KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI (PERMAINAN BOLA BALING

)

JAMALI BIN SEMAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITIY MALAYSIA

1

2009

1

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI (PERMAINAN BOLA BALING)

JAMALI BIN SEMAN

LAPORAN KAJIAN INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITIY MALAYSIA 2009

2

2

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

.............................. ......... Tarikh :.17 Disember 2009 Jamali Bin Seman 68041213552100

1

PENGHARGAAN

Setinggi- tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada kementerian Pelajaran Malaysia kerana memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran, Pihak Universiti terbuka Malaysia yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk pembelajaran, semua yang terlibat dalam menghasilkan projek kajian tindakan HBEF 4303 bagi tujuan memenuhi syarat memperolehi ijazah sarjana muda pendidikan (Kepujian) terutama sekali Guru Besar,Guru-guru,staf sokongan dan murid- murid SK. Abang Abdul kadir Betong, Bonda yang dikasihi Dayang Dara bt Abang Kechai, Isteri yang dicintai Dayang Rogayah Bt Abang Masagus dan anak- anak yang memberi inspirasi iaitu Mohd. Faiz, Mohd. Fauzi dan Mohd Fauzan. Tidak lupa juga kepada tutor pembimbing En. Amran Bin Abang serta rakan-rakan yang sentiasa bersama sejak mengikuti PJJ OUM iaitu cikgu Leo Dennis Maling dan Cikgu Christopher ak. Saing serta rakan–rakan seperjuangan yang memberi bantuan moral dan bertukar-tukar fikiran \

2

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI. ( BOLA BALING) JAMALI BIN SEMAN ABSTRAK Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal, sosial, mental dan emosi individu. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir, mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknik-teknik yang telah diajar oleh guru. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah bagi mencapai matlamat samada menggunakan kaedah tradisional atau penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Jasmani. Kajian yang berbentuk inferensi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanan penggunaan multimedia dan kaedah tradisonal dalam pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Instrumen kajian ialah ujian hantaran, dan ujian menjaring yang diberi penyelidik sendiri kepada 30 orang sampel untuk mendapat data secara sistematik yang melibatkan sampel yang terbatas kepada sampel Tahun 4. Segala data yang diperoleh dikumpulkan dan dikodkan seterusnya diproses dengan menggunakan Program (Statistical Packages Social Sciences) SPSS ver.11.0 yang menjurus kepada angka peratus dan nilai min. Keputusan dapatan kajian menunjukkan bahawa hipotesis diterima kerana nilai kritikal berada di kawasan penerimaan hipotesis .Nilai kritikal untuk fasa hantaran adalah t= -3.416 Parameter untuk fasa menjaring bola t = -0.521 Sebagai kesimpulan terdapat perbezaan yang segnifikan ( P<0.005) di antara penggunaan multimedia dengan kaedah tradisional.

3

THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION BY MULTIMEDIA.(HANDBALL) JAMALI BIN SEMAN Abstract Physical Education can help self individual development that stresses on physical development, social, mental and individual emotion. As for the student, they have to be exposed and be given practice for evaluate certain technique and master the skill based on the technique taught by the teacher. The teacher in the process of achieving his goal, can of course use a variety of method, be them traditional or advance usage of multimedia technique in process of teaching physical education in school. This inference survey is aimed to ascertain the effectiveness of teaching physical education by multimedia and traditional technique in school. The instruments of this survey included passing technique test and goal scoring test given by the surveying teacher. 30 sample students to obtain a systematic data based on obtain a Year 4 student. All data obtain are gathered and to be coded and finally processed through Statistical Packages Social Sciences SPSS programmed ver.11.0 which are focused on number percentage and min value. Result of the survey shows that hypothesis is accepted because the critical value is at accepted hypothesis area. The critical value for passing phase is t= -3.416 and Parameter for scoring phase is t = -0.521. As a conclusion, there is a significant difference p= < 0.005 between the usage of multimedia technique and that of the traditional technique

4

ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN RUJUKAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Kajian 1.3 Soalan Kajian 1.4 Hipotesis Kajian 1.5 Kerangka Konsepsual 1.6 Objektif Kajian 1.7 Batasan Kajian 1.8 Definisi Operandi. 1.8.1 Multimedia 1.8.2 Kaedah Tradisional 1.8.3 Kajian Eksperimental 1.8.4 Membandingkan dan membezakan 1.8.5 Menganalisis 1.8.6 Menilai 1.9 Kepentingan Kajian BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pendahuluan. 2.2 Kajian-Kajian Lain Berkaitan multimedia. 2.3 Kesimpulan BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka Bentuk Kajian 3.2 Populasi Dan Sampel 3.3 Instrumen 3.4 Kajian Rintis 3.5 Prosedur Pengumpulan Data 3.6 Cara Penganalisan Data BAB 4 : DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan 4.2 Profil Responden 4.3 Laporan Dapatan data 4.4 Perbandingan ujian hantaran paras bahu dan ujian menjaring . 4.5 Dapatan bagi ujian berpasangan kumpulan. 4.6 Rumusan i ii iii v vii viii 1 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9 11 18 9 20 22 22 23 24 25 26 27 31 34 37 39 5

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN DAPATAN KAJIAN 5.1 Rumusan hasil kajian. 5.1.1 Keberkesanan Penggunaan Kaedah Multimedia 5.1.2 Kelemahan Menggunakan Kaedah Tradisional 5.2 Perbincangan Berdasarkan Persoalan Kajian 5.3 Implikasi Dapatan Kajian 5.7 Cadangan RUJUKAN LAMPIRAN

40 42 42 43 46 48 49 51

SENARAI JADUAL 6

No Jadual Jadual 4.1 Jadual 4.2 Jadual 4.3 Jadual 4.4 Jadual 4.5 Jadual 4.6 Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen. Menunjukkan Posisi pemain kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen. Menunujkkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan Kawalan dan ekpsperimen. Menunjukkaan nilai min bagi ujian pra hantaran paras bahu dan ujian menjaring kumpulan kawlan dan eksperimen. Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen. Menunjukkan keputusan ujian t bagi ujian berpasangan antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Halaman 27 29 31 34 36 37

SENARAI RAJAH 7

NoRajah Rajah 3.1 Rajah 4.1 Rajah 4.2 Rajah 4.3 Rajah 4.4 Rajah 4.5 Rajah 4.6 Rajah 4.7 Rajah 4.8 Rajah 4.8: Rekabentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan (Ubahsuai dari Weirma 2000 Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen. Menunjukkan posisi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Menunjukkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dalam ujian hantaran paras bahu dan menjaring. Menjukkan nilai min bagi ujian pra dan pasca kumpulan kawalan. Menunjukkan nilai min bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan eksperimen Menunjukkan nilai min bagu ujian Pra dan min ujian pasca menjaring bola bagi kumpulan kawalan. menunjukkan min bagi ujian menjaring pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen. menunjukkan nilai min ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen . Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen.

Halaman 21 27 29 31 32 32 33 34 35 36

8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 melalui Perdana Menteri Pertama Tuanku Abdul Rahman Putra Al Haj, maka bermulalah reformasi demi reformasi dilakukan terhadap pendidikan negara melalui Penyata Razak pada tahun 1956, Penyata Rahman Talib pada tahun 1960 dan berbagai lagi pembaharuan dilakukan. Tidak ketinggalan juga melalui kuasa politik negara. Hasil dari pembaharuan perlaksanaan dimensi pendidikan ini, maka terbentuklah apa yang disebut dengan nama Kurikulum Baru sekolah Rendah .

Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan pendidikan jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, iaitu penglibatan murid secara aktif dan selamat, interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat serta penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.

Dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan ada disebut Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan 1

harmonis dari segi intelek, rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan Warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmornian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani penggunaan multimedia iaitu video digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran diharap dapat menarik dan menggalakkan penglibatan pelajar sekolah lebih aktif. Media iaitu Video dengan kombinasi pergerakkan, warna dan suara dalam banyak perkara dapat mendramatikkan idea lebih baik dari setengah medium yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman pembelajaran tidak lagi terbatas dalam suasana bilik darjah. Pelajar dapat mempelajari sejarah silam, menjelajahi dunia atau melawati angkasa lepas tanpa perlu menapak keluar dari bilik darjah.

Setiap bahan yang digunakan perlulah dinilai dengan teliti agar bahan yang digunakan itu efektif dan membantu meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahan yang dipilih perlu berjaya mencapai objektif yang telah disarankan diawal setiap pengajaran.

Menurut Sharifah Alwiyah (1991) perubahan perlu dilakukan segera oleh pihak tertentu untuk kepentingan pelajar, masyarakat dan negara. Dasar pendidikan negara perlu dilaksanakan. Wawasan Negara perlu dimartabatkan, Falsafah pendidikan Negara perlu dipraktikkan sebagai teras pendidikan kepada semua pelaksana. 2

1.2 Latar Belakang Kajian

Pendidikan Jasmani kerap menggunakan teknik meniru . Pelajar kerap diajar untuk melihat dan cuba meniru teknik seperti bermain bola Baling. Cara menghantar dan menerima bola. Semua ini dapat diajar secara semuka melalui demonstrasi mahupun dengan menggunakan tayangan video.

Sudah banyak kajian-kajian dijalankan untuk dipegang hasilnya demi kebaikan dalam kehidupan. Oleh itu berdasarkan kepada latar belakang masalah, pengkaji ingin ingin membuat kajian samada penggunaan multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran permainan bola baling bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Di harap dengan adanya kajian seperti ini dapat memberi sedikit maklumat dan membuka minda guru-guru dan pentadbir sekolah tempat kajian samada kaedah tradisional atau keedah multimedia iaitu penggunaan Video dapat meningkatkan minat dan memberi lebih pemahaman tentang setiap bidang pembelajaran yang diajar. Dalam Kajian ini pengkaji ingin membuat tinjauan sama ada penggunaan multimedia dapat meningkatkan pemahaman murid tentang isi kandungan Pelajaran pendidikan Jasmani terutamanya dalam permainan bola baling dalam kemahiran menghantar bola dan menjaring bola. Diharap setelah kajian dibuat nanti pengkaji akan mendapat maklum balas yang positif kerana kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan masing-masing.

