You are on page 1of 6

Agotado en el siglo XX, la creatividad de los llamados genéricamente música clásica

poco éxito después de la música dodecafónica la empatía de los creadores de música a


partir de cero posromanticismo , la música moderna tiene su relevancia en la música
popular éxitos más notables.
Fronte á música tradicional, ou fronte á música clásica , e paralelamente cos avances
tecnolóxicos que permiten a electrificación eo rexistro de sons, ao longo do século XX a
música experimentou unha profunda transformación, paralelamente á súa chamada
"democratización". Frente a la música tradicional, o antes de la música clásica , y en
paralelo con los avances tecnológicos que permiten la electrificación y grabar sonidos a
lo largo del siglo XX, la música ha sufrido una profunda transformación, junto a la
llamada "democratización".
En primeiro lugar, a invención do gramófono ea posibilidade de comercialización da
música, para ser escoitada privadamente, levou ao público música proveñente doutros
lugares distantes xeograficamente, permitindo que a música se convertese nun auténtico
obxecto de consumo. En primer lugar, la invención del fonógrafo y la posibilidad de
comercializar la música que se escucha en privado, dirigidos a públicos distintos
proveñente música distantes lugares geográficos, lo que permite la música para
convertirse en un verdadero objeto de consumo.
A partir da Segunda Guerra Mundial e conxuntamente coa aplicación da electricidade
aos instrumentos e medios tanto de produción como de reprodución musicais, a música
popular afroamericana influíu, desde o blues eo Jazz a un tipo de música diferente,
axeitada para o disfrute das xeracións máis novas. Desde la Segunda Guerra Mundial y
en conjunción con la aplicación de la electricidad para los instrumentos y medios, tanto
la producción y reproducción de la música, la música popular-americanos influencia
africana del blues y el jazz a un tipo diferente de música, apto para el disfrute de las
generaciones más jóvenes . Xeracións que comezaban a coñecer o ocio e que desexaban
procurar evasións aos problemas que xurdiran da posguerra. Generación que empezaba
a entender el ocio y quería buscar la prevención de los problemas que surgieron después
de la guerra. Ese pulo pronto conseguiu crear ao seu arredor unha industria que logo do
éxito mediático e popular de estrelas coma Elvis Presley ou The Beatles non dubidou en
apostar por cantas novas alternativas aparecesen. Este salto se las arregló para crear en
torno a una industria que, tras el éxito de los medios de comunicación y las estrellas
populares como Elvis Presley o los Beatles no dudó en apostar por el número de nuevas
alternativas aparecen. A xuventude, por primeira vez, era a destinataria do mercado. El
joven, por primera vez, fue el receptor del mercado.
Ese desenvolvemento industrial da música ea explosión sociocultural dos anos 60 non
só permitiu así converter a música nun obxecto de consumo habitual, senón que tamén
fixo posible que a propia xente, a xente nova, participase no proceso de creación e
produción musical, sen necesidade de estudios ou preparación especiais, e sen a
necesidade de se axustar a canons ou regras, pois precisamente tratábase de afastarse de
elas. El desarrollo industrial de la música y la explosión social-cultural-años 60 no sólo
permitió a fin de pasar la música en un objeto de consumo regular, pero hizo también
posible que la misma gente del nuevo pueblo, participar en el proceso de creación
musical y producción, sin estudios o preparación especial, sin la necesidad de ajustar los
cánones o reglas, precisamente porque se alejan de ellos.
[ editar ] Os medios [ editar ] Medios de Comunicación
Tres son os instrumentos que máis axudaron á evolución da música moderna ata os
nosos días: a guitarra, a batería e os teclados. Tres herramientas son más a la evolución
de la música moderna hasta nuestros días: guitarra, batería y teclados.
[ editar ] O uso da guitarra eléctrica [ editar ] El uso de la guitarra
eléctrica
O primeiro instrumento musical que pode chamarse "moderno" é a guitarra eléctrica
(finais dos anos corenta), que permitiu que os guitarristas se incorporaran ás banda de
Jazz puidesen ser escoitadas nidiamente nela como parte da sección rítmica. Charlie
Christian convertiu a guitarra nun instrumento solista dentro da banda de Jazz, o que
supuxo un paso importante para a modernización do seu son e unha nova consideración
do instrumento. El primer instrumento musical que se puede llamar "moderno" es la
guitarra (cincuenta años), lo que permitió guitarristas de poner las bandas de jazz se oía
nidi como parte de la sección rítmica. Charlie Christian se convirtió en la guitarra en un
instrumento suelo dentro del jazz, lo que significó un paso importante hacia la
modernización de su sonido y una nueva consideración del instrumento. O sonido da
guitarra eléctrica foi incorporado tamén aos grupos de música country ( Bill Carson ), e
aínda que o único que se pretendía era amplificar o sonido, pronto os guitarristas se
decataron de que con eses medios podían facer música distinta. El sonido de la guitarra
eléctrica fue incorporada también a los grupos de música country ( Bill Carson ), y que
todo lo que queríamos para amplificar el sonido, por lo que la guitarra es decataron que
con tales maneras de hacer música diferente. Así, para eliminar o ruído de masa que
producían os micrófonos de bobina única que levaban as guitarras eléctricas, Seth Lover
inventou a finais dos anos cincuenta o micrófono (pick up ou pastilla) de dobre
bobinado, chamado humbucker . Por lo tanto, para eliminar el ruido de la producción
masiva de los micrófonos que se bobina simple guitarras eléctricas, Seth Lover
inventado en los años cincuenta el micrófono (o levante Pastilla) doble bobinado,
llamado humbucker . Este novo receptor de sono producía unha saturación (overdrive)
da etapa de previo do amplificador a lámpadas, que se ben era un efecto indesexado, xa
a mediados dos anos sesenta músicos como Eric Clapton ou Jeff Beck souberon
aproveitar ese tipo de son para as suas interpretacións. Este nuevo receptor sueño
producido una saturación (overdrive) el paso previo al amplificador de la lámpara, que
si bien es un efecto secundario, ya que la mitad de los años sesenta músicos como Eric
Clapton o Jeff Beck capaces de aprovechar este tipo de sonido para su interpretaciones.
Pronto ese efecto indesexado converteuse nun efecto buscado e así a saturación ou
distorsión da guitarra eo amplificador deu paso á música rock . Pronto este efecto no
deseado se ha convertido en un efecto deseado y por lo tanto la saturación o distorsión
del amplificador y la música de guitarra dio paso a la roca .
A finais dos anos sesenta Jimi Hendrix extendeu e puxo de moda o uso de efectos de
son, tan próximos á psicodelia. En los años sesenta , Jimi Hendrix y la moda se extendía
el uso de efectos de sonido, tan cerca de la psicodelia.
[ editar ] O uso da percusión [ editar ] El uso de la percusión
A batería xa fora utilizada polas primeiras bandas de Jazz, como base principal da
sección rítmica, xunto co contrabaixo . La batería había sido utilizado por bandas de
jazz temprano, ya que la base principal de la sección rítmica, junto con el bajo . O ritmo
esaxeradamente marcado daquel xénero músical transmitiuse adquirindo cada vez máis
importancia ata a música que se fai nos nosos días. El ritmo de ese género
exageradamente marcados transmitiuse adquirir más importancia a la música que hacen
hoy en día.
[ editar ] O uso dos teclados [ editar ] El uso de teclados
Pronto a electrificación chegou tamén ao piano e ao órgano. Pronto llegó a la
electrificación de piano y órgano. Nos anos sesenta o máis importante piano eléctrico
foi o desenvolvido pola fábrica Fender, denominado "Rhodes" eo más importante
órgano eléctrico foi o deseñado pola empresa "Hammond". En los años sesenta, el piano
eléctrico más importante fue desarrollado por la fábrica de Fender, llamada Rodas "y el
más importante órgano eléctrico fue desarrollado por" Hammond ". A final da dita
década, Robert Moog, un inventor que xa levaba anos desenvolvendo as súas ideas
neste eido, deseñou o sintetizador e conseguiu chamar a atención de músicos agora xa
lendarios coma Roger Waters ( Pink Floyd ) que utilizaron os seus instrumentos e
imprimiron o seu timbre e sabor á súa música. El final de la década, Robert Moog, el
inventor que ya llevó años desarrollar sus ideas en este campo, diseñó el sintetizador y
logró llamar la atención de músicos legendarios ahora como Roger Waters ( Pink
Floyd ), que utilizaron sus instrumentos y la imprimiron su tono y sabor a su música.
[ editar ] Os estilos [ editar ] Estilos
[ editar ] A nova música popular [ editar ] La música popular de Nuevo
Sería inacabable unha relación de estilos musicais que se puideran englobar no concepto
de música moderna, se é que o dito concepto realmente existe. Inacabable sería una
relación entre los estilos musicales que podrán incluir en el concepto de la música
moderna, se dice que el concepto existe realmente. Pódese, iso si, falar de pioneiros e de
figuras salientables que puxaron por que a música saise das estruturas tradicionais.
