You are on page 1of 17

Organizarea procesului de evaluare

1. Esenţa, conţinutul si cerințele procesului de
evaluare
2. Reguli generale privind elaborarea raportului
de evaluare

conţinutul si cerințele procesului de evaluare . Esenţa.1.

Procesul de evaluare reprezintă o consecutivitate de proceduri utilizate de către evaluator pentru a estima valoarea bunului imobil. .

colectarea şi analiza informaţiei necesare în vederea obţinerii unei valori obiective şi argumentate a obiectului. prin care evaluatorul demonstrează că a luat în considerare toţi factorii care afectează în mod substanţial valoarea. fiind aplicabil la soluţionarea majorităţii sarcinilor din domeniul evaluării bunurilor imobile.Scopul principal al procesului de evaluare este prezentarea unei opinii imparţiale asupra valorii. Procesul de evaluare este bazat pe metode ştiinţifice. . Acest proces prevede stabilirea obiectivului evaluării.

de tipul valorii estimate. tehnicile şi metodele folosite pentru estimarea valorii bunului imobil. . Lucrările de evaluare sunt precedate de desfăşurarea unui plan conform căruia se va face evaluarea şi care va reflecta previziunile. de cerinţele standardelor profesionale de evaluare şi prevederile legislaţiei.Volumul şi succesiunea efectuării evaluării bunurilor imobile depind de scopul în care se face evaluarea.

. de legislaţia şi standardele în vigoare. de tipul obiectului evaluat.Succesiunea efectuării evaluării bunurilor imobile depinde de scopul în care se efectuează evaluarea.

Dar. Întocmirea contractului de evaluare 3. Stabilirea sarcinii de evaluare 2. în practica de evaluare se efectuează în următoarea succesiune: 1. Elaborarea planului de efectuare a evaluării 4. Colectarea şi analiza informaţiei .

Efectuarea evaluării propriu-zise 7.5. Coordonarea rezultatelor obţinute 8. Determinarea variantei celei mai bune şi eficiente utilizări a obiectului evaluării 6. Perfectarea rezultatelor evaluării .

Stabilirea drepturilor patrimoniale evaluate 3.Prima etapă a procesului de evaluare cuprinde: 1. Determinarea caracteristicilor generale şi identificarea obiectivului evaluării 2. Familiarizarea beneficiarului cu condiţiile evaluării . Stabilirea nivelului de calificare a evaluatorului 4.

prenumele (denumirea) şi adresa beneficiarului. j) termenele de executare a lucrărilor de evaluare. k) condiţiile confidenţialităţii evaluării şi reglementările restrictive cu privire la obligaţiile evaluatorului. f) data la care urmează a fi estimată valoarea. h) suma care trebuie plătită pentru serviciile de evaluare. g) tipul valorii estimative. b) denumirea şi adresa întreprinderii de evaluare. e) scopul evaluării. d) tipul şi descrierea obiectului evaluării. autoritatea care a eliberat licenţa. La a doua etapă a procesului de evaluare are loc întocmirea contractului de prestare a serviciilor de evaluare în temeiul căruia se efectuează activitatea de evaluare. şi care este încheiat în scris între întreprinderea de evaluare şi beneficiar. i) informaţiile privind licenţa pentru activitatea de evaluare (data evaluării. l) alte informaţii. c) denumirea şi adresa obiecului evaluării. În contractul de prestare a serviciilor de evaluare se indică: a) numele. . termenul de valabilitate) – în cazul evaluării bunurilor imobile.

La a treia etapă are loc elaborarea planului de evaluare pentru determinarea volumului şi a listei informaţiei iniţiale necesare pentru realizarea evaluării. . Elaborarea planului de evaluare presupune şi elaborarea graficului calendaristic al lucrărilor de evaluare. La această etapă este necesar de a determina volumul de informaţie realmente necesară pentru realizarea serviciilor de evaluare.

actualităţii. evaluatorul utilizează diferite surse informative. . cantităţii suficiente. La a patra etapă a procesului de evaluare. etc. date obţinute în urma inspectării obiectului evaluării. Este necesar deasemenea de a se efectua analiza siguranţei surselor de obţinere a informaţiei. exactităţii. informaţia de la oficiile cadastrale teritoriale. Informaţia trebuie să corespundă cerinţelor. La această etapă. evaluatorul trebuie să colecteze toată informaţia necesară pentru efectuarea evaluării.

. În fiecare din aceste cazuri este examinată argumentarea juridică a variantei selectate de utilizare a bunului imobil. Apoi este cercetată posibilitatea de realizare şi raţionalitatea variantei propuse de utilizare a bunului imobil.La etapa a cincea. analiza celei mai bune şi eficiente utilizări sunt examinate posibilităţile celei mai eficiente utilizări a terenului fiind considerat liber/neocupat şi a terenului cu îmbunătăţiri.

se va desfăşura etapa evaluării propriu-zise. de tipul obiectului evaluării. încheierii contractului de prestare a serviciilor de evaluare. de scopul evaluării. Aplicarea acestor abordări depinde de nivelul de dezvoltare al pieţei. abordarea prin piaţă şi abordarea prin venit. După inspectarea bunului imobil. efectuării unui plan de evaluare şi după colectarea informaţiei necesare evaluării. . Regulamentul provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile descrie trei abordări aplicate la determinarea valorii bunurilor imobile: abordarea prin cost.

care se consideră una din cele mai complicate etape ale procesului de evaluare. de obicei. la experienţa.determinarea mediei matematice ponderate. . logica şi intuiţia sa pentru a determina valoarea definitivă a bunului evaluat. La această etapă. evaluatorul examinează toate datele iniţiale.determinarea mediei subiective a rezultatelor evaluării. verifică corectitudinea calculelor efectuate şi apelează. are loc coordonarea rezultatelor obţinute.determinarea mărimii medii aritmetice. . Evaluatorii. După efectuarea evaluării propriu-zise. . de obicei folosesc trei procedee de coordonare a rezultatelor evaluării şi determinării valorii finale a obiectului evaluării: .

Elaborarea raportului de evaluare constituie etapa finală a procesului de evaluare. De regulă. iar al doilea rămîne în cadrul întreprinderii şi se păstrează timp de 5 ani. raportul este necesar de a fi elaborat destul de amănunţit. raportul de evaluare se întocmeşte în două exemplare. Ţinînd cont de importanţa lui. unul se transmite beneficiarului. Raportul de evaluare este un act întocmit de evaluator şi prezentat beneficiarului serviciilor de evaluare în care este argumentată şi justificată valoarea bunului imobil supus evaluării. cu expunerea principalelor ipoteze şi o părere obiectivă privind valoarea obţinută a bunului evaluat. .

2. Reguli generale privind elaborarea raportului de evaluare .