2

1.3 Soalan Kajian Dua persoalan kajian telah dibina bagi membantu menjalankan kajian ini. Persoalan tersebut ialah : a) Adakah berlaku peningkatan kemahiran hantaran dengan menggunakan kaedah multimedia? b) Adakah berlaku peningkatan kemahiran menjaring dengan menggunakan kaedah multimedia?

1.4 Hipotesis Kajian Bagi membantu pengkaji untuk menjayakan kajian ini, hipotesis nul akan digunakan untuk menyokong kajian ini dibuat. Berikut adalah hipotesis yang dijangka oleh pengkaji : Ho 1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran hantaran paras bahu dengan menggunakan kaedah multimedia. Ha 1: Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran hantaran paras bahu dengan menggunakan kaedah multimedia. Ho 2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran multimedia. Ha 2: Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran menjaring bola multimedia. dengan menggunakan kaedah menjaring bola dengan menggunakan kaedah

3

1.5 KERANGKA KONSEPSUAL

Responden

Kumpulan Kawalan

Kumpulan Eksperimen

Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

PERBANDINGAN MIN UJIAN PRA

Kaeadah Tradisional

Pemboleh ubah tak Bersandar

Kaeadah Multimedia

Keputusan Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan menjaring

Pemboleh ubah Bersandar

Keputusan Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan Menjaring.

PERBANDINGAN MIN UJIAN PASCA

PENINGKATAN KEMAHIRAN. PENENTUAN KAEDAH YANG LEBIH BERKESAN

3

Kerangka Konseptual menunjukkan kesan pembolehubah tidak bersandar terhadap pembolehubah bersandar. Kajian berbentuk eksperimen digunakan untuk mencari kesan pembolehubah tak bersandar ke atas pembolehubah yang dicerap. Pembolehubah tak bersandar akan dimanipulasi untuk mencari jawapan kepada pembolehubah bersandar.

Pengkaji akan mengawal pembolehubah bersandar agar tidak mendatangkan kesan yang mengelirukan terhadap manipulasi pembolehubah tak bersandar. Pemboleh ubah tak bersandar ialah kaedah pengajaran dijalankan bagi program latihan bola jaring samada menggunakan kaedah tradisional ataupun kaedah multimedia.

Pemboleh ubah bersandar ialah keputusan ujian Pasca bagi ujian menghantar dan menjaring bola. Sebelum ujian pasca bagi kemahiran menghantar dan menjaring dijalankan Program latihan dijalankan dari minggu ke dua hingga minggu ke enam, minggu ke tujuh dan ke lapan adalah ujian Pasca.

1.6 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk ; a) Melihat keberkesanan penggunaan multimedia dalam mempersembahkan kemahiran hantaran aras bahu bola baling untuk diaplikasi oleh pemainpemain bola baling. b) Melihat keberkesanan penggunaan multimedia dalam peningkatan kemahiran menjaring dalam permainan bola baling.

3

1.7 Batasan Kajian

Kajian ini terbatas kepada pelajar tahun empat di sebuah sekolah rendah di daerah Betong sahaja. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Abang Abdul Kadir, Betong. Dapatan kajian ini tidak menggambarkan keseluruhan kemahiran yang dapat dikuasai oleh pelajar di daerah Betong. Tidak semua kemahiran dalam bola baling dapat diuji dalam kajian ini. Hanya ujian kemahiran menghantar dan menjaring bola baling sahaja yang dapat dikaji dalam kajian ini.

1.8 Definisi Operandi.

1.8.1 Multimedia

Multimedia ialah gabungan bunyi, muzik, animasi, teks, suara, video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer bagi membolehkan pengguna mencapai maklumat mengikut minat sendiri secara kolobaritif dan bersepadu. Dalam kajian ini, semua elemen multimedia digunakan untuk mempamerkan audio visual dan video klip berkaitan dengan kemahiran-kemahiran sukan bola baling bagi membolehkan pemain-pemain mengaplikasi dan

mempraktikkan kemahiran-kemahiran yang ditunjukkan.

1.8.2 Kaedah Tradisional

Kaedah Tradisional yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah strategi melatih pemain-pemain dengan berpandukan modul kejurulatihan yang dibekalkan oleh 1

Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF). Modul ini telah diperkenalkan pada tahun 1980 dan dimurnikan lagi pada tahun 2002 dan 2004. ( MAHF, 2004 )

1.8.3 Kajian Eksperimental Kajian eksperimental bermaksud untuk membuat perbandingan di bawah situasi terkawal. Responden kajian terdiri daripada Kumpulan eksperimental dalam kawalan. Situasi dirupakan sebagai makmal. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti sebab dan akibat dan tidak menguji nilai atau kegunaannya. 1.8.4 Membandingkan dan membezakan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur. Dalam kajian ini pengkaji membanding nilai min berdasarkan keputusan ujian pasca yang telah dianalisis menggunakan program SPSS ver.11.0 bagi keduadua kaedah pengajaran kemahiran bola baling . 1.8.5 Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil. Kemahiran yang kompleks dengan menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir. Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

1.8.6 Menilai

2

Menilai dalam kajian ini ialah membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Kemahiran ini untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea. 1.9 Kepentingan Kajian

Tujuan dan kepentingan kajian tindakan iaitu untuk memperbaiki dan melibatkan diri. Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki dalam berikut: Pertama memperbaiki amalan pengajaran dan kedua memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran. Sesiapa yang terlibat dalam pengajaran boleh dianggap sebagai melibatkan diri dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa merancang, melaksana,memerhati dan mereflek. bidang

Kajian ini adalah bertujuan ingin mengkaji adakah dengan menggunakan kaedah terkini iaitu penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dapat meningkatkan pemahaman murid tentang isi kandungan pelajaran yang disampaikan oleh guru terutamanya kemahiran menghantar dan menjaring bola baling.

Pada dimensi input, pengkaji ingin mengukur keberkesanannya mengenai penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran murid. Dalam fasa dimensi produk pula, penyelidikan akan dapat menilai perubahan sikap pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka perolehi sepanjang mengikuti program latihan bola baling dalam Pendidikan Jasmani sejak Tahun 4.

3

Kajian ini penting kerana matlamat Pendidikan jasmani adalah membekalkan pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Tidak kurang pentingnya, pihak sekolah tempat kajian dapat mengetahui kaedah Kajian ini diharap

pengajaran yang sesuai digunakan di sekolah tempat kajian ini.

dapat memberi manfaat kepada pihak sekolah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Rendah yang berdekatan.

Selain itu kajian ini juga diharap dapat memberi manfaat kepada pihak pentadbir sekolah terutamanya dalam memilih kaedah pengajaran yang sesuai dalam pendidikan Jasmani.

3

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan.

Senario Pendidikan kini amat memerlukan guru – guru pendidikan Jasmani yang kreatif dan inovatif supaya pengajaran dan pembelajaran mereka efektif. Kreatif bermaksud kebolehan seseorang untuk mencipta, menghasilkan dan memperkembangkan sesuatu yang baru samada dalam bentuk kaedah, sistem pendekatan dan sebagainya. Menurut Agnew, P.W & Killerman (1996), multimedia ialah kombinasi dua atau lebih jenis media untuk mewujudkan satu jujukan aturcara yang lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu idea. Lazimnya dengan bantuan kedua-dua bunyi dan visual. Secara tipikal, penerbitan multimedia dibangunkan dan dikawal oleh komputer.

Kajian Perzylo pada tahun 1993 dalam Mohd. Arif dan Mohd. Jasmy (2002), multimedia mengintegrasikan corak terbaik di antara pelbagai corak pembelajaran. Antara kebaikan yang bermakna dalam penggunaan multimedia untuk pembelajaran termasuklah persembahan maklumat pelbagai gaya pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran dengan kelajuan sendiri dan pelajar dapat menguasai setiap peringkat, selain dapat menambahkan capaian kepada pendidikan dalam subjek tertentu walaupun kekurangan tenaga pengajar dalam matapelajaran tertentu. Kaeadah 11

multimedia juga memberi persembahan maklumat yang dapat dilihat serta menarik dengan satu persembahan secara berbunyi yang menambahkan minat, meningkatkan daya peringatan dan memperbaiki kadar kejayaan. Kelebihan yang lain pula ialah, penambahan kawalan dan kebebasan adalah diperkenalkan ke atas proses pembelajaran.

Kajian yang dilakukan oleh Mohd. Jasmy, Mohd. Arif, Hamdan Mohd. Ali dan Subahan M. Meeran (2002) berkaitan dengan meningkatkan penguasaan kemahiran permainan bola tampar melalui penggunaan multimedia jelas

menunjukkan bahawa pembelajaran menggunakan multimedia adalah lebih berkesan berbanding pembelajaran yang menggunakan sepenuhnya teknologi terkini seperti penggunaan lama web tertentu, web televisyen dan sebagainya. Manakala pembelajaran secara tradisional pula merupakan pembelajaran yang hanya berfokus kepada guru sahaja. Hasil kajian mendapati penggunaan multimedia sangat sesuai digunakan dalam pengajaran sesuatu permainan, malahan setiap perisian yang terdapat pada multimedia juga menarik dan jelas.

Boyle ( 1997 ) dalam kajian yang sama, menyatakan bahawa teknologi komputer pada era globalisasi ini membolehkan pelajar mengaplikasikan penggunaan komputer tanpa sempadan. Langkah Kementerian Pelajaran Malaysia membekalkan komputer di semua sekolah di Malaysia merupakan satu usaha yang positif dalam menarik minat pelajar menggunakan komputer sebagai alat untuk pembelajaran mereka. Selain itu, beliau turut menekankan kepada aspek kepentingan kemahiran penyelsaian masalah di mana pelajar akan menjelajahi pengetahuan baru

12

serta

menggabungkannya

dengan

beberapa

sumber

pengetahuan

untuk

penyelesaiannya.

