You are on page 1of 14

STUDIUL

81 17-23 februarie

Impactul returnării zecimii
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele
sfinte sunt hrăniţi din __________________________ şi că
cei ce slujesc ____________ au parte de la __________? Tot
aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia
______________________________ .” (1 Corinteni 9:13,14)
Returnarea zecimii este un mod important de exprimare a cre-
dinţei și un criteriu de verificare a autenticităţii mărturisirii noastre.
„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă! Pe voi înşivă cer-
caţi-vă! Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai
dacă sunteţi lepădaţi” (2 Corinteni 13:5).
Prima referire biblică la zecime o găsim în Geneza 14:18-20, epi-
sodul în care Avraam îi dă zecime lui Melhisedec. Ulterior, leviţii
primeau zecimea pentru serviciile pe care le îndeplineau la templu
(2 Cronici 31:4-10). În prezent, zecimea este destinată susţinerii
Evangheliei.
Impactul, utilizarea, importanţa şi metoda de distribuire a zeci-
mii urmăresc creşterea noastră spirituală prin susţinerea lucrării lui
Dumnezeu şi prin asigurarea unei baze financiare pentru predicarea
Evangheliei. Acesta este planul lui Dumnezeu şi acesta este primul
pas pe care îl face un administrator credincios.
Săptămâna aceasta vom continua să studiem despre zecime: dis-
tribuirea ei, ce înseamnă ea pentru alţii şi ce impact are ea asupra
vieţii noastre spirituale.

109

Instructori_1_2018.indd 109 10/10/2017 13:31:12

18 februarie Împreună finanţăm misiunea Isus ne cheamă să propovăduim Evanghelia şi să facem ucenici. Zecimea face par- te din sistemul de finanţare a bisericii lui Dumnezeu. Ea este cea mai bună sursă de finanţare şi cea mai echitabilă metodă de împlinire a misiunii Sale. Fiecărui credincios – ca ucenic. adminis- trator şi lucrător – i se cere să aducă zecimea pentru această lucrare sfântă. Duminică. învăţându-i să păzească tot ce ne-a poruncit (Matei 28:19. Una dintre responsabilităţile noastre ca administratori ai Săi o constituie finanţarea acestei misiuni din resursele pe care ni le oferă El. Totuși Dumnezeu a avut întotdeauna oameni dispuşi să fi- nanţeze misiunea Sa. Care este planul financiar aprobat de Dumnezeu pentru îndepli- nirea acestei misiuni? Ce înseamnă expresiile „toate zeciuielile” și „ca să fie hrană în Casa Mea”? Maleahi 3:10___________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Oamenii dădeau zecime încă din timpul lui Avraam şi Iacov (Ge- neza 14:20.20). în general. El vrea să ne implicăm în cea mai nobilă cauză de pe pământ: salvarea oamenilor. când poporul a 110 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. la fel cum ne rugăm pentru unitate în cre- dinţă. 1. Participarea va adânci angajamentul personal de a-L prezenta altora pe Hristos. Trebuie să înţelegem că ea se desfăşoară la scară mondială şi să colaborăm la susţinerea ei financiară. Astăzi. Este necesar să ne rugăm pentru unitate în credincioşia faţă de finanţarea misiunii. 28:22) şi poate chiar mai de dinainte.indd 110 10/10/2017 13:31:12 . Nu pu- tem să fim dezorganizaţi. Lucrarea este mult mai amplă decât cea din timpul lui Neemia. delăsători sau indiferenţi. creştinii dau relativ puţin pentru finanţarea misiunii.

Bi- necuvântarea promisă este atât materială. Sublinierea exclusivă a acumulării valorilor materiale. 2. spus: „Ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru” (Neemia 10:39). Membrii şi pastorii trebuie să se unească spiritual şi să se implice toţi financiar pentru a atinge acest obiectiv. Ce ne spune Petru despre relaţia dintre primirea binecuvântării şi împărţirea ei cu alţii? 1 Petru 3:8. cu aceea vi se va măsura” (Luca 6:38).7). cât şi spirituală. creează o perspectivă extrem de îngustă asupra binecuvântărilor Sale. pacea sufletească şi cel mai înalt bine posibil pentru noi. fericirea. Și suntem datori să împărţim bi- necuvântările primite cu cei mai puţin privilegiaţi. în detrimentul celorlalte aspecte. de exemplu. Noi primim bine- cuvântări ca să le oferim altora. În acest mod. Însă binecuvântarea Sa nu este unidimensională.9___________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Din returnarea zecimii decurge o dublă binecuvântare: a noastră şi a altora prin noi. Şi are o anvergură mai mare decât secolul al XIX-lea.indd 111 10/10/2017 13:31:12 . şi vi se va da… Căci cu ce măsură veţi măsura. Gândeşte-te cât de extinsă este misiunea adventistă în lume (vezi Apocalipsa 14:6. Dumnezeu Îşi întinde binecuvântările asupra multor oameni. În plan spiritual. Impactul returnării zecimii 111 Instructori_1_2018. Noi le dăm celor din jur din ceea ce am primit. „Daţi. Ce poţi face pentru a conştientiza că eşti dator să contribui la finanţarea acestei lucrări? Luni. ea cuprinde mântuirea. 19 februarie Binecuvântările lui Dumnezeu Dumnezeu a promis belşug de binecuvântare celor care aduc zecimea cu credincioşie (Maleahi 3:10).

sistemul digestiv. Dumnezeu nu li l-ar fi dat.indd 112 10/10/2017 13:31:12 . El a conceput sis- temul solar. 3. Echivalentul contemporan. sistemul nervos etc. Acest sistem de zecime a fost o binecuvântare pentru iudei. el va fi o binecu- vântare pentru cei care îl respectă la sfârşitul timpului. ed. Tatăl nostru ceresc nu a conceput planul dăruirii sistematice pentru a Se îmbo- găţi El. Sistemul zecimii a fost rânduit de Dumnezeu pentru leviţi (Numeri 18:26) ca să îngrijească de sanctuar şi ca să-şi întreţină existenţa. (Deuteronomul 25:4) şi. pe Domnul Isus (Luca 10:7). respectiv. 2011. Cum se aplică la zecime principiul prezentat în Faptele 20:35? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Cea mai mare binecuvântare a aducerii zecimii este lecţia încre- derii în Dumnezeu (Ieremia 17:7).” – Ellen G. sunt cei care îşi de- 112 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. La fel. „Sistemul special al zecimii a fost întemeiat pe un principiu care este la fel de durabil ca Legea lui Dumnezeu. În acelaşi fel. ci ca să fie o mare binecuvântare pentru om. El a văzut că acest sistem al dărniciei era exact lucrul de care avea nevoie omul. vol. White. 354 Ce binecuvântare ai primit de la Domnul prin lucrarea altei per- soane pentru tine? Ce poţi face ca să fii și tu o binecuvântare pen- tru alţii? Marţi. în cadrul bisericii. p. ecosistemul. 3. al doilea proverb arată că lucrătorii devotaţi care propovăduiesc Evanghelia ar trebui retribuiţi. citându-l aici pe Moise. Se pare că regula cu privire la animalele de povară circula sub formă de proverb şi transmitea ideea că este co- rect ca boul să pască în timp ce trage la jug. 20 februarie Scopul zecimii Pavel îi scrie lui Timotei: „«Să nu legi gura boului când treieră bucate» şi «Vrednic este lucrătorul de plata lui»” (1 Timotei 5:18). Dumnezeu creează şi operează prin sisteme. Mărturii pentru biserică. altfel.

Ea trebuie consacrată în mod special susţinerii celor care duc lumii solia lui Dumnezeu şi nu ar trebui întrebuinţată în alte scopuri.indd 113 10/10/2017 13:31:12 . Ce le spune Pavel corintenilor şi care este implicaţia morală a afir- maţiei sale? 1 Corinteni 9:14________________________________________________ ______________________________________________________________ 2 Corinteni 11:7-10_____________________________________________ ______________________________________________________________ Când declară „am despuiat alte biserici. 21 februarie Casa vistieriei În termeni poetici. Sistemul zecimii este mijlocul ales de Dumnezeu pentru susţinerea pastorilor şi a fost utilizat pe tot parcursul istoriei. Însă cea mai preţioasă „cămară” a Sa este cea pentru zecime. Pavel se referă la faptul că fusese susţinut de o biserică macedoneană săracă pentru a sluji unei biserici corintene bogate. primind de la ele o plată.” – Ellen G. Ideea este că propovăduitorii Evan- gheliei merită remuneraţi. 80 Citeşte Leviticul 27:30. Cum se aplică acest principiu la noi as- tăzi? Miercuri. Ea nu trebuie să fie considerată un fond neînsemnat. Biblia spune că Dumnezeu are câte o „că- mară” pentru vânt (Ieremia 10:13). 2007. 4. p. Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii. Susţinerea lucrătorilor în acest mod este funda- mentală pentru lucrarea lui Dumnezeu. Impactul returnării zecimii 113 Instructori_1_2018. ca să vă pot sluji vouă” (2 Corinteni 11:8). Zecimea are un scop anume şi trebuie utilizată numai în acest scop. ed. pentru adâncuri (Psalmii 33:7). „Zecimea este pusă deoparte pentru o întrebuinţare specială. pentru zăpadă şi grindină (Iov 38:22) şi are control absolut asupra lor. dică viaţa predicării Evangheliei. White.

Casa vistieriei era lo- cul unde se desfăşurau serviciile religioase şi de unde erau susţinuţi leviţii. Este prima menţiune cu privire la locul unde trebuie ţinută zecimea – „principiul vistieriei”. Din trezoreria Conferinţei/Misiunii îşi primesc pastorii salariile. ca să fie hrană în casa Mea» (Maleahi 3:10). Apoi. vistieria Sa va fi plină. Ca să se poată răspunde acestor chemări. „Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde. creștinii trebuie să asculte de porunca: «Aduceţi însă la casa visti- eriei toate zeciuielile. zecimea era adusă la Templul din Ierusalim. Ce alte denumiri pentru „casa vistieriei” mai apar în Scriptură? 1 Cronici 26:20_________________________________________________ ______________________________________________________________ 2 Cronici 31:11-13______________________________________________ ______________________________________________________________ Neemia 10:38__________________________________________________ ______________________________________________________________ În ambele perioade testamentare. Dumnezeu le-a cerut israe- liţilor să aducă zecimea la locul ales de El (Deuteronomul 12:5. „Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei pentru slujba cortului întâlnirii” (Numeri 18:21). apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Atunci nu ar mai fi nevoie să se recurgă la expunere de lucruri spre 114 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. Pe timpul lui Solomon. Dacă cei care mărturisesc că sunt creștini Îi vor aduce lui Dumnezeu în mod credincios zecimile și darurile lor. Membrii sunt încurajaţi să trimită zecimea către Confe- rinţă/Misiune prin intermediul bisericii locale de care aparţin. Adventiştii de ziua a şaptea sunt o biserică mondială în care principiul vistieriei este acceptat şi practicat.6).indd 114 10/10/2017 13:31:12 . Israeliţii au înţeles la ce se referea Maleahi când le-a spus: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile” (3:10). 5. Dumnezeu a avut o vistierie centrală pentru administrarea zecimii.

În ce priveşte zecimea. Dacă am merita-o. Ce aflăm din Romani 4:1-5 despre modul cum suntem mântuiţi? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mântuirea este un dar (Efeseni 2:8. 7.indd 115 10/10/2017 13:31:12 . Ea ne este ofe- rită datorită meritelor jertfei desăvârşite aduse de Hristos.” – Ellen G. White. am fost creaţi pentru fapte bune: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele Impactul returnării zecimii 115 Instructori_1_2018. creştinii. Cum să se poată obţine merite. nu este un act mân- tuitor. Dar noi. Faptele apostolilor. 2014. dacă ea este a lui Dumnezeu? Aducerea zecimii. atunci ea ar putea fi obţinută prin merite sau prin fapte. idee ce contrazice Scriptura. vânzare. ed. p. nu se pot obţine merite înaintea lui Dumnezeu prin înapoierea ei. Ce adevăr esenţial pentru credinţa noastră este prezentat în Romani 3:19-24? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mesajul principal de aici este că niciunul dintre noi nu merită mântuirea (Romani 3:23). De ce este important să o aducem la casa vistieriei lui Dumnezeu? Joi.9) nemeritat. la loterii sau organizarea de distracţii în vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea Evangheliei. 248 Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar duce zecimea unde ar dori. 22 februarie Zecimea şi mântuirea prin credinţă 6. merite care sunt puse în contul nostru. la fel ca orice faptă bună.

În Faptele 17. El are anumite cerinţe. vers. Ea trebuie să-I fie înapoiată ca aparţinându-I. dar cere ca o zecime din ele să fie pusă deoparte cu credincioşie. fie îndărătnici şi sfidători. Atitudinea noastră faţă de zecime este indicatorul atitudinii noastre faţă de ceea ce ne cere Dumnezeu: suntem fie smeriţi şi ascultători. Ce ne spune Luca 21:1-4 despre ce înseamnă să trăim prin cre- dinţă? Vineri. După cum Sabatul ne aduce aminte săptămânal că El este Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. 28). Dar noi Îl cunoaştem şi nu ar trebui să uităm niciodată că El ne-a creat şi ne susţine. Pavel le vorbeşte atenienilor despre Dumnezeul adevărat. El cere ca această parte să fie adusă în trezoreria Sa. mişcarea şi fiinţa”. Atenienii nu-L cunoşteau pe Dumnezeul adevărat. ci şi Susţinătorul („În El avem viaţa. 24). vom asculta de El. iar noi trebuie să trăim potrivit acestora: „Dumnezeu […] pune comorile Lui în mâinile oamenilor. bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10). Returnarea zecimii este dovada palpabilă a acestor convingeri. tot la fel zecimea ne reaminteşte că noi nu suntem ai noştri şi că viaţa şi mântuirea sunt daruri ale Sale. pentru lucrarea Sa.indd 116 10/10/2017 13:31:12 . 23 februarie Un gând de încheiere Uităm uşor că Îi datorăm Domnului fiecare respiraţie. Dacă Îl iubim pe Dumnezeu. demonstrăm că suntem conştienţi de statutul nostru de simpli administratori aici şi că Îi da- torăm totul Lui. Când returnăm zecimea. pentru susţinerea celor care duc mesajul mântuirii pe tot pământul. El rezervă această parte pentru ca re- 116 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. arătând că El este nu doar Creatorul („Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea”. fiecare bătaie a inimii şi fiecare clipă a existenţei. este sfântă şi trebuie folosită în scopuri sfinte. vers.

capitolul 60 5.indd 117 10/10/2017 13:31:12 . 309 BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND Biblia: Matei 15–21 1. capacitatea. 6. noi recunoaştem că toate Îi apar- ţin lui Dumnezeu. Mărturii pentru biserică. Unde ni se spune că se strângea o taxă („dare”) pentru templu? ______________________________________________________________ 3. Ce se va întâmpla cu puterea. p. 2017. și totuși nu s-au căit? ______________________________________________________________ Profeți și regi. pe pământul înnoit? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Impactul returnării zecimii 117 Instructori_1_2018. Care sunt cele trei lucruri pe care le-a făcut Isus când I-au adus pâinile și peștișorii? ______________________________________________________________ 2. aspirațiile și ambițiile noas- tre. Cine și de ce a tras concluzia că „nu este de folos să se însoare”? ______________________________________________________________ 4. ed. şi la cei de departe.” – Ellen G. Ce le-a spus Isus preoților celor mai de seamă și bătrânilor că au văzut. White. vol. sursele să curgă continuu în tezaurul Său şi lumina adevărului să poată fi dusă şi la cei de aproape. Ascultând cu credincioşie de această poruncă.

Ce pot face credincioşii pentru a cultiva imboldurile către gene- rozitate prin care să fie feriţi de egoism? III. 118 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. Sentimente: Responsabilitatea de a investi în lucrarea lui Dumnezeu A. Îi încurajăm să aducă zecimea dacă le prezentăm rezultatele eforturilor slujitorilor Evangheliei? C. totodată. în vederea răspândirii Evangheliei. MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI Obiective La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască faptul că aducerea zecimii deschide vistieria lui Dumnezeu şi. distribuie binecuvântările Sale oamenilor. Care este relaţia dintre aducerea zecimii şi mântuirea prin cre- dinţă? II. fără să îi ofensăm? B. Care este scopul sau utilitatea principală a zecimii? B. La nivel practic: Prin influenţa şi eforturile personale. Ce influenţă are credincioşia faţă de chemarea lui Dumnezeu asupra credinţei noastre? Rezumat: Înţelegerea impactului pe care îl are zecimea ne întăreşte decizia de a fi administratori credincioşi ai resurselor pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu.indd 118 10/10/2017 13:31:12 . Practic: Direcţionarea binecuvântărilor lui Dumnezeu către lucrarea Sa A. Cunoştinţe: Lucrarea lui Dumnezeu este susţinută de poporul Său A. să-i încurajeze și pe alţii să aducă zecimea. Care este diferenţa dintre conştientizarea datoriei de a aduce zecimea (pentru a ajuta la înaintarea lucrării lui Dumnezeu) şi atitudinea legalistă (fariseică) faţă de zecime? B. La nivelul sentimentelor: Să devină conştienţi de responsabilitatea de a returna zecimea. Cum trebuie distribuite binecuvântările lui Dumnezeu? C. în vederea înaintării misiunii. Cum îi putem încuraja şi pe alţi credincioşi să aducă zecimea. SCHIŢA STUDIULUI I.

la fel efortu- rile noastre unite. este valabil argumentul lor? A doua analogie vorbeşte despre avantajele cooperării. Ar trebui să se rupă uşor. creşterea are loc lent. în funcţie de mai mulţi factori. Ideea de bază. Acum încercaţi să rupeţi două fire. izvoarele se unesc. spirituale şi temporare. Susţinerea lucrării lui Dumnezeu îi aduce dătătorului binecuvântări personale. ele nu ar fi nimic fără izvoarele care le alimentează. repede.indd 119 10/10/2017 13:31:12 . relatează următoarea experienţă şi discutaţi-o. În cartea Educaţie. Motivare Pasajul central: 1 Corinteni 9:13. conduc la progrese majo- re pentru Împărăţia lui Dumnezeu.) Impactul returnării zecimii 119 Instructori_1_2018. Unii spun că nu aduc zecimea pentru că sunt nemul- ţumiţi de rezultate. Însă factorul vital este umiditatea. ea prezintă două idei relevante pen- tru studiul nostru: 1) pe traseul pe care îl străbat până la vărsarea în mare. Creşteţi numărul firelor de aţă până nu se mai rup. chiar dacă ni se par firave. Cere unui participant să încerce să-l rupă dintr-o lovitu- ră cu latul palmei. PAŞII ÎNVĂŢĂRII 1. fluviile şi oceanele ne atrag atenţia mai mult. Creşterea nu se produce la fel peste tot. (Dacă nu ţi se pare potrivit. Inspirându-se din fenomenul de acumulare a apelor curgătoare. care dau viaţă vegetaţiei din acele zone. Ellen G. Apoi în- treabă: „A fost ultimul fir de aţă mai tare decât celelalte?” „Atunci de ce nu s-au rupt când l-am adăugat?” (Toate firele împreună sunt mai puternice decât fiecare separat. adu la grupă câte- va papiote de mai multe culori.) Ia un fir de aţă şi ţine-l întins cu ambele mâini. formând ape curgătoare mari. şi 2) deşi mările.14. Activitate introductivă. White zugrăveşte un frumos tablou al împărţirii binecuvântărilor cu alţii. Dumnezeu le dă bi- necuvântări şi celor care beneficiază de pe urma lucrării. Pilda Domnului Hristos despre tipurile de teren ne arată că şi locul unde cade sămânţa influenţează rezultatele. Uneori. Ce legătură este între aceste analogii şi aducerea zecimii? Unde se întrebuinţează zecimea pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu există şi dezvoltare şi lucruri frumoase. alteori. Dacă ţi se pare potrivit. După cum izvoarele şi pâraiele se unesc şi se varsă în râuri şi oceane.

