδασκόμενο πρόγραμμα Ἀγωγῆς καί
δοξία, ἀδυναμία διακρίσεως τῆς πλάνης Προαγωγῆς τῆς Ὑγείας, πού μεταθέτει
καί διάθεση γιά γνωριμία μ᾽ αὐτούς τούς τό ἐνδιαφέρον τῶν μαθητῶν καί τό ἦθος
χώρους. Δεύτερη μετατόπιση ἀπό τήν τους σέ σεξουαλικά ζητήματα καί σέ ἀ-
Ὀρθοδοξία στήν πίστη, τήν προσευχή, νούσια καί νεοεποχίτικα ἐνδιαφέροντα.
τή λατρεία καί τή νοοτροπία τῶν θρη- Ἔτσι χάνεται τό κέντρο βάρους: Ὁ Χρι-
σκειῶν. Ἀκόμη περισσότερο αὐξάνεται στός, ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἡ ἐν Χριστῷ
ἡ περιέργεια γιά τό ξένο, τό ἀλλιώτικο, ζωή, τό ἐν οὐρανοῖς πολίτευμα. Ὅλα τά
μιά διαφορετική ἐμπειρία. Τρίτη μετα- πολύτιμα τῆς πίστεώς μας εὐτελίζονται
τόπιση τῆς σκέψεως ἀπό τήν πίστη τῆς καί σμικρύνονται, γιά νά χρησιμοποιηθοῦν
Ἐκκλησίας πρός ἄλλα ἄσχετα ζητήματα γιά ἐπίγειες ἰδέες καί ἐπιδιώξεις.
μέ δῆθεν βάση τήν ὀρθόδοξη πίστη. Π.χ. Γιά νά ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι τῶν νε-
Ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, στή γέννη- οεποχιτῶν σχεδιαστῶν πέραν τοῦ ἐντυ-
ση ἑνός παιδιοῦ, στά γενέθλια, τά δῶρα, πωσιακοῦ ὑλικοῦ εἰκόνων, ποιημάτων,
τή μουσική καί τά παραμύθια. Ἀπό τόν τραγουδιῶν, κειμένων, χρησιμοποιεῖται
δωδεκαετῆ Ἰησοῦ στά παιδιά τοῦ κόσμου ὁ βιωματικός τρόπος μέσῳ τῶν λεγο-
καί τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν. Ἀπό τόν μένων δραστηριοτήτων, ὅπως ἤδη τόν
κόσμο ὡς πλάση τοῦ Θεοῦ στήν προστασία παρουσιάσαμε.
τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀνακύκλωση. Μέ τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ
Ἀπό τά σπουδαῖα παιδιά –τούς ἁγίους μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καλλιερ-
στήν παιδική ἡλικία– στά παιδιά μέ ἀνα- γεῖται ἡ πλήρης σύγχυση, ἡ ὁποία κατά
πηρία, στά παιδιά θαύματα (Μότσαρτ), τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ τόν Σῦρο εἶναι «ὄχημα
στά παιδιά μέ γονεῖς μετανάστες. Ἀπό τοῦ διαβόλου». Στά μικρά παιδιά δημι-
τή διδασκαλία ὅτι «ὅλοι ἔχουμε χαρίσμα- ουργεῖται αὐτή μέσῳ τοῦ ἀντιπαιδαγωγι-
τα-ἀφηγήσεις ἁγίων ἀπό τό συναξάρι» κοῦ τρόπου τῶν βιβλίων, τόν ὁποῖο ἡ κ.

16
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
Εὐαγγ. Παπανικολάου, συνεργάτης τῆς σεις γιά τήν προστασία του, ἡ ζωοφιλία
Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, παρουσίασε καί δράσεις μέχρι παραλογισμοῦ γιά τήν
σέ εἰσήγησή της στούς Κατηχητές καί προστασία τῶν ζώων, ὁ πόλεμος κατά
τίς Κατηχήτριες. Ὅπως εἶπε, λόγῳ τῆς τοῦ ρατσισμοῦ, τῶν διακρίσεων καί δρά-
διανοητικῆς ἀνωριμότητος καί τῆς ἐλλεί- σεις γιά τήν ἄνευ ὅρων καί ὁρίων ἐγκα-
ψεως ἱκανότητός τους, τά μικρά παιδιά τάσταση μεταναστῶν στήν πατρίδα μας,
ἀδυνατοῦν νά ἀφομοιώνουν ἀφηρημένες διακηρύξεις ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων καί
ἔννοιες κλπ. καί ἡ ἀνάμικτη παρουσίαση δράσεις γιά ἐξασφάλιση τῶν «δικαιωμά-
ὅλων τῶν θρησκειῶν καί τῶν πρακτικῶν των» τους, πάλη κατά τῆς ἰσλαμοφοβίας
τους τούς δημιουργεῖ παιδαγωγική καί κλπ. Ἐν γένει ὑπάρχει ὁ κίνδυνος μετά
ἐννοιολογική σύγχυση. Ἐπιδιώκεται μά- ἀπό τή δεκάχρονη κατήχηση τῆς Νέας
λιστα ἡ σύγχυση αὐτή καί στά μεγαλύ- Ἐποχῆς, πού προσφέρουν τά βιβλία
τερα παιδιά, τά ὁποῖα στό εἰσαγωγικό τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ ζωή τῶν παιδιῶν
σημείωμα στό βιβλίο τῆς Α΄ Λυκείου δια- μας νά δομηθεῖ χωρίς τόν Χριστό καί τήν
βάζουν: «Προσπαθῆστε νά προσεγγίσετε Ἐκκλησία Του. Κι αὐτό γιατί ἀπουσιάζουν
τό ὑλικό... μέ ἐλεύθερο πνεῦμα, φαντασία, παντελῶς ὅλα τά στοιχεῖα τῆς ἑλληνορ-
κριτικό στοχασμό, διάλογο καί πάνω ἀπό θοδόξου ἀγωγῆς.
ὅλα χωρίς προκαταλήψεις... Ὅλοι μαζί Ἀνέφερα ὅτι τά ἀνατολικά θρησκεύ-
θά προβληματιστεῖτε... θά καταθέσετε ματα παρουσιάζονται μέ τρόπο ἑλκυ-
ἀπορίες, θά βρεῖτε ἀπαντήσεις, ἀλλά ἴ- στικό. Αὐτό ἔχει μιά αἰτία. Ἡ θεολό-
σως ὁδηγηθεῖτε καί σέ φαινομενικά ἀλλά γος κ. Ἑλένη Βασσάλου ὑπεύθυνη τοῦ
δημιουργικά ἀδιέξοδα». γραφείου αἱρέσεων τῆς ΠΕΘ σέ εἰσήγηση
Μέσα σ᾽ αὐτά τά καλλιεργούμενα πού ἔκανε σέ ἡμερίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑ-
ἀδιέξοδα ἐλλοχεύουν οἱ ἑξῆς κίνδυνοι: ΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στίς 23 Σεπτεμβρίου
α) Τά παιδιά νά διαμορφώσουν σταδιακά 2016 ἀπεκάλυψε ὅτι τό νέο πρόγραμμα
τήν ἀντίληψη ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
καλά καί κακά στοιχεῖα καί εἶναι ἐξίσου τικῶν κατευθύνεται ἀπό τήν ἰαπωνική
σεβαστές. Ἔτσι τό νέο παιδί δέχεται τά βουδδιστική ὀργάνωση Αrigatou. Μέλος
σπέρματα μιᾶς ψυχρῆς οἰκουμενιστικῆς τοῦ Συμβουλίου «Διαθρησκειακῆς ἠθικῆς
ἀδιαφορίας γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη. β) ἐκπαίδευσης γιά παιδιά» τῆς ὀργανώσε-
Ἡ πιθανή ἐμπλοκή κάποιων παιδιῶν σέ ως αὐτῆς εἶναι ὁ Ἄγγελος Βαλλιανάτος,
γκουρουϊστικές ὁμάδες, μιά καί οἱ ἀνα- ἐνῷ συνεργάζεται γιά τήν προώθηση τῶν
τολικές θρησκεῖες παρουσιάζονται πάλι προγραμμάτων αὐτῶν καί ὁ ἐπίκουρος
καί πάλι μέ τά δόγματά τους στούς «φα- καθηγητής Δογματικῆς τοῦ ΕΚΠΑ καί
κέλους» μέ ἑλκυστικό, ἐρεθιστικό τρόπο σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ.
καί γ) ἡ μεγάλη πιθανότητα νά γίνει πίστη Σταῦρος Γιαγκάζογλου. Τά σεμινάρια γιά
καί μοναδικό ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν τά τό πιλοτικό νέο πρόγραμμα, πού ἔγιναν
νεοεποχίτικα προτάγματα, τά ἐπουσιώδη στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς Πε-
γιά τήν ὕπαρξη καί τήν αἰώνια ἐν Χριστῷ ντέλης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ «Ἰνστιτούτου
ἐλπίδα καί προοπτική μας, δηλαδή νά Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς» (Ι.Ε.Π.), ἦταν
καταντήσουν τά παιδιά μας ἀκτιβιστές προγράμματα τῆς Arigatou καί ἐκεῖ, ὅ-
τῆς Ν. Ἐποχῆς, πού σημαίνει: λατρευτική πως γράφεται στήν ἱστοσελίδα τῆς ὀργα-
προσκόλληση στό περιβάλλον καί δρά- νώσεως, οἱ συμμετέχοντες ἐκπαιδευτικοί