Kaedah Tradisional yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah strategi melatih pemain-pemain dengan berpandukan modul kejurulatihan yang dibekalkan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF). Modul ini telah diperkenalkan pada tahun 1980 dan dimurnikan lagi pada tahun 2002 dan 2004. ( MAHF, 2004 )

Suatu kaedah dan metod pengajaran mencorakkan perkembangan minda, emosi sikap dan nilai para pelajar. Kreativiti juga memerlukan daya imaginasi untuk

membolehkan para pelajar meneroka dan menghayati pengajaran yang berguna dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Ketandusan unsur kreatif dalam pengajaran Pendidikan Jasmani menyebabkan pelajar bosan, jemu dan tidak berminat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Kelemahan ini berpunca daripada kaedah pengajaran guru Pendidikan jasmani .

Dengan penggunaan media dalam pengajaran perlbagai atribut terdapat dalam media antaranya ialah kejadian yang pada kadar biasa memerlukan masa yang panjang boleh dipadatkan kepada jangka masa yang singkat. Contohnya perjalanan matahari yang mungkin memakan masa beberapa jam dapat disingkatkan pada hanya beberapa saat sahaja.

13

Media ini dapat memperlihatkan sesuatu kejadian yang berlaku secara begitu pantas dengan menggunakan kaedah teknik gerak perlahan yang membolehkan sesuatu kejadian itu dapat dilambatkan atau diperlahankan agar dapat dilihat dengan mata kasar.

Penglihatan Mikro dengan memperlihatkan sesuatu objek dari jarak yang terdekat dan juga memberi peluang untuk melihat dari penglihatan Makro dengan

memperlihatkan sesuatu objek dari jarak yang jauh.

Kelebihan yang terdapat pada media ialah imej yang bergerak mempunyai kelebihan dari imej yang kaku dari segi menggambarkan sesuatu konsep atau kejadian. Media amat mudah untuk digunakan dalam memaparkan sesuatu proses atau operasi untuk memudahkan kefahaman.

Peristiwa-peristiwa sejarah boleh dipentaskan semula untuk dipaparkan pada para pelajar. Media juga membolehkan pembelajaran yang memerlukan kaedah ulang tayang untuk menolong kefahaman konsep dengan lebih mendalam. Media berupaya untuk meninggalkan kesan emosi maka ia boleh digunakan untuk membentuk sikap dan nilai penonton.

Media juga boleh digunakan untuk tujuan memaparkan situasi dengan memberi peluang penonton membuat penyelesaian sendiri. Media boleh digunakan untuk mempersembahkan sesuatu masalah atau situasi tanpa memberi jalan penyelesaian pada penonton.

11

Pelajar boleh menonton pementasan kisah silam, peristiwa sejarah atau rakaman sebenar. Program dokumentari boleh digunakan untuk memberi penekanan atau keterangan lanjut mengenai sesuatu topik yang berkaitan dengan pelajaran dengan gaya dan persembahan yang lebih menarik berbanding buku dan penyampaian kuliah.

Sikap agak senang dipupuk dengan menggunakan media seperti video dalam meninggalkan kesan atau impak terhadap perasaan dan emosi penonton. Kerap kali digunakan dengan tujuan membentuk sikap, perangai individu mahupun masyarakat keseluruhannya. Kefahaman budaya dan masyarakat juga dapat dicapai dengan

dibantukan dengan penggunaan media.

Kemahiran motor merupakan satu pembelajaran yang lebih senang dipelajari sekiranya pelajar bukan saja dapat mendengar tetapi juga dapat melihat perkara yang perlu dilaksanakan. Contoh dalam pembelajaran yang memerlukan pelajar menjalani satu proses langkah demi langkah, video amat sesuai digunakan untuk memaparkan keadaan sebenar kepada pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. Pembelajaran kerap kali berlaku hanya dengan meniru keadaan atau perlakuan. Media ini juga mempunyai ciri ulang tayang yang amat berkesan dalam melatih pelajar untuk melaksanakan pergerakkan yang diperlukan. Malah Ketandusan inovasi dan pembaharuan yang berterusan dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah menyebabkan pelajar merasakan Mata pelajaran ini sterotaip , tidak mencabar, statistik dan membosankan (PPK,2004) .

11

Sehubungan itu guru Pendidikan Jasmani perlu mempunyai kepercayaan yang positif dan keyakinan kendiri untuk menjadikan seseorang berinovatif dalam menyusun proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga harus memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik minat serta mencabar kebolehan pelajar,meransang pembelajaran dan menyeronokan, berjaya melepaskan horizon intelektual, sosial moral, kerohanian dan mewujudkan perspektif positif seperti

penting untuk dipelajari serta berguna untuk masa hadapan. Jesteru satu anjakan pradigma harus dilakukan untuk menjadikan pelajaran Pendidikan Jaasmani lebih berkesan, menarik dan menggembirakan dengan penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran.

Malahan komputer merupakan salah satu alat teknologi moden yang akan digunakan dalam menyediakan program latihan berlandaskan multimedia. Videovideo klip yang dihasilkan dari rakaman video kamera akan dikemaskini menggunakan perisian komputer. Komputer boleh memainkan peranan dalam apa jua bidang pendidikan dan komunikasi termasuklah program latihan sukan khususnya permainan bola baling. Komputer boleh berperanan sebagai alat penyelidikan, pentadbiran, sukan dan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran . Sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih berasaskan peranan individu, penggunaan komputer mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan.

Hasil dari kelebihan dan kejayaan penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran serta latihan sukan, penyelidik yakin dan percaya ianya dapat disesuai dan diaplikasikan dalam program latihan apa jua sukan di negara kita. Penggunaan multimedia suatu hari nanti akan dapat menggantikan kaedah tradisional 13

yang banyak digunakan sekarang ini. Tidak dapat dinafikan kaedah yang digunakan sekarang tidak berkesan, malah ianya boleh diteruskan demi menjana program latihan yang sudah dibentuk. Namun tidak salah sekiranya penggunaan multimedia dalam program latihan sukan diaplikasi selaras dengan era globalisasi yang semakin mendesak sekarang.

Berdasarkan kepada pelbagai masalah ini yang dihadapi dalam melaksanakan kaedah tradisional, pengkaji cuba membuat kajian untuk memperkenalkan satu kaedah baru dalam mempraktikkan sesuatu program latihan agar dapat diterima oleh semua pemain di bawah kendalian para jurulatih. Kaedah ini mungkin dapat mengurangkan tekanan dan pergerakan jurulatih sewaktu melakukan demonstrasi sebelum pemain melakukannya. Pemain hanya perlu melihat paparan di layar skrin untuk memahaminya sebelum melakukan sesuatu pergerakan atau kemahiran. Tetapi perlu diambil perhatian bahawa latihan ini bersesuaian dijalankan dalam dewan atau bilik atau dewan yang tertutup kerana ia menggunakan peralatan yang cukup canggih. ‘Keberkesanan penggunaan multimedia dalam sistem latihan yang memberi tumpuan terhadap penguasaan kemahiran sukan bola baling’ merupakan kajian yang diminati dan akan dijalankan oleh pengkaji bagi memantapkan program latihan sukan di Malaysia.

Ekoran daripada keperluan ini, pengkaji cuba membuat kajian berbentuk eksperimen ke atas dua kumpulan yang terlibat dalam kajian. Kumpulan pertama menggunakan kaedah tradisional dan kumpulan kedua menggunakan kaedah multimedia.

14

Di samping itu juga, pengkaji akan bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan ini untuk mengadakan sesi latihan selama enam minggu dalam memastikan pemain melakukan kemahiran-kemahiran yang dijalankan semasa pra ujian.

2.2 Kajian-Kajian Lain Berkaitan multimedia.

Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. Satu kajian (2001), Bahrudin, Mohamad Bilal & Muhammad Kasim

menunjukkan bahawa ICT dapat membantu mengatasi kelemahan

pendidikan sains yang diajar secara tradisional serta penglibatan guru dalam penggunaan komputer secara lebih produktif. Guru harus mengintegrasi kemahiran teknologi dan peluang pembelajaran secara konstruktivis untuk melihat keberkesanan penggunaan teknologi.

Penggabungan ICT dalam P&P memerlukan kemahiran dan komitmen guru secara tekal dan berfokus. Peranan guru dalam mengintegrasikan ICT terlibat dalam semua peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi P&P. Kegagalan guru dalam membuat

perancangan yang teliti akan merugikan pelajar dan menjadikan proses P&P kurang berkesan. 12

2.3 Kesimpulan

Berdasarkan teori dan kajian-kajian terdahulu yang dijalankan menunjukkan penggunaan multimedia mendapat tempat bukan sahaja di dalam bidang pendidikan malahan bidang sukan. Melalui kajian yang dijalankan ternyata proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dengan menggunakan multimedia berbanding dengan kaedah tradisonal. Begitu juga penggunaannya dalam bidang sukan juga amat dituntut. Pengkaji akan cuba menjalankan kajian ini dengan lebih berkesan agar ianya dapat digunakan dalam merencanakan program latihan sukan khususnya permainan bola baling yang kita meningkat maju ini.

Secara keseluruhannya bab ini telah mengketengahkan beberapa kajian terdahulu berkaitan tahap penguasaan pengetahuan, kajian berkaitan jurulatih dan kajian yang berkaitan tentang sukan atau permainan bola baling di dalam negara dan dari luar negara.

13

BAB 3

METODOLOGI PENYELIDIKAN

3.1 Reka Bentuk Kajian

.

Rekabentuk kajian ini adalah rekabentuk kuasi eksperimen. kajian ini dikenali sebagai “kajian bandingan kumpulan” peserta kajian dipilih dan diagihkan kepada kumpulan yang terlibat dalam kajian, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Program Latihan diberikan kepada kumpulan eksperimen.

Satu kumpulan diajar menggunakan kaedah baru iaitu menggunakan multimedia iaitu video manakala satu kumpulan lagi menggunakan kaedah biasa iaitu kaedah tradisional. selepas program latihan tamat, hasil eksperimen ini diukur, iaitu pencapaian akademik yang boleh diukur melalui ujian. Analisis statistik digunakan untuk membandingkan pencapaian murid-murid dalam kedua-dua kumpulan, untuk menjawab soalan kajian. Adakah murid- murid yang diajar menggunakan kaedah multimedia memperolehi pencapaian yang lebih tinggi

daripada murid- murid yang diajar menggunakan kaedah tradisional?”

Responden

Kumpulan Kawalan Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

Kumpulan Eksperimen Ujian Pra. Ujian hantaran dan menjaring

PERBANDINGAN MIN UJIAN PRA

Kaeadah Tradisional

Pemboleh ubah tak Bersandar

Kaeadah Multimedia

Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan menjaring

Pemboleh ubah Bersandar PERBANDINGAN MIN UJIAN PASCA

Ujian Pasca. Ujian Hantaran dan Menjaring.

PENINGKATAN KEMAHIRAN. PENENTUAN KAEDAH YANG LEBIH BERKESAN Rajah 3.1 : Rekabentuk Ujian Pra-Ujian Pasca Kumpulan Kawalan (Ubahsuai dari Weirma 2000)

Pembolehubah Tak Bersandar ialah kaedah pengajaran yang digunakan manakala pemboleh ubah bersandar ialah keputusan Pra ujian dan Pasca untuk kedua-dua kumpulan. 3.2 Populasi Dan Sampel 20

Dalam pemilihan sampel murid dalam sebuah kelas akan dipilih secara rawak bersrata. Seramai 15 orang murid dari 4 Aman sebagai kumpulan eksperimen dan 15 orang dari 4 damai dipilih sebagai kumpulan kawalan.

Persampelan rawak mudah digunakan dalam memilih sampel memandangkan bilangan pelajar dari setiap kelas adalah terlalu ramai jadi pengkaji menetapkan pelajar dari kelas Tahun 4 digunakan sebagai sampel. Sampel diberikan nombor secara berturutan. contohnya dari nombor 001 hingga 060. Pelajar yang mendapat nombor ganjil akan terpilih sebagai sampel kajian. Pemilihan dibuat secara cabutan undi. Peratusan pelajar yang dipilih mewakili populasi pelajar tahun 4 bagi sekolah kajian iaitu sebanyak 50% .

3.3 Instrumen

Pengkaji akan menggunakan alat kajian kemahiran yang telah diperkenalkan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF) seperti berikut :a. Borang soal selidik responden : Mengandungi maklumat nama, umur, jantina berat , tinggi, peringkat perwakilan dan posisi. Borang soal selidik adalah untuk memudahkan pengkaji mengawal responden bagi menentukan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Selain itu borang soal selidik ini boleh digunakan sebagai panduan untuk kajian di masa akan datang. b. Ketepatan balingan (ujian menjaring bola) : Adalah 7 meter balingan dari tali rafia yang digantung pada tiang gol. 3 mata diberikan pada balingan yang melepasi penjuru bawah kedua-dua tiang, 2 mata jika balingan memasuki penjuru atas kedua20

dua tiang, 1 mata jika balingan memasuki bahagian pertengahan atas dan bawah gol dan 0 mata bagi bola yang tersasar. Pemain diberikan peluang sebanyak 10 balingan.

c. Ujian hantaran paras bahu : Hantaran aras bahu merupakan hantaran yang paling mudah dan diminati oleh kebanyakan pemain bola baling. Hantaran ini hendaklah dikuasai daripada kedua-dua kedudukan statik dan bergerak kadangkadang dalam pergerakan yang laju. Hantaran aras bahu dalam kedudukan berlari digunakan untuk mengajar pemain-pemain baru cara membuat hantaran semasa dalam kedudukan bergerak. Dalam melakukan ujian ini, pemain akan membaling bola ke arah dinding separas dengan bahunya. Bahagian-bahagian pada dinding dilabelkan markah-markah agar pemain membaling dengan sasaran yang betul dan tepat. Markah berdasarkan dari bawah 1 markah dan markah tertinggi ialah 5 Markah.

3.4 Kajian Rintis

Pada peringkat permulaannya, penyelidik telah menjalankan kajian rintis ke atas 15 orang sampel untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian. Hasil kajian rintis mendapati nilai Cronbach Alpha untuk ujian kemahiran hantaran ialah = .765, dan kemahiran menjaring = .802 Keputusan kajian rintis tersebut menunjukkan instrumen ujian kemahiran dalam bola baling berada pada tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang agak tinggi. Menurut Sekaran (1992), bagi kajian berbentuk eksperimen, kebolehpercayaan sesuatu instrumen boleh diterima jika nilai Scala Alpha ∞ > .708. Bagi responden pula, Leddy (1985) menjelaskan kajian rintis sekurang-kurang enam responden digunakan untuk menguji 21

kesahan instrumen. Majid (1993), menyatakan instrumen yang baik mempunyai koefisien kebolehpercayaan yang tinggi lebih daripada .600. Ini menunjukkan bahawa instrumen kajian sesuai digunakan dalam melaksanakan kajian ini ke atas responden yang dipilih. Kumpulan kawalan akan menggunakan instrumen ujian yang terdapat dalam modul latihan, manakala untuk kumpulan eksperimen akan menggunakan perisian multimedia kemahiran bola baling.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Eksperimen untuk kedua-dua kumpulan akan dijalankan selama 2 bulan secara selang seli. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji akan bersama-sama

dengan kumpulan eksperimen ini selama dua bulan. Pengkaji telah menyusun jadual perjumpaan secara berselang-seli bagi mengaplikasi komponen-komponen dalam program latihan bola baling. perlaksanaan. Sila rujuk lampiran C untuk melihat jadual

Kumpulan kawalan telah menggunakan sepenuhnya kaedah tradisonal menerusi modul latihan yang disediakan oleh Persekutuan Bola Baling Malaysia (MAHF) manakala kumpulan eksperimen menggunakan kaedah multimedia yang menggabungkan alat-alat teknologi moden seperti komputer, LCD, speaker dan skrin. Penyelidik akan menggunakan perisian permainan bola baling yang diperolehi khas dari pasaran. Penayangan selama tiga puluh minit untuk kumpulan eksperimen sebelum pemain melakukan kemahiran dan aksi dalam dewan sekolah .

21

Bagi mengumpulkan data-data hasil dari keputusan instrumen ujian yang digunakan, penyelidik menggunakan borang skor (Lampiran A2 dan lampiran A3 ). Data seterusnya akan dimasukkan ke dalam program SPSS ver.11.0 untuk dianalisis bagi menjawab persoalan adakah kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisonal dalam meningkatkan kemahiran permainan bola baling. Hasil daripada

keputusan juga, ia dapat menguji hipotesis nul.

Dalam mengendalikan kajian ini, penyelidik memohon bantuan guru Pendidikan Jasmani dan jurulatih bola baling sekolah untuk mengumpulkan data-

data bagi kumpulan kawalan. Penyelidik memberi tumpuan penuh terhadap kumpulan eksperimen. Data-data berbentuk keputusan akan diambilkira bagi

menilai keputusan setiap pemain. Bagi komponen kemahiran, penyelidik menggunakan norma-norma kajian lepas.

3.6 Cara Penganalisan Data Data dan keputusan pra ujian dan pos yang dikumpul dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif seperti peratusan frekuensi, min, dan sisihan piawai yang diambil dari setiap instrumen ujian yang dikendalikan. Statistik Inferen juga digunakan untuk melihat ujian-t bagi kaedah yang digunakan. Seterusnya

frekuensi, min, sisihan piawai, ujian-t dua hala yang diperolehi, ditabulasikan atau dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Bahagian ini menjelaskan tentang dapatan yang diperolehi dari para pemain selepas mengharungi kedua-dua kaedah tersebut.

22

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang penganalisaan dan pentafsiran data yang telah dikumpul oleh pengkaji daripada instrumen kajian yang dilakukan ke atas kedua-dua kumpulan yang terlibat dalam kajian ini. Analisis kajian adalah berdasarkan pengiraan skor mentah yang diperoleh dan dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 ( Statistical Packages Social Sciences). Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan latar belakang responden dari segi latar belakang, manakala statistik inferen pula digunakan untuk menjelaskan tentang mod, median dan sisihan piawai digunakan untuk menjelaskan perbezaan dari segi penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring dalam ujian pra dan pasca yang menggunakan kaedah tradisonal dan kaedah multimedia .Ujian t dua hala digunakan untuk menjawab hipotesis nul (Ho1 dan Ho2). Akhir sekali perbandingan min dan ujian t digunakan untuk melihat perbezaan penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

4.2 Profil Responden

Jadual 4.1: Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen.

Perkara Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki

Kumpulan kawalan 47 % 53% 47% 53% 100%

Kumpulan Ekperimen 20% 80% 20% 80% 100%

28

P ro fil R e s p o n d e n
120 100 80 Peratus 60 40 20 0 K aum K aum M e la y u Iba n A g a m a A g a m a Le la k i Is la m K ris tia n K u m p u la n k a w ala n K u m pu la n E k pe rim e n

Rajah 4.1: Menunjukkan latar belakang responden kumpulan kawalan dan kumpulan eskperimen. Berdasarkan jadual 4.1 dan rajah 4.2 di atas dapat dijelaskan responden kajian Kumpulan kawalan terdiri daripada kaum melayu 47% kaum iban 53 % manakala kumpulan kawalan terdiri daripada kaum melayu 20 % manakala kaum iban 80%. Dari segi agama pula kedua-dua kumpulan mempuyai latar agama yang ketara . Bagi kumpulan kawalan terdiri dari 47% beragama Islam dan 53 % beragama Kristian manakala kumpulan eksperimen terdiri dari 20% beragam Islam dan 80 % beragama Kristian. Dari segi jantina pula kedua-dua kumpulan adalah sama iaitu 100% lelaki.

Jadual 4.2 : Menunjukkan Posisi pemain kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen. 27

Kawalan Posisi Penjaga Gol (GK) Pertahanan Kiri (LB) Pertahanan Kanan(RB) Sayap Kiri(LW) Sayap Kanan(RW) Tengah(C ) Pivot ( P ) Kekerapan 1 3 2 4 3 1 1 15 Peratus 7% 20% 13% 27% 20% 7% 7% 100

Eksperimen Kekerapan 2 3 3 4 1 1 1 15 Kekerapan 13% 20% 20% 27% 7% 7% 7% 100

26

P E RAT US AN P O S IS I B AG I K UM P UL AN K AW AL AN D AN E K S P E RIM E N
30 25 20 PERATUS 15 10 5 0
ol rta (G ha K) na Pe nK rta iri ha (L na B) nK an an (R Sa B) ya p Ki Sa ri ( LW ya p ) Ka na n( RW ) Te ng ah (C ) (P )
K um pulan E ksperim en K um pulan kaw alan

Pe

Pe

nja g

aG

P OS IS I

Rajah 4.2: Menunjukkan posisi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

Permainan bola baling, seperti juga permainan yang lain seperti bola sepak, hoki, rugbi dan bola jaring mempunyai posisi-posisi yang telah ditetapkan sebagai panduan jurulatih untuk mengisi posisi-posisi tertentu dalam sukan bola baling. Antaranya ialah posisi penjaga gol (GK), pertahanan kiri (LB), pertahanan kanan (RB), penyerang sayap kiri (LW), penyerang sayap kanan (RW), pivot (P) dan pemain tengah (C).

Jadual 4.2 dan Rajah 4.2 menunjukkan Kumpulan kawalan terdiri daripada 1orang bagi posisi penjaga Gol atau 7% .Bagi Posisi pertahanan kiri 3 orang iaitu 26

Pi vo t

20% manakala pertahanan Kanan pula 2 orang iaitu 13%, Penyerang sayap kiri 4 orang iaitu 27 % manakala penyerang sayap kanan pula 3 orang bersamaan dengan 20%. Bagi posisi pemain tengah dan pivot pula masing-masing 1 orang atau sebanyak 7% bagi setiap posisi.

Bagi kumpulan Eksperimen pula bilangan posisi pemain yang mempunyai posisi penjaga Gol(GK) ialah 2 orang bersamaan dengan 13% daripada semua

pemain kumpulan tersebut. Manakala bagi posisi pertahanan kiri dan posisi pertahanan kanan masing – masing 3 orang iaitu sebanyak 20% bagi setiap posisi. Bagi posisi penyerang sayap kiri adalah sebanyak 4 orang iaitu bersamaan dengan 27%. Bagi Posisi Penyerang sayap kanan, pemain tengah dan pivot pula masing -masing satu iaitu sebanyak 7%.

Walaupun bilangan pemain yang mempunyai kebolehan dalam posisi tertentu dalam permainan bola baling tidak sama bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen, faktor posisi bukanlah menjadi perkara utama sebagai subjek kajian.

Pengkaji meneliti profil responden adalah untuk dijadikan rujukan dan panduan di masa akan datang bagi mengetahui aspek –aspek atau perkara yang boleh mempengaruhi responden dalam mengkaji kaedah pengajaran yang berkesan dalam pendidikan jasmani terutamanya dalam sukan atau permainan bola baling.

27

4.3 Laporan Dapatan data Jadual 4.3: Menunujkkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan Kawalan dan ekpsperimen.

Pasangan Pasangan 1 Pasangan 2 pasangan 3 Pasangan 4

Jenis Ujian Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. Eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pasca Menjaring Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

Min 2.533 3.400 3.267 4.400 3.400 4.133 3.400 4.267

Sisihan Piawai 0.915 0.632 1.033 0.828 0.737 0.743 0.737 0.704

26

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Hantaran bahu Hantaran Bahu Menjaring Pra Pra Pasca Menjaring pasca Min kawalan Min eksperimen

Rajah 4.3: Menunjukkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dalam ujian hantaran paras bahu dan menjaring.

40 .0 35 .0 30 .0 25 .0 20 .0 15 .0 10 .0 05 .0 00 .0 H na a b h P a at r n au r K m.K w la up aa n H na a b h P s a a t r n a u ac k m. a a n u pK w la H naa b h P a at r n au r K m.K w la up aa n H naa b h P s a a t r n a u ac k m. a a n u pK w la

Rajah 4.4 :Menjukkan nilai min bagi ujian pra dan pasca kumpulan kawalan.

27

Rajah 4.4 menunjukkan dapatan dari ujian pra dan pasca untuk ujian hantaran paras bahu bagi kumpulan kawalan. Bagi ujian pra hantaran paras bahu nilai min ialah min=2.533 manakala dalam ujian Pasca menunjukkan nilai min =3.400.
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 H taran bahu Pra an ku p.e spe e m k rim n H antaran bah Pasca u k p.e spe e um k rim n H antaran bahu Pra kum kspe e p.e rim n H antaran bahu Pasca kum kspe e p.e rim n

Rajah 4.5: Menunjukkan nilai min bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan eksperimen

Rajah 4.5 di atas menunjukkan dapatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen dalam ujian hantaran paras bahu. Min bagi ujian pra ialah min=3.267 manakala min ujian pasca bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan eksperimen pula ialah min=4.400.

27

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Menjaring Pra Kump. Kawalan Menjaring pasca Kump. kawalan Menjaring Pra Kump. Kawalan Menjaring pasca Kump. kawalan

Rajah 4.6: Menunjukkan nilai min bagu ujian Pra dan min ujian pasca menjaring bola bagi kumpulan kawalan.

Dapatan dari ujian pra dan pasca dalam ujian menjaring bola bagi kumpulan kawalan menunjukkan nilai min ujian pra ialah min=3.400 manakala nilai min bagi ujian pasca menjaring bola ialah min=4.133

40 . 5 40 . 0 30 . 5 30 . 0 20 . 5 20 . 0 10 . 5 10 . 0 00 . 5 00 . 0 Mn r gPak m. e jain r u p Es eim kp r e n Mn r g a c e jain P s a k m. k p r e u p s eim E n Mn r gPa e jain r k m.Es eim u p kpr e n Mn r g a c e jain P s a k m. k p r e u p s eim E n

26

Rajah 4.7 : menunjukkan min bagi ujian menjaring pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen.

Rajah 4.7 di atas menunjukkan dapatan dari ujian menjaring pra dan pasca bagi kumpulan eksperimen. Dapatan menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah min=3.400 manakala bagi ujian pasca menjaring bola bagi kumpulan eksperimen ialah min= 4.267.

4.4 Perbandingan ujian pra dan ujian pasca ujian hantaran paras bahu dan ujian menjaring bola.

Jadual 4.4 menunjukkaan nilai min bagi ujian pra hantaran paras bahu dan ujian menjaring kumpulan kawlan dan eksperimen. Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Nilai min 2.533 3.267 3.400 3.400

26

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pra Ujian Pra Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Hantaran Menjaring Menjaring Paras bahu bahu Kump. Bola Kump. Bola Kump. Kump. eksperimen Kawalan Eksperimen Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

Rajah 4.8 menunjukkan nilai min ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen .

Berdasarkan jadual 4.4 dan rajah 4.8 di atas bolehlah dijelaskan bahawa terdapat perbezaan nilai min bagi ujian pra dalam ujian menghantar bola paras bahu dan menjaring bola antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Dapatan dari data di atas ialah nilai min untuk ujian pra bagi ujian hantaran paras bahu kumpulan kawalan ialah min =2.533 , manakala min hantaran paras bahu bagi kumpulan eksperimen ialah min= 3.267

Bagi Ujian pra menjaring bola pula , kumpulan kawalan memperolehi nilai min =3.400 manakala kumpulan eksperimen juga memperoleh nilai min=3.400. Dari dapatan ini nilai min untuk kumpulan eksperimen adalah sama dengan kumpulan kawalan.

26

Jadual 4.5: Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen. Ujian Pasca Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen Nilai min 3.400 4.400 4.133 4.267

5.0 0 0 4.5 0 0 4.0 0 0 3.5 0 0 3.0 0 0 2.5 0 0 2.0 0 0 1.5 0 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0.0 0 0 U P jian asca H antaran P ras a ba u K p. h um K wa a lan U nP jia asca H nta n P ras a ra a b u e sp ah k erim en U P sca jian a M rin K p. enja g um k awala n U P jian asca M ja g B en rin ola K m . E sp u p k erim n e

U jian Pa sca H ta Paras an ran b u Kum ah p. Kaw lan a U jian Pa sca H ta Paras an ran b u ah e ksperim en U jian Pa sca M njarin e g Kum . kaw p alan U jian Pa sca M njarin Bo e g la Kum . p Ekspe e rim n

Rajah 4.8: Menunjukkan nilai min bagi ujian pasca hantaran paras bahu dan menjaring bola bagi kumpulan kawalan berbanding kumpulan eksperimen.

Jadual 4.5 dan rajah 4.9 di atas menunjukkan nilai min yang diperolehi dalam ujian pasca bagi ujian hantaran paras bahu dan ujian menjaring bola bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen yang telah dijalankan. Dapatan dari data di atas menunjukkan kumpulan kawalan memperoleh nilai min= 3.400 bagi ujian pasca hantaran bola paras bahu manakala kumpulan ekperimen memperolehi nilai min=4.400 . Bagi ujian menjaring pasca pula kumpulan kawalan menperolehi nilai min=4.133 manakala kumpulan eksperimen mendapat nilai min=4.267.

26

4.5

Dapatan bagi ujian berpasangan bagi ujian pra dan pasca kumpulan

kawalan dan kumpulan eksperimen.

Jadual 4.6: Menunjukkan keputusan ujian t bagi ujian berpasangan antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Perbandingan kemahiran Hantaran bahu Pra K Kawalan Hantaran bahu Pra eksperimen Hantaran bahu Pasca Kawalan Hantaran bahu Pasca eksperimen Ujian Menjaring Pra K Kawalan Menjaring Pra Eksperimen Ujian Menjaring pasca K kawalan Menjaring Pasca Eksperimen Min -0.733 sisihan Piawai 1.438 t -1.976 Sig. (2-tailed) 0.068

-1.000

1.134

-3.416

0.004

0.000

0.756

0.000

1.000

-0.133

0.990

-0.521

0.610

Hasil daripada keputusan ujian yang dijalankan, menunjukkan perbezaan min yang diperolehi dalam ujian pra dan ujian pasca untuk kemahiran menghantar bola paras bahu dan ujian menjaring bola dengan menggunakan kaedah tradisional dan kaedah multimedia ditunjukkan dalam jadual 4.6. Berdasarkan catatan min ini, ujiant digunakan untuk melihat perbandingan min kemahiran menghantar bola paras bahu dan menjaring bola.

Hasil analisis mendapati catatan skor praujian hantaran bola paras bahu antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam pra ujian ialah nilai min=-.0733, Sisihan Piawai= 1.76 manakala nilai t = 1.976 berbanding nilai min= -1.00, Sisihan Piawai= 1.134 manakala nilai t=-3.416 dicatat semasa ujian pasca bagi 26

kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Bagi ujian menjaring bola pula perbezaan min antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam ujian pra dan ujian pasca. Nilai min dalam ujian pra bagi ujian menjaring ialah min=0.000, sisihan piawai =0.756 manakala nilai t-0.000. Dalam ujian pasca min, sisihan piawai dan nilai t bagi ujian menjaring bola paras bahu ialah min= -0.133, sisihan piawai 0.990 dan nilai t= -0.521. Gambaran awal menunjukkan ini kaedah mutimedia mencatat catatan min lebih tinggi berbanding kaedah tradisional.

Keputusan mendapati bahawa skor Pasca ujian kemahiran menghantar bola paras bahu nilai t = -3.416 iaitu p < .005. Begitu juga perbandingan kaedah tradisional dengan kaedah multimedia skor ujian pasca bagi ujian menjaring bola dicatat pada nilai t= -0.521 juga nilai p < .005. Ini menunjukkan hipotesis nul (Ho1) dan hipotesi nul (Ho2)ditolak. Justeru itu, terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi penguasaan kemahiran menghantar dan menjaring ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dengan kaedah multimedia.

Dapatan kajian ini menjelaskan bahawa kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional terhadap penguasaan kemahiran menghantar dan menjaring bola. Berdasarkan pengiraan skor min secara perisian SPSS versi 11.0, Ini menjelaskan bahawa kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional dalam meningkatkan penguasaan kemahiran hantaran permainan bola baling.

27

4.6 Rumusan

Hasil daripada penganalisaan data menggunakan perisian SPSS, jelas menunjukkan terdapat peningkatan dalam kemahiran permainan bola baling antara pemain yang dilatih dengan kaedah tradisional dengan pemain yang dilatih kaedah multimedia. Statistik deskriptif yang membandingkan min skor dan sisihan piawai ujian pra dan ujian pasca kemahiran hantaran dan menjaring dan kumpulan eksperimen kumpulan kawalan

menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan.

Statistik inferen ujian-t dua hala juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara peningkatan kemahiran kedua-dua kaedah yang digunakan. Justeru itu, jelaslah menunjukkan bahawa kaedah multimedia lebih bekesan terhadap penguasaan dan peningkatan kemahiran dalam permainan bola baling.

28

BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 Rumusan hasil kajian.

Berdasarkan kepada kajian ini, keberkesanan penggunaan multimedia dalam program latihan bola baling terhadap peningkatan kemahiran hantaran dan menjaring gol dapatlah dirumuskan bahawa hipotesis nul ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan dari segi peningkatan kemahiran menggunakan kaedah multimedia . Ini jelas membuktikan bahawa kedua-dua kaedah tersebut memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran setelah menjalani latihan. Walaupun begitu, kaedah multimedia menujukkan peningkatan yang tinggi berbanding kaedah tradisional. Natijahnya terhadap kajian ini adalah kita menerima hipotesis alternatif (Ha1) yang menyatakan terdapat perbezaan yang signifikan antara kaedah multimedia dengan kaedah tradisioanal dalam kemahiran menghantar bola paras bahu. Hipotesis alternatif (Ha2) juga diterima kerana terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan kemahiran menjaring selepas ujian pasca diberikan.

Hasil daripada penganalisaan data, didapati bahawa pemain bola baling yang menjalani latihan menggunakan kaedah multimedia memperolehi peningkatan tahap kemahiran yang lebih tinggi berbanding kaedah tradisional. Dengan ini, maka

terbuktilah bahawa program latihan menggunakan multimedia yang dirancang untuk pemain bola baling kumpulan eksperimen pada waktu-waktu latihan adalah berkesan

sekali. Justeru itu, dapatlah dikatakan dikatakan bahawa program latihan menggunakan kaedah multimedia perlu diberi perhatian dan diamalkan oleh jurulatih di Sekolah dalam sukan bola baling khususnya. Dalam merancang program latihan menggunakan multimedia, pengetahuan jurulatih dalam multimedia perlu ada agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Jurulatih perlu menyediakan peralatan-peralatan seperti komputer atau laptop, skrin, speaker dan LCD agar visual dapat dipaparkan. Latihan ini bersesuaian dijalankan dalam dewan atau bilik gym agar visual yang dipaparkan jelas kelihatan. Ini selaras dengan kajian Wolfgang (2005), yang menyarankan agar latihan ini akan lebih berkesan jika dilaksanakan dalam dewan atau bilik tertutup. Visual-visual yang ditayangkan akan jelas tanpa sebarang gangguan.

Hasil daripada penganalisaan data menggunakan perisian SPSS, jelas menunjukkan bahawa penguasaan kemahiran menggunakan kaedah multimedia lebih berkesan daripada kaedah tradisional. Ini selaras dengan kajian Wolfgang (2005), yang mendapati bahawa latihan menggunakan multimedia lebih banyak memberi input kepada pemain-pemain bola baling dalam menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola baling. Dapatan ini juga menyokong kajian Nabel tahun 2002) dalam Kajian Abang Ismail (2007) yang menyatakan kaedah latihan menggunakan multimedia lebih cepat dikuasai oleh para pemain bola baling berbanding kaedah modul (tradisional) yang dibekalkan oleh kepada jurulatih.

5.1.1 Keberkesanan Penggunaan Kaedah Multimedia 41

Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat peningkatan penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring selepas lapan minggu latihan dijalankan. Kaedah multimedia memperlihatkan peningkatan yang tinggi berbanding kaedah tradisional.

Pada keseluruhannya,

kajian ini menunjukkan

bahawa peningkatan

kemahiran hantaran dan menjaring pemain bola baling kumpulan eksperimen adalah positif dan tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan kemahiran-kemahiran tersebut kumpulan kawalan. Ini menunjukkan bahawa program latihan menggunakan kaedah multimedia yang merangkumi komputer atau laptop, speaker, skrin dan LCD amat berkesan terhadap peningkatan latihan berbanding kaedah tradisonal atau modul latihan. Walaupun kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam peningkatan kemahiran hantaran dan menjaring pemain-

pemain bola baling yang menjalani latihan menggunakan kaedah multimedia, namun perlu juga dipertimbangkan mengenai persampelan, pengujian dan faktor-faktor lain yang timbul tanpa diduga.

5.1.2 Kelemahan Menggunakan Kaedah Tradisional

Hasil daripada penganalisaan data juga, ,jelas menunjukkan bahawa latihan menggunakan kaedah tradisonal kurang berkesan dalam meningkatkan pencapaian menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola baling. Penggunaan melalui modul sudah tidak relevan lagi dalam merancang sesuatu program latihan. Ini selaras dengan kajian Ng Thiam (2004) yang mendapati bahawa penggunakan latihan berbentuk modul kurang berkesan dan pemain-pemain gagal memberi respon serta 42

sukar memahami kandungan modul tersebut. Menurut beliau lagi, tidak banyak perubahan yang berlaku hasil dari penggunaan modul tersebut. Pemain-pemain berasa bosan memahami modul dan kadang-kadang mereka tidak dapat memberi persembahan yang terbaik sewaktu melakukan kemahiran-kemahiran tersebut.

5.2 Perbincangan Berdasarkan Persoalan Kajian

Perbincangan

yang

menjelaskan

tentang

keberkesanan

penggunaan

multimedia terhadap penguasaan kemahiran sukan bola baling ini diperolehi daripada dapatan-dapatan kajian yang menjawab hipotesisi nul. Perbincangan ini akan menjawab beberapa persoalan kajian mengenai adakah terdapat perbezaan antara ujian pra dan ujian pasca terhadap penguasaan kemahiran hantaran dan menjaring antara kaedah tradisional dan kaedah multimedia. Di samping itu, perbincangan ini akan menjawab persoalan adakah terdapat peningkatan ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dan kaedah mutimedia.

Persoalan kajian yang pertama adakah terdapat perbezaan dari segi penguasaan kemahiran menjaring gol ujian pra dan ujian pasca antara kaedah

tradisional dengan kaedah multimedia.

Kemahiran yang paling penting sekali dalam menentukan kemenangan sesebuah pasukan ialah menjaring. Menjaring merupakan satu kemahiran tinggi untuk menghasilkan gol. Antara kualiti penting yang harus dimiliki oleh pemain bola baling yang bertanggungjawab menjaringkan gol ialah kekuatan, kelajuan, kepantasan, ketepatan menuju sasaran, dan ketepatan mengikut masa. Selain itu ada 41

lagi beberapa kualiti lain yang harus ada pada pemain bola baling khususnya penjaring gol antaranya ialah tangkas berfikir, bijak merebut peluang, bijak memintas, tahan lasak, tidak mudah berputus asa dan bekerjasama dalam satu pasukan. Sekiranya seseorang itu mempunyai kualiti seperti yang dinyatakan ini memudahkan dia menjadi pemain bola yang berjaya.Adakah berlaku perubahan kemahiran-kemahiran tersebut antara ujian pra dan ujian pasca bagi digunakan dalam kajian ini ? Bagi menjawab persoalan ini dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan dari segi penguasaan kesemua kemahiran ujian pra dan ujian pasca antara kaedah tradisional dengan kaedah multimedia. Perubahan dan perbezaan ini berlaku jelas menunjukkan bahawa latihan dan permainan yang dilakukan dapat juga meningkatkan kemahiran pemain-pemain bola baling. Ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Johnson dan Nelson (1986) yang menyatakan latihan yang dijalankan selama enam hingga lapan minggu akan dapat meningkatkan tahap kecergasan dalam menguasai satu-satu kemahiran permainan sukan. kaedah yang

Persoalan kedua yang digabungkan dalam kajian ini adalah adakah berlaku peningkatan min ujian pra dan ujian pasca kemahiran hantaran dan menjaring bagi kaedah tradisional dan kaedah multimedia? Persoalan ini merujuk kepada peningkatan prestasi pemain setelah diberi program latihan dan permainan sebelum ujian pasca dijalankan. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapat berlaku peningkatan min bagi kesemua kemahiran yang diuji dalam kajian ini. Kaedah latihan menggunakan multmedia lebih banyak mendatangkan kesan terhadap peningkatan kemahiran berbanding latihan yang menggunakan kaedah tradisonal atau berpandukan modul latihan. Peralatan canggih seperti komputer, LCD, speaker, 41

dan perisian CD jelas membantu dalam meningkatkan prestasi pemain semasa melakukan uian pasca. Ini bertepatan dengan kajian Kulik dan Kulik (1991) dalam analisis yang melibatkan 254 kajian berkaitan dengan Pembelajaran Berpandukan Komputer (PBK) menyatakan PBK dapat mendatangkan kesan yang positif kepada pelajar. Kulik mendapati, penggunaan PBK boleh meningkatkan pencapaian pelajar, menjumatkan masa mengajar belajar dan meningkatkan sikap terhadap mata pelajaran tertentu.

Hasil dari menjalankan kajian ini juga, pemain-pemain sudah menaruh keyakinan dan minat untuk melaksanakan kemahiran bola baling dengan menggunakan multimedia. Semasa ujian pra dan pasca dilakukan, pemain diperlihatkan aksi-aksi menerusi perinsian CD bola baling yang dimainkan. Selepas itu, barulah mereka melakukan sendiri ujian-ujian kecergasan dan kemahiran yang disediakan. Ini bertepatan dengan kajian Johnson (1995), yang mendapati bahawa penggunaan peralatan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, minat serta memberi keseronokkan kepada pelajar untuk mengikut pelajaran. Malahan penggunaan komputer dan multimedia juga dapat memberi galakan terhadap penumpuan serta prihatin pelajar dalam sesi pengajaran yang dijalankan. Di samping itu pelajar juga berpeluang untuk melibatkan diri dalam situasi pembelajaran yang lebih kompleks dan mencabar (Mohd Arif Ismail dan Mohd. Jasmy, 2002).

Mungkin sudah tiba masanya untuk jurulatih di Sekolah mempertingkatkan sistem latihan mereka dengan menggunakan kaedah multimedia di samping berusaha untuk mengabungkan kaedah ini dengan pelbagai kaedah yang lain. Dalam 42

mengaplikasi kaedah ini, kemahiran menggunakan komputer dan perlatan multimedia yang lain amatlah dituntut kerana kegagalan melaksanakannya boleh menyebabkan sistem latihan akan tergendala. Oleh yang demikian, jurulatih di Sekolah perlu memahirkan diri terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya di gelanggang latihan. Sekiranya perubahan ini dapat dijelmakan di Sekolah, kualiti kejurulatihan di Sekolah dapat dipertingkatkan dan implikasinya akan dinikmati oleh pemain atau pasukan yang dibentuk. Jelaslah menunjukkan bahawa kaedah latihan menggunakan multimedia lebih banyak mendatangkan kesan positif terhadap kejayaan sesebuah pasukan khususnya permainan berpasukan.

Secara keseluruhannya dapatan kajian ini, memberi implikasi positif terhadap perubahan menggunakan kaedah multimedia sistem latihan di sekolah. Kejayaan jurulatih menggunakan kaedah ini menandakan reformasi baru dalam perancangan sistem latihan di sekolah agar dapat dicontohi oleh sekolah-sekolah yang lain dalam memajukan kaedah latihan berunsurkan penggunaan multimedia .

5.3 Implikasi Dapatan Kajian

Dapatan kajian ini mempunyai implikasi terhadap kaedah multimedia dalam melaksanakan sistem kejurulatihan permainan bola baling. Kaedah multimedia meliputi kemahiran mengabungkan audio-visual dengan bunyi akan menarik perhatian pemain-pemain sebelum mereka melaksanakannya. Jurulatih seharusnya lebih kreatif dalam mempelbagaikan teknik kejurulatihan supaua sistem latihan menjadi lebih menarik dan berkesan. Walaupun kaedah tradisional merupakan salah satu sistem kejurulatihan yang banyak diamalkan sekarang, namun kaedah-kaedah 43

lain seperti penggunaan multimedia dalam sistem kejurulatihan seharusnya cuba dipraktikkan oleh jurulatih agar hasil latihan memberi input yang banyak dan membanggakan.

Jurulatih seharusnya bersedia dan mahir untuk mengubahsuai sistem latihan mereka agar ianya bersesuaian dengan perkembangan zaman globalisasi yang semakin mendesak kini. Jurulatih juga harus merancang dengan rapi penggunaan kaedah multimedia yang dicadangkan ini agar keberkesanan latihan dalam permainan bola baling ini berjaya menarik minat sukan-sukan yang lain untuk

mempraktikkannya. Menurut Steven Covey tahun 1990 dalam kajian Abang Ismail (2007) perancangan apa juga perkara haraus bermula dari matlamat akhir atau goal yang telah difikirkan terlebih dahulu. Pemain juga perlu didedahkan dengan kaedah multimedia agar mereka dapat memperolehi seberapa banyak ilmu kemahiran dalam sukan ini. Dari dapatan-dapatan yang telah diperolehi dapatlah disimpulkan bahawa : i. Tidak semua sukan dan permainan dapat dijalankan dengan menggunakan kaedah multimedia. Hanya sukan-sukan tertentu sahaja yang berjaya dipraktikkan

menggunakan kaedah ini. ii.Penggunaan kaedah multimedia akan lebih menyeronokkan sekiranya perancangan dilaksanakan dengan rapi dan sempurna. iii.Kaedah multimedia dalam sukan akan berjaya menarik minat pemain-pemain untuk mengaplikasi dan seterusnya mempraktikkan kemahiran yang ditunjukkan dalam cakera padat.

5.4 Cadangan 44

Hasil daripada kajian ini, didapati terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki bagi mendapati kualiti kajian yang tinggi, sistematik dan berkesan ke atas peningkatan tahap kemahiran, teknik dan taktik dalam permainan bola baling.

Kajian ini melibatkan sampel yang kecil dan terhad kepada pelajar tahun 4 sekolah Kebangsaan Abang Abdul Kadir Betong sahaja. Untuk mendapatkan kualiti kajian yang tinggi adalah dicadangkan bilangan sampel ditambah dan dipilih dari beberapa buah sekolah yang lain. Justeru itu, dikemukakan beberapa cadangan seperti berikut :i)Sampel dipilih seharusnya daripada subjek berada pada tahap yang tinggi iaitu mewakili negeri atau negara dan menambah bilangan subjek. ii) Mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah seperti bangsa, jantina, umur, persekitaran, aktiviti harian, sosio-ekonomi dan lain-lain lagi. iii) Subjek perlu mengikuti latihan program latihan lebih dari lapan minggu dengan aktiviti-aktiviti latihan bola baling yang pelbagai. iv) Norma tempatan untuk kemahiran hantaran dan menjaring supaya perbandingan kaedah multimedia dan kaedah tradisional dapat dibuat dengan lebih tepat. v) kajian selanjutnya juga boleh dibuat dengan mengkaji keberkesanan penggunaan multimedia terhadap peningkatan tahap komponen-komponen kecergasan fizikal dengan tahap kemahiran dalam permainan bola baling.

41

RUJUKAN Abang Ismail bin Abang Haji Julhi dan Mohd. Taib bin Harun.(2007).Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Penguasaan Kemahiran Sukan Bola Baling . Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007. Abang Ismail bin Abang Julhi. 2003. Inovasi dan Reformasi: Tuntutannya terhadap Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Seminar Semakan Orientasi Kurikulum untuk Pegawai-Pegawai Pendidikan Sarawak. Jabatan Pendidikan Sarawak. Abang Ismail Abang Julhi. 2001. Tinjauan tentang program latihan olahraga atlitatlit Sarawak dalam kejohanan olahraga MSSM 2000. Latihan Ilmiah. UKM, Bangi.

Agnew, P. W & Kellerman, A. S. 1996. Distributed multimedia, technologies, application and opportunities in the digital information industry.t.tp.:Addison-Wesley. Bahrudin Aris, Mohamad Bilal & Muhammad Kasim Basir. (2001). Pembelajaran fizik secara koloboratif menggunakan laman web dan internet. Virtec Journal, 1-1 Bompa, T. O 1996. Periodization of Strength: The New Wave in Strength Training. Toronto,Veritas Publishing Inc. Bompa,T.O(1994).Theory and Methodology of Training.Dubuque,IO:Kendall/Hunt Bompa, T. O. 1994. Theory and Methidology of Training: The Key to Athletic Performance. Iowa: Kendal/Hunt Pub. Co. Boyle, T. 1997. Design for multimedia learning. London: Prentice Hall. Holmes, W. (1999). The transforming power of information technology. Community College Journal, 70(2), m.s. 10-15 Kerlinger. (2002). Data Analysis in Quantitative. Toronto. Whisermen Publication and Publisher Kulik, C. and Kulik, J. 1991. Effectiveness of computer-based instruction: an updated analysis. Computers and Human Behaviour 7(1): 75-94. L. Wofgang. (2005). Technicq and Tactice traning in handball. Olimpic Solidarity Course Level II. Malaysian Handball Federation (MAHF), Kuala Lumpur. 24 – 30 November 2005. MAHF. 2004. Modul Kejurulatihan Bola Baling Tahap 1 Kebangsaan. Persekutuan 41

Bola Baling Malaysia. Kuala Lumpur. Mohd. Arif & Mohd. Jasmy. (2002). Implikasi teknologi maklumat dan komunikasi ke atas gaya pengajaran pendidikan jasmani. Fokus terhadap kemahiran permainan bola tampar.Prosiding Seminar Kebangsaan profesion perguruan 2002. Universiti Kebangsaan Malaysia: hlm. 375 – 391. Mohd Jasmy Abdul Rahman, Mohd Arif Ismail, Mohammed Sani Ibrahim. Promosi produk pendidikan sukan berasaskan multimedia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan rekreasi. Fakulti Pendidikan, Uiversiti Kebangsaan Malaysia. 17-18 Julai 2004. Mohd. Majid Konting,(1994) Kaedah Penyelidikan Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. Mohd Sofian Omar Fauzee,(2002) Psikologi Sukan Daya Tahan Mental & Emosi Dikalangan Atlet, Siri Pengajaran dan Pendidikan Utusan, 2002. Pusat Perkembangan Kurikulum. Draf Garis Panduan Pelaksanaan Literasi Komputer Sekolah Menengah di bawah Program Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kukikulum. 2005. Laporan Tahunan Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. 2004. Laporan Kursus Jurulatih Utama PJ & PK Kebangsaan. KPM. Kuala Lumpur. Sharifah Alwiah Alsgoff.(1991) Ilmu Pendidikan Pedagogi. Kuala Lumpur: Heinemann Asia. Sulaiman Ngah Razali,(1997) Pedagogi, Teori dan Praktik, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Wee Eng Hoe,(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani, Fajar Bakti Snd. Bhd.

42

LAMPIRAN A Borang Soal Selidik Borang Skor Kemahiran Ujian Pra/Pasca

43

LAMPIRAN A1 SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PROGRAM LATIHAN BOLA BALING ARAHAN : Sila lengkapkan maklumat di bawah. Latar Belakang Responden A. Nama Penuh B. Sekolah/Institut C. Umur D. berat E. Tinggi : Kod Responden :

: SK ABANG ABDUL KADIR BETONG : Bawah 11 tahun : ______ ______ Kilogram : ___________ meter

F. Peringkat penyertaan dalam pertandingan bola baling? 1. 2. 3. 4. 5. : Wakil Sekolah : Wakil Daerah : Wakil Bahagian : Wakil Kelab : Wakil Negeri

G. Posisi yang anda minat dalam permainan bola baling. 1. 4. 7 Penjaga gol Wing Kiri Pivot 2. 5. Bek Kanan Wing Kanan 3. 6. Bek Kiri Tengah

Tandatangan Responden : ......................................

Tarikh : Lampiran A2

44

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN 1. Ujian Kemahiran Hantaran paras dada Ujian Hantaran Lambung Ujian Pra Ujian Pasca

Percubaan 1

Percubaan 2

Percubaan 3

Skor Terbaik

Skor 13 – 15 markah 10 – 12markah 7– 9 markah 4– 6 markah 01 – 03 markah

Gred Markah 5 4 3 2 1

Pencapaian Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah

2. Ujian kemahiran Menjaring Gol Ujian Hantaran Lambung Ujian Pra Ujian Pasca

Percubaan 1

Percubaan 2

Percubaan 3

Skor Terbaik

Skor 25 – 30 markah 20 – 24 markah 15 – 19 markah 10 – 14 markah 01 – 09 markah

Gred Markah 5 4 3 2 1

Pencapaian Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah

45

LAMPIRAN B Jadual Profil responden Rajah Profil Responden

46

Jadual 4.1 Profil Responden

Jadual 4.2 Posisi Pemain
Kawalan Posisi Penjaga Gol (GK) Pertahanan Kiri (LB) Pertahanan Kanan(RB) Sayap Perkara Kiri(LW) Sayap Kanan(RW) Kaum Melayu Tengah(C ) Kaum Iban Pivot ( P ) Agama Islam Agama Kristian Lelaki Kekerapan 1 3 2 Peratus 7 20 13 2 3 3 Eksperimen Kekerapan Kekerapan 13 20 20

4 Kumpulan kawalan 27 3 20 47 % 1 7 53% 1 7 47% 15 100 53% 100%

4 27 Kumpulan Ekperimen 1 7 20% 1 7 80% 1 7 20% 15 100 80% 100%

Profil Responden
120 100 80 Peratus 60 40 20 0 Kaum Melayu Kaum Iban Agama Islam Agama Kristian Lelaki Kumpulan kawalan Kumpulan Ekperimen

47

PERATUSAN POSISI BAGI KUMPULAN KAWALAN DAN EKSPERIMEN
30 25 20 PERATUS 15 10 5 0
G K) B) (R W ) (L B) W ) ) (R ol ( (L (C Pi vo t (P )
Kumpulan Eksperimen Kumpulan kawalan

an an

nj ag a

Ka n

Ka

an

ya p

rta h

Pe

an

Pe

rta h

Pe

Sa

ya p

Sa

POSISI

LAMPIRAN C Jadual Perlaksanaan Program Latihan

Te

ng ah

Ki ri

na n

Ki ri

G

an

48

Jadual 3.2 Pelaksanaan Ujian Pra Minggu 1 dan 2

Hari Ikut jadual PJK

Masa waktu PJK Waktu PJK Waktu PJK Waktu PJK

Kumpulan Eskperimen Kawalan Eksperimen Kawalan

Komponen Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran

Jadual 3.3 Pelaksanaan Latihan dan Permainan minggu ke3 hingga ke 6 Hari Masa Kumpulan Komponen 49

Ikut Jadual PJK

Waktu PJK ” ” ”

Eksperimen Kawalan Eksperimen Kawalan

Latihan Latihan Permainan Permainan

Jadual 3.4 Pelaksanaan Ujian Pasca Minggu 7 dan 8 ____________________________________________________________________ Hari Ikut Jadual Ikut Jadual Ikut Jadual Ikut Jadual Masa waktu PJK waktu PJK waktu PJK waktu PJK Kumpulan Eskperimen Kawalan Eksperimen Kawalan Komponen Kem. Menghantar Kem. Menghantar Kem.menjaring Kem. menjaring

LAMPIRAN D Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian Pra dan Pasca bagi kemahiran Menghantar dan menjaring Bola.

50

Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian kemahiran bagi Kumpulan kawalan dan ekperimen

Jenis Ujian Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

N 15 15 15 15 15 15 15 15

Min 2.533 3.400 3.267 4.400 3.400 4.133 3.400 4.267

Sisihan Piawai 0.915 0.632 1.033 0.828 0.737 0.743 0.737 0.704

51

LAMPIRAN E Jadual Statistik Min dan sisihan Piawai Ujian Pra dan Pasca bagi kemahiran Menghantar dan menjaring Bola. Rajah Perbandingan Ujian Pra dan Pasca bagi Kumpulan Kawalan dan Kumpulan eksperimen

52

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 H antaran bahu Pra K p. K alan um aw H antaran b ahu Pasca k p.K alan um aw H antaran bahu Pra K p. K alan um aw H antaran bahu Pasca kum aw p.K alan

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian hantaran paras Bahu bagi kumpulan Kawalan

53

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Me njaringPra K p. K alan um aw Me njaringpasca K p. k alan um aw Me njaringPra K p. um K alan aw Me njaringpasca K p. um k alan aw

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian menjaring bagi kumpulan Kawalan
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 H taran bahu Pra an ku p.e spe e m k rim n H antaran bah Pasca u k p.e spe e um k rim n H antaran bahu Pra kum kspe e p.e rim n H antaran bahu Pasca kum kspe e p.e rim n

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian hantaran paras Bahu bagi kumpulan Eksperimen

54

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Me njaring Pra k p. um E spe e k rim n Me njaringPasca k p.E um kspe e rim n Me njaring Pra k p. E um kspe e rim n Me njaringPasca k p.E um kspe e rim n

Rajah 4. Perbandingan Min Ujian menjaring bagi kumpulan Eksperimen

LAMPIRAN F Jadual perbandingan Ujian Pra dan Pasca Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen Rajah perbandingan Ujian Pra dan Pasca Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen

55

Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen

Nilai min 2.533 3.267 3.400 3.400

56

Ujian Pasca

Nilai min

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

3.400

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen

4.400

Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan

4.133

Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

4.267

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pra Ujian Pra Ujian Pra Ujian Pra Hantaran Hantaran Menjaring Menjaring Paras bahu bahu Kump. Bola Kump. Bola Kump. Kump. eksperimen Kawalan Eksperimen Kawalan Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan Ujian Pra Hantaran bahu Kump. eksperimen Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan

57

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kaw alan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Ujian Pasca Menjaring Kump. Menjaring Bola kaw alan Kump. Eksperimen

Ujian Pasca Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan Ujian Pasca Hantaran Paras bahu eksperimen Ujian Pasca Menjaring Kump. kawalan Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. Eksperimen

LAMPIRAN G Jadual Ujiat-t bagi pasangan kemahiran untuk kumpulan kawalan dan eksperimen

58

59

Jadual 4.2 Perbandingan nilai min, sisihan piawai dan skor t bagi kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan.

sisihan Perbandingan kemahiran Ujian Pra Hantaran Paras bahu Kump. Kawalan --- Ujian Pra Hantaran bahu kump.eksperimen Ujian Pasca Hantaran Paras bahu kump.Kawalan --- Ujian Pasca Hantaran bahu kump.eksperimen Ujian Pra Menjaring Bola Kump. Kawalan --- Ujian Pra Menjaring Bola kump.Eksperimen Ujian Pasca Menjaring Bola Kump. kawalan --- Ujian Pasca Menjaring Bola kump.Eksperimen -0.133 0.990 -0.521 0.000 0.756 0.000 -1.000 1.134 -3.416 -0.733 1.438 -1.976 Min Piawai t

Sig. (2 tailed) 0.068

0.004

1.000

0.610

60

LAMPIRAN H Surat Kelulusan menjalankan kajian

61

62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful