You are on page 1of 2

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE
IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJAVNI OBRAZAC za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda
izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2017./2018.
ŠIFRA PRIJAVE: 3187

Podaci o studentu i podaci o javnom visokom učilištu

Ime Josipa Prezime Bilić

E-pošta josipaaa.bilic@gmail.com Ime oca ili majke Marko

Datum rođenja 22.5.1997. Mjesto rođenja Kiseljak

Država rođenja BOSNA I HERCEGOVINA Županija rođenja Županija Središnja Bosna

Državljanstvo BiH OIB/JMB 2205997177000
Prebivalište: koristi se za dostavu Prebivalište: ulica i
pošte Da kućni broj Resnik b.b 030/807-206

Prebivalište: poštanski broj 71260 Prebivalište: mjesto Kreševo

Prebivalište: država BOSNA I HERCEGOVINA Prebivalište: županija Županija Središnja Bosna
Boravište: ulica i kućni
Boravište: koristi se za dostavu pošte Ne broj Resnik b.b

Boravište: poštanski broj 71260 Boravište: mjesto Kreševo

Boravište: država BOSNA I HERCEGOVINA Boravište: županija Županija Središnja Bosna

Mobitel 063989935 Telefon 030/807-206

IBAN žiro računa BA39 3383 4028 5629 2942 SWIFT UNCRBA22

Naziv banke UniCredit Bank dd Kiseljak

Naziv sveučilišta Sveučilište u Mostaru

Naziv javnog visokog učilišta Sveučilište u Mostaru

Mjesto studiranja Mostar

Vrsta studija Preddiplomski sveučilišni studij

Godina studija koja se upisuje 2

Aritmetički prosjek ocjena 2,64

Naziv srednje škole Srednja strukovna škola Fojnica
Prethodno dodijeljena stipendija ovog
Ureda Ne

Dokumentacija koju je potrebno priložiti ovoj prijavi:
1. popunjen i vlastoručno potpisan e-prijavni obrazac ispisan iz računalnog sustava (nakon što se konačno preda/spremi) dostupnog na
mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem poveznice: https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr
2. dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - preslika jednog od sljedećih dokumenata ako je iz njih vidljiva pripadnost hrvatskom narodu:
školska svjedodžba, preslika matične knjige učenika, indeks, prijavni list za upis na fakultet, prijavni list za upis semestra, radna knjižica,
vojna knjižica, preslika zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijava činjenice rođenja djeteta, rodni list, vjenčani list, izvadak iz
popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti hrvatskom narodu.
Napomena: domovnica, putovnica i hrvatska osobna iskaznica nisu dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu.
3. rodni list kandidata (preslika)
4. potvrdu javnog visokog učilišta da se kandidat prvi put redovito upisao u tekuću akademsku godinu 2017./2018., s obveznim
navođenjem podatka koju godinu studija je kandidat upisao u akademskoj godini 2017./2018. (izvornik)
5. potvrdu srednjoškolske ustanove/javnog visokog učilišta prema sljedećim kategorijama:
a) studenti prve godine studija dostavljaju svjedodžbu završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja iz koje su vidljive ocjene svih
predmeta završnog razreda završne godine (preslika)
b) studenti druge i viših godina studija dostavljaju prijepis ocjena i aritmetički prosjek ocjena svih položenih ispita prethodno završene
godine studija (izvornik)
6. potvrdu o prebivalištu kandidata u inozemstvu izdanu od strane nadležnog tijela (izvornik ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja

Stranica 1 od 2
Javnog natječaja)
7. potvrdu o boravištu kandidata u Republici Hrvatskoj izdanu od strane nadležnog tijela (izvornik ne stariji od 6 mjeseci od dana
raspisivanja Javnog natječaja) - dostavljaju samo kandidati koji studiraju u Republici Hrvatskoj
8. važeću identifikacijsku ispravu kandidata izdanu izvan Republike Hrvatske (osobna iskaznica ili putna isprava) - preslika stranice sa
slikom i stranice s adresom prebivališta

Prijavi na javni natječaj može se priložiti sljedeća neobavezna dokumentacija radi dobivanja dodatnih bodova:
1. smrtni list za jednog/oba roditelja (preslika)
2. dokument nadležnog tijela za ocjenu stupnja kandidatova invaliditeta ili stupnja invaliditeta kandidatovih roditelja: npr. Nalaz,
ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, odnosno njegova Odjeljenja za prvostupanjski ili
drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja, Rješenje centra za socijalni rad kojim se utvrđuje pravo na invalidninu (preslika
3. dokument kojim kandidat dokazuje da je iz jednoroditeljske obitelji (preslika)
Napomena: Potrebno je razlikovati pojmove jednoroditeljska obitelj od samohranog roditelja budući je kod razvedenih roditelja riječ o
jednoroditeljskim obiteljima, a kod obitelji gdje je jedan roditelj npr. umro ili nepoznat riječ je o samohranim roditeljima.
4. rodni list kandidatove djece (preslika)
5. dokument kojim kandidat dokazuje predškolsku dob brata/sestre, odnosno da su u sustavu redovitog osnovnoškolskog,
srednjoškolskog ili visokog obrazovanja npr. Rodni list brata/sestre, odnosno potvrde navedenih odgojno-obrazovnih ustanova da
brat/sestra pohađaju istu (preslika)
6. izjava o svim članovima zajedničkog kućanstva (izvornik)
7. potvrda nadležnog tijela o mjesečnim primanjima za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva u 2016. godini: npr.
Uvjerenje/potvrda nadležne Porezne uprave za svakog pojedinog člana o primanjima/dohotku (preslika)
Napomena: U izračun primanja po članu zajedničkog kućanstva ulaze ukupna oporeziva primanja/dohodak.

Napomena: Molimo kandidate da obveznu i neobaveznu dokumentaciju prije slanja poštom preporučeno u papirnatom obliku poredaju
prema redoslijedu kako je navedeno pod točkom 4. i 5. Javnog natječaja.

Prijava na Javni natječaj se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i
spremi putem računalnog sustava, potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom dokumentacijom dostaviti
preporučeno poštom na adresu:

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

s naznakom:

„za Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu
2017./2018.“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 29. prosinca 2017. do 29. siječnja 2018. godine.

Prijave podnesene nakon roka za podnošenje prijava, nepotpune prijave ili prijave koje sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s
Javnim natječajem i potrebnom dokumentacijom, prijave koje nisu popunjene u odgovarajućem e-prijavnom obrascu putem računalnog
sustava, prijave koje su podnesene na drugi način suprotno tekstu Javnog natječaja, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog
prijavi pristigla izvan utvrđenog roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na Javni natječaj ne vraća se
podnositelju prijave.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona:
+3851/6444-657, +3851/6444-692 ili na e-mail adresi: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
§  Za točnost gore navedenih podataka i dostavljene dokumentacije jamčim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. U svrhu ocjenjivanja prijava
na Javni natječaj i utvrđivanja rang liste studenata, dajem privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih
Pravilnikom o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17).

Mjesto Datum Potpis studenta/ice

Stranica 2 od 2