17
AP. 118
ἀσκήθηκαν στόν διαλογισμό. εἶναι;– ἀλλά οἱ ἐκπονήσαντες τά ἄθλια
Μετά τά ἀνωτέρω μποροῦμε νά ποῦ- προγράμματα καί βιβλία. Καθοδηγούμενοι
με ἀνεπιφύλακτα ὅτι στόχος τοῦ Νέου ἀπό τή βουδδιστική ὀργάνωση Arigatou!
Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι ἡ συνει- Κάνουμε κακό στά παιδιά καί τά ἐγγό-
σφορά του στήν «κοινωνική ἀναδόμη- νια μας, πού τούς διδάσκουμε νά μένουν
ση», στήν «ὁλική ἀνατροπή τῶν δομικῶν ἑδραῖα στήν ὀρθόδοξη πίστη; Ἔχει μάθει
χαρακτηριστικῶν τῆς κοινωνίας» μας. ὁ καλός ἐπίσκοπος ὅτι πολλά παιδάκια
(Εἶναι λόγια τοῦ καθηγητοῦ Διδακτικῆς γυρνώντας στό σπίτι τους μιμοῦνται τίς
Μεθοδολογίας Ἰωάννου Φύκαρη, πού χρη- πρακτικές τῆς γιόγκα καί τῆς ἰσλαμικῆς
σιμοποίησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερόθεος προσευχῆς;
στήν εἰσήγησή του πρός τήν Ἱεραρχία τῆς Πάντως οἱ γονεῖς πού ἐπέστρεψαν
Ἐκκλησίας μας). Νά τό ποῦμε ἁπλᾶ. Πίσω τά νέα βιβλία στό Ὑπουργεῖο καί ὅλοι οἱ
ἀπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν διακρίσεων, Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὅπως κάναμε στήν
τοῦ φανατισμοῦ, τοῦ φονταμενταλισμοῦ, Πορεία τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2017 ἀπό τό
τῆς ἰσλαμοφοβίας, τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου ὥς τό Ὑπουργεῖο
καί τήν ὑπεράσπιση τῆς διαφορετικότη- Παιδείας κατά τῶν νέων βιβλίων-Φακέλων
τας, τῆς ἀνεκτικότητας καί τῆς εἰρηνικῆς καί ἀπό τά Προπύλαια στήν ἑλληνική Βου-
συνυπάρξεως, πίσω ἀπό τίς συμπροσευ- λή στίς 4 Μαρτίου 2018, θά συνεχίσουμε
χές μέ αἱρετικούς, τίς διαθρησκειακές μέ εὐπρέπεια καί ἀποφασιστικότητα τίς
συναντήσεις καί συμπροσευχές κρύβεται ἀντιδράσεις μας.
ἡ λυσσαλέα προσπάθεια καταλύσεως Ζητοῦμε τήν συμπαράσταση ὅλων. Πρό
τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπίας καί πάντων χρειάζεται νά ἐμπνεύσουμε στά
ταυτότητος, τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ὀρ- παιδιά μας, ὄχι πνεῦμα δειλίας, ἀλλά
θοδόξου ἤθους καί φρονήματος. πνεῦμα Ὁμολογίας. Ἤδη ἔχουμε τέτοια
Μποροῦμε σάν Ἕλληνες πολίτες, γο- δείγματα μικρῶν παιδιῶν πού μέ θάρρος
νεῖς, παπποῦδες, θεολόγοι, δάσκαλοι, κα- δίνουν τή μαρτυρία τους στόν ἰδιόμορφο
τηχητές, κληρικοί, νά μείνουμε ἀδιάφοροι; στίβο τῆς τάξης τους καί πολλές φορές
Νά μήν ἀντιδράσουμε στά ἀπαράδεκτα χαλᾶνε τίς πλεκτάνες πού στήνει ἡ μέ-
καί ἐπικίνδυνα βιβλία, πού δηλητηριάζουν θοδος τῶν ἀντίχριστων βιβλίων. «Κράτει
τά παιδιά μας; Κρίνουμε γι᾽ αὐτό ἄδικη τή ὅ ἔχεις» (Ἀποκ. 3,11) μᾶς ζητεῖ ὁ Κύριος
γνώμη Μητροπολίτου, τήν ὁποία αὐτός καί ὁ Ἀπόστολος μᾶς προτρέπει «Ἔχο-
ἐξέφρασε κατά τή συνέντευξή του τόν ντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα
Ὀκτώβριο 2017 στήν ἐφημερίδα Κιβωτός τούς οὐρανούς, Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Θε-
τῆς Ὀρθοδοξίας: «Καθοδηγούμενοι εἶναι οῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας» (Ἑβρ. 4.14).
ὅσοι ἀντιδροῦν γιά τό μάθημα τῶν Θρη- Αὐτόν τόν Ἰησοῦ ἔχουμε «ἀρχιερέα
σκευτικῶν. Κάνουν κακό στά παιδιά τους μέγαν» καί ἐλπίζουμε στήν κραταιά
καί δημιουργοῦν φουνταμενταλιστές καί Του βοήθεια γιά τήν ἐξάρθρωση τοῦ
ἀκραίους». Ἀσφαλῶς ἀληθεύει τό ἀντί- Νέου ἀντιχρίστου προγράμματος τοῦ
θετο. Καθοδηγούμενοι δέν εἶναι οἱ Ὀρ- μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
θόδοξοι Ἕλληνες πολίτες –ἀπό ποιούς

18
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018

ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ
τοῦ κ. Θεοδώρου Κουτσιώρα, Θεολόγου Καθηγητοῦ

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ εἶναι αὐτή. Οἱ συγγραφεῖς μεθοδευμένα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ καί πονηρά παρακάμπτουν, γιά εὐνόη-
τους λόγους, τά ὁμολογιακά κείμενα τῶν
Στή συντριπτική τους πλειοψηφία τά συγκεκριμένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
πατερικά ἀποσπάσματα πού ὑπάρχουν Οἱ συντάκτες ἐπιλέγουν πατερικά κεί-
στούς «Φακέλους Θρησκευτικῶν», ἐκτός μενα, στά ὁποῖα δέν εἶναι ἐμφανής ἡ
ἀπό τά ἀποσπάσματα τῶν συγχρόνων ὁμολογιακή διάσταση τῶν Πατέρων.
πατερικῶν μορφῶν καί τά λατρευτικά Παραθέτουμε πατερικό κείμενο τοῦ
ἀποσπάσματα (ὄχι ὅλα), εἶναι μετα- Γέροντος Ἰωσήφ, τοῦ νηπτικοῦ ἡσυχα-
φρασμένα καί δέν συνοδεύονται ἀπό τό στοῦ τοῦ 20ου αἰῶνα, πού ὑπάρχει στή
αὐθεντικό πατερικό κείμενο. Αὐτό ὁδη- σελ. 23 τοῦ «Φακέλου Θρησκευτικῶν»
γεῖ τούς μαθητές στήν ἀποξένωσή τους τῆς Α΄ Λυκείου:
ἀπό τήν ἱστορική γλῶσσα τῶν Πατέρων «Γνώθι σαυτόν»
τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἀφαιρεῖ τή δυ- «Πρώτα απ' όλα χρειάζεται το “γνώ-
νατότητα σύγκρισης τῆς μετάφρασης μέ θι σαυτόν”. Δηλαδή να γνωρίσεις τον
τό πρωτότυπο κείμενο. εαυτό σου, ποιος είσαι. Ποιος είσαι στ'
αλήθεια, όχι ποιος νομίζεις εσύ ότι είσαι!
2. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΤΕΡΙ- Με την γνώση αυτή γίνεσαι ο σοφότερος
ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ των ανθρώπων. Με τέτοια επίγνωση έρ-
χεσαι σε ταπείνωση και παίρνεις χάρη
Εἶναι γνωστό ὅτι δύο πρώην ὑπουρ- από τον Κύριο. [...] Ο φοβούμενος να
γοί ἀπό τό 2016 καί ἑξῆς κατήργησαν γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός βρίσκε-
τόν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος ται μακριά από την γνώση. Άλλο τίποτε
τῶν θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθμια δεν αγαπά, παρά να βλέπει μόνο λάθη
καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση στους άλλους και να τους κρίνει. Αυ-
Μέσα στούς «Φακέλους Θρησκευτι- τός δεν βλέπει στους άλλους χαρίσμα-
κῶν», κυρίως τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυ- τα, αλλά μόνον ελαττώματα - δεν βλέπει
κείου, ὑπάρχει ἕνα πλῆθος μεταφρασμέ- στον εαυτό του ελαττώματα, παρά μόνο
νων πατερικῶν ἀποσπασμάτων ἀπό τήν χαρίσματα. Και αυτό είναι το χαρακτηρι-
πρωτοχριστιανική ἐποχή μέχρι σήμερα. στικό ελάττωμα των ανθρώπων του και-
Ἐάν κάποιος τό δεῖ αὐτό ἐπιφανειακά, ρού μας που δεν αναγνωρίζουμε ο ένας
θά βγάλει τό συμπέρασμα ὅτι οἱ συγγρα- το χάρισμα του άλλου1».
φεῖς παρέχουν Ὀρθοδοξία στήν αὐθε- Τό παραπάνω ἀπόσπασμα αὐτογνω-
ντική της μορφή. Ὅμως ἡ ἀλήθεια δέν σίας τοῦ νηπτικοῦ Γέροντος Ἰωσήφ σί-

1. Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής (2011), «Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας», Άγιον Όρος,
Εκδόσεις Ι. Μ. Φιλοθέου.