şi totuşi să aibă ce mânca? Luca precizează că „mai erau [cu Isus] şi nişte femei care fu- seseră tămăduite de duhuri rele şi de boli: Maria.18). „a dispus”. Comentariu biblic I. lăudabile poate. dar şi Luca 10:7). Zecimea nu este o invenţie omenească pentru susţinerea lu- crării Evangheliei. 2 Corinteni 11:7-10. În vechime. fără să lucreze nimic altceva. Cuvântul grecesc pentru „a rânduit”.indd 120 10/10/2017 13:31:12 . Pavel citează din ambele testamente (Deuteronomul 25:4 şi Matei 10:10. Credincioşii de astăzi au privilegiul de a adopta această practică de susţinere a lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Acest plan de susţinere a celor care propovăduiesc Evanghelia a fost stabilit de Dumnezeu. sublinie- rea autorului). Aprofundarea studiului Te-ai întrebat vreodată cum a reuşit Isus să călătorească atât de mult. să trăiască din Evanghelie” (1 Corinteni 9:14). ispravnicul lui Irod. Susana şi multe altele. pentru că planul acesta poartă în mod clar aprobarea lui Hristos. nevasta lui Cuza. diatasso. Când enunţă acest principiu în epistola către Timotei (1 Timotei 5:17. Cuvântul „rânduit” transmite şi ideea de alegere. şi Maleahi 3:10. „a stabilit”. Porunca lui Hristos (Recitiţi împreună în grupă 1 Corinteni 9:13. Aceste multe anonime îi susţineau pe Isus şi pe ucenici. Cum ne fereşte această „rânduială divină” de ispita de a alege personal modul în care să întrebuinţăm zecimea? 120 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. Ce mesaj le transmite ilustraţia aceasta celor care vor să întrebuin- ţeze zecimea „lor” pentru alte proiecte. zisă Magdalena. să predice regulat. sistemul israelit le oferea susţinere leviţilor şi preoţilor prin intermediul zecimii. Ioana. este redat în alte versiuni prin „a porun- cit”. De discutat.14. Oricine vine cu un plan alternativ are da- toria de a găsi un alt argument scripturistic. dar separat de ceilalţi membri ai bisericii? Ce beneficii apar atunci când credincioşii îşi unesc eforturile şi direcţionează zecimea către vistieria lui Dumnezeu? 2. ci sistemul rânduit de Hristos în vederea înaintării Împărăţiei Sale.) Pavel declară că „Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evan- ghelia. care-L ajutau cu ce aveau” (Luca 8:2.3. din care ieşiseră şapte draci. ultima fiind o afirmaţie a Domnului Hristos.

