You are on page 1of 3

២៥៦២ បុណ្យចូលឆ្នថ្

ាំ ប្មី បពៃណ្ីខ្មមរ ២០១៨
ឆ្នាំច សាំ រទ្
ិ សធិ ក

បុណ្យចូលឆ្្ាំថ្មីប្បពៃណីខ្មមរ ពុទ្ធបរិស័ទ្តែងប្រារពធធ្វើធៅប្ររប់ វែតអារាមធរៀងរាល់ធ ម
ើ តែធមសា ។
ឆ្នាំធ េះ វត្ត ជោត្នារាម ធ ើ ងធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំច ៤ ថ្ងៃចាប់ ពីថ្ងៃទ្ី ១៣ ល់ថ្ងៃទ្ី ១៦ តែធមសា ២០១៨ ។
រ វូ ចូលឆ្នាំជាឱកាសត លពុទ្ធបរិស័ទ្ា ែមាធោស លុបលាងកាំហុស ែបរុណ្ឪពុកមាត ស សាំកតីសុែែលួ
ឯង ពប្រងឹងសាមរគីភាព ិងផ្លលស់ រាំ ិែប្របប្រពឹែតលធអ ៅឆ្នាំងមី ។
អាប្រស័ ធហែុធ េះ អាត្មមភាព ិងរណ្ៈកមមការ សូមចធប្រមើ ពរ ិងធោរពអធ្ជើញញាែិធញាមពុទ្ធបរិស័ទ្
ប្ររប់ ទ្ិសទ្ីចូលរួមធ្វើោ រកាសី ល ិងភាវនា ត្មមសោធប្ររេះថ្លល ច
ូ កមមវ្
ិ ីបុណ្យខាងធប្រកាមធ េះ ។

☼ ប្រពឹកថ្ងៃសុប្រក ១៣ ធរាចតែធចប្រែ ២៥៦១ ប្រែវូ ឹងថ្ងៃទ្ី ១៣ តែធមសា ២០១៨ បុណ្យធៅវែត
☼ ប្រពឹកថ្ងៃធៅរ៍ ១៤ ធរាចតែធចប្រែ ២៥៦១ ប្រែវូ ឹងថ្ងៃទ្ី ១៤ តែធមសា ២០១៨ បុណ្យធៅវែត
☼ ប្រពឹកថ្ងៃអាទ្ិែយ ១៥ ធរាចតែធចប្រែ ២៥៦១ ប្រែវូ ឹងថ្ងៃទ្ី ១៥ តែធមសា ២០១៨ បុណ្យធៅឆឺច
☼ ប្រពឹកថ្ងៃច័ ទ ១ ធកើែតែពិសាែ ២៥៦១ ប្រែវូ ឹងថ្ងៃទ្ី ១៦ តែធមសា ២០១៨ ឆលងបុណ្យធៅវែត
☼ បញ្ជាក់ៈ កមមវ្
ិ ប
ី ុណ្យ ៣ ថ្ងៃពីធមា៉ោង ៨ ក េះល ប្រពឹក ល់ធមា៉ោង ២ រធសៀល រួបរុោ
ុំ ន ចូលបុណ្យ មសសការ
សមាោ សី ល សូប្រែម ត រាប់ ាប្រែ បងសុកូល ឧទ្ទិសកុសល ប្រសង់ប្រពេះ ិងពូ ភ្នែ
ាំ ាច់ ។
ថ្ងៃអាទ្ិត្យទ្ី ១៥ មានការប ោះបឆ្នត្ប្រើសបរើស្បធានវត្ត សូមចូលរ ួមសប្មចចិត្តបរៀងៗខ្ល ួន

1 buNücUlqñaMzRµI béBNIExµr R:rBÆeZVIBIrkEnøg enAvtþnigenAqÅc ry;eBl 4 ézáeRBaHmhasRg,anþqñaMcenH 2562 - 2018 mincMézásRmakBIkargar
Khmer New Year is a Cambodian annual traditional ceremony during early April of the year.
In this year, the Khmer Buddhist Society, Inc. is celebrating it for four days on April 13, 14, 15,
16, 2018 according Khmer lunar calendar.
You and yours are cordially invited to this yearly special event as scheduled below.

At the Khmer Buddhist Society, Inc.
2738 Marion Avenue
Bronx, New York 10458
Tel. (718) 563 – 5456

☺ On Friday, Saturday, and Monday mornings April 13, 14, 16, 2018
From 8:30 am to 2:00 pm

Gathering, donating, Triple Gem homage, observing five precepts, being blessed,
offering monks food, and sharing merits with ancestors and all other living beings,
bathing Buddha, and making sand mounts.

☺ On Sunday morning April 15, 2018
From 8:30 am to 2:00 pm

At Our Lady of Refuge
Monsignor Menecek Hall
290 East 196 St. Bronx, NY 10458 -3506
between Bainbridge Avenue and Briggs Avenue

2 buNücUlqñaMzµIRbéBNIExµr R:rBÆeZVIBIrkEnøg enAvtþnigenAqÅc ry;eBl 4 ézáeRBaHmhasRg,anþqñaMcenH 2562 - 2018 mincMézásRmakBIkargar
ពុទ្ធសករារ ប្រពេះពុទ្ធសាសនាអែិកនាតក ង
ល ធៅធហើ ា ២៥៦១ ប្រែឹមថ្ងៃ ១៥ ធកើែតែពិសាែ លុេះ ល់ថ្ងៃ ១

ធរាចតែពិសាែឆ្នាំ រកា ពវស័កែធៅចូល ល់ពទ្
ុ សធ ករារ ២៥៦២ ឹងរណ្នាជាឆ្នាំ ច ឥឡូវធ េះសង្ក្រា ច
ត ល
ូ មកធៅ
ថ្ងៃធៅរ៍ ១៤ ធរាចតែធចប្រែប្រែវូ ឹងថ្ងៃទ្ី ១៤ តែធមសាឆ្នាំ ២០១៨ ធវលាធមា៉ោង ៩ ិង ៤០ នាទ្ីប្រពឹក ។ ធពលធនាេះប្រពេះ
អាទ្ិែយធចញពីមី រាសី ធៅសថិែធៅឯធមសារាសី ត្មមផ្លូវធោរវិងី រឺផ្ូវល កណ្ត
ត ល ធទ្ើបមា ធទ្ព្ីត្មមួ អងគជាមរគ

នា ិ កាប្រពេះនាម មហោទរហទវី ជាបុប្រែីទ្ី ៧ ថ្ កបិលមហាប្រពហម រង់ធៅចាែុមមហារារិកាប្រទ្ង់ អមពរៃណ្៌ហមៀវ លាំអ

ប្រពេះកាណ្៌ធោ ធសៀែ ផ្កាត្រក ៀរ អាភរណ្ៈ ប្រទ្ង់ពាក់ តកវមុ ីរែ
័ ន ភក្សាោរ ប្រទ្ង់ធសា សាច់ប្ាយ ប្រពហសត

សាតាំប្រទ្ង់ ក្សងចប្ក្ស ប្រពហសតធឆវងប្រទ្ង់ ពប្ៃសូល៍ ប្រទ្ង់ឈររាំថ្ពធលើែនងសែវ មយូរា ( ធកាៃក ) ជាពាហណ្ៈ ។ ធទ្ើបនាាំ
អស់ ធទ្វបុប្រែធទ្ព្ីត្មោាំងមួ តស ធកា ធិ ហាេះធៅកា ់ រហា
ុ តកវ្មមមាលី នាទ្ីភ្នថ្ាំ កលាស ធែែតហិមពា ត ជាទ្ីែមាល់
ទ្ុក វូ ប្រពេះសិ រសាថ្ កបិលមហាប្រពហម ត លែមាល់ធលើពា មាសនាាំមក តងែប្របទ្កសិណ្ភ្នប្រាំ ពេះសុ ធមរុរារ ត្មមផ្លូវប្រពេះ
អាទ្ិែយចរចាំ ួ ៦០ នាទ្ី ( ២៤ ធមា៉ោង ) ។
ធទ្ើបនាាំ កធៅែមាល់ធៅកត ង
ល ធ ម
ើ វិញ ធហើ ប្របរុធុំ ទ្វបុប្រែធទ្ព្ីត្មោាំងមួ តស ធកា ច
ិ ូលធៅប្រសង់ទ្ឹក
អធនាែែតមហាប្រសេះត លមា ទ្ឹកហូ រធចញពីបព
ាំ ង់ងតម កវ ជាមាែ់ ធោឧសភ្រារោាំង ៧ ប្រែជាក់ ធកសមកា ប្រត ពេះហបញទ្័
ធហើ នាាំោនចូលធៅសមាោ រកាសី លធោ ធសាម សសរីករា ប្ររប់ ប្រពេះអងគ កនុងភ្រវែីសភាសាលា ត លវិសសកមម
ធទ្វបុប្រែ ិមមិែថ្លវ ធ ម
ើ បីបធនាទបង់អពមងគលឲ្យប្ររេះប្រសឡេះកា ែ
ត ធៅ ។ កនុងឱកាសសង្ក្រា ោ
ត ាំង ៣ ថ្ងៃ សូ មអស់
ប្របជាពលរ ប្រឋ បុសប្រសី ផ្ងោាំងឡា ធរៀបចាំពលិការធប្ររឿងសកាារបូជា អុ រប្របទ្ីបជាវលាថ្លវ ប្រពេះរែ ប្រែ័ ិងទ្ទ្ួល
សាវរម ៍ធទ្វបុប្រែធទ្ព្ីត្មឆ្នង
ាំ មី ធហើ ែាំលេះបង់ចិែអា
ត ប្រកក់ អ យែិរិ ថ ជាចិែតអប្របិ ជាប់ ធោ រាំ រ
ាំុ រ
ាំ ួ ពាាទ្

ឈ្នន ីសត លធកើែមា កនង
ុ ឆ្នចា
ាំ ស់ ឲ្យប្រសឡេះត្មាំងចិែប្រត បប្រពឹែតប្របកបធោ ិ ឧហបកាា ង
ហមត្តា ក្សរុណា មុទត្ត ិ បញ្ញា
ធ្វើបុណ្យសុ រទ ោ
៍ ត្មមប្របថ្ពណ្ីរកាសី លប្រាាំឲ្យា ជាប់ ជា ិចចធនាេះ ធទ្ើបធទ្វត្ម ង
ឹ ឲ្យពរសពទសា្ុការធលាកអន ក ង

មា សិ រស
ី ួ សី តសុភ្មងគលវិបុលសុ ែប្ររប់ ប្របការត្មាំងពីឆ្នាំងធមី េះែធរៀងធៅ ។

រណា
ា ប់ទទួលហទវត្ត
រណ្ត
ត ប់ ទ្ទ្ួលធទ្វត្ម ត្មមទ្ាំធ ៀមពីបុរាណ្ធរៀងមក មា រា ទ្ទ្ួលធទ្វត្មធៅមុែផ្ទេះមួ សប្រមាប់ ត្មាំងធប្ររឿងពលីការ
ធផ្សងៗ ។ ប្រែវូ ធរៀបប្រកាលសាំ ពែ់ ពណ្៌សធហើ ធរៀបា សី ៩ ថ្លនក់ ១ រូា សី ៧ ថ្លនក់ ១ រូា សី ៥ ថ្លនក់ ១ រូ
ា សី ៣ ថ្លនក់ ១ រូា សី ាឆ្ម ១ រូសាល្ម៌ ១ រូទ្ឹកអប់ ១ រូធទ្ៀ ៥ ្ូប ៥ លាច ៥ ផ្លា ៥ ោក់ ធលើធរើងពា ១ រូ
ធចក ួ ធចកណ្តាំវ៉ាោក់ ធលើធរើងពា ១ រូតផ្លធឈើ ១១ មុែធរៀបោក់ ធលើធរើងពា ១ រូ ង
ូ ធៅ ១ រូ ិងទ្ឹកសាអែ ២
តកវ ឆ្នាំធ េះរួរថ្លវ ធចកណ្តាំវ៉ាធប្រពាេះជាភ្កាហាររបស់ ធទ្ព្ីត្ម ។ ចាំធពាេះា សី ៩ ថ្លនក់ ិង ៧ ថ្លនក់ សប្រមាប់ បរម
រារវាំង ឯប្របជារាង្ក្សតរួរធ្វើប្រែឹម ៥ ថ្លនក់ ចុេះមកឬធរៀបប្រែឹមធប្ររឿងសកាារបូជា ត លមា ធទ្ៀ ៥ ិង្ូប ៥ សាល្ម៌ កូ
ធចកមួ រូក៏លតអ រ ចាំធពាេះតផ្លធឈើ សប្រមាប់ ប្របជារាង្ក្សតរួរធរៀបឲ្យា ប្រែឹម ៣ ឬ ៥ មុែក៏ ជាការប្របធសើ រ រឺធរៀបត្មម
្ ធា របស់ ែលួ ប្ររប់ រវ ោាំងអស់ ប្រែវូ ោក់ ផ្លាមលឹេះភ្ួងពីធលើធរើង ពា ិងា សី ប្រែវូ ធោែធទ្ៀ ធហើ ែ
ុ បាំភ្លឺ ។

3 buNücUlqñaMzRµI béBNIExµr R:rBÆeZVIBIrkEnøg enAvtþnigenAqÅc ry;eBl 4 ézáeRBaHmhasRg,anþqñaMcenH 2562 - 2018 mincMézásRmakBIkargar