19
AP. 118
γουρα ἔχει τήν ἀξία του. Ἀλλά οἱ συγ- παράδοσής μας.
γραφεῖς τῶν «Φακέλων Θρησκευτικῶν» Δέ θά συναντήσουμε ποτέ Ὀρθόδο-
δέ θά βάλουν ποτέ κάτι παρόμοιο μέ τό ξο πατερικό ὁμολογιακό κείμενο μέ τό
παρακάτω ἀπόσπασμα τοῦ ἰδίου Γέρο- ὁποῖο νά καλλιεργεῖται καί νά ἐνθαρ-
ντος, ὅπου μιλᾶ γιά τόν ἑωσφορικό ἐγω- ρύνεται ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνεί-
ισμό τῶν αἱρετικῶν καί τό πεῖσμα τῆς δηση, ὅπως ἀπαιτεῖ καί ὁ ἰσχύων νόμος
παραμονῆς τους στήν αἵρεση: 1566/1986. Δέν θά δοῦμε ποτέ ἕνα κεί-
«Ὧδε, εἰς αὐτό τό ἀταπείνωτον φρό- μενο σάν τόν παρακάτω κείμενο τοῦ
νημα κρύπτεται ὁ ἄμετρος ἐγωϊσμός καί Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:
ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τῶν αἱρετι- «Ὅλες οἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· μόνη
κῶν καί ὅλων τῶν πλανεμένων, ὅπου ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶ-
δέν θέλουν νά γυρίσουν2» ναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύωμεν
Σέ μετάφραση: καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ
Ἀκριβῶς σ᾽ αὐτό, δηλ. στήν ἔλλειψη Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ταπεινοφροσύνης, κρύβεται ὁ πρωτό- ματος. Νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε Ὀρ-
γνωρος ἐγωισμός καί ἡ ἑωσφορική ὑπε- θόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά
ρηφάνεια τῶν αἱρετικῶν καί ὅλων τῶν τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὅπου περι-
πλανεμένων, πού τούς ἐμποδίζει νά ἐπι- πατοῦν εἰς τό σκότος»
στρέψουν (στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία). Ἀντίθετα οἱ «Φάκελοι Θρησκευτι-
κῶν» μέ προθυμία θά βάλουν ἕνα κεί-
3. ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΘΟ-
μενο μιᾶς κοινωνικῆς διδασκαλίας τῶν
ΔΟΞΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Πατέρων, ὅπως τό παρακάτω τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:
Θεωρεῖται λυπηρό τά νέου τύπου «6. Η δικαιοσύνη της αγάπης
Θρησκευτικά Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Αδέλφια μου, η αγάπη έχει δύο ιδι-
Λυκείου, πού ἀπό τό σχολικό ἔτος 2017- ώματα, δύο χαρίσματα. Το ένα δυνα-
2018 βρίσκονται στίς τσάντες τῶν μαθη- μώνει τον άνθρωπο εις τα καλά και το
τῶν, νά ἀγνοοῦν καί νά διαγράφουν τήν άλλο αδυνατίζει εις τα κακά. Εγώ έχω
δοκιμασμένη πίστη τῶν Πατέρων καί ένα ψωμί να το φάγω και να το πίω, μα
τῶν Ἁγίων της Ὀρθοδοξίας μας. εσύ καλά δεν έχεις. Η αγάπη με λέγει:
Στά μεταλλαγμένα πλέον Θρησκευτι- Μη το τρώγεις μονάχος σου, αλλά δώσε
κά ἀπουσιάζουν ἐκεῖνα τά πατερικά και τον αδελφόν σου. Έχω φορέματα,
κείμενα, μέ τά ὁποῖα θά ἐνισχύεται μα εσύ δεν έχεις. Η αγάπη με λέγει:
ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ συνείδηση Δώσε το ένα στον αδελφό σου. Ανοίγω
τῶν παιδιῶν μας. Ἡ παράνομη καί θε- το στόμα μου να σε κατηγορήσω, να σε
σμική ἀπόρριψη τοῦ Ὀρθόδοξου χαρα- ειπώ ψεύματα, η αγάπη όμως νεκρώνει
κτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτι- το στόμα μου, το βουλώνει. Απλώνω
κῶν ὁδηγεῖ σέ μιά τέτοια ἀπαράδεκτη το χέρι να αρπάξω τα πράγματά σου,
πρακτική. Τά Ἑλληνόπουλα εἶναι κρίμα η αγάπη δεν με αφήνει. Είδατε αδελ-
νά στεροῦνται τά ζωογόνα νάματα τῆς φοί μου, τι χαρίσματα έχει η αγάπη;»

2. Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, «Ἔκφρασις Μοναχικῆς ἐμπειρίας». Ἅγιον Ὄρος
1979, Ἐκδόσεις Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, σσ. 202-203.

20
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Διδαχές» Γ΄ Για να κατορθώσεις να μάθεις το
Λυκείου σελ. 62 παν, μην προσπαθήσεις να μάθεις τίπο-
Ὅ,τι τονίζει τήν ὑπεροχή καί τή τα.
μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπο- Για να κατορθώσεις να γίνεις το παν,
βαθμίζεται καί περιφρονεῖται ἀπό μην επιθυμήσεις να γίνεις τίποτα.
τούς «Φακέλους Θρησκευτικῶν», για- Για να κατορθώσεις να φθάσεις
τί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό πανθρη- όπου σου αρέσει, πρέπει να περάσεις
σκειακό οἰκουμενιστικό πνεῦμα πού από όπου δε σου αρέσει.
ἀπαιτεῖ οἱ μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασί- Για να κατορθώσεις να φθάσεις αυτό
ου καί Λυκείου νά μή διαφοροποιοῦνται πού δε γνωρίζεις, πρέπει να περάσεις
θρησκευτικά ἀπό Μονοφυσίτες, Ἀρμέ- από όπου δε γνωρίζεις.
νιους, Ἀγγλικανούς, Εὐαγγελικούς, Καλ- Για να κατορθώσεις να φθάσεις σ’
βινιστές, Λουθηρανούς καί ἄλλους Προ- αυτό πού δεν κατέχεις, πρέπει να περά-
τεστάντες. Τό οἰκουμενιστικό πνεῦμα σεις από αυτό πού δεν κατέχεις.
τῆς Νέας Τάξης ἀπαιτεῖ ἐπίσης νά μή Για να φθάσεις σε ό, τι δεν είσαι,
διαφοροποιοῦνται οἱ ἴδιοι μαθητές θρη- πρέπει να περάσεις από ό, τι δεν είσαι.
σκευτικά ἀπό Καθολικούς, Ἰουδαίους, Για να φθάσεις στην τελεία ηρεμία
Μωαμεθανούς καί τίς ἄλλες θρησκεῖες και γαλήνη, πρέπει να μην επιθυμείς τί-
τοῦ κόσμου. Οἱ μαθητές ἐθίζονται στό ποτα.»
νά θεωροῦν τίς αἱρέσεις καί τίς θρη-
σκεῖες ἰσότιμες μέ τήν Ὀρθοδοξία! 5. «ΠΑΤΕΡΙΚΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟ-
ΛΥΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ!
4. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΩΣ «ΠΑΤΕΡΙΚΟΥ» Ἕνα ἄλλο φαινόμενο πού συναντιέ-
ται στούς «Φακέλους Θρησκευτικῶν»
Στή σελίδα 32 τοῦ «Φακέλου Θρη- καί ἔχει σχέση μέ τά πατερικά κείμενα
σκευτικῶν» τῆς Α΄ Λυκείου παρατίθε- εἶναι ἡ παραποίηση τῶν νοημάτων
ται ἀσεβέστατο κείμενο τοῦ παπικοῦ τους. Αὐτό εἶναι ἀντιεπιστημονικό,
«ἁγίου», Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ, χωρίς ἀνεπίτρεπτο καί κακόβουλο. Παρα-
τή δήλωση ὅτι εἶναι ἕνα αἱρετικό πα- κάτω θά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικές πε-
πικό κείμενο καί βέβαια χωρίς κανένα ριπτώσεις:
ἀντιρρητικό σχόλιο ἐπ’ αὐτοῦ. Ἡ συ- Ὁ «Φάκελος Θρησκευτικῶν» τῆς Α΄
νειδησιακή σύγχυση τῶν μαθητῶν ἀπό Γυμνασίου, σελ. 48 ἀναφέρει ὅτι οἱ Χρι-
τή μελέτη ἑνός τέτοιου βουδδιστικῆς στιανοί χρησιμοποιοῦσαν βία ἀπέναντι
ἔμπνευσης κειμένου θεωρεῖται ἀναπό- στή βία τῶν ἐθνικῶν:
φευκτη. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα, «Όλα αυτά δε σημαίνουν ότι τα
ὥστε ὁ ἀναγνώστης νά ἐξαγάγει τά συ- πράγματα κυλούσαν χωρίς προβλήματα.
μπεράσματά του: Και οι δύο πλευρές, χριστιανοί και
«Για να κατορθώσεις να αποκτή- εθνικοί, κατέφευγαν στη βία.»
σεις το παν, μην επιθυμήσεις τίποτα. Ὁ συγκεκριμένος συντάκτης αὐτῆς
Για να κατορθώσεις να αποκτήσεις τῆς σελίδας, γιά νά πείσει τόν μαθητή,
το παν, μην κατέχεις τίποτα, οτιδήποτε καταφεύγει στήν ἰησουΐτικη τακτική
κι αν είναι αυτό. «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα». Παραθέ-

