You are on page 1of 7

38487

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315
10 ∆εκεµβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10. Την υπ’ αριθµ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003)
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον
Αριθµ. Πρωτ. 71920/51 Κανονισµό Προµηθειών της Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.
∆ράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 11. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 απόφαση του Υπουρ−
ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ». γού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υπουργική απόφαση
συστήµατος διαχείρισης», (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως έχει
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 12. Την Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ε.Ε. L 134/30/4/2004)
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, και του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/3/2007) µε το οποίο προ−
Έχοντας υπόψη: σαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την ανωτέρω Οδηγία,
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική (ΕΕ L 257/1/10/2005) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α/3−12−2007), όπως τρο− ΕΚ (ΕΕ L 323/9/12/2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ποποιήθηκε και ισχύει. του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
2. Το άρθρο 21 του N.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) µε 13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1251/2011 της Επιτροπής περί
τίτλο «Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών καθορισµού νέων κατωτάτων ορίων εφαρµογής της
ΕΣΠΑ». Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το άρθρο 4 του N.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄ 122/31.05.2013) 14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση
«Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Γενική Γραµµατείας της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ». και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
4. Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α 10.04.2014) και το οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια"
Π.∆. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α 29.08.2014). και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.∆. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430/Α/1926) «Περί 15. Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για
Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιµε− την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
λητηρίου κειµένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί θηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
και ισχύει. 22−04−2005) όπως ισχύει.
6. To Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A'/22.4.2005) “ Περί Κωδι− 16. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. έγγραφο 154.422/ΨΣ 14993/
κοποίησης της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 18.12.2008 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «Ψηφιακή
κυβερνητικά όργανα». Σύγκλιση» µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
7. Το άρθρο 23 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28−06−2014) επάρκεια της Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε.
περί «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 17. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. έγγραφο 153.737/ΨΣ 8809−Γ΄
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστι− 28.05.2009 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης «Ψηφιακή
κό και άλλες διατάξεις». Σύγκλιση» µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
8. Το Π.∆. 295/15.10.2002 (ΦΕΚ 262/Α΄/2002) «Οργανι− επάρκεια του Τ.Ε.Ε.
σµός Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)». 18. Την υποπαράγραφο Α.1, της παραγράφου Α του άρ−
9. Το Π.∆. 29/98 περί σύστασης Ανωνύµου Εταιρείας θρου πρώτου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ−
µε την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας Τεχνολογί− ξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
ας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85 τ.Α΄, 07.04.2014).
Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128), το Π.∆. 308/2001 (ΦΕΚ Α΄ 209), 19. Την µε αρ. πρωτ. ∆12 1063601 ΕΞ2014/16.04.2014
το Π.∆. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 960 τ.Β΄, 16.04.2014) περί
33/Α/2006) και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24). διανοµής κοινωνικού µερίσµατος.

