You are on page 1of 29

Primjena

multispektralnih
satelitskih snimaka
Sentinel 2 u RH za
potrebe šumarstva,
poljoprivrede i
ekologije

Prosinac 2017 dr.sc. Alen Berta, mag.ing.silv., CE


Dr.sc. Alen Berta, mag.ing.silv., CE
• Voditelj Zavoda za upravljanje prirodnim resursima i Laboratorija za
daljinska istraživanja i GIS
• Doktorski rad na Šumarskom fakultetu sa temom:
„Procjena šumske biomase pomoću (avionske) LIDAR tehnologije u
degradiranim šumama brežuljkastog i nizinskog vegetacijskog pojasa
središnje Hrvatske”
• Učesnik više tečajeva sa temom daljinskih istraživanja:
• EARSEL SPLIT RS summer school (Split 2014)– problematika daljinskih istraživanja
i praktična primjena; obrada LIDAR podataka
• European Space Agency EO Summer school (Rim, 2016)- dvotjedna škola
fokusirana na obradu podataka Sentinel 1 i Sentinel 2
• sudjelovao u izradi 57 Programa gospodarenja šuma (23 voditelj
projekta), preko 50 Studija Utjecaja na Okoliš (šume, lovstvo, landuse),
10 Strateških Procjena utecaja na okoliš (na razini RH i županija), 5
Programa zaštite okoliša te preko 15 različitih znanstvenih,
znanstveno-primijenjenih i primijenih projekata na području biomase,
ponora ugljika, daljinskih istraživanja

2 14.12.2017. Footer text here


LADIGIS
• Dr.sc. Vladimir Kušan, dugogodišnji profesor na Šumarskom
fakultetu, pionir u GIS i DI u šumarstvu (i RH)

• Dr.sc. Zrinka Mesić, biolog, magistrirala na kretanju refleksija


tijekom godine sa MODIS snimki svih važnijih tipova šuma u RH,
doktorirala na praćenju fenologije (utjecanu morfologijom)
bukovih šuma na cijelim Dinaridima uz primjenu MODIS snimki
• Plus IT podrška i mlade nade

3 14.12.2017. Footer text here


OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju
• OIKON je vodeća licencirana i akreditirana okolišno-
konzultantska kuća i istraživački institut u Hrvatskoj
• 20 godina rada, preko 1000 završenih ugovora
• Orijentirani prema klijentu sa inovativnim i pristupačnim
rješenjima
• Raspon usluga: Zaštita prirode i okoliša, Upravljanje prirodnim
resursima, Obnovljivi izvori energije, Okolišno modeliranje,
Industrijska ekologija, Upravljanje projektima, IT iGIS
• 35 zaposlenih, 5 doktora znanosti (Šumarstvo, Biologija,
Ecologija, Kemija), 3 PMP-a, 5 registriranih znanstvenika pri
Ministarstvu znanosti i obrazovanja
• Web stranica www.oikon.hr
https://www.facebook.com/OikonLtd/

4 14.12.2017. Footer text here


Sentinel 2
• dio porodice satelita Sentinel u sklopu Copernicus programa
koji vodi ESA (Europska Svemirska agencija), lansiran 6
mjesec 2015
• Sentinel 1 (radarski podaci), Sentinel 3 (morska površini i
temperature kopna i mora), Sentinel 4 i Sentinel 5 (ozon,
kvaliteta zraka, aerosoli), Sentinel 6 (morska površina-
visine)
• Sentinel 2 prikuplja multispektralne podatke visoke
rezolucije i srednje rezolucije u 13 kanala.
• Raspone elektromagnetskog zračenja u RGB i IR sa
rezolucijom od 10 m (ostale u rezolucijama od 20 tj. 60m ).
• Podaci besplatni za korištenje i dostupni za preuzimanje
preko web-stranice ESA (Europske svemirske agencije)
• Do sada jedine besplatne snimke su bile MODIS satelita
rezolucije 250 m X 250 m

5 14.12.2017. Footer text here


Sentinel 2

6 14.12.2017. Footer text here


Sentinel 2
• Ova kombinacija spektralnih podataka visoke rezolucije
zajedno s širinom snimanja od 290 km i čestim ponovnim
prolascima (od ove jeseni svakih 5 dana) čine neusporediv
pogled na Zemljinu površinu, usto i besplatan.
• Ove satelitske snimke se koriste za određivanje raznih
vegetacijskih indeksa koji prikazuju biljni prirast, zdravlje te
stupanj stresa kod biljaka.
• Sentinel 2 se može koristiti za kartiranje promjena u
korištenju zemljišta, pokrovu zemljišta te šumama, čime
pruža nezamjenjiv alat pri izvješćivanju u sklopu LULUCF
sektora.
• Prikupljeni podaci također mogu imati veliku primjenu u
praćenju prirodnih katastrofa kao npr. erupcija vulkana,
poplava, klizišta, sušenja šuma te požara.

7 14.12.2017. Footer text here


Primjer 1
• Procjena zaliha ugljika u mrtvoj organskoj tvari i procjena
prosječne drvne zalihe u biomasi makija, šikara i sastojina
I dobnog razreda u šumama Republike Hrvatske
• Naručitelj: HAOP
• Prikupljanje podataka koji prije nisu bili dostupni za ove
tipove šuma u svrhu kvalitetnije izrade NIR-a tj. Izviješća o
inventaru stakleničkih plinova
• biomasa, količina ugljika listinca/humusa, količina mrtve
organske tvar i pohranjenog ugljika, gustoća drva
mediteranskih vrsta drveća i sl.
• Ekstenzivno terensko uzorkovanje na razini RH- preko 130
varijabli po plohi i približno 30 uzoraka za laboratoriske
analize po plohi

8 14.12.2017. Footer text here


Primjer 1

Daljinsko istraživanje

Daljinsko istraživanje

9 14.12.2017. Footer text here


Primjer 1
• Radi kasnijeg jednostavnijeg monitoring promjena, potrebno je
izraditi regresijske modele za procjenu biomase na osnovu
podataka sa multispektralnih satelitskih snimki (Sentinel2)
• Specifična područja i specifični tipovi šuma
• Skinuta je cijela prošla godina Sentinel 2 snimki koje prekrivaju RH
• Snimke su 100x100 km, približno 500 snimki> cca 3 TB
• Atmosferskom korekcijom kreirano još 3 TB snimki (od 2017 su
dostupne snimke s već izvršenom atmosferskom korekcijom).
• Izdvojena područja od interesa> 5-8 (20x20m) piksela po plohi>
cca 540.000 piksela
• U daljnju analizu> bez piksela koji su klasificirani kao oblaci, sjene,
no data i sl.> cca 55.000 piksela

10 14.12.2017. Footer text here


Primjer 1
• Za svaki piksel postoji podatak o 13 kanala + cca 150 raznih
vegetacijskih indeksa (NDVI, LAI, SAVI, itd)
• Prosjeci na razini svakog mjeseca, godišnje doba te cijele
godine> preko 1600 varijabli
• Uz mashine learning/data mining te regresijskim analizama
u više koraka utvrdili smo koji vegetacijski indeks, kojeg
mjeseca, godišnjeg doba (ili cijele godine) ima najbolji
koeficijent korelacije (determinacije)
REZULTATI

11 14.12.2017. Footer text here


Primjer 1

UR R² Regresijski modeli
0,61 godišnja vrijednost 2 indeksa
Šikara
0,62 2 indeksa iz 6. mjeseca i jedan iz 8. mjeseca
0,55 2 indeksa iz 5. mjeseca i jedan iz 8. mjeseca
Makija
0,41 3 indeksa jesenskog razdoblja
Bukva 0,79 3 indeksa iz 7.mjeseca
Kitnjak 0,84 2 indeksa iz 7.mjeseca
Lužnjak/Jasen 0,73 tri indeksa iz 6. mjeseca

12 14.12.2017. Footer text here


Primjer 2
• Primjena multispektralnih satelitskih snimki visoke
rezolucije u određivanju stupnja produktivnosti i starosti
raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u
Mediteranu i Submediteranu
• stručni rad financiran iz fonda OKFŠa (Ministarstvo
poljoprivrede)
• Ovim projektom se planiraju izraditi modeli procjene
prirasta/stupnja produktivnosti i starosti raznodobnih
sastojina na osnovu podataka sa satelitskih snimki
• Područje istraživanja: šume šumoposjednika u Mediteranu i
Submediteranu, prvenstveno šume hrasta medunca i šume
hrasta crnike

13 14.12.2017. Footer text here


Lokacije istraživanja

broj ploha broj ploha


Regija medunac crnika ukupno
Istra i Kvarner 216 75 291
sjeverna i srednja
Dalmacija 53 4 57
južna Dalmacija 22 13 35
ukupno 291 92 383

14 14.12.2017. Footer text here


Terenski radovi

15 14.12.2017. Footer text here


Uredski radovi

16 14.12.2017. Footer text here


Primjer 2
• Približno 1300 izvrtaka
• Na osnovu očitanih širina godova odredit će se nekoliko
boniteta šumskog zemljišta te će se izraditi modeli procjene
boniteta na osnovu S2 podataka (kanali i vegetacijski
indeksi)

• Isto tako, srednje starosti po plohama će se staviti u


korelaciju sa S2 podacima (kanali i vegetacijski indeksi) i
izraditi modeli za procjenu starosti

• Završetak projekta: 5 mjesec 2018. godine

17 14.12.2017. Footer text here


Primjer 3
• SAGRA II- Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje
površinskih i podzemnih voda u RH
• Naručitelj: Ministarstvo poljoprivrede
• Suradnja: Agronomski fakultet i Hrvatski geološki institut
• Utvrđivanje točn(ij)ih površina pod poljoprivrednim
kulturama u RH
• Na osnovu snimki iz 2017. godine (dodatnih 3 TB podataka)
te uz podatke iz ARKODa, stvoriti će se modeli za
klasifikaciju poljoprivrednih površina primjenjivi na razini
cijele RH
• Diskriminacija između kukuruza, žitnih kultura, krmiva,
kupusnjača, uljarica, krumpira, duhana, vinograda, voćnjaka,
livada i sl.(15 kultura)
• Data mining/mashine learning

18 14.12.2017. Footer text here


Primjer 3
• Primjer: program WEKA stvoren prvenstveno za data mining
sa puno različitih algoritama.
• Clasiffication tree (HAOP Makije)
a b c classified

54 15 7 Šikara

16 28 0 Makija

7 0 81 Kontinentalne šume

19 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Kartiranje šumskih požara

• Interni razvojni projekt


• Kao dodatni alat za procjenu promjena u LULUCF sektoru i
količini oslobođenog ugljika za potrebe NIR-a (prema
UNFCCC)
• Imajući podatak o biomasi šikara ili makija (primjerni projekt
broj 1) izračunat na osnovu snimke prije požara i kartiranog
obuhvata požara, vrlo je „jednostavno” odrediti količinu
oslobođenog ugljika
• Omogućava „near real time” praćenje- svakih 5 dana (ako
oblačnost dopušta)

20 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• „Splitski” požar- od 17.7. do XX.07.
• Gornja snimka stanje prije, donja 9 sati nakon izbijanja
požara

21 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• „Splitski” požar- od 17.7. do XX.07.
• Gornja snimka stanje prije, donja 9 sati nakon izbijanja
požara

22 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Izgorjelo 2595 ha (25,95 km2)vegetacije

23 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Izgorjelo 2595 ha (25,95 km2)vegetacije

24 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Požari kod Hrvaca i na Svilaji (početkom 7 mjeseca)
• Izgorjelo 1032 ha (10,32 km2)

25 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Požari na Dinari-početak 8 mjeseca
• 9300 ha (93 km2) površine pokrivene vegetacijom, a polovica
na prostoru BIH (isprekidana crna linija-državna granica), RH
(4650 ha tj. 46,5 km2)

26 14.12.2017. Footer text here


Primjer 4
• Požari na Dinari-početak 8 mjeseca
• 9300 ha (93 km2) površine pokrivene vegetacijom, a polovica
na prostoru BIH (isprekidana crna linija-državna granica), RH
(4650 ha tj. 46,5 km2)

27 14.12.2017. Footer text here


Što dalje?
• Završiti postojeće projekte

• Testirati uporabljivost i Sentinel 1 (InSAR-radarskih)


podataka za ove potrebe
• Razvijanje dalje primjene Sentinel 2 snimaka

• „Usmjeravati” Naručitelje da prihvate ove nove izvore


podataka

• Nadati se da će i RH snimiti LIDARom svoj teritorij i


omogućiti besplatno korištenje podataka kao i mnoge
druge europske države (UK, Španjolska, Finska, Danska,
Belgija, Nizozemska, Slovenija, neki švicarski kantoni i
njemačke savezne države)

28 14.12.2017. Footer text here


HVALA NA POZORNOSTI!

Oikon d.o.o. – Institut za


primijenjenu ekologiju
Kontakt osoba:
Trg senjskih uskoka 1-2
HR – 10020 Zagreb dr.sc. Alen Berta, mag.ing.silv., CE
T +385 1 5507 100 Voditelj Zavoda za upravljanje prirodnim
resursima i
F +385 1 5507 101
Voditelja Laboratorija za daljinska
E oikon@oikon.hr istraživanja i GIS
W www.oikon.hr T +385 1 5507-100
M +385 91 2363-282
E aberta@oikon.hr

29 14.12.2017. Footer text here