You are on page 1of 22

1

INSTITUSI PONDOK SEBAGAI PENJANA INTELEKTUAL UMMAH DI KELANTAN

Prof. Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim, Dr Nur Azuki Yusuff (UMK), Rohani Desa (KUIN) ,
Norazlina Bt Zakaria (KUIN), Nor hayati Md. Dahlal,

FAKTA UTAMA
1. Pondok; institusi pendidikan tertua di Tanah Melayu yang berkembang mengikut keperluan
masyarakat/pelajar berpusatkan ketokohan ‘Tok Guru’. Ia berfungsi sebagai medium dan incubator
pengajian ilmu Islam bersifat duniawi/ukhrawi dan ‘kilang pemprosesan’ intelektual ummah.
2. Kertas kerja ini berusaha meyakinkan/menegaskan institusi ini sebagai penjana intelektual ummah di
Kelantan khususnya.
Analisa konsep intelektual Islam - Peranan institusi pondok menjana daya intelektualisme Islam
Kelantan - Bagaimana institusi pondok di Kelantan menerapkan elemen intelektualisme.

PERMASALAHAN

1.Dikotomi Masyarakat Islam Tradisionalis dan Modernis. (Azyumardi Azra,1999,60-62)
Tradisionalis: serba keburukan, tidak mahu berubah, keras kepala, berpendirian nastolgia, anti pemodenan, out of
date. Sesuai untuk pelajar tercicir daripada arus pendidikan perdana dan terbaru sekali, ianya menjadi pusat
yang melahirkan golongan teroris (Rahimin Affandi Abd. Rahim,2002) puncanya media massa barat
Modernis: positif yang kononnya bakal memajukan masyarakat Islam berasaskan kerangka penilaian barat yang
dicanangkan sebagai bermutu tinggi dan penuh dengan elemen kemanusiaan sejagat. Namun, institusi ini
terdapat pelbagai kelemahan besar. Rendahnya mutu elemen kognitif, afektif dan psikomotor graduan IPT
moden ini.(Wan Mohd Nor Wan Daud,1998,230) Hilangnya semangat patriotisme dan kesungguhan
belajar,(Nordin Kardi,2002,29-34) tiadanya sifat amanah dan terjerumus di dalam kancah maksiat.(Zaini
Ujang,1993,28-29)

Pendirian: Bagi penulis, konsep intelektualism sebenarnya telah difahami dan dimainkan sepenuhnya oleh para
mubaligh Islam awal yang kemudiannya diteruskan oleh ulama Melayu tempatan. Oleh sebab itu, sebagai kerangka
asas perbincangan, kertas kerja ini tidak akan menggunakan neraca penilaian yang berasaskan kepada kerangka
dikotomi tradisionalis-modenis. Sebaliknya, sebagai jalan tengah, kerangka perbincangan akan menggunakan suatu
bentuk neraca penilaian yang lebih adil dan berteraskan pendekatan Realism (Dr. H.M. Atho Mudzhar,1998,47-58)

2. Intelektual menurut pandangan barat. Golongan manusia yang;
1) moden yang mampu mempergunakan kapasiti akal untuk meneliti perkembangan idea yang berbentuk bukan
kebendaan di dalam masyarakatnya secara kritikal.(Azyumardi Azra,1998,32-34)
2) prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan
masyarakat.
3) lulusan daripada institusi pendidikan tinggi yang mengkhususkan program latihan dalam bidang S&T. (Ahmad
Shukri Mohd. Naim,2003,226-227)
4) berpegang kepada kerangka ideologi sekularisme sebagai piawaian dan sistem nilai di dalam menjalankan
aktiviti. (Ahmad Shukri Mohd. Naim,2003,240-245) Mengikut pandangan faham sekularisme, neraca utama
bagi sesuatu etika dan perbuatan yang baik itu bergantung kepada;(Rahimin Affandi Abd. Rahim,2003)
a) Prinsip vitalisme – apa sahaja yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebendaan.
b) Prinsip kreativiti – apa sahaja yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru.
c) Prinsip hedonisme – apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia.
d) Prinsip majoriti masyarakat – apa-apa sahaja yang disukai oleh tren dan kecenderungan masyarakat.
Sekularisme dan anti agama beranggapan agama sebagai punca kelemahan dan penderitaan manusia,(Rahminah
Muharam,2000,202-212).
Golongan intelektual perlu ditonjolkan sebagai ikon utama yang patut ditiru oleh semua lapisan masyarakat.
Namun, dukacitanya mengikut pengamatan semasa, kita dapati media massa sering menonjolkan empat golongan
sebagai idola dan simbol orang yang Berjaya di dalam hidup. Keempat golongan ini terdiri dari artis, ahli politik,
ahli sukan dan tokoh korporat.(Wan Mohd Nor Wan Daud,2001,125-129). Jika dikaji secara mendalam, semua

2

keempat ikon ini sebenarnya lebih banyak membawa elemen kerosakan di dalam masyarakat;(Muhammad Kamal
Hasan,1996,233)
Kini, wujud kecenderungan yang begitu meluas di kalangan sarjana untuk menjelaskan tentang konsep dan
peranan intelektual yang terikut-ikut dengan pendekatan sosiologi kapitalis dan Marxism yang cuba membezakan
antara kelas ulama dengan golongan bukan berpendidikan agama. Pada akhirnya golongan bukan ulama akan
ditonjolkan sebagai golongan terpelajar, prihatin dengan keadaan masyarakat, sanggup berkorban untuk memajukan
masyarakat dan segala bentuk nisbah kebaikan.(Syukri Ahmad,2000,19-28) Sebaliknya, golongan ulama
dikategorikan sebagai golongan yang jumud, degil, pengganas, mementingkan diri sendiri dan banyak lagi nisbah
negatif yang amat dashyat.(Syukri Ahmad,2000,19-28)

KERANGKA TEORI

1.Ciri-ciri Intelektual Muslim dan Melayu

Kelas intelektual Melayu moden menurut pandanganMuhammad Zainiy Uthman (2001,146-148) perlu beroperasi di
dalam masyarakat agar lebih bersesuaian dengan nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan konsep intelektual barat
yang berteraskan faham sekularisme seperti mana diperincikan oleh Azra Ayumardi tentang sifat-sifat yang perlu
dimiliki oleh seseorang intelektual Muslim(Azyumardi Azra,1998,43-47). Sarjana Melayu moden perlu bercirikan;
1) prihatin dengan realiti semasa membabitkan kemunduran anggota masyarakat yang dianggap sebagai
tanggungjawab bersama bagi semua lapisan masyarakat.(Russli Kamarudin,2002,140-144)
2) Penganalisaan akal yang kritis dan membina di dalam usaha meneliti sesuatu masalah.
3) Pergantungan kepada hidayah, inayah dan pertunjuk agama di dalam kehidupan.
4) Menyertai sesuatu jamaah Islam terpilih bagi tujuan tarbiyyah diri dan anggota jamaah yang disertakan pula
dengan kesanggupan berkorban demi meningkatkan kalimah Allah dan tidak mudah terpedaya dengan dugaan
kebendaan.
5) keteguhan pendirian (istiqamah) dalam perjuangan dan tidak mudah lalai dan leka dengan perkembangan positif
yang telah dicapai daripada gerakan kebangkitan Islam era 1970-1990an. Apa yang jelasnya, mengikut
Muhammad Abu Bakar kerana terlalu leka dengan perkembangan positif ini menyebabkan sesetengah kalangan
ummah Melayu-Islam terlepas pandang terhadap perkembangan faham sekularisme yang turut sama merebak
secara meluas di dalam masyarakat.(Muhammad Abu Bakar,2000,207-219)
6) Melakukan penganalisaan kritikal terhadap konsep intelektual semasa(Syed Hussein al-Atas,1992,10-44) yang
cuba menisbahkan lulusan agama dengan pelbagai nisbah negatif yang tidak sesuai dikaitkan dengan sifat
seseorang intelektual yang amat diperlukan untuk zaman moden. Sebaliknya, berbanding dengan lulusan
agama, lulusan bukan agama walaupun tidak dibekali dengan paradigma dan semangat pemikiran Islam yang
jelas, telah ditonjolkan sebagai penyelamat umat Melayu Islam moden.(Syukri Ahmad,2000,19-28)
7) Menjalinkan hubungan dan prihatin dengan nasib umat Islam lain di seluruh dunia,(Rahimin Affandi Abd.
Rahim,2002) termasuk juga perlu prihatin dengan perkembangan dialog peradaban yang menyaksikan
kelemahan tamadun barat sebagai akibat daripada fahaman sekularisme yang menjemput pelbagai masalah yang
kronik kepada masyarakat(Wan Mohd. Nor Wan Daud,2001,25-40.) dan alam sekitar.(Muhammad Kamal
Hasan,2001,113-116)
8) Mengamalkan budaya ilmu yang positif membabitkan kesemua jenis ilmu pengetahuan yang berguna kepada
diri dan masyarakat.( Muhammad Kamal Hasan,1996,56-57&93-97)
9) Berusaha memperlengkapkan diri dengan segala bentuk ilmu dunia dan akhirat ataupun menjalankan
sepenuhnya budaya ilmu di dalam kehidupan.(Wan Mohd Nor Wan Daud,1990,51-67)
10) Meletakkan neraca pertimbangan kebenaran hanya untuk mempertinggikan prinsip idealism Islam dan
bukannya untuk kepentingan puak dan kecendurongan parti politik tertentu.(Zulkifli Abd. Ghani,2002,257-258)
11) Terbuka dengan pendapat dan ilmu asing secara bertapis.
12) Membabitkan diri dengan merangka program untuk menghadapi permasalahan yang bakal timbul di dalam
masyarakat.( Azyumardi Azra,1998,43-47)
13) Mementingkan pendekatan yang mencari punca dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah secara
mikro.(Badlihisham Mohd. Nasir,1998,190-300)
14) Menghargai struktur, mekanisme dan sistem penyelesaian masalah yang sebelumnya telah dijalankan di dalam
masyarakat (paradigma evolusi).(Shukri Ahmad,2001,120-121)
15) Berusaha melakukan kajian dan mencuba model penyelesaian masalah yang difikirkan perlu.(Ghazali
Basri,1990,51-54)

Rahim. strategi dan operasi segala bidang kerja hendaklah salih.( Adnan Hj. Alam akhirat adalah destinasi dan natijah muktamad dari kehidupan di alam dunia. 3) Keyakinan kepada pembalasan yang baik bagi amalan yang baik dan sebaliknya pembalasan yang buruk untuk amalan yang buruk. Hashim Musa terhadap tipologi sejarah tamadun alam Melayu.(Rahimin Affandi Abd. jika dilihat secara mendalam ternyata mempunyai kelemahan yang tersendiri. Intelektual Melayu Muslim. alam dunia dan alam akhirat.) 3) Pendekatan yang mengutuk ulama tradisional yang terlibat di dalam institusi pentadbiran undang-undang Islam. Taib Osman. mendapati pembinaan tamadun Melayu ini telah diasaskan dengan enam pandangan world-view yang bersumberkan wahyu Allah. Persamaan ini boleh dilihat dari segi peranan dan sumbangan mereka ke arah menyedarkan dan mengembalikan kefahaman masyarakat kepada nilai-nilai yang sejati. manipulasi dan tolak ansur. iaitu pandangan mereka yang begitu taasub dengan kemajuan material yang dicapai oleh kuasa British. Satu Realiti Pernyataan: Berpandukan kesemua elemen intelektualism yang diterangkan di atas.1995. mereka telah menggunakan beberapa pendekatan ala tajdid. benar dan mematuhi segala aspek hukum Islam tanpa kompromi. Nawang. misi.1999) Hasil penelitian yang dibuat oleh Prof.1-14) (pandangan alam semesta) Melayu.48-50. Rahim. sehinggakan menafikan sumbangan bernilai yang pernah dimainkan oleh ulama tradisional Melayu. jika dikaitkan dengan sejarah tamadun Islam yang awal. berhadapan dengan segala bentuk kemungkaran yang berkembang pesat di dalam masyarakat. walaupun cuba dibezakan susunan tipologinya oleh sarjana yang terkemudian.1993.48-49) yang terdiri antara lainnya. 1) Alam ini hasil ciptaan dan tabdiran Allah yang mencakupi alam primordial (arwah).1994. sistem Pondok yang menggunakan sistem pengajian ala Taqlid.30-31.(Ibrahim Abu Bakar. yang sering dikenali dengan konsep jahiliah klasik dan moden. iaitu ulama.) 2) Pendekatan yang mengutuk sistem pengajian tradisional Melayu. niat. Akan tetapi. Penafian: Apa yang menyedihkan.(Rahimin Affandi Abd.18-19) 17) Berusaha menjalin dan menghidupkan jalinan ummah Islam sedunia bagi mempelajari kaedah penyelesaian masalah yang lebih sesuai untuk konteks zaman moden.1999. Golongan Kaum Muda yang memperjuangkan aliran reformism di Tanah Melayu telah seolah-olah menafikan sama sekali sumbangan besar yang telah dimainkan oleh golongan ulama tradisionalis di dalam membangunkan kefahaman Islam di Tanah Melayu.171-172) Mungkin ada setengah pihak yang memperkecilkan sumbangan mubaligh yang awal.1989.1998. reformis dan intelektual merupakan suatu golongan yang sama sahaja.(Abdul Rahman Abdullah.278-280) Dalam kupasan yang diberikan oleh Kaum Muda tentang golongan tradisionalis yang dikenali dengan Kaum Tua. 2) Islam adalah panduan dari Allah sebagai al-Din yang mengandungi segala peraturan bagi segala gelagat hidup di dunia untuk individu dan masyarakat demi untuk kejayaan hakiki mereka.74-76) Penegasan: Sikap keterlaluan kaum Muda ini yang kononnya cuba bertindak selaku penyelamat ummah Melayu.43-45) 2.1995. ternyata ketiga-tiga golongan ini. yang kononnya boleh diusahakan oleh sesiapa. Keenam-enam pandangan ini telah menjadi pegangan utama masyarakat Melayu (konsep jati diri Melayu) sehingga kini (Hashim Musa. objektif. ternyata hal ini mustahil dapat dilakukan oleh ulama terkemudian. Mereka telah memberi nafas sebenar kepada pembinaan world-view(Abdul Halim El-Muhammady. 3 16) Berusaha memantau keberkesanan cara penyelesaian masalah yang dikemukakan(Abd Halim el- Muhammady. Penulis berpendapat.( Azyumardi Azra. hanya golongan mubaligh awal dan anak murid mereka dari kalangan ulama Melayu tempatan yang paling sesuai dinisbahkan sebagai intelektual sejati. 4) Wawasan. Kejayaan hakiki di alam akhirat adalah dapat memasuki syurga dan kejayaan di alam dunia adalah ketaatan kepada Allah.1992. 1) Pendekatan yang secara terang-terangan menghina ulama tradisional ini dengan menisbahkan kepada mereka dengan pelbagai nama yang hina. . dan dalam konteks sejarah Tanah Melayu sendiri pengaruh ini turut dikesan dengan begitu meluas sekali.1998. terdapat kalangan sarjana Islam sendiri yang telah terkena tempias pandangan negatif yang disogokkan oleh dunia barat. termasuklah institusi fatwa yang kononnya telah bersekongkol dengan raja-raja Melayu dan pihak British sendiri tanpa mempedulikan nasib ummah Melayu yang serba kekurangan dalam aspek pemodenan.Abd. Jalil Borhan.1996. Hal ini didasarkan kepada fakta bahawa kerana usaha mereka masyarakat Melayu menganut ajaran Islam sehingga pada masa sekarang.30-31. jika dilihat kepada sumbangan mubaligh yang awal yang berjaya menerapkan pandangan world-view Islam.(Mohd.