21
AP. 118
τει μεταφρασμένο καί παραποιημένο δέν ἄσκησε βία κατά τῶν Ἐθνικῶν (εἰδω-
ἀπόσπασμα τοῦ Χρυσοστόμου, στό λολατρῶν). Δέ θεωρεῖται δίκαιο γιά τούς
ὁποῖο φαίνεται ὅτι ὁ Ἱερός Χρυσόστο- Χριστιανούς νά καταστρέφουν τήν πλά-
μος συμφωνεῖ μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ συ- νη (τῆς εἰδωλολατρίας) μέ βία καί ἐξανα-
ντάκτη. Νά τί διαβάζει ὁ μαθητής γιά γκασμό, ἀλλά ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους
τόν Ἱερό Χρυσόστομο: στή σωτηρία χρησιμοποιώντας τήν πει-
«Οι Χριστιανοί δεν είναι σωστό να στικότητα, τή λογική καί τήν πραότητα.
καταστρέφουν την πλάνη με τον εξανα- Κανείς Βασιλιάς ἐμπνευσμένος ἀπό τή
γκασμό και τη βία, αλλά να απεργάζο- χριστιανική διδασκαλία δέν στράφηκε
νται τη σωτηρία των ανθρώπων με την ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας. Ἀντίθετα
πειθώ, το λόγο και την ηπιότητα3.» εἶναι ἀδιανόητα τά ὅσα ἔκαναν σέ βά-
Ὅμως ἄλλο εἶναι τό νόημα αὐτῆς ρος μας ἐκεῖνοι (οἱ αὐτοκράτορες) πού
τῆς παραπομπῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ὑπηρέτησαν τή δαιμονική εἰδωλολατρία.
Χρυσοστόμου, ὅπως φαίνεται ἀπό Ἀλλά παρά τό ὅτι (οἱ εἰδωλολάτρες) ἔζη-
τό αὐθεντικό του κείμενο, τό ὁποῖο σαν μέσα σέ τόση μεγάλη ἡσυχία καί δέν
βέβαια δέν ὑπάρχει στόν «Φάκελο Θρη- ἐνοχλήθηκαν ἀπό κανένα, ἐντούτοις ἡ
σκευτικῶν» καί τό ὁποῖο κείμενο κακο- εἰδωλολατρία χάθηκε ἀπό μόνη της καί
ποιήθηκε ἀπό τόν μεταφραστή-συντά- ἔπεσε ὅπως πέφτουν ἀπό τό σῶμα, χωρίς
κτη, γιατί καμία βία δέν ἀσκήθηκε ποτέ κανείς νά τά ἀγγίξει, αὐτά τά μέλη πού
ἀπό πλευρᾶς Χριστιανῶν. γιά πολύ καιρό ἔχουν σαπίσει καί στή
«Ἐπολέμησε μέν αὐτούς (σ.σ. τούς συνέχεια φθείρονται καί ἐξαφανίζονται.»
Ἐθνικούς) οὐδείς οὐδέποτε, οὐδέ γάρ Στό δεύτερο ἐνδεικτικό παράδειγμα
θέμις Χριστιανοῖς ἀνάγκῃ καί βίᾳ κατα- ὁ «Φάκελος Θρησκευτικῶν» τῆς Α΄ Γυ-
στρέφειν τήν πλάνην, ἀλλά καί πειθοῖ καί μνασίου, σελ. 48, ἐπίσης, ἀναφέρει ὅτι
λόγῳ καί προσηνείᾳ τήν τῶν ἀνθρώπων οἱ Χριστιανοί χρησιμοποιοῦσαν βία ἀπέ-
ἐργάζεσθαι σωτηρίαν. Ὅθεν οὐδείς τῶν ναντι στή βία τῶν ἐθνικῶν καί ὁ ἅγιος
τά τοῦ Χριστοῦ φρονούντων βασιλεύς Ἰωάννης Χρυσόστομος προβάλλεται ὅτι
δόγματα καθ' ὑμῶν (σ.σ. τῶν Ἐθνικῶν) τιθασσεύει αὐτή τή βία τῶν Χριστιανῶν:
ἔθηκε τοιαῦτα οἷα καθ’ ἡμῶν οἱ τά τῶν «[Σε μια εποχή σφοδρών συγκρούσεων
δαιμόνων θεραπεύσαντες ἐπενόησαν. ο Χρυσόστομος διακηρύσσει ότι]... είναι
Ἀλλ' ὅμως τοσαύτης ἀπολαύσασα ἡσυ- ύβρις προς τον Θεό να του ζητάμε πράγ-
χίας καί ὑπ' οὐδενός ἐνοχληθεῖσά ποτε ματα εναντίον των εχθρών μας4.»
τῆς ἑλληνικῆς δεισιδαιμονίας ἡ πλάνη Ὅμως καί στή δεύτερη αὐτή περί-
ἀφ' ἑαυτῆς ἐσβέσθη καί περί ἑαυτήν πτωση, ὅπως δείχνει τό ἀπόσπασμα πού
διέπεσε καθάπερ τῶν σωμάτων τά τη- παραθέτουμε, ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσό-
κεδόνι παραδοθέντα μακρᾷ καί μηδενός στομος δέν ἀναφέρεται στίς συγκρού-
αὐτά βλάπτοντος αὐτόματα φθείρεται σεις μεταξύ Χριστιανῶν καί Ἐθνικῶν,
καί διαλυθέντα κατά μικρόν ἀφανίζεται.» ἀλλά στήν ποιότητα τῆς προσευχῆς τῶν
Σέ μετάφραση: Χριστιανῶν στήν καθημερινή τους ζωή
«Κανείς ποτέ ἀπό τούς Χριστιανούς σέ σχέση μέ τούς ἄλλους συνανθρώπους

3. Ιωάννης Χρυσόστομος, Λόγος εις τον μακάριον Βαβύλαν
4. Ιωάννης Χρυσόστομος, Περί του μη δημοσιεύειν τα αμαρτήματα των αδελφών...

22
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
καί Χριστιανούς, ὅπως ὁ Χριστός δίδαξε Δυστυχῶς τό ὁλοφάνερο γιά τούς
στούς πιστούς: «Φακέλους Θρησκευτικῶν» δέν εἶναι
«Οὐκ ἐννοεῖς ὅτι ὕβρις ἐστίν εἰς τόν ὁλοφάνερο, ἀλλά εἶναι ἕνα ψέμα, γιατί
Θεόν, τό αἰτεῖν κατά τῶν ἐχθρῶν τόν οἱ Ἀποστολικές Διαταγές, ὅταν μιλοῦν
Θεόν; Καί πῶς ὕβρις ἐστι; φησίν. Ὅτι γιά ἀσέβεια, δέν ἐννοοῦν μόνο τούς ἀλ-
Αὐτός (σ.σ. ὁ Κύριος) εἶπεν, εὔχεσθε λόθρησκους, ἀλλά καί τούς Ἰουδαίους
ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, καί τόν θεῖον καί ὁποιονδήποτε αἱρετικό. Νά τί γρά-
τοῦτον εἰσήγαγε νόμον.» φεται σέ ἄλλο σημεῖο τῶν Ἀποστολι-
Σέ μετάφραση: κῶν Διαταγῶν καί ἀπουσιάζει φυσικά
«Δέν καταλαβαίνεις ὅτι ἀποτελεῖ ἀπό τούς «Φακέλους Θρησκευτικῶν»:
προσβολή πρός τόν Θεό νά προσευ- «Διόπερ χρή τόν πιστόν φεύγειν τάς
χόμαστε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μας; Καί συνόδους τῶν ἀσεβῶν Ἑλλήνων καί
πῶς γίνεται νά εἶναι προσβολή; Μά τό Ἰουδαίων καί τῶν λοιπῶν αἱρετικῶν,
εἶπε ὁ Κύριος. Νά προσεύχεσθε γιά τό ἵνα μή τῷ συσχολάζειν αὐτοῖς παγίδας
καλό των ἐχθρῶν σας, θεσπίζοντας ἔτσι λάβωμεν ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς, ὅπως μή
τόν θεϊκό αὐτό νόμο.» συναναστρεφόμενοι ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν,
Παρόμοιο φαινόμενο διαστρέβλω- αἵτινες ἐπί τιμῇ τῶν δαιμόνων ἐπιτελοῦ-
σης πατερικοῦ κειμένου ὑπάρχει καί νται, κοινωνήσωμεν αὐτοῖς καί τῆς ἀσε-
στό παρακάτω κείμενο τῶν σελ. 97 βείας.»
καί 98 τῶν «Φακέλων Θρησκευτικῶν» Σέ μετάφραση:
τῆς Β΄ Λυκείου. «Ὁ Ὀρθόδοξος δέν πρέπει νά βρί-
Τίτλος: «Πατερική παράδοση για την σκεται σέ συναθροίσεις εἰδωλολατρῶν,
κοινωνική συνύπαρξη οπαδών διαφορε- Ἰουδαίων ἤ ἄλλων αἱρετικῶν, γιατί εἶ-
τικών θρησκειών». ναι ἀσεβεῖς. Ἡ συναναστροφή μαζί τους
Κείμενο: «Τοῦτο δὲ προστάσσομεν κρύβει παγίδες. Ὑπάρχει κίνδυνος νά γί-
ἐπὶ τῷ μὴ ἀποστρέφειν τοὺς πλησιά- νουμε καί ἐμεῖς ἀσεβεῖς ὅπως αὐτοί, ἄν
ζοντας ὑμῖν, εἰδότες καὶ τὴν συντυχίαν συμβεῖ νά συμμετέχουμε σέ γιορτές τους
πολλάκις ἐπωφελῆ τοῖς ἀσεβέσιν γε- πού τελοῦνται πρός τιμή τῶν δαιμόνων.»
γενῆσθαι τὴν πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς, ἐπι- Μετά τά παραπάνω γεννιέται εὔλο-
βλαβῆ δὲ μόνην τὴν κατὰ τὴν θρησκείαν γα τό ἐρώτημα. Γιατί ἀσκεῖται μιά τέ-
κοινωνίαν». τοια ὠμή παραπληροφόρηση τῶν
Μετάφραση καί σχόλιο τοῦ «Φακέ- Ὀρθόδοξων μαθητῶν; Εἶναι ἐπιστημο-
λου Θρησκευτικῶν»: νικό νά διαστρέφουμε καί νά συμπιέζου-
«Αυτό λοιπόν προστάζουμε, να μην με τήν πατερική μας παράδοση, γιά νά
αποστρέφεστε όσους σας πλησιάζουν, εὐθυγραμμιστεῖ μέ τίς ἰδεολογικές μας
γνωρίζοντας ότι η συνάντηση των ασε- προκαταλήψεις;
βών με τους ευσεβείς είναι πολλές φορές
επωφελής. Επιβλαβής είναι μόνο η κοι- 6. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΕ ΠΑ-
νωνία στη θρησκεία. (Κι εδώ είναι ολο- ΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
φάνερο ότι η φράση ασεβής αναφέρεται
στους αλλόθρησκους)5 ». Σέ ἀρκετά μεταφρασμένα πατερικά

5. Διαταγές τῶν Ἀποστόλων, Δ΄, Χ | ΒΕΠ 2, 72,40-73,4).