).Ε.∆. Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδε− ρήγησης της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόµενο ση µέχρι την 31/10/2015 µε την παροχή συνδροµής για παράρτηµα. 23.2014 Συνεδρίας της θα χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ. στο ποσό των 100. η Γ. Την απόφαση της από 04. και ∆ράσης είναι το Υπουργείο Υποδοµών. και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Τ. Α. χνολογίας (Ε.Ε. που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής «TAXISNET» της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). 89/2014 (Α΄134) και 158/14 (Α΄240) και την υπ’ (mobile) ή δορυφορική). «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ µε πόρους της Ελλάδας 22.000.Ε. Άρθρο 5 Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουµένων Άρθρο 1 Αντικείµενο Τα στοιχεία των ωφελουµένων θα αντληθούν από τη Η δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» αφορά στην πα− Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου ροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισµού στους δικαι− Οικονοµικών. είναι: οποία βαρύνει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Προδιαγραφές ανά πακέτο − κατηγορία Πιο συγκεκριµένα. (Θέµα 32). .Ε. Το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη η ανά πακέτο − κατηγορία. Α. καιούχο του κοινωνικού µερίσµατος). µέχρι 12 Ευρώ το µήνα και µέχρι αρ. Την υπ’ αριθµ.Τ. Άρθρο 3 Η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ− Ωφελούµενοι δροµείων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δη− Ωφελούµενοι της ∆ράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες µοσιότητας σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.Ε. ορίζονται οι σχετι− 4. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή της παρούσας. III.10. Φορέας Χρηµατοδότησης της 2. µέθοδο Voucher (κουπόνι). Την απόφαση της από 31. καθεµιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογηµένη.Ε. Άρθρο 7 II. Αποκτήσουν τον απαιτούµενο βασικό εξοπλισµό Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου πρόσβασης στο διαδίκτυο. το οποίο αποτελεί λούµενους.38488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 20. της αξίας των 3 παροχών του Άρθρου 1. Υποστηριχθούν και ενηµερωθούν κατ’ οίκον σε βα− Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούµενο (δι− σικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).Τ. του κοινωνικού µερίσµατος. δηλαδή ηλεκτρονικό υπολο− γιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook Η υλοποίηση της δράσης θα πραγµατοποιηθεί µε τη ή laptop. όπως Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται εκάστοτε ισχύει. 3. αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. µέχρι 230 Ευρώ Την υλοποίηση της δράσης µε τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗ− − Υπηρεσίες υποστήριξης – συµβουλευτικής ενηµέρω− ΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ σης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον µέχρι 60 Ευρώ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας. (mobile) ή δορυφορική). περιφέρειες της. 151. Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προµηθευτών.7. − Βασικό εξοπλισµό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ αποφασίζουµε: netbook/laptop).) και Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος ενότητες: (Τ. Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα – κατη− Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισµα γορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης.Τ. − Ευρυζωνική ∆ιαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή 24.14 (Β΄2944) απόφαση του Πρωθυπουργού 31/10/2015. µατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Γ.Τ.894/ΨΣ3433−Α2 πρόσκληση της Άρθρο 4 Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε. Το µέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούµενο. και το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τε− 1. ∆ικτύων. οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να: Οι προδιαγραφές των πακέτων – κατηγοριών επιχο− I.Γ. σύµφω− Άρθρο 2 να µε το Άρθρο 4 της παρούσας. ούχους του κοινωνικού µερίσµατος που κατοικούν στις Άρθρο 6 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.).09.000 Ευρώ σε δηµόσια δαπάνη και 21. «Ψηφιακή Σύ− Προϋπολογισµός δράσης και ποσό ενίσχυσης γκλιση» για την υποβολή προτάσεων µε κωδικό 49. Σχεδιασµός και εξειδίκευση της ∆ράσης.∆.Γ.2014 306ης Συνεδρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.∆. 5. σύµφωνα µε την κείµενη το οποίο διέπει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού νοµοθεσία. Μεταφορών και καταλόγου Συµβούλων Υποστήριξης/Ενηµέρωσης. ∆εν επιτρέπεται η Φορείς της ∆ράσης µεταφορά ποσού από τη µία κατηγορία επιχορήγησης Φορέας Πρότασης της ∆ράσης είναι η Γενική Γραµ− στην άλλη.Π. Τα Π. του ∆Σ της Ε.Ε. 54169/31. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.Τ. Παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης σε χρήση ΤΠΕ κές αρµοδιότητες και υποχρεώσεις καθώς και οι βασικοί προς τους ωφελούµενους όροι της σύµπραξης αυτής. Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφε− Στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα.Ε.

Κρήτη.Ε. δηλαδή ένα (1) ηλεκτρονικό η δηλωθείσα στο Πληροφοριακό Σύστηµα «TAXISNET».Τ.000 289. «δικαιούχων» του κοινω− Μητρώου Παρόχων και Καταλόγου Συµβούλων Υποστή− νικού µερίσµατος (όπως περιγράφονται στην κείµενη ριξης/Ενηµέρωσης.588 4 ∆υτική Ελλάδα 57. Η δι− II. • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών − ∆ηµοσιότητα για την ενηµέρωση των Ωφελουµένων. που µέχρι σήµερα. − Αξιολόγηση σε σχέση µε τους στόχους. ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού υπηρεσιών και εξοπλισµού στους ∆ικαιούχους πολίτες πληροφοριακού συστήµατος που θα απαιτηθεί για την του κοινωνικού µερίσµατος που κατοικούν στις 8 Πε− υλοποίηση της δράσης. Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων [ΓΓΠΣ]. Υποστηριχθούν και ενηµερωθούν κατ’ οίκον σε βα− «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ σικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά). • Η µείωση του ψηφιακού χάσµατος στις 8 Περιφέ− − ∆ηµιουργία. στελέχωση και λειτουργία Help Desk ρειες Αµιγούς Σύγκλισης. η µείωση του ψηφιακού χά− και το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε. Ήπειρος. Λογιστική Εκκαθάριση και • Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου. ∆υτική Ελλάδα. µέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συµβουλευτικής των Παρόχων/Προµηθευτών και της κοινής γνώµης µε ενηµέρωσης στο χώρο τους. και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήµατος. ανέρ− βουλευτικής ενηµέρωσης σε χρήση ΤΠΕ που θα πραγ− χονται σε 289. ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΦΟΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ Φορέας Πρότασης της ∆ράσης είναι η Γενική Γραµµα− Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευ− τεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Γ.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ [Ε∆ΕΤ ΑΕ] Αντικείµενο της δράσης είναι η παροχή ψηφιακών − Σχεδιασµός.000. θα έχουν την δυ− µατοποιηθεί κατ’ οίκον.702 5 Ιόνια νησιά 13. το συντονισµό της ΓΓΤΤ. Οι σχετικές αρµοδιότητες των ανωτέρω φορέων και και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ιόνια Νησιά. ριφέρειες Σύγκλισης που είναι: Ανατολική Μακεδονία− − Στελέχωση του Help Desk για θέµατα ωφελουµένων Θράκη.477 3 Ήπειρος 22.506 2 Θεσσαλία 52.Γ. κλπ]. όπως ορίζονται στην κείµενη νοµο− ρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή θεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής (mobile) ή δορυφορική).Τ. να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. συγκρότηση • Η πρόσβαση των πολιτών. Πελοπόννησος. Αποκτήσουν τον απαιτούµενο βασικό εξοπλισµό εύθυνση κατοικίας των ωφελουµένων πολιτών.) και Φο− καιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και ρείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.464 7 Βόρειο Αιγαίο 14. Βόρειο Αιγαίο.300 πολίτες περίπου.237 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.Τ.000 289. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 38489 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop. νων ψηφιακών πακέτων.753 8 Κρήτη 40.237 . Αποκτήσουν ή διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση Ωφελούµενοι είναι όλοι οι δικαιούχοι πολίτες του κοι− µέχρι την 31/10/2015 µε την παροχή συνδροµής για ευ− νωνικού µερίσµατος. Παραλαβή δι− tablet. − Ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών υποστήριξης συµ− Οι ωφελούµενοι της ∆ράσης. νατότητα να: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ I. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν οι υποχρεώσεις τους περιγράφονται κατωτέρω: απόλυτα µε το Ψηφιακό Θεµατολόγιο (Digital Agenda) και Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ] το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση».∆. πολιτών στο ∆ιαδίκτυο και την χρήση υπολογιστή τύπου − Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης δράσης. Θεσσαλία. καιολογητικών πληρωµής. µέσω της πρόσβασης των για θέµατα παρόχων/προµηθευτών.000. η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας Α.Ε.). θεωρείται πρόσβασης στο διαδίκτυο.220 6 Πελοπόννησος 40.527 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 100.) Επικοινωνιών στους πολίτες. netbook ή laptop. του ηλεκτρο− Πληρωµές Παρόχων/Προµηθευτών. νικού εµπορίου και των προσφερόµενων ψηφιακών υπη− − Συγγραφή Εφαρµογών και Οδηγών για e−learning ρεσιών του ∆ηµοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται και χρήση ΤΠΕ. σµατος. − Οργάνωση της υλοποίησης της δράσης [έκδοση Πιο συγκεκριµένα µέσω της ∆ράσης επιτυγχάνεται: Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σε τεχνολογίες ΤΠΕ. Ενδεικτική Κατανοµή Ωφελουµένων ∆ράσης Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Π/Υ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ 1 Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 47.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ III. επιλογή/αξιολόγηση προσφερόµε− νοµοθεσία).