Izvoarele alimentează pâraiele. profesorii de Biblie. Credincioşii au fost aduşi la existenţă ca să dea.) Ce minuni s-ar petrece dacă creştinii ar fi dispuşi să susţină cu cre- dincioşie creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu în modul rânduit de El! Pot declara credincioşii cu onestitate că sunt pregătiţi pentru revărsa- rea binecuvântărilor cereşti? Dumnezeu revarsă peste familiile noastre binecuvântările Sale ma- teriale şi spirituale. ducând mai departe ideea. Înţelepciunea divină. Ne mai mirăm atunci că oamenii care dau sunt mai fericiţi? Duhul lui Dumnezeu pro- mite să umple golurile spirituale şi temporare. Locul rămas gol după dăruire este umplut de Dumnezeu. dar beneficiarul ei real este aducătorul zecimii. pâ- raiele alimentează râurile. Dumnezeu are pen- tru copiii Săi o dragoste fără egal şi îi cheamă să-şi dovedească credin- ţa prin înapoierea zecimii. amintită mai devreme. Da. potenţialul lor de a creşte spiritual este nelimitat. Şi planul Său este ca noi să devenim canale de bi- necuvântare. Binecuvântări fără număr (Recitiţi împreună în grupă 1 Petru 3:8. Impactul returnării zecimii 121 Instructori_1_2018. convinşi că în acest fel.indd 121 10/10/2017 13:31:12 . ilustrează frumos acest principiu. care corup sufletul. râurile alimentează mările şi. Dar oamenii plini de ei înşişi nu mai au loc pentru umplerea oferită de Dumnezeu.9 şi Faptele 20:35. Atunci de ce are El nevoie de banii noştri? Întrebare greşită! Zecimea pe care o aducem nu ajunge „în buzunarele” lui Dumnezeu. nu rezervoare! Cartea Educaţie. Ce se întâmplă cu planul rânduit de Domnul atunci când credincioşii încearcă să strângă binecuvântările pentru ei? 3. Hristos Însuşi a rânduit zecimea. Banii păstraţi pentru sine sunt bani pătaţi. pastorii şi evangheliştii sunt susţinuţi din zeci- me. II. Să avem încredere în promisiunea Sa şi să aşteptăm ca El să suplinească lipsa! De discutat. Scopul ei principal nu este asigurarea salariilor slujitorilor Evangheliei. norii produc ploaie. Fiecare lucru creat de Dumnezeu contribuie la existenţa altui lucru şi primeşte beneficii din altă parte. ploaia susţine izvoarele. APLICAŢIA Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. mările alimentează oceanele. oceanele alimentează no- rii.

Citeşte o carte despre istoria bisericii adventiste şi despre dezvol- tarea ei. Cartea Romani ne avertizează împotriva ideii că faptele noastre bune L-ar obliga pe Dumnezeu să ne mântuiască. Întrebări 1. 3. acordând o atenţie specială perioadelor de criză financiară şi modului cum a scos-o Dumnezeu din acea criză. Ce putem face în mod concret pentru a păstra vie astăzi aminti- rea credincioşiei lui Dumnezeu şi a nu uita binecuvântările Sale? 4. Ce îi poţi spune unei persoane lezate de un pastor sau de un pro- fesor fără scrupule pentru a o încuraja să continue să aducă zecimea? 5. evanghelişti şi alte persoane aflate în prima linie a lucrării lui Dumnezeu? 4. compune) despre credinţă. profesorii de Biblie. dacă nu ar fi existat oameni credincioşi şi darnici. dându-le celor chemaţi de Dumnezeu libertatea de a-şi dedica timpul şi energiile exclusiv lucrării de formare de ucenici. Citeşte versurile în grupă şi propune-l ca imn al săp- tămânii. pe măsura chemării sale arătate în soliile celor trei îngeri din Apoca- lipsa 14. dacă poţi. În afară de aducerea zecimii. 2. De ce suntem încli- naţi uneori să credem că aducerea zecimii L-ar obliga pe Dumnezeu să ne asigure prosperitatea materială? De ce este greşită ideea aceasta şi cum dovedim că ea este rodul unei interpretări eronate a Evangheliei? 3. creşterea aceasta ar fi fost imposibilă. Omeneşte. Citeşte o biografie a unei persoane cunoscute pentru credinţa ei şi pentru credincioşia în aducerea zecimii. Noi credem că efortul omenesc nu are niciun aport la mântuire şi că suntem total dependenţi de Hristos pentru răscumpărare. prin ce alte metode îi putem susţine pe pastori. credin- cioşie şi zecime. Sugestii 1. ACTIVITATE Cei care aduc cu credincioşie zecimea i-au oferit omenirii nenumă- rate binecuvântări. Alege un imn (sau.indd 122 10/10/2017 13:31:12 . 122 STUDIUL 8 Instructori_1_2018. Atunci de ce suntem tentaţi să credem că satisfacerea nevoilor noastre fizice depinde de efortul uman şi nu de binecuvântările lui Hristos? 2. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea s-a transformat dintr-un grup mic de credincioşi din nord-estul Statelor Unite într-o comunitate mondia- lă.