23
AP. 118
κείμενα τῶν «Φακέλων Θρησκευτικῶν» «Φακέλους Θρησκευτικῶν» καί ἀξίζει
παρατηρεῖται ἀκόμα τό φαινόμενο κάποιος νά τό δεῖ μέ προσοχή.
μιᾶς ἄσχετης μέ τό πρωτότυπο κεί- «Οὐ φρίττεις, ἄνθρωπε, οὐκ ἐρυθρι-
μενο μετάφρασης. Στή Β΄ καί στήν Γ΄ ᾶς, ἐπιθέτην ὑπέρ ἄρτου καλῶν; Εἰ δέ
Γυμνασίου (σ. 95 καί 114 ἀντίστοιχα) πα- καί ἐπίθεσιν ὁ τοιοῦτος ποιεῖ, διά τοῦτο
ρατίθεται ἕνα κείμενο τοῦ ἱεροῦ Χρυσο- καί ἐλεεῖσθαι δίκαιος, ὅτι οὕτως ὑπό
στόμου μόνο σέ μετάφραση –καί μάλι- λιμοῦ πιέζεται ὡς τοιοῦτον ὑποδῦναι
στα λαθεμένη– μέ τήν ἐπιγραφή: προσωπεῖον… καί γάρ ἐπιθέτης εἶ, εἰς
Ο Ιωάννης Χρυσόστομος για την μέν ἐκκλησίαν εἰσιών συνεχῶς, καί νό-
κοινωνική αδικία. μων ἀκούων τῶν ἐμῶν, ἐν δέ τῇ ἀγορᾷ
«Δε φρίττεις, άνθρωπε, δεν κοκκι- καί χρυσίον καί ἐπιθυμίαν καί φιλίαν
νίζεις από ντροπή, όταν χαρακτηρίζεις καί πάντα ἁπλῶς προτιμῶν τῶν ἐμῶν
επιτιθέμενο αυτόν που παλεύει για το ἐπιταγμάτων.»
ψωμί του; Αυτός, αν και φέρεται επιθε- Ἡ σωστή ἀπόδοση τοῦ πατερικοῦ
τικά, ωστόσο δικαιούται τη συμπάθειά κειμένου:
μας, γιατί τόσο πολύ πιέζεται από την «Δέν τρομάζεις, ἄνθρωπε, δέν κοκκι-
πείνα, ώστε αναγκάζεται να φορέσει το νίζεις ἀπό ντροπή, ὅταν ἀποκαλεῖς ἀπα-
προσωπείο της επιθετικότητας. [...] Και τεῶνα ἕνα ζητιάνο πού σοῦ ζητᾶ ψωμί;
πρέπει να σου πω ακόμα πως αυτός Ἀκόμα καί νά εἶναι ὁ ζητιάνος ἀπατεώ-
που επιτίθεται στην πραγματικότητα νας ἐπιβάλλεται νά τόν βοηθήσεις, γιατί
είσαι συ, γιατί αν και έρχεσαι τακτικά τόσο πιέζεται ἀπό τήν πεῖνα, ὥστε ἀνα-
στην Εκκλησία και ακούς τα κηρύγμα- γκάζεται νά φορέσει τή μάσκα τοῦ ζη-
τά μου, στην αγορά εν τούτοις προτιμάς τιάνου…(Ἀλλά καί σένα ὁ Θεός ποτέ δέ
και το χρυσάφι και τις επιθυμίες και τις σοῦ εἶπε): –(φύγε), παρά τό ὅτι φορᾶς
ανθρώπινες φιλίες σου, παρά τις δικές τή μάσκα τῆς ἀπάτης (ὑποκρισίας). Ἐνῶ
μου προτροπές6». τακτικά ἐκκλησιάζεσαι καί ἀκοῦς τά λό-
Στό παραπάνω κείμενο ὁ μετα- για μου, ὅμως στήν καθημερινή ζωή προ-
φραστής μεταφράζει ἀνεπιτυχῶς τή τιμᾶς ἀντί γιά τίς ἐντολές μου τό χρῆμα,
λέξη «ἐπιθέτης» τοῦ πρωτότυπου τά πάθη καί τίς (κατακριτέες) φιλίες.»
κειμένου μέ τή μετοχή «ἐπιτιθέμενος». Μέ τά ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω
Ὅμως ὁ ἱερός Χρυσόστομος δέν λέει κάτι γίνεται φανερό ὅτι ἀκόμα καί ἡ πα-
τέτοιο. Ἐπιθέτης εἶναι ὁ ζητιάνος, ὁ κα- ράθεση πατερικῶν κειμένων στούς
τεργάρης, ὁ ἀπατεώνας καί φυσικά ἐπί- «Φακέλους Θρησκευτικῶν» δέν εἶναι
θεσις ἐδῶ σημαίνει ἐπαιτεία. Ὁ μαθη- καθαρή. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι καταδικά-
τής εἶναι λογικό νά παγιδευτεῖ ἀπό μία ζονται αὐτοῦ του εἴδους οἱ μεθοδεύσεις,
τέτοια μετάφραση, ἐννοώντας ὅτι αὐτός οἱ ὁποῖες γιά ἕνα ἀκόμα λόγο καθιστοῦν
πού παλεύει γιά τό ψωμί του εἶναι ἕνας ἀκατάλληλους καί ἐπικίνδυνους τούς
κοινός ἐργάτης, ὁ ὁποῖος στρέφεται ἐνα- «Φακέλους Θρησκευτικῶν», πού πρέπει
ντίον τοῦ ἐργοδότη του! νά ἀποσυρθοῦν, προτοῦ ἡ καταστροφή
Παραθέτουμε τό πρωτότυπο κεί- γίνει ἀνεπανόρθωτη.
μενο, τό ὁποῖο ἀπουσιάζει ἀπό τούς

6. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή, ΕΠΕ τ. 17, σ. 226.

24
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018

 ENAC NEOC A°IOC THC EKK§HCIAC MAC 
ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Ο «ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ»
Ἡ μνήμη του στίς 22 Νοεμβρίου

Ἡ Μικρά Ἀσία πού γέννησε τόσους ὡς γνήσιος ἀνατολίτης, μιλοῦσε καί φώ-
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ γε- τιζε τίς πικραμένες ψυχές μέ ἱστορίες καί
νέτειρα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη. Ὁ παραβολές, γιά νά ἀκούγονται γλυκύτερα
Ἅγιος γεννήθηκε τό 1920 στό Λιβίσι τῆς οἱ ἰαματικές του συμβουλές. Μέσα στόν
Μάκρης ἀπέναντι ἀπό τήν Ρόδο. ναό γινόταν ἄλλος ἄνθρωπος. Ἐπίγειος
Ἡ οἰκογένειά του ἦταν εὔπορη. Ὁ ἄγγελος «συλλειτουργῶν», ὅπως ὁ ἴδιος
μεγάλος της ὅμως πλοῦτος ἦταν ἡ εὐσέ- ἔλεγε, «μέ Χερουβείμ καί Σεραφείμ». Εἶδε
βεια καί ἡ ἁγνή χριστιανική της πίστη. ἀγγέλους Κυρίου νά παραλαμβάνουν τίς
Τό γενεαλογικό δέντρο τοῦ Ἁγίου ἔχει νά μερίδες τῶν μνημονευομένων καί νά τίς
καυχηθεῖ γιά ἑπτά γενεές ἱερομονάχων, ἐναποθέτουν σάν προσευχές στόν θρόνο
ἕναν ἀρχιερέα καί ἕναν Ἅγιο. τοῦ Δεσπότου Θεοῦ, ἤ κεκοιμημένους μέ
Βασικό καί καθοριστικό ρόλο στήν τά χέρια ἀνοιχτά νά τοῦ ζητοῦν νά τούς
ζωή τοῦ Ἁγίου ἔπαιξε ἡ προσωπικότητα βγάλει μερίδα, καί, ὅταν τό ἔκανε, τούς
τῆς εὐσεβεστάτης καί ἀσκητικῆς μητέρας ἔβλεπε νά φεύγουν ἀναπαυμένοι.
του Θεοδώρας. Ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας τήν Ὡς πνευματικός πατέρας, διέπρεψε
ἀποκαλοῦσε ἀσκήτρια. μέ τήν πολλή του ἀγάπη. Θυσιαζόταν
Τό 1952, ἀφοῦ ὑπηρέτησε τήν στρα- γιά ὅλους.
τιωτική θητεία του, ἦλθε στό μοναστήρι «῾Ο κόσμος» ἔλεγε στήν συνοδεία του,
τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ τῆς Εὔβοιας, ὅπου ἔ- «οὔτε νά φάει ζητάει οὔτε νά πιεῖ, ζητάει
μεινε ἐπί 39 χρόνια μέχρι τῆς κοιμήσεώς τήν ἀγάπη σας. Ἄν μποροῦμε νά τό κά-
του 21 Νοεμβρίου τοῦ 1991. νουμε αὐτό, θά ἐπιτύχουμε στήν ζωή μας
᾽Αρχική ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου ἦταν νά ὡς μοναχοί». [...]
πάει στούς Ἁγίους Τόπους καί ἐκεῖ νά Ὁ Ἐπίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος ἀνα-
ζήσει στήν ἔρημο, θεώρησε ὅμως καλό, φερόμενος στήν φράση «μέ συγχωρεῖτε»,
πρίν ξεκινήσει, νά ἐπισκεφθεῖ τήν μονή πού τόσο συχνά ἔλεγε ὁ γέροντας, μᾶς
τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ καί νά ζητήσει τήν βο- λύνει τήν ἀπορία μέ τόν ἑξῆς διάλογο
ήθειά του. Ἡ ὁλοζώντανη ὅμως ἐμφάνιση πού εἶχε μαζί του.
τοῦ Ὁσίου, πού τόν ὑποδέχθηκε, καί ἡ – Γέροντα, ὅταν μιλᾶτε, λέτε συνεχῶς
οὐράνια καί παραδείσια πολιτεία τῶν ἀ- «μέ συγχωρεῖτε», μήπως αὐτό εἶναι ἕνα τίκ;
σκητῶν πού εἶδε μπροστά του σέ ὅραμα, – Ὄχι, παιδί μου, δέν εἶναι κουσούρι
τόν ἔκαναν νά ὑποσχεθεῖ στόν Ὅσιο ὅτι καί κακή συνήθεια. Σέ μερικούς ἀνθρώ-
θά παραμείνει στό μοναστήρι. πους ὑπάρχει διπλή ὅρασι. Ἡ μία ὅρασις
Ἡ φήμη τῆς μονῆς γιά τά θαύματα τοῦ εἶναι νά βλέπεις τά αἰσθητά, τήν ἴδια
Ὁσίου Δαυΐδ, τόν ἁγιασμένο ἡγούμενό της ὥρα ὅμως, βλέπω καί ὅ,τι σκέφτεσαι καί
καί τήν ἀβραμιαία φιλοξενία τῶν πατέρων ὅ,τι ἐπιθυμεῖς, καί ἄν ἐσύ λές, ἄχ αὐτόν
της, ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς Εὔβοιας. Ὁ Ἅγιος, τόν χαζό Ἰάκωβο, τάχατε βλέπει Ἁγίους

25
AP. 118
καί Ἀγγέλους καί σκανδαλίζεσαι μέ αὐτά Ὁ Ἅγιος Πορφύριος περιμένοντας καί
πού σᾶς λέω, τότε γι᾽ αὐτό λέω «μέ συγ- ἐκεῖνος τήν δική του κοίμηση στό Ἅγιον
χωρεῖτε». Ἐπειδή ἐσύ σκανδαλίζεσαι μέ Ὄρος εἶπε γιά τόν ῞Αγιο: «Ἐκοιμήθη ὁ Γε-
τίς ἀποκαλύψεις καί ὁράσεις πού λέω. ρο-Ἰάκωβος, ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους
Ὑπάρχουν ὅμως καί μερικοί πού μέ θαυ- Ἁγίους τοῦ αἰώνα μας. Εἶχε μεγάλο διο-
μάζουν καί λένε, μά τί μεγάλος Ἅγιος εἶναι ρατικό καί προορατικό χάρισμα, τό ὁποῖο
αὐτός, νά βλέπει ἀγγέλους καί δαίμονες, ἔκρυβε ἐπιμελῶς γιά νά μήν δοξάζεται».
Ἁγίους καί τίς ψυχές τῶν νεκρῶν, καί μέ Νά ἔχουμε τήν εὐχή του καί οἱ προ-
θαυμάζουν καί μέ νομίζουν Ἅγιο. Λέω καί σευχές του νά σκεπάζουν τήν Ἑλλάδα
σέ αὐτούς τότε, «μέ συγχωρεῖτε», γιατί μας καί τόν κόσμον ἅπαντα.
εἶναι καί αὐτοί πλανεμένοι.

 E £ N IK H MNHMH 
Γιά νά θυμοῦνται οἱ παλαιοί καί νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι
Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ (†3 Μαρτίου 1957)*
τοῦ Αὐγουστίνου Αὐγουστῆ

Κάθε Μάρτη, ἡ σκέψη γυροφέρνει ξα- γεῖται ἡ μάνα του. «Δέν ἦταν σάν τά ἄλλα
νά καί ξανά στή μνήμη τῆς ὅσιας μορφῆς παιδιά», ἀναφέρει ὁ πατέρας του. «Ἀπό
τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου. Κάθε Μάρτη, ἡ παιδί μέ ρωτοῦσε καί μέ ξαναρωτοῦσε
Κύπρος ἀνηφορίζει ταπεινά καί γιορτάζει γιά τούς ἥρωες τοῦ ᾽21, γιά τούς ἀγῶνες
εὐλαβικά μπροστά στό κρησφύγετο τοῦ τοῦ γένους». «Ὁ Γρηγόρης ἀγωνίσθηκε γιά
ὑπαρχηγοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης Κυ- τήν ΕΝΩΣΗ καί μόνο! Μελετοῦσε γιά τόν
πρίων Ἀγωνιστῶν (ΕΟΚΑ) στοῦ Μαχαιρᾶ Ἀθανάσιο Διάκο, τό Μάρκο Μπότσαρη,
τά ὄρη. Κάθε Μάρτη, ὁ ὅπου γῆς Ἑλληνι- τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο καί ὅλους τούς
σμός σκύβει εὐλαβικά καί προσκυνᾶ τόν ἥρωες. Εἶχε πάθος μέ τήν Ἑλλάδα ὁ Γρη-
μεγάλο Ἕλληνα, τόν πιστό Χριστιανό, γόρης...», λέει ἡ ἀδελφή του Χρυσταλλού.
τόν ἀνιδιοτελῆ πατριώτη, τόν πρῶτο Τό 1949 τόν βρίσκουμε στήν Ἑλλάδα.
μεταξύ τῶν πρώτων πού ἔδωσαν τή ζωή Τό ὄνειρό του νά φοιτήσει στή Σχολή
τους γιά τήν πανώρια λευτεριά καί τήν Εὐελπίδων δέν θά εὐοδωθεῖ. Γίνεται ἔ-
αἰώνια Ἑλλάδα. φεδρος ἀξιωματικός καί ὑπηρετεῖ στά ἑλ-
Τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου, τόν γιό τοῦ ληνοβουλγαρικά σύνορα. Ἐκεῖ γνωρίζεται
Πιερῆ καί τῆς Ἀντωνοῦς, ἀπό τήν κα- μέ τόν Κυριάκο Μάτση, πού σπουδάζει
τεχόμενη σήμερα κωμόπολη, ἡρωομάνα στή Γεωπονική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης
Λύση. «Τό μόνο πού ἀγαποῦσε ἀπό μωρό καί μαζί στοχάζονται καί προετοιμάζονται
ἦταν ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Ἐλευθερία», ἀφη- γιά τόν ἀγώνα τῆς Λευτεριᾶς. Ἡ ἑλληνική

* Ἀπό τήν ἐφημερίδα τῆς Κύπρου Φιλελεύθερος, 3.3.2018.

26
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
κυβέρνηση ἀρνεῖται νά τόν προαγάγει σέ συναγωνιστή Μάκη Γεωργάλλα.
μόνιμη θέση ἀνθυπολοχαγοῦ καί πικρα- Στίς 3 Μαρτίου 1957, Ἄγγλοι στρα-
μένος ἐπιστρέφει στήν Κύπρο. τιῶτες κατόπιν πληροφοριῶν περικυκλώ-
Πρῶτα ἐργάζεται σέ γεωργικές ἐργα- νουν τό κρησφύγετό του, λίγο πιό κάτω
σίες καί ὕστερα ὡς ὁδηγός, μεταφέροντας ἀπό τή Μονή Μαχαιρᾶ. «Ὁ Θεός νά μέ
ἐργάτες στήν ἀγγλική βάση τῆς Δεκέλει- βγάλει ψεύτη, προδοθήκαμε», λέει στούς
ας. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1955 γίνεται μέλος συντρόφους του.
τῆς ΕΟΚΑ [...]. Ἡ στρατιωτική του κα- «Ἀρχηγέ, μαζί σου καί στό θάνατο»
τάρτιση, τό θάρρος καί οἱ μεγάλες μάχες ἀπάντησαν οἱ συναγωνιστές του. Δέν
πού ἔδωσε τόν ἀνέδειξαν ὡς τόν πρῶτο πρόλαβαν νά τελειώσουν τήν κουβέντα
μεταξύ τῶν πρώτων ἀνταρτῶν τῆς ΕΟ- τους καί οἱ Ἄγγλοι στρατιῶτες ἦταν ἤδη
ΚΑ. Ὁ ἀρχηγός Διγενῆς, διαβλέποντας μπροστά στήν κρύπτη τοῦ κρησφυγέτου.
τίς τεράστιες ἱκανότητές του, θά τόν ἀ- «Παραδοθεῖτε» φώναξαν, χωρίς νά λάβουν
νακηρύξει ὑπαρχηγό του. Κατά καιρούς καμμία ἀπάντηση. Βγεῖτε ἔξω προστάζει
τοῦ δόθηκαν τά ψευδώνυμα «Ζῆδρος», τούς συντρόφους του. «Μέχρι σήμερα
«Ρήγας», «Αἴαντας», «Ἄρης», «Μάστρος», μαθαίνατε πῶς πολεμοῦν οἱ Ἕλληνες.
«Ἀνταῖος» καί «Ζῶτος». Σήμερα θά μάθετε καί πῶς πεθαίνουν»,
Ὁ Αὐξεντίου γίνεται ὁ φόβος καί ὁ εἶπε! Σέ λίγο ἡ ἄνιση μάχη ἀρχίζει. Τό
τρόμος τῶν ἀποικιοκρατῶν. Στίς 11 Δε- «Μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα ἀντηχεῖ στά
κεμβρίου 1955 θά ἐπιδείξει τίς ἐξαίρετες κακοτράχαλα βουνά τοῦ Μαχαιρᾶ. Οἱ
στρατιωτικές του ἱκανότητες στήν ἱστο- Ἄγγλοι ἀδυνατώντας νά τόν ἐξοντώσουν
ρική μάχη τῶν Σπηλαίων, παρασύρο- βρίσκουν τήν εὔκολη λύση! Ἕνα ἑλικόπτε-
ντας δύο φάλαγγες Ἄγγλων στρατιωτῶν, ρο καταβρέχει μέ βενζίνη τό κρησφύγετο
πού ἀνηφόριζαν πρός τά κρησφύγετα, νά καί ὁ Σταυραετός τοῦ Μαχαιρᾶ θά μετα-
συγκρουστοῦν μεταξύ τους μέ πολλούς τραπεῖ σέ Ἅγια λαμπάδα τῆς λευτεριᾶς.
νεκρούς καί τραυματίες. Τό Πάσχα τοῦ
1956 βρίσκει τόν Αὐξεντίου ν᾽ ἀναρρώνει ΦΟΒΟΥΝΤΑΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΚΗ-
μετά ἀπό ἐγχείρηση στό ἱστορικό μονα- ΔΕΙΑ ΤΟΥ
στήρι τοῦ Μαχαιρᾶ (ἱδρύθηκε τό 1148). Ὁ ἥλιος εἶχε δύσει γιά τά καλά, ὅταν
Ἐκεῖ θά συμβεῖ καί τό πρωτοφανές τῆς ἔφθανε στή Λύση τό μαῦρο μαντάτο. Τό
ἐμφάνισής του ἐνώπιον τῶν Ἄγγλων στρα- ἐλεγχόμενο ἀπό τούς Βρετανούς κυπριακό
τιωτῶν, ὅταν αὐτοί θά περικυκλώσουν τό ραδιόφωνο πανηγυρίζει γιά τή δολοφονία
Μοναστήρι. Μεταμφιεσμένος σέ καλόγερο τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς λευτεριᾶς: «...Δυνά-
ὁ Γρηγόριος Αὐξεντίου θά παρουσιαστεῖ μεις Ἀσφαλείας, πού ἐνεργοῦσαν κατόπιν
καί θά συστηθεῖ στόν Ἄγγλο ἐπικεφαλῆς πληροφοριῶν, ἐφόνευσαν σήμερον τήν
ἀξιωματικό ὡς ὁ «πάτερ-Χρύσανθος» καί μεσημβρίαν εἰς περιοχήν παρά τήν Μονή
στή συνέχεια θά τούς κεράσει γλυκό! Μαχαιρᾶ, τόν ἐπικηρυγμένο διά ποσοῦ
Στίς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1956, παραμονή 5.000 λιρῶν γνωστό ὑπαρχηγό τῆς ΕΟΚΑ
Πρωτοχρονιᾶς, κυκλώνεται μαζί μέ τά καί πρώην ἀξιωματικό τοῦ Ἑλληνικοῦ
παλληκάρια του στό χωριό Ζωοπηγή, καί Στρατοῦ, τρομοκράτη Γρηγόριο Αὐξεντίου.
ἀκολουθεῖ σφοδρή μάχη. Ὁ Αὐξεντίου »Ἐν τῷ μεταξύ κατόπιν πληροφοριῶν,
τραυματίζεται, ἀλλά διαφεύγει, ἀφήνει ὅτι ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τοῦ θανάτου καί τῆς κη-
ὅμως νεκρό πίσω, τόν ἀγαπημένο του δείας τοῦ φονευθέντος τρομοκράτου προ-

27
AP. 118
ετοιμάζονται εἰς τήν γενέτειράν του Λύση κλάψει, προσβάλλει τόν λεβέντη της, τζιεί-
διά κοσμοσυρροή, ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τῆς νον [=ἐκεῖνον] πού θ᾽ ἀπολάψει. Χαλάλιν
νήσου ἀντιβρετανικαί ἐκδηλώσεις [...], ἡ τῆς Πατρίδος μου, ὁ γιός μου, ἡ ζωή μου,
Α.Ε. ὁ κυβερνήτης διέταξε ὅπως ὁ νεκρός τζί [=καί] ἀφοῦ ἐν [=δέν] ἐπαραδόθηκεν,
τρομοκράτης μεταφερθεῖ πρός ταφήν εἰς τζί ἔμεινεν τζιαί σκοτώθηκεν, ἄς ἔστιει
τάς κεντρικάς φυλακάς τῆς Λευκωσίας». [=ἄς ἔχει] τήν εὐτζιήν [=εὐχή] μου...».
Στήν ἐλεεινή προσπάθεια τῶν ἀποι- «Ὁ Αὐξεντίου», εἶπε σέ μιά ἀποστρο-
κιοκρατῶν νά μειώσουν τήν ἀξία τῆς θυ- φή τοῦ λόγου του προχθές στό μνημό-
σίας τοῦ Αὐξεντίου ἀπαντοῦν οἱ ἴδιοι οἱ συνο τοῦ ἥρωα, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς
Βρετανοί. Ὁ συνταγματάρχης Μόραν, ὁ τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Κύπρου, Δημή-
ὁποῖος διηύθυνε τίς ἐπιχειρήσεις, δήλωσε: τρης Συλλούρης, «δέν συμβιβάστηκε μέ
«Ὁ Αὐξεντίου διεξήγαγε μίαν τρομεράν τίποτε μέτριο, μέ καμία μέση λύση.
καί ἐμπνευσμένην μάχην ἐπί δέκα ὥρας». Ἔστω καί ἄν δέν ἔχουμε τό θάρρος
[...] Ὁ πατέρας του θά τόν ἀναγνωρί- νά ἀκολουθήσουμε τόν Γρηγόρη Αὐ-
σει «ἀπ᾽ τίς χοντρές ἑλληνικές κοκκάλες, ξεντίου καί τούς ἄλλους ἥρωες τοῦ
ὅμοιες μέ τίς δικές του, κι ἀπ᾽ τό σταυρό ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα, δέν πρέπει
τῆς πατρίδας πού ᾽χε φυλαχτάρι μές στίς νά εἴμαστε ἀγνώμονες καί ἀχάριστοι
τρίχες τοῦ κόρφου του». Ἡ μάνα του Ἀ- καί νά στρεβλώνουμε τήν ἱστορία γιά
ντωνού, τόν ἀποχαιρετᾶ μέ ἕνα μεστό νά βολεύουμε τή συνείδησή μας...».
ἀπό λυρισμό Ἐπικήδειο: «...Μιά μάνα Προσυπογράφω μέχρι κεραίας!
τέτοιου ἥρωα, ἐν [=εἶναι] προσβολή νά

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-
πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA
Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-
κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-
στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης,
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

28
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018

 E I ¢HC EIC & CX O § IA 
Στό ἐξώδικό τους οἱ Παμμακεδονι-
Παμμακεδονικές Ἑνώσεις: κές Ἑνώσεις παραθέτουν ἐκτενῆ ἀπο-
Καί τρίτο συλλαλητήριο, ἐάν ἡ κυβέρ- σπάσματα ἐπιστολῆς, πού ἀπέστειλαν
νηση υἱοθετήσει σύνθετη ὀνομασία 371 διάσημοι ἀρχαιολόγοι, ἱστορικοί καί
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο (15.2.2018) κλασσικοί φιλόλογοι ἀπό ὅλο τόν κόσμο
ὅτι μέ νέα ἀνακοίνωσή τους οἱ Παμμα- στίς 18.5.2009 πρός τόν τότε Πρόεδρο
κεδονικές Ἑνώσεις Ὑφηλίου, ἡ Πανελ- τῶν Η.Π.Α. Μπαράκ Ὀμπάμα.
λήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλό- Στήν ἐπιστολή τους ἐκείνη οἱ 371 κα-
γων Μακεδόνων καί ὅλοι οἱ φορεῖς, πού θηγητές κατήγγειλαν τήν πλαστογράφη-
συνδιοργάνωσαν ἤ συνέβαλαν στά δύο ση τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας στήν
προηγούμενα συλλαλητήρια ἐναντίον ὁποία ἀπό τή δεκαετία τοῦ ᾽50 καί μετά
τῆς ἐκχώρησης τοῦ ὀνόματος «Μακεδο- ἐπιδίδονται οἱ Σκοπιανοί.
νία» στό κρατίδιο τῶν Σκοπίων, δηλώ- Καί συνεχίζουν οἱ Παμμακεδονικές
νουν ὅτι θά προχωρήσουν καί σέ τρί- στό ἐξώδικό τους: «... καί μόνον ἀπό
το συλλαλητήριο «σέ περίπτωση πού ἡ τό κείμενο αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς γίνεται
κυβέρνηση καί ὁ πολιτικός κόσμος ἐξα- ἀπόλυτα κατανοητό καί μέ μαθηματική
κολουθήσει νά ἐπιμένει σέ ἀνιστόρητες ἀκρίβεια προβλέψιμο ὅτι ἡ ἐκχώρηση
σύνθετες ὀνομασίες, πού θά περιέχουν τῆς χρήσης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδο-
τόν ὅρο Μακεδονία ἤ παράγωγα τοῦ νίας ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος στό κράτος
ὅρου αὐτοῦ», ἐνῶ προβλέπουν ὅτι τό τῶν Σκοπίων, συνιστᾶ ἐκχώρηση τῶν
νέο συλλαλητήριο «δέν θά εἶναι ἁπλῶς ἐδαφῶν τῆς Μακεδονίας».
λαοθάλασσα, θά εἶναι ἕνα τσουνάμι». Καί τελειώνει τό ἐξώδικο: «Ἄν μετά
τό συλλαλητήριο τοῦ 1,5-2 ἑκατομμυρί-
vvv ων πολιτῶν στό Σύνταγμα, (σύμφωνα μέ
διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης BBC, CNN καί
Ἐξώδικο τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώ- λοιπά), ἡ ἐντολή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
σεων Ὑφηλίου ἐναντίον Τσίπρα, Κο- πρός ἐσᾶς νά μήν συμπεριλάβετε ΕΠ᾽
τζιᾶ καί Καμμένου γιά τό θέμα τῆς ΟΥΔΕΝΙ ΟΡῼ τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας
Μακεδονίας μας στήν ὀνομασία τῆς γειτονικῆς χώρας,
῞Οπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο (γιατί τό ὄνομα ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ), δέν
(26.2.2018): «Ἐξώδικο ἀπέστειλαν σήμε- ἦταν κατανοητή, σαφής καί πλήρης γιά
ρα Δευτέρα ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία ἐσᾶς,
Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδονίας, ἡ » Σᾶς καλοῦμε νά προβεῖτε ἀπαραι-
Παμμακεδονική Ἕνωση Καναδᾶ, ἡ Παμ- τήτως κι ἀπαρεγκλίτως μέ πρότασή σας
μακεδονική Ἕνωση Ν. Ἀφρικῆς καί ἡ πού θά γίνει πρόταση τοῦ Ὑπουργικοῦ
Παμμακεδονική Ὁμοσπονδία Αὐστραλί- Συμβουλίου πρός τήν Βουλή, σέ προκή-
ας στόν πρωθυπουργό Ἀλ. Τσίπρα, τόν ρυξη Δημοψηφίσματος ἀπό τόν Πρό-
ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιά καί τόν εδρο τῆς Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ τό
ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Π. Καμμένο ἄρθρο 44 παρ. 2 γιά κρίσιμο ἐθνικό θέμα.
γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας». Τό ἐρώτημα τοῦ δημοψηφίσματος