aset ataupun modal insan ini perlu sentiasa diperkasakan dengan ilmu pengetahuan yang bakal memberikan kesan kepada aspek kognitif (elemen pemikiran).2000. ianya telah dianggap sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan kesucian ajaran Islam itu sendiri. (iii) institusi pendidikan Islam seperti pondok. akali dan rohani berasaskan kepada ilmu pengetahuan dalam bentuk fardhu Ain dan fardhu kifayah.M. soal ilmu.50)Proses ini telah menimbulkan semangat perpaduan (internationalism) di kalangan umat Melayu bahawa kedudukan mereka di dalam kerangka Tauhid.2003. 1990.18-19) Dengan konsep jati diri ini umat Melayu berasa berbangga menganut Islam yang menjadikan mereka sebahagian daripada serangkaian ummah Islam. Terengganu.1999. Ummah dan ukhuwwah bukan terhad kepada lingkungan kawasan dan sejarah alam Melayu semata-mata bahkan turut membabitkan kesemua umat Islam seluruh dunia dari setiap zaman dengan warisan tamadun yang tinggi. Sebagai contohnya. hlm 13). Maknanya. beramal salih dan berakhlak mulia yang manafaatnya dapat dinikmati sama oleh orang lain. institusi pendidikan Islam (pondok) di ketiga kawasan pantai timur Malaysia ini masih lagi mengekalkan tradisi keintelektual Islam sejati. 4 5) Nilai tertinggi dikaitkan dengan segala perkara yang membantu pembentukan insan yang beriman. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Batu Bersurat di Phang Rang.348-349) Apa yang jelasnya. Pattani dan Kelantan telah kekal statusnya sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang agak terkenal.(William Roff. merangkumi (i) kitab atau manuskrip agama.(Isabella Bird. institusi pondok silam telah mampu menerapkan elemen Kemahiran Berkomunikasi. Hal ini turut dikaitkan dengan fakta Islamisasi wilayah Champa di Indo China dan persamaannya dengan reality yang berlaku di Terengganu.1980.18-31) Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa sektor pendidikan merupakan medium terbaik yang boleh membawa perubahan dan kemajuan di dalam masyarakat ataupun tamadun. Champa bertarikh 1309 Masihi.0 PERANAN PONDOK DI DALAM MENJANA DAYA INTELEKTUALISM ISLAM DI KELANTAN 3.2 PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH Institusi pondok tradisi mampu menerapkan beberapa bentuk kemahiran insaniah.20) 3. London : Kegan Paul International.215-222) 3. 6) Kehidupan pertengahan dan seimbang antara jasmani.1967. sifat kemelayuan yang begitu sebati dengan Islam ini telah mengakibatkan sebarang serangan yang dibuat terhadap Islam akan dianggap seperti serangan yang dibuat terhadap asas kebudayaan Melayu. Input yang dilahirkan oleh IPT dalam bentuk graduan boleh menjadi aset terpenting di dalam membawa kemajuan dan pengembangan budaya kepada masyarakat. Pemikiran Kritis dan Menyelesaikan Masalah dan Etika dan Moral Professionalisme kepada lulusannya. (iv) kubur seseorang ulama dan (v) terpenting sekali pengaruh pemikiran Islam yang berkekalan serta dapat dikesan penggunaanya secara meluas di dalam masyarakat.1916.41) Faktor inilah juga yang menyebabkan di dalam sejarah alam Melayu kerap berlaku penentangan umat Melayu terhadap kuasa penjajah barat yang dianggap sebagai kuasa kafir(Abdul Rahman Abdullah.2001.(S.(Rahimin Affandi Abd Rahim. Bukti terawal menerima Islam perlu didasarkan kepada wujudnya beberapa artifak yang khusus.(Shafie Abu Bakar.101-103) Kita dapat . Bahkan. sehingga kekal sampai pada masa sekarang. Islam juga telah mengangkat martabat tamadun Melayu ke persada antarabangsa. seperti mana halnya golongan Arab yang dipandang mulia oleh masyarakat Melayu.1998.1994) dan hal ini telah diakui sendiri oleh mubaligh Kristian yang mengatakan bahawa orang Melayu sebagai golongan yang kuat berpegang kepada agama Islam. ketiga elemen ini perlu dibangunkan potensinya yang kemudiannya perlu digabungkan dengan kemahiran teknikal dan sosial (insaniah) yang sangat diperlukan oleh masyarakat.(Wan Mohd Nor Wan Daud. sejarah Terengganu yang menjadi tempat persinggahan saudagar Islam Asia Barat dalam rutin perjalanan dagang mereka ke negeri China antara abab ke 13 dan 14 Masihi.(Hashim Musa.(S.(Nurcholish Madjid. Dalam sistem pengajian pondok.(Rahimin Affandi Abdul Rahim. Walaupun kedatangan penjajah British di Tanah Melayu telah menyuntik epistemologi sekularisme barat di dalam masyarakat Melayu lain.230) Atas dasar ini. Fakta sampingan lain. Hossein Nasr. afektif (elemen sikap) dan psikomotor (kemahiran).12) Kemudiannya.1 TERAWAL DAN KEKAL BERTAHAN Kawasan pantai timur Tanah Melayu (Kelantan dan Terengganu) sebagai tempat terawal di tanah Melayu yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.1992. Pemilihan Islam sebagai asas jati diri ini ternyata menguntungkan masyarakat Melayu kerana seperti mana berlaku kepada masyarakat Arab. amal (akhlak) dan disiplin amat dititikberatkan mengatasi soal lain. Traditional Islam In The Modern World.1994. Naqqiub al-Attas. khususnya berhadapan dengan asakan fahaman sekularisme British. (ii) masjib tertua.(Charles Tisdall.

2003. menyebarkannya ke dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pemimpin masyarakat(Shafie Abu Bakar.1990. 4. bertindak mengikut perkiraan ilmunya. Kubang Kerian (Tuk Kenali).1998. Untuk tujuan ini.(Rahimin Affandi Abd. pengamalan konsep ini akan melahirkan ulama Islam yang mantap dari segi ilmu. Hasilnya. Terengganu. Pattani. Apa yang diusahakan oleh guru pondok ini telah ditiru oleh pelajar mereka secara langsung sehingga ianya mampu melahirkan beberapa orang usahawan lulusan pondok yang berjaya. buah-buahan dan sayuran). Kota Bharu.89-90) (termasuk beberapa ciri budaya ilmu : sentiasa ingin belajar. Rahim. tanaman kontang. Antaranya kawasan pekan Melor.0 KAEDAH PENERAPAN ELEMEN INTELEKTUALISM DALAM MASYARAKAT KELANTAN (1) Mengasaskan Sistem Pendidikan Islam Yang Lebih Sistematik. pelajar pondok telah mempelajarinya secara langsung daripada pengamalan budaya hidup berdikari yang diamalkan oleh guru pondok. mereka akan dibekalkan dengan segala bentuk keilmuan Islam dan kemahiran hidup yang amat diperlukan. apa yang menariknya. Pasir Mas. Guru pondok terlibat dalam pelbagai aktiviti keusahawanan seperti penternakan (lembu. Guru pondok rata-ratanya boleh dikatakan sebagai usahawan yang berjaya sehingga dapat menarik minat masyarakat Melayu pada masa itu. seperti mana halnya mubaligh awal yang mengembangkan ajaran Islam di Alam Melayu yang terdiri daripada saudagar besar.1994.(Abdul Latif Hamindong. Sikap berdikari ini kemudiannya telah mula berubah apabila pihak British memperkenalkan sistem pendidikan barat di Tanah Melayu yang mewujudkan sindrom makan gaji di kalangan masyarakat Melayu. Antara beberapa tempat yang dimaksudkan.101-103) Dalam konteks latihan keusahawanan.19-28) Pengembangan ekonomi yang dijana oleh institusi pondok boleh dilihat daripada fakta sejarah pengembangan ekonomi masyarakat Melayu silam. kambing dan ikan). Bachok (Tuk Bachok) dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan timbulnya konsep Serambi Mekah di kawasan Alam Melayu yang menjadi tempat persinggahan (pusat yang menyediakan Kursus Persediaan Pelajar) bagi mana-mana pelajar Alam Melayu yang melanjutkan pengajian mereka ke Mekah.101-103) dan terpenting sekali menjadikan pelajar sebagai seorang yang mampu berdikari tanpa bergantong kepada orang lain.1996. Bagi tujuan penyebaran ilmu Islam tidak dapat tidak seseorang pelajar pondok perlu menguasai pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu dan Arab yang memang menjadi bahasa pengantar keilmuan Islam dan lingua franca pada masa tersebut. bertindak mengikut perkiraan ilmu dan menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi) Konsep ini menuntut pelajar sentiasa berusaha keras di dalam menuntut ilmu di pelbagai tempat tempat yang berbeza.3 PENERAPAN ELEMEN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN Antara penekanan utama yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan pondok adalah : mendapat sebanyak mungkin ilmu untuk mencapai keredaan Allah.1993.748) . Mereka menyedari tentang kepentigan konsep Rehlah Ilmiah(Azyumardi Azra.( Muhammad Abu Bakar. 5 menyaksikan bagaimana usaha mulia ini akan mengambil masa yang panjang dan ianya tidak dianggap sebagai masalah oleh pelajar pondok. Keadaan ini menyebabkan seseorang ulama itu dapat bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. akhlak dan pengalaman hidup yang kemudiannya mengikut epistemologi Islam bakal melahirkan hikmah (kebijaksanaan). Kelantan. pengilangan padi dan balak.1-4) Fenomena ini boleh dilihat contohnya dengan fakta kelahiran dan kemasyuran kawasan baru di Kelantan yang dikaitkan dengan ulama tempatan yang ada di tempat tersebut.2000. berpaksikan kepada prinsip Tauhid (hanya Allah yang menentukan hidup dan rezeki mahkluk tanpa perlu bergantung harap kepada mahkluk) dan hadis Rasulullah tentang 90 peratus daripada sumber rezeki bersumberkan kepada perniagaan. Machang (Tuk Kemuning). Kedah dan Acheh. menjadikan matlamat pencarian ilmu bukan untuk tujuan kebendaan (makan gaji) tetapi untuk mencapai keredaan Allah dan nikmat pengetahuan(Shafie Abu Bakar.47-74) 3. orang tengah untuk penjualan tanah dan getah serta agen haji. (Shafie Abu Bakar. Rahim. Atas dasar inilah kita dapat melihat bagaimana institusi pondok berbentuk swasta (bebas) tanpa kongkongan dan kekangan polisi dari pihak pemerintah. getah.1994.(Abdul Rahman Aziz. Sesuatu penempatan pondok yang biasanya berpusat di kawasan pendalaman dengan sebab hubungan yang rapat di antara masyarakat awam sekitar dengan warga pondok kemudiannya telah menambah aktifkan kegiatan sosial dan ekonomi serta melahirkan beberapa penempatan kampung yang baru. kedai runcit.101-103).(Rahimin Affandi Abd. ulama pondok dalam era tradisi telah bertindak selaku agen perubahan dan intelektual ummah yang bersikap sensitif dan proaktif dengan isu semasa yang timbul di dalam masyarakat.1994. bukan setakat untuk menimba ilmu bahkan pengalaman (seperti menyaksikan sosiologi masyarakat yang berbeza). pertanian (padi.213-218) Apa yang diperkenalkan oleh pihak British ini bertentangan sama sekali dengan budaya keusahawan dan hidup berdikari yang diterapkan dalam sistem pondok.(Syukri Ahmad.1994) Lebih tepat lagi.

101-103) e) Menekankan persoalan akhlak dan disiplin Islam melebihi segala-galanya. sesuatu kawasan pondok perlu mempunyai rumah guru. sistem pondok ala Patani-Kelantan dilihat sebagai lebih sistematik dan berkesan yang kekal sehingga sekarang.1995. Surau dan masjib.(Shafie Abu Bakar. mereka akan dibekalkan dengan segala bentuk keilmuan Islam dan kemahiran hidup yang amat diperlukan. masjib dan hostel pelajar yang terletak di sekitar kawasan pondok yang biasanya dibina dalam kawasan pendalaman(Abdul Rashid Ahmad. sesuatu pengajian dibuat berasaskan kepada beberapa kitab tertentu mengikut kecenderungan dan kepakaran seseorang guru(Shafie Abu Bakar.Abdul Rashid Ahmad.1995. 1) Sistem pengajian yang dibuat secara swasta tanpa kongkongan dan kekangan polisi dari pihak pemerintah. Proses ini boleh dilihat daripada tindakan yang merapatkan hubungan antara pondok dengan kegiatan masyarakat dan menjadikan Pondok sebagai kubu utama untuk mempertahankan kesuciaan agama Islam dari serangan kuasa .1994. Di antara bentuk dan sistem pondok ini adalah.112-115.101-103) c) Menjadikan matlamat pencarian ilmu bukan untuk tujuan kebendaan (makan gaji) tetapi untuk mencapai keredaan Allah dan nikmat pengetahuan. dan ternyata ianya telah berjaya berfungsi seperti yang diharapkan.1-31) (2) Menjana Perkembangan Sosio-Politik-Ekonomi Masyarakat Melayu Ke Arah Yang Lebih Berasaskan Budaya Ilmu Yang Agak Positif.1994. ulama pondok dalam era tradisi telah bertindak selaku agen perubahan dan intelektual ummah yang bersikap sensitif dan proaktif dengan isu semasa yang timbul di dalam masyarakat. Winzeler. keduanya.(Che Omar Awang.(Rahimin Affandi Abd.1975. hlm 30-31) Pendapat ini walaupun boleh dikatakan sebagai separuh betul. kelima. pertengahan dan tinggi).101-103) d) Menjadikan pelajar sebagai seorang yang mampu berdikari tanpa bergantong kepada orang lain.104-111). b) bertindak mengikut perkiraan ilmunya.1966.2000.(Shafie Abu Bakar.1994) Lebih tepat lagi.101-104) Apa yang cukup membanggakan adalah sistem pengajian pondok ini dapat dianggap cukup advance untuk zaman dan keadaan masyarakat tradisi dengan keistimewaan khusus merujuk kepada usaha pembudayaan ilmu. yang menekankan pemupukan budaya ilmu bagi menjadikan seseorang pelajar.1994. 6 Apa yang jelasnya.1995.(Abdullah Ishak.1994.(Ibrahim Abu Bakar.23-24) Keadaan ini menyebabkan seseorang ulama itu dapat bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. Ini kerana.1996. hlm 212- 218) ketiga. kedapatan beberapa orang sarjana yang mengkritik dan bersikap sinikal terhadap sistem pengajian pondok yang dikatakan out of date dan tidak mampu berhadapan dengan pemodenan.202-204) 3) Sistem pengajian yang bersifat terbuka yang memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk mengikutinya tanpa mengira latar belakang keturunan dan faktor umur.1994.93-94) Dalam konteks penerapan budaya ilmu.1966. sebelum sistem pondok ini diperkenalkan. keistimewaan yang dimiliki oleh sistem pondok ini adalah.(Robert L.(Abdullah Ishak.(Rahimin Affandi Abd. pembelajaran akan dilakukan di dalam masjib dalam bentuk halaqah yang dipimpin oleh seseorang guru dan pembantunya. bentuk pengajian agama Islam adalah tidak teratur dan lebih bersifat serpihan yang berpusat di rumah ulama. Untuk tujuan ini. pertama. struktur organisasi pondok telah disusun secara teratur dengan seseorang guru selaku pemimpin dan rujukan utama yang dibantu sepenuh oleh beberapa orang pembantu yang terdiri dari pelajar-pelajar yang lebih senior. Dewasa ini.1994. (Shafie Abu Bakar. pedagogi dan kaedah pengajaran biasanya menggunakan pendekatan Taqlid (menadah kitab) membabitkan pengajaran satu hala daripada guru kepada murib dan perbincangan antara keduanya. Rahim. menyebarkannya ke dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pemimpin masyarakat. ilmu adalah milik bersama dan setiap individu berhak diberi peluang untuk mendapatkan ilmu.(Abdullah Ishak.1995.(Rahimin Affandi Abd.1994.26-28) dan keenamnya.(Syukri Ahmad. Rahim. Rahim.(Shafie Abu Bakar. Oleh sebab itu tindakan mengkritik secara sewenang-wenangnya tanpa mengambilkira faktor masa ini adalah amat salah.196- 220)Sebaliknya.92-99) Apa yang boleh dibanggakan adalah melalui pendekatan ini secara tidak langsung ianya telah pun mengamalkan konsep pendemokrasian pendidikan berasaskan penekanan kepada kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang Islam. tetapi ianya dibuat dalam bentuk yang tidak memenuhi adab ikhtilaf di dalam Islam. terdapat jadual waktu pengajian yang khusus disesuaikan dengan pencapaian seseorang pelajar yang dibahagikan kepada tiga peringkat utama (awal.(Abdul Rashid Ahmad.205-207) keempat.19-28) 2) Sistem pengajian yang berorientasikan perkaitan antara teori dan praktikal.(Shafie Abu Bakar. a) mendapat sebanyak mungkin ilmu untuk mencapai keredaan Allah.23-24). 2003. sistem pengajian pondok telah difikir dan dirangka dengan teliti oleh ulama silam untuk era zamannya.

18-19) (ii) Penggunaan kitab Jawi sebagai alat untuk memperkembangkan keilmuan Islam di kalangan masyarakat tempatan dengan cukup berkesan.1-4) Jalinan hubungan kemasyarakatan ini telah menjadikan pondok tersebut sebagai tempat rujukan utama kepada anggota masyarakat.(Abdullah Ishak. Majid.S.(Md.2000.33-34) Dengan penghasilan kitab jawi yang diusahakan oleh fuqaha Patani yang rata-ratanya terputus dengan pengaruh feudalism yang mendominasi rantau . segala bentuk pemahaman ala Mekah ini akan turut diikuti secara sakral oleh penduduk alam Melayu.(M.99-116) di Tanah Melayu yang lahir dari sistem pendidikan penjajah yang kebanyakannya menjadikan seseorang pelajar itu berjiwa British dan pro-British(Khasnor Johan.1978. Akibatnya. Selain itu juga bentuk keilmuan Islam yang dianuti dan dipelajari di Mekah telah turut mencirikan pemahaman keislaman yang diamalkan di alam Melayu.1990. sesuatu penempatan pondok yang biasanya berpusat di kawasan pendalaman dengan sebab hubungan yang rapat di antara masyarakat awam sekitar dengan warga pondok kemudiannya telah menambah aktifkan kegiatan sosial dan ekonomi serta melahirkan beberapa penempatan kampung yang baru.80-85) Fenomena yang mengambilkira elemen tempatan dalam bentuk memilih bahasa tempatan sebagai medium untuk penyebaran ilmu agama telah dilakukan oleh sarjana Islam di kebanyakan dunia Islam.(Md.(Md.2000.(Muhammad Abu Bakar.(Mohammed Redzuan Othman. hasil karya intelektual Islam umat Melayu (kitab Jawi) telah turut diterima secara meluas dan diakui mutu akademiknya di beberapa pusat keilmuan Islam dunia.65-84) Mengikut analisa Muhammad Abu Bakar. Hooker. Konsep wira dalam masyarakat Melayu.26-34) Hal ini bersesuaian dengan situasi keilmuan pada masa ini yang berkiblat secara langsung dengan kota Mekah. (i) Menjana kelahiran sarjana Melayu-Islam yang mampu bertindak sebagai intelektual ummah secara lebih kritikal berhadapan dengan permasalahan masyarakat. Bombay.55) Kemudiannya.230-235) (3) Menjana Perkembangan Intelektualisme Islam Di Kalangan Masyarakat Melayu. kita dapati dalam banyak hal penggunaan kaedah dan prinsip syariah adalah amat ringkas.1998.(Mohammad Redzuan Othman. Istanbul dan Kaherah.26-34) Daripada perkembangan pesat kitab Jawi di alam Melayu ini kita dapat melihat bentuk dan pengetahuan keilmuan Islam amnya dan perundangan Islam khususnya telah dicirikan dengan pandangan tradisional fuqaha Patani-Kelantan.1995.1980.B. karya-karya Melayu Islam menggunakan tulisan jawi ini telah dikembangkan dan disebarkan di banyak tempat dalam dunia Islam seperti di Mekah.26-28)Reputasi ulama Patani yang berada di Mekah dan Mesir telah menarik sebahagian besar pelajar Melayu untuk melanjutkan pelajaran mereka ke pusat pengajian keilmuan Islam ini.(C. secara jelas telah diresapi dengan unsur-unsur Islam yang bercampur aduk dengan sistem adat tempatan.57) Ini menunjukkan bagaimana apabila diterima sebagai salah satu dari rangkaian ummah Islam sedunia. 7 penjajah barat. pelajar-pelajar alam Melayu ini telah terdedah dengan perjuangan Pan-Islamism di bawah pimpinan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh.2000. Contohnya yang cukup jelas boleh dilihat daripada sumbangan ulama Patani-Kelantan yang menetapkan di Mekah dan Mesir yang menjana dan meniupkan semangat nasionalisme sebenar kepada serangkaian pelajar Melayu di timur tengah. dengan menggunakan contoh teks Hukum Kanun Melaka.1990.(Omar Awang.2000. Hooker.( Husin Mutalib.B.2002.(Muhammad Abu Bakar.(Kamaruzzaman Bustaman Ahmad.(M. Sidin Ahmad Ishak.(Omar Awang. Penulisan perundangan di zaman sebelumnya. Singapura. Penulisan keilmuan Islam di dalam kitab jawi adalah bebas dari pengaruh pandangan world-view pra-Islam yang berasaskan feudalism.(Md.1981.48-68) Bersesuaian dengan latar belakang masyarakat yang mengamalkan sistem sosial yang tertutup dan masih baru menerima Islam. 1993. dalam kerangka perpaduan ummah.46-50).154) Berbanding dengan tokoh-tokoh nasionalis feudal Melayu(Shaharuddin Maaruf.1978. seperti penciptaan tulisan Urdu di India dan tulisan Parsi di Iran berteraskan dari segi bentuknya kepada bahasa Arab dengan sedikit sebanyak pengubahsuaian. Hurgronje.1906. terhad dan terbatas. nasionalis-reformis Melayu yang awal ini lebih menjiwai kesedaran Islam yang sejati dan menghayati penderitaan umat Melayu yang disisih dengan dasar penjajahan British.165) (iii) Penggunaan kaedah gradualism yang berhikmah bagi menghakis dominasi budaya feudalism di dalam masyarakat Melayu. Sidin Ahmad Ishak. yang merupakan pusat pengajian Islam yang menduduki hiraki yang tertinggi sekali.(Mahmood Zuhdi Abd. Hal ini boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti.1992. Sidin Ahmad Ishak.1-4) Dengan cara ini secara tidak langsung institusi pondok telah menjadi pembimbing utama kegiatan masyarakat ke arah nilai-nilai Islam dan menjadi penapis dan kubu untuk menangkis serangan idea pemodenan berteraskan sekularisme yang dibawa oleh penjajah barat.1990.217-224) Selanjutnya.1998.134- 145).2000. Sidin Ahmad Ishak.

Majid. Sejarah pembinaan Hukum Islam. Bertentangan dengan pandangan sinis yang sering dilontarkan kepada pendekatan ala Taqlid yang dipakai dalam kitab Jawi. Hooker. ini bukanlah bermakna fuqaha Patani langsung tidak merujuk kepada sumber yang lebih asasi. Penguasaan dan dominasi ini tercetus memandangkan rantau alam Melayu ini telah menerima kedatangan awal Islam mengikut aliran Ahlu Sunnah wal jamaah yang bercampur dengan prinsip kesufian yang tinggi. sudah pasti usaha memperkembangkan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat Melayu akan turut terjejas teruk. Memanglah diakui bahawa bersesuaian dengan dominasi era taqlid yang melanda seluruh dunia intelektual Islam pada masa ini. 8 alam Melayu. Berbanding dengan bentuk penulisan sebelumnya.1994. hlm 217-220) akan turut tersebar di Tanah Melayu. konsep dan pengamalan harta sepencarian yang telah diterima sebagai urf yang sahih di dalam masyarakat Melayu (Negeri di bawah angin). Ini kerana kedapatan beberapa penerangan dalam kitab jawi karangan fuqaha Patani yang merujuk dan memetik beberapa ayat Quran dan hadis sebagai landasan asas keterangan mereka. Rahim. tidak keterlaluan dikatakan bahawa pendekatan ke (4) ini amat bersesuaian dengan realiti masyarakat Melayu yang baru memeluk Islam. Dalam soal ini.(Omar Awang.1981.11-13) Keduanya.1961. Hooker.(A. pemilihan yang rapi telah dibuat berasaskan kepada kitab-kitab yang berotoriti dan muktabar yang terkenal dalam dunia sunni pada masa itu.Fauzi Deraman.13-14 dan 32) (4) Pengukuhan Aliran Sunni-Mazhab Shafi’I Sebagai Wadah Perpaduan Ummah Melayu-Islam. Quran dan sunnah.1997.1996. Seandainya hal ini tidak berlaku ataupun perkembangan hukum Islam berjalan dalam pelbagai mazhab yang berbeza.1985. fakta sejarah telah mencatatkan bahawa umat Melayu di rantau alam Melayu masih secara kuat berpegang kepada mazhab Sunni. Penguasaan ini kemudiannya telah diperkuatkan lagi dengan penulisan kitab jawi yang diusahakan oleh fuqaha Patani-Kelantan yang hanya menggunakan pandangan mazhab sunni dalam perbincangan mereka.(Rahimin Affandi Abd.439-440&441- 445) 3) Keterangan ala Taqlid yang dikemukakan terputus dari realiti semasa yang bersifat tempatan (alam Melayu) dan lebih menumpukan perhatian kepada realiti timur tengah.( Abdul Kadir Muhammad. Syeikh Daud Patani juga telah membangkitkan isu dan kepentingan jihad menentang kuasa penjajah kafir yang pada masa itu sedang meluaskan empayar jajahan takluk mereka di alam Melayu.11) Namun begitu.2000.54-55& 57) (5) Penerapan Kaedah Ilmiah Yang Ketat Di Dalam Pemahaman Hukum Islam.1988. kita akan mendapati bagaimana penggunaan metodologi taqlid ini telah digunakan secara sederhana. Perbincangan sistem fiqh Islam yang begitu luas telah dijadikan sebagai teks panduan utama yang membantu kesempurnaan pengamalan Islam dan taklif syarak oleh penduduk alam Melayu. John.(Suwaid Tapah.1999.28-30) Dalam konteks Malaysia.1995.B. Pemikiran Umat Islam di Nusantara. hlm 36-39) dan wujud pertentangan mazhab dalam soal tasawuf falsafah(Abdul Rahman Abdullah. walaupun memang ada pengaruh mazhab Syiah(Abdul Rahman Abdullah.(Rahimin Affandi Abdul Rahim.(Virginia Matheson&M. Kalau dilihat secara teliti. kandungan kitab jawi lebih mengambarkan perundangan Islam yang sebenar tidak seperti pandangan golongan feudal Melayu yang telah menyusun Hukum Kanun Melaka. sedikit demi sedikit world-view feudalism ini telah dihapuskan. rasanya tidak mustahil pengaruh budaya Taqlid yang berlaku di luar tanah Melayu yang dicirikan dengan sifat fanatik yang melampau(Mahmood Zuhdi Abd. Bagi pandangan penulis.H. Pertamanya.40-41) Di lihat kepada teori dan sejarah kedatangan Islam yang awal.1992. walaupun perkembangan pesat telah melanda . Rahim.157-167). Antara metodologi yang dimaksudkan adalah :- 1) penulisan kitab jawi lebih merupakan saduran dan terjemahan dari kitab asal zaman taqlid.(Abdul Halim el- Muhammady. rantau alam Melayu telah secara teguh mengikut faham tradisionalism yang berteraskan mazhab Shafi’i.(Rahimin Affandi Abd.(Fauzi Deraman.29-41) kita boleh mendapati bagaimana fuqaha Patani-Kelantan masih menerapkan kaedah ilmiah yang mempunyai nilai akademik yang tinggi.51-52) Namun begitu.80-81. sifat.B.1997.32-34) Dalam soal ini dua contoh boleh diberikan untuk menafikan dakwaan penggunaan pendekatan ini dalam tulisan fuqaha Patani. Syeikh Daud Patani dalam menerangkan tentang dinamika dan kepentingan sumber Urf untuk sesuatu masyarakat yang bukan Arab telah memasukkan untuk bacaan masyarakat antarabangsa pada waktu itu.2001.493-502) 2) Kitab jawi telah menggunakan kitab turath era taqlid yang lebih awal sebagai sumber rujukan utama dan tidak mempedulikan sumber rujukan yang asasi. ciri-ciri dan penggunaan metodologi taqlid ini memang telah diaplikasikan sepenuhnya di dalam penulisan kitab-kitab jawi oleh fuqaha Patani-Kelantan.(M. Seandainya hal ini berlaku.