δηλαδή µέλος ενός δικτύου ενηµέρωση σε χρήση ΤΠΕ Franchise (δικαιόχρησης) το οποίο και δηλώνει • Τουλάχιστον 2 επισκέψεις κατ’ οίκον από τον Σύµ− • Τίποτα από τα παραπάνω βουλο Ενηµέρωσης/Υποστήριξης ∆εν είναι επιλέξιµα στη δράση τα ηλεκτρονικά κατα− • Κάλυψη συγκεκριµένων ενοτήτων ενηµέρωσης στήµατα τύπου “e−shop” ή οποιαδήποτε προµήθεια εξο− ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ − ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ πλισµού χωρίς τη φυσική παρουσία του ωφελούµενου − Κριτήρια επιλογής: στο δίκτυο καταστηµάτων των παρόχων/προµηθευτών. • Πτυχιούχοι σε ΤΕΙ/ΑΕΙ µε αντικείµενο ΤΠΕ ή µετα− Ειδικότερα οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι µε εν ισχύ πτυχιακό δίπλωµα σε ΤΠΕ άδεια από την ΕΕΤΤ παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων • Στελέχη των Παρόχων/Προµηθευτών µε τουλάχι− ή αδειών κινητής τηλεφωνίας από το κράτος. Tablet (µέχρι 230 Ευρώ) ρά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο • ∆υνατότητα ενσωµατωµένης υποστήριξης 3G & WiFi Μητρώο Παρόχων/Προµηθευτών της ∆ράσης.6” ευρυζωνικές συνδέσεις ή άδεια κινητής τηλεφωνίας από • ∆ιπύρηνος Επεξεργαστής το κράτος • Μνήµη RAM >=2048MB • Franchisee (δικαιοδόχος) Τηλεπικοινωνιακού Παρό− • Σκληρός ∆ίσκος >=320GB ή 128GB για SSD χου • ∆υνατότητα υποστήριξης θυρών USB • Εµπορική επιχείρηση πωλήσεων υπολογιστικού • ∆υνατότητα υποστήριξης WiFi εξοπλισµού µε δικαίωµα σύναψης τηλεπικοινωνιακού • Ενσωµατωµένο Λειτουργικό Σύστηµα συµβολαίου • 2ετής Εγγύηση Ακολούθως. θα µπορούν να συµπληρώσουν • Μη δυνατότητα συνδυασµού του πακέτου Mobile µόνοι τους τη διαφορά κόστους. δηλαδή το κεντρικό ενός ΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ δικτύου Franchise (δικαιόχρησης) • 4 ώρες κατ’ οίκον υποστήριξη και συµβουλευτική • Franchisee (δικαιοδόχος). • ∆υνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G/4G στην πε− Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούµενο [δι− ριοχή της κατοικίας του ∆ικαιούχου πολίτη καιούχο του κοινωνικού µερίσµατος]. λυτικά οι απαιτούµενες προδιαγραφές της. π/υ). οι Πάροχοι/Προµηθευτές της τρίτης κα− • Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση τηγορίας διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗ− • Franchisor (δικαιοπάροχος). Βασική • Οθόνη >= 7. Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών πακέτων • Η επιδότηση της συνδροµής αφορά το χρονικό δι− (τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπολογιστικού εξο− άστηµα µέχρι 31/10/2015. • Παροχή σε ∆ικαιούχο πολίτη τουλάχιστον 5GB το Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισµα της µήνα σε όγκο δεδοµένων αξίας των 3 παροχών του Άρθρου 1. • Συµµετοχή στην Λίστα των Συµβούλων ενηµέρωσης/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗ− υποστήριξης ΓΗΣΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ Η υλοποίηση της δράσης θα πραγµατοποιηθεί µε τη 1. ενώ αν επιθυµούν εξο− Broadband µε πακέτο κινητής τηλεφωνίας πλισµό φθηνότερο από το ποσό που προβλέπει η ∆ράση. µπορούν ροβάθµιας εκπαίδευσης (επαγγελµατικό/τεχνικό λύκειο. 1. δηλαδή οι εταιρείες 2. Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ Internet (µέχρι 12 Ευρώ το Μήνα) Σχεδιασµός και εξειδίκευση της ∆ράσης • ∆υνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του ∆ικαιούχου Στην ενότητα αυτή θα εξειδικευτεί η µεθοδολογία πολίτη σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl ή σε δορυφορικό υλοποίησης της δράσης και θα προσδιοριστούν ανα− δίκτυο. 2. Πακέτο Mobile Broadband (µέχρι 12 Ευρώ το Μήνα) µέθοδο Voucher [κουπόνι].) µε αντικεί− θεση τηλεπικοινωνιακών τους πακέτων από άλλους Πα− µενο σχετικό µε ΤΠΕ ρόχους/Προµηθευτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο. ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά (όπου απαιτείται) ποσού από τη µία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.38490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΟΧΟΙ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ο όρος “πάροχος/προµηθευτής” είναι ενιαίος και αφο− 1. σύµφωνα µε modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband το Άρθρο 4 της παρούσας. καθεµιά από τις • ∆ωρεάν παροχή σε ∆ικαιούχο πολίτη του USB οποίες είναι διακριτά προκοστολογηµένη. που δεν στον 1 έτος εµπειρίας και κατ’ ελάχιστο πτυχίο δευτε− επιθυµούν την παροχή των πακέτων (ii) και (iii). • ∆υνατότητα ενηµέρωσης σε συνδροµητή για χρήση Οι ωφελούµενοι. Οι Πάροχοι/Προµηθευτές της δράσης διακρί− • 2ετής Εγγύηση νονται στις εξής κατηγορίες: • Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση • Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος. ΙΙ και ΙΙΙ της • Μνήµη RAM >=1024MB δράσης. Laptop/Notebook/Netbook (µέχρι 230 Ευρώ) που έχουν εν ισχύ άδεια από την ΕΕΤΤ να παρέχουν • Οθόνη >=11.) από το επιχορηγούµενο προϋπολογισµένου όγκου δεδοµένων ποσό της ∆ράση (βλ. πλισµού) .9” προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της δράσης • ∆ιπύρηνος Επεξεργαστής είναι οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να πα− • Εσωτερική µνήµη >=16GB ρέχουν συνδυαστικά και τα τρία πακέτα Ι. κατηγορία δαπάνης. να συµµετέχουν στη ∆ράση. που επιθυµούν να αποκτήσουν ακρι− όγκου δεδοµένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του βότερο βασικό εξοπλισµό (ΙΙ. • Η επιδότηση της συνδροµής αφορά το χρονικό δι− η διαφορά τιµής δεν δύναται να µεταφερθεί σε άλλη άστηµα µέχρι 31/10/2015. ώστε να είναι δυνατή η διά− µεταλυκειακή εκπαίδευση/κατάρτιση κλπ. όπως εν− • Παροχή σε ∆ικαιούχο πολίτη γρήγορου Internet µε δεικτικά: ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps. ούτε να εξαργυρωθεί µε µετρητά.

µε την ίδια διαδικασία. Οι Πάροχοι/Προµηθευτές ενηµερώνονται (π. Καθορισµός θεµατικών ενοτήτων ενηµέρωσης ωφε− πολιτών της ∆ράσης.Ε ελέγχει τα προτεινόµενα πακέτα ως προς 4. να δει αν είναι επιλέξιµος ωφε− 3. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προ− την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων και επαληθεύει µηθευτές και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Οι ενδιαφερόµενοι Σύµβουλοι λούµενους Υπηρεσιών Υποστήριξης/Ενηµέρωσης θα δηλώνουν τα 1. ο ωφελού− και ποιες απορρίφθηκαν µενος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγ− 6. Καθορισµός δικαιολογητικών για την οικονοµική νος και περιορισµένος µέχρι 15 προϊόντα εξοπλισµού εκκαθάριση του κουπονιού και την πληρωµή των Πα− ΤΠΕ.Ε. oι Πάροχοι/Προµη− λουµένων για την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ θευτές θα µπορούν να δηµοσιοποιούν στην ιστοσελίδα 3. Παραστατικό που για κάθε έγκριση και απόρριψη. Οδηγός προς Συµβούλους 7. Επιπρόσθετα. δηλαδή δεν − προς ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν θα µπορεί να ξεπερνάει τον µέγιστο αριθµό καταχωρή− στο Μητρώο Παρόχων/Προµηθευτών και σεων ανά κατηγορία (π.Ε. κλπ) στο ΠΣ της ∆ράσης. Η µείωση της τιµής µιας προσφοράς από µεριάς τρώο Παρόχων/Προµηθευτών και στο Κατάλογο Συµ− Παρόχου/Προµηθευτή αποτελεί επικαιροποίηση της βούλων Υποστήριξης/Ενηµέρωσης µέσω του Πληρο− προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από φοριακού Συστήµατος της δράσης. Η διαδικασία καταλόγου Συµβούλων Υποστήριξης/Ενηµέρωσης της αντικατάστασης των προϊόντων ανά κατηγορία θα 1. Αίτηση των ενδιαφεροµένων για εγγραφή στο Μη− 8. µετά από έλεγχο όλων λούµενος της ∆ράσης.Ε. i. από την οµάδα έγκρισης 2. µέχρι 15 πακέτα σύνδεσης στο διαδίκτυο. καλώντας web service. να µάθουν.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 38491 2. σφορές «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. τα σελίδας της ∆ράσης και µε χρήση των διαπιστευτηρίων στοιχεία επικοινωνίας και τις θεµατικές ενότητες που (username/password) του πληροφοριακού συστήµατος καλύπτουν. Site της εφαρµογής. Προµηθευτή θα πρέπει µέσω του ΠΣ της δράσης να iii. ο κάθε Πάροχος/Προµηθευτής − προς ενδιαφερόµενους για να αναλάβουν την παρο− θα µπορεί να προβεί σε προσθήκες µέχρι 15 νέα προϊ− χή υπηρεσιών υποστήριξης – ενηµέρωσης σε χρήση ΤΠΕ όντα εξοπλισµού ΤΠΕ ή µέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/ κατ’ οίκον και να ενταχθούν στο κατάλογο Συµβούλων συµβουλευτικής ενηµέρωσης. Στο κατάστηµα ο ωφελούµενος προσέρχεται µε του Τ. Οι ενδιαφερόµενοι το Τ. Το κατάστηµα καταχωρεί 5. Πρόσκληση από το Τ. Συγγραφή όλων των επιµέρους οδηγών της ∆ράσης προσφορές τους έχουν εγκριθεί. Οι πιστοποιηµένοι Πάροχοι/Προµηθευτές καταχω− το λάβει στο e−mail του ή στο κινητό του. θα πρέπει τα χαρακτηριστικά που δηλώθηκαν. Τα δεδοµένα ελέγχονται αυτόµατα ως προς τις επι− και να αναζητήσει Παρόχους/Προµηθευτές που έχουν λέξιµες λειτουργικές προδιαγραφές και επιτρέπεται η κατάστηµα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προ− καταχώρηση τους στην εφαρµογή. ποιες προσφορές τους Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και προαιρετικά.Ε.Π. Επίσης µπορούν να µά− δε φέρει το σωστό Κωδικό Κουπονιού ∆ΕΝ θα είναι θουν.χ. πραγµατοποιείται µε όρους ορθής χρήσης. Οι Πάροχοι/Προµηθευτές ενηµερώνονται (µε email) Κωδικό Κουπονιού του ωφελούµενου. µέχρι ρόχων από Τ.Ε. ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν 5.Γ. ii. πριν τις αναρτήσουν (π. Οι πιστοποιηµένοι Πάροχοι/Προµηθευτές καταχω− την παραγγελία του ωφελούµενου µαζί µε όλα τα απα− ρούν τις προσφορές Υποστήριξης και Ενηµέρωσης στο ραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: Serial Number συσκευής ΠΣ της δράσης. Επίσης µπορούν ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιµοποιηθεί.Ε. Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορεί.Σ. και ρεία της ∆ράσης. Καθορισµός διαδικασίας εγγραφής για τους Συµ− τους τις εγκεκριµένες προσφορές τους (κάθε κατηγο− βούλους Υποστήριξης/Ενηµέρωσης σε χρήση και αξιο− ρίας προϊόντος). Σχεδιασµός Πληροφοριακού συστήµατος δράσης Τα προϊόντα θα µπορούν να αντικαθίστανται στην πο− Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προµηθευτών. Το Τ. Πιστοποίηση από το Τ. ή επισκεπτόµενοι το Web επιλέξιµο από τη ∆ράση. Επιπρόσθετα ελέγχονται. µέσω της ιστο− προσωπικά τους στοιχεία. Πάροχοι/Προµηθευτές δηλώνουν τα εµπορικά στοιχεία Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφε− της επιχείρησης τους.Ε. 2. θα πρέπει να κα− ποίηση των ΤΠΕ λούν το web service της ∆ράσης που επιστρέφει ποιες 4..Ε. Ο υπάλληλος του Παρόχου/ της ∆ράσης. «TAXISNET» της Γ. Ο αριθµός των προϊόντων ανά πάροχο που θα αναρ− Ενηµέρωσης/Υποστήριξης) τώνται/συµµετέχουν στη δράση θα είναι καθορισµέ− 5.χ. 6.Ε. Στη συνέχεια ρούν τις διαθέσιµες προσφορές στο ΠΣ της δράσης: θα µπορεί να επισκέπτεται το Web Site της ∆ράσης i. αντικαθιστώντας µια υφι− Υποστήριξης/Ενηµέρωσης. στάµενη προσφορά µε µια καινούρια). τα στοιχεία βιογραφικού. Ο ωφελούµενος επιλέγει υποχρεωτικά Συσκευή και το Web Site της εφαρµογής. µε ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούµενου καθώς και αν το email) για κάθε έγκριση και απόρριψη.χ. ή επισκεπτόµενοι 3. 5 προϊόντα υποστήριξης/συµβουλευτικής ενηµέρωσης. καλώντας web service. Οδηγός ∆ράσης−. Τα εγκεκριµένα πακέτα καθώς και οι εγκεκριµένοι γραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν στο κατάστηµα Πάροχοι/Προµηθευτές θα δηµοσιοποιούνται στην ιστο− από το πληροφοριακό σύστηµα της ∆ράσης (ενδεικτικά: σελίδα της ∆ράσης προς ενηµέρωση των ∆ικαιούχων Φόρµα Επιλογής προϊόντων ωφελούµενου Υπεύθυνη . Για το σκοπό αυτό. Υποστήριξη/ εγκρίθηκαν και ποιες απορρίφθηκαν Συµβουλευτική Ενηµέρωση. να περιλαµβάνουν σε εµφανές σηµείο τον µοναδικό ii. Θα µπορεί να τυπώνει το µονα− των απαιτούµενων στοιχείων. στην ιστοσελίδα τους. Οδηγός προς ωφελούµενους. δικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να 4. η εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων κα− το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θώς και το εύλογο του κόστους πριν τελικώς εγκριθεί θα το έχει στο κινητό του) και µε την αστυνοµική του η δηµοσιοποίηση του πακέτου και η διάθεσή του µέσω ταυτότητα/διαβατήριο. Οδηγός προς Παρόχους.Ε.

Εάν ο ωφελούµενος έχει επιλέξει συµβουλευτική • Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πά− ενηµέρωση και υποστήριξη σε θέµατα χρήσης και αξι− ροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυµούν να οποίησης ΤΠΕ. αξιοποίησης ΤΠΕ είναι τέσσερις (4). Πακέτα κάθε συνάντηση. επιλογή των ηµεροµηνιών των συναντήσεων οι οποίες για το συγκεκριµένο τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.χ. θευτών. τα οποία πληρούν τις σχετικές Προµηθευτή και του ωφελούµενου πολίτη για την τελική προδιαγραφές της ∆ράσης. νται από το ΤΕΕ τµηµατικά. σε σχέση µε τις ή/και µε άλλα µέσα που θα καθοριστούν. .000€. µπορεί να γίνεται Ο ωφελούµενος θα έχει επίσης τη δυνατότητα πρό− µόνο στη διεύθυνση κατοικίας του ∆ικαιούχου πολίτη. την κατ΄ οί− ελάχιστες προδιαγραφές. κλπ) καθώς και από τους έργο που κάθε φορέας θα αναλάβει. Οι Πάροχοι/Προµηθευτές µπορούν να επιλέγουν από • Το κουπόνι θα µπορεί να “εξαργυρώνεται” µόνο σε το κατάλογο µε τους εγκεκριµένους συµβούλους Υπο− ένα φυσικό κατάστηµα ενός Παρόχου/Προµηθευτή. η πα− Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δρά− ροχή του εξοπλισµού πρόσβασης και των υπηρεσιών σης συµβουλευτικής ενηµέρωσης/υποστήριξης θα πρέπει Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται οι απαραίτητες να πραγµατοποιείται µετά την ενεργοποίηση της τη− ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακό− λεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή µετά την υπογραφή του λουθων λειτουργιών (ενδεικτικά): τηλεπικοινωνιακού συµβολαίου ή την τροποποίησή του. θα ακολουθεί επικοινωνία από τον Πά− συµµετέχουν αυτόµατα όλα τα υφιστάµενα συµβόλαια ροχο/Προµηθευτή για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών µε συνδροµητές/∆ικαι− της ανωτέρω ενηµέρωσης. modem για σύνδεση σε adls/ 4. αποκλειστικά τον 6. Παρόχους/Προµηθευτές (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό Η αναλυτική κοστολόγηση για το ηλεκτρονικό κουπόνι Συµβόλαιο. που θα αναπτυχθεί από τους φορείς υλοποίησης. Ο ελάχιστος συνολικός αριθµός ωρών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τους και όχι οι υφιστά− ενηµέρωσης και υποστήριξης σε θέµατα χρήσης και µενες συνδέσεις. η διασφάλιση της ορθότητας των υφιστάµενων υποστήριξης ενηµέρωσης δειγµατοληπτικά ελέγχει τη συµβολαίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επιχο− διαδικασία ενηµέρωσης. όπου 5. ρικό πιάτο για σύνδεση στο δορυφορικό δίκτυο). δορυφο− προς τους Παρόχους/Προµηθευτές. Σύµβαση µεταξύ Παρόχου/Προ− φορέων υλοποίησης ΤΕΕ και Ε∆ΕΤ ΑΕ για τις υπηρεσίες/ µηθευτή και ωφελούµενου. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων δράσης Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας µεταξύ τη− 2. 1. − ∆ιαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή 6. ∆ελτίο Αποστολής−Τιµολόγιο Εξοπλισµού. ΤΠΕ. βαραίνει στο σύνολό του. Οι ωφελούµενοι µπορούν να ελέγξουν στο Web Site δορυφορική) – µέχρι 12 Ευρώ το µήνα και µέχρι 31/10/2015. σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl. θα θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ οίκον του ωφε− θεωρείται ότι συµµετέχουν στη ∆ράση µόνο τα νέα.Σ. σύνδεση και υποστήριξη/συµβου− netbook/laptop) – µέχρι 230 Ευρώ λευτική ενηµέρωση) που προµηθεύτηκε.Γ. είναι η εξής: κλπ). Συγγραφή και ανάπτυξη Εφαρµογών και Οδηγών λεπικοινωνιακών Παρόχων. Η οµάδα του ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών θευτή. να εισπράξει από το ΤΕΕ την αξία του κουπονιού που ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χρησιµοποίησε.38492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) ∆ήλωση ωφελούµενου. • Για την περίπτωση υφιστάµενης σύνδεσης. Είναι ευθύνη του Παρόχου/ ούχους της ∆ράσης. 2. διασταυρώνοντας τηλεφωνικά ρηγούνται στο πλαίσιο της ∆ράσης. στον ίδιο ή σε άλλο Πάροχο. usb stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο.Π. ωφελουµένων και υποστήριξης του πληροφο− • Ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης στο τηλεπι− ριακού συστήµατος κοινωνιακό δίκτυο (π. µετά τη διαδικασία ολο− 3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό • Οι πληρωµές των παρόχων/προµηθευτών θα γίνο− των 100. Σε στήριξης/Ενηµέρωσης για συνεργασία. Οι σύµβουλοι περίπτωση µη ολοκλήρωσης της “εξαργύρωσης” το Υποστήριξης/Ενηµέρωσης θα µπορούν να αποδεχτούν κουπόνι ακυρώνεται και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ή να απορρίψουν την αίτηση αυτή. Πιστοποίηση δαπανών και εκκαθάριση πληρωµών vdls. Το φυσικό αντικείµενο της ∆ράσης πρέπει να έχει • Μεταξύ του Παρόχου/Προµηθευτή και του ωφελού− ολοκληρωθεί µέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 και το µενου θα υπογραφεί σύµβαση µε την οποία ο ωφε− οικονοµικό αντικείµενο της ∆ράσης πρέπει να έχει ολο− λούµενος θα εξουσιοδοτεί τον Πάροχο/Προµηθευτή κληρωθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. ∆ιαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης Πάροχο/Προµηθευτή και παρέχεται δωρεάν στον ωφε− ∆ΙΑΡΚΕΙΑ λούµενο. σβασης σε e−learning περιεχόµενο που θα αφορά το σύ− όπως αυτή είναι δηλωµένη στο πληροφοριακό σύστηµα νολο των θεµατικών ενοτήτων χρήσης και αξιοποίησης «TAXISNET» της Γ. της ∆ράσης. καθώς και τα κόστη των των πακέτων που θα έχει επιλέξει ο ωφελούµενος. − Υπηρεσίες υποστήριξης – συµβουλευτικής ενηµέρω− Παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης σε χρήση ΤΠΕ σης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον – µέχρι 60 Ευρώ προς τους ωφελούµενους ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. ∆ηµοσιότητα και επικοινωνία απαιτείται. σύµφωνα µε το ισχύον Το ποσό αυτό περιλαµβάνει το κόστος του κουπονιού θεσµικό πλαίσιο και µετά την πιστοποίηση της παροχής για τους ∆ικαιούχους πολίτες. κον παρουσία του Συµβούλου Υποστήριξης/Ενηµέρωσης • Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση κατά τη διάρκεια της διαδικασία ενηµέρωσης. εάν ο Κωδικός Κουπονιού αντιστοιχεί στα − Βασικό εξοπλισµό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ προϊόντα (συσκευή. το κουπόνι θα µπορεί να για e−learning και χρήση ΤΠΕ εξαργυρωθεί στο κατάστηµα. Λειτουργία Help Desk για θέµατα Παρόχων/Προµη− κλήρωσης της αίτησης φορητότητας. • Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου/Προµη− 3. Σε αντίθετη περίπτωση. λούµενου και να είναι µέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών η εγκεκριµένα στο πλαίσιο του προγράµµατος.000.

Ε. που δεν περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο πακέτο του • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τον εξο− προϊόντος. την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ∆ράσης. παροχή απεριόριστων διεθνών • Ο Πάροχος/Προµηθευτής θα πρέπει να επικολλήσει κλήσεων. παροχή Static IP. µέσω της ∆ράσης. σµό (laptop/tablet/netbook) που θα προσφέρει σύµφωνα • ∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή τιµών εντός του µε το πρότυπο που θα του δοθεί.χ. τουλάχιστον για την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 5ετία που προβλέπεται από τους κανονισµούς της Ε. επιπλέον υπη− ενεργές ανά περιφέρεια και άλλα στοιχεία χρήσιµα για ρεσίες που δύναται να προµηθευτεί ο ωφελούµενος. κλπ). Κυβερνήσεως. δηλαδή πόσες συνδέσεις παραµένουν Ειδικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Αναγνώριση µένου της δράσης. 5 ∆εκεµβρίου 2014 παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν συγχρη− ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ µατοδοτούνται από τη ∆ράση. κλήσης. • Οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ράσης θα παραµείνουν λειτουργικές µε σκοπό την εξυ− ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ πηρέτηση αντίστοιχων ∆ράσεων.Α. • Οι Πάροχοι/Προµηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ στοιχεία κατά έτος την επόµενη πενταετία µε την ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ . δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται πλισµό µέχρι την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικει− να περιγράφονται στην προσφορά του (π. τηλεπικοινωνιακού συµβολαίου τουλάχιστον µέχρι τις • Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα 31/10/2015.). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 38493 • Οι προσφορές ανά κατηγορία. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ.Π. • Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την Αθήνα. Η τιµή των προσφορών πρέπει να είναι την επικοινωνιακή ταυτότητα της δράσης στον εξοπλι− αντίστοιχη µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται. θα πρέπει να είναι κατάσταση των συνδέσεων που πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικές σε σχέση µε τα παρεχόµενα πακέτα τους. γό είναι τιµές συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προ− Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της στιθέµενης Αξίας (Φ. εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης • Όλες οι ανωτέρω τιµές που αναφέρονται στον οδη− και ολοκλήρωσης της δράσης.