29
AP. 118
πρέπει νά εἶναι σαφές καί ξεκάθαρο:
“Νά συμπεριλαμβάνεται τό ὄνομα Εἰλικρινής ὁ Δήμαρχος τῶν Σκοπίων:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στήν ὀνομασία τῆς χώρας «Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δέν εἶναι
τῶν Σκοπίων; ΝΑΙ - ΟΧΙ” καί κανένα ἄλ- κομμάτι τῆς Ἱστορίας μας».
λο, ὥστε νά ἔχετε καθαρή τήν κρίση τοῦ «Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δέν ἦταν ποτέ
ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπί τοῦ θέματος, ἀφοῦ κομμάτι τῆς κανονικῆς ἱστορίας μας.
δείχνετε νά μήν τήν ἀντιλαμβάνεστε ἤδη. Ἐντάχθηκε στήν ἱστορία μας τά τελευ-
» ῎Αν παρά ταῦτα δέν προβεῖτε στά ταῖα δέκα χρόνια», τονίζει ὁ δήμαρχος
νόμιμα, δηλαδή στήν προκήρυξη δημο- τῶν Σκοπίων καί στενός συνεργάτης καί
ψηφίσματος μέ τό ὡς ἄνω ξεκάθαρο φίλος τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ΠΓΔΜ,
ἐρώτημα καί κανένα ἄλλο, ὥστε δεσμευ- Πέτρε Σιλέγκοφ. Σέ συνέντευξή του
τικά γιά ἐσᾶς καί τήν κυβέρνησή σας νά στήν ἐφημερίδα Documento ὁ Σιλέγκοφ,
προκύψει ἡ ἀπάντηση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐξηγώντας τήν ἄποψή του, λέει πώς
λαοῦ, ἀλλά ἐξακολουθήσετε τήν ἀντι- ὅταν μιλᾶ κάποιος γιά τέτοιου εἴδους
συνταγματική καί ἀδιανόητη μετατρο- ἐθνότητες, κράτη καί λαούς, ἀναφέρεται
πή τῆς προσωπικῆς σας θέσης σέ θέση στά τελευταῖα τριακόσια χρόνια, ἐνῶ ὁ
τῆς ΕΛΛΑΔΑΣ, μέ τό ὡς ἄνω ἐκπεφρα- Μέγας Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε δύο χιλιάδες
σμένο πολλάκις περιεχόμενο, “σύνθετη τριακόσια χρόνια πρίν, καί ὑπογραμμίζει
ὀνομασία μέ γεωγραφικό προσδιορισμό πώς ὁ ἴδιος προτιμᾶ νά τόν βλέπει πε-
πρίν ἀπό τή λέξη ῾Μακεδονία᾽ πού θά ρισσότερο ὡς τόν ἡγέτη πού ἐκπολίτισε
ἰσχύει ἔναντι ὅλων (erga omnes), γιά ὅλο τόν κόσμο.
κάθε χρήση, ἐσωτερική καί διεθνῆ”, ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ, ὅτι διαπράττετε τό vvv
ἀδίκημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας, καί
τῆς ἄμεσης συνέργειας σέ ἐπιβουλή τῆς Μπουτάρης: Νά ἀλλάξει
ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς χώρας, πού τό ὄνομα τοῦ ἀεροδρομίου
προβλέπονται στά ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης
Κώδικα 134 καί 138 καί πού τιμωροῦ- καί τοῦ Κ.Τ.Ε.Λ. «Μακεδονία»!
νται τό μέν πρῶτο μέ ἰσόβια κάθειρξη, Ὁ (κακῇ τῇ τύχῃ) δήμαρχος Θεσσα-
τό δέ δεύτερο μέ θάνατο. λονίκης Γιάννης Μπουτάρης ἔχει «ξεφύ-
Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής νά γει» πλέον τελείως, μετά καί τήν τελευ-
ἐπιδώσει νόμιμα τήν παρούσα σ᾽ ἐκεῖνον ταία προκλητική πρόταση, πού ἔκανε
πρός τόν ὁποῖον ἀπευθύνεται, γιά νά στίς 15.2.2018, νά ἀλλάξει ὄνομα τό ἀε-
λάβει γνώση καί νά ἐπέλθουν οἱ νόμιμες ροδρόμιο καί τό Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης
συνέπειες. καί νά μή λέγονται πλέον «Μακεδονία»
Ἀθήνα, 12/2/2018 (!), «γιατί ἔτσι μπερδεύονται οἱ ξένοι πού
Μετά τιμῆς ἔρχονται ἐδῶ» (!)
Οἱ ἐξωδίκως καλοῦντες Στό διαδίκτυο διαβάσαμε τό ἑξῆς πε-
• Γεώργιος Τάτσιος, γιά λογαριασμό τυχημένο: «Νά ἀλλάξει ἡ Θεσσαλονίκη
τῆς πρώτης ἐξωδίκως καλούσας Δήμαρχο, γιατί ἀκούγοντας τόν Μπου-
• Αἰκατερίνη Γκατζούλη, κατ᾽ ἐντολήν τάρη, θά νομίζουν οἱ τουρίστες ὅτι προ-
καί γιά λογαριασμό τῶν 2ης ἕως 4ης σγειώθηκαν στά Σκόπια»!
ἐξωδίκως καλουσῶν. vvv

30
IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2018
τους συμφέροντα, τίς μαρξιστικές τους
Οἱ Ἕλληνες χάνουν τά σπίτια τους διεθνιστικές καί ἐθνομηδενιστικές ἰδε-
καί οἱ λαθρομετανάστες στεγάζονται οληψίες καί, κυρίως, τούς νεοταξικούς
δωρεάν! σχεδιασμούς. Ὅσο γιά τόν ὅρο «ἰθαγέ-
Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο, ὁ νεια», εἶναι καί αὐτός ἐκ τοῦ πονηροῦ,
κ. Φιλίπ Λεκλέρ, ὑπεύθυνος τῆς «Ὕπα- ἀφοῦ ἡ ἰθαγένεια εἶναι βιολογικό χαρα-
της Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε. γιά τούς κτηριστικό καί δέν ἀποκτᾶται μέ νομι-
πρόσφυγες στήν Ἑλλάδα» ἀνακοίνωσε κή πράξη. Αὐτό πού ἀποκτᾶται εἶναι ἡ
ὅτι θά συνεχισθεῖ καί γιά τό ἔτος 2019 ἡ ὑπηκοότητα καί ὄχι ἡ ἰθαγένεια.
χρηματοδότηση τοῦ προγράμματος στέ-
vvv
γασης «προσφύγων» στήν Ἑλλάδα.
Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς «Ὕπατης Καί ἄλλο «κατόρθωμα»
Ἁρμοστείας» σήμερα στήν Ἑλλάδα στεγά- τῶν χριστιανομάχων κυβερνώντων
ζονται δωρεάν περίπου 23.000 «πρόσφυ-
Καθώς καταγγέλλει ὁ «Σύλλογος
γες» σέ 20.000 περίπου διαμερίσματα.
Ὑπαλλήλων τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας
Στό χρυσοφόρο πρόγραμμα μετέχουν
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας», σέ ἐπιστολή
ἑπτά Μ.Κ.Ο. καί ἀρκετοί μεγάλοι δῆμοι,
του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυ-
μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ δῆμοι Ἀθηναί-
μο, στόν νέο Ὀργανισμό τοῦ Ὑπουργεί-
ων καί Θεσσαλονικέων.
ου Παιδείας, διατηρεῖται μέν τό σκέλος
«τῆς ἀνάπτυξης τῆς ἐθνικῆς συνείδη-
vvv
σης» τῶν Ἑλλήνων, ἀπαλείφθηκε ὅμως
Ἰθαγένεια – ἐξπρές πλήρως τό ἐξίσου συνταγματικά κα-
σέ 800.000 ἀλλοδαπούς! τοχυρωμένο σκέλος «τῆς ἀνάπτυξης
τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης».
Μέ αὐτόν τόν τίτλο διαβάζουμε στήν
ἐφημερίδα Ἑστία τῆς 7.3.2018 καί τά ἑξῆς: vvv
«Σαρωτικές πρόκειται νά εἶναι οἱ ἀλλα-
γές στήν ἀπόκτηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθα- Νά σταματήσει πάραυτα ἡ βλάσφη-
γένειας, πού δρομολογεῖ τό Ὑπουργεῖο μη καί ἐπαίσχυντη θεατρική παρά-
Ἐσωτερικῶν μέ προφανεῖς ἐκλογικούς σταση «Jesus Christ Superstar»
στόχους. Στό νομοσχέδιο πού θά καταθέ- Σέ Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
σει ἐντός τῶν ἡμερῶν ὁ ἁρμόδιος ὑπουρ- πόλεως Κυθήρων ὑπό τόν τίτλο «Κατε-
γός Πάνος Σκουρλέτης, θά παρέχεται ἡ πείγουσα ἐνημέρωση» διαβάζουμε καί τά
δυνατότης στούς περίπου 800.000 ἀλ- ἑξῆς: «Ἔχουν κατατεθεῖ μηνύσεις κατά
λοδαπούς, πού διαμένουν νομίμως στήν ὅλων τῶν συντελεστῶν τῆς παράστασης
Ἑλλάδα, νά ἀποκτοῦν τήν ἑλληνική ἰθα- Jesus Christ Superstar γιά παραβίαση
γένεια σέ τρία χρόνια ἀπό ἕξι πού ἰσχύει τῶν ἄρθρων 198 καί 199 τοῦ Ποινικοῦ
σήμερα. Μάλιστα τό πολυπόθητο χαρτί Κώδικα (Κακόβουλη βλασφημία καί κα-
θά λαμβάνεται, ἀφοῦ οἱ ἐνδιαφερόμε- θύβριση θρησκεύματος).
νοι ἀλλοδαποί μετάσχουν σέ ἕνα τέστ » Στίς 9 Φεβρουαρίου 2018, τό βράδυ,
γνώσεων, πού χαρακτηρίζεται “εὔκολο”». ἔγινε στήν Ἀθήνα, στό θέατρο Ἀκροπόλ,
Σχόλιο «Π»: «Σκοτώνουν» τήν Ἑλλά- ἡ πρεμιέρα τῆς βλάσφημης θεατρικῆς
δα γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά κομματικά παράστασης “Jesus Christ Superstar”,

31
AP. 118
μιᾶς παράστασης ἡ ὁποία εἶναι κατα- μο χαρακτήρα τοῦ περιεχομένου της καί
φανῶς βλάσφημη, παρουσιάζοντας τόν ζήτησε τήν ἀνάληψη ἀπό τήν Εἰσαγγε-
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό ὡς μέλος τῆς λία τοῦ Ἀρείου Πάγου κάθε ἀπαραίτη-
κοινότητας τῶν “ΧΙΠΙΣ”, μιᾶς κοινότητας της ἐνέργειας πρός ἄμεση διακοπή τῆς
προσώπων, ἡ ὁποία εἶναι ταυτισμένη μέ παράστασης αὐτῆς. Τό βράδυ τῆς ἰδίας
σεξουαλικά ὄργια καί χρήση ναρκωτικῶν ἡμέρας, 9 Φεβρουαρίου 2018, καί καθό-
οὐσιῶν, ὅπως ἀναλύεται καί στό συνημ- σον ἡ παράσταση αὐτή ξεκίνησε, ὁ Μη-
μένο ἄρθρο (Σχετικό 5). Συγχρόνως ἡ τροπολίτης Κυθήρων προχώρησε στήν
παράσταση παρουσιάζει τόν Κύριο ἡμῶν κατάθεση μήνυσης μετά συνοδευτικῶν
Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἔχοντα ἐρωτική σχέση ἐγγράφων σέ ἁρμοδία Ἀστυνομική Ἀρχή.
μέ τήν Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή (Σχετικό Τήν ἰδία ἡμέρα ὑποβλήθηκαν καί τρεῖς
2). Τό πρωΐ τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2018, ὁ ἀκόμη μηνύσεις, δύο ἐκ μέρους δικηγό-
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθή- ρων Ἀθηνῶν καί μία ἐκ μέρους κληρικοῦ.
ρων Σεραφείμ, τηλεφώνησε στό γρα- Μέχρι σήμερα δέν ἔχει ὑπάρξει καμμία
φεῖο τῆς κ. Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου ἀντίδραση ἐκ μέρους τῆς δικαιοσύνης, ἡ
Πάγου, κατήγγειλε τήν ἔναρξη τῆς πα- ὁποία δεικνύει μία ἀναιτιολόγητη ἀδρά-
ράστασης αὐτῆς, ἐξήγησε τόν βλάσφη- νεια».

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007
Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Ἐκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €
Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €
Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €
Ἐπιστολές – Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562
e-mail: parakatathiki@gmail.com
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους
καί ἀκολουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους.
© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

32