ini bukanlah bermakna kita boleh memperkecilkan sumbangan yang pernah diberikan oleh kalangan ulama Melayu-Islam silam berasaskan paradigma tradisionalism. seterusnya melihat peranan institusi pondok dalam menjana daya intelektualisme Islam di Kelantan. Lembah Pantai 50603. Institusi pondok berfungsi sebagai medium atau incubator kepada pengajian ilmu-ilmu Islam samada bersifat duniawi dan ukhrawi serta menjadi ‘kilang pemprosesan’ bagi melahirkan intelektual ummah zaman berzaman. Pengamalan pelbagai prinsip tajdid terpilih di dalam pengeluaran fatwa membabitkan isu yang timbul di dalam masyarakat. Rohani Desa (KUIN) . Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. satu analisis. terbukti bahawa sumbangan bermakna yang telah diberikan oleh aliran tradisionalism ini dalam konteks negeri Kelantan adalah amat besar sekali. Perbincangan kemudiannya tertumpu kepada bagaimana institusi pondok di Kelantan menerapkan elemen intelektualism dan akhirnya disusuli dengan kesimpulan. amalan merujuk terus kepada Quran dan Sunnah. masih lagi terbuka dengan segala prinsip dan kehendak moden semasa. Setakat yang telah dipaparkan dengan cukup panjang lebar di dalam kajian ini. Ia dimulai dengan pengenalan kemudiannya pernyataan konsep intelektual Islam.my . Hal ini juga membuktikan bahawa aliran ini tidaklah seburuk seperti yang kerap didakwa dan masih lagi mengutamakan kepentingan umat Islam. INSTITUSI PONDOK SEBAGAI PENJANA INTELEKTUAL UMMAH DI KELANTAN Prof.com Abstrak Institusi pondok adalah antara institusi pendidikan tertua di Tanah Melayu.edu.0 KESIMPULAN Sebagai rumusan akhir. Kuala Lumpur. sebagai langkah strategic kita patut merancang langkah yang berstruktur dan berteraskan wawasan zaman moden untuk memperkuatkan lagi dominasi pengamalan Islam yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia semasa. Ia berkembang mengikut keperluan masyarakat dan sambutan pelajar yang datang dengan berpusatkan ketokohan ‘Tok Guru’ yang mengajar ilmu-ilmu Islam. Telefon : 012-5376560/ 012-3192177. sebagai umat Islam yang mempunyai asas jati diri kekuatan iman dan tradisi yang cukup kukuh. Pengamalan prinsip-prinsip tajdid ini jelas membuktikan bagaimana aliran tradisionalism walaupun sering dituduh sebagai anti kepada pemodenan. Ia mempunyai keistimewaan dan berkedudukan tinggi serta berpengaruh besar dalam ketamadunan Masyarakat Melayu Tanah Melayu. Madya Dr Rahimin Affandi Abdul Rahim. Norazlina Bt Zakaria (KUIN). Sebaiknya. (6) Mengamalkan Sikap Yang Terbuka Dan Menerima Pakai Prinsip Tajdid Yang Difikirkan Mampu Menyelesaikan Permasalahan Hukum Amali Masyarakat. segala pandangan negatif yang dibawakan oleh genre penulisan barat yang sering memperkecilkan paradigma tradisionalism perlu ditolak dan dinilai secara selektif. Hal ini antara lainnya boleh dirujuk kepada penggunaan konsep maslahah. Dr Nur Azuki Yusuff (UMK). Berpaksikan reality tersebut. dapat kita katakan bahawa walaupun kita dituntut untuk mengamalkan paradigma pemikiran yang bersifat moden dan progressif untuk konteks zaman moden ini. kertas kerja ini berusaha meyakinkan semua berkenaan penegasan institusi pondok sebagai penjana intelektual ummah amnya dan di Kelantan khususnya. annur_1909@yahoo. Emel : faqir_ila_rabbih@um. akan tetapi kepentingan kitab jawi ini masih belum dilupakan. Hal ini secara terang-terangan boleh dilihat daripada penggunaan fuqaha tradisionalis di Kelantan pelbagai pendapat fuqaha yang berbeza dan prinsip Talfiq di dalam menyelesaikan masalah zakat fitrah padi di Kelantan. Institusi pondok berperanan menyampaikan dan mengekalkan sistem ajaran Islam kepada masyarakat Islam setempat. khususnya yang membabitkan persoalan baru yang timbul di dalam masyarakat. Kertas kerja ini mengandungi beberapa bahagian utama. 9 sistem pendidikan negara. Nor hayati Md. 5. Dahlal. . Apa yang lebih penting lagi. bahkan ianya telah menjadi rujukan utama yang digunakan dalam sistem pengajian keilmuan Islam dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. penerimaan konsep talfiq dan pengunaan sumber rujukan para reformis semasa di dalam mentarjihkan sesuatu pandangan baru.

afektif dan psikomotor yang ditunjukkan oleh graduan institusi pengajian tinggi (IPT) moden ini.230) Ianya termasuk hilangnya semangat patriotisme dan kesungguhan belajar.(Rahimin Affandi Abd. Naim. (Ahmad Shukri Mohd. memandangkan memang kedapatan pelbagai keburukan yang dibawa oleh aliran tradisionalism ini.1998.1999.0 KONSEP INTELEKTUALISM ISLAM: SATU ANALISIS Dalam kerangka intelektual barat yang berfahaman sekularisme dan anti agama beranggapan agama sebagai punca kelemahan dan penderitaan manusia. Antara yang utama.(Rahimin Affandi Abd. sebagai jalan tengah. Oleh sebab itu.2002.(Azyumardi Azra.1995.(Rahminah Muharam. arkitek. 7) Ianya adalah lulusan daripada institusi pendidikan tinggi yang mengkhususkan program latihan dalam bidang S&T yang kemudiannya membolehkan mereka menceburi bidang profession yang memerlukan kepakaran yang bersifat khusus dan tidak mungkin diceburi oleh masyarakat awam yang biasa. 5) Segolongan manusia moden yang mampu mempergunakan kapasiti akal untuk meneliti perkembangan idea yang berbentuk bukan kebendaan di dalam masyarakatnya secara kritikal.2003) a) Prinsip vitalisme – apa-apa sahaja yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebendaan akan dianggap sebagai baik.47-58)iaitu bakal dilakukan terhadap sejarah perkembangan isntitusi Pondok di Negeri Kelantan. Rahim. neraca utama bagi sesuatu etika dan perbuatan yang baik itu bergantung kepada.60-62) Dikotomi ini cuba mengaitkan golongan tradisionalis ini dengan serba keburukan seperti sifat yang tidak mahu berubah. Sebahagian besar paparan ini sebenarnya telah diberikan oleh media massa barat. Sebaliknya. peguam dan sebagainya yang amat diperlukan untuk proses pembangunan sesuatu masyarakat.(Ahmad Shukri Mohd. iaitu.1993.32-34) 6) Manusia yang prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. b) Prinsip kreativiti – apa-apa sahaja yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sebagai baik dan bermutu. kertas kerja ini cuba mengetengahkan resolusi dengan menganalisa konsep intelektualism Islam yang dikaitkan dengan institusi pondok di Kelantan secara amnya dan di dalam lipatan sejarah tanah Melayu khususnya. kerangka perbincangan akan menggunakan suatu bentuk neraca penilaian yang lebih adil dan berteraskan pendekatan realism(Dr. didapati turut terdapat pelbagai kelemahan yang besar. akautan.202-212) Kupasan mengenai konsep dan siapa dia golongan intelektual beracuan barat dijelaskan dengan beberapa perkara yang utama. Rahim.1998. Atho Mudzhar.(Wan Mohd Nor Wan Daud.2003. Konsep Intelektual. mereka adalah golongan professional moden seperti doktor.2002) Manakala.28-29) Berasaskan tren yang perlu dipulihkan ini. Elemen Intelektualism 1.2003. . keras kepala. jurutera.1994. ianya dikaitkan dengan rendahnya mutu elemen kognitif. Lebih memburukkan lagi keadaan. H. institusi pondok yang mewakili paradigma tradisionalis telah dikaitkan dengan pelbagai nisbah yang buruk.(Zaini Ujang. Bagi penulis.M. Pengajian Islam. konsep intelektualism sejati sebenarnya telah difahami dan dimainkan sepenuhnya oleh para mubaligh Islam yang awal yang kemudiannya telah diteruskan oleh ulama Melayu tempatan. yang kemudiannya turut dipegang oleh masyarakat Islam sendiri.(Rahimin Affandi Abd.1998.(Azyumardi Azra.93-94) Ini bukanlah bermakna bahawa semua aliran tradisionalism akan dianggap sebagai serba sempurna (maksum).0 PENGENALAN Sebilangan besar sarjana moden dengan tren yang terkini membahagikan kalangan masyarakat Islam kepada dua kumpulan (dikotomi) yang berbeza iaitu tradisionalis dan modernis.(Nordin Kardi. ianya menjadi pusat yang melahirkan golongan teroris. institusi pendidikan moden ini yang sering diagung-agungkan kini.(Shafie Abu Bakar. berpendirian nastolgia dan anti pemodenan.240-245) Mengikut pandangan faham sekularisme. mengikut kontekstual zaman silam. kertas kerja ini tidak akan menggunakan neraca penilaian yang berasaskan kepada kerangka dikotomi tradisionalis-modenis. hanya sesuai untuk golongan pelajar yang tercicir daripada arus pendidikan perdana dan terbaru sekali. 10 Keywords: Institusi Pondok.2000. Pendek kata. sebagai kerangka asas perbincangan.29-34) tiadanya sifat amanah dan terjerumus di dalam kancah maksiat. Naim.30-31) 2. seperti institusi pondok adalah institusi klasik yang out of date. Namun. Rahim.226-227) 8) Ianya berpegang kepada kerangka ideologi sekularisme sebagai piawaian dan sistem nilai di dalam menjalankan aktiviti. golongan modernis pula dikaitkan dengan pelbagai sifat positif yang kononnya bakal memajukan masyarakat Islam berasaskan kerangka penilaian barat yang dicanangkan sebagai bermutu tinggi dan penuh dengan elemen kemanusiaan sejagat.

2001.1993.125-129) Apa yang jelasnya.1998. prihatin dengan keadaan masyarakat.(Russli Kamarudin. Nor Wan Daud. Menyertai sesuatu jamaah Islam terpilih bagi tujuan tarbiyyah diri dan anggota jamaah yang disertakan pula dengan kesanggupan berkorban demi meningkatkan kalimah Allah dan tidak mudah terpedaya dengan dugaan kebendaan.(Rahimin Affandi Abd. golongan intelektual perlu ditonjolkan sebagai ikon utama yang patut ditiru oleh semua lapisan masyarakat. 126-131) Kini.2001.(Shaharuddin Maaruf. Prihatin dengan realiti semasa membabitkan kemunduran anggota masyarakat yang dianggap sebagai tanggungjawab bersama bagi semua lapisan masyarakat.2000. 5. Melakukan penganalisaan kritikal terhadap konsep intelektual semasa(Syed Hussein al-Atas.2001.1992.2001.1996. Pada akhirnya golongan bukan ulama akan ditonjolkan sebagai golongan terpelajar.(Muhammad Abu Bakar.113-116) . telah ditonjolkan sebagai penyelamat umat Melayu Islam moden. degil.207-219) 8.43-47).2000. wujud kecenderungan yang begitu meluas di kalangan sarjana untuk menjelaskan tentang konsep dan peranan intelektual yang terikut-ikut dengan pendekatan sosiologi kapitalis dan Marxism yang cuba membezakan antara kelas ulama dengan golongan bukan berpendidikan agama. Keempat golongan ini terdiri dari artis. 3.2002. Penganalisaan akal yang kritis dan membina di dalam usaha meneliti sesuatu masalah. manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap sebagai buruk. Menjalinkan hubungan dan prihatin dengan nasib umat Islam lain di seluruh dunia. Apa yang jelasnya.99- 116) terlibat di dalam amalan pecah amanah. bekas kakitangan tertinggi kerajaan yang terlibat di dalam penguatkuasaan undang-undang negara dan ahli politik Melayu.150-153) 3) Ahli politik terlibat dalam usaha menghidupkan budaya feudal yang melampau.(Muhammad Kamal Hasan. semua keempat ikon ini sebenarnya lebih banyak membawa kepada wujudnya elemen kerosakan di dalam masyarakat. golongan ulama dikategorikan sebagai golongan yang jumud.(Syukri Ahmad.10-44) yang cuba menisbahkan lulusan agama dengan pelbagai nisbah negatif yang tidak sesuai dikaitkan dengan sifat seseorang intelektual yang amat diperlukan untuk zaman moden.2002. Sebaliknya. berbanding dengan lulusan agama. Wahab.) dan alam sekitar.2004. golongan intelek tidak dimasukkan sebagai salah satu daripada ikon pilihan ini.15-20) yang membawa budaya sekularisme. pengganas. menghidup budaya politik berpuak (kronisme) dan menjual kepentingan Negara kepada pihak luar. dukacitanya mengikut pengamatan semasa. 6. Rahim.146-148) perlu beroperasi di dalam masyarakat agar lebih bersesuaian dengan nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan konsep intelektual barat yang berteraskan faham sekularisme seperti mana diperincikan oleh Azra Ayumardi tentang sifat- sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang intelektual Muslim(Azyumardi Azra. Jika dikaji secara mendalam.19- 28) 9.25-40. Namun. sanggup berkorban untuk memajukan masyarakat dan segala bentuk nisbah kebaikan.19-28) Sebaliknya. Pergantungan kepada hidayah. d) Prinsip majoriti masyarakat – apa-apa sahaja yang disukai oleh tren dan kecenderungan sesuatu masyarakat akan dianggap sebagai baik Hakikatnya. . 7.(Wan Mohd Nor Wan Daud.(Zaharom Nain.140-144) 4. 11 c) Prinsip hedonisme – apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap sebagai baik. mementingkan diri sendiri dan banyak lagi nisbah negatif yang amat dashyat.2002) termasuk juga perlu prihatin dengan perkembangan dialog peradaban yang menyaksikan kelemahan tamadun barat sebagai akibat daripada fahaman sekularisme yang menjemput pelbagai masalah yang kronik kepada masyarakat(Wan Mohd. Sarjana Melayu moden juga turut bercirikan.2001.112-122) 2) Artis dijadikan sebagai alat untuk mengukuhkan budaya comsumerism dan maksiat(Salasiah Abd.(Jamaie Hamil.2000.233) 1) Dukungan antara tokoh korporat.19-28) Kelas intelektual Melayu moden menurut pandanganMuhammad Zainiy Uthman (2001. Mengamalkan keteguhan pendirian (istiqamah) dalam perjuangan dan tidak mudah lalai dan leka dengan perkembangan positif yang telah dicapai daripada gerakan kebangkitan Islam era 1970-1990an. mengikut Muhammad Abu Bakar kerana terlalu leka dengan perkembangan positif ini menyebabkan sesetengah kalangan ummah Melayu-Islam terlepas pandang terhadap perkembangan faham sekularisme yang turut sama merebak secara meluas di dalam masyarakat.(Muhammad Kamal Hasan.(Syukri Ahmad. inayah dan pertunjuk agama di dalam kehidupan.( Abdul Rahman Abdullah. kita akan mendapati bagaimana media massa di Malaysia sering menonjolkan empat golongan sebagai idola dan simbol orang yang Berjaya di dalam hidup.di dalam mewujudkan budaya munkar dan menjadi taukeh maksiat. ahli sukan dan tokoh korporat.(Syukri Ahmad.2000. ahli politik. lulusan bukan agama walaupun tidak dibekali dengan paradigma dan semangat pemikiran Islam yang jelas.

hanya golongan mubaligh awal dan anak murid mereka dari kalangan ulama Melayu tempatan yang paling sesuai dinisbahkan sebagai intelektual sejati.2002.( Muhammad Kamal Hasan. Mementingkan pendekatan yang mencari punca dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah secara mikro. reformis dan intelektual merupakan suatu golongan yang sama sahaja. iaitu ulama. sistem Pondok yang menggunakan sistem pengajian ala Taqlid.43-47) 15. Rahim. Taib Osman.1999) Hasil penelitian yang dibuat oleh Prof.Abd. yang sering dikenali dengan konsep jahiliah klasik dan moden.1998. Berusaha melakukan kajian dan mencuba model penyelesaian masalah yang difikirkan perlu. ternyata ketiga-tiga golongan ini. 12 10. terdapat kalangan sarjana Islam sendiri yang telah terkena tempias pandangan negatif yang disogokkan oleh dunia barat. Mereka telah memberi nafas sebenar kepada pembinaan world-view(Abdul Halim El-Muhammady.(Rahimin Affandi Abd.) 6) Pendekatan yang mengutuk ulama tradisional yang terlibat di dalam institusi pentadbiran undang-undang Islam. jika dikaitkan dengan sejarah tamadun Islam yang awal. Membabitkan diri dengan merangka program untuk menghadapi permasalahan yang bakal timbul di dalam masyarakat. Persamaan ini boleh dilihat dari segi peranan dan sumbangan mereka ke arah menyedarkan dan mengembalikan kefahaman masyarakat kepada nilai-nilai yang sejati. Nasir.1998. Hashim Musa terhadap tipologi sejarah tamadun alam Melayu. Meletakkan neraca pertimbangan kebenaran hanya untuk mempertinggikan prinsip idealism Islam dan bukannya untuk kepentingan puak dan kecendurongan parti politik tertentu. Berusaha memperlengkapkan diri dengan segala bentuk ilmu dunia dan akhirat ataupun menjalankan sepenuhnya budaya ilmu di dalam kehidupan.1989. yang kononnya boleh diusahakan oleh sesiapa. Keenam-enam pandangan ini telah menjadi pegangan . termasuklah institusi fatwa yang kononnya telah bersekongkol dengan raja-raja Melayu dan pihak British sendiri tanpa mempedulikan nasib ummah Melayu yang serba kekurangan dalam aspek pemodenan. 4) Pendekatan yang secara terang-terangan menghina ulama tradisional ini dengan menisbahkan kepada mereka dengan pelbagai nama yang hina. Penulis berpendapat. Berusaha menjalin dan menghidupkan jalinan ummah Islam sedunia bagi mempelajari kaedah penyelesaian masalah yang lebih sesuai untuk konteks zaman moden. dan dalam konteks sejarah Tanah Melayu sendiri pengaruh ini turut dikesan dengan begitu meluas sekali.1995.257- 258) 13. Nawang.1998.1994. Terbuka dengan pendapat dan ilmu asing secara bertapis.1-14) (pandangan alam semesta) Melayu.1998.(Rahimin Affandi Abd. mendapati pembinaan tamadun Melayu ini telah diasaskan dengan enam pandangan world-view yang bersumberkan wahyu Allah.30-31.( Adnan Hj.(Badlihisham Mohd. Menghargai struktur.1993. Apa yang menyedihkan. Mengamalkan budaya ilmu yang positif membabitkan kesemua jenis ilmu pengetahuan yang berguna kepada diri dan masyarakat. iaitu pandangan mereka yang begitu taasub dengan kemajuan material yang dicapai oleh kuasa British. 14.120-121) 17.(Ghazali Basri.(Shukri Ahmad.1992. walaupun cuba dibezakan susunan tipologinya oleh sarjana yang terkemudian.1996.(Abdul Rahman Abdullah. Rahim.1995. mekanisme dan sistem penyelesaian masalah yang sebelumnya telah dijalankan di dalam masyarakat (paradigma evolusi). Jalil Borhan.(Ibrahim Abu Bakar.18-19) 19.190-300) 16. Ghani.2001.43-45) Berpandukan kesemua elemen intelektualism yang diterangkan di atas. berhadapan dengan segala bentuk kemungkaran yang berkembang pesat di dalam masyarakat.48-50.171-172) Mungkin ada setengah pihak yang memperkecilkan sumbangan mubaligh yang awal.( Azyumardi Azra. jika dilihat secara mendalam ternyata mempunyai kelemahan yang tersendiri.51-67) 12.(Mohd.1990.(Wan Mohd Nor Wan Daud. Akan tetapi.) 5) Pendekatan yang mengutuk sistem pengajian tradisional Melayu.30-31.74-76) Sikap keterlaluan kaum Muda ini yang kononnya cuba bertindak selaku penyelamat ummah Melayu.1990.56-57&93-97) 11. jika dilihat kepada sumbangan mubaligh yang awal yang berjaya menerapkan pandangan world-view Islam. Golongan Kaum Muda yang memperjuangkan aliran reformism di Tanah Melayu telah seolah-olah menafikan sama sekali sumbangan besar yang telah dimainkan oleh golongan ulama tradisionalis di dalam membangunkan kefahaman Islam di Tanah Melayu. ternyata hal ini mustahil dapat dilakukan oleh ulama terkemudian.1996.278-280) Dalam kupasan yang diberikan oleh Kaum Muda tentang golongan tradisionalis yang dikenali dengan Kaum Tua.(Zulkifli Abd. sehinggakan menafikan sumbangan bernilai yang pernah dimainkan oleh ulama tradisional Melayu. Hal ini didasarkan kepada fakta bahawa kerana usaha mereka masyarakat Melayu menganut ajaran Islam sehingga pada masa sekarang. mereka telah menggunakan beberapa pendekatan ala tajdid. Berusaha memantau keberkesanan cara penyelesaian masalah yang dikemukakan(Abd Halim el- Muhammady.( Azyumardi Azra.51-54) 18.

(William Roff.28-30.1999. niat. yang dikaitkan juga sebagai pusat yang memperkembangkan Islam ke seluruh jajahan takluk empayar Melaka yang lain. Kejayaan hakiki di alam akhirat adalah dapat memasuki syurga dan kejayaan di alam dunia adalah ketaatan kepada Allah. telah muncul beberapa cubaan bagi mengugat asas jati diri ini dalam bentuk penyebaran idea yang anti Islam seperti penolakan hadis Rasulullah.20) Dalam perkembangan di tahun-tahun 1990an. terdapat teori yang mendakwa Melaka merupakan tempat terawal menerima ajaran Islam di Tanah Melayu. 10) Wawasan. Alam akhirat adalah destinasi dan natijah muktamad dari kehidupan di alam dunia.2000. kita akan bersetuju bahawa kawasan pantai Timur Tanah Melayu lebih memenuhi syarat bukti ini. (iv) kubur seseorang ulama dan (v) terpenting sekali pengaruh pemikiran Islam yang berkekalan serta dapat dikesan penggunaanya secara meluas di dalam masyarakat.1967. manipulasi dan tolak ansur.(Hashim Musa. Pemilihan Islam sebagai asas jati diri ini ternyata menguntungkan masyarakat Melayu kerana seperti mana berlaku kepada masyarakat Arab. hlm 13) Seandainya bukti-bukti ini mahu diambilkira.2001.(Persatuan Ulama Malaysia&Persatuan Ulama Kedah. Napiah Abdullah. Sebelum ini. 9) Keyakinan kepada pembalasan yang baik bagi amalan yang baik dan sebaliknya pembalasan yang buruk untuk amalan yang buruk.(Rahimin Affandi Abdul Rahim. Hossein Nasr. Secara mudahnya.(Mohd Farid Mohd Shahran.2000) dan krisis murtad di kalangan anak gadis Melayu.41-44) penghinaan terhadap Rasulullah(Farish A.) Apa yang boleh dibanggakan adalah kebanyakan masyarakat Melayu moden telah menunjukkan respon yang cukup sensitive terhadap semua perkembangan ini.(Isabella Bird. (iii) institusi pendidikan Islam seperti pondok.2002.(Mohd. Ianya adalah fakta bahawa kawasan pantai timur Tanah Melayu (Kelantan dan Terengganu) sebagai tempat terawal di tanah Melayu yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.48-49) yang terdiri antara lainnya. kerana kesemua . kita dapat mengatakan bukti tempat awal menerima Islam perlu didasarkan kepada wujudnya beberapa artifak yang khusus.1980.1998. strategi dan operasi segala bidang kerja hendaklah salih. London : Kegan Paul International. merangkumi (i) kitab atau manuskrip agama.(S.18-19) Dengan konsep jati diri ini umat Melayu berasa berbangga menganut Islam yang menjadikan mereka sebahagian daripada serangkaian ummah Islam. 11) Nilai tertinggi dikaitkan dengan segala perkara yang membantu pembentukan insan yang beriman. Ummah dan ukhuwwah bukan terhad kepada lingkungan kawasan dan sejarah alam Melayu semata-mata bahkan turut membabitkan kesemua umat Islam seluruh dunia dari setiap zaman dengan warisan tamadun yang tinggi.2001.348-349) Apa yang jelasnya. tidak seperti dilakukan oleh masyarakat barat yang mengamalkan sikap tidak kesah terhadap tindakan yang menghina intipati asas agama Kristian. masyarakat Melayu moden telah melakukan hal yang sebaliknya. Traditional Islam In The Modern World. (ii) masjib tertua. yang dijelmakan dalam pelbagai bentuk tindakan.1994) dan hal ini telah diakui sendiri oleh mubaligh Kristian yang mengatakan bahawa orang Melayu sebagai golongan yang kuat berpegang kepada agama Islam. 3. objektif. Noor. seperti tindakan Persatuan Ulama Malaysia yang mengadu keburukan tren ini kepada Majlis Raja-Raja Melayu. 1990.0 PERANAN PONDOK DI DALAM MENJANA DAYA INTELEKTUALISM ISLAM DI KELANTAN Sebagai asas perbincangan. Islam juga telah mengangkat martabat tamadun Melayu ke persada antarabangsa.(Charles Tisdall. benar dan mematuhi segala aspek hukum Islam tanpa kompromi. seperti mana halnya golongan Arab yang dipandang mulia oleh masyarakat Melayu. misi. alam dunia dan alam akhirat. sifat kemelayuan yang begitu sebati dengan Islam ini telah mengakibatkan sebarang serangan yang dibuat terhadap Islam akan dianggap seperti serangan yang dibuat terhadap asas kebudayaan Melayu. 12) Kehidupan pertengahan dan seimbang antara jasmani.1-5) Pendek kata. akali dan rohani berasaskan kepada ilmu pengetahuan dalam bentuk fardhu Ain dan fardhu kifayah. 7) Alam ini hasil ciptaan dan tabdiran Allah yang mencakupi alam primordial (arwah). penulis ingin mengutarakan suatu teori penting yang mungkin perlu dikaji oleh semua pihak.50)Proses ini telah menimbulkan semangat perpaduan (internationalism) di kalangan umat Melayu bahawa kedudukan mereka di dalam kerangka Tauhid. 8) Islam adalah panduan dari Allah sebagai al-Din yang mengandungi segala peraturan bagi segala gelagat hidup di dunia untuk individu dan masyarakat demi untuk kejayaan hakiki mereka.1916.41) Faktor inilah juga yang menyebabkan di dalam sejarah alam Melayu kerap berlaku penentangan umat Melayu terhadap kuasa penjajah barat yang dianggap sebagai kuasa kafir(Abdul Rahman Abdullah. beramal salih dan berakhlak mulia yang manafaatnya dapat dinikmati sama oleh orang lain. didorong dengan rasa tanggungjawab keimanan untuk membela keutuhan agama Islam yang menjadi asas identiti kemelayuan masyarakat Melayu. 13 utama masyarakat Melayu (konsep jati diri Melayu) sehingga kini (Hashim Musa.

