You are on page 1of 4

MATEMÀTIQUES APLICADES

A LES CIÈNCIES SOCIALS

2n BATXILLERAT
Llibre utilitzat:
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2, Editorial Castellnou

UNITAT 1. LÍMITS I CONTINUÏTAT DE FUNCIONS

Continguts
1. Límit d’una funció en un punt
1.1 Càlcul de límits
1.2 Propietats dels límits
2. Límits laterals
3. Continuïtat de funcions
4. Asímptotes
4.1 Asímptotes horitzontals
4.2 Asímptotes verticals

Temporització
Durada aproximada per a aquesta unitat: 15 hores

UNITAT 2. DERIVADES

Continguts

1. Variació mitjana d’una funció
2. Variació instantània d’una funció
3. Derivada d’una funció en un punt
4. Funció derivada
5. Funció derivable
6. Funció derivada d’algunes funcions conegudes
7. Derivada d’operacions entre funcions
8. Derivades successives

Temporització
Durada aproximada per a aquesta unitat: 16 hores

Màxims i mínims. MATRIUS I DETERMINANTS Continguts 1. Domini i continuïtat 2. Matrius – Tipus de matrius – Matrius quadrades 2. APLICACIONS DE LES DERIVADES Continguts 1. Operacions amb matrius – Igualtat entre matrius . 6. La derivada i els problemes d’optimització Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 14 hores UNITAT 4. Monotonia de la funció. Monotonia d’una funció – Creixement i decreixement – Punts crítics. Punts d’intersecció amb els eixos. Estudi de la monotonia 3. Signe de la funció – Tall amb l’eix OY – Tall amb l’eix OX – Signe de la funció 4. La representació gràfica Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 18 hores UNITAT 5. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE FUNCIONS Continguts 1. Límits en l’infinit i asímptotes – Asímptotes horitzontals i obliqües – Asímptotes verticals 5.UNITAT 3. Recta tangent a una funció en un punt 2. Simetria 3.

Resolució de sistemes d’equacions – Mètode de Gauss – Mètode de Cramer – Mètode matricial 5. L’equació de la recta 3. EQUACIONS I INEQUACIONS DE PRIMER GRAU Continguts 1. Sistemes d’equacions – Plantejament de sistemes – Tipus de sistemes 3. – Suma de matrius – Producte amb matrius – Característiques del producte amb matrius 3. Posicions relatives dels elements del pla – Posicions relatives d’un punt i una recta – Posicions relatives de dues rectes 4. Resolució de problemes Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 15 hores UNITAT 7. Discussió de sistemes d’equacions 6. Teorema de Rouché-Frobenius 4. Inversa d’una matriu quadrada 5. Rang d’una matriu Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 12 hores UNITAT 6. Punt de partida 2. RESOLUCIÓ DE SISTEMES D’EQUACIONS Continguts 1. Inequacions lineals amb dues incògnites . Determinants – Càlcul de determinants – Propietats dels determinants 4. Punts i vectors en el pla – Operacions amb vectors – Coordenades d’un punt 2.

PROGRAMACIÓ LINEAL Continguts 1. Problemes de programació lineal 2. Representació de la regió factible 3.Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 20 hores UNITAT 8. Càlcul de la solució òptima Temporització Durada aproximada per a aquesta unitat: 15 hores Connexions amb altres matèries  Electrotècnia  Geografia  Economia d’empresa  Economia .