Puede, en cambio, hablar de pioneros y figuras notables que puxaron por qué la música
salía de las estructuras tradicionales. Inicialmente a música mantiña as formas
tradicionais das cancións que proviñan dos Lieder na súa duración, mantendo tamén a
estrutura de divisións, tempo e compases tradicionais (por exemplo, a sonata, como no
tema "And I Love Her" de The Beatles ), pero pronto naceu outra visión formal (O
album "concepto", como "Sergeant Peppers" do mesmo grupo), e incluso música que
non estaba concibida para ser interpretada senón simplemente para ser grabada e
reproducida. Primero la música seguía las canciones tradicionales que venían de Lied de
duración, mientras que todavía mantiene la estructura de divisiones, barras de tiempo y
tradicionales (por ejemplo, la sonata, como el tema de "And I Love Her" de The Beatles
), pero pronto llegó otra visión formal (del álbum "concepto" como "Sargento Peppers"
en el mismo grupo), e incluso la música que no estaba destinado a ser interpretado, sino
simplemente para almacenar y reproducir.
O nacemento e desenvolvemento de Rock deu lugar a unha enorme variedade de estilos
e secuelas, co incorporación de harmonías non occidentais, incorporación de novos
instrumentos, etc., todo isto arredor dunha sucesión de tendencias e grandes familias de
estilos musicais, o Rock'n'roll , o Pop , o Rock , o Punk , o AOR , o Tecno , a
posmodernidade , o Grunge , a New Wave , etc. El nacimiento y desarrollo del rock dio
paso a una gran variedad de estilos y secuelas, con la incorporación de las armonías no-
occidentales, la incorporación de nuevas herramientas, etc., Todo ello en torno a una
sucesión de tendencias y grandes familias de estilos musicales, el Rock'n 'roll , el pop ,
el rock , el punk , el AOR , el Techno , la post-modernidad , el grunge , el New Wave ,
etc. Por suposto, é común a todos eses estilos a influenza da cultura anglosaxoa, de xeito
tal que os demais países lles deron cadansúa impronta ou xeito de entendelo, producindo
un obxecto de consumo máis ben interno e sen proxección salientable, agás excepcións,
e co visto e prace dunha industria xa moi globalizada. Por supuesto, es común a todos
estos estilos de influencia de la cultura anglo-sajona, de manera que otros países les han
dado una nueva marca o forma de sustanciales, produciendo un objeto de consumo
interno y una mejor proyección sin excepciones notables, y la visa permiso para que una
industria ya muy globalizado.
Non se pode esquecer a figuras coma Frank Zappa e outros músicos experimentais,
moitos deles, como o propio Zappa, sumamente prolíficos, que se ben non foron ben
considerados pola industria eo grande público, as suas aportacións foron
imprescindibles para a evolución da música. No podemos olvidar las figuras como
Frank Zappa y otros músicos experimentales, muchos de ellos, ya que el Zappa, muy
prolífico, aunque no bien visto por la industria y el público en general, sus
contribuciones fueron esenciales para la evolución de la música.
[ editar ] A modernización da música tradicional [ editar ] La
modernización de la música tradicional
Encomiables e, ás veces, frutíferos son os esforzos das comunidades con cultura propia
en manter e conservar os seus signos de identidade, e entre eles, o folclore musical.
Encomiables y los esfuerzos a veces fructífera de las comunidades con su propia cultura
para mantener y conservar sus rasgos de identidad, y entre el folklore musical. En
moitas ocasións se incorporan á interpretación as novas tecnoloxías, mais tamén se
misturan distintos estilos e se engaden elementos propios doutras culturas ou xéneros,
principalmente o Jazz ou a música étnica . En muchas ocasiones se incorporan a la
interpretación de las nuevas tecnologías, sino mezclar varios estilos y elementos se
sumaron a otras culturas o géneros, el jazz en su mayoría o la música étnica .
[ editar ] A era dixital [ editar ] La era digital
Non hai un só instrumento musical que non poida ser emulado por un ordenador case
ata a perfección. Ni un solo instrumento musical que no puede servir de ejemplo para un
equipo casi a la perfección. Isto significa que moitos dos instrumentos que escoitamos
nas grabacións actuais son instrumentos virtuais, ou máis ben, sons xerados e
reproducidos por modernos programas. Esto significa que muchos de los instrumentos
de escucha en las grabaciones de hoy son instrumentos virtuales, o mejor, y reproducir
sonidos generados por los programas modernos. Na maioría dos casos é absolutamente
imposible distinguir se un piano ou unha batería son reais ou virtuais. En la mayoría de
los casos, es absolutamente imposible saber si un piano o una batería es real o virtual.
Quizais o único instrumento que aínda non puido ser emulado sexa a guitarra, ... Tal vez
el único instrumento que aún no puede ser emulado por la guitarra, ... ea voz humana. y
la voz humana. Non obstante tanto un como outro son procesados e "axudados" cos
programas de edición como Pro Tools , Guitar Rig etc. Sin embargo, tanto ella como
otros son procesados y "ayudado" con el programa de edición de Pro Tools , Guitar Rig,
etc. Non existe unha soa gravación que non utilice eses modernos sistemas de
procesamento de efectos e edición, salvo que a "pureza" sexa buscada de propósito,
cousa realmente inusual. No hay registro único que no usa estos sistemas modernos, el
procesamiento de efectos y edición, a menos que la "pureza" se busca a propósito, algo
realmente inusual. Ademais, co abaratamento da tecnoloxía, calquera rapaz pode ter na
casa centos e centos de sons distintos, ou facer que a súa guitarra eléctrica acostuma
coma a dos seus heroes. Además, la reducción de la tecnología, cualquier pareja puede
tener en casa a cientos y cientos de sonidos diferentes, o que la guitarra es a menudo
como sus héroes. Por poucos centos de euros pódense adquirir multiefectos coma o
POD de Line 6, ou a GT6 de Boss. Por unos pocos cientos de euros se puede comprar
multiefectos como el Line 6 POD, o la GT6 Boss.
Ademais da produción do son, a gravación do mesmo mediante ordenadores é algo
totalmente habitual cos programas secuenciadores, que permiten a gravación sucesiva e
xa non necesariamente simultánea de pistas, sen límite de número. Además de la
producción del sonido, la grabación de la misma a través de computadoras es algo muy
común con los programas de Secuencia, que permiten la grabación sucesiva y no
simultánea pistas necesariamente, número ilimitado. Lonxe quedan aquelas pioneiras
gravacións de dezaseis e vintecatro pistas dos anos sesenta dos estudios Abbey Road.
Atrás han quedado las grabaciones pioneras de cuatro veinte-16:00 pistas estudios de
Abbey Road años sesenta.
A mistura das diferentes tecnoloxías permitiron, por exemplo, construir instrumentos
que poidan almacenar sons e mostras (samples), de xeito que premendo un botón se
poida emular toda clase de sons e modificalos en tempo real; interconectar instrumentos
(tecnoloxía MIDI ); ou mesmo que permitan a un usuario non cualificado inventar sons
xamais antes escoitados polo ser humano. La mezcla de diferentes tecnologías han
permitido, por ejemplo, para construir los instrumentos que puede almacenar sonidos y
samples (muestras), de modo que al pulsar un botón puede simular todo tipo de sonidos
y cambiar en tiempo real; interconexión de instrumentos (tecnología MIDI ), o incluso
que permiten a un usuario no está capacitado para inventar sonidos nunca antes
escoitados por el hombre.
O importante, outra vez, como no caso do invento da guitarra eléctrica, é que as novas
tecnoloxías axudan a que a música se desenvolva ea que os seus creadores procuren
novas tendencias e novos camiños. La clave, de nuevo, como con la invención de la
guitarra, es que las nuevas tecnologías ayudan a desarrollar la música y que los
agricultores buscan nuevas tendencias y nuevas direcciones.
Traído desde " http://gl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_Moderna " Obtenido de "
% C3% http://gl.wikipedia.org/wiki/M BAsica_Moderna "
Categoría : Movementos musicais Categoría : Movimientos musicales
Ferramentas persoais Personas
• Novas características Nuevas características
• Rexistro Registro
Espazos de nomes Espacios de nombres
• Artigo Artículo
• Conversa Discusión
Variantes Variantes
Vistas Monumentos
• Ler Leer
• Editar Editar
• Ver o historial Ver la historia
Accións Existencias
Procura Búsqueda
Principio del formulario

Final del formulario

PortadaPáginaPortal da comunidadePortal de la
comunidadActualidadeEsplanadaCambios recentesLos cambios recientesArtigos de
calidadeCalidad artículosPáxina
aleatoriaAyudaAxudaAyudaDoazónsDonacionesPáxinas que ligan con estaArtículos
RelacionadosCambios relacionadosSeguimiento de enlacesPáxinas especiaisPáginas
especialesVersión para imprimirVersión para imprimirLigazón permanenteLeerCitar
esta páxinaCite este artículoEnglishInglésFrançaisFrançais 日本語日本语
SvenskaSvenskalicenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0licencia
Creative Commons de reconocimiento igual a 3,0 accionestermos de usocondiciones de
uso