Dalam sistem pengajian pondok.4 PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH Institusi pondok tradisi mampu menerapkan beberapa bentuk kemahiran insaniah (suatu bentuk kemahiran yang cukup ketara dibincangkan dalam sistem pendidikan semasa) dengan cukup sempurna kepada graduannya. Bahkan. Terengganu.M. Kedah dan Acheh. Champa bertarikh 1309 Masihi.1994. ianya telah dianggap sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan kesucian ajaran Islam itu sendiri. Mereka menyedari tentang kepentigan konsep Rehlah Ilmiah(Azyumardi Azra. 3. aset ataupun modal insan ini perlu sentiasa diperkasakan dengan ilmu pengetahuan yang bakal memberikan kesan kepada aspek kognitif (elemen pemikiran). amal (akhlak) dan disiplin amat dititikberatkan mengatasi soal lain.1995.230) Atas dasar ini. Rahim. Antara beberapa tempat yang dimaksudkan.12) Kemudiannya. menjadikan matlamat pencarian ilmu bukan untuk .2003.(Rahimin Affandi Abd Rahim. akhlak dan pengalaman hidup yang kemudiannya mengikut epistemologi Islam bakal melahirkan hikmah (kebijaksanaan). Walaupun kedatangan penjajah British di Tanah Melayu telah menyuntik epistemologi sekularisme barat di dalam masyarakat Melayu lain.101- 103) Untuk jangka masa panjang. Terengganu. pengamalan konsep ini akan melahirkan ulama Islam yang mantap dari segi ilmu. khususnya berhadapan dengan asakan fahaman sekularisme British.18-31) Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa sektor pendidikan merupakan medium terbaik yang boleh membawa perubahan dan kemajuan di dalam masyarakat ataupun tamadun.202-204) Kita dapat menyaksikan bagaimana usaha mulia ini akan mengambil masa yang panjang dan ianya tidak dianggap sebagai masalah oleh pelajar pondok. Pemikiran Kritis dan Menyelesaikan Masalah dan Etika dan Moral Professionalisme kepada lulusannya. 14 artifak dan bukti ini memang terdapat secara lengkap di kawasan pantai Timur seperti Terengganu dan Kelantan.(Wan Mohd Nor Wan Daud.1994. menyebarkannya ke dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pemimpin masyarakat(Shafie Abu Bakar. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Batu Bersurat di Phang Rang.(Rahimin Affandi Abd. Pattani.101-103). Bagi tujuan penyebaran ilmu Islam tidak dapat tidak seseorang pelajar pondok perlu menguasai pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu dan Arab yang memang menjadi bahasa pengantar keilmuan Islam dan lingua franca pada masa tersebut. ia terbukti mampu melahirkan ulama dan individu Melayu yang celek akgama dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul dalam kehidupan peribadi dan bermayarakat mengikut persepktif Islam.(Abdullah Ishak.(Nurcholish Madjid. Hasilnya. Pattani dan Kelantan telah kekal statusnya sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang agak terkenal. Kelantan. Hal ini turut dikaitkan dengan fakta Islamisasi wilayah Champa di Indo China dan persamaannya dengan reality yang berlaku di Terengganu. soal ilmu. Input yang dilahirkan oleh IPT dalam bentuk graduan boleh menjadi aset terpenting di dalam membawa kemajuan dan pengembangan budaya kepada masyarakat. Maknanya. institusi pendidikan Islam (pondok) di ketiga kawasan pantai timur Malaysia ini masih lagi mengekalkan tradisi keintelektual Islam sejati. Antara penekanan utama yang dititikberatkan dalam falsafah pendidikan pondok adalah : mendapat sebanyak mungkin ilmu untuk mencapai keredaan Allah. Hal ini terbukti dengan timbulnya konsep Serambi Mekah di kawasan Alam Melayu yang menjadi tempat persinggahan (pusat yang menyediakan Kursus Persediaan Pelajar) bagi mana-mana pelajar Alam Melayu yang melanjutkan pengajian mereka ke Mekah.47-74) 3.5 PENERAPAN ELEMEN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN Institusi pondok tradisi mampu menerapkan elemen latihan kemahiran keusahawanan.(Shafie Abu Bakar. afektif (elemen sikap) dan psikomotor (kemahiran).1999.215-222) Sebagai bukti tambahan untuk memperlihatkan bagaimana institusi pendidikan Islam tradisional ini mampu berperanan di dalam masyarakat Melayu tradisional. Hal ini turut dibantu dengan beberapa fakta sampingan yang lain.89-90) (termasuk beberapa ciri budaya ilmu : sentiasa ingin belajar. bukan setakat untuk menimba ilmu bahkan pengalaman (seperti menyaksikan sosiologi masyarakat yang berbeza). Naqqiub al-Attas.(S. Sebagai contohnya.1992.1998. dan bukannya di kawasan Pantai Barat Tanah Melayu. fakta sejarah Terengganu yang menjadi tempat persinggahan saudagar Islam Asia Barat dalam rutin perjalanan dagang mereka ke negeri China antara abab ke 13 dan 14 Masihi. kita boleh merujuk kepada beberapa perkara yang utama. ketiga elemen ini perlu dibangunkan potensinya yang kemudiannya perlu digabungkan dengan kemahiran teknikal dan sosial (insaniah) yang sangat diperlukan oleh masyarakat.2003. institusi pondok silam telah mampu menerapkan elemen Kemahiran Berkomunikasi. Antaranya.1998. sehingga kekal sampai pada masa sekarang. bertindak mengikut perkiraan ilmu dan menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi) Konsep ini menuntut pelajar sentiasa berusaha keras di dalam menuntut ilmu di pelbagai tempat tempat yang berbeza. bertindak mengikut perkiraan ilmunya.

buah-buahan dan sayuran).230-235) 4.0 KAEDAH PENERAPAN ELEMEN INTELEKTUALISM DALAM MASYARAKAT KELANTAN Secara amnya. keduanya. Apa yang diusahakan oleh guru pondok ini telah ditiru oleh pelajar mereka secara langsung sehingga ianya mampu melahirkan beberapa orang usahawan lulusan pondok yang berjaya. Hasilnya. Jalinan hubungan kemasyarakatan ini telah menjadikan pondok tersebut sebagai tempat rujukan utama kepada anggota masyarakat. terdapat jadual waktu pengajian yang khusus disesuaikan dengan pencapaian seseorang pelajar yang dibahagikan kepada tiga peringkat utama (awal. masjib dan hostel pelajar yang terletak di sekitar kawasan pondok yang biasanya dibina dalam kawasan pendalaman(Abdul Rashid Ahmad. mereka akan dibekalkan dengan segala bentuk keilmuan Islam dan kemahiran hidup yang amat diperlukan. pertanian (padi.1-4) Fenomena ini boleh dilihat contohnya dengan fakta kelahiran dan kemasyuran kawasan baru di Kelantan yang dikaitkan dengan ulama tempatan yang ada di tempat tersebut.(Abdul Rahman Aziz.213-218) Apa yang diperkenalkan oleh pihak British ini bertentangan sama sekali dengan budaya keusahawan dan hidup berdikari yang diterapkan dalam sistem pondok. mereka sangat disanjung tinggi oleh masyarakat Melayu yang mendorong proses penyebaran Islam dapat berjalan dengan lancar dan tanpa menumpahkan darah. beberapa cara elemen intelektualism Islam diterapkan ke dalam masyarakat Melayu Kelantan.23-24). Keadaan ini menyebabkan seseorang ulama itu dapat bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. Antaranya.1995.101-103) Dalam konteks latihan keusahawanan.(Che Omar Awang. 15 tujuan kebendaan (makan gaji) tetapi untuk mencapai keredaan Allah dan nikmat pengetahuan(Shafie Abu Bakar. Sikap berdikari ini kemudiannya telah mula berubah apabila pihak British memperkenalkan sistem pendidikan barat di Tanah Melayu yang mewujudkan sindrom makan gaji di kalangan masyarakat Melayu. sesuatu kawasan pondok perlu mempunyai rumah guru. Mengikut analisa Muhammad Abu Bakar. seperti mana halnya mubaligh awal yang mengembangkan ajaran Islam di Alam Melayu yang terdiri daripada saudagar besar. Rahim. 1995.1966. Surau dan masjib. sistem pondok ala Patani-Kelantan dilihat sebagai lebih sistematik dan berkesan yang kekal sehingga sekarang. sesuatu pengajian dibuat berasaskan kepada beberapa kitab tertentu mengikut kecenderungan dan kepakaran . hlm 212- 218) ketiga.1990. Pasir Mas. pertama. kambing dan ikan).1990.748) Apa yang jelasnya.1994.( Abdullah Ishak.101-103) dan terpenting sekali menjadikan pelajar sebagai seorang yang mampu berdikari tanpa bergantong kepada orang lain.( Muhammad Abu Bakar.2000. (2) Mengasaskan Sistem Pendidikan Islam Yang Lebih Sistematik.(Abdullah Ishak.205-207) keempat. berpaksikan kepada prinsip Tauhid (hanya Allah yang menentukan hidup dan rezeki mahkluk tanpa perlu bergantung harap kepada mahkluk) dan hadis Rasulullah tentang 90 peratus daripada sumber rezeki bersumberkan kepada perniagaan. apa yang menariknya. Kubang Kerian (Tuk Kenali). Di antara bentuk dan sistem pondok ini adalah.(Abdul Latif Hamindong.(Abdullah Ishak. sesuatu penempatan pondok yang biasanya berpusat di kawasan pendalaman dengan sebab hubungan yang rapat di antara masyarakat awam sekitar dengan warga pondok kemudiannya telah menambah aktifkan kegiatan sosial dan ekonomi serta melahirkan beberapa penempatan kampung yang baru. (Shafie Abu Bakar. Kota Bharu. Antaranya kawasan pekan Melor.1994) Lebih tepat lagi.1996. Guru pondok terlibat dalam pelbagai aktiviti keusahawanan seperti penternakan (lembu.19-28) Aura kehebatan dan pengaruh pengembangan ekonomi yang dijana oleh institusi pondok boleh dilihat daripada fakta sejarah pengembangan ekonomi masyarakat Melayu silam.196- 220)Sebaliknya. Bachok (Tuk Bachok) dan sebagainya. kedai runcit. pembelajaran akan dilakukan di dalam masjib dalam bentuk halaqah yang dipimpin oleh seseorang guru dan pembantunya.(Muhammad Abu Bakar. Guru pondok rata-ratanya boleh dikatakan sebagai usahawan yang berjaya sehingga dapat menarik minat masyarakat Melayu pada masa itu.1993. getah. bentuk pengajian agama Islam adalah tidak teratur dan lebih bersifat serpihan yang berpusat di rumah ulama. pertengahan dan tinggi).1994.1995.1-4) Dengan cara ini secara tidak langsung institusi pondok telah menjadi pembimbing utama kegiatan masyarakat ke arah nilai-nilai Islam dan menjadi penapis dan kubu untuk menangkis serangan idea pemodenan berteraskan sekularisme yang dibawa oleh penjajah barat. orang tengah untuk penjualan tanah dan getah serta agen haji.(Syukri Ahmad. sebelum sistem pondok ini diperkenalkan. Machang (Tuk Kemuning). pengilangan padi dan balak.1996. pelajar pondok telah mempelajarinya secara langsung daripada pengamalan budaya hidup berdikari yang diamalkan oleh guru pondok. tanaman kontang. Untuk tujuan ini. Atas dasar inilah kita dapat melihat bagaimana institusi pondok berbentuk swasta (bebas) tanpa kongkongan dan kekangan polisi dari pihak pemerintah.(Rahimin Affandi Abd. ulama pondok dalam era tradisi telah bertindak selaku agen perubahan dan intelektual ummah yang bersikap sensitif dan proaktif dengan isu semasa yang timbul di dalam masyarakat.

mereka akan dibekalkan dengan segala bentuk keilmuan Islam dan kemahiran hidup yang amat diperlukan.1-4) Jalinan hubungan kemasyarakatan ini telah menjadikan pondok tersebut sebagai tempat rujukan utama kepada anggota masyarakat.(Robert L.(Kamaruzzaman Bustaman Ahmad.101-103) e) Menekankan persoalan akhlak dan disiplin Islam melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu tindakan mengkritik secara sewenang-wenangnya tanpa mengambilkira faktor masa ini adalah amat salah.(Ibrahim Abu Bakar.101-103) d) Menjadikan pelajar sebagai seorang yang mampu berdikari tanpa bergantong kepada orang lain.230-235) (4) Menjana Perkembangan Intelektualisme Islam Di Kalangan Masyarakat Melayu.26-28) dan keenamnya.(Rahimin Affandi Abd.19-28) 5) Sistem pengajian yang berorientasikan perkaitan antara teori dan praktikal.1990. sistem pengajian pondok telah difikir dan dirangka dengan teliti oleh ulama silam untuk era zamannya.93-94) Dalam konteks penerapan budaya ilmu.(Abdullah Ishak. Proses ini boleh dilihat daripada tindakan yang merapatkan hubungan antara pondok dengan kegiatan masyarakat dan menjadikan Pondok sebagai kubu utama untuk mempertahankan kesuciaan agama Islam dari serangan kuasa penjajah barat. . sesuatu penempatan pondok yang biasanya berpusat di kawasan pendalaman dengan sebab hubungan yang rapat di antara masyarakat awam sekitar dengan warga pondok kemudiannya telah menambah aktifkan kegiatan sosial dan ekonomi serta melahirkan beberapa penempatan kampung yang baru. Ini kerana.(Muhammad Abu Bakar.(Shafie Abu Bakar.(Shafie Abu Bakar.1994.(Shafie Abu Bakar. yang menekankan pemupukan budaya ilmu bagi menjadikan seseorang pelajar.1-31) (2) Menjana Perkembangan Sosio-Politik-Ekonomi Masyarakat Melayu Ke Arah Yang Lebih Berasaskan Budaya Ilmu Yang Agak Positif.1994.2002.101-103) c) Menjadikan matlamat pencarian ilmu bukan untuk tujuan kebendaan (makan gaji) tetapi untuk mencapai keredaan Allah dan nikmat pengetahuan.1990.1975.(Shafie Abu Bakar.1994.1994.(Syukri Ahmad.(Abdullah Ishak.1994. hlm 30-31) Pendapat ini walaupun boleh dikatakan sebagai separuh betul.1995. menyebarkannya ke dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pemimpin masyarakat.(Rahimin Affandi Abd.101-104) Apa yang cukup membanggakan adalah sistem pengajian pondok ini dapat dianggap cukup advance untuk zaman dan keadaan masyarakat tradisi dengan keistimewaan khusus merujuk kepada usaha pembudayaan ilmu. ilmu adalah milik bersama dan setiap individu berhak diberi peluang untuk mendapatkan ilmu. pedagogi dan kaedah pengajaran biasanya menggunakan pendekatan Taqlid (menadah kitab) membabitkan pengajaran satu hala daripada guru kepada murib dan perbincangan antara keduanya. Untuk tujuan ini. Rahim. ulama pondok dalam era tradisi telah bertindak selaku agen perubahan dan intelektual ummah yang bersikap sensitif dan proaktif dengan isu semasa yang timbul di dalam masyarakat.92-99) Apa yang boleh dibanggakan adalah melalui pendekatan ini secara tidak langsung ianya telah pun mengamalkan konsep pendemokrasian pendidikan berasaskan penekanan kepada kepentingan ilmu dalam kehidupan seseorang Islam. kedapatan beberapa orang sarjana yang mengkritik dan bersikap sinikal terhadap sistem pengajian pondok yang dikatakan out of date dan tidak mampu berhadapan dengan pemodenan. Winzeler. Dewasa ini.202-204) 6) Sistem pengajian yang bersifat terbuka yang memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk mengikutinya tanpa mengira latar belakang keturunan dan faktor umur. 4) Sistem pengajian yang dibuat secara swasta tanpa kongkongan dan kekangan polisi dari pihak pemerintah. kelima.(Rahimin Affandi Abd. 2003.104-111).1994. struktur organisasi pondok telah disusun secara teratur dengan seseorang guru selaku pemimpin dan rujukan utama yang dibantu sepenuh oleh beberapa orang pembantu yang terdiri dari pelajar-pelajar yang lebih senior.1966.1994.1-4) Dengan cara ini secara tidak langsung institusi pondok telah menjadi pembimbing utama kegiatan masyarakat ke arah nilai-nilai Islam dan menjadi penapis dan kubu untuk menangkis serangan idea pemodenan berteraskan sekularisme yang dibawa oleh penjajah barat. keistimewaan yang dimiliki oleh sistem pondok ini adalah.Abdul Rashid Ahmad. a) mendapat sebanyak mungkin ilmu untuk mencapai keredaan Allah. Rahim.65-84) Mengikut analisa Muhammad Abu Bakar.23-24) Keadaan ini menyebabkan seseorang ulama itu dapat bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda dan kepentingan tertentu. 16 seseorang guru(Shafie Abu Bakar.1995.112-115.(Muhammad Abu Bakar. (Shafie Abu Bakar. dan ternyata ianya telah berjaya berfungsi seperti yang diharapkan.1994) Lebih tepat lagi. tetapi ianya dibuat dalam bentuk yang tidak memenuhi adab ikhtilaf di dalam Islam.(Abdul Rashid Ahmad. Rahim. b) bertindak mengikut perkiraan ilmunya.2000.1995.

