You are on page 1of 7

ததததத ததத ததததததததத தததததத தததததததததததத

SJK T SITHAMBARAM PILLAY,


1132, JALAN JAWA, 36000 TELUK INTAN, PERAK.
தததததத ததததத §º¡ததத
ததததத¦Á¡Æ¢ தததத – 1 (ததததத 1)

À¡¸õ 1

¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸¨Ç Å¡º¢òÐî ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸.(20 ÒûÇ¢¸û)

1. எது ¯Â¢¦ÃØòÐ ?

A. அ B. க

2. Å¢ÎÀð¼ ÅøÄ¢É ¦Áö¦ÂØòÐ ±Ð?

ì ð ò ô ü

A. ÷ B. î

¯ ø

Å¢ÎÀð¼ ±Øò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î

A. Ã B. Â

4. ¦º¡øÖìÌ ²üÈ À¼ò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î.


ܨ¼
A. B.

5. ¦¸¡Îì¸ôÀÀð¼ ±Øòи¨Çî ºÃ¢Â¡É ¦º¡øÄ¡ì̸.

¨¼ ¦¸ ñ

A. ¨¼¦¸ñ B. ¦¸ñ¨¼

6. ¿¢¨È× ¦ºö¸

¸ñÏõ ____________________

A. ¸ÕòÐõ B. ÁÕóÐõ

7. எது வல் லினம் ?

த த த த
A. த த

த த த த த த
B.

8. Å¢ÎÀð¼ ±Øò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î


த ø

A.நி B. ணி
9. அகர முதல் எழுத்ததல் லாம் ஆதி
_____________________________

A. பகவன் முதற் றற உலகு B. கனியிருப் பக் காய் கவர்ந்


தற் று

10. ______________________ முன்னறி ததய் வம்

A. மூவா மருந்து B. முன்னறி ததய் வம்

À¡¸õ 2
அ.

12 அஅஅஅஅஅஅஅஅ
அ.

அ ஆத்திச்சூடியை ஏற் ற படத்துடன் இயை

1.

தததத ததத தததததததத

2.
தததததத ததததத

அஅ
2 அஅஅஅஅஅஅஅஅ

12 அஅஅஅஅஅஅஅஅ

12 அஅஅஅஅஅஅஅஅ

தததததத தததததததத