(Mahmood Zuhdi Abd.(M.1998. tidak keterlaluan dikatakan bahawa pendekatan ke (4) ini amat bersesuaian dengan realiti masyarakat Melayu yang baru memeluk Islam. 1993. Sidin Ahmad Ishak. nasionalis-reformis Melayu yang awal ini lebih menjiwai kesedaran Islam yang sejati dan menghayati penderitaan umat Melayu yang disisih dengan dasar penjajahan British. Sidin Ahmad Ishak.1992.2000. Hurgronje.(M.1990.(C.1996.1980.33-34) Dengan penghasilan kitab jawi yang diusahakan oleh fuqaha Patani yang rata-ratanya terputus dengan pengaruh feudalism yang mendominasi rantau alam Melayu.2000.1906. (i) Menjana kelahiran sarjana Melayu-Islam yang mampu bertindak sebagai intelektual ummah secara lebih kritikal berhadapan dengan permasalahan masyarakat.99-116) di Tanah Melayu yang lahir dari sistem pendidikan penjajah yang kebanyakannya menjadikan seseorang pelajar itu berjiwa British dan pro-British(Khasnor Johan.18-19) (ii) Penggunaan kitab Jawi sebagai alat untuk memperkembangkan keilmuan Islam di kalangan masyarakat tempatan dengan cukup berkesan.(Md. 17 Hal ini boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti. Penulisan perundangan di zaman sebelumnya.B.57) Ini menunjukkan bagaimana apabila diterima sebagai salah satu dari rangkaian ummah Islam sedunia.(Omar Awang. kita dapati dalam banyak hal penggunaan kaedah dan prinsip syariah adalah amat ringkas. seperti penciptaan tulisan Urdu di India dan tulisan Parsi di Iran berteraskan dari segi bentuknya kepada bahasa Arab dengan sedikit sebanyak pengubahsuaian. Hooker.46-50). Sejarah .(Mohammad Redzuan Othman. terhad dan terbatas. Hooker.13-14 dan 32) (4) Pengukuhan Aliran Sunni-Mazhab Shafi’I Sebagai Wadah Perpaduan Ummah Melayu-Islam.2000.165) (iii) Penggunaan kaedah gradualism yang berhikmah bagi menghakis dominasi budaya feudalism di dalam masyarakat Melayu. Bombay.26-34) Daripada perkembangan pesat kitab Jawi di alam Melayu ini kita dapat melihat bentuk dan pengetahuan keilmuan Islam amnya dan perundangan Islam khususnya telah dicirikan dengan pandangan tradisional fuqaha Patani-Kelantan. Selain itu juga bentuk keilmuan Islam yang dianuti dan dipelajari di Mekah telah turut mencirikan pemahaman keislaman yang diamalkan di alam Melayu. secara jelas telah diresapi dengan unsur-unsur Islam yang bercampur aduk dengan sistem adat tempatan. sedikit demi sedikit world-view feudalism ini telah dihapuskan. Penulisan keilmuan Islam di dalam kitab jawi adalah bebas dari pengaruh pandangan world-view pra-Islam yang berasaskan feudalism.(Omar Awang.(Mohammed Redzuan Othman.217-224) Selanjutnya.1998.2000. Seandainya hal ini tidak berlaku ataupun perkembangan hukum Islam berjalan dalam pelbagai mazhab yang berbeza. kandungan kitab jawi lebih mengambarkan perundangan Islam yang sebenar tidak seperti pandangan golongan feudal Melayu yang telah menyusun Hukum Kanun Melaka. Konsep wira dalam masyarakat Melayu.134- 145).( Husin Mutalib.1978. Contohnya yang cukup jelas boleh dilihat daripada sumbangan ulama Patani-Kelantan yang menetapkan di Mekah dan Mesir yang menjana dan meniupkan semangat nasionalisme sebenar kepada serangkaian pelajar Melayu di timur tengah. Sidin Ahmad Ishak.(Md. karya-karya Melayu Islam menggunakan tulisan jawi ini telah dikembangkan dan disebarkan di banyak tempat dalam dunia Islam seperti di Mekah. Bagi pandangan penulis.26-28)Reputasi ulama Patani yang berada di Mekah dan Mesir telah menarik sebahagian besar pelajar Melayu untuk melanjutkan pelajaran mereka ke pusat pengajian keilmuan Islam ini.(Md.48-68) Bersesuaian dengan latar belakang masyarakat yang mengamalkan sistem sosial yang tertutup dan masih baru menerima Islam.55) Kemudiannya. Majid. pelajar-pelajar alam Melayu ini telah terdedah dengan perjuangan Pan-Islamism di bawah pimpinan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Singapura.2000. hasil karya intelektual Islam umat Melayu (kitab Jawi) telah turut diterima secara meluas dan diakui mutu akademiknya di beberapa pusat keilmuan Islam dunia. Akibatnya.80-85) Fenomena yang mengambilkira elemen tempatan dalam bentuk memilih bahasa tempatan sebagai medium untuk penyebaran ilmu agama telah dilakukan oleh sarjana Islam di kebanyakan dunia Islam. segala bentuk pemahaman ala Mekah ini akan turut diikuti secara sakral oleh penduduk alam Melayu. Sidin Ahmad Ishak.S.( Abdul Kadir Muhammad. Berbanding dengan bentuk penulisan sebelumnya.(Md. Majid.1981. Istanbul dan Kaherah. rasanya tidak mustahil pengaruh budaya Taqlid yang berlaku di luar tanah Melayu yang dicirikan dengan sifat fanatik yang melampau(Mahmood Zuhdi Abd.26-34) Hal ini bersesuaian dengan situasi keilmuan pada masa ini yang berkiblat secara langsung dengan kota Mekah.1978.B.154) Berbanding dengan tokoh-tokoh nasionalis feudal Melayu(Shaharuddin Maaruf. dalam kerangka perpaduan ummah. dengan menggunakan contoh teks Hukum Kanun Melaka. yang merupakan pusat pengajian Islam yang menduduki hiraki yang tertinggi sekali.

sifat.11) Namun begitu.(Abdul Halim el- Muhammady. Ini kerana kedapatan beberapa penerangan dalam kitab jawi karangan fuqaha Patani yang merujuk dan memetik beberapa ayat Quran dan hadis sebagai landasan asas keterangan mereka.1992.1988.11-13) Keduanya. ini bukanlah bermakna fuqaha Patani langsung tidak merujuk kepada sumber yang lebih asasi.B.(Rahimin Affandi Abdul Rahim.1994. hlm 36-39) dan wujud pertentangan mazhab dalam soal tasawuf falsafah(Abdul Rahman Abdullah.(A.1961. amalan merujuk terus kepada Quran dan . kita akan mendapati bagaimana penggunaan metodologi taqlid ini telah digunakan secara sederhana. 18 pembinaan Hukum Islam. walaupun memang ada pengaruh mazhab Syiah(Abdul Rahman Abdullah. pemilihan yang rapi telah dibuat berasaskan kepada kitab-kitab yang berotoriti dan muktabar yang terkenal dalam dunia sunni pada masa itu.(Virginia Matheson&M.(M. Pengamalan pelbagai prinsip tajdid terpilih di dalam pengeluaran fatwa membabitkan isu yang timbul di dalam masyarakat. Hal ini antara lainnya boleh dirujuk kepada penggunaan konsep maslahah.(Rahimin Affandi Abd.493-502) 5) Kitab jawi telah menggunakan kitab turath era taqlid yang lebih awal sebagai sumber rujukan utama dan tidak mempedulikan sumber rujukan yang asasi. hlm 217-220) akan turut tersebar di Tanah Melayu. walaupun perkembangan pesat telah melanda sistem pendidikan negara. Pertamanya. akan tetapi kepentingan kitab jawi ini masih belum dilupakan.1997.1981.(Rahimin Affandi Abd.29-41) kita boleh mendapati bagaimana fuqaha Patani-Kelantan masih menerapkan kaedah ilmiah yang mempunyai nilai akademik yang tinggi.H. Rahim. Quran dan sunnah. Hooker. Bertentangan dengan pandangan sinis yang sering dilontarkan kepada pendekatan ala Taqlid yang dipakai dalam kitab Jawi. Memanglah diakui bahawa bersesuaian dengan dominasi era taqlid yang melanda seluruh dunia intelektual Islam pada masa ini. Syeikh Daud Patani dalam menerangkan tentang dinamika dan kepentingan sumber Urf untuk sesuatu masyarakat yang bukan Arab telah memasukkan untuk bacaan masyarakat antarabangsa pada waktu itu. Dalam soal ini.80-81. bahkan ianya telah menjadi rujukan utama yang digunakan dalam sistem pengajian keilmuan Islam dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. fakta sejarah telah mencatatkan bahawa umat Melayu di rantau alam Melayu masih secara kuat berpegang kepada mazhab Sunni. Penguasaan ini kemudiannya telah diperkuatkan lagi dengan penulisan kitab jawi yang diusahakan oleh fuqaha Patani-Kelantan yang hanya menggunakan pandangan mazhab sunni dalam perbincangan mereka. Kalau dilihat secara teliti. rantau alam Melayu telah secara teguh mengikut faham tradisionalism yang berteraskan mazhab Shafi’i.2001.54-55& 57) (5) Penerapan Kaedah Ilmiah Yang Ketat Di Dalam Pemahaman Hukum Islam. Seandainya hal ini berlaku.32-34) Dalam soal ini dua contoh boleh diberikan untuk menafikan dakwaan penggunaan pendekatan ini dalam tulisan fuqaha Patani.157-167).1997. Perbincangan sistem fiqh Islam yang begitu luas telah dijadikan sebagai teks panduan utama yang membantu kesempurnaan pengamalan Islam dan taklif syarak oleh penduduk alam Melayu.(Omar Awang. John.28-30) Dalam konteks Malaysia.1999. Syeikh Daud Patani juga telah membangkitkan isu dan kepentingan jihad menentang kuasa penjajah kafir yang pada masa itu sedang meluaskan empayar jajahan takluk mereka di alam Melayu. sudah pasti usaha memperkembangkan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat Melayu akan turut terjejas teruk.40-41) Di lihat kepada teori dan sejarah kedatangan Islam yang awal. konsep dan pengamalan harta sepencarian yang telah diterima sebagai urf yang sahih di dalam masyarakat Melayu (Negeri di bawah angin). Hal ini secara terang-terangan boleh dilihat daripada penggunaan fuqaha tradisionalis di Kelantan pelbagai pendapat fuqaha yang berbeza dan prinsip Talfiq di dalam menyelesaikan masalah zakat fitrah padi di Kelantan.(Fauzi Deraman. ciri-ciri dan penggunaan metodologi taqlid ini memang telah diaplikasikan sepenuhnya di dalam penulisan kitab-kitab jawi oleh fuqaha Patani-Kelantan. Rahim. Hooker.439-440&441- 445) 6) Keterangan ala Taqlid yang dikemukakan terputus dari realiti semasa yang bersifat tempatan (alam Melayu) dan lebih menumpukan perhatian kepada realiti timur tengah. Penguasaan dan dominasi ini tercetus memandangkan rantau alam Melayu ini telah menerima kedatangan awal Islam mengikut aliran Ahlu Sunnah wal jamaah yang bercampur dengan prinsip kesufian yang tinggi. Pemikiran Umat Islam di Nusantara.Fauzi Deraman. (6) Mengamalkan Sikap Yang Terbuka Dan Menerima Pakai Prinsip Tajdid Yang Difikirkan Mampu Menyelesaikan Permasalahan Hukum Amali Masyarakat.(Suwaid Tapah.B.51-52) Namun begitu.2000.1995.1985. Antara metodologi yang dimaksudkan adalah :- 4) penulisan kitab jawi lebih merupakan saduran dan terjemahan dari kitab asal zaman taqlid.

Apa yang lebih penting lagi. Abdul Halim El-Muhammady. 2000. Islamic movements in Malaysia : A study of Da’wah in PAS and ABIM. 2. “ Ideas Of Mohammedan Malaya “. Sebaiknya. 1998. Dr. Kuala Lumpur : DBP. Konsep. 1996.D untuk University of Birmingham. Gerakan Anti Penjajahan Di Malaysia 1511-1950 : Pengaruh Agama Dan Tarikat. Dalam Dinamika Dakwah : Satu Perspektif Dari Zaman Awal Islam Hingga Kini. 1906. The Methodology of teaching in Islam. dapat kita katakan bahawa walaupun kita dituntut untuk mengamalkan paradigma pemikiran yang bersifat moden dan progressif untuk konteks zaman moden ini. “ Let Islam Lead The Way With Its Progressive View On Sexuality “. Abdul Rashid Ahmad. khususnya yang membabitkan persoalan baru yang timbul di dalam masyarakat. 1998. Abdul Rahman Abdullah. Yogyakarta. 19 Sunnah. 1995. dalam NST. Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam. Abdul Kadir Muhammad. “ Muslim mystics and historical writing “.2. Abdul Halim el-Muhammady. masih lagi terbuka dengan segala prinsip dan kehendak moden semasa. segala pandangan negatif yang dibawakan oleh genre penulisan barat yang sering memperkecilkan paradigma tradisionalism perlu ditolak dan dinilai secara selektif. Pengamalan prinsip-prinsip tajdid ini jelas membuktikan bagaimana aliran tradisionalism walaupun sering dituduh sebagai anti kepada pemodenan. 1966. Hurgronje. Kuala Lumpur : Penerbit Kintan. 1993. xxxiv. 1998. “ Institusi Pondok dalam tradisi budaya ilmu “. Kajang : Percetakan Bintang Jaya. 1999. Azyumardi Azra. Kedudukan Pondok dalam masyarakat di Kelantan. dalam Pendidikan Islam era 2020 : Tasawur dan Strategi. dalam Historians of South-East Asia. 1994. dalam International Islamic University Law journal. Za’ba dan Melayu. Kuala Lumpur. Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Di Malaysia. Azyumardi Azra. Kuala Lumpur : Berita Publishing. Skudai : Penerbit UTM. Abdul Rahman Aziz. H. Sejarah penulisan Hukum Islam di Malaysia. Tesis B.0 KESIMPULAN Sebagai rumusan akhir. “ Pendidikan Islam era 2020 : Penghayatan menyeluruh “. Kuala Lumpur. Nasir. “ Nilai pekerjaan orang Melayu “.H. Abdul Rahman Abdullah. Setakat yang telah dipaparkan dengan cukup panjang lebar di dalam kajian ini. Jakarta : LOGOS. Farish A. 1999. 1992. Tesis Ph. Ahmad Shukri Mohd. John. Adnan Hj. 1996. Sintok : UUM. Atho Mudzhar. Naim. Kuala Lumpur. penerimaan konsep talfiq dan pengunaan sumber rujukan para reformis semasa di dalam mentarjihkan sesuatu pandangan baru. Noor. v. 1992. 5. Islam Reformis : Dinamika intelektual dan gerakan. Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik. 2003. Mekka in the later part of the 19th century. no. Falsafah dan kaedah pemikiran. Oleh Ahmad Fawzi Basri) Nilai Orang Melayu. ini bukanlah bermakna kita boleh memperkecilkan sumbangan yang pernah diberikan oleh kalangan ulama Melayu-Islam silam berasaskan paradigma tradisionalism. Tesis Ph. Abdullah Ishak. Abdul Latif Hamindong. Hal ini juga membuktikan bahawa aliran ini tidaklah seburuk seperti yang kerap didakwa dan masih lagi mengutamakan kepentingan umat Islam. untuk Universiti Malaya. 1993. BIBLIOGRAFI A. teori. 2. London. “ Ikhtilaf and its development in Malaysia “. Leiden. dalam Tamadun Melayu. Badlihisham Mohd. v. dalam (ed. . Kuala Lumpur : Utusan publication. dalam The Missionary Review Of The World. dimensi dan isu pembangunan. terbukti bahawa sumbangan bermakna yang telah diberikan oleh aliran tradisionalism ini dalam konteks negeri Kelantan adalah amat besar sekali. 1998. C.D untuk University of Edinburgh. Nawang. Abd Halim el-Muhammady. Kuala Lumpur.A. Abdul Rahman Abdullah.M. with special reference to the traditional educational method in Malaysia. 1916. Falsafah Alam Semesta Di Nusantara. sebagai umat Islam yang mempunyai asas jati diri kekuatan iman dan tradisi yang cukup kukuh.S. 4 November. 1996. v. Che Omar Awang. 2001. Charles Tisdall. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 1961. sebagai langkah strategic kita patut merancang langkah yang berstruktur dan berteraskan wawasan zaman moden untuk memperkuatkan lagi dominasi pengamalan Islam yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia semasa. “ Tasawwur Islam “.

Merekonstruksi tamadun Melayu Islam : ke arah pembinaan sebuah tamadun dunia alaf ketiga. Abim 30 Tahun. Nurcholish Madjid.B. dalam Readings on Islam in Southeast Asia. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. Beberapa Isu Penting Sepanjang Tiga Dekad. Jalil Borhan. 2004. v. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. dalam Jurnal pendidikan Islam. Mohammad Redzuan Othman. Kuala Lumpur : ABIM. Singapore. 2002. 1998. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. Khasnor Johan. 1996. 3. Kuala Lumpur. 25. “ The translation of Islam into South-East Asia “. v. 2001. Kuala Lumpur. bil. UMNO Dalam Politik Dan Perniagaan Melayu. Taib Osman. dalam Journal of Islamic Studies. 1990. Sidin Ahmad Ishak. “ Dari pusat ke penggiran : Masa kini dan masa depan Pondok di Malaysia “. Muhammad Kamal Hasan. “ The role of Makka-educated Malays in the development of early Islamic scholarship and education in Malaya “. Tesis Ph. v. bil 1. Hooker. Dakwah Gerakan Islam Alaf Baru. bil. 3.A. Omar Awang. 1980. dalam edit oleh Suzalie Mohamad Anjakan Minda belia Islam. Fakulti Pengajian Islam. Mohd Farid Mohd Shahran. 1981. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. dalam Jurnal Pendidikan Islam. The Malays in the Middle East. Lihat Fauzi Deraman. 2001. bil. 2000. 1990. bil 1. 3. Terbitan Tak berkala no. dalam Islam Dalam Persepsi Orientalisme. Mohd. Kuala Lumpur : IKIM. 2003. dalam ed. Islam And Ethinicity In Malay Politics. 1992. Muhammad Abu Bakar. Isabella Bird. v. Toward Actualizing Islamic Ethical And Educational Principles In Malaysia. 22. dalam Federation Museums Journal. “ The major Arabic sources which determined the structure of Islamic thought in the Malay Archipelago before the Nineteenth century A. Bangi : Penerbit UKM. 1996. Rasulullah S. Oleh Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. Abd. dalam Islamika. 2002. Mohd. Islam Historis : Dinamika studi Islam di Indonesia.B. 2. Singapura. in the field of law. 4. Hooker. Pakistan. v. Muhammad Abu Bakar. Kuala Lumpur : UIAM. Oxford. The Golden Chersonese And The Way Thither. 1998. Islamic Modernism in Malaya. Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia. 1967. Sains Dan Pemikiran Objektif : Suatu Perbandingan Ringkas “. 1989. Ghazali Basri. 1985. 1997. Kuala Lumpur. November 2001. “ Melayu dan Islam dalam konteks pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi “. “ Sumbangan ulama dalam perkembangan Islam di Alam Melayu “. 1994. . Sejarah pembinaan Hukum Islam. Hashim Musa. 2002. Yogyakarta : Galang press.2001 Husin Mutalib. Jamaie Hamil. v. 1990. Uan Ulama Dihina. M. Muhammad Zainiy Uthman. 3. “ Perkhidmatan Tadbir Melayu : Tradisi dan peranan dalam konteks kerajaan penjajah “. Jakarta : Penerbit Paramadina. 1978. Kuala Lumpur. Persatuan Ulama Malaysia dan Persatuan Ulama Kedah. hlm 48-68. “ Islam. Ibrahim Abu Bakar. dalam Jurnal Pendidikan Islam. 20 Fauzi Deraman. 9:2. Muhammad Abu Bakar. UKM. Mahmood Zuhdi Abd.W. Malay Folk Beliefs : An integration of disparate elements. Bangi : UKM. dalam Malaysia : Sejarah dan proses pembangunan. Universiti Malaya. v. 2000. Kuala Lumpur. “ The Trengganu inscription as the earliest known evidence of the finalisation of the Jawi alphabet “.D untuk Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. “ Dari Pusat Ke Penggiran : Masa Kini Dan Masa Depan Pondok Di Malaysia “. 2. 1. 1990. “ Penolakan Hadith Oleh Orientalis Dan Penulis Islam “. hlm 48-50. “ Moral dan etika : Huraian konsep dan permasalahan dalam konteks pelaksanaan nilai murni di sekolah-sekolah “. Napiah Abdullah. dalam Jurnal Syariah. Dalam The Journal Of Hamdard Islamicus. v. Kedudukan Hadith dalam kitab Jawi : satu kajian terhadap karya- karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Patani. Pulau Pinang. 2. Md.D. Kuala Lumpur. A concise legal history of Southeast Asia. Majid. M. Omar Awang. dalam Jurnal YADIM. Bangi. Rahimin Affandi Abd Rahim (1999) “ The Malay-Muslim Legal Educational System During The Colonial Period “. Nordin Kardi. 2000 Kontroversi Mengenai Memo Kepada Majlis Raja-Raja Melayu : Islam Dicabar. “ Dakwah di persimpangan : Halatuju dan masa depan Islam di Malaysia “. Muhammad Kamal Hasan dalam Intellectual Discourse At The End Of The Second Millennium : Concerns Of A Muslim-Malay CEO. theology and sufism “.

_________. bil. The Educational Philosophy And Practice Of Syed Muhammad Naquib Al-Attas . bil. pada 7-8hb. Kuala Lumpur. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. dalam Jurnal Usuluddin. bil. “ Jawi literature in Patani : The maintenance of an Islamic tradition “. v. di Pusat Dakwah Islamiah Negeri Sembilan. London : Kegan Paul International. bil. Shaharuddin Maaruf. 2001. Hooker. hlm 99-116. dalam Jurnal Syariah. Ke Arah Satu Kefahaman Baru. “ Dakwah Dan Jalinan Intelektual Di Rantau Alam Melayu-Indonesia : satu analisa sejarah “. “ Keistimewaan Islam sebagai sistem hidup yang lengkap “. “ Implikasi pengaruh ulama terhadap halatuju perubahan pemikiran politik masyarakat Islam wilayah utara Semenanjong Malaysia dari tahun 1950an hingga 1990an “. An Exposition Of The Original Concept Of Islamization. 3. anjuran bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakulti Pengajian Islam. 21 _________ “ Analisis sejarah Dakwah dan jalinan intelektuaal rantau Malaysia-Indonesia “. Universiti Malaya. 1. pada 25hb. Robert L. Shaharuddin Maaruf. November 2000. “ Aplikasi konsep ulama dan intelektual : suatu penilaian kritis “. _________. Kuala Lumpur. “ Budaya Taqlid dalam masyarakat Melayu : satu tinjauan ringkas “. Winzeler. v. “ Aplikasi konsep ulama dan intelektual : suatu penilaian kritis “. 1992. 14. William Roff. discourse and practices. 61. dalam Pemikir. oleh Mohd Radzi Othman) Warisan al-Quran dan peradaban manusia siri 1. “ Traditional Islamic school in Kelantan “. 11. Kuala Lumpur : Oxford University Press. 1. dalam Democracy in Malaysia. 1993. bil. Jun 2002. Syed Hussein al-Atas. v. Wan Mohd Nor Wan Daud. Syukri Ahmad. Anjuran Bahagian Dakwah. dalam JMBRAS. 1990. The Origins Of Malay Nationalism. S. “ Fiqh Malaysia : satu tinjauan sejarah “. 2000. Penerbit Universiti Sains Malaysia. v. Konsep wira dalam masyarakat Melayu. dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Indonesia-Malaysia. bil. pada 18hb. dalam Seminar Keindahan Islam 2003 Peringkat Negeri Sembilan Darul Khusus. UKM. 1994. di Medan.B. “ Realisme. Kuala Lumpur. “ Pemikiran reformis Melayu semasa : satu analisa “. _________. _________. 1975. Bangi. “ Hubungan antara ulama dan pemerintah di dalam sejarah tamadun umat Islam “. 2002. v. _________. Siri Penerangan Undang-Undang Islam 2. Mac 2003. dalam Fiqh Malaysia. 2000. Surrey. Pascamoden dan Kebudayaan Popular “. Russli Kamarudin. Singapura. “Al-Quran dan peranan Ulama Melayu dalam Pemodenan Rantau Alam Melayu “. Kuala Lumpur : ISTAC. Hossein Nasr. Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. _________. Rahminah Muharam. dalam (edit oleh Zulkiple Abd. 1990. Salasiah Abd. Anjuran Jabatan Fiqh dan Usul. Zaharom Nain. 1. anjuran Akademi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur : DBP. Suwaid Tapah. UKM dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). “ Madonna. dalam JMBRAS. dalam Jurnal YADIM. 1995. 1994. 2001. 1988. 1998. 2003. dalam Jurnal Pengajian Melayu. dalam Jurnal Usuluddin. Part 1. 3. Indonesia. Harta Perkahwinan : Harta Sepencarian. Wahab. Ghani) Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. _________. Richmond. hlm 32-34. 2002. Traditional Islam In The Modern World. . 1994. Konsep wira dalam masyarakat Melayu. Mei 2002. 2001. 11. 1993. 1980. dalam Politik Malaysia : perspektif teori dan praktik. pada 18hb. 48 :1. ke arah pembinaan Fiqh tempatan yang terkini. Seremban. Shafie Abu Bakar. 2. _________. 2. dalam Jurnal Usuluddin. 2003. dalam Budi Kencana. 4. Niccolo Machiavelli dan al-Ghazali : Satu perbandingan “. 2001. Bangi. dalam Seminar Bahasa dan Pemikiran Melayu. “ Kebudayaan Melayu Dan Islam Di Nusantara : Satu Analisa Pengkaedahan “. dalam Jurnal Syariah. “ Hubungan Islam dan Kristian dalam konteks dokumen Vatican 11 “. “ Keilmuan Islam dan tradisi pengajian pondok “. Kuala Lumpur. “ Reformasi perundangan Islam di Malaysia : antara impian dan realiti “. Shukri Ahmad. Oktober-Disember 2000. Syukri Ahmad. Singapura : Pustaka Antara. _________. “ Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun “. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Intelektual Masyarakat Membangun. bil. Pulau Pinang. dalam Jurnal Pendidikan Islam. dalam Seminar Hukum Islam Semasa 111 Peringkat Kebangsaan 2000. _________. _________. 2000. Pembangunan Di Malaysia . “ The structure of the media industry : implications for democracy “.dalam (edit. Virginia Matheson dan M.

“ Gerakan Dakwah : Satu Takrifan Semula Untuk Melahirkan Islam Yang Progressif “. Universiti : Mendukung tradisi intelektual. Kuala Lumpur : Institut Kajian Dasar. Zulkifli Abd. 2002. dalam Himpunan kertas kerja Isu dan proses pembukaan minda umat Melayu Islam. 1993. Kuala Lumpur : DBP. . Ghani. 22 